Cultuureducatie, geen vak apart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuureducatie, geen vak apart"

Transcriptie

1 Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren staat centraal in de aanpak van het centrum. Binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van Archipel - waar vaardigheden als creativiteit, communicatie en kritisch denken hoog in het vaandel staan- wil het Educatief Centrum graag professionaliseren op cultuureducatie. Hierbij wordt een natuurlijke verbinding gemaakt met het professionaliseren van het aanbod en de deskundigheid van medewerkers op het gebied van de 21e eeuwse vaardigheden. Het doel van dit project is verdieping en vernieuwing van het huidige aanbod voor kunstzinnige oriëntatie op het Educatief Centrum en te komen tot een volledig cultuuraanbod. Dit gebeurt volgens een integrale aanpak die: 1. past bij de identiteit en organisatie van dit Educatieve Centrum (ondernemend leren); 2. bijdraagt aan het speerpunt van het Educatief Centrum: 'opbouwende feedback kunnen geven aan elkaar over elkaars product en elkaars proces'. 3. voldoet aan de gestelde kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie; 4. van hoge kwaliteit is; 5. en tevens vorm geeft aan 21e eeuwse vaardigheden. Projectdoelstellingen Het nieuwe en verdiepte aanbod voor kunstzinnige oriëntatie en 21e eeuwse vaardigheden op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt tot stand gebracht door: 1. in beeld te krijgen op welke domeinen van kunst en cultuur er een aanbod moet worden gedaan aan kinderen en wat hierbij de doorlopende leerlijnen zijn, 2. uit welke activiteiten/middelen/methoden men vervolgens kan putten om de doelen op de doorlopende leerlijnen te borgen. Voor stap 1 en 2 wordt op het centrum een instrument ontwikkeld met daarin een overzicht van de doorlopende leerlijnen en de passende middelen, activiteiten en het aanbod in de buurt bij culturele instellingen, en ook hoe deze activiteiten over het schooljaar in zowel de school als de kinderopvang kunnen worden aangeboden. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan deskundigheidsbevordering van medewerkers en het leggen van duurzame verbindingen tussen het Educatief Centrum en de culturele omgeving. Op deze manier krijgt het aanbod voor kunst en cultuur en 21e eeuwse vaardigheden een boost. 1

2 Er wordt jaarlijks op groepsniveau en in de BSO geëvalueerd hoe de kwaliteit van het cultureel aanbod en het aanbod voor 21e eeuwse aardigheden is toegenomen, zowel in de breedte van het aanbod als in de kwaliteit, als in de deskundigheid van medewerkers. Naar aanleiding hiervan worden telkens verbeterpunten opgesteld en doorgevoerd. Het instrument met het overzicht van passende middelen, activiteiten en aanbod in de buurt blijft altijd in ontwikkeling. Naast het instrument voor passende middelen, activiteiten en aanbod in de buurt zal in dit project het bestaande instrument van het Educatief Centrum voor ondernemend leren worden verdiept en geborgd (dit is een stappenplan). Het stappenplan helpt kinderen om hun eigen talenten en initiatieven werkelijk te ontplooien. Ten slotte is één van de speerpunten van het Educatief Centrum het opbouwend feedback kunnen geven aan elkaar over elkaars product en elkaars proces. Dit speerpunt geldt voor kinderen en medewerkers. Om dit te bereiken zullen tevens instrumenten worden ontwikkeld en zullen het instrument voor ondernemend leren en het instrument voor passende middelen beide aandacht besteden aan het geven en ontvangen van feedback. Ondernemend leren Op het Educatief Centrum worden ongeveer drie keer per jaar workshopmiddagen georganiseerd waarin kinderen aan de slag kunnen met ondernemend leren. Naast het aanbieden van cultuureducatie gedurende het schooljaar zijn de workshop- momenten van dit Educatief Centrum dus bijzonder geschikt om culturele of kunstzinnige thema's, technieken of domeinen te verdiepen. Binnen dit project wil het Educatief Centrum een verbinding maken tussen de workshops voor ondernemend leren en cultuureducatie, 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling, zonder al te sturend te worden naar de kinderen wat betreft de vorm en inhoud van hun workshops. Het doorontwikkelen van het instrument voor onder- nemend leren is hierbij cruciaal. Om echter de doorlopende leerlijn van kunstzinnige oriëntatie te borgen wordt er ook in het 'normale' onderwijsaanbod aandacht besteed aan cultuur- educatie. Hier wordt het andere instrument - voor passende middelen- ingezet. Samenvatting In dit project ontwikkeld Educatief Centrum Theo Thijssen 3 instrumenten: 1. Een overzicht van passende middelen, activiteiten, aanbod in de buurt bij culturele instellingen, etc. voor elk domein van cultuureducatie en op een doorgaande leerlijn van groep 1-8 en voor de BSO en kinderopvang. 2. Een doorontwikkeling van het stappenplan voor ondernemend leren. 3. Een set aan instrumenten om feedback te kunnen geven aan elkaar over elkaars product en elkaars proces. Dit zijn instrumenten voor kinderen en voor medewerkers. Projectdoelen 1. vernieuwd en verdiept aanbod voor kunstzinnige oriëntatie en 21e eeuwse vaardigheden in de school en de kinderopvang 2. deskundigheidsbevordering van medewerkers op kunstzinnige oriëntatie en 21e eeuwse vaardigheden 3. verdiepen en borgen stappenplan voor ondernemend leren 4. een set aan instrumenten ontwikkelen om feedback te kunnen geven aan elkaar over elkaars product en elkaars proces. Deze instrumenten koppelen aan het stappenplan voor ondernemend leren en het overzicht van passende middelen. 2

3 Aanpak, opgesplitst per jaar Jaar 1 Instrument voor passende middelen ontwikkelen - start middenbouw en BSO In jaar 1 wordt het instrument voor passende middelen, activiteiten en aanbod in de buurt bij culturele instellingen ontwikkeld voor de middenbouw en de BSO. Concreet betekent dit dat de Coördinator Cultuureducatie (hier en daar geholpen door de ict Coördinator) gedurende jaar 1 de doorlopende leerlijn en de doelen voor de middenbouw van de zeven domeinen van kunst en cultuur (beeldende vorming, muziek, dans, drama, media educatie, cultureel erfgoed en literatuur) in beeld brengt. Vervolgens zoekt de Coördinator Cultuureducatie hier passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt bij en maakt een overzicht in een instrument. Dit wordt waarschijnlijk een Word document. Dit instrument wordt ingezet in de school en in de kinderopvang (BSO). De middelen, activiteiten en het aanbod in de buurt bij culturele instellingen voldoen idealiter aan vijf kenmerken: 1. ze richten zich op de technieken van het domein (voor zover dit mogelijk is), zodat de uitvoering in de workshops kan plaatsvinden en er dan geen tijd verloren gaat aan het onder de knie krijgen van de techniek; 2. ze bevatten ict en nieuwe media, zodat de 21e eeuwse vaardigheid 'informatievaardigheid' meegenomen wordt; 3. ze bevatten samenwerkingsvormen, zodat de 21e eeuwse vaardigheid 'samenwerken' meegenomen wordt; 4. ze behelzen leerdoelen op meerdere domeinen. Dit levert een efficiëntieslag op; 5. ze geven handvatten om tips en tops te geven. Dit helpt bij het speerpunt van het Educatief Centrum om opbouwende feedback te leren geven en ontvangen. Om dit te kunnen realiseren zijn uren voor de Coördinator Cultuureducatie nodig. Zij moet vervolgens toegang hebben tot de leerlijnen en doelen van de zeven domeinen van kunst en cultuur en passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt kunnen vinden. Ook moet zij het instrument delen met haar collega's van de kinderopvang. Resultaat einde jaar 1 Aan het einde van jaar 1 is het instrument voor passende middelen zo ver gevuld dat er activiteiten, middelen en aanbod klaar staan op elk domein van cultuureducatie, passend bij de doorlopende leerlijn van de middenbouw en passend bij de BSO, waarbij een groot deel van de activiteiten en middelen aandacht schenkt aan 21e eeuwse vaardigheden en het geven van opbouwende feedback. Deskundigheidsbevordering Medewerkers krijgen dit schooljaar de gelegenheid om educatieve toepassingen van de tablet in het onderwijs en de kinderopvang te onderzoeken. Er worden een paar workshops gegeven aan medewerkers en voor kinderen waarbij het gebruik van verschillende apps gedemonstreerd wordt. Dit gebeurt op een toegankelijke en leuke manier. Onder leiding van de ict Coördinator en haar werkgroep worden geschikte apps voor cultuureducatie, zaakvakken en voor de kinderopvang onderzocht. Geschikte apps kunnen tevens worden toegevoegd aan het instrument voor passende middelen. Medewerkers maken aan het einde van dit schooljaar afspraken over hoe de tablet in te zetten in de kinderopvang en de school het komende schooljaar. 3

4 Tevens wordt er op een studiedag aandacht besteed aan het ondernemend leren. Met het verbeterde stappenplan wordt het ondernemend leren - en de invulling die medewerkers hier aan geven - nog eens goed bekeken. Om dit te kunnen realiseren zijn (scholings)uren voor de medewerkers nodig, met name voor de ict Coördinator en haar werkgroep. Ook is inhuur van experts voor de workshops nodig. Daarnaast moeten medewerkers toegang hebben tot tablets, internet en apps. Resultaat einde jaar 1 - Medewerkers hebben meer inzicht in de mogelijkheden van de tablet en hebben kennis over verschillende apps voor cultuureducatie, zaakvakken en voor in de kinderopvang - Er zijn afspraken gemaakt over hoe de tablet ingezet wordt in het komende schooljaar in de kinderopvang en de school - Het ondernemend leren staat weer scherp op ieders netvlies Stappenplan voor ondernemend leren verdiepen en borgen Het bestaande stappenplan voor ondernemend leren wordt verder uitgewerkt door het leerteam, zodat het het ondernemend leren nog beter ondersteunt en structuur geeft aan het uitwerken en realiseren van de ondernemende plannen van kinderen. Het leerteam informeert de rest van de medewerkers over het verbeterde stappenplan. Tevens wordt er aandacht besteed aan het borgen van het stappenplan in de praktijk. Om dit te kunnen realiseren zijn uren voor het leerteam nodig. Resultaat einde jaar 1 Aan het einde van jaar 1 is er een kwalitatief hoogstaand en geborgd stappenplan voor ondernemend leren. Opbouwende feedback geven over elkaars product en elkaars proces Het werken met tips en tops wordt uitgebreid en er wordt door de Coördinator Cultuureducatie actief gezocht naar meer instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren, zowel voor medewerkers als voor kinderen. Ook in het instrument voor passende middelen wordt hier aandacht aan besteed. De medewerkers besteden aandacht aan dit onderwerp op een studiedag. Om dit te kunnen realiseren zijn uren voor medewerkers nodig, met name voor de Coördinator Cultuureducatie. Zij moet toegang hebben tot instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren. Tevens moet er een externe expert worden ingehuurd voor de studiedag over opbouwende feedback. Resultaten einde jaar 1 - Er is een meetbare toename in het werken met tips en tops - Medewerkers en kinderen zijn beter in het geven van opbouwende feedback. Dit zien we terug in de kwaliteit van de feedback - Er is een groter scala aan methoden en technieken voorhanden (ten opzichte van start jaar 1) om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren 4

5 Jaar 2 Middenbouw en BSO werken met het instrument voor passende middelen De middenbouw geeft haar cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs vorm aan de hand van het ontwikkelde instrument. Hierbij wordt gekeken naar de doorlopende leerlijn voor alle domeinen. De kinderen werken waar het kan samen en met de tablet of met andere moderne technologie. Ze geven elkaar waar mogelijk tips en tops over het proces en het resultaat. In de BSO wordt het instrument waar gewenst ingezet. Ook hier werken/spelen de kinderen met de tablet of met andere moderne technologie. Resultaat einde jaar 2 De medewerkers stellen aan het begin van jaar 2 kwaliteitsindicatoren en een nulmeting vast en evalueren aan het einde van het jaar of de kwaliteit van cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs is toegenomen. Met de resultaten van de evaluatie verbetert de middenbouw haar cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs in jaar 3. Hetzelfde gebeurt voor de ontwikkeling van de vaardigheid van opbouwende feedback geven. In de BSO wordt bekeken of het instrument en de technologie nog verder ingezet kan worden. Instrument voor passende middelen - start bovenbouw In jaar 2 wordt het instrument voor passende middelen, activiteiten en aanbod in de buurt bij culturele instellingen ontwikkeld voor de bovenbouw. Concreet betekent dit dat de Coördinator Cultuureducatie (hier en daar geholpen door de ict Coördinator) gedurende jaar 2 de doorlopende leerlijn voor de bovenbouw van de zeven domeinen van kunst en cultuur (beeldende vorming, muziek, dans, drama, media educatie, cultureel erfgoed en literatuur) in beeld brengt en hier vervolgens passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt voor zoekt en deze opneemt in het instrument. Dit instrument wordt ingezet in de school en in de kinderopvang (BSO). De middelen, activiteiten en het aanbod in de buurt bij culturele instellingen voldoen idealiter aan vijf kenmerken: 1. ze richten zich op de technieken van het domein (voor zover dit mogelijk is), zodat de uitvoering in de workshops kan plaatsvinden en er dan geen tijd verloren gaat aan het onder de knie krijgen van de techniek 2. ze bevatten ict en nieuwe media, zodat de 21e eeuwse vaardigheid 'informatievaardigheid' integraal aangeleerd wordt 3. ze bevatten samenwerkingsvormen, zodat de 21e eeuwse vaardigheid 'samenwerken' integraal aangeleerd wordt 4. ze behelzen leerdoelen op meerdere domeinen. Dit levert een efficiëntieslag op 5. ze geven handvatten om tips en tops te geven. Dit helpt bij het speerpunt van het Educatief Centrum om opbouwende feedback te leren geven en ontvangen. Om dit te kunnen realiseren zijn uren voor de Coördinator Cultuureducatie nodig. Zij moet vervolgens toegang hebben tot de leerlijnen en doelen van de zeven domeinen van kunst en cultuur en passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt kunnen vinden. Ook moet zij het instrument delen met haar collega's van de kinderopvang. Resultaat einde jaar 2 Aan het einde van jaar 2 is het instrument voor passende middelen zo ver gevuld dat er activiteiten, middelen en aanbod klaar staan op elk domein van cultuureducatie, passend bij de doorlopende leerlijn van de bovenbouw en passend bij de BSO, waarbij een groot deel van de activiteiten en middelen aandacht schenkt aan 21e eeuwse vaardigheden en het geven van opbouwende feedback. 5

6 Deskundigheidsbevordering Er wordt in jaar 2 op het domein 'drama' een expert ingeschakeld op één van de studiedagen om de kwaliteit van de medewerkers op dit domein te stimuleren (kinderopvang en onderwijs). Ook wordt er in jaar 2 een studiedag besteed aan het verder stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden met een externe expert (kinderopvang en onderwijs). Ten slotte zal op de laatste studiedag aandacht worden besteed aan de verbetering/evaluatie in het geven van opbouwende feedback van kinderen en medewerkers (kinderopvang en onderwijs). Om dit te kunnen realiseren zijn (scholings)uren voor de medewerkers nodig. Ook is inhuur van experts voor de studiedagen nodig. Resultaat einde jaar 2 - Op het domein drama is de deskundigheid toegenomen. Dit wordt zichtbaar doordat medewerkers meer handen en voeten kunnen geven aan dit domein in hun werk - Medewerkers hebben handvatten om 21e eeuwse vaardigheden te implementeren in hun onderwijs en in de kinderopvang. Dit wordt zichtbaar doordat er meer gewerkt wordt aan 21e eeuwse vaardigheden - Medewerkers en kinderen zijn beter in het geven van opbouwende feedback. Dit zien we terug in de kwaliteit van de feedback Stappenplan voor ondernemend leren verdiepen en borgen Aan het einde van jaar 1 is er een kwalitatief hoogstaand en geborgd stappenplan voor ondernemend leren. Kinderen gaan in jaar 2 zelf workshops geven m.b.v. het stappenplan van het ondernemend leren. Resultaat einde jaar 2 Kinderen geven zelf workshops met het stappenplan. Opbouwende feedback geven over elkaars product en elkaars proces Het werken met tips en tops wordt uitgebreid en er wordt door de Coördinator Cultuureducatie actief gezocht naar meer instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren, zowel voor medewerkers als voor kinderen. Ook in het instrument voor passende middelen wordt hier aandacht aan besteed. Naar aanleiding van de studiedag in jaar 1 wordt het geven van opbouwende feedback tussen collega's gestimuleerd. Om dit te kunnen realiseren zijn uren voor medewerkers nodig, met name voor de Coördinator Cultuureducatie. Zij moet toegang hebben tot instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren. Resultaten einde jaar 2 - Er is een meetbare toename in het werken met tips en tops - Medewerkers en kinderen zijn beter in het geven van opbouwende feedback. Dit zien we terug in de kwaliteit van de feedback - Er is een groter scala aan methoden en technieken voorhanden (ten opzichte van start jaar 2) om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren 6

7 Jaar 3 Boven-, middenbouw en BSO werken met het instrument voor passende middelen De boven- en de middenbouw geven hun cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs vorm aan de hand van het ontwikkelde instrument. Hierbij wordt gekeken naar de doorlopende leerlijn voor alle domeinen. De kinderen werken waar het kan samen en met de tablet of met andere moderne technologie. Ze geven elkaar waar mogelijk tips en tops over het proces en het resultaat. In de BSO wordt het instrument waar gewenst ingezet. Ook hier werken/spelen de kinderen met de tablet of met andere moderne technologie. Resultaat einde jaar 3 De medewerkers stellen aan het begin van jaar 3 kwaliteitsindicatoren en een nulmeting vast en evalueren aan het einde van het jaar of de kwaliteit van cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs is toegenomen. Met de resultaten van de evaluatie verbeteren de midden- en de bovenbouw hun cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs in het volgende schooljaar. Hetzelfde gebeurt voor de ontwikkeling van de vaardigheid van opbouwende feedback geven. In de BSO wordt bekeken of het instrument en de technologie nog verder ingezet kan worden. Instrument voor passende middelen - start onderbouw en kinderdagverblijf In jaar 3 wordt het instrument voor passende middelen, activiteiten en aanbod in de buurt bij culturele instellingen ontwikkeld voor de onderbouw en voor het kinderdagverblijf. Concreet betekent dit dat de Coördinator Cultuureducatie (hier en daar geholpen door de ict Coördinator) gedurende jaar 3 de doorlopende leerlijn voor de onderbouw van de zeven domeinen van kunst en cultuur (beeldende vorming, muziek, dans, drama, media educatie, cultureel erfgoed en literatuur) in beeld brengt en hier vervolgens passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt voor zoekt en deze opneemt in het instrument. Dit instrument wordt ingezet in de school en in de kinderopvang. De middelen, activiteiten en het aanbod in de buurt bij culturele instellingen voldoen idealiter aan vijf kenmerken: 1. ze richten zich op de technieken van het domein (voor zover dit mogelijk is), zodat de uitvoering in de workshops kan plaatsvinden en er dan geen tijd verloren gaat aan het onder de knie krijgen van de techniek 2. ze bevatten ict en nieuwe media, zodat de 21e eeuwse vaardigheid 'informatievaardigheid' integraal aangeleerd wordt 3. ze bevatten samenwerkingsvormen, zodat de 21e eeuwse vaardigheid 'samenwerken' integraal aangeleerd wordt 4. ze behelzen leerdoelen op meerdere domeinen. Dit levert een efficiëntieslag op 5. ze geven handvatten om tips en tops te geven. Dit helpt bij het speerpunt van het Educatief Centrum om opbouwende feedback te leren geven en ontvangen. Om dit te kunnen realiseren zijn uren voor de Coördinator Cultuureducatie nodig. Zij moet vervolgens toegang hebben tot de leerlijnen en doelen van de zeven domeinen van kunst en cultuur en passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt kunnen vinden. Ook moet zij het instrument delen met haar collega's van de kinderopvang. Resultaat einde jaar 3 Aan het einde van jaar 3 is het instrument voor passende middelen zo ver gevuld dat er activiteiten, middelen en aanbod klaar staan op elk domein, passend bij de doorlopende leerlijn van alle bouwen en passend bij de kinderopvang. Een groot deel van de activiteiten en middelen schenkt aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden en het geven van opbouwende feedback. 7

8 Deskundigheidsbevordering Er worden in jaar 3 twee studiedagen besteed aan het verder stimuleren van cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden met externe experts (kinderopvang en onderwijs). Ten slotte zal er op een studiedag aandacht worden besteed aan de verbetering/evaluatie in het geven van opbouwende feedback van kinderen en medewerkers (kinderopvang en onderwijs). Om dit te kunnen realiseren zijn (scholings)uren voor de medewerkers nodig. Ook is inhuur van experts voor de studiedagen nodig. Resultaat einde jaar 3 - Medewerkers hebben handvatten om 21e eeuwse vaardigheden te implementeren in hun onderwijs en in de kinderopvang. Dit wordt zichtbaar doordat er meer gewerkt wordt aan 21e eeuwse vaardigheden - Medewerkers en kinderen zijn beter in het geven van opbouwende feedback. Dit zien we terug in de kwaliteit van de feedback Stappenplan voor ondernemend leren verdiepen en borgen Kinderen geven in jaar 3 zelf workshops m.b.v. het stappenplan van het ondernemend leren. Opbouwende feedback geven over elkaars product en elkaars proces Het werken met tips en tops wordt uitgebreid en er wordt door de Coördinator Cultuureducatie actief gezocht naar meer instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren, zowel voor medewerkers als voor kinderen. Ook in het instrument voor passende middelen wordt hier aandacht aan besteed. Naar aanleiding van de studiedag in jaar 1 wordt het geven van opbouwende feedback tussen collega's gestimuleerd. Om dit te kunnen realiseren zijn uren voor medewerkers nodig, met name voor de Coördinator Cultuureducatie. Zij moet toegang hebben tot instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren. Resultaten einde jaar 3 - Er is een meetbare toename in het werken met tips en tops - Medewerkers en kinderen zijn beter in het geven van opbouwende feedback. Dit zien we terug in de kwaliteit van de feedback - Er is een groter scala aan methoden en technieken voorhanden (ten opzichte van start jaar 3) om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren 8

9 Wat moet er elk jaar georganiseerd worden? Checklist per jaar Jaar 1 Voor het instrument voor passende middelen - De Coördinator Cultuureducatie heeft uren nodig om het instrument voor passende middelen te maken. - Zij moet vervolgens toegang hebben tot de leerlijnen en doelen van de zeven domeinen van kunst en cultuur en passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt kunnen vinden. - Vervolgens moet zij het instrument delen met haar collega's van het onderwijs en de kinderopvang. Voor de deskundigheidsbevordering - Tablets en overige technologie aanschaffen - Internetverbinding en - abonnement regelen - Medewerkers hebben tablets en internet nodig om te kunnen experimenteren. - De workshops aan medewerkers en voor kinderen waarbij het gebruik van verschillende apps gedemonstreerd wordt moeten georganiseerd worden. - De ict Coördinator en haar werkgroep moeten in de gelegenheid komen om geschikte apps voor cultuureducatie, zaakvakken en voor de kinderopvang te onderzoeken - Medewerkers moeten aan het einde van dit schooljaar afspraken maken over hoe de tablet in te zetten in de kinderopvang en de school het komende schooljaar. - De studiedag voor ondernemend leren moet gepland en georganiseerd worden. - Eventuele ouderavonden organiseren - Openingen- en sluitingen organiseren - Passende materialen en methoden aanschaffen Voor het stappenplan voor ondernemend leren Het leerteam moet in de gelegenheid komen om het stappenplan voor ondernemend leren verder uit te werken en de rest van de medewerkers te informeren over het verbeterde stappenplan. Voor opbouwende feedback geven over elkaars product en elkaars proces - De Coördinator Cultuureducatie heeft uren nodig om te zoeken naar meer instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren, zowel voor medewerkers als voor kinderen. - Zij moet toegang hebben tot instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren. - Er een externe expert worden ingehuurd voor de studiedag over opbouwende feedback. Deze studiedag moet worden gepland en georganiseerd. Opleverstukken einde jaar 1 - Instrument passend middelen - Afsprakenlijst over hoe de tablet ingezet wordt in het komende schooljaar in de kinderopvang en de school - Lijst met geschikte apps - Het verbeterde stappenplan voor ondernemend leren - Lijst met methoden, instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren - Overzicht van de gemeten toename in het werken met tips en tops - Onderzoekje naar de toename van de kwaliteit van de feedback van kinderen en medewerkers in dit schooljaar 9

10 Jaar 2 Voor het instrument voor passende middelen - De Coördinator Cultuureducatie heeft uren nodig om het instrument voor passende middelen te maken. - Zij moet vervolgens toegang hebben tot de leerlijnen en doelen van de zeven domeinen van kunst en cultuur en passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt kunnen vinden. - Vervolgens moet zij het instrument delen met haar collega's van het onderwijs en de kinderopvang. - De medewerkers van de middenbouw geven cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs vorm aan de hand van het ontwikkelde instrument. In de BSO wordt het instrument waar gewenst ingezet. - De medewerkers stellen aan het begin van jaar 2 kwaliteitsindicatoren en een nulmeting vast en evalueren aan het einde van het jaar of de kwaliteit van cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs is toegenomen. Met de resultaten van de evaluatie verbetert de middenbouw haar cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs in jaar 3. Hetzelfde gebeurt voor de ontwikkeling van de vaardigheid van opbouwende feedback geven. In de BSO wordt bekeken of het instrument en de technologie nog verder ingezet kan worden. - Excursies organiseren Voor de deskundigheidsbevordering - De studiedagen voor 'drama' en 21e eeuwse vaardigheden moeten gepland en georganiseerd worden. - De studiedag met aandacht voor de verbetering/evaluatie in het geven van opbouwende feedback van kinderen en medewerkers (kinderopvang en onderwijs) moet gepland en georganiseerd worden. - Eventuele ouderavonden organiseren - Openingen- en sluitingen organiseren - Passende materialen en methoden aanschaffen Voor opbouwende feedback geven over elkaars product en elkaars proces - De Coördinator Cultuureducatie heeft uren nodig om te zoeken naar meer instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren, zowel voor medewerkers als voor kinderen. - Zij moet toegang hebben tot instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren. Opleverstukken einde jaar 2 - Instrument passend middelen - Verslag van het inzetten van het instrument passend middelen in de middenbouw en de BSO - Overzicht van de kwaliteitsindicatoren en de nulmeting van cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs in de middenbouw aan het begin van het jaar en de meting aan het einde van het jaar - Verbeterplan middenbouw voor cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs in jaar 3. - Verslag toename kwaliteit van domein 'drama' - Uitgebreidere lijst met methoden, instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren - Onderzoekje naar de toename van de kwaliteit van de feedback van kinderen en medewerkers in dit schooljaar 10

11 Jaar 3 Voor het instrument voor passende middelen - De Coördinator Cultuureducatie heeft uren nodig om het instrument voor passende middelen te maken. - Zij moet vervolgens toegang hebben tot de leerlijnen en doelen van de zeven domeinen van kunst en cultuur en passende activiteiten, middelen en aanbod in de buurt kunnen vinden. - Vervolgens moet zij het instrument delen met haar collega's van het onderwijs en de kinderopvang. - De medewerkers van de midden- en de bovenbouw geven cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs vorm aan de hand van het ontwikkelde instrument. In de BSO wordt het instrument waar gewenst ingezet. - De medewerkers stellen aan het begin van jaar 3 kwaliteitsindicatoren en een nulmeting vast en evalueren aan het einde van het jaar of de kwaliteit van cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs is toegenomen. Met de resultaten van de evaluatie verbeteren de midden- en de bovenbouw hun cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs in het komende schooljaar. Hetzelfde gebeurt voor de ontwikkeling van de vaardigheid van opbouwende feedback geven. In de BSO wordt bekeken of het instrument en de technologie nog verder ingezet kan worden. - Excursies organiseren Voor de deskundigheidsbevordering - Tablets en overige technologie aanschaffen - De studiedagen voor het stimuleren van cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden moeten gepland en georganiseerd worden. - De studiedag met aandacht voor de verbetering/evaluatie in het geven van opbouwende feedback van kinderen en medewerkers (kinderopvang en onderwijs) moet gepland en georganiseerd worden. - Eventuele ouderavonden organiseren - Openingen- en sluitingen organiseren - Passende materialen en methoden aanschaffen Voor opbouwende feedback geven over elkaars product en elkaars proces - De Coördinator Cultuureducatie heeft uren nodig om te zoeken naar meer instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren, zowel voor medewerkers als voor kinderen. - Zij moet toegang hebben tot instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren. Opleverstukken einde jaar 3 - Instrument passend middelen - Verslag van het inzetten van het instrument passend middelen in de middenbouw, bovenbouw en de BSO - Overzicht van de kwaliteitsindicatoren en de nulmeting van cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs in de midden- en de bovenbouw aan het begin van het jaar en de meting aan het einde van het jaar - Verbeterplan midden- en bovenbouw voor cultuureducatie en 21e eeuws onderwijs voor komend schooljaar. - Uitgebreidere lijst met methoden, instrumenten en technieken om het geven van opbouwende feedback over proces en product te stimuleren - Onderzoekje naar de toename van de kwaliteit van de feedback van kinderen en medewerkers in dit schooljaar 11

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom je

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst Piet Mondriaan 74 VSO DE HELDRING IN AMSTERDAM: MEER ZELFVERTROUWEN DANKZIJ CULTURELE EDUCATIE 75 Dankzij culturele educatie krijgen onze leerlingen meer zelfvertrouwen en zijn ze gelukkiger. Naam: VSO

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Alle scholen van Archipel op weg naar een educatief centrum een IKC in de praktijk! 23 mei 2012

Alle scholen van Archipel op weg naar een educatief centrum een IKC in de praktijk! 23 mei 2012 Alle scholen van Archipel op weg naar een educatief centrum een IKC in de praktijk! 23 mei 2012 Vooraf Archipel ontwikkelt haar scholen tot educatieve centra In nauwe samenwerking met De Blokkentoren Januari

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES ICC-CURSUSSEN EN -MODULES IN DRENTHE Cultuurcoördinator worden of je als ICC-er verder verdiepen in cultuureducatie? Lees alles over de mogelijkheden voor (bij-)scholing! Cursus Interne Cultuurcoördinator

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio.

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio. Het leergebied Arts in de bovenbouw staat voor: Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden om de wereld van kunst en cultuur te verkennen, begrijpen en zelf een bijdrage te leveren. Creativiteit is

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Beleidsdomein Onderwijs 1. De opbrengsten van SKOSO zijn stabiel en liggen op het niveau dat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Ontwikkeling

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

April Plan cultuureducatie schooljaar

April Plan cultuureducatie schooljaar April 2015 Plan cultuureducatie schooljaar 2015-2016 Gemeente Heusden, april 2015 Inleiding Beste schoolleiders en ICC-ers, Naar aanleiding van het Trefpunt Café d.d. 16-04-2015 willen wij graag een aantal

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T

Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T Jaarplan 2016-2017 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontwikkelingsgericht onderwijs Leren op de John F. Kennedyschool De basisschool van onze zoon, de John F. Kennedyschool te Zutphen, is dit schooljaar begonnen met een nieuwe manier van werken. Ze zijn

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2017-2018 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Pippi Langkous

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Pippi Langkous Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Pippi Langkous 6 SBO DE BLINKER IN GELEEN: ONDER- ZOEKEND EN ONTDEKKEND LEREN 7 We willen onze leerlingen prikkelen en nieuwsgierig maken om te

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen

(Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen (Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen Ten behoeve van de (zelf)beoordeling door de leerlingen van de scholen voor het lidmaatschap van de Vereniging CultuurProfielScholen. I Gegevens

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

Een geslaagde activiteit

Een geslaagde activiteit Een geslaagde activiteit Toelichting: Een geslaagde activiteit Voor Quest 4 heb ik een handleiding gemaakt met daarbij de bijpassend schema. Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te maken heb ik gebruik

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

(Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek

(Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek (Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek Samen betekenisvol leren in 2020!!!!! Samen betekenisvol leren: dat doet De Korenaer Stevensbeek samen met leerlingen, ouders en netwerkpartners, om onze

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2011-2012 Naam school OBS Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website www.theothijssen-zutphen.nl

Nadere informatie

Fase 7: Presenteren en exposeren

Fase 7: Presenteren en exposeren Fase 7: Presenteren en exposeren 2 uur Geef leerlingen in deze fase een podium zodat ze met trots hun werkstuk kunnen tonen en over ervaringen kunnen vertellen. Maak er een feest van en organiseer een

Nadere informatie

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen 1 en 2 oktober 2013 Bezoek aan Groningen programma 1-2 oktober 2013 www.cultuurindespiegel.be 1. Stavaza van CIS Nederland 2. Emiel Copini (14-18jaar) en Theisje van Dorsten (4-10 jaar) 3. Astrid Rass

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het onderwijs

Ontwikkelingen in het onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Ontwikkelingen in het onderwijs Marja van Graft Inspiratiedag NME 10 april 2017 Leerplan(kader) Wetenschap & technologie Doelen bijeenkomst informeren

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan Kindcentrum De Troubadour Versie: 2. Status: vastgesteld

Jaarplan Kindcentrum De Troubadour Versie: 2. Status: vastgesteld Jaarplan Kindcentrum De Troubadour 2016-2017 Versie: 2 Status: vastgesteld Traject: 1. Conceptfase 2. Bespreken MT 3. Bespreken KCR 4. Definitief plan Evaluatie schooljaar 2015-2016 1A: Inhoudelijk beleid

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Gemeenteblad nr. 583304 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 27 januari 2016 Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Collegebesluit van 19 januari 2016 Burgemeester

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Transformatief leren De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit

Transformatief leren De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Edwin van Meerkerk Cultuureducatie met kwaliteit - 9.664.897 per jaar - 54 projecten - 5.115 scholen, 705.623 leerlingen Doelstellingen 1. ontwikkeling

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie Leerplankader kunstzinnige oriëntatie Op weg naar een toekomstbestendig leerplan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Stéfanie van Tuinen 18 november 2014, 2012 Leerplankader kunstzinnige

Nadere informatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie

Handreiking. Basis voor. Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Handreiking Basis voor Cultuureducatie Over het LKCA Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Beoordelingsformulier 3.1.2 Verslag Vakprofilering Geschiedenis 2015-2016 Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Studentnaam: Klas: Beoordelaar Studentnummer: Datum: KERN- EN DEELTAKEN DIE HOREN BIJ DEZE TOETS: 2.1,

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie