Oefenopgaven Hoofdstuk 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenopgaven Hoofdstuk 12"

Transcriptie

1 Oefenopgaven Hoofdstuk 12 1 Methoden Bij de bepaling van de omvang van het renterisico kunnen verschillende technieken gebruikt worden. De bekendste zijn: o o o Duration Gap-analyse VAR-methodiek In welke situatie is welke methode te gebruiken? 2 Marktwaarde en renterisico Een financiële instelling heeft de volgende vereenvoudigde marktwaardebalans opgesteld: Geconsolideerde vereenvoudigde balans per (bedragen x ) Duration Duration vaste activa 20 eigen vermogen 30 Uitzettingen: Aantrekking: geldmarkt 500 0,5 geldmarkt ,6 kapitaalmarkt kapitaalmarkt Totaal Uit de balans blijkt dat de financiële instelling het renterisico dat ze loopt via het begrip duration in kaart wil brengen. a. Leg uit hoe het renterisico middels de duration in kaart gebracht kan worden. De accountant geeft aan dat het lastig is de duration van de vaste activa van de organisatie te bepalen. Hij stelt dan ook voor uit hoofde van de beheersing van het renterisico de waarde van de vaste activa in mindering te brengen van het uitstaande eigen vermogen. b. Waarom is het moeilijk om de duration van de vaste activa te bepalen? c. Bereken de duration van het eigen vermogen na opvolging van het advies van de accountant. 3 Bepaling van een positie Een ondernemer beschikt aan het begin van kwartaal 1 over de volgende informatie (de bedragen worden geacht aan het eind van de periode te worden ontvangen en betaald): Kwartaal 1: Ontvangsten Uitgaven Kwartaal 2: Ontvangsten Uitgaven Kwartaal 3: Ontvangsten Uitgaven Kwartaal 4; Ontvangsten Uitgaven a. Loopt deze ondernemer een renterisico? b. Indien ja, breng de hoogte van het renterisico in kaart.

2 c. Welk instrument komt volgens u in aanmerking om een eventueel renterisico af te dekken? 4 Durationanalyse Een ondernemer heeft berekend dat het volgende project voor hem rendabel kan zijn. De kasstroom van het project is als volgt: Investering Kasstromen: Eind Jaar Eind Jaar Eind jaar Voor de financiering van het project wil de onderneming 70% financieren met Vreemd Vermogen en 30% met Eigen Vermogen. Voor de berekeningen wil de onderneming uitgaan van bulletleningen, dat wil zeggen: aflossing aan het eind van de looptijd. De huisbankier geeft de volgende tarieven (exclusief risico-opslag): 3-maands euribor: 0,6 % Periode rentepercentage 1- jaars 1, jaars 1,5 3 -jaars 1,82 Als risico-opslag hanteert de huisbankier 250 basispunten. a. Bereken de marktwaarde van het project, na investering van de benodigde , uitgaande van een vermogenskostenvoet van 9% per jaar b. Bereken de duration van het project, na investering. c. Geef gemotiveerd aan in hoeverre het renterisico op het project op basis van de voorgestelde financieringsstructuur (30% EV; 70% VV) wordt uitgesloten. 5 Hypotheek portefeuille Een bank kan een hypotheekportefeuille overnemen. De verwachte kasstromen van de portefeuille zijn als volgt: jaar bedragen De bank rekent met een rentevoet van 5%. a. Wat is het maximale bedrag dat de bank voor de hypotheekportefeuille zou moeten betalen? b. Bereken de modified duration van de hypotheekportefeuille. De bank wil graag weten hoeveel Eigen Vermogen ze minimaal moet aanwenden om het renterisico te minimaliseren. Ze kan een vierjarige bulletlening aantrekken met een rentevoet van 4%.

3 c. Geef gemotiveerd aan hoeveel Eigen Vermogen de bank minimaal moet reserveren om het renterisico te neutraliseren. 6 Het gebruik van een FRA Uit de liquiditeitsbegroting in een jaar blijkt dat de onderneming over 6 maanden gedurende 3 maanden een tekort heeft van De ondernemer verwacht dat de rente in het jaar gaat stijgen. De ondernemer wil het renterisico dan ook afdekken. Volgens zijn bankier zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan het risico via de geldmarkttechniek worden afgedekt met behulp van een FRA. Gevraagd: a. Leg uit hoe de onderneming het renterisico via de geldmarkttechniek zou kunnen afdekken (schematisch weergeven). b. Geef de definitie van de FRA. c. Hoe kan het renterisico in het algemeen via een FRA worden afgedekt? De bankier verstrekt de ondernemer de volgende tarieven: De ondernemer heeft een rekening-courantkrediet met een limiet van De condities zijn: debetrente: euribor + 4% creditrente: euribor - 1% d. Bereken het rentetarief dat de ondernemer zou moeten betalen over 6 maanden gedurende 3 maanden als de ondernemer het renterisico via de geldmarkttechniek zou afdekken. e. Welke FRA zou de onderneming als dekking voor het renterisico in dit geval moeten afsluiten? De ondernemer kiest voor dekking via een FRA. Na 6 maanden blijkt de 3-maands euribor gelijk te zijn aan 1,25%. f. Welk bedrag ontvangt de ondernemer (of moet hij betalen) uit hoofde van de afrekening van de FRA? Na 6 maanden blijkt dat de ondernemer gedurende 3 maanden geen tekort heeft van , maar van De euribor 3-maands is 1,25%. g. Bereken de uiteindelijke rentekosten (de som van de te betalen rentelasten en de afwikkeling van de FRA) voor de ondernemer gedurende deze 3 maanden. h. Bereken het uiteindelijke rentetarief gedurende deze 3 maanden.

4

5 7 FRA's Een onderneming heeft op 1 januari 2013 op basis van de liquiditeitsbegroting voor 2013 de volgende FRA s afgesloten: Aankoop 3 * 6 FRA 0, Verkoop 6 * 9 FRA 0, De ondernemer heeft een rekening-courantkrediet met een kredietlimiet De rentecondities zijn: Debet; euribor bp Credit: euribor bp a. In welke situatie is het aan te bevelen een FRA te verkopen? Motiveer uw antwoord. Op 1 april 2013 blijkt dat de liquiditeitontwikkeling afwijkt van de prognose. Op basis van nieuwe informatie ziet het beeld er als volgt uit: Periode 1 april 1 juli tekort Periode 1 juli 1 oktober tekort Op 1 april 2013 gelden de volgende tarieven: euribor FRA 3 maands 0, * 6 0,419 0,422 6 maands 0, * 9 0,389-0,381 b. Bereken het totale rentebedrag dat de onderneming voor de periode april juli per saldo moet betalen (dus rekening houden met de renteconditie op de rekeningcourant en de FRA). Stel dat op 1 juli 2013 de 3-maandseuribor gelijk is aan 0,399%. c. Bereken de rentevoet die de onderneming over de periode juli-oktober zou moeten betalen als resultante van een financieringsbehoefte van in combinatie met de verkochte FRA. De onderneming wenst geen renterisico te lopen. Nieuwe informatie moet leiden tot nieuwe actie. d. Welke actie op 1 april 2013 adviseert u de onderneming op de FRA-markt voor de periode juli-oktober, gelet op de financieringsbehoefte en de verkochte FRA? (Geef bedragen, perioden en rentevoeten.) 8 Advies Een ondernemer heeft in het verleden een 7-jaars SWAP (met als nominaal bedrag ) afgesloten. Hij betaalt 4,2% vast in ruil voor euribor 3-maands. De SWAP heeft nog een resterende looptijd van 5 jaar. Op 28 december 2010 ziet hij dat een 5- jaars swap 2,528% is. Zijn accountant heeft hem ooit verteld dat een SWAP marktwaarde kan hebben. Hij voorziet voor 2011 liquiditeitsproblemen en wil de marktwaarde van de SWAP graag te gelde maken (de afgesloten SWAP te koop aanbieden). Geef advies aan de ondernemer.

6 9 SWAPS Een ondernemer heeft in het verleden bij de Rabobank een 10-jarige lening roll-over (renteconditie: euribor-3 maands + 2%) bulletlening ( ) afgesloten. Na drie jaar heeft hij, omdat hij het rentebedrag gedurende de rest van de looptijd wilde fixeren, een 7-jaars Intrest Rate SWAP (Betalen 4,2% in ruil voor 3-maands euribor) afgesloten bij de ABN-AMRO. Nu in 2011 is de rente op de kapitaal- en geldmarkt zodanig gedaald dat hij een tweede Intrest Rate Swap overweegt. Volgens de ING is de huidige 5-jaars Interest Rate SWAP 2,528%. a. Bereken het totale rentebedrag dat de ondernemer voor de lening in 2010 op de resultatenrekening heeft geboekt. b. Beredeneer of de ondernemer, om te kunnen profiteren van de lagere rente, bij het aangaan van de tweede Intrest Rate Swap, de kapitaalmarktrente moet gaan betalen of ontvangen in ruil voor euribor. c. Wat wordt per saldo de renteconditie van de bij de Rabobank afgesloten lening voor de resterende looptijd als de ondernemer besluit op 1 januari bij de ING de genoemde Intrest Rate Swap af te sluiten? 10 Het gebruik van de SWAP Een onderneming heeft op 1 januari 2012 een bulletlening met een nominale waarde van op de creditzijde van de balans staan. De lening heeft op 1 januari 2012 een resterende looptijd van 4 jaar. De onderneming betaalt een rentevergoeding van 8% per jaar. Op 1 januari 2013 is de rente gedaald ten opzichte van de rentevoet van Volgens de bank gelden op dat moment de volgende rentetarieven op de kapitaalmarkt: Swaptarief jaar 1 3, , , , , ,149 Op 1 januari geldt een tarief voor Euribor van 2,289%. De ondernemingsleiding wil profiteren van de gedaalde rentevoet door het afsluiten van een SWAP. a. Leg uit hoe een onderneming door het afsluiten van een SWAP de rentelasten op een eerder afgesloten lening kan laten dalen. b. Welke SWAP uit bovenstaand tarievenoverzicht zou u afsluiten? c. Geef in een schema weer hoe de rentebetalingen verlopen als de ondernemer de door u bij b aanbevolen SWAP aangaat. d. Bereken de rentelasten voor de onderneming voor de eerste drie maanden uit hoofde van de bulletlening. e. Benoem de risico's die de onderneming loopt na het afsluiten van de door u gekozen SWAP. 11 De inzet van opties Een ondernemer heeft investeringsplannen voor over 1 jaar. Het totale bedrag is De ondernemer verwacht dat hij gedurende de gehele looptijd van de investering (dus vanaf vandaag gemeten 11 jaar) een bedrag van moet lenen om de investering te kunnen uitvoeren. Hij wil dan ook over 1 jaar een bulletlening van afsluiten. De ondernemer wil geen renterisico lopen, maar ook niet te

7 veel betalen. Volgens zijn bankadviseur zou een renteoptie in dit geval een goed instrument zijn. a. Wat is een renteoptie? b. Geef aan waarom de renteoptie in dit geval zou kunnen voldoen aan de wens van de ondernemer. De ondernemer wil de renteoptie overwegen en vraagt een offerte aan. De bank komt met de volgende mogelijkheden: Een cap, met een strike van 4,25%, met een looptijd van 11 jaar. Deze cap kost de ondernemer De strike is gekoppeld aan de 3-maands euribor. Een andere mogelijkheid is een collar, met een bovengrens van 4,50% en een ondergrens van 3,25%. Deze collar heeft verder geen kosten. De huidige 11-jarige rente is (zonder risico-opslag) 4%. c. Hoe hoog moet de euribor 3-maands worden (in een bepaalde periode) om de cap uit te oefenen? d. Leg uit hoe het mogelijk is dat een collar geen prijs heeft. De ondernemer kiest voor de cap en betaalt Na 1 jaar gaat de investering door en leent de ondernemer voor een looptijd van 10 jaar. Op het moment van afsluiten van de lening gelden de volgende tarieven: Geldmarkttarieven (roll-over-basis): Euribor 3 maands + 4% (risicoopslag) Kapitaalmarkttarief (inclusief risico-opslag): 9% e. Geef gemotiveerd aan welke leningsconditie de ondernemer zou moeten kiezen. 12 Renterisico, de instrumenten vergeleken Een onderneming wil over 1 jaar investeren. Hij wil de investering over 1 jaar financieren met een lening. Aan het einde van de investering wil hij de lening terugbetalen. De financiële markten zijn zo onzeker dat hij het renterisico wil uitsluiten. Volgens zijn bankier zijn er de volgende mogelijkheden: 1) niet doen 2) het geld nu al lenen tegen de kapitaalmarktconditie en het gedurende 1 jaar wegzetten op de bank 3) een forward-starting SWAP nemen 4) een cap aanschaffen of een collar nemen a. Geef per mogelijkheid aan in hoeverre de ondernemer het renterisico inderdaad afdekt. b. In het algemeen wordt aangenomen dat mogelijkheid 2) een erg dure oplossing is. Leg uit hoe dat komt. c. Wat is een forward-starting SWAP? d. Wat raadt u de ondernemer aan, als de ondernemer denkt dat de rente eerder zal dalen dan zal stijgen? 13 FRA vs Optie Een onderneming constateert op 1 april 2011 dat het op 1 oktober 2011 gedurende zes maanden een tijdelijk tekort van zal hebben. In het verleden werden tijdelijke tekorten via een kasgeldlening opgevangen. Daarvoor betaalde de controller dan het tarief van 6-maands euribor +1,5%.

8 De controller is in het verleden onaangenaam verrast door de renteontwikkeling en heeft daarom contact opgenomen met de huisbankier. Deze vreest op 1 april 2011 dat de rente in 2011 verder gaat stijgen. De reden is dat na een tijdelijke inzinking van de economie door de geopolitieke situatie in de Arabische landen en de ramp in Japan de economie weer gaat aantrekken. Om dit renterisico op te vangen adviseert de huisbank om na te denken over de volgende mogelijkheden: Koop 6 12 FRA, Biedtarief 1,8%; Laat 1,85%; Hoofdsom Koop op 1 april 2011 een CAP met uitoefenprijs van 2,5 %, premie 30 basispunten. Looptijd van 1 april oktober Hoofdsom a. Leg uit waarom het waarschijnlijk is dat de rente op de geldmarkt in de Eurozone gaat stijgen indien de economie weer gaat aantrekken. b. Geef een omschrijving van een FRA en leg uit hoe de koop van een FRA het bedrijf beschermt tegen een rentestijging. c. Bereken het uiteindelijk te betalen rentepercentage als de controller kiest voor de combinatie kasgeldlening en gekochte FRA. d. Geef een omschrijving van een CAP en leg uit hoe deze bescherming biedt tegen een rentestijging. e. Wat zijn de maximale rentekosten (een percentage) van de combinatie van de kasgeldlening en de gekochte CAP? 14 Onderneming Janssen Een onderneming Janssen heeft op 1 januari 2004 een SWAP (10 jrs) afgesloten. De onderneming betaalt de vaste rente (5,15%) in ruil voor 6-maands euribor. De SWAP is gekoppeld aan roll-over-lening (euribor 6 mnds bp) ter waarde van Het betreft een bulletlening. De resterende looptijd van de roll-over is op 27 februari jaar. Op 27 februari 2011 gelden de volgende tarieven:

9 Volgens de bank is de markt nu zodanig dat het tijd wordt om de afgesloten SWAP terug te draaien. De rente op de geldmarkt blijft laag en de kapitaalmarkt gaat op korte termijn niet stijgen. De ondernemer heeft daar wel oren naar. Gevraagd: a. Welk rentetarief zou de ondernemer in totaal moeten gaan betalen op de rolloverlening (in procenten weergegeven), uitgaande van het idee dat op 27 februari 2011 een nieuwe renteperiode ingaat, als de ondernemer de afgesloten SWAP terugdraait? 15 Futures b. Beredeneer in hoeverre het afsluiten van een reeks FRA's voor de ondernemer voordeliger is dan het terugdraaien van de SWAP. In het kader van asset liability management heeft de beheerder van het pensioenfonds de beschikking over het volgende overzicht: Huidig beleid (bedragen x ) Verwachte ontvangsten pensioenpremies Uitkering aan pensioenen (Bedragen worden geacht aan het eind van het jaar te worden ontvangen en uitgekeerd.) Vanaf 2017 verwacht men een jaarlijks tekort van 25 mln per jaar. a. Bereken de benodigde waarde van de beleggingen van het pensioenfonds aan het begin van 2103 om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen, uitgaande van een rentevoet van 4%. Op 1 januari 2013 blijkt dat de het fonds een beleggingsportefeuille in obligaties heeft met een marktwaarde van 500 miljoen. De beheerder van het pensioenfonds verwacht voor 2013 een stijging van de kapitaalmarktrente met minimaal 100 basispunten.

10 b. Leg uit dat een stijgende rentevoet een daling van marktwaarde van de obligatieportefeuille betekent. Het management van het pensioenfonds is niet gerust op de ontwikkelingen op de financiële wereld. Men wil zich indekken tegen een rentestijging op de kapitaalmarkt door op 1 januari voor de rest van het jaar voldoende bundfutures te kopen. De koers van de relevante bundfuture (met een nominale waarde van ) is 125. De duration van de bundfuture is 8. Volgens de treasurer is de duration van de obligatieportefeuille (afgerond) 32. c. Leg uit in hoeverre de aanschaf van bundfutures de obligatieportefeuille kan beschermen tegen een rentestijging. d. Bereken op basis van de gegeven durations het benodigde aantal bundfuturecontracten. 16 Bundfuture Een vermogensbeheerder heeft op een bepaald tijdstip een obligatieportefeuille met een marktwaarde van De duration van deze obligatieportefeuille is 6. De vermogensbeheerder verwacht dat als gevolg van de kredietcrises de renteopslag voor zijn obligatieportefeuille binnen nu en 3 maanden met minimaal 75 basispunten zal stijgen. De huidige rentevoet is 4%. Hij wenst de obligatiepositie tegen een renteverandering in te dekken. Hij overweegt het risico middels de bundfuture in te dekken. Uit een brochure van de bank leest hij het volgende: The underlying of a EUR-Bundfuture is a synthetic Bund with a 10-year term and a 6% coupon. In case of a Euro-Bundfuture is the contract size EUR 100,000. De koers van de driemaands Bundfuture is momenteel 115. De duration van de Bundfuture is 8. a. Bereken de verwachte marktwaarde van de obligatieportefeuille (exclusief eventueel ontvangen couponrente) na 3 maanden. b. De vermogensbeheerder wil het renterisico indekken middels de verkoop van een aantal bundfutures. Hoeveel bundfutures moet de vermogensbeheerder verkopen? c. Laat zien middels een berekening, uitgaande van een stijging van de rentevoet van 50 basispunten, in hoeverre het renterisico door de verkoop van de bij b berekende hoeveelheid futures is afgedekt. (Bereken het verlies op de obligatieportefeuille en de winst op de verkoop van de bij b berekende hoeveelheid futures.) 17 Financieringsmaatschappij HERRO Financieringsmaatschappij HERRO krijgt eind 2010 een staartje van een hypotheekportefeuille ter overname aangeboden. De vrije kasstromen (op basis van de veronderstelling dat de kasstromen aan het einde van het jaar plaatsvinden) van deze portefeuille zijn: Vrije jaar Kasstroom Financieringsmaatschappij HERRO hanteert voor de portefeuille een rendementseis van 12% per jaar.

11 a. Berekenen het maximale bedrag dat financieringsmaatschappij HERRO voor deze portefeuille zou moeten betalen. Financieringsmaatschappij HERRO neemt de portefeuille op 1 januari 2011 voor het door u bij a berekende bedrag over. Eind 2011 voorziet financieringsmaatschappij HERRO een stijging van de rente op gelden kapitaalmarkt. Financieringsmaatschappij HERRO heeft de portefeuille tegen marktwaarde op haar balans staan. Aangezien ze in 2011 geen nadelig resultaat door een rentestijging wil laten zien, overweegt de maatschappij om het eventuele renterisico met bundfutures in te dekken. b. Geef een omschrijving van het begrip bundfuture. c. Leg uit, hoe het renterisico met behulp van bundfutures kan worden ingedekt. Volgens een consultant zou het renterisico ook door het aantrekken van een bulletlening kunnen worden ingedekt. De rente van zo'n lening zou 8% per jaar zijn; dat wil zeggen een duration van 2,78. d. Hoe groot zou de lening moeten zijn om het renterisico uit te sluiten? 18 Lifecar-investments BV Lifecar Investments is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de leveranties van onderdelen aan de autoindustrie. In juni 2011 komt de directie van Lifecar tot overeenstemming met de directie van Cartire, een autobandenfabriek, om het bedrijf over te nemen. Om fiscale redenen blijkt het aantrekkelijk te zijn de overname pas op 1 juli 2012 te bekrachtigen. In het contract geven de huidige eigenaren aan het bedrijf te zullen verkopen voor 5 miljoen euro. De directeur van Lifecar wil de overname over een jaar volledig financieren met een lening met een looptijd van 10 jaar. Lifeline loopt hiermee duidelijk een renterisico. Een rentestijging kan het resultaat van Lifecar negatief beïnvloeden. Daarnaast zal een rentestijging resulteren in een hogere cost of capital voor Lifecar waardoor de overname onaantrekkelijk of zelfs onacceptabel wordt. Op grond van publicaties in Het Financieele Dagblad en de mening van een aantal deskundigen verwacht de directie van Lifecar een stijging van de lange rente naar gemiddeld 6% in 2012 en een lichte daling van de korte rente. De stijging van de lange rente kan na 2012 nog doorgaan. Het zal u dan ook niet verbazen dat de treasurer van Lifecar een onderzoek doet naar de mogelijkheden het renterisico af te dekken. Ze verwachten dat de rente over één jaar hoger zal zijn dan nu. Uit het onderzoek geldt dat voor een bedrijf met de risico s van Lifecar de volgende tarieven gelden: Geldmarktproducten: - Deposito s (minimaal 1 miljoen euro) - Euribor 0,5% - Kasgeldlening (minimaal 1 miljoen euro) - Euribor + 0,5% Uit Het Financieele Dagblad haalt hij de volgende Euribor-tarieven: - 1 mnd - 2,50% - 3 mnd - 3,0% - 6 mnd - 3,10% - 12 mnd- 3,30% Voor lange leningen gelden de volgende tarieven: - Voor een roll-over: 3-maands euribor basispunten

12 - Voor een lening met een vaste rente: het rendement op een staatsobligatie (11 jaar = 5,5%) van dezelfde (resterende) duur plus een risicopremie van 150 basispunten. - (1 basispunt = 0,01%, d.w.z. 100 basispunten = 1,00%) Voor een FRA die ingaat over 12 maanden en loopt voor 12 maanden geldt een tarief van 3,90%. Voor deferred (uitgestelde) caps met als referentierente 3-maands euribor, met een fixingsdata iedere 3 maanden en met een looptijd van 10 jaar ingaande op 1 juli 2011 gelden de volgende tarieven: - Strike-price (uitoefenprijs, maximale gegarandeerde rente) 3,90%: premie: 1500 basispunten - Strike price 5,45 % premie 715 basispunten - Strike price 5,90% premie 495 basispunten. Voor swaps met een looptijd van 1 jaar gelden de volgende tarieven: - U betaalt driemaands floating tegen euribor - U ontvangt 1 jaar fixed tegen 3,3%. Voor swaps met een looptijd van 11 jaar gelden de volgende tarieven: - U betaalt 11 jaar fixed tegen 5,6% - U ontvangt 3-maands floating tegen euribor. Gevraagd : Wat te doen

Productwijzer. Rentederivaten ( )

Productwijzer. Rentederivaten ( ) Productwijzer Rentederivaten 6.0012.96 (08-01-2009) 1 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk)

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma

Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma In deze case wordt uiteen gezet op welke wijze renterisico effectief kan worden beheerst door

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8

Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Opgave 1 Hazelkoning Onderneming Hazelkoning NV heeft 7 jaar geleden een obligatielening uitgegeven met een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. De couponrente van de lening bedraagt

Nadere informatie

Notitie Rente-instrumenten

Notitie Rente-instrumenten Notitie Rente-instrumenten Referentienummer BCS/Beverwijk Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Traditionele Methoden... 2 3 Rente-instrumenten... 3 3.1 Rentetermijncontracten... 3 3.2 Rente-opties... 4 3.3 Renteswaps...

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit examen bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Finance & Riskmanagement Examenopgave FINANCE & RISKMANAGEMENT DONDERDAG 15 DECEMBER 2016 11.30 UUR 14.00 UUR Belangrijke informatie Dit examen bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB Kernboodschappen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Rentederivaten worden door Nederlandse banken aangeboden om renterisico s voor

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FINANCE & RISKMANAGEMENT VRIJDAG 19 JUNI 2015 11.30-14.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten Levensverzekeringen worden in de regel voor een lange periode afgesloten. De rente speelt hierdoor voor levensverzekeraars een belangrijke rol. Bij een rentedaling daalt het eigen vermogen van deze sector

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Finance & Riskmanagement. Vrijdag 24 juni uur

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Finance & Riskmanagement. Vrijdag 24 juni uur SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Finance & Riskmanagement Vrijdag 24 juni 2016 11.30 14.00 uur SPD Bedrijfsadministratie Finance & Riskmanagement B / 8 2016 NGO-ENS B / 8 Opgave 1 aantal te behalen

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie S&V Reflector Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie Juni 2011 Sprenkels & Verschuren wil met dit document haar bijdrage leveren aan een verantwoord

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Identiteit en contactgegevens van de aanbieder InsingerGilissen Bankiers N.V., hierna te noemen: de Bank Herengracht 537, 1017 BV AMSTERDAM T: 020-527 6000 M:

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair Treasury producten in KRM dossiers Yvonne Einig Marc Leclair Waarom het onderwerp "Treasury producten in KRM dossiers"? Elsevier 25 juli 2015: "Banken bloeden steeds vaker om renteswaps" Onderzoek AFM:

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER 2015 08.45 11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 7 Opgave 1 (40 punten) 1. Een voorbeeld van een goed antwoord: De interest

Nadere informatie

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014 h'k-v.vinciale ; - r.,rt YAr-iU/ERUS^L Provinciale Staten van Overj ssej r ^>^/g, 0 u /cjbs Dat. 0 6 NOV 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Valutaswaps. Drs. R.M. Kieft, RA 1

Valutaswaps. Drs. R.M. Kieft, RA 1 D3002^1 Drs. R.M. Kieft, RA 1 1 Inleiding D3002^ 3 2 Doelstelling D3002^ 3 3 Toepassingsgebieden D3002^ 5 4 Nadere uitwerking D3002^ 6 5 OTC-handel D3002^ 9 6 Conclusies D3002^ 10 7 Literatuur D3002^ 10

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Finance & Riskmanagement Vrijdag 24 juni 2016 11.30-14.00 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT

ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT (Innovatieve) projecten Financiële haalbaarheid Welke kennis is essentieel Bedrijfsplan Investeringsselectie Inkoopmarkt Bedrijf Verkoopmarkt Productiemiddelen Gelduitgaven

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT WOENSDAG 16 DECEMBER 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB. 29 april 2016

Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB. 29 april 2016 Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB 29 april 2016 1 Uw pensioen bij PGB in 2016 3 september 2015 Pensioenfonds balans 50% 50% Bezittingen Matching portefeuille Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Hypotheken

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 4. Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen 2017 t/m 2023 Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Informatie bij : H.W.C.

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Auteur F&BI Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl Datum 29 augustus 2011 Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Treasurystatuut 2011 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor

Nadere informatie

NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT

NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT 1. Welke van de onderstaande taken valt NIET onder de treasurytaak? A. De registratie van financiële gegevens door middel van een resultatenrekening. B. Het opstellen

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Geïntegreerd middelenbeheer

Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Inhoud 1 Waarom deze brochure? 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat houdt het geïntegreerd middelenbeheer in? 4 3 Welke instellingen vallen onder het

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Rentegevoeligheid en duration

Rentegevoeligheid en duration Rentegevoeligheid en duration Daling marktrente à stijging beurskoers (en v.v.) Maatstaf rentegevoeligheid: (modified) duration (mod.dur.) Berekenen duration stap 1: Macaulay duration (ook wel Economische

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0%

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0% Aan: Van: Directie, XYZ verzekeraar Arcturus Datum: 25 oktober 2010 Betreft: Rapportage QIS 5 op basis boekjaar 2009 (FICTIEF) Management Samenvatting DNB heeft in augustus 2010 verzekeraars gevraagd om

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november

Nadere informatie

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Voorstel aan Algemeen Bestuur cm Voorstel aan Algemeen Bestuur Datum AB-vergadering 21 december 2012 Nummer: 2012.08985 Voor akkoord Afdeling BO: W.H. Boneschansker Datum 3 december 2012 Paraa Directeur: H.D. Post 3 december 2012 Onderwerp:

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. VW-0251-a-16-1-b

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. VW-0251-a-16-1-b Bijlage VWO 2016 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje VW-0251-a-16-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 13 en 24 zijn de volgende formules beschikbaar. 13 REV = nettowinst

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 Onderwerp Consolidatie vlottende schuld en aangaan basisrentelening met uitgestelde storting bij de Nederlandse Waterschapsbank Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

PERSBERICHT. Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1

PERSBERICHT. Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1 10 december 2003 PERSBERICHT Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1 Vandaag introduceert de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe reeks geharmoniseerde statistieken betreffende

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor Medewerkers in het Notariaat (hierna te noemen Het Pensioenfonds) verzorgt de pensioenen van

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 5 Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 5 tot en met 8) en een formuleblad. Informatiebron 5 geeft de balans per 1 januari 2007 en de balans per 31 december 2007 van

Nadere informatie

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 15 april 2013 Onderwerp Bijlage 2 behorend bij DB-voorstel Project

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 15 april 2013 Onderwerp Bijlage 2 behorend bij DB-voorstel Project ARCHIEF *2013.09657* Corsa-nr. 2013.09657 Datum 15 april 2013 Onderwerp Bijlage 2 behorend bij DB-voorstel 2013.9655 Project Bijlage 2 Voorstel aantrekken langlopende lening Vormen te lenen bedrag Drie

Nadere informatie

Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen

Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen Stel u sluit met uw bank een (her)financieringsovereenkomst met op het oog redelijke kredietopslagen op het Euribor. Echter, de bank verplicht

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling 4 3. Balans per 31

Nadere informatie

(Utrechtse) derivaten

(Utrechtse) derivaten (Utrechtse) derivaten Hier komt tekst 10 maart 2016 Hier Robert komt de Geus ook tekst QT, BCS Programma (ca. 30 min) Introductie Wat zijn derivaten en welke soorten onderscheiden we? Wettelijk en eigen

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 27 JUNI UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 27 JUNI UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 27 JUNI 2016 12.15-14.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Treasury Management B / 11 2016 NGO-ENS B / 11 Opgave 1 (35 punten) Vraag 1 (6

Nadere informatie