Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:"

Transcriptie

1 Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3. Hypotheek. 1

2 Onderhandse lening Een onderhandse lening is een lening op lange termijn die door 1 geldgever wordt verstrekt 4 voordelen: 1. Er kan worden onderhandelt over de voorwaarden. 2. Geen emissiekosten. 3. Lage administratie kosten. 4. Het kan snel geregeld worden. 2

3 Opgave 1 huiswerk Hoeveel partijen zijn bij een onderhandse lening betrokken? De geldgever en de lener. Hoe komen institutionele beleggers aan geld? De pensioen en verzekeringspremies. Onderhandse lening van , looptijd 10 jaar en een rente percentage van 6,75%. Hoeveel interest in het 8e jaar? Na 7 jaar is er nog een lening van: ( is afgelost van de ) De interest is dus: 6,75% van =

4 Opgave 2 huiswerk Wat is een onderhandse lening? Een onderhandse lening is een lening op lange termijn die door 1 geldgever wordt verstrekt. Wie verstrekken er onderhandse leningen? Institutionele beleggers. Noem 2 voordelen van een onderhandse lening. 1. Er kan worden onderhandelt over de voorwaarden. 2. Geen emissiekosten. 3. Lage administratie kosten. 4. Het kan snel geregeld worden. 4

5 Obligatielening een obligatielening is een geldlening op lange termijn die in kleine delen is opgesplitst Een obligatie is een bewijs van deelneming in een geldleninglening De lening moet worden terugbetaald (aflossing). Deze aflossing kan: 1. Aflossing in 1 keer aan het eind van de looptijd 2. Aflossing in gedeelten (per jaar) 3. Het inkopen van de obligaties. (dit is min of meer hetzelfde als aflossen) Het kopen en verkopen van de obligaties en het ontvangen van de rente gaat via de bank. 5

6 De prospectus van de obligatielening In de prospectus worden de bijzonderheden van de obligatielening toegelicht. Voor een obligatielening wordt ingeschreven. (je geeft aan dat je een obligatie wilt kopen) Als de vraag van de kopers groter is dan de obligatie lening, dan wordt een gedeelte toegewezen en een hogere uitgifte koers vastgesteld. 6

7 Opgave 3 huiswerk a) Wat is een obligatielening? Een obligatielening is een geldlening op lange termijn die in kleine delen is opgesplitst b) Wat is een obligatie? Een obligatie is een bewijs van deelneming in een geldlening. c) Op welke manieren kan een obligatielening worden afgelost? 1. Aflossing in 1 keer aan het eind van de looptijd 2. Aflossing in gedeelten (per jaar) 3. Het inkopen van de obligaties. (dit is min of meer hetzelfde als aflossen) 7

8 Opgave 3 huiswerk d) Noem 3 zaken die in een prospectus staan. Het te lenen bedrag. Het tijdstip van inschrijven. De datum waarop de toewijzing en de koers bekend wordt gemaakt. Op welke datum de obligatie moet worden betaald. Hoe en op welke data er afgelost gaat worden. e) Waarom wil de overheid of een bedrijf de obligatie soms vervroegd aflossen? Wanneer er geld beschikbaar is dan kan er afgelost worden en hoeft er dus minder rente betaald te worden. Als de rente is gedaald dan is de obligatie duurder dan de marktrente. 8

9 Opgave 4 huiswerk a) Gaat de onderneming vervroegd aflossen? Nog te betalen rente: 5 * 8% * = Nieuwe lening: rente: 5 * 6% * = Boete: 3% van = Vervroegd aflossen is goedkoper. b) Bereken het voordeel Voordeel: =

10 Opgave 5 huiswerk Noem de verschillen tussen aandelen en obligaties aandelen Mede eigenaar Eigen vermogen Permanent (blijvend) vermogen Medezeggenschap Groot risico Aandeelhouder krijgt dividend als vergoeding Dividend afhankelijk van het resultaat obligaties Een lening Vreemd vermogen Tijdelijk vermogen Geen zeggenschap Weinig risico Obligatie houder krijgt rente als vergoeding Rente percentage is vastgesteld 10

11 Opgave 6 huiswerk Obligatielening van 6,5% Obligaties 100 nominaal, uitgifte koers 101% Ontstaat er agio? Ja, de uitgifte koers is 101 en dat is hoger dan de nominale waarde. 11

12 Opgave 7 huiswerk Aandelenvermogen nominaal aandelen 25 nominaal, uitgifte koers 125 Obligatielening Rente 6% ; nominale waarde 100 ; uitgifte koers 99% a) Bereken de opbrengst van de aandelenemissie Er worden / 25 = aandelen uitgegeven De uitgifte koers is 125 De opbrengst is dus: * 125 = 10 miljoen euro b) Bereken de agio De agio is: * 100 = 8 miljoen euro c) Waarom worden de obligaties beneden pari geplaatst? De rente van 6% is kennelijk lager dan de marktrente 12

13 De hypotheek Een hypothecaire lening is een lening op onderpand van onroerend goed (gebouw) In het boek worden 3 vormen onderscheiden: 1. De lineaire hypotheek 2. De spaarhypotheek (inmiddels niet meer mogelijk) 3. De annuïteiten hypotheek Daarnaast bestaan ook de aflossingsvrije hypotheek en een beleggingshypotheek (allebei zeer risicovol) 13

14 Opgave 8 In les Waarom kiest Irma voor een hypothecaire lening? Ze heeft het geld niet en dit is een goedkope manier om aan geld te komen. Waarom leent de bank graag geld uit in de vorm van een hypotheek? De bank verdient geld en loopt niet zoveel risico. Het huis kan verkocht worden als de rente en aflossing niet betaald kunnen worden. Is de bank hypotheekgever of hypotheeknemer? De eigenaar geeft de bank het recht het huis te verkopen en is dus de hypotheekgever. De bank is de hypotheeknemer. 14

15 De lineaire hypotheek bij een lineaire hypotheek is wordt er elke periode (maand) een zelfde bedrag afgelost op de lening De rente die je betaalt voor een hypotheek mag je in mindering brengen op je inkomen. Daardoor betaal je dus minder belasting! Voordeel lineaire hypotheek: De rentekosten worden elk jaar lager. De schuld wordt steeds kleiner. Nadeel lineaire hypotheek: De uitgaven zijn de eerste jaren hoger dan later (terwijl je waarschijnlijk juist de eerste jaren geld nodig hebt). Het belastingvoordeel neemt af. 15

16 De belastingschijven (2014) 16

17 De belastingschijven (2014) 17

18 Eigenwoningforfait (2014) 18

19 Opgave 9 huiswerk Hypotheek van , interest 7%, aflossing 30 jaar, (beiden aan het eind van het jaar). a) Bereken de interest aan het einde van het eerste jaar. 7% van = b) Bereken het jaarlijks af te lossen bedrag / 30 jaar = c) Bereken de schuldrest aan het eind van het 11 e jaar. Er is 11 * = afgelost. De restschuld is dus: = d) Bereken de te betalen interest in het 12 e jaar. 7% van =

20 Opgave 9 huiswerk Hypotheek van , interest 7%, aflossing 30 jaar, (beiden aan het eind van het jaar). e) Bereken het bedrag dat over het 20 e jaar aan aflossing en interest moet worden betaald. Na 19 jaar is de restschuld * = De interest in het 20 e jaar is dus: 7% van = De aflossing is elk jaar hetzelfde dus: f) Noem een voordeel van een lineaire hypotheek. De te betalen interest wordt elk jaar minder. g) Noem een nadeel van een lineaire hypotheek. Het belastingvoordeel wordt minder. 20

21 Opgave 10 huiswerk Hypotheek van , interest 8%, aflossing 20 jaar, Bereken het belastingvoordeel in het eerste jaar a) Belastbaar inkomen Rente eerste jaar: 8% van = Huurwaardeforfait: 0,6% van = 750 Zonder de aankoop van het eigen huis is de belasting: Schijf 1: 34,15% van = 5.821,21 Schijf 2: 41,45% van ( ) = 1.224,43 Totaal: 7.045,64 Na aankoop wordt het belastbaar inkomen: = Met de aankoop van het eigen huis is de belasting: Schijf 1: 34,15% van = 3.671,13 Voordeel: 7.045, ,13 = 3.374,51 21

22 Opgave 10 huiswerk Hypotheek van , interest 8%, aflossing 20 jaar, Bereken het belastingvoordeel in het eerste jaar b) Belastbaar inkomen Zonder de aankoop van het eigen huis is de belasting: Schijf 1: 34,15% van = 5.821,21 Schijf 2: 41,45% van ( ) = 5.630,98 Schijf 3: 42% van ( ) = 3.934,98 Totaal: ,17 Na aankoop wordt het belastbaar inkomen: = Met de aankoop van het eigen huis is de belasting: Schijf 1: 34,15% van = 5.821,21 Schijf 2: 41,45% van ( ) = 5.630,98 Schijf 3: 42% van ( ) = 49,98 Voordeel: , ,17 = c) Welke conclusie kun je trekken? Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingvoordeel 22

23 De spaarhypotheek bij een spaarhypotheek wordt er niet per jaar afgelost maar alles aan het eind van de looptijd. (daarvoor betaal je premie) De som van premie + rente is elk jaar gelijk. Voordeel t.o.v. lineaire hypotheek: De kosten zijn elk jaar gelijk. Doordat de rente hoog is, is ook het belastingvoordeel hoog. Nadeel t.o.v. lineaire hypotheek: De rente die betaald wordt is hoog. Het rente percentage dat je moet betalen is hoger dan de vergoeding op de spaarpremie. 23

24 Opgave 11 huiswerk a) Geef een controle berekening voor de maandlasten (interest) (belastingvoordeel) (spaarpremie) = per jaar, dus / 12 = 760 per maand b) Bereken de totale interestvergoeding die ontvangen wordt op de gestorte premies. De spaarpremie is 20 * = Na ontvangt hij waarmee de lening wordt afgelost. De vergoeding (extra ontvangsten) zijn dus: = c) Bereken het interest bedrag wat uiteindelijk betaald wordt. De betaalde interest is 20 * = Het belastingvoordeel is: 20 * = Er wordt dus = aan interest betaald. d) Noem een voordeel van de spaarhypotheek e) Noem een nadeel van de spaarhypotheek. (zie vorige slide) 24

25 De annuïteitenhypotheek bij een annuïteitenhypotheek neemt de aflossing elke jaar toe en de interest elk jaar af. De som van interest en aflossing is elke periode gelijk. Voordeel annuïteitenhypotheek: De rentekosten zijn in het begin hoger en dus ook het belastingvoordeel. Door het grotere belastingvoordeel zijn de kosten in het begin lager en later hoger. Dit is prettig als je inkomen gaat stijgen. Nadeel annuïteitenhypotheek: Het belasting voordeel wordt steeds kleiner. Aangezien de kosten aan het eind dus hoger zijn is het wel prettig als de hypotheek is afgelost als bij pensionering. 25

26 Opgave 12 huiswerk a1) Waarom is de interest in het eerste jaar ? 8% van = a2) Waarom is de aflossing in het eerste jaar 9.207,39? Het maandbedrag is ,39 en de interest Dus blijft voor de aflossing , = 9.207,39 a3) Waarom is de schuld aan het eind van het jaar ,61? Aan het begin van het jaar is de schuld: Er wordt 9.207,39 afgelost, blijft over ,39 = ,61 a4) Waarom is het belastingvoordeel 7.600? De belastingaftrek is 38% van de interest, dus 38% van = a5) waarom zijn de maandlasten 1.800,62? Interest + aflossing- belastingvoordeel is: , = ,39 Dit is ,39 / 12 = 1.800,62 per maand 26

27 Opgave 12 huiswerk b) Aan welk bedrag is de optelling van de aflossing gelijk? De lening c) Hoeveel interest zou je bij een spaarhypotheek betaald hebben? Elk jaar 8% van de lening die pas aan het eind van de looptijd wordt afgelost. Dus 8% van = per jaar Dus 15 * = gedurende de hele looptijd. 27

28 Opgave 12 huiswerk d) Geef een berekening van de maandlasten in het 6 e, 10 e en het 15 e jaar 6 e jaar Annuïteit (interest + aflossing): ,39 ; interest: ,71 ; belasting aftrek: 38% ; belastingvoordeel: 38% van ,71 = 5.957,91 Wat zijn de maandlasten? Interest + aflossing belastingvoordeel = , , ,91 = ,48 per jaar Dit is 1.937,45 per maand 10 e jaar Interest + aflossing belastingvoordeel = , ,67 = ,72 per jaar Dit is 2.091,89 per maand 15 e jaar Interest + aflossing belastingvoordeel = ,39-822,13 = ,26 per jaar Dit is 2.365,43 per maand 28

29 Opgave 12 huiswerk e) Welke conclusie kun je trekken met betrekking tot de maandelijkse lasten? De maandelijkse lasten worden hoger. f) Voor wie is de annuïteitenhypotheek aantrekkelijk? Als het inkomen toeneemt. g) Verklaar het verschil tussen de aflossing in het 15 e jaar en de schuldrest aan het eind van het 14 e jaar. Afrondingsverschillen per maand 29

30 Opgave 13 In les a) Noem een nadeel van de lineaire hypotheek t.o.v. de spaarhypotheek Minder belastingvoordeel b) Wat is het verschil tussen een hypotheek en een hypothecaire lening? Bij een hypothecaire lening heeft de geldgever het recht van hypotheek. (het huis wordt verkocht als de rente en aflossing niet wordt betaald) c) Wat is het eigenwoningforfait? Dit is het bedrag dat bij de inkomsten wordt opgeteld en waarover je dus belasting betaald. 30

31 Opgave 14 In les a) Is een obligatielening (6 jaar) op de geld markt of de kapitaalmarkt? Langer dan een jaar dus de kapitaalmarkt b) Waarom komt een hypothecaire lening niet in aanmerking? Het pand is gehuurd en kan dus niet verkocht worden. Er is dus geen onderpand wat in hypotheek kan worden gegeven. c) Wat is een obligatielening Een lening met een lange looptijd die is onderverdeelt in kleine gedeelten. d) Van welke wijze van aflossen wordt bij een obligatielening gebruik gemaakt? Waarschijnlijk wordt na 6 jaar in 1 keer afgelost. e) Welke andere mogelijkheden zijn er om een obligatielening af te lossen? Elk jaar loten welke obligaties worden afgelost. De obligaties inkopen door het bedrijf zelf. 31

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Een hypotheek,

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Deze tekst is geschreven door Karin Lassche en is een voorbeeld van werk uit haar portfolio. Voor meer informatie: www.karinlassche.

Deze tekst is geschreven door Karin Lassche en is een voorbeeld van werk uit haar portfolio. Voor meer informatie: www.karinlassche. Welke hypotheek past bij jou? GROOT GELD Voor de aankoop van een huis heb je veel geld nodig. Geldschieters bieden allerlei mogelijkheden om zo n groot bedrag te lenen in de vorm van een hypotheek. Welke

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie