Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015"

Transcriptie

1 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor

2 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Utrecht, april Opdrachtgever: Mocca Amsterdam Oberon Marleen Kieft, Afke Donker en Joke Kruiter T

3 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 3 Inhoudsopgave 1 Methode en respons Schoolbeleid kunst- en cultuureducatie Visie Coördinatie Financiën Evaluatie Programma kunst- en cultuureducatie Disciplines Doorgaande leerlijnen Lesmethoden Uitvoering Samenwerking met culturele instellingen Naschoolse culturele activiteiten Leerkrachten Deskundigheid Draagvlak Samenwerking Het Basispakket Faciliteiten Basispakket Veranderingen Samenwerking, steun en betrokkenheid Muziekonderwijs Coaching Concertgebouw Leerlijnen Ondersteuning van Mocca Conclusie... 28

4 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 4 Inleiding In Amsterdam is de invoering van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie in volle gang. Dat betekent onder andere dat basisscholen werken aan doorgaande leerlijnen voor alle disciplines, waaronder muziek, beeldend onderwijs, cultureel erfgoed, dans en drama. Met de leerlijn muziek is in 2011 gestart middels een pilot. Onder begeleiding van Mocca zetten scholen sinds doorgaande leerlijnen op in alle andere disciplines. Mocca heeft hiervoor in de periode subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie gekregen in het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Het FCP stelt als subsidie-eis dat het proces gevolgd en gemonitord wordt. De gevraagde monitoring en evaluatie moet: inzicht geven in het verloop van het proces hoe gaat het met de invoering op scholen?; zicht geven op de waardering van de ondersteuning van scholen; aanknopingspunten geven voor tussentijdse verbetering; inzicht geven in procesopbrengsten welke resultaten zien scholen? In opdracht van Mocca voert Oberon daarom een monitoronderzoek uit. Deze monitor bestaat uit drie metingen. De uitkomsten daarvan worden gepresenteerd in een startrapport, een tussenrapport en een eindrapport. In het tussenrapport dat hier voor u ligt, presenteren we de resultaten van de tussenmeting, zoveel mogelijk in vergelijking met de resultaten van de nulmeting uit november. In deze tussenmeting hebben we gekeken naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds de start van het Basispakket. De eindmeting in 2016 zal in kaart brengen wat de resultaten zijn van het traject.

5 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 5 1 Methode en respons Oberon heeft voor deze tussenmeting in overleg met Mocca een digitale vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst bestaat deels uit dezelfde vragen uit de beginmeting (passend bij het principe van een monitor) en deels uit nieuwe vragen (die bij de beginmeting nog niet van toepassing waren). In februari zijn 255 scholen benaderd door Mocca met de uitnodiging de vragenlijst in te vullen. Dat zijn alle basisscholen in Amsterdam. 185 scholen hebben gerespondeerd. Dat brengt het responspercentage op 72,5%. Doordat de respons zo hoog is, betekent dat we met grote zekerheid kunnen zeggen dat de percentages in heel Amsterdam weinig zullen afwijken van de percentages binnen deze responsgroep 1 Ongeveer de helft van de responsgroep bestaat uit cultuurcoördinatoren, maar ook schooldirecteuren en groepsleerkrachten hebben de vragen beantwoord. Tabel 1.1 Wat is uw functie? ICC-er/cultuurcoördinator (mogelijk in combinatie met % 47% de functie van groepsleerkracht) Directielid met coördinerende taken kunst- en % 16% cultuureducatie Groepsleerkracht met coördinerende taken kunst- en % 17% cultuureducatie Vakleerkracht - 3-2% Anders % Totaal % 100% In de categorie anders noemen respondenten onder andere de combinatie cultuurcoördinator en vakleerkracht en groepsleerkracht. Ook enkele bredeschoolcoördinatoren hebben de vragenlijst ingevuld. 1 Een respons van 185 uit 255 scholen betekent dat we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de percentages in heel Amsterdam maximaal 3,8% afwijken van hier gevonden percentages. Mogelijke afwijkingen zijn het grootst bij vragen waar de antwoorden gelijkmatig over de antwoordcategorieën verdeeld zijn.

6 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 6 2 Schoolbeleid kunst- en cultuureducatie 2.1 Visie Het percentage scholen dat een visie op kunst- en cultuureducatie heeft geformuleerd is licht gegroeid tussen en. Tabel 2.1 Heeft uw school een visie op kunst- en cultuureducatie geformuleerd? Ja, deze is vastgelegd in een cultuurbeleidsplan % 58% Ja, deze is vastgelegd in het schoolplan en/of de schoolgids % 15% Ja, maar deze is niet schriftelijk vastgelegd % 18% Nee % 10% Totaal % 100% 2.2 Coördinatie Een grote meerderheid van de Amsterdamse scholen, acht op de tien, heeft een cultuurcoördinator benoemd. Tabel 2.3 Heeft uw school een ICC er/cultuurcoördinator? Ja % 80% Nee % 20% Totaal % 100% In werd de vraag of de school een cultuurcoördinator heeft, niet gesteld aan de respondenten die bij vraag 1 al hadden aangegeven cultuurcoördinator te zijn. In dat jaar is daarom een herberekening uitgevoerd op basis van die twee vragen. In hebben we wel alle scholen gevraagd of ze een cultuurcoördinator hebben. Gemiddeld heeft de ICC er/cultuurcoördinator 2,1 uur per week voor zijn taken beschikbaar. Op de meeste scholen (67%) is dat één of twee uur per week. Een deel van de cultuurcoördinatoren (15%) heeft helemaal geen tijd beschikbaar, op slechts enkele scholen (2%) heeft hij/zij meer dan een dag per week. 2.3 Financiën Het percentage scholen dat cultuureducatie als aparte post op de begroting heeft staan is exact hetzelfde gebleven, namelijk 66 procent. De meeste scholen ontvangen de 10,90 uit de Prestatiebox en besteden deze ook aan kunst- en cultuureducatie. Het percentage scholen dat het gehele bedrag aan cultuureducatie besteedt is iets afgenomen. Tabel 2.4 Is kunst- en cultuureducatie als aparte post opgenomen in de (meerjaren)begroting van de school? Ja % 66% Nee % 34% Totaal % 100%

7 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 7 Het budget voor kunst- en cultuureducatie is gemiddeld 4.574,00. Hierin zijn, waarschijnlijk gerelateerd aan het leerlingenaantal, grote verschillen tussen scholen. Tabel 2.5 Ontvangt uw school de 10,90 per leerling die bestemd is voor kunst- en cultuureducatie van uw schoolbestuur? Ja, en dat bedrag besteden wij volledig aan kunst- en % 65% cultuureducatie Ja, en dat bedrag besteden wij deels aan kunst- en % 10% cultuureducatie Ja, maar dat bedrag besteden wij niet aan kunst- en 1 6 1% 4% cultuureducatie Ja, maar wij ontvangen maar een deel van de 10, % Nee 2 5 1% 3% Dat weet ik niet % 17% Totaal % 100% In de toelichting schrijven respondenten onder andere dat het moeilijk is om de prestatiebox terug te vinden in de boekhouding of dat het geld wordt beheerd door het schoolbestuur, waardoor de cultuurcoördinator geen zicht heeft op wat er met het geld gebeurt. Ook noemen enkele respondenten andere inkomsten, zoals een ouderbijdrage. 2.4 Evaluatie Het percentage scholen dat doelen en beoogde leeropbrengsten heeft geformuleerd is ongeveer hetzelfde gebleven (ongeveer tweederde), maar de manier waarop ze dat doen is wel veranderd. Culturele competenties zijn daarbij belangrijker geworden dan de kerndoelen. Tabel 2.6 Heeft uw school geformuleerd welke leeropbrengsten u wilt zien bij leerlingen / welke doelen u wilt bereiken met de leerlingen? Nee % 33% Ja, we volgen daarbij de kerndoelen % 18% Ja, we gebruiken culturele competenties als richtlijn % 35% (receptief vermogen, creërend vermogen, reflecterend vermogen, presenterend vermogen) Ja, anders, namelijk % 15% Totaal % 100% De meeste antwoorden in de categorie anders lichten toe dat doelen en leerlijnen nog in ontwikkeling zijn. In zei bijna de helft van de scholen (48%) dat proces en opbrengsten van kunst- en cultuureducatie door middel van evaluatie in beeld worden gebracht. In is de vraag anders geformuleerd, dus het is moeilijk om op dit punt een vergelijking te maken. 16% van de scholen zegt anno dat op hun school leeropbrengsten worden beoordeeld. Meer dan de helft staat wel open voor het beoordelen van leeropbrengsten, maar doet dit nog niet. Zie het volgende cirkeldiagram.

8 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 8 Figuur 2.7 Beoordeelt uw school de leeropbrengsten / bereikte doelen bij leerlingen op het gebied van cultuureducatie? (N = 140) 16% 30% ja (n = 22) nee, maar dat zouden we wel willen (n = 76) nee en dat willen we ook niet (n=42) 54% Veel scholen die de leeropbrengsten al beoordelen, gebruiken daarbij de culturele competenties. De uiteindelijke beoordeling vindt zowel door groepsleerkrachten, vakleerkrachten als door hen samen plaats. De respondenten die hebben aangegeven leeropbrengsten wel te willen gaan beoordelen (een ruime helft) lijken zowel leerlingportfolio als de culturele competenties daarvoor bruikbaar te vinden. Er is ook een flinke groep scholen (een op de drie) die er niet voor voelt leeropbrengsten te gaan beoordelen. Tabel 2.8 Met welke middelen worden de leeropbrengsten op het gebied van cultuureducatie in beeld gebracht? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 32) we beoordelen de leeropbrengsten aan de hand van de culturele competenties 14 44% (receptief vermogen, creërend vermogen, reflecterend vermogen, presenterend vermogen) de werken van de leerlingen worden verzameld in een leerlingenportfolio 9 28% we hebben een leerlingvolgsysteem voor cultuureducatie 3 9% anders, namelijk 8 25% Enkele andere genoemde middelen zijn portfolio, logboekje, observaties van de leerkracht en het leerlingvolgsysteem Parnassys. Tabel 2.9 Wie bepaalt de uiteindelijke beoordeling (bijv. het rapportcijfer) als het gaat om cultuureducatie? (n = 25) de groepsleerkracht 7 28% de vakleerkracht 5 20% vakleerkracht en groepsleerkracht samen 4 16% dat verschilt per discipline 6 24% anders, namelijk 3 12%

9 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 9 Tabel 2.10 Met welke middelen zou u de leeropbrengsten op het gebied van cultuureducatie in beeld willen brengen? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 75) de werken van de leerlingen worden verzameld in een leerlingenportfolio 19 25% we beoordelen de leeropbrengsten aan de hand van de culturele competenties 17 23% (receptief vermogen, creërend vermogen, reflecterend vermogen, presenterend vermogen) we hebben een leerlingvolgsysteem voor cultuureducatie 4 5% anders, namelijk portfolio en groepsplan 2 3% dat weten we nog niet 44 59%

10 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 10 3 Programma kunst- en cultuureducatie 3.1 Disciplines Muziek en beeldend onderwijs zijn zowel in als in de disciplines die door de grootste groep scholen worden aangeboden binnen het curriculum. Behalve voor muziek, zijn de percentages voor alle disciplines (licht) gedaald. Tabel 3.1 Welke disciplines worden op uw school aangeboden binnen het curriculum? (meerdere antwoorden mogelijk) N () = 124 en N () = 162 Muziek % 87% Beeldend onderwijs % 72% Erfgoededucatie % 48% Theater () / drama () % 43% Dans % 33% Literatuur % 28% Nieuwe media/audiovisueel % 25% Anders, namelijk % 10% In de categorie anders schrijven respondenten onder andere: wetenschap en techniek, schrijven en fotografie. 3.2 Doorgaande leerlijnen Er hebben geen grote veranderingen plaats gevonden voor wat betreft de vraag of er op de scholen een samenhangend programma voor cultuureducatie is samengesteld. Wel zijn er meer scholen met doorgaande leerlijnen gaan werken. In kwamen leerlijnen het meest voor bij muziek en dat is in nog steeds zo.

11 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 11 Figuur 3.2 Is er sprake van een samenhangend programma voor cultuureducatie? (kies het antwoord dat het beste past bij uw school) N () = 125 en N () = % 90% 80% 70% 60% 57% 59% Er zijn incidentele losstaande activiteiten 50% 40% 30% 20% 10% 10% 33% 13% 28% Sommige activiteiten zijn (bv qua thema) op elkaar afgestemd Er is sprake van één samenhangend structureel programma 0% Tabel 3.3 Werkt u binnen de school met doorgaande leerlijnen voor kunst- en cultuureducatie? Ja % 56% Nee % 44% Totaal % 100% Tabel 3.4 Voor welke discipline(s) werkt de school met doorgaande leerlijnen? (meerdere antwoorden mogelijk) Muziek % 82% Beeldend onderwijs % 44% Theater () / drama % 13% () Erfgoededucatie % 11% Dans % 5% Literatuur 2 3 5% 3% Nieuwe media/audiovisueel 1 2 2% 2% Anders, namelijk % Totaal Bij de categorie anders wordt onder andere een doorgaande leerlijn wetenschap en techniek genoemd. 3.3 Lesmethoden In de volgende twee tabellen staat weergegeven of scholen met een lesmethode werken en zo ja, bij welke discipline en met welke methode. We hebben bij de aantallen in ook het aantal scholen genoemd dat de vraag beantwoord heeft. De vraag was niet verplicht en het lijkt erop dat een aantal scholen de vraag alleen beantwoord heeft voor de vakken waarvoor ze met een methode werken. De

12 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 12 grootste verschuiving sinds is zichtbaar bij de discipline beeldend onderwijs, daar werken bij de tussenmeting relatief veel minder scholen met een lesmethode dan bij de beginmeting. Tabel 3.5 Werkt de school met een of meerdere lesmethode(n) voor kunst- en cultuureducatie? N varieert van 59 tot 135 (n = 54) Muziek (n = 135) 78% 66% Beeldend onderwijs (n =134) 76% 39% Erfgoededucatie 4 13 (n = 92) 7% 14% Literatuur 1 11 (n = 89) 2% 12% Theater (n = 98) 19% 12% Nieuwe media/audiovisueel 1 9 (n = 89) 2% 10% Dans 5 4 (n = 94) 9% 4% Anders, namelijk (n = 59) 6% 10% Figuur 3.6 Overzicht gebruikte methoden in. Alle methodes die maar door één respondent worden genoemd, zijn verzameld onder allerlei. Beeldend onderwijs Moet je doen (9x) Laat maar zien (20 x) SEP (2x) Eigen methode (2x) Allerlei (11x) Muziek Moet je doen (10x) Zing Zo! Muziekschool Amsterdam Noord (42x) Zingen & swingen Muziekcentrum Zuidoost (5x) Aslan (3x) Allerlei (8x) Drama Moet je doen (6x) Allerlei (5x) Dans Moet je doen (2x) Allerlei (2x) Literatuur Kinderboekenweek (2x) Erfgoed educatie Nieuwe media/ AV Anders Allerlei (7x) Allerlei (3x) Thematisch (OGO) (2x) Allerlei ( 6x)

13 Oberon Tussenmeting Mocca monitor Uitvoering In de tabellen 3.7a tot en met 3.7h hebben we weergegeven wie de lessen binnen de disciplines geven. Voor alle disciplines geldt dat vakleerkrachten en externe partners in (veel) minder vaak de lessen geven dan in. Tabel 3.7 Wie voert de kunst- en cultuurlessen binnen de verschillende disciplines uit? (meerdere antwoorden mogelijk) a) Beeldend onderwijs Groepsleerkracht(en) % 69% Vakleerkracht(en) % 35% Externe partner(s) % 27% Anders 2 4 2% 3% Totaal b) Muziek Groepsleerkracht(en) % 59% Vakleerkracht(en) % 44% Externe partner(s) % 49% Anders 3 3 3% 2% Totaal c) Theater/drama Groepsleerkracht(en) % 42% Vakleerkracht(en) % 12% Externe partner(s) % 32% Anders 4 3 6% 2% Totaal d) Dans Groepsleerkracht(en) % 22% Vakleerkracht(en) % 19% Externe partner(s) % 29% Anders 1 4 2% 3% Totaal e) Erfgoededucatie Groepsleerkracht(en) % 49% Vakleerkracht(en) % 5% Externe partner(s) % 32% Anders 2 6 3% 4% Totaal

14 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 14 f) Literatuur Groepsleerkracht(en) % 45% Vakleerkracht(en) % 3% Externe partner(s) % 18% Anders 1 4 2% 3% Totaal g) Nieuwe media/audiovisueel Groepsleerkracht(en) % 34% Vakleerkracht(en) % 5% Externe partner(s) % 23% Anders 3 4 7% 3% Totaal h) Anders Groepsleerkracht(en) % 8% Vakleerkracht(en) % 3% Externe partner(s) % 3% Anders % 1% Totaal Samenwerking met culturele instellingen Net als in geeft in hetzelfde percentage van 98% van de scholen aan dat zij onder schooltijd culturele instellingen op locatie bezoeken. De tabellen 3.8 a tot en h met brengen per discipline in beeld naar welk type instelling de scholen gaan. Het percentage scholen dat geen bezoeken op locatie aflegt is bij alle disciplines bij de tussenmeting lager dan bij de beginmeting. Tabel 3.8 Voor welke disciplines bezoekt uw school culturele instellingen onder schooltijd? Geef per discipline aan naar wat voor type(n) instelling uw school gaat. (meerdere antwoorden mogelijk) a) Beeldend onderwijs Beeldend onderwijs n = 120 Beeldend onderwijs n = 149 b) Muziek Muziek n = 120 Muziek n = 149 Theater Podium Bibliotheek Museum Atelier Geen bezoeken 23 (19%) 6 (5%) 15 (13%) 87 (73%) 36 (30%) 25 (21%) 19 (13%) 4 (3%) 8 (5%) 105 (70%) 37 (25%) 16 (11%) Theater Podium Bibliotheek Museum Atelier Geen bezoeken 65 (54%) 57 (48%) 1 (1%) 4 (3%) 10 (8%) 21 (18%) 72 (48%) 54 (36%) 0 4 (3%) 8 (5%) 17 (11%)

15 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 15 c) Drama Theater n = 120 Drama n = 149 d) Dans Dans n = 120 Dans n = 149 e) Erfgoededucatie Erfgoededucatie n = 120 Erfgoededucatie n = 149 f) Literatuur Literatuur n = 120 Literatuur n = 149 Theater Podium Bibliotheek Museum Atelier Geen bezoeken 99 (83%) 27 (23%) 2 (2%) 4 (3%) 2 (2%) 18 (15%) 93 (62%) 16 (11%) 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 16 (11%) Theater Podium Bibliotheek Museum Atelier Geen bezoeken 47 (39%) 24 (20%) 1 (1%) 3 (3%) 5 (4%) 60 (50%) 46 (31%) 19 (13%) 1 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 36 (24%) Theater Podium Bibliotheek Museum Atelier Geen bezoeken 7 (6%) 2 (2%) 11 (9%) 90 (75%) 4 (3%) 30 (25%) 11 (7%) 5 (3%) 11 (7%) 107 (72%) 4 (3%) 15 (10%) Theater Podium Bibliotheek Museum Atelier Geen bezoeken 5 (4%) 1 (1%) 76 (63%) 7 (6%) 1 (1%) 41 (34%) 0 (0%) 2 (1%) 69 (46%) 0 (0%) 1 (1%) 40 (27%) g) Nieuwe media/audiovisueel Nieuwe media/audiovisueel n = 120 Nieuwe media/audiovisueel n = 149 Theater Podium Bibliotheek Museum Atelier Geen bezoeken 12 (10%) 7 (6%) 3 (3%) 19 (16%) 8 (7%) 79 (66%) 7 (5%) 5 (3%) 1 (1%) 22 (15%) 8 (5%) 59 (40%) h) Andere discipline(s) Andere discipline(s) n = 120 Andere discipline(s) n = 149 Theater Podium Bibliotheek Museum Atelier Geen bezoeken 11 (9%) 5 (4%) 6 (5%) 11 (9%) 7 (6%) 102 (85%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 2 (1%) 0 (0%) 24 (16%)

16 Oberon Tussenmeting Mocca monitor Naschoolse culturele activiteiten Het percentage scholen dat ook naast schoolse, ook naschoolse culturele activiteiten aanbiedt, is afgenomen ten opzichte van twee jaar geleden. Ruim de helft van de scholen vindt dat er in enige mate sprake is van afstemming, een kwart vindt dat daarvan geen sprake is. Tabel 3.9 Biedt uw school ook naschoolse culturele activiteiten aan? Ja % 63% Nee % 37% Totaal % 100% Tabel 3.10 Is er afstemming tussen wat er binnen het curriculum van de school gebeurt (de activiteiten onder schooltijd) en de culturele activiteiten die daarbuiten plaatsvinden? Ja, in grote mate % 19% Ja, in enige mate % 56% Nee % 25% Totaal % 100%

17 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 17 4 Leerkrachten 4.1 Deskundigheid Bijna negen op de tien respondenten geven aan dat op hun school groepsleerkrachten de lessen kunst- en cultuureducatie verzorgen. Net als bij de beginmeting in vindt de grootste groep respondenten bij deze tussenmeting dat deze leerkrachten in enige mate deskundig zijn om kunsten cultuureducatie te geven. Van de vaste eigen vakleerkrachten, de vaste externe vakleerkrachten en van de docenten van culturele instellingen wordt de deskundigheid hoger ingeschat. Tabel 3.11 Wie geeft bij u op school de lessen kunst- en cultuureducatie? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 146) groepsleerkracht % kunstdocenten van een instelling 86 59% vaste externe vakleerkracht 56 38% vaste eigen vakleerkracht 55 38% anders, namelijk 10 7% Bij anders namelijk noemen de respondenten onder andere ZZP ers, ouders en vrijwilligers. Tabel 3.12 Deskundigheid van (vak)leerkrachten a) Vindt u dat de groepsleerkrachten op uw school voldoende deskundig zijn om kunst- en cultuureducatie vorm te geven? Niet % 7% In enige mate % 72% In grote mate % 13% Dat weet ik niet % Totaal % b) Vindt u dat de vaste eigen vakleerkrachten op uw school voldoende deskundig zijn om kunst- en cultuureducatie vorm te geven? (niet bevraagd in ) Niet 0 0% In enige mate 5 10% In grote mate 45 87% Dat weet ik niet 2 4% Totaal % c) Vindt u dat de vaste externe vakleerkrachten op uw school voldoende deskundig zijn om kunst- en cultuureducatie vorm te geven? (niet bevraagd in ) Niet 0 0% In enige mate 3 6% In grote mate 49 91% Dat weet ik niet 2 4% Totaal %

18 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 18 d) Vindt u dat de kunstdocenten van een instelling op uw school voldoende deskundig zijn om kunst- en cultuureducatie vorm te geven? (niet bevraagd in ) Niet 0 0% In enige mate 6 7% In grote mate 73 86% Dat weet ik niet 6 7% Totaal % Aan de respondenten die in tabel 3.12a hebben aangegeven dat de groepsleerkrachten in enige of grote mate deskundig zijn, hebben we gevraagd voor welke disciplines ze dat dan vinden gelden. Dat blijkt met name voor het beeldend onderwijs zo te zijn. Ten slotte geven de respondenten ook een oordeel over hun eigen deskundigheid. Driekwart van de respondenten vindt zichzelf in enige of in grote mate deskundig genoeg om kunst- en cultuureducatie te geven. Tabel 3.13 Bij welke disciplines zijn groepsleerkrachten vooral (in enige of grote mate) deskundig? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 106) beeldend onderwijs 85 80% muziek 57 54% erfgoededucatie 52 49% literatuur 46 43% drama 36 34% nieuwe media/audiovisueel 26 25% dans 9 8% anders, namelijk 10 9% De categorie anders namelijk bestaat vooral uit opmerkingen in de zin van dat wisselt per leerkracht. Tabel 3.14 Vindt u dat u zelf als leerkracht voldoende deskundig bent om kunst- en cultuureducatie vorm te geven? Niet 1 7 1% 5% In enige mate % 41% In grote mate % 36% Niet van toepassing, ik werk niet in de % 19% uitvoering Totaal % 100% 4.2 Draagvlak In de figuren 3.13 a tot en met c hebben we weergegeven hoe het volgens de respondenten staat met het draagvlak voor cultuureducatie op hun school. Opvallend is dat het percentage respondenten dat vindt dat het met het draagvlak bij hun directie wel goed zit flink groter is dan in.

19 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 19 Figuur 3.13 Is er op uw school sprake van voldoende draagvlak voor (het programma) kunst- en cultuureducatie? Toelichting draagvlak: men staat achter het programma en is bereid hieraan mee te werken. a) Bij groepsleerkrachten: 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2% 1% niet 54% 44% in enige mate 52% 45% in grote mate 0 4% weet ik niet b) Bij vakleerkrachten / docenten kunstvakken 100% 80% 80% 79% 60% 40% 20% 0% 12% 7% 3% 2% niet in enige mate in grote mate 0 16% weet ik niet c) Bij de directie 100% 80% 81% 60% 40% 20% 0% 2% 0% niet 54% 14% in enige mate 45% in grote mate 0 5% weet ik niet

20 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 20 5 Samenwerking Figuur 3.14 laat zien met welke partners de scholen samenwerken en op welke manier zij dat doen. De staven in de figuur zijn van laag naar hoog percentage gerangschikt op de antwoordcategorie geen samenwerking. Met de muziekschool wordt het meest gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd. Figuur 3.14 Met welke externe partners werkt u samen bij de invulling van het curriculum of cultuureducatieve activiteiten? Geef bij iedere partner aan op welke manier u samenwerkt (n= ). Museum Muziekschool Bibliotheek Drama/theatergezelschap Individuele kunstenaars Cult. instellingen i/d buurt Muziekgezelschap Erfgoedinstelling Ondersteunende instelling Filmhuis/bioscoop Creatieve industrie Kunstencentrum Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van activiteiten School formuleert vraag, instelling speelt daarop in Nu geen samenwerking, maar dat zouden we in de toekomst wel willen School maakt gebruik van beschikbare aanbod van de instelling Geen samenwerking Amateurgezelschap Archief 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 21 6 Het Basispakket In dit hoofdstuk bespreken we de stand van zaken rond het Basispakket. Deze vragen zijn bij de nulmeting in niet gesteld, omdat ze toen nog niet van toepassing waren. 6.1 Faciliteiten Basispakket Verreweg de meeste scholen maken gebruik van het gemeentelijk cultuureducatiebudget en van het vervoer naar culturele instellingen. Ook de inhoudelijke ondersteuning door de Moccaaccountmanagers en de gratis muzieklessen worden door veel scholen benut. Tabel 4.1 Van welke faciliteiten van het Basispakket maakt uw school gebruik? (meerdere antwoorden mogelijk) (N = 137) gemeentelijk cultuureducatiebudget % gratis besloten vervoer naar culturele instellingen met de Cultuurbus en Cultuurboot, passend % bij één van de doorgaande leerlijnen inhoudelijke ondersteuning door accountmanagers van Mocca bij de opzet van leerlijnen in % alle kunst- en cultuurdisciplines jaarlijks dertien uur gratis muziekles door Muziekschool Amsterdam, Aslan Muziekcentrum, % Muziekcentrum Zuid Oost of het Leerorkest raamleerplannen per kunstdiscipline waarmee scholen op basis van culturele competenties en 70 51% vakgerichte leerdoelen lange leerlijnen kunnen formuleren jaarlijks tien uur gratis coaching op het gebied van muziek voor schoolteams of individuele 66 48% leerkrachten door Het Concertgebouw disciplinedeskundigen, onafhankelijke experts in een kunstdiscipline, die kosteloos scholen 66 48% adviseren in het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen we maken geen gebruik van deze faciliteiten 0 0% 6.2 Veranderingen Het Basispakket heeft volgens ruim de helft van de scholen gezorgd voor structurele culturele activiteiten en voor structureel budget voor cultuureducatie. Minder dan de helft van de scholen meldt dat door het Basispakket cultuureducatie is opgenomen in het beleidsplan en het draagvlak heeft beïnvloed. Bijna een op de tien scholen zegt dat het Basispakket helemaal geen invloed heeft op de cultuureducatie op hun school. Tabel 4.2 Heeft het Basispakket invloed op cultuureducatie in uw school? (meerdere antwoorden mogelijk) (N = 136) ja, door het Basispakket zijn er structureel culturele activiteiten voor leerlingen 75 55% ja, door het Basispakket is er structureel budget voor cultuureducatie 75 55% ja, door het Basispakket is cultuureducatie opgenomen in ons (meerjaren)beleidsplan 55 40% ja, door het Basispakket is er draagvlak in het team voor cultuureducatie 47 35% ja, anders, namelijk 22 16% nee 11 8% Respondenten voegen bij anders namelijk antwoorden toe zoals: het wordt serieuzer genomen en het is een steun in de rug.

22 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 22 Tweederde van de scholen heeft gemerkt dat de samenwerking met de culturele instellingen een beetje of sterk is veranderd door het Basispakket. De samenwerking is vooral meer vraaggericht geworden, zoals onderstaande cirkeldiagram en tabel laten zien. Tabel 4.3 In hoeverre is door de invoering van het Basispakket de samenwerking met culturele instellingen veranderd? (N = 132) 25% 14% 20% niet (n=19) nauwelijks (n=26) een beetje (n=54) sterk (n=33) 41% Tabel 4.4 In welk opzicht is deze samenwerking veranderd? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 89, namelijk de respondenten die een beetje en sterk hebben geantwoord bij de vorige vraag) de samenwerking is nu meer afgestemd op de vraag van de school 52 58% de samenwerking is nu meer intensief 40 45% we werken nu met meer instellingen samen 38 43% we werken nu met andere instellingen samen 25 28% anders, namelijk 10 11% de samenwerking is nu minder afgestemd op de vraag van de school 1 1% we werken nu met minder instellingen samen 0 0% de samenwerking is nu minder intensief 0 0% De antwoordcategorie anders bevat uitspraken zoals minder ad hoc en iedere klas gaat nu naar een museum. 6.3 Samenwerking, steun en betrokkenheid Veruit de meeste scholen beoordelen de samenwerking met de culturele instellingen voor wat betreft uitvoering en organisatie als voldoende. Over coaching en scholing van leerkrachten hebben relatief veel respondenten geen mening, of ze hebben er geen ervaring mee opgedaan.

23 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 23 Tabel 4.5 Hoe beoordeelt u de samenwerking met de culturele instellingen? Onvoldoende Voldoende Weet ik niet/ niet van toepassing Uitvoering van activiteiten (n = 130) 2 2% % 5 4% Organisatie van activiteiten (n = 128) 2 2% % 8 6% Ontwikkeling van activiteiten (n = 126) 9 7% 92 73% 25 20% Coaching van groeps- en of vakleerkrachten (n = 126) 14 11% 57 45% 55 44% Scholing van groeps- en of vakleerkrachten (n = 124) 17 14% 42 34% 65 52% Over de steun en betrokkenheid van de schoolbesturen zijn acht op de tien scholen neutraal of tevreden. Tabel 4.6 Hoe tevreden bent u over de mate waarin u steun en betrokkenheid van uw schoolbestuur ondervindt bij de invoering van het Basispakket? Heel tevreden 9 7% Tevreden 47 37% Niet tevreden, niet ontevreden 54 43% Ontevreden 13 10% Heel ontevreden 4 3% Totaal % Tabel 4.7 Welke factoren spelen hierbij een rol? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 132) facilitering in financieel opzicht 63 48% inhoudelijke belangstelling 59 45% facilitering in uren 56 42% stimuleren van scholing 34 26% anders, namelijk 14 11% 6.4 Muziekonderwijs 79% van de scholen (n = 103) maakt gebruik van een muziekdocent uit het Basispakket.. De meeste scholen die dat niet doen, geven als reden daarvoor aan dat muziek geen prioriteit heeft of dat er een eigen muziekdocent op school aanwezig is. Zes op de tien scholen werken samen met een muziekdocent van Muziekschool Amsterdam. 88% van de scholen (n = 87) is tevreden over deze muziekdocent. Tabel 4.8 Van welke organisatie komt deze muziekdocent? Muziekschool Amsterdam 60 60% Muziekcentrum Zuid Oost 18 18% Muziekschool Amsterdam Noord 10 10% Aslan Muziekcentrum 8 8% Leerorkest 4 4% Totaal % De groepsleerkracht is op veruit de meeste scholen (verplicht) aanwezig bij de muzieklessen van deze docent. Op driekwart van de scholen wisselen groepsleerkracht en muziekdocent kennis en ervaring uit.

24 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 24 Tabel 4.9 Is de groepsleerkracht aanwezig bij de lessen van de muziekdocent? ja, dat is verplicht 85 85% ja, maar dat is niet verplicht 3 3% nee 0 0% soms wel, soms niet 9 9% dat weet ik niet 3 3% Totaal % Tabel 4.10 Wordt er op de een of andere manier informatie en kennis uitgewisseld tussen groepsleerkracht en muziekdocent? ja 76 75% nee 7 7% dat weet ik niet 18 18% 6.5 Coaching Concertgebouw 51% van de scholen (n = 52) maakt gebruik van coaching van Het Concertgebouw in het Basispakket. Alle scholen zijn volledig of enigszins tevreden over deze coaching. Tabel 4.11 Bent u tevreden over de coaching? (n = 50) ja, volledig 37 74% ja, enigszins 13 26% nee, niet helemaal 0 0% nee, helemaal niet 0 0% 6.6 Leerlijnen In de tabellen 4.12 tot en met 4.16 staan de resultaten van de monitor voor wat betreft het invoeren van leerlijnen op het gebied van cultuureducatie. Ruim tweederde van de scholen is bezig met het invoeren van een of meerdere leerlijnen, doorgaans voor beeldend onderwijs of muziek. Meestal beslaan de leerlijnen zowel onderbouw als bovenbouw. Er zijn geen scholen die bezig zijn met leerlijnen alleen voor de onderbouw. De invoering van het Basispakket, groeps- en vakleerkrachten zijn hierbij op veel scholen de stimulerende factoren. Tijdgebrek is het meest genoemde knelpunt. Tabel 4.12 Is uw school bezig met het invoeren van een of meerdere leerlijnen op het gebied van cultuureducatie? ja 86 68% nee 13 10% nog niet, maar we zijn dit wel van plan 28 22%

25 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 25 Tabel 4.13 Voor welke disciplines bent u bezig met invoeren van een leerlijn? (n = 87) muziek 64 74% beeldend onderwijs 63 72% drama 11 13% erfgoededucatie 9 10% dans 4 5% nieuwe media/audiovisueel 4 5% literatuur 1 1% anders, namelijk 4 5% Bij anders noemen de respondenten: nieuwe media/audiovisueel, levensbeschouwing, onderzoek en techniek. Tabel 4.14 Voor welke bouw of bouwen is de leerlijn bedoeld? (Geen enkele school geeft aan dat er leerlijnen alleen voor de onderbouw bedoeld zijn, dus die antwoordcategorie staat niet in onderstaande tabel). Bovenbouw Beide N muziek 1 2% 60 98% 61 beeldend onderwijs 1 2% 58 98% 59 drama % 10 erfgoededucatie 1 11% 8 89% 9 dans % 4 nieuwe media/audiovisueel 1 25% 3 75% 4 literatuur % 1 anders, namelijk 0 0% 4 100% 4 Tabel 4.15 Welke factoren spelen op uw school een stimulerende rol bij de invoering van de leerlijn(en)? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 87) Basispakket 61 70% groepsleerkrachten 55 63% vakleerkrachten 44 51% muziekinstellingen 32 37% schoolbestuur 16 18% anders, namelijk 15 17% In de categorie anders, namelijk werden genoemd: de directie, ICC er, omgeving/buurt en de methode Laat maar zien. Tabel 4.16 Wat zijn op uw school knelpunten bij de invoering van de leerlijn(en)? (n = 87) tijdgebrek 63 72% gebrek aan kennis en deskundigheid 31 36% personele wisselingen 20 23% gebrek aan overzicht en structuur 18 21% wisselingen van externe betrokkenen 6 7% anders, namelijk 16 18% niet van toepassing 10 11%

26 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 26 7 Ondersteuning van Mocca In de volgende vijf tabellen staat weergegeven hoe de respondenten de ondersteuning van Mocca bij de invoering van het Basispakket ervaren. 80% van de scholen is (heel) tevreden. Driekwart (74%) van de scholen wordt begeleid door een disciplinedeskundige. Er zijn geen scholen die ontevreden zijn over deze disciplinedeskundige. Tabel 5.1 Hoe tevreden bent u over de ondersteuning van Mocca bij de invoering van het Basispakket? (N=122) Heel tevreden 47 39% Tevreden 50 41% Niet tevreden, niet ontevreden 22 18% Ontevreden 2 2% Heel ontevreden 1 1% Tabel 5.2 Hoe beoordeelt u de ondersteuning van Mocca? Die ondersteuning is. (meerdere antwoorden) n Deskundig % 107 Flexibel % 107 Van goede kwaliteit % 106 Duidelijk % 109 Stimulerend 97 94% 103 Onafhankelijk 88 94% 94 Passend bij onze wensen 92 92% 100 Anders, namelijk 6 75% 8 Respondenten die voor anders namelijk kozen, vulden dit rijtje aan met: creatief, humoristisch, vernieuwend en inspirerend. Tabel 5.3 Hoe speelt Mocca een stimulerende rol? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 118) door te ondersteunen 97 82% door de inzet van disciplinedeskundigen 72 61% met de raamleerplannen 65 55% door te organiseren 48 41% door scholing bij de MoccaAcademie 39 33% met het LeerlijnenLab 35 30% geen rol 3 3% anders, namelijk 6 5% De respondenten die kozen voor anders, namelijk en hun antwoord ook toelichtten, schreven: door (netwerk)bijeenkomsten, passie en betrokkenheid. In een open vraag vroegen we of en aan welke andere coaching en ondersteuning de scholen behoefte hebben. De scholen die hier ja op antwoorden en hun antwoord toelichtten geven aan bij beeldende vorming (14x), drama (7x), dans (3x) en multimedia (2x).

27 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 27 Tabel 5.4 Hoe tevreden bent u over de begeleiding van uw school door de disciplinedeskundige? Heel tevreden 33 39% Tevreden 39 46% Niet tevreden, niet ontevreden 13 15% Ontevreden 0 0% Heel ontevreden 0 0% Totaal % Tabel 5.5 Welke factoren spelen hierbij een rol? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 93) inhoudelijke kwaliteit 62 67% mate waarin wordt ingespeeld op onze wensen 56 60% flexibiliteit 50 54% persoonlijkheid van de disciplinedeskundige 46 49% aantal uren begeleiding 31 33% anders, namelijk 10 11% Bij anders namelijk wordt genoemd: deskundigheid, tijdgebrek van onze kant, bij de les houden/druk op de ketel houden en uiteindelijk doe je het zelf.

28 Oberon Tussenmeting Mocca monitor 28 8 Conclusie Zoals we al in de inleiding schreven, kunnen we pas echt conclusies trekken over de invoering van het Basispakket bij de eindmeting van de Mocca monitor. Toch zullen we in het kort enkele opvallendheden uit deze tussenmeting vermelden. Verreweg de meeste scholen uit dit onderzoek hebben een visie op kunst- en cultuureducatie geformuleerd en ook een ICC er/cultuurcoördinator benoemd. Tweederde van de scholen heeft cultuureducatie als aparte post opgenomen in de begroting. Een ongeveer even grote groep scholen heeft geformuleerd welke doelen en leeropbrengsten de school wil bereiken bij de leerlingen. De verschillen tussen de huidige tussenmeting en de nulmeting van zijn voor wat betreft deze onderwerpen maar klein. Een grotere verandering is te zien bij de het werken met doorgaande leerlijnen. Het aantal scholen dat zegt met doorgaande leerlijnen te werken is toegenomen van ongeveer een derde tot ongeveer de helft. Op de meeste scholen (ruim 80%) gaat het hierbij om muziek. De lessen in de verschillende disciplines worden minder vaak door vakleerkrachten en externe partners gegeven dan in. Scholen oordelen wel positief over de deskundigheid van eigen en externe vakleerkrachten en kunstdocenten van culturele instellingen. Een andere verandering die goed zichtbaar wordt in deze tussenmeting is het oordeel over het draagvlak voor het programma cultuureducatie. In oordeelde minder dan de helft van de respondenten dat er voldoende draagvlak was bij de directie, nu is dat percentage ruim 80 procent. Alle scholen uit dit onderzoek maken gebruik van een of meerdere faciliteiten van het Basispakket. Ruim de helft van de respondenten vindt dat de invoering van het Basispakket heeft gezorgd voor structurele culturele activiteiten en structureel budget voor cultuureducatie. Tweederde van de scholen heeft in meer of mindere mate het idee dat de samenwerking met culturele instellingen is veranderd door het Basispakket. Door deze scholen wordt relatief het vaakst genoemd dat deze samenwerking vraaggerichter is geworden. Tot slot zijn de scholen uit deze tussenmeting tevreden over de ondersteuning van Mocca bij de invoering van het Basispakket.

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Voor alle kinderen in Amsterdam Een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet 2014 Basispakket, MoccaAcademie en Cultuurbus Amsterdam Basispakket, MoccaAcademie en Cultuurbus Amsterdam De gemeente heeft de ambitie om drie uur

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Monitor cultuureducatie Overijssel 2011 voortgezet onderwijs

Monitor cultuureducatie Overijssel 2011 voortgezet onderwijs Monitor cultuureducatie 2011 voortgezet onderwijs Monitor cultuureducatie 2011 voortgezet onderwijs Opdrachtgever: Kunst en Cultuur Utrecht, september 2011 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe Resultaten na het eerste jaar Monitoring en evaluatie: In hoeverre zijn de doelen van CemK Drenthe behaald? Doelen: De Drentse scenario s Realiseer de doelstellingen

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

April Plan cultuureducatie schooljaar

April Plan cultuureducatie schooljaar April 2015 Plan cultuureducatie schooljaar 2015-2016 Gemeente Heusden, april 2015 Inleiding Beste schoolleiders en ICC-ers, Naar aanleiding van het Trefpunt Café d.d. 16-04-2015 willen wij graag een aantal

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland

Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland November 2014 Bureau ART Peter van der Zant Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland Samenvatting en conclusies FleCk, Expertisecentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Culturele Instellingen

Nieuwsbrief voor Culturele Instellingen M A MM A S E N E TEWX EPREKR T IUSLETNU EU TRWE DE UR K A TIUE L T U U R E D U A T I E Keizersgracht Baarsjesweg 224 1058 AA Amsterdam T 020-620 T 020-620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE IN HET PRIMAIR ONDERWIJS STAND VAN ZAKEN RAPPORTAGE IN OPDRACHT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

CULTUUREDUCATIE IN HET PRIMAIR ONDERWIJS STAND VAN ZAKEN RAPPORTAGE IN OPDRACHT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS CULTUUREDUCATIE IN HET PRIMAIR ONDERWIJS STAND VAN ZAKEN RAPPORTAGE IN OPDRACHT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS Utrecht, mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 1.1 Onderzoeksvragen 5 1.2 Opzet en uitvoering

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant

Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Monitor Cultuureducatie 2010 KPC Groep Ria Timmermans VOORWOORD In deze publicatie worden de resultaten van de derde provinciale

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Koplopers Volgers Achterblijvers. Leidschendam-Voorburg. Grafiek 1. Percentage koplopers, volgers en achterblijvers landelijk versus lokale situatie

Koplopers Volgers Achterblijvers. Leidschendam-Voorburg. Grafiek 1. Percentage koplopers, volgers en achterblijvers landelijk versus lokale situatie 1 Trias onderzocht de mate van verankering van cultuuronderwijs onder schooltijd op de 21 basisscholen in de gemeente. Leidraad voor de interviews en de analyse vormde de landelijke Monitor cultuuronderwijs

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE. MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Kwaliteitsverbetering van het Amsterdams Cultuureducatiestelsel

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE. MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Kwaliteitsverbetering van het Amsterdams Cultuureducatiestelsel Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Kwaliteitsverbetering van het Amsterdams Cultuureducatiestelsel Peggy Brandon Kwaliteitsverbetering van het Amsterdams Cultuureducatiestelsel Een decennium

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren 217-22 1. TOELICHTING Welkom bij Mijn Fonds. U kunt hier een subsidieaanvraag doen voor Impuls Muziekonderwijs. De regeling Basis voor de beoordeling

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten. 5 november 2014

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten. 5 november 2014 Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 5 november 2014 Op 5 november 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zevende netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Ada Nieuwendijk Fotografie J A A R V E R S L A G Mocca 2015 Inhoudsopgave Directieverslag 2 Bestuursverslag 4 Kengetallen en Verbinding cultuur en onderwijs

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Een stand van zaken! Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht, mei 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie

Nadere informatie

Een structurele plek voor cultuureducatie in Amsterdam

Een structurele plek voor cultuureducatie in Amsterdam Een structurele plek voor cultuureducatie in Amsterdam Marja van Nieuwkerk Op 20 maart 2013 sloot de gemeente Amsterdam een convenant met schoolbesturen voor het primair en speciaal onderwijs om cultuureducatie

Nadere informatie

Bijlage 5. op de Joop Westerweelschool. Beleidsplan. Kunst en Cultuur. Juni 2009. Joop Westerweelschool. ondernemend. cultuur

Bijlage 5. op de Joop Westerweelschool. Beleidsplan. Kunst en Cultuur. Juni 2009. Joop Westerweelschool. ondernemend. cultuur Bijlage 5 Kunst- en Cultuureducatie op de Joop Westerweelschool Beleidsplan Kunst en Cultuur Juni 2009 Joop Westerweelschool ondernemend in cultuur 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan kunst en cultuur

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam

Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam Opdrachtgever: DMO Amsterdam, afdeling Kunst & Cultuur Utrecht, oktober 2011 Oberon in samenwerking met: Dienst O&S

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant

Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant Verstand van leren Gevoel voor mensen Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant Monitor Cultuureducatie Ria Timmermans KPC Groep VOORWOORD In deze publicatie

Nadere informatie

Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met kwaliteit (Peiling 2015/16)

Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met kwaliteit (Peiling 2015/16) Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met kwaliteit (Peiling 2015/16) Sardes Joke Kruiter Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Marjolein Bomhof

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - De philharmonie zuidnederland is in seizoen 2013/2014 begonnen als nieuw orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Scholen en culturele instellingen vinden elkaar Goed cultuuronderwijs dankzij partnerschap 12 Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Muziek, dans en drama zijn goed voor de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 De projectgroep Combifunctie Onderwijs wil in de periode 2008-2011 jaarlijks monitoren of scholen en / of schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2 EVALUATIE BREDE SCHOOL 2008 Inhoudsopgave: Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Evaluatie. 3 1.1 Instrumenten 1.2 Respons Hoofdstuk 2: Resultaten vragenlijst personeel. 4 Hoofdstuk 3: Resultaten vragenlijst besturen..

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant

Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant Cultuureducatie in Den Haag Eindrapportage over de Cultuurscans, afgenomen door medewerkers van het Expertisecentrum Cultuureducatie van Cultuurschakel Den Haag,

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media Nummer Directie Dienst BD2012-001463 directie sb dienst maatsch ontwikkeling Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten Ter bespreking en ter kennisneming voor

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Ada Nieuwendijk J A A R V E R S L A G Mocca 2013 Directieverslag Het jaar was als een Japans gedicht, het verliep eerst rustig en kwam toen in een stroomversnelling.

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Ditte Lockhorst Marleen Kieft Ineke van den Berg 2 De beginmeting

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN Open Academie 2017 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed DE KETEN CENTRAAL Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN

Nadere informatie

Kunst en cultuur in de brede school Een onderzoek naar de randvoorwaarden

Kunst en cultuur in de brede school Een onderzoek naar de randvoorwaarden Kunst en cultuur in de brede school Een onderzoek naar de randvoorwaarden Kunst en cultuur in de brede school EEN ONDERZOEK NAAR DE RANDVOORWAARDEN Utrecht, januari 2008 2 Kunst en cultuur in de brede

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

1 De drie hoofdlijnen: muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen.

1 De drie hoofdlijnen: muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen. IKEI, MIK en het Leerorkest hebben bij elkaar opgeteld jaren ervaring met het geven van instrumentaal muziekonderwijs op de basisschool. Vanuit de overtuiging dat deze vorm van muziek educatie alleen verder

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 1. PRAKTISCHE GEGEVENS 2.1 GEGEVENS HOOFDCONTACTPERSOON Vul hier ontbrekende, aanvullende of afwijkende gegevens in Voornaam* Tussenvoegsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 293 Primair Onderwijs 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Ada Nieuwendijk Fotografie J A A R V E R S L A G Mocca 2014 Directieverslag Mocca prikkelt scholen om vrij te kiezen uit het grote aanbod in de stad. De kracht

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, november 2008 Oberon Postbus 1423 3500

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie