Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/ Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en"

Transcriptie

1 Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/ Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie en inkoop seizoen 2015/ Beoordelingscriteria 7 4. Fase 2 oriënterende groepslessen rondom het basisonderwijs 9 5. Inkoop fase 3 en 4 pilots popmuziek, beeldende kunst en dans. 11 2

3 1. Inleiding De afgelopen jaren hebben veel Nederlandse gemeentes de keuze gemaakt om de financiële ondersteuning voor kunst- en cultuureducatie meer te richten op onderwijs en minder op buitenschoolse activiteiten. De gedachte hierbij is dat met de kunsteducatie binnen het onderwijs alle kinderen worden bereikt en niet slechts een selecte groep. Daarnaast ontstaat steeds meer de visie dat buitenschoolse educatie door de klant zelf gefinancierd zou moeten worden en aan de marktwerking zou kunnen worden overgelaten. In een aantal gemeenten is de subsidie voor buitenschoolse educatie daarom zelfs geheel verdwenen. De gemeente Westland heeft hier tot op heden niet voor gekozen. Naast de subsidie die de gemeente beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van leerlijnen binnen het basisonderwijs is er jaarlijks euro beschikbaar voor de buitenschoolse kunsteducatie. Deze is bedoeld voor educatie van kinderen en jongeren tot 21 jaar. De gemeente Westland heeft echter wel gekozen voor een andere manier van financiering. Vanaf augustus 2013 ontvangt Westland Cultuurweb deze subsidie. Tot die tijd gingen de gelden naar theaterschool Koperen Kees en Muziekschool Westland. De subsidie die de muziekschool ontving bestond bovendien uit twee delen. Een deel voor eigen aanbod van de muziekschool en een deel dat werd aangewend voor muzieklessen bij de Hafabraverenigingen van het Westland. Westland Cultuurweb heeft vanaf augustus 2013 de opdracht voor deze subsidie naar eigen inzicht kwalitatief goede buitenschoolse kunsteducatie in te kopen tegen marktconforme prijzen. In deze notitie worden allereerst de visie en de uitgangspunten voor de inkoop voor seizoen 2015/2016 beschreven. Vervolgens worden de inkoopvragen van Westland Cultuurweb op een aantal gebieden van buitenschoolse educatie beschreven. Partijen die geïnteresseerd zijn om een concreet voorstel te doen kunnen hiervoor de bijlagen bij deze notitie gebruiken. Bijlagen zijn te downloaden via: Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met 3

4 Minder geografische spreiding, minder financiële ondersteuning 2. Visie en inkoop seizoen 2015/2016 Het is de visie van Westland Cultuurweb dat kunst- en cultuureducatie beschikbaar en bereikbaar dient te zijn voor zo veel mogelijk Westlandse kinderen op alle niveaus. Dit dient dan ook het uitgangspunt te zijn voor de inkoop met de door de gemeente Westland aan Cultuurweb beschikbaar gestelde subsidie. Deze subsidie en de daarbij behorende voorwaarden vormen het kader waarbinnen Westland Cultuurweb tot inkoop kan overgaan. De belangrijkste koerswijziging die Westland Cultuurweb de komende jaren voorstaat is een beweging naar een breder aanbod voor meer kinderen. Uitgangspunt voor het inkoopbeleid: de culturele levensloop In het rapport dat onderzoeksbureau Frame in 2012 in opdracht van de gemeente Westland schreef wordt een visie gegeven op de culturele levensloop die kinderen kunnen doormaken: van kennismaken, via oriënteren en verdiepen naar verzelfstandigen en excelleren. Kwantitatief is hierbij het uitgangspunt dat er sprake is van afnemende aantallen: een grote groep kinderen en jongeren maakt in het onderwijs kennis met kunst en cultuur en een zeer select aantal bereikt uiteindelijk als uitvoerend kunstenaar de top. 4

5 Fase 1 Dit betreft de lessen kunst en cultuur binnen het onderwijs. Principe is dat hier alle kinderen mee worden bereikt. Hiervoor ontwikkelt Westland Cultuurweb op dit moment de leerlijnen voor het basisonderwijs volgens de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast voeren scholen hierin hun eigen beleid, waarbij zij door Westland Cultuurweb ondersteund kunnen worden. Hiervoor zijn de budgetten voor binnenschoolse educatie beschikbaar en daarmee valt deze fase buiten de financiën voor buitenschoolse educatie. Fase 2 Dit betreft een breed en laagdrempelig aanbod van oriënterende groepslessen. Hierbij is het van belang dat kinderen makkelijk in contact komen met de lessen. Kunst naar de Kinderen in plaats van Kinderen naar de Kunst. In heel Nederland vindt een beweging plaats waarbij deze cursussen rondom de brede scholen en buitenschoolse opvang plaatsvinden en op deze manier meer en andere kinderen bereikt worden. Fase 3 In deze fase wordt kunst voor de kinderen en jongeren echt een keuze. Ze gaan een instrument bespelen, volgen intensief theaterles en spelen in voorstellingen. Ze komen er niet meer toevallig mee in contact, maar doen dit zeer bewust. Spreiding is minder van belang, omdat ouders en kinderen bereid zijn zich meer moeite te getroosten om dit aanbod te bereiken. Dit aanbod wordt traditioneel door muziek- en theaterscholen en brede kunstencentra aangeboden, dan wel door particuliere kunstscholen en zzp-ers. Fase 4 Hier gaat het om toptalent, dat ofwel de kwaliteit bezit er later beroepsmatig mee door te gaan, ofwel een dusdanige passie heeft ontwikkeld dat talenten er bovengemiddeld veel tijd en energie in willen steken. Naar een breder aanbod in meer disciplines voor meer kinderen In de gemeente Westland ligt tot op heden de nadruk bij de buitenschoolse educatie met name op fase 3. Muziekmeesters Westland, Theaterschool Koperen Kees en de Hafabraverenigingen bieden een kwalitatief goed aanbod voor kinderen die in deze fase muziek- of theaterlessen willen volgen. De ontwikkeling naar een meer laagdrempelig aanbod dichter bij de kinderen heeft in de gemeente Westland nog slechts sporadisch plaats gevonden. Muziekmeesters biedt een aantal laagdrempelige instroomcursussen aan op haar eigen locaties en Theaterschool Koperen Kees biedt enkele oriënterende cursussen rondom het onderwijs. De Hafabra-verenigingen zijn verspreid over alle kernen en bieden daarom muzieklessen dicht bij huis. Daarnaast is de subsidie die de gemeente Westland tot 2013 beschikbaar stelde altijd alleen aangewend voor theater en muziek. Andere disciplines als dans en beeldende kunst zijn nooit voor financiële ondersteuning in aanmerking gekomen. Westland Cultuurweb wil de komende jaren een beleid voeren waarbij meer inkoop plaatsvindt van aanbod in fase 2 en van aanbod in alle kunstdisciplines. Continuïteit is echter ook van belang: het aanbod van Muziekmeesters, Theaterschool Koperen Kees en de Hafabraverenigingen dient niet verloren te gaan. Hierover gaat Westland Cultuurweb met deze 5

6 aanbieders in gesprek. Daarnaast wordt met de Hafabra-verenigingen gesproken over extra inkoop ten behoeve van instroom van nieuwe leerlingen. Tot slot zal Westland Cultuurweb in seizoen 2015/2016 nieuwe initiatieven stimuleren en inkopen op de volgende gebieden: - Fase 2: er wordt een aantal pilots gestart rondom (brede) scholen en in samenwerking met de buitenschoolse opvang. Streven is om zo mogelijk in alle kernen zo n pilot te starten. Op deze scholen wil Westland Cultuurweb in samenwerking met deze scholen en de buitenschoolse opvang een programma van oriënterende laagdrempelige naschoolse cursussen inkopen in meerdere kunstdisciplines. Meer hierover in paragraaf 4. - Fase 3 (en 4): hier wil Westland Cultuurweb een aantal eenjarige pilotprojecten inkopen op het gebied van popmuziek, beeldende kunst en dans. Er wordt bewust gekozen voor een aantal pilots om in de loop van het seizoen goed te kunnen evalueren welk aanbod en welke aanbieders voor inkoop op langere termijn in aanmerking kunnen komen. Meer hierover in paragraaf 5. 6

7 3. Beoordelingscriteria Zoals in de inleiding al aangegeven heeft Westland Cultuurweb de taak naar eigen inzicht kwalitatief goede buitenschoolse kunsteducatie in te kopen tegen marktconforme tarieven voor zo veel mogelijk Westlandse kinderen en jongeren. Westland Cultuurweb zal de offertes en plannen beoordelen op de volgende criteria: bereik, kwaliteit, marktconforme prijs en spreiding. Bereik De hoeveelheid kinderen en jongeren die bereikt worden met het aanbod aan cursussen en activiteiten. Daarnaast wordt duur en intensiviteit van de activiteiten bij de beoordeling betrokken. Westland Cultuurweb zal de aanbiedingen in samenhang op het totale bereik beoordelen. Kwaliteit Kwaliteit is een divers begrip. Er is niet eenvoudig één algemene omschrijving van kwaliteit te geven. Deze is per discipline en doelgroep verschillend. Aanbod in fase 2 vraagt om een ander soort kwaliteit dan aanbod in fase 3. Aanbod in samenspel aan beginnende leerlingen kent andere kwaliteitsnormen dan aanbod voor gevorderde talenten. Daarnaast kent elke kunstdiscipline eigen kwaliteitsbegrippen. Westland Cultuurweb zal bij al haar inkoopvragen een korte omschrijving geven van de gewenste kwaliteit van het aanbod. In offertes van aanbiedende partijen dient de visie op de inhoud en de kwaliteit beschreven te worden. Wanneer Westland Cultuurweb aanbod heeft ingekocht zal zij de kwaliteit hiervan beoordelen door werkbezoeken aan en evaluaties met de betreffende aanbieders. Daarnaast hanteert Westland Cultuurweb twee algemene criteria waaraan docenten die werkzaam zijn in de buitenschoolse educatie die door Westland Cultuurweb wordt ingekocht moeten voldoen: - Zij moeten beschikken over een geldig diploma in kunst en/of cultuureducatie dan wel aantoonbaar ruim ervaring hebben in het geven van lessen in kunst en cultuur aan leerlingen tot 21 jaar. - Zij dienen te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot onderwijs en educatie aan leerlingen tot 21 jaar. Marktconforme tarieven en prijs Westland Cultuurweb gaat de aanbiedingen op drie punten op marktconformiteit beoordelen: - Een marktconforme prijs voor de cursist/klant. Deze dient in overeenstemming te zijn met vergelijkbare aanbieders in de regio Zuid-Holland. - Een marktconforme kostprijs van de docenten. Voor docenten in vaste dienst gelden hiervoor in de meeste gevallen de kosten volgens de CAO KE. Voor freelance docenten gaat Westland Cultuurweb voorlopig uit van een tarief van tussen de 35 en de 50 euro per uur inclusief voorbereidingstijd, afhankelijk van het soort cursus of project. 7

8 - De marktconforme inkoopprijs voor Westland Cultuurweb. De indirecte kosten van de activiteiten dienen hierbij in een redelijke verhouding te staan tot de directe kosten. Spreiding De gemeente Westland bestaat uit een aantal kernen. Zoals in paragraaf 2 bij de visie is beschreven kent elke fase van het aanbod een andere spreiding. In fase 1 is de spreiding het grootst, in fase 4 het kleinst. Westland Cultuurweb zal offertes en aanbiedingen in samenhang bekijken om de gewenste spreiding over het Westland te bereiken. Samenvattend: Beoordelingscriteria: - Bereik (betreffende leerlingen tot 21 jaar) - Kwaliteit - Marktconformiteit - Spreiding N.B. Westland Cultuurweb zal de aanbiedingen en offertes in samenhang op deze criteria beoordelen. Westland Cultuurweb zal vaste formats hanteren voor de offertes (zie bijlagen, te downloaden via: 8

9 4. Fase 2 oriënterende groepslessen rondom het basisonderwijs Vanaf seizoen wil Westland Cultuurweb beginnen met de inkoop van cultuureducatie op (brede) scholen in de verschillende kernen van de gemeente Westland. Bedoeling is hierin samenwerking te bevorderen tussen de scholen, de eventueel in de school of kern aanwezige organisaties voor buitenschoolse opvang en de culturele organisaties en aanbieders van kunsteducatie uit de kern, de gemeente of de regio. In de schoolgebouwen zal na schooltijd een aantal culturele cursussen worden aangeboden voor de kinderen van de school, de BSO en waar mogelijk de kern waarin de school ligt. Cursussen zijn kort, laagdrempelig, uitdagend en goedkoop voor de cursist/klant. Kinderen kunnen op deze manier dicht bij huis goede kunsteducatie vinden in verschillende disciplines. Omdat dit aanbod qua organisatie en inrichting verschilt van traditioneel aanbod voor kunsten cultuureducatie wil Westland Cultuurweb beginnen met een aantal pilotprojecten - liefst verspreid over een aantal kernen - zodat gedurende dit eerste jaar goed kan worden geëvalueerd en geanalyseerd waar de risico s en kansen liggen en aan welke voorwaarden een toekomstige bredere organisatie van dit soort activiteiten moet voldoen. Bedoeling is in de toekomst dergelijke programma s voor zo veel mogelijk kinderen in het Westland beschikbaar te maken. Tijdpad - In november en december 2014 heeft Westland Cultuurweb via de overkoepelende organisaties voor basisonderwijs een aantal pilotscholen gezocht die aan dit project mee willen doen. - Januari tot april 2015: overleg met de pilotscholen en organisaties voor buitenschoolse opvang over vorm en organisatie van de verschillende pilots. - Januari tot april 2015: overleg met culturele organisaties, kunstenaars en kunstdocenten om een databank van aanbieders op te zetten. - 1 april: uiterste datum voor culturele organisaties om aanbod voor deze databank in te leveren. - April tot juni 2015: concrete organisatie en voorbereiding op de pilotscholen, inkoop van de cursussen. - Vanaf september 2015 tot juni 2016: uitvoering van de projecten. Wat zoekt Westland Cultuurweb? Westland Cultuurweb zoekt aanbieders die naschoolse cursussen voor deze pilotscholen willen verzorgen. Het aanbod dient aan de volgende eisen te voldoen: - Oriënterende cursussen voor groepen kinderen. Groepsgrootte kan variëren per discipline, maar uitgangspunt zal ongeveer 10 tot 15 kinderen per cursus zijn. - Cursussen kunnen in alle kunstdisciplines worden aangeboden (muziek, theater, dans, beeldende kunst, literatuur, nieuwe media). Cursussen kunnen ook multidisciplinair zijn. - Cursussen moeten kort (ongeveer acht lessen van een uur) en laagdrempelig (interessant voor een grote groep kinderen en niet te specialistisch) zijn. - In de cursussen moeten plezier én inhoudelijke kwaliteit samen te gaan. 9

10 - Kwaliteit: de inhoud moet de verbeelding stimuleren, eenvoudige kunstzinnige technieken aanleren en leiden tot een concreet en toonbaar resultaat (een kunstwerk, een danspresentatie of kleine voorstelling, een concertje, een open les, etc.). Culturele organisaties, kunstenaars of kunstdocenten kunnen cursussen en activiteiten bij Westland Cultuurweb aanbieden via het format in bijlage 1. Deze cursussen zullen door Westland Cultuurweb worden opgenomen in een databank waarop we de opzet met het onderwijs basieren. Definitieve inkoop bij de organisaties zal dan eventueel vanaf april plaatsvinden. 10

11 5. Inkoop fase 3 en 4 pilots popmuziek, beeldende kunst en dans Zoals al in de inleiding van deze notitie is aangeven wil Westland Cultuurweb het aanbod in fase 3 verbreden van alleen muziek en theater naar een breder aanbod. Er wordt hierbij bewust gekozen voor pilotprojecten. Popmuziek In het Westland bestaat een groot aantal kleine particuliere muziekscholen, met name op het gebied van de pop- en lichte muziek. Veel van deze scholen bereiken een groot aantal leerlingen tot 21 jaar. Het aanbod is echter ook versnipperd en er worden weinig gezamenlijke activiteiten, zoals concerten en samenspelactiviteiten, georganiseerd. Er ligt een kans voor dit deel van het veld om deze activiteiten voor de leerlingen te realiseren. Bedoeling hiervan is het diverse veld van particuliere docenten in met name popmuziek te verrijken en te versterken door overkoepelende en verbindende activiteiten voor hun leerlingen. Met het ontstaan van de faciliteiten bij Muziek Centrum Westland liggen hier nu extra kansen. Westland Cultuurweb wil voor seizoen een aantal activiteiten inkopen. Westland Cultuurweb zoekt activiteiten op het gebied van de popmuziek met de volgende kwaliteit en doelstellingen: - Begeleid leren samenspelen en optreden in bandjes of ad hoc ensembles. - Het bieden van extra muzikale uitdaging voor zowel beginnende als gevorderde leerlingen. - Het bieden van een muzikale en sociale meerwaarde boven de individuele muziekles. Daarnaast kunnen er activiteiten georganiseerd worden die de instroom van nieuwe leerlingen bevorderen. Bedoeling is dat de activiteiten georganiseerd worden door meerdere popmuziekdocenten gezamenlijk, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Format voor de offertes is te vinden in bijlage 2 en 2a. Per aanbieder kunnen één of meerdere planen voor een activiteit worden ingediend/ingekocht. Beeldende kunst Op het gebied van beeldende kunst is er beperkt aanbod in het Westland. Er zijn enkele cursussen door particuliere kunstenaars en enkele kleine instellingen. Er ligt hier een mogelijkheid in de toekomst een meer gestructureerd aanbod voor kinderen en jongeren te ontwikkelen. Daarvoor is het echter nu te vroeg. Daarom wil Westland Cultuurweb voor seizoen 2015/2016 een aantal pilotcursussen inkopen om te kunnen ontdekken waar de mogelijkheden van de kunstenaars en instellingen liggen als ook de behoefte van de Westlandse kinderen en jongeren. Westland Cultuurweb is op zoek naar cursussen voor kinderen en jongeren met de volgende kwaliteit: - De lessen/activiteiten moeten erop gericht zijn de fantasie te stimuleren en de verbeelding te vergroten. 11

12 - Het dienen lessen/activiteiten te zijn die kinderen niet snel in hun eigen omgeving of thuis kunnen uitvoeren: technieken, materiaalgebruik of inhoud dienen voor hen een nieuwe uitdaging te bieden. - De lessen/activiteiten moeten gericht zijn op de verbinding tussen de eigenheid van de leerling en het kunstwerk. Westland Cultuurweb is op zoek naar activiteiten voor zowel jongeren als kinderen, van beginnend tot gevorderd tot talent. Het format voor de offertes is te vinden in bijlage 3 en 3a. Per aanbieder kunnen één of meerdere planen voor een activiteit worden ingediend/ingekocht. Dans De gemeente Westland kent een zeer bloeiend veld van particuliere dansscholen die zonder enige vorm van financiële ondersteuning meer dan 3000 kinderen en jongeren bereiken met voornamelijk jaarcursussen. Hier lijkt inkoop door Westland Cultuurweb dus niet nodig. Uit gesprekken met een aantal stakeholders uit dit veld is echter ook gebleken dat bepaalde activiteiten niet worden georganiseerd omdat het aanbod dan te duur zou worden voor de klant. Het betreft hier activiteiten die een inhoudelijke en kwalitatieve meerwaarde kunnen bieden aan het bestaande danseducatie aanbod in de gemeente Westland, maar financieel niet rendabel zijn. Westland Cultuurweb is op zoek naar pilotprojecten waarmee het bestaande verrijkt wordt en/of de leerlingen meer kwaliteit geboden krijgen. Westland Cultuurweb daagt hiermee de aanbieders op het gebied van dans uit mooie plannen in te dienen voor seizoen 2015/2016. Het format voor de offertes is te vinden in bijlage 4 en 4a. Per aanbieder kunnen één of meerdere planen voor een activiteit worden ingediend/ingekocht. 12

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Stichting Westland Cultuurweb

Stichting Westland Cultuurweb Stichting Westland Cultuurweb Jaarverslag 2015 Inhoud Voorwoord 3 Directieverslag 4 1. Algemeen 5 2. Binnenschoolse kunst- en cultuureducatie 9 3. Buitenschoolse kunst- en cultuureducatie 14 4. Amateurkunst

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

Stichting Westland Cultuurweb

Stichting Westland Cultuurweb Stichting Westland Cultuurweb Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 Directieverslag 1. Algemeen 5 2. Binnenschoolse kunst- en cultuureducatie 8 3. Buitenschoolse kunst- en cultuureducatie 12 4. Amateurveld

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

ZES vouchers voor jouw

ZES vouchers voor jouw ZES vouchers voor jouw artistieke ontwikkeling! Dit boekje is 2850,- waard. De vouchers kun je inwisselen voor een cursus of coachingsessie(s) bij een Centrum voor de Kunsten in Brabant. Cursus en Coaching

Nadere informatie

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst 1 Aan het College van B en W van de Gemeente Staphorst Geachte College, In de afgelopen maanden hebben bestuur en directie van Scala Centrum voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: &

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: & ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! DIT BOEKJE IS 2850,- WAARD. DE VOUCHERS KUN JE INWISSELEN VOOR EEN CURSUS OF COACHINGSESSIE(S) BIJ EEN CENTRUM VOOR DE KUNSTEN IN BRABANT. CURSUS EN COACHING

Nadere informatie

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen.

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. danstheater Iedereen kan dansen Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de lazersklas?

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten Van zelf doen naar regisseren De Muzehof staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Hoe kan zij ervoor zorgen dat de inwoners van Zutphen en Lochem

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk

De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk Project heerlijk buiten De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk Partners in dit project Samenwerking Subsidie

Nadere informatie

Stichting Westland Cultuurweb. Publiek Jaarverslag

Stichting Westland Cultuurweb. Publiek Jaarverslag Stichting Westland Cultuurweb Publiek Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Binnenschoolse kunst- en cultuureducatie 6 4. Buitenschoolse educatie 8 5. Amateurveld

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Hoog opgeleid, laag inkomen

Hoog opgeleid, laag inkomen Hoog opgeleid, laag inkomen De situatie van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders Henk Vinken en Teunis IJdens Een groot deel van de voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie bestaat

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE GORTER ACADEMIE

PROGRAMMABOEKJE GORTER ACADEMIE PROGRAMMABOEKJE GORTER ACADEMIE GORTER ACADEMIE ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015 Blok 3 Voorwoord Voor jullie ligt het activiteiten programmaboekje voor schooljaar 2015 De cursussen voor dit derde blok beginnen

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

levensstijl samenleving De cultuur is de van een Inhoudsopgave Inleiding 3 Missie en Visie 3 Strategie 4 Innoveren & leren 5

levensstijl samenleving De cultuur is de van een Inhoudsopgave Inleiding 3 Missie en Visie 3 Strategie 4 Innoveren & leren 5 2015 j a a r p l a n Inhoudsopgave Inleiding 3 Missie en Visie 3 - Algemeen 3 - Een professionele organisatie 3 - Een dienstverlenend facilitair bedrijf 4 - Wat wordt er geboden? 4 - Voor wie? 4 Strategie

Nadere informatie

FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI

FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN! Stel...je zit in groep 6 en je krijgt muziekles op echte instrumenten als gitaar en piano, door echte muzikanten,

Nadere informatie

De creativiteit van een mens is uniek

De creativiteit van een mens is uniek De creativiteit van een mens is uniek Er zijn veel kinderen die talenten hebben op andere vlakken dan rekenen en taal. Dat moet ook de kans krijgen om naar buiten te komen. Debby Haring Leerkracht Andreashof

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool.

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Kunst- en erfgoededucatie Kunstzinnige

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

1 van 6 10/13/10 9:11 AM

1 van 6 10/13/10 9:11 AM Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier. 1 van 6 10/13/10 9:11 AM Juli 2010 Nieuwsbrief 11 Publieksverslag Onlangs is het publieksverslag 2009, het Cultuurmagarzijn 2009 verspreid onder een groot

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten en Lokale Media Nummer Directie Dienst BD2012-001463 directie sb dienst maatsch ontwikkeling Raadscommissie voor Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Zorg en Welzijn, Monumenten Ter bespreking en ter kennisneming voor

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar:

Datum vergadering: Nota openbaar: Gemeente Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 16INT00377 'llll Datum vergadering: Nota openbaar: 'Hñfiì ^ Onderwerp: Cultuureducatie muziekonderwijs Advies: Instemmen met het basismuziekplan

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek

Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek December 2011 1 1. Inleiding Op 14 december 2010 heeft het college de intentieverklaring ondertekend waarmee gemeente Hilvarenbeek per 2011

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

Informatie over Hallo Muziek voor de ouders van De Weidevogel

Informatie over Hallo Muziek voor de ouders van De Weidevogel Informatie over Hallo Muziek voor de ouders van De Weidevogel Stichting Educatieorkest Holland Hallo Muziek Korte Zijlstraat 22 Postbus 413 2000 AK Haarlem E:info@hallomuziek.nl M: 0612905800 KvK: 54500524

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven

YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven Blazersklas is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. Wat is de Blazersklas? De Blazersklas is muziekles hebben

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Ga naar http://www.skvr.nl/over_skvr/inloggen_voor_personeel.aspx Klik op de knop SKVR leert! en bekijk daar de handleiding.

Ga naar http://www.skvr.nl/over_skvr/inloggen_voor_personeel.aspx Klik op de knop SKVR leert! en bekijk daar de handleiding. Speciaal voor docenten werkzaam voor SKVR organiseren we op 19 februari voor de tweede keer SKVR Leert! Bekijk het programma en lees de inhoudelijke beschrijvingen in dit document. Inspiratie en informatie

Nadere informatie

Meer klanten gezocht. en artistiek begeleiders in de amateurkunst. Henk Vinken en Teunis IJdens

Meer klanten gezocht. en artistiek begeleiders in de amateurkunst. Henk Vinken en Teunis IJdens Meer klanten gezocht De markt voor kunstdocenten en artistiek begeleiders in de amateurkunst Henk Vinken en Teunis IJdens Kunstdocenten die aan een Centrum voor de Kunsten (CvK) verbonden zijn, werken

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Educatieprogramma Sprekende Portretten Wouter van Riessen, zelfportret met luchtbel, aankoop 2000 Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud Het Dordrechts Museum.... p. 3 Algemene

Nadere informatie

Stroobach, M. (Melanie)

Stroobach, M. (Melanie) Stroobach, M. (Melanie) Van: Muziekschool Waterland - Esther Dam Verzonden: woensdag, 3 juni 2015 12:23 Aan: Griffie Onderwerp: Mail voor raadsleden Bijlagen: Muziekschool

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen

(Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen (Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen Ten behoeve van de (zelf)beoordeling door de leerlingen van de scholen voor het lidmaatschap van de Vereniging CultuurProfielScholen. I Gegevens

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Cultuur-beleidsplan. februari 2012. Christiaan Huygens College. locatie Broodberglaan

Cultuur-beleidsplan. februari 2012. Christiaan Huygens College. locatie Broodberglaan Cultuur-beleidsplan februari 2012 Christiaan Huygens College locatie Broodberglaan 1. Inleiding Op het CHC Broodberglaan worden de kunstvakken Beeldend, Muziek & Drama gegeven. In de brugklassen volgen

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Gemeente Purmerend Vastgesteld in december 2007

Gemeente Purmerend Vastgesteld in december 2007 Gemeente Purmerend Vastgesteld in december 2007 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 5 Ontwikkelingen 6 Landelijk 6 Provinciaal 7 Purmerend 8 Kunsteducatie in het basisonderwijs 9 Huidige situatie 9 Evaluatie

Nadere informatie

Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn

Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Basisschool De Ontdekkingsreis werd tien jaar geleden opgericht als vernieuwingsschool en telt ongeveer 90

Nadere informatie

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf?

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf? Schriftelijke vragen rechtspositie personeel Kunstbedrijf Arnhem In het ondernemingsplan van het Kunstbedrijf Arnhem wordt uitgegaan van een nieuwe rol voor het bedrijf, die van regisseur. Het kunstbedrijf

Nadere informatie

ONDERBOUW (GET LEKKERS)

ONDERBOUW (GET LEKKERS) Het programma Toon je Talent voor kinderen van 4 12 jaar is een wezenlijk onderdeel van de Maastrichtse integrale benadering van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Naast deze doelgroep richt de uitvoering

Nadere informatie

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 1.inleiding Keunstwurk ontvangt in de beleidsperiode 2013 2016 een budgetsubsidie van de provincie Fryslân. Binnen deze budgetsubsidie is een geoormerkt bedrag voor

Nadere informatie

Laat je talent tevoorschijn. komen! Centrum voor de Kunsten

Laat je talent tevoorschijn. komen! Centrum voor de Kunsten Scala Centrum voor de Kunsten Contactpersoon: Douwe Zeldenrust Vledderstraat 3c 7941 LC Meppel t. 0522-258855 e. info@scalameppel.nl www.scalameppel.nl Stichting Kinderopvang KaKa Postadres: Brink 12 7991

Nadere informatie

blazersbende Muziek voor het leven KUNSTHUIS blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school.

blazersbende Muziek voor het leven KUNSTHUIS blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. blazersbende Muziek voor het leven blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op]

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] +31613021720 Info@muziekschoolmontauban.nl www.muziekschoolmontauban.nl Over Muziekschool Montauban Muziekschool Montauban staat voor de bereikbaarheid van muziekles voor

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG INLEIDING Aanleiding voor de herijking van de Kunst- en Cultuur koers per 1-8-2014 Aanleiding voor het herschrijven van de visie op kunst- en cultuureducatie

Nadere informatie

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Een stand van zaken! Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht, mei 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie