Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Variabele Lange Rente Obligatie"

Transcriptie

1 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Product details opgenomen actuele gegevens; (ii.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (ii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt.

2 Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Lange Rente Obligatie De Rabo Variabele Lange Rente Obligatie (de 'Obligatie') is een obligatie met een variabele rente die jaarlijks wordt vastgesteld en die afhangt van de dan geldende '30 jaars Swaprente'. Daarnaast heeft u de zekerheid van Rabobank dat u op de einddatum de nominale waarde van de Obligatie terugontvangt. Voor de bepaling van de hoogte van de rente wordt jaarlijks gekeken naar de hoogte van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente (de EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00 met een looptijd van 30 jaar, hierna te noemen de '30-jaars Swaprente') minus 0,5%. Hoe werkt de Rabo Variabele Lange Rente Obligatie? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,00 en een uitgifteprijs van EUR 1.000,00 (100%). De looptijd van de Obligatie is tien jaar. De rente wordt ieder jaar op 17 november* aan u uitbetaald. Twee werkdagen voorafgaand aan de nieuwe jaarlijkse renteperiode wordt de rente voor het komende jaar opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars Swaprente, minus 0,5%. De Obligatie heeft een rentevergoeding van minimaal 0,0% en maximaal 7,5%. Mocht de 30-jaars Swaprente op de vaststellingsdatum hoger zijn dan 8,0%, dan ontvangt u de maximale rentevergoeding van 7,5% (8,0% - 0,5%) over het komende jaar. * Als 17 november geen werkdag is dan wordt de rentevergoeding op de eerstvolgende werkdag uitbetaald. Na tien jaar, op 17 november 2020, wordt de Obligatie afgelost. U ontvangt dan automatisch de nominale waarde van EUR per Obligatie terug. Ook wordt op dat moment de laatste rentevergoeding aan u uitgekeerd. Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 1

3 Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in obligaties met een vaste rente? Variabele rente De rente van de Obligatie is variabel en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de 30-jaars Swaprente minus 0,5%. De rente tijdens de looptijd staat dus niet vooraf vast en is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De rentevergoeding kan daarom hoger of lager uitvallen dan bij een vastrentende obligatie. Renteopties De Obligatie bevat in tegenstelling tot standaard obligaties een ingebouwde renteoptie. De maximale rentevergoeding ('cap' oftewel 'plafond') wordt namelijk gerealiseerd door toepassing van een renteoptie. Deze optie kan effect hebben op de tussentijdse koersvorming van de Obligatie. Standaard obligaties kennen een dergelijk effect niet. Zie hiervoor ook de paragraaf ' Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?' hieronder. Wat is de onderliggende waarde? De onderliggende waarde van de Obligatie is de 30-jaars Swaprente. Zie voor de uitleg van termen ook de woordenlijst op (onder 'Productuitleg'). Iedere werkdag om 11:00 uur Centraal Europese Tijd wordt de 30-jaars Swaprente vastgelegd en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers. De 30-jaars Swaprente is het tarief dat in de financiële wereld wordt gebruikt om ('off-balance') leningen met een 30 jaars looptijd te ruilen tegen een serie van ('off balance') leningen met kortere looptijden. Dat doen banken omdat ze het renterisico willen afdekken of aangaan. Deze 30-jarige Swaprente wordt bepaald door vraag en aanbod op de kapitaalmarkt en ligt veelal hoger dan de geldmarktrentes die meestal bepaald worden door de Europese Centrale Bank. Een indicatie van het actuele tarief is ook te vinden op de homepage van onder 'Rente' bij 30 Jaars Swap. Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Koersvorming Op iedere beursdag kunt u (bij-)kopen of verkopen. Als u in de tussentijd de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs, plus de opgelopen rente, samen de marktwaarde. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. De Obligatie bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte. De waarde van de Obligatie wordt onder meer beïnvloed door veranderingen in de waarde van het obligatiegedeelte en het optiegedeelte. Onder meer de volgende factoren zijn gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de Obligatie (als alle andere omstandigheden hetzelfde blijven). Renteontwikkeling De koers van het obligatiegedeelte is onder andere afhankelijk van de rentestanden. Deze beïnvloeden zowel de waarde van het obligatiegedeelte als het optiegedeelte. Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 2

4 30-jaars Swaprente boven 8,0%: In het geval dat de 30-jaars Swaprente stijgt richting de 8,0% (waarbij de maximale rentevergoeding van 7,5% wordt behaald) zal de koers van de Obligatie (verder) kunnen dalen. De rentevergoeding van de Obligatie bij een rente van meer dan 8,0% is in dat geval immers lager en minder aantrekkelijk dan van obligaties die geen maximering van de rente bevatten. Dit wordt door een lagere koers tot uitdrukking gebracht. Rentecurve: de vorm van de rentecurve is met name bepalend voor de waarde van de Obligatie. De Obligatie is met name gevoelig voor de "steilheid" van de rentecurve. Hiermee worden de onderlinge verschillen tussen de rentepercentages voor de verschillende looptijden bedoeld. Naarmate de rentestanden voor de achtereenvolgende looptijden een groter (positief) verschil kennen, zal de koers van de Obligatie kunnen oplopen, en vice versa. Kapitaalmarktrente: De absolute veranderingen van de kapitaalmarktrente hebben een beperkte invloed op de koers van de Obligatie. Bij een forse rentestijging zal het effect echter in kracht toenemen (zie ''30-jaars Swaprente boven 8,0%'' hierboven) Kredietopslag De kredietopslag is de extra rente die Rabobank betaalt boven de risicovrije rente, zoals de rente op Nederlandse staatsobligaties. Wanneer de kredietwaardigheid van de Rabobank afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Obligatie dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door verbeterde marktverwachtingen over de kredietwaardigheid voor de resterende looptijd, zal de koers van de Obligatie stijgen. Beweeglijkheid De maximale rentevergoeding (de zogenoemde 'cap') van de Obligatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van renteopties. De waarde van deze renteopties wordt onder andere bepaald door de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Wanneer de beweeglijkheid (volatiliteit) van de 30-jaars Swaprente toeneemt, zal de waarde van de ingebouwde opties toenemen en andersom. Afhankelijk van de resterende looptijd en overige marktomstandigheden kan dit leiden tot een stijging of een daling van de Obligatie. Een stijging van de waarde van de cap leidt tot een daling van de koers. Resterende looptijd Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de koerseffecten normaal gesproken kleiner worden. De aflossing op einddatum is namelijk 100%, waardoor de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe zal bewegen. Dit kan anders zijn als bijvoorbeeld sprake is van een sterk verhoogd debiteurenrisico. Hoe wordt de rentevergoeding bepaald? De rentevergoeding wordt ieder jaar voor het gehele navolgende jaar vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars Swaprente minus 0,5%. Deze wordt twee werkdagen voor de aanvang van de nieuwe jaarlijkse renteperiode vastgesteld. De minimale jaarlijkse rentevergoeding is begrensd op 0,0% van de nominale waarde. De maximale jaarlijkse rentevergoeding bedraagt 7,5%. Als de dan geldende 30-jaars Swaprente hoger dan 8,0% is, ontvangt u dus de (maximale) rentevergoeding van 7,5% van de nominale waarde. Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 3

5 Tabel 1: Hoogte van de rente Ter illustratie: op de peildatum 22 september 2010 bedraagt de 30-jaars Swaprente 2,96%. Als de rentevergoeding van de Obligatie hierop gebaseerd zou worden, dan zou u in het eerste jaar 2,46% rente op jaarbasis ontvangen. De eerste werkelijke rentevergoeding wordt echter pas op 15 november 2010 vastgesteld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Grafiek 1: Het renteverloop van de 30-jaars Swaprente sinds 5 januari 1999 minus 0,5%, inclusief de hoogte van de maximale rentevergoeding van de Obligatie (tot aan 22 september 2010). Bron: Bloomberg Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 4

6 Rekenvoorbeelden In de volgende tabel is een aantal rentescenario's ter illustratie van mogelijke rentevergoedingen en de daaraan gekoppelde bruto rendementen opgenomen. In deze rentescenario's is uitgegaan van een uitgifteprijs van 100%, een nominale waarde van EUR per Obligatie en een 30-jaars Swaprente van 2,96% (rentestand per 22 september 2010). De rentebetalingen zijn berekend op basis van het aantal dagen (30/360*) maal de vastgestelde rente minus 0,5%, met een maximum van 7,5%. *Hierbij gaat men er van uit dat elke maand 30 dagen heeft, ongeacht het werkelijke aantal dagen in die maand. Een heel jaar krijgt daarom 12*30=360 dagen. Tabel 2: Scenario's (Bron: Rabobank International) Wat zijn de risico's? De volgende risico's zijn van toepassing op de Obligatie. Deze opsomming is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's van het product het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 21 oktober 2010). Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op (onder 'Emissies'). Renteontwikkeling Tijdens de looptijd is de waarde van de Obligatie voornamelijk afhankelijk van de renteontwikkeling. De koers van de Obligatie kan door verschillende renteontwikkelingen variëren. De nominale waarde van de Obligatie wordt alleen op de einddatum uitbetaald. Bij tussentijdse Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 5

7 verkoop is dat niet het geval en kan het dus zijn dat u minder dan de nominale waarde ontvangt. Een aantal renteontwikkelingen kan een negatief effect op de koers van de Obligatie hebben. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?' op pagina 2. Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) Soms gebeurt het dat de Obligatie niet of alleen moeilijk te kopen of verkopen is. Dat kan een negatieve invloed op de koers van de Obligatie hebben, of leiden tot te hoge koersen als er geen Obligaties meer te koop zijn. Debiteurenrisico Als belegger loopt u het risico dat de verkoper van de Obligatie, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) op afloopdatum de hoofdsom niet kan betalen. Als de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Rabobank verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Obligatie tijdens de looptijd lager wordt. U vindt meer informatie over de actuele beoordelingen van de kredietwaardigheid ('Ratings') op (onder 'Investor Relations'). Vervroegde aflossing Een vervroegde aflossing is mogelijk in het geval: (i) van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel,of (ii) dat Rabobank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot de vervroegde aflossing. Wat zijn de kosten? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,00 (100%) en een uitgifteprijs van EUR 1.000,00 (100%). De belangrijkste kosten zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten per Obligatie als volgt zijn opgebouwd: 1,25% (EUR 12,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,09% (EUR 0,90) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 2,15% (EUR 21,50) per Obligatie. Tijdens de inschrijvingsperiode van 25 oktober 2010, 9.00 uur tot en met 12 november 2010, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Obligatie. De hoogte van deze kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank en vinden op (onder 'Beleggen'). Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 6

8 Hoe is de Obligatie verhandelbaar? Op iedere beursdag kunt u de Obligatie (bij-)kopen of verkopen. De Obligatie kunt u vinden op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Als u in de tussentijd de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs plus de opgelopen rente, samen de marktwaarde. De marktwaarde van de Obligatie kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. Voor de punten die invloed hebben op de prijs van de Obligatie leest u de paragraaf "Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?" (op pagina 2). De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een markt in de Obligatie onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van 1%. De Rabo Variabele Lange Rente Obligatie voor u geschikt? Deze obligatie is met name interessant als u het obligatiegedeelte van uw beleggingsportefeuille minder gevoelig wilt maken voor rentestijgingen. Als u gebruik wilt maken van de op de einddatum uit te betalen nominale waarde, dan moet u bereid zijn om het geld de gehele looptijd te missen. Als u eerder wilt uitstappen, loopt u het risico minder dan de nominale waarde terug te krijgen. Waar moet u rekening mee houden? Uw beslissing om in deze Obligatie te beleggen dient u te baseren op: uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de 30-jaars Swaprente uw risicobereidheid uw beleggingshorizon uw kennis en ervaring. Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille, na opname van een belegging in deze Obligatie, nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de verschillende eigenschappen van een belegging in gestructureerde renteproducten. Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Obligatie en wilt u instappen? Dat kan via uw adviseur van Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via (onder 'Beleggen'). U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Obligatie uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010 en de Final Terms d.d.21 oktober 2010) daarom met aandacht en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de 30-jaars Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 7

9 Swaprente. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Rabobank en te downloaden via (onder 'Emissies'). De inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of een gedeeltelijke toewijzing. De Rabo Variabele Lange Rente Obligatie en uw portefeuille De opname van de obligatie zorgt ervoor dat het obligatiedeel van uw beleggingsportefeuille minder gevoelig wordt voor rentestijgingen, vanwege het variabele karakter. Een stijging van de rente leidt namelijk tot koersdalingen van obligaties met een vaste rente. Door te beleggen in obligaties kunt u over het algemeen zorgen dat uw portefeuille breder gespreid wordt. De Obligatie heeft de volgende classificatie: Assetallocatie (start): 100% Obligaties Productallocatie Regio's: 100% Europa Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van deze Obligatie en wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is in uw belang dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over de ontwikkeling van deze Obligatie en de onderliggende waarde. Raadpleeg daarom onderstaande websites waar alle informatie tijdens de looptijd over deze Obligatie en de onderliggende waarde is te vinden. De Obligatie Op de website kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Obligatie. Hier wordt onder andere de actuele koers en een overzicht van de rentebetalingen gepubliceerd, verschijnt informatie over de ontwikkeling van de Obligatie en de onderliggende waarde. Ook vindt u hier het volledige prospectus. Onderliggende waarde Een indicatie van het actuele tarief van de 30-jaars Swaprente is te vinden op de home page van onder 'Rente'. Rabobank Internetbankieren Beleggen Maakt u gebruik van beleggingsadvies van Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de informatie die beschikbaar is na het inloggen via 'Internetbankieren Beleggen' op of andere publiek toegankelijke bronnen. Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 8

10 Inschrijvingsperiode Uitgevende instelling In het kort Nominale waarde (hoofdsom) EUR 1.000,00 (100%) Uitgifteprijs EUR 1.000,00 (100%) Uitbetaling op de einddatum Looptijd 25 oktober 2010, 9.00 uur tot en met 12 november 2010, uur (vervroegde sluiting mogelijk) Coöperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding 10 jaar Vaststelling rentevergoeding Op basis van de 30 jaars Swaprente (de EUR ISDA EURIBOR Swap Rate 11:00 met een looptijd van 30 jaar) minus 0,5%, zoals geldend twee werkdagen voor de stortingsdatum danwel de relevante rentebetaaldagen Rentevergoeding Minimaal 0,0% Rentevergoeding Maximaal 7,5% Rentebetaaldagen Stortingsdatum 17 november 2010 Einddatum 17 november 2020 Verhandelbaarheid ISIN Ieder jaar op 17 november, voor het eerst op 17 november 2011 en voor het laatst op 17 november 2020 Via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext XS Kosten 1,25% (EUR 12,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,09% (EUR 0,90) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 2,15% (EUR 21,50) per Obligatie. Informatie tijdens de looptijd / (onder Producten) Fiscale informatie De gevolgen van het beleggen in de Obligatie voor de belastingheffing hangen af van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaat op uw belegging ontvangt, is voor de belastingheffing niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dat bedrag hoger is dan het heffingvrij vermogen van EUR (2010) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden met toeslagen verhoogd worden. Met ingang van 1 januari 2011 wordt voor de berekening van de vermogensrendementsheffing uitgegaan van slechts één peildatum: 1 januari. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 9

11 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank, Schretlen en andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010 en de Final Terms d.d. 21 oktober 2010) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n). Het volledige prospectus is vanaf 25 oktober 2010 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via (onder 'Emissies'). Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsportefeuille na opname van deze belegging in de Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico's volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Obligatie zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die wonen in bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Rabobank, Rabobank Rabo Variabele Lange Rente Obligatie 10

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie