Activiteitenplan Cultuureducatie met Kwaliteit Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. 1. Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in 2012"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Cultuureducatie met Kwaliteit Gold leerlijnen en cultuurprofiel als krik voor kwaliteitsverbetering 13 december 2012 Het vergezicht in 2016 Ieder kind in Nederland heeft recht op een culturele levensloop. Als de opvoeders in het gezin het kind voorlezen, of met het kind bezoeken brengen aan een museum, voorstelling, een molen of een kerk, vertellen over erfgoed, zelf kunstzinnig actief zijn en hun kind de weg wijzen naar bibliotheek of centrum voor de kunsten begint de culturele opvoeding op jonge leeftijd. Dat is niet in alle gezinnen het geval en dan legt de school de basis voor de culturele opvoeding. Het is dan van belang dat de school de leerlingen een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur geeft, maar daarbij het kind een of meer kunstdisciplines zo aanleert dat deze zich daar in kan uiten. Het is tevens belangrijk dat er dwarsverbindingen naar vaardigheden in ander leergebieden worden gemaakt. Op die manier toont de school de leerlingen de plaats en rol van kunst binnen onze cultuur. De leerkracht en de school kunnen zo, in plaats van de opvoeders, de weg wijzen naar culturele activiteiten in de vrije tijd. Door de vormende taak van de leerkracht en de school leren kinderen een eigen levenspad ontwerpen en de problemen van hun tijd oplossen. 1. Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in 2012 Landelijke ontwikkelingen In juni van dit jaar signaleerden de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur, in het advies Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren aan de toenmalige staatsecretaris voor cultuur, dat op leerkrachten en scholen op dit moment te weinig kennis hebben over cultuuronderwijs. De raden gaven eveneens aan dat de culturele omgeving meer zou kunnen doen om scholen te helpen om de kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie te implementeren. In plaats van in een aanbod te voorzien, zouden de culturele instellingen scholen hierin meer bij kunnen staan. De plaatselijke situatie Leidschendam-Voorburg Sinds 2007/2008 is er in Leidschendam-Voorburg een cultuurmenu waar alle scholen aan deelnemen. Het is een menu met culturele activiteiten voor ieder leerjaar in het primair onderwijs, verzorgd door lokale culturele organisaties. Leerlingen maken tijdens de acht jaar dat zij op de basisschool zitten, kennis met de cultuurdisciplines muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en cultureel erfgoed. In het cultuurmenu is aangegeven bij welke kerndoelen de activiteiten aansluiten. In het cultuurmenu krijgen alle leerlingen ieder schooljaar een theatervoorstelling op school of in het theater. Daarnaast biedt elke instelling nog een aanvullend programma aan, zowel voor het leerjaar waar zij al aan zijn gebonden, als voor de overige leerjaren (bijvoorbeeld het Bibliotheek á la Carte programma). Het staat de scholen vrij om hier activiteiten uit af te nemen. De gemeente Leidschendam-Voorburg biedt scholen ook de mogelijkheid om brede school gelden aan te vragen voor cultuuractiviteiten binnen- of buiten schooltijd. Sinds twee jaar doet in dit kader bijvoorbeeld een basisschool mee met een afgeslankte variant van muziekeducatie project Ik ben Muziek (zie Rijswijk). Een tweede school begint daar binnenkort mee. In de komende periode wordt na evaluatie van het huidige cultuurmenu met de scholen een verbeterslag gemaakt. Op dit moment zijn de cultuurcoaches muziek, theater en literatuur werkzaam op verschillende scholen en vanuit drie verschillende culturele organisaties. Er is nauwelijks afstemming tussen deze coaches onderling en met andere initiatieven rond cultuureducatie. 1

2 Rijswijk Alle scholen in Rijswijk doen mee aan een Kunstmenu van Kunstgebouw. Het Kunstmenu van het Kunstgebouw is gericht op kunstbeschouwing en bestaat uit theater-, film-, dans- en muziekvoorstellingen van professionele kunstenaars voor alle leerjaren van het primair onderwijs. Met beeldende kunst is er een kleine tentoonstelling in de klas. Het is een programma dat uitgaat van receptieve kunsteducatie, dat wil zeggen dat de kinderen een voorstelling, film of tentoonstelling zien. Daarnaast doen alle scholen gratis mee aan een lokaal programma met educatieve projecten gericht op kunstbeleving. In de eerste vier leerjaren worden vier muzieklessen gegeven door docenten van Trias. De groepen 5 tot en met 8 doen mee aan het Erfgoedspoor, een programma gericht op het culturele erfgoed van de gemeente, waarbij ieder leerjaar een project volgt bij een Rijswijkse culturele instelling: Museum Rijswijk, Kunstuitleen, de Bibliotheek aan de Vliet, Trias. De cultuurcoach in Rijswijk is cultuurmakelaar en coördineert het menu, het lokale programma en het Erfgoedspoor. In een eerste inventarisatie hebben scholen aangegeven de voorkeur te geven aan één cultuurmenu waarin alle kennismakingsactiviteiten zijn opgenomen. Dit zal nader worden uitgewerkt. Vier scholen in Rijswijk participeren in het muziekeducatieproject Ik ben Muziek, deels gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Alle 1150 kinderen volgen wekelijks muziekles en spelen samen in orkesten. 2. Probleembeschrijving rond samenhang en verdieping Binnen de gemeentes Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is er weinig samenhang tussen de activiteiten op het gebied van cultuuronderwijs. Beide gemeentes hebben kennismakingsactiviteiten die niet op elkaar zijn afgestemd. Ook het project Ik ben Muziek gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie staat apart van de andere activiteiten. Daarnaast functioneren de uitvoerende cultuurcoaches (regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur ) onafhankelijk van elkaar en de andere regelingen en projecten. Zowel de scholen als enkele culturele instellingen werken aan leerlijnen voor de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie, maar ieder heeft voor zichzelf een definitie van het begrip leerlijn. Er is niet echt een onderzoek gedaan naar de stand van zaken, maar de situatie in beide gemeentes zal overeenkomen met het beeld wat de Onderwijsraad en de Raad voor cultuur schetsen. Er zijn veel projectactiviteiten, mooie resultaten van de cultuurcoaches, maar er is te weinig verankerd in de curricula van de scholen en de culturele omgeving werkt aanbodgericht. Door meer samenhang aan te brengen tussen de inhoudelijke activiteiten van de verschillende regelingen/projecten kan er meer focus komen op het verdiepen van de inhoud van het cultuuronderwijs in beide gemeenten. Op die wijze zouden scholen leerlijnen in het curriculum kunnen borgen en kennisniveau en vaardigheden van leerkrachten, kunstdocenten, ICC-ers en educatieve medewerkers kunnen verhogen. Bij de scholen is daar behoefte aan. Enkele scholen vragen om verbetering van het cultuuronderwijs, dan wel om het introduceren van een kunstdiscipline binnen de school zoals bij Ik ben Muziek. 3. Doelstellingen Algemeen doel van het project voor 2016 In 2016 bestaat er voor leerlingen en scholen in het primair onderwijs van de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een voorbeeld leerlijn cultuuronderwijs voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Er is een keus te maken voor een leerlijn muziek/dans, lezen/literatuur of theater waarbij de culturele omgeving van de school een belangrijke rol speelt. Deze leerlijnen zijn expliciet over kennis, vaardigheden en houding van leerlingen per leerjaar en gaan uit van de 2

3 ontwikkeling van kinderen. Minimaal vijftig procent van de scholen dat wil zeggen negentien scholen implementeren in 2016 een leerlijn of presenteren een cultuurprofiel. De daaruit afgeleide doelstellingen van het project zijn: Het realiseren van een leerlijn voor negentien scholen waarbij de school zelf verantwoordelijkheid neemt voor de implementatie. Het ontwikkelen van een portfolio op drie scholen. Deze portfolio s (muziek/dans, lezen/literatuur en theater) komen in 2016 beschikbaar voor alle scholen. Het intensiveren en bestendigen van de samenwerking tussen bibliotheek, Trias en het primair onderwijs. Het verder bekwamen van de leerkrachten en vakdocenten zodanig dat zij bekend zijn met kennis, vaardigheden en houding van leerlingen in de leerlijn cultuureducatie voor de leerlingen in hun eigen groep. Het bevorderen dat de educatieve functies van culturele instellingen zich richten op de onderwijsdoelen. Doelen voor zijn hieruit afgeleid Leerlijnen In periode worden met de deelnemende scholen activiteiten ontwikkeld aan de hand van voorbeelden uit het land. Iedere deelnemende school kan deze eerste opzet van de leerlijn integreren in (delen van) het curriculum van de eigen school. Hieruit zal de eerste opzet voor de leerlingen kristalliseren. Portfolio Op een drietal scholen is het portfolio in ontwikkeling. Samenwerking De bibliotheek, Trias en de scholen hanteren eenzelfde begrippenkader rond cultuureducatie. Kennis over leerdoelen en kunstvakken In het schooljaar 2013 doen leerkrachten, ICC-ers, kunstdocenten, cultuurcoaches en educatieve medewerkers scholing over de leerdoelen per leerjaar in het primair onderwijs. Daarnaast zijn er workshops voor leerkrachten, ICC-ers. Deze workshops hebben een pedagogische didactische invalshoek en zijn cultuur vormend. Dit is een begin van permanente educatie rond de leerlijnen. In het voorjaar van 2014 is er de eerste studiemiddag. Organisatie Er is een organisatie voor het project met een stuurgroep en een ontwikkelteam dat tevens zorg draagt voor de uitvoering. Er is een verantwoordelijke voor de monitoring en evaluatie. 4. Cultuureducatie met kwaliteit in de periode Een gold leerlijnen en cultuurprofiel als krik voor kwaliteitsverbetering De inzet van dit project is om scholen de mogelijkheid te bieden om naast het cultuurmenu verder te werken aan verdieping. In samenhang wordt gelijktijdig ook het cultuurmenu in beide gemeentes verbeterd maar dit valt buiten het project Cultuureducatie met Kwaliteit. De verdieping bestaat uit een doorgaande gold leerlijn cultuuronderwijs of een cultuurprofiel, die aansluit op de ontwikkeling 3

4 van de leerlingen, deze is cumulatief en deze is te integreren in het curriculum van het schoolprogramma. Het programma gold en het cultuurprofiel vormen een krik om het cultuuronderwijs op de scholen te verbeteren. Het is tegelijkertijd een middel om de culturele omgeving vertrouwd te maken met de doelen die de school met haar leerlingen moet bereiken. De culturele omgeving kan daar vervolgens de eigen programma s op inrichten. De scholen bepalen welke keuzes worden gemaakt. Er zijn nu drie doorgaande leerlijnen gekozen op basis van de huidige vraag van de scholen. Hoe doen we dat? Er wordt naast het cultuurmenu een verdiepend programma gold of cultuurprofiel ontwikkeld waarin de doelen voor de scholen uitgebreid zijn geëxpliciteerd. Het verdiepende programma wordt ontwikkeld op basis van bijvoorbeeld de beschikbare Tussendoelen en leerlijnen (TULE) van het SLO. TULE concretiseert de drie kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en met de voorbeelden zijn voor de scholen leerlijnen te ontwikkelen. Daarnaast is er informatie bij het CPS, provinciale bibliotheekservice organisaties, het KCR uit Rotterdam of Leerorkest uit Amsterdam. Voor scholen bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een gold leerlijn muziek/dans, dan wel lezen/literatuur of theater of een cultuurprofiel in een van de disciplines. Er worden vanaf 2013 workshops voor leerkrachten, kunstdocenten en educatieve medewerkers georganiseerd. En vanaf 2014 een jaarlijkse inhoudelijke studiedag. Het is een vorm van scholing voor alle gold en cultuurprofiel scholen van het primair onderwijs. Op die manier denken we in 2016 op minimaal vijftig procent van de scholen een leerlijn te realiseren voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de kerndoelen nader uit te werken. Op drie scholen is er dan geëxperimenteerd met een portfolio, wat in de jaren daarna bruikbaar moet zijn voor alle scholen. A- Gold-leerlijnen De gold leerlijn is een cumulatief programma voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De school maakt een keuze uit een van de leerlijnen: bijvoorbeeld lezen/literatuur, muziek/dans of theater. Voor ieder leerjaar zijn er een aantal activiteiten met de kinderen. De leerlijn bestaat uit het oefenen van vaardigheden, het presenteren in een kunstdiscipline van eigen en andermans werk, het bezoek aan een professionele of professionele amateur voorstelling en het reflecteren op eigen en andermans werk, vooral door te filosoferen met kinderen. De principes van oefenen, presenteren, ervaren en reflecteren (Monsma 2008, blz ) worden gehanteerd. Ze zijn verwerkt in iedere leerlijn. Oriëntatie op deelname in de vrije tijd (buitenschools) hoort daar bij. Daarnaast is er voor de leerkrachten materiaal beschikbaar voor eigen gebruik en worden er ter ondersteuning van de leerkrachten workshops georganiseerd. In de gold variant dragen de scholen bij uit eigen budget. Door het aanbieden van een totaalpakket (met het cultuurmenu) proberen we de scholen te verleiden om 10,90 volledig te besteden aan cultuureducatie. Eerste idee over de gold leerlijnen lezen/literatuur, muziek/dans en theater. 1- Lezen/literatuur De Specialist Educatie van de bibliotheek ontwikkelt een leerlijn lezen en literatuur voor leerlingen van alle leerjaren in het primair onderwijs. Het opbouwen van leesplezier, het verdiepen van de literaire competentie en het opdoen van informatievaardigheden staan in deze leerlijn centraal. Dit wordt gezocht in het intensief werken met gedichten, het leren voordragen/presenteren, ontmoetingen met schrijvers, dichters of illustratoren en het leren reflecteren. In een programma met een opbouw naar leeftijd staan de doelen van de school aangegeven. De vaardigheden die de leerlingen opdoen kunnen ze ook in andere leergebieden inzetten. Voor de scholen die deze leerlijn kiezen, zijn er ieder jaar enkele ontmoetingen tussen school en bibliotheek. Daarnaast wordt binnen deze leerlijn een cursus gegeven aan de leerkrachten om meer eenheid te creëren in het leesonderwijs op de school vanuit het perspectief van leesbevordering. 4

5 2- Muziek/dans Trias heeft het afgelopen jaar met scholen het programma Ik ben Muziek ontwikkeld. Hieruit zal komend jaar een leerlijn muziek ontwikkeld worden. Voor de onderbouw wordt deze leerlijn ingevuld met zingen, muziek maken en dans. Voor de bovenbouw zijn er ieder jaar enkele muziek(zang) en dansactiviteiten. Kinderen leren zingen en muziek maken met eenvoudige instrumenten, presenteren zich met dans en muziek, maken kleine composities en choreografieën, ontmoeten muzikanten, dansers, choreografen of dirigenten en filosoferen over muziek en dans. Het programma wordt opgebouwd naar de leeftijd van de leerlingen en sluit aan bij de doelen van de school. Muzikale ideeën uit coöperatief leren in muziek worden verwerkt (Evelein, 2007). De vaardigheden die de leerlingen in deze leerlijn opdoen, kunnen ook in de andere leergebieden ingezet worden, bijvoorbeeld in de eindmusical die veel scholen met groep acht uitvoeren. Muziekverenigingen uit de omgeving van de school worden hier bij betrokken. De cultuurcoach muziek van St.Caecilia in Voorburg werkt voor alle leerjaren van een school en met deze ervaring de leerlijn muziek verder helpen te ontwikkelen. 3- Theater Met de leerlijn theater betreden we een nieuw gebied. In Leidschendam-Voorburg is er een cultuurcoach theater werkzaam die voor een school met alle leerjaren werkt. Zijn kennis en ervaring zal uitgangspunt zijn bij de ontwikkelen van een leerlijn theater voor die scholen die daar voor kiezen. Gegevens en activiteiten uit de leerlijn muziek/dans zullen daarbij worden geraadpleegd. De leerlingen leren spelen, ze gaan toewerken naar kleine presentaties, zij zullen zelf kleine theaterstukjes leren schrijven, theatermakers ontmoeten en met ze in gesprek gaan, theater zien en daar op reflecteren. Leerkrachten en theaterdocenten werken samen aan een leerlijn. Ook bij deze leerlijn geldt dat de vaardigheden die de leerlingen in deze leerlijn opdoen, in de andere leergebieden worden ingezet, en in de eindmusical die veel scholen met groep acht uitvoeren. Theaterpodia uit de omgeving van de school worden hier bij betrokken. B- Cultuurprofiel Er zijn scholen die in plaats van een gold leerlijn voor een intensiever jaarprogramma in een kunstdiscipline kiezen; het cultuurprofiel. De leerlijn in het cultuurprofiel is net als bij gold ook een cumulatief programma voor kinderen van vier tot twaalf jaar, met het verschil dat het programma door meer kunstdocenten wordt verzorgd. Bijvoorbeeld scholen die Ik ben Muziek (Regeling Er zit muziek in ieder kind) willen voorzetten, kiezen voor een cultuurprofiel muziek. Een cultuurprofiel is mogelijk omdat scholen zelf meer financieel bijdragen dan 10,90 en/of Trias onderwijsbudget en/of andere financieringsmogelijkheden zoals het Brede School geld in Leidschendam-Voorburg. Deze scholen nemen in de begroting en dekkingsplan dezelfde positie in als de gold scholen. Theoretisch kader In het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel wordt een theoretisch kader voor cultuureducatie ontwikkeld wat in het najaar van 2013 beschikbaar komt (van Heusden, 2010). Dat betekent dat er meer duidelijkheid zal komen over de verwachtingen op het gebied van kennis, vaardigheden en de houding van leerlingen ten aanzien van cultuureducatie. Het geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en het beoogt een gedeeld begrippenkader te bieden. Dit theoretisch kader zal worden toegepast in dit project. Wij hebben verschillende leerlijnen uit het land bestudeerd. Bij het SLO bijvoorbeeld is de leerlijn ontworpen vanuit de kunstdiscipline. Het KCR uit Rotterdam hanteert de ontwikkelingsfase en de vaardigheden die kinderen in een bepaald leerjaar moeten aanleren. Daaruit volgt een keus voor een werkvorm en een discipline. De leerlijn en materiaal van het Leerorkest uit Amsterdam is bekeken. Al deze kennis zal worden ingezet. Wij streven naar een leerlijn met een lokale invalshoek. Dit betekent dat per school of groep scholen bekeken wordt welke leerlijn het beste bij de schoolvisie past en hoe de omringende culturele omgeving een bijdrage kan leveren aan die visie. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat een school die een 5

6 muziekprofiel kiest, toch met leerlingen uit een bepaald leerjaar de literaire competentie wil verdiepen en daarvoor een samenwerking aangaat met de bibliotheek. Als we zo vier jaar aan de slag gaan met de scholen, dan zal dat zeker het gesprek over de leerlijnen aanmoedigen. Wat moeten leerlingen in groep acht kennen, kunnen en welke attitude moeten ze hebben? Samenhang Centraal staat het ontwikkelen van leerlijnen die scholen aansluitend op de eigen visie in kunnen passen in eigen curriculum en waar de lokale culturele omgeving een bijdrage aan levert. Het doel is om leerkrachten, kunstdocenten en educatieve werkers bewuster te maken van de leerdoelen van de school. Op deze manier kunnen gemakkelijker relaties worden gelegd, en samenwerking worden gezocht, met de andere zes leergebieden van de school. Tevens brengt dit project de verschillende (financiële)maatregelen die er nu zijn samen, waar het op dit moment nog mist aan een focus in de verschillende stimulerende maatregelen (cultuurcoaches, het cultuurmenu, het project Ik ben Muziek met steun van het Fonds Cultuurparticipatie etc.) op het gebied van cultuuronderwijs. In dit project worden gemeentelijke budgetten voor cultuureducatie ingezet, wordt er een beroep gedaan op de educatieve afdelingen van de deelnemende culturele instellingen, worden de cultuurcoaches betrokken en wordt van de scholen gevraagd om een deel van de 10,90 van de Prestatiebox bij te dragen. De gold variant muziek/dans krijgt een relatie met het project Ik ben Muziek. De bestaande activiteiten van de bibliotheek krijgen een inbedding in de leerlijn lezen/literatuur. 5. Activiteiten Cultuureducatie met kwaliteit 1. Activiteiten gericht op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing Een ontwikkelteam gaat de gold leerlijnen en het curriculum voor de cultuurprofielscholen ontwikkelen. Het doel is om leerlijnen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie te ontwikkelen voor leerlingen en scholen van het primair onderwijs in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg door middel van het ontwikkelen van diverse culturele activiteiten. Deze leerlijnen volgen op een basisdeel; het cultuurmenu. De opties voor de school zijn een verdiepende gold leerlijn muziek/dans, een verdiepende gold leerlijn lezen/literatuur of een verdiepende gold leerlijn theater. Scholen kunnen daarnaast in plaats van een doorgaande gold leerlijn voor een intensiever jaarprogramma (met meer inzet van kunstdocenten) in een kunstdiscipline kiezen; het cultuurprofiel. Scholen die Ik ben Muziek willen voorzetten, kiezen voor een cultuurprofiel. Voor iedere leerlijn cq. cultuurprofiel wordt een beoordelingsinstrument (digitaal portfolio) ontwikkeld op een school. Dit zal in 2016 als voorbeeld kunnen gelden voor meer scholen. Beoogd wordt met de leerlijn om de leerkrachten en kunstdocenten van de scholen voor primair onderwijs en de medewerkers van de culturele instellingen bewust(er) te maken van leerdoelen (kennis, vaardigheden en houding) binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie. De gold leerlijnen en het cultuurprofiel worden in samenhang met het basisdeel in beide gemeentes het cultuurmenu ontwikkeld. Dit basisdeel is geen onderdeel van deze aanvraag maar zal zich in de lijn van het project cultuureducatie met kwaliteit ontwikkelen tot een verbeterd menu op de wensen van het onderwijs. Het uiteindelijk beoogde resultaat is dat in 2016 vijftig procent van de scholen een verdiepende leerlijn integreren in het eigen curriculum en dat enkele culturele instellingen op deze manier een inhoudelijke bijdrage gaan leveren aan het schoolcurriculum. 6

7 Omschrijving deelactiviteit Bereik 2016 Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Educatief medewerkers Gold-leerlijn Rijswijk Cultuurprofiel Rijswijk Gold-leerlijn Leidschendam- Voorburg Cultuurprofiel Leidschendam- Voorburg In totaal zijn er 17 scholen in Rijswijk (3276 kinderen) en 21 scholen (6069 kinderen) in Leidschendam-Voorburg. 2. Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid Beoogd wordt de leerkrachten en kunstdocenten van de scholen voor primair onderwijs en de medewerkers van de culturele instellingen bewust(er) te maken van leerdoelen (kennis, vaardigheden en houding) binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie. En bewuster van de relatie tussen de leerdoelen kunstzinnige oriëntatie en de leerdoelen van de andere zes leergebieden in het primair onderwijs. De leerkrachten spelen naast de educatieve medewerkers van de bibliotheek en docenten van Trias - zelf een actieve rol in de gekozen leerlijn. Vanaf 2013 zullen er voor leerkrachten van de deelnemende scholen, kunstdocenten en educatieve medewerkers vakinhoudelijke workshops per leerlijn worden gegeven samen met deskundigen van bijvoorbeeld het Kunstgebouw Zuid-Holland en van Kenniscentrum Cultuureducatie uit Rotterdam. Het ontwikkelteam organiseert deze scholing. Vanaf 2014 wordt er jaarlijks een studiemiddag voor leerkrachten, vakdocenten, ICC-ers, cultuurcoaches en educatieve medewerkers en directeuren van alle scholen en culturele instellingen uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg georganiseerd. Tijdens deze studiemiddag wordt het gold programma gepresenteerd en uitleg gegeven over de doelen (rond kennis, vaardigheden, houding) binnen de leerlijnen. Op deze manier is er permanente educatie rond de leerlijnen en kan er inzicht gegeven worden over wat er cultureel te beleven is in onze gemeenten. De studiemiddagen en workshops hebben een pedagogische didactische invalshoek en zijn cultureel vormend. De Bibliotheek aan de Vliet en Trias zullen scholing verzorgen voor eigen educatieve medewerkers en voor Trias kunstdocenten die lessen geven in het kader van de leerlijnen in het primair onderwijs. Het doel van de scholing is om bij deze medewerkers en docenten vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de ontwikkeling van leerlingen in het primair onderwijs. Omschrijving deelactiviteit Bereik 2016 Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Studiedag 38 Geen 75 (incl. directie) 22 Workshops 19 Geen Educatief medewerkers 7

8 3. Activiteiten gericht op een duurzamere en intensievere samenwerking Trias en Bibliotheek aan de Vliet zijn de betrokken culturele instellingen bij de ontwikkeling en uitvoering van de leerlijnen. De vraag en ervaring van de scholen staat centraal in dit project. In de ontwikkelgroep komen de verschillende partijen samen en werken aan materiaal wat iedere school op eigen wijze kan invullen binnen haar curriculum. De samenwerking met de scholen wordt duurzamer en intensiever omdat: - er gesprekken zijn rondom het gedeelde begrippenkader; - er gezamenlijk deel genomen wordt aan het ontwikkelteam; - er gezamenlijke studiedagen en workshops zijn: - de leerlijnen gezamenlijk ontwikkeld worden. Door aan de activiteiten genoemd onder 1, 2 en 4 te werken wordt de samenwerking met de scholen intensiever en duurzamer. 4. Activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van instrumentarium Voor iedere gold leerlijn (of cultuurprofiel) zal op een school een portfolio worden uitgeprobeerd. Voorbeelden uit het land zullen vertaald worden naar drie scholen die hiermee willen experimenteren. Voor iedere leerlijn wordt met behulp van nieuwe media - een portfolio ontwikkeld als mogelijk beoordelingsinstrument. De leerlingen brengen in het portfolio hun eigen ontwikkeling in beeld. Aan de hand van het portfolio van de leerlingen kan tot een beoordeling van het werk gekomen worden. De beoordeling kan plaats vinden door leerlingen zelf en/of de docent. Als experiment zal in 2016 de inhoud van de portfolio s met een kleine groep beoordelaars en met klasse leerkrachten worden beoordeeld. Niet alleen om een uitspraak te doen over de ontwikkeling van individuele kinderen, maar ook om het behalen van de doelen van de leerlijn te evalueren. Het portfolio kan zo op twee niveaus een rol spelen. Omschrijving deelactiviteit Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Aantal educatief medewerkers Portfolio Scholen en culturele instellingen Deelnemende scholen Bij de eerste peilingen hebben de volgende scholen in Rijswijk hun intentie uitgesproken te willen participeren: CBS De Melodie; J.H.Snijdersschool; Shalomschool; Godfried Bomansschool; Petrusschool; BS De Piramide; Prins Mauritsschool. Vier van deze scholen zijn de huidige Ik ben Muziek scholen in Rijswijk. De scholen in Leidschendam-Voorburg die in ieder geval hun intentie hebben uitgesproken om te participeren zijn: BS Essesteijn, BS De Driemaster, BS De Trampoline (met cultuurcoach muziek), BS De Zonnewijzer, BS De Springplank, BS Margriet (met cultuurcoach theater), BS De Dijsselbloem. Allemaal brede scholen in Leidschendam-Voorburg. De verwachting is dat in totaal 19 scholen zich zullen aansluiten bij het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Deelnemende culturele instellingen Bibliotheek aan de Vliet en Trias zijn de direct betrokken culturele instellingen bij de ontwikkeling en uitvoering van de leerlijnen. Beide organisaties zijn werkzaam in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De bibliotheek heeft locaties in beide gemeentes. Trias heeft een locatie in Rijswijk en werkt in Leidschendam-Voorburg op locaties van andere culturele organisaties en op BS Essesteijn. De 8

9 bibliotheek beschikt in Rijswijk ook over een Kunstuitleen. Trias werkt met alle kunstdisciplines. Beide organisaties hebben activiteiten voor binnen- en buitenschools. 7. De organisatie en planning in een oogopslag De stuurgroep is verantwoordelijk voor het project en aanspreekpunt. Deelnemers zijn een vertegenwoordiger van iedere gemeente en de penvoerder Trias. De gemeentelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijke voor de activiteiten in die gemeente. De ontwikkelgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlijnen, het materiaal en de studiedagen en workshops. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van scholen (ICC-ers), cultuurcoaches en educatieve medewerkers van de bibliotheek en Trias. Trias is verantwoordelijk voor de voortgang van de ontwikkelgroep. De scholen zijn verantwoordelijk voor de implementatie van leerlijnen in het eigen curriculum. Er is een klankbordgroep met directeuren, geleid door de penvoerder. Voor de monitor en evaluatie is de cultuurnetwerker van de Ras-regio Haaglanden verantwoordelijk. Planning Fase 0: totstandkoming van de aanvraag De twee gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg - zijn initiatiefnemers. Zij hebben Trias aangewezen als penvoerder en voorzien van een opdracht. Vervolgens zijn er individuele en kringgesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van schoolbesturen, scholen voor primair onderwijs (directies en ICC-ers) en gesprekken met de vertegenwoordigers van de Bibliotheek aan de Vliet, cultuurcoaches en cultuurmakelaar. Fase 1: ontwikkelen en uitwerken van de activiteiten Er wordt in voorjaar 2013 een stuurgroep ingericht met een vertegenwoordiger van iedere gemeente en de penvoerder Trias, en een klankbordgroep met directeuren. Er wordt een ontwikkelgroep ingericht met vertegenwoordigers van scholen (ICC-ers), cultuurcoaches en educatieve medewerkers van de bibliotheek en Trias. In deze fase heeft de ontwikkelgroep het voortouw. Op specifieke inhoudelijke kwesties worden deskundigen geraadpleegd. Fase 2: de uitvoer van de activiteiten In deze fase zal de ontwikkelgroep zich richten op de uitvoer van de activiteiten. Een jaarlijkse studiemiddag voor alle scholen in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk en workshops voor leerkrachten en educatieve werkers van betrokken scholen en bibliotheek en Trias zijn het bindende element tussen alle betrokkenen. De stuurgroep neemt kennis van het referentiekader voor de evaluatie van de Matchingsregeling. De stuurgroep zal jaarlijks met een klankbordgroep van directeuren van de scholen praten over de voortgang. Fase 3: monitor en evaluatie De stuurgroep schrijft in 2014 en 2015 een tussenevaluatie en in 2016 een effectevaluatie. De resultaten van de proces- en tussenevaluaties worden door de stuurgroep gecommuniceerd met de deelnemers. Voor de monitor en evaluatie is de cultuurnetwerker (Ras-regio Haaglanden) verantwoordelijk zijn. 9

10 8. Begroting en toelichting Totale uitgaven coördinatiekosten activiteitenlasten monitoring en evaluatie Totaal Totale inkomsten subsidie FCP matchingsbijdrage gemeentes scholenbijdrage 5 euro per kind Totaal Toelichting op de begroting De cultuurprofielscholen nemen in de begroting een zelfde positie in als de scholen die meedoen aan het gold programma. Deze scholen kiezen boven op het gold programma voor wekelijkse uitvoering in de klas door kunstdocenten. Deze extra kosten voor uitvoering door kunstdocenten staan niet in de begroting. Deze kosten worden betaald uit andere financiële stromen; brede scholen gelden, de school zelf, Trias onderwijsbudget, projectsubsidies, fondsen en sponsoring. Totale uitgaven De coördinatie kosten zijn 7 % van de totale uitgaven. Trias is de penvoerder en de directeur van Trias is de algemeen coördinator van dit project Cultuureducatie met Kwaliteit. Verder vallen er kosten voor een accountant, een stagiair en kantoorkosten onder deze post. De activiteitenlasten zijn de lasten voor het ontwikkelen en uitvoering van de leerlijnen in het gold programma en in cultuurprofiel scholen. Het aantal deelnemende scholen per kalenderjaar is respectievelijk 6, 12, 15 en 19 en neemt dus toe. De kosten zijn voor: - kunstdocenten die worden ingezet voor het werken met de kinderen (en de leerkrachten) in de leerlijnen op de scholen; - inhuur van deskundigen om het ontwikkelteam te informeren; - vergoeding van leerkrachten, ICC-ers en anderen (indien nodig) voor hun werkzaamheden in het ontwikkelteam; - inhuur van schrijvers en artiesten om kinderen in het kader van ontmoeting met professionals kennis te laten maken professionele kunstenaars; 10

11 - de leerlijnen literatuur/lezen; muziek/dans en theater worden gaandeweg ontwikkeld en beschreven; - twee educatieve medewerkers van de bibliotheek en van Trias nemen deel aan het ontwikkelteam en sturen de kunstdocenten aan; - cultuurcoaches in Rijswijk en in Leidschendam-Voorburg werken binnen hun beschikbare uren mee aan het project; - leermiddelen en lesmateriaal; - workshops door kunstdocenten voor leerkrachten (in het kader van vakinhoudelijke deskundigheid); - nieuwe media educatie specialist die samen met scholen en deskundigen het instrumentarium ontwikkelen; - het ontwikkelen van een digitale omgeving die gebruikt kan worden voor de portfolio s. De kosten voor monitoring en evaluatie zijn die voor een stagiair onderzoek, de visitatiecommissie in 2014, 2015 en 2016 en inhuur expertise voor het maken van vragenlijsten etc. De cultuurnetwerker van de Ras-regio werkt 180 uren per kalenderjaar mee aan de evaluatie en monitoring (pm post). Totale inkomsten De gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk dragen hetzelfde bedrag bij als het Fonds voor Cultuurparticipatie. De scholen dragen 5 euro per kind bij uit de 10,90 uit de Prestatiebox. Het bedrag neemt toe omdat het aantal deelnemende scholen toeneemt van 6, 12, 15 naar 19 scholen. 9. Activiteiten voor monitoring en evaluatie Separaat is er een plan voor de monitoring en de evaluatie ontwikkeld. De planning is als volgt: - Procesevaluatie voorjaar Proces- en tussenevaluatie voorjaar Effectevaluatie voorjaar Zelfde vorm als in 2015, nu meer gericht op conclusies. Er zal worden gerapporteerd op de doelstellingen. Geraadpleegde literatuur en websites Evelein, F. (2007) Coöperatief leren in muziek. Baarn: HBuitgevers Heusden, B. van (2010) Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Groningen Oomen, C. Hoogeveen, K. Visser, I. Beekhoven, S. Donker, A, & Haanstra, F. (2009) Cultuureducatie in het primair en voorgezet onderwijs. Monitor Utrecht: Oberon/Sardes. Monsma, D. (2008). Kijk ik kan zilver maken. Rotterdam: Lemniscaat Onderwijsraad en Raad voor Cultuur, (2012) Cultuureducatie, leren, creëren, inspireren, Den Haag Geraadpleegde websites: https://kc-r.nl/zoeken/?q=leerlijnen 11

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Projectplan stimulering cultuureducatie in het VMBO

Projectplan stimulering cultuureducatie in het VMBO Projectplan stimulering cultuureducatie in het VMBO Leerlijn urban culture als krik voor kwaliteitsverbetering cultuuronderwijs 1 Het vergezicht in 2017: creativiteit, durf en zelfvertrouwen. Het Rijswijks

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool.

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Kunst- en erfgoededucatie Kunstzinnige

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen waarin een visie op cultuuronderwijs,

1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen waarin een visie op cultuuronderwijs, B en W nummer 15.0439; besluit d.d. 19 5 2015 Onderwerp Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, 1 juni 2015 Besluiten: 1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen

Nadere informatie

April Plan cultuureducatie schooljaar

April Plan cultuureducatie schooljaar April 2015 Plan cultuureducatie schooljaar 2015-2016 Gemeente Heusden, april 2015 Inleiding Beste schoolleiders en ICC-ers, Naar aanleiding van het Trefpunt Café d.d. 16-04-2015 willen wij graag een aantal

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Gemeenteblad nr. 583304 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 27 januari 2016 Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Collegebesluit van 19 januari 2016 Burgemeester

Nadere informatie

Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een aanvraag te doen voor

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Een stand van zaken! Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht, mei 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie

Nadere informatie

Bijlage I Organisatiestructuur Subsidieaanvraag CemK

Bijlage I Organisatiestructuur Subsidieaanvraag CemK Bijlage I Organisatiestructuur Subsidieaanvraag CemK Samenstelling Stuurgroep CemK: - Leontien Hagevoort, gemeente Hoogeveen/Lucia Brons, gemeente de Wolden - Klaasje Everts, gemeente Aa en Hunze - Frans

Nadere informatie

Workshop Leerlijnen dag Cultuureducatie Amsterdam 20 maart 2013

Workshop Leerlijnen dag Cultuureducatie Amsterdam 20 maart 2013 Workshop Leerlijnen dag Cultuureducatie Amsterdam 20 maart 2013 Presentatie over: Leerlijnen, definities, lijn naar de toekomst kerndoelen onderwijs SKVR Rotterdam leerlijn cultuureducatie Cultuur in de

Nadere informatie

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO)

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Voor u ligt de brochure met het aanbod van De Gooische Muziekschool voor muzieklessen in het primair onderwijs voor het seizoen 2015-2016. Voorlichting

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Definities kernbegrippen sector

Definities kernbegrippen sector Definities kernbegrippen sector De begrippen die binnen onze sector gehanteerd worden zijn flexibel en aan verandering onderhevig, vooral omdat het om abstracte begrippen gaat die vaak in een beleidsmatige

Nadere informatie

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Datum rapport: 25 nov 2014 Opgesteld door Yvette van Rijswick, Stichting Doejemee Inleiding De Werkgroep Cultuureducatie

Nadere informatie

Stappenplan brede school en cultuureducatie

Stappenplan brede school en cultuureducatie Stappenplan brede school en cultuureducatie Introductie Dit stappenplan is een praktische aanvulling op de Scenario's brede school en cultuureducatie. Het stappenplan en de scenario's zijn twee van de

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Trias, centrum voor de kunsten

Trias, centrum voor de kunsten ACTIVITEITENVERSLAG 2012 2013 Trias, centrum voor de kunsten RIJSWIJK 2010-2011 2011-2012 2012-2013 jaarcursussen 790 875 933 korte cursussen 217 198 165 totaal cursussen jeugd 1007 1073 1098 Workshops

Nadere informatie

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ZMART-ARTZ PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT AANLEIDING In het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit werkt de Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met 8 scholen in Zutphen, Lochem en

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 293 Primair Onderwijs 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 24 oktober 2014 Betreft Impuls cultuuronderwijs

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 24 oktober 2014 Betreft Impuls cultuuronderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - De philharmonie zuidnederland is in seizoen 2013/2014 begonnen als nieuw orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants

Nadere informatie

Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind

Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 4165 17 december 2013 Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind (Besluit van b. en w. 10 december 2013)

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen 1 en 2 oktober 2013 Bezoek aan Groningen programma 1-2 oktober 2013 www.cultuurindespiegel.be 1. Stavaza van CIS Nederland 2. Emiel Copini (14-18jaar) en Theisje van Dorsten (4-10 jaar) 3. Astrid Rass

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit aanvraagformulier is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014)

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014) RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4426490 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 juli 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg/ C. van Eijk Programma : 9. Cultureel klimaat

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31293 Primair Onderwijs 32820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 216 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 oktober

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE EN FINANCIËN PRIMAIR EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

CULTUUREDUCATIE EN FINANCIËN PRIMAIR EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS CULTUUREDUCATIE EN FINANCIËN PRIMAIR EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COLOFON Cultuurmij Oost Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem 026 3519029 info@cultuurmijoost.nl www.cultuurmijoost.nl Auteur: Reineke De Vries

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

Fase 7: Presenteren en exposeren

Fase 7: Presenteren en exposeren Fase 7: Presenteren en exposeren 2 uur Geef leerlingen in deze fase een podium zodat ze met trots hun werkstuk kunnen tonen en over ervaringen kunnen vertellen. Maak er een feest van en organiseer een

Nadere informatie

Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO

Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO BIJLAGE VI ONDERWIJSCURRICULUM INHOUD I II III NIVEAU, VAKKEN EN LEERDOELEN THEORETISCH KADER CULTUUR IN DE SPIEGEL AANSLUITING BIJ REGULIER ONDERWIJSCURRICULUM!

Nadere informatie

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio.

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio. Het leergebied Arts in de bovenbouw staat voor: Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden om de wereld van kunst en cultuur te verkennen, begrijpen en zelf een bijdrage te leveren. Creativiteit is

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media Nummer Directie Dienst BD2012-001463 directie sb dienst maatsch ontwikkeling Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten Ter bespreking en ter kennisneming voor

Nadere informatie

Opdracht 1 Verzamelen van 8 kunstbronnen P.3. Opdracht 2 De cultuurkaart P.3. Opdracht 3 Verken kunsteducatie op je basisschool P.

Opdracht 1 Verzamelen van 8 kunstbronnen P.3. Opdracht 2 De cultuurkaart P.3. Opdracht 3 Verken kunsteducatie op je basisschool P. 1 Opdracht 1 Verzamelen van 8 kunstbronnen P.3 Opdracht 2 De cultuurkaart P.3 Opdracht 3 Verken kunsteducatie op je basisschool P.4 Opdracht 4 Ontwerp een kunstsamenhang les in je stageklas P.4 Opdracht

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald:

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald: Zaaknummer 00463648 Onderwerp voortzetting deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de periode 2013 2016 hebben wij deelgenomen aan de landelijke

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Voor alle kinderen in Amsterdam Een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij?

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij? Even voorstellen Wie zijn wij, wie ben jij? Ontdek de mogelijkheden van een doorlopende leerlijn mediaeducatie In deze deelsessie worden deelnemers meegenomen via de mediawijsheidcirkel naar een concrete

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie