Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie"

Transcriptie

1 Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie (de 'Obligatie') is een obligatie met een variabele rente die jaarlijks wordt vastgesteld en die afhangt van de dan geldende '30-jaars interbancaire rente'. Daarnaast heeft u de zekerheid van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (hierna de 'NWB Bank' genoemd) dat u op de einddatum de nominale waarde van de Obligatie terugontvangt. De hoogte van de rente wordt jaarlijks bepaald door de hoogte van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente minus 0,65%. Zie de paragraaf 'Wat is de 30-jaars interbancaire rente?' voor meer informatie over de 30-jaars interbancaire rente. Wie is de NWB Bank? De NWB Bank is een vooraanstaande financiële dienstverlener voor de overheidssector. Voor gemeenten, provincies, instellingen voor volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied van water en milieu, arrangeert de bank korte en langlopende kredieten. Als huisbankier van de waterschappen levert de NWB Bank diensten op het gebied van betalingsverkeer, electronic banking en consultancy. De NWB Bank financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en triple- A-ratings van Moody's en Standard & Poor's. Alle aandelen van de bank zijn, sinds de oprichting in 1954, in handen van overheden. Doelstelling van de bank is het zo gunstig mogelijk en exact op maat aanbieden van de gewenste financieringen. Maatschappelijke relevantie, hoge kwaliteit, een sterke financiële positie en integriteit zijn de hoekstenen van het beleid van de NWB Bank. (Bron: Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 1

2 Waarom de NWB Bank als uitgevende instelling? De NWB Bank is een solide financiële instelling. De kredietwaardigheid van NWB Bank is met een triple A-status uitstekend te noemen. Vanaf oktober 1996 wordt de kredietwaardigheid van de NWB Bank beoordeeld door de kredietbeoordelaars Moody's en Standard & Poor's en heeft zij van beiden een triple A-beoordeling ontvangen. Deze beoordeling is gebaseerd op de hoge kredietwaardigheid van haar kredietportefeuille en het aandeelhouderschap van de overheden, waaronder de Nederlandse staat. Op de website van de NWB Bank ( onder 'Investor Relations') vindt u de belangrijkste kerncijfers van deze uitgevende instelling. Daarnaast is spreiding over debiteuren belangrijk voor iedere beleggingsportefeuille. Zie voor meer informatie hierover 'NWB Lange Variabele Rente Obligatie en uw portefeuille' op pagina 8. Hoe werkt de NWB Variabele Lange Rente Obligatie? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,00 en een uitgifteprijs van EUR 1.000,00 (100%). De looptijd van de Obligatie is tien jaar. De rente wordt ieder jaar op 27 april* aan u uitbetaald. Twee werkdagen voorafgaand aan de nieuwe jaarlijkse renteperiode wordt de rente voor het komende jaar opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente minus 0,65%. De Obligatie heeft een rentevergoeding van minimaal 0,0% en maximaal 8,0%. Mocht de 30-jaars interbancaire rente op de vaststellingsdatum hoger zijn dan 8,65%, dan ontvangt u de maximale rentevergoeding van 8,0% (8,65% - 0,65%) over het komende jaar. Als dit rentetarief gelijk is aan of lager is dan 0,65% (0,65% - 0,65% = 0,0%) ontvangt u geen rentevergoeding. * Als 27 april geen werkdag is dan wordt de betaling op de eerstvolgende werkdag gedaan. Na tien jaar, op 27 april 2021*, wordt de Obligatie afgelost. U ontvangt dan automatisch de nominale waarde van EUR 1.000,00 per Obligatie terug. Ook wordt op dat moment de laatste rentevergoeding aan u uitgekeerd. Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in obligaties met een vaste rente? Variabele rente De rente van de Obligatie is variabel en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente minus 0,65%. De rente tijdens de looptijd staat dus niet vooraf vast en is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De rentevergoeding kan daarom hoger of lager uitvallen dan van een vastrentende obligatie. Renteopties De Obligatie bevat in tegenstelling tot standaardobligaties een ingebouwde renteoptie. De maximale rentevergoeding ('cap' oftewel Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 2

3 'plafond') wordt namelijk gerealiseerd door toepassing van een renteoptie. Deze optie kan effect hebben op de tussentijdse koersvorming van de Obligatie. Vastrentende obligaties kennen een dergelijk effect niet. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. Eerdere Variabele Lange Rente Obligatie De Rabobank heeft al eerder een Variabele Lange Rente Obligatie aangeboden. Daarbij was de uitgevende instelling (debiteur) de Rabobank zelf of een andere uitgevende instelling. Deze Obligatie wordt uitgegeven door de NWB Bank die momenteel (per maart 2011) een hogere kredietkwaliteit heeft dan de Rabobank. U loopt daardoor een lager krediet- cq. debiteurenrisico. (Zie hiervoor ook de paragraaf 'Wat zijn de risico's?' in deze brochure.) Wat is de 30-jaars interbancaire rente? De onderliggende waarde van de Obligatie is de 30-jaars interbancaire rente, zoals vastgesteld om 11:00 uur (Centraal Europese Tijd) twee werkdagen voorafgaand aan de nieuwe jaarlijkse renteperiode. De volledige naam van deze onderliggende waarde is 'EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00' met een looptijd van 30 jaar. De 30-jaars interbancaire rente is het tarief dat in de financiële wereld wordt gebruikt om ('off-balance') leningen met een 30-jaars looptijd te verhandelen. Dat doen banken of pensioenfondsen omdat ze een renterisico willen afdekken of aangaan. Deze 30-jarige interbancaire rente wordt bepaald door vraag en aanbod op de kapitaalmarkt en ligt veelal hoger dan de geldmarktrentes die voor een belangrijk deel bepaald worden door de Europese Centrale Bank. Normaliter ligt de 30-jaars interbancaire rente ook hoger dan de rente op staatsleningen uitgegeven door de Nederlandse of de Duitse staat. De 30-jaars interbancaire rente wordt gedurende werkdagen vastgelegd en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers. Het (bijna) actuele tarief is te vinden op onder 'Rente' bij 30-jaars swap. Zie voor de uitleg van termen ook de woordenlijst op (onder 'Productuitleg'). Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Koersvorming Op iedere beursdag kunt u (bij-)kopen of verkopen. Als u in de tussentijd de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs (koers) die op dat moment geldt op de beurs. Deze prijs, inclusief de opgelopen rente, vormt samen de marktwaarde. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. De Obligatie bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte die samen de totale waarde van de Obligatie bepalen. Onder meer de volgende factoren zijn gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de Obligatie. Renteontwikkeling De koers van het obligatiegedeelte is onder andere afhankelijk van de rentestanden. Deze beïnvloeden zowel de waarde van het obligatiegedeelte als het optiegedeelte. Rentecurve: de vorm van de rentecurve is met name bepalend voor de waarde van de Obligatie. De Obligatie is met name gevoelig voor Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 3

4 de 'steilheid' van de rentecurve. Hiermee worden de onderlinge verschillen tussen de rentepercentages voor verschillende looptijden bedoeld. Naarmate de rentestanden voor de achtereenvolgende looptijden een groter (positief) verschil kennen, zal de koers van de Obligatie kunnen oplopen, en vice versa. Kapitaalmarktrente: De absolute veranderingen van de kapitaalmarktrente hebben een beperkte invloed op de koers van de Obligatie. Bij een forse rentestijging zal het effect echter in kracht toenemen. In het geval dat de 30-jaars interbancaire rente stijgt richting de 8,65% (waarbij de maximale rentevergoeding van 8,0% wordt behaald) zal de koers van de Obligatie kunnen dalen. De rentevergoeding van de Obligatie bij een rente van meer dan 8,65% is in dat geval immers lager en minder aantrekkelijk dan van obligaties die geen maximering van de rente bevatten. Dit wordt door een lagere koers tot uitdrukking gebracht. Kredietopslag De kredietopslag is de extra rente die de NWB Bank moet betalen boven de (vrijwel) risicovrije rente, zoals de rente op Nederlandse staatsobligaties. Wanneer de kredietwaardigheid van de NWB Bank afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Obligatie dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door verbeterde marktverwachtingen over de kredietwaardigheid voor de resterende looptijd, zal de koers van de Obligatie stijgen. Beweeglijkheid De maximale rentevergoeding (de zogenoemde 'cap') van de Obligatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van renteopties. Voor deze maximalisering wordt u gecompenseerd door de ontvangst van een premie voor de geschreven optie, die in de kostprijs van dit product is opgenomen. De waarde van deze renteoptie wordt onder andere bepaald door de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Wanneer de beweeglijkheid (volatiliteit) van de 30-jaars interbancaire rente toeneemt, zal de waarde van de ingebouwde optie toenemen en andersom. Afhankelijk van de resterende looptijd en overige marktomstandigheden kan dit leiden tot een stijging of een daling van de Obligatie. Als de optie meer waard wordt, had de belegger deze optie tegen een hogere prijs kunnen verkopen. Een stijging van de waarde van de optie leidt dan dus tot een daling van de koers. Resterende looptijd Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de koerseffecten normaal gesproken kleiner worden. De aflossing op einddatum is namelijk 100%, waardoor de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe zal bewegen. Dit kan anders zijn als bijvoorbeeld sprake is van een sterk verhoogd debiteurenrisico. Hoe wordt de rentevergoeding bepaald? De rentevergoeding wordt ieder jaar voor het gehele navolgende jaar vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente minus 0,65%. Deze wordt twee werkdagen voor de aanvang van de nieuwe jaarlijkse renteperiode vastgesteld. De minimale jaarlijkse rentevergoeding is begrensd op 0,0% van de nominale waarde. De maximale jaarlijkse rentevergoeding bedraagt 8,0%. Als de dan geldende 30-jaars interbancaire rente hoger dan 8,65% is, ontvangt u dus de (maximale) rentevergoeding van 8,0% van de nominale waarde. Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 4

5 Tabel 1: Hoogte van de rente 30-jaars interbancaire rente Rentevergoeding per Obligatie (%) Rentevergoeding per Obligatie (EUR) 0,65% of lager 30-jaars interbancaire rente minus 0,65%, met een minimum (floor) van 0% EUR 0 per jaar Tussen 0,65% en 8,65% 30-jaars interbancaire rente minus 0,65% Tussen EUR 0 en EUR 80 per jaar 8,65% of hoger 30-jaars interbancaire rente minus 0,65%, met een maximum (cap) van 8,0% EUR 80 per jaar Ter illustratie: Stel dat op de peildatum de 30-jaars interbancaire rente 3,80% bedraagt. Als de rentevergoeding van de Obligatie hierop gebaseerd zou worden, dan zou u in het eerste jaar 3,15% rente op jaarbasis ontvangen (3,80% - 0,65% = 3,15%). De rentevergoeding voor het eerste jaar van de Obligatie wordt op 21 april 2011 vastgesteld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Grafiek 1: Het renteverloop van de 30-jaars interbancaire rente sinds 5 januari 1999, minus 0,65%, inclusief de hoogte van de maximale rentevergoeding van de Obligatie (tot en met 11 maart 2011). Bron: Bloomberg Rekenvoorbeelden In de volgende tabel is een aantal rentescenario's ter illustratie van mogelijke rentevergoedingen en de daaraan gekoppelde bruto rendementen opgenomen. In deze rentescenario's is uitgegaan van een uitgifteprijs van 100%, een nominale waarde van EUR per Obligatie en een 30-jaars interbancaire rente van 3,80% (rentestand per 8 maart 2011). De rentebetalingen zijn berekend op basis van het aantal dagen Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 5

6 (30/360*) maal de vastgestelde rente minus 0,65%, met een maximum van 8,0%. *Hierbij gaat men er van uit dat elke maand 30 dagen heeft, ongeacht het werkelijke aantal dagen in die maand. Een heel jaar krijgt daarom 12*30=360 dagen. Tabel 2: Scenario's (Bron: Rabobank International) coupon periode dalende 30 jaars rente op basis van de huidige rentecurve stijgende 30 jaars rente berekende tarieven* 30 jaars interbancaire rente minus 0,65% Rentevergoeding per EUR nominaal 30 jaars interbancaire rente minus 0,65% Rentevergoeding per EUR nominaal 30 jaars interbancaire rente minus 0,65% Rentevergoeding per EUR nominaal Jaar 1 3,10% 31,00 3,10% 31,00 3,10% 31,00 Jaar 2 2,52% 25,20 3,28% 32,80 3,55% 35,50 Jaar 3 2,46% 24,60 3,41% 34,10 3,95% 39,50 Jaar 4 2,37% 23,70 3,52% 35,20 4,35% 43,50 Jaar 5 2,25% 22,50 3,63% 36,30 4,70% 47,00 Jaar 6 2,15% 21,50 3,67% 36,70 5,00% 50,00 Jaar 7 2,14% 21,40 3,74% 37,40 5,25% 52,50 Jaar 8 2,00% 20,00 3,77% 37,70 5,50% 55,00 Jaar 9 1,85% 18,50 3,84% 38,40 5,35% 53,50 Jaar 10 2,11% 21,10 3,79% 37,90 5,77% 57,70 Bruto rendement:** 2,32% 3,55% 4,55% De rentepercentages worden twee werkdagen voor de nieuwe jaarlijkse renteperiode vastgesteld. * Marktverwachting per 8 maart 2011, bron: Rabobank International ** Er is in dit rekenvoorbeeld geen rekening gehouden met bewaar-, beheer-, en aflossingskosten Wat zijn de risico's? De volgende risico's zijn van toepassing op de Obligatie. Deze opsomming is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's van het product het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Base Prospectus d.d. 18 mei 2010 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms) d.d. 28 maart 2011). Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op (onder 'Emissies'). Renteontwikkeling Tijdens de looptijd is de waarde van de Obligatie voornamelijk afhankelijk van de renteontwikkeling. De koers van de Obligatie kan door verschillende renteontwikkelingen variëren. Een aantal renteontwikkelingen kan een negatief effect hebben op de koers van de Obligatie. Alleen op de einddatum heeft u de zekerheid dat de nominale waarde van de Obligatie wordt uitbetaald. Bij tussentijdse verkoop is dat niet het geval en kan het dus zijn dat u minder dan de nominale waarde ontvangt. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) Soms gebeurt het dat de Obligatie niet of alleen moeilijk te kopen of verkopen is. Dat kan een negatieve invloed op de koers van de Obligatie hebben of leiden tot te hoge koersen als er geen Obligaties meer te koop zijn. Rabobank International zal onder normale omstandigheden voor verhandelbaarheid zorgen. Vanwege de notering op NYSE Euronext in Amsterdam is het ook mogelijk dat er buiten Rabobank International om een markt in de Obligatie ontstaat. De situatie kan zich echter voordoen dat er (tijdelijk) geen markt in de Obligatie wordt gemaakt. Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 6

7 Debiteurenrisico Als belegger loopt u het risico dat de uitgevende instelling van de Obligatie, de NWB Bank, op de einddatum of bij vervroegde aflossing of opeisbaarheid (zie hieronder) de nominale waarde niet kan terugbetalen. Indien de beoordeling of de prijs van de kredietwaardigheid van de NWB Bank verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Obligatie tijdens de looptijd daalt. U vindt meer informatie over de actuele beoordelingen van de kredietwaardigheid ('ratings') op Mocht de NWB Bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement) dan kan het zijn dat u (een deel van) uw geld verliest. Dit verlies kunt u niet verhalen op Rabobank, omdat Rabobank niet als uitgevende instelling of garant van de Obligatie optreedt. Vervroegde aflossing Een vervroegde aflossing op initiatief van de uitgevende instelling is beperkt mogelijk in het geval van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel. Opeisbaarheid In het geval dat de NWB Bank niet meer aan haar (financiële) verplichtingen kan voldoen of er sprake is van een ontbinding of liquidatie van de NWB Bank, kan de houder van de Obligatie vervroegde aflossing opeisen. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot de vervroegde aflossing en opeisbaarheid. Wat zijn de kosten? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,00 (100%) en een uitgifteprijs van EUR 1.000,00 (100%). De belangrijkste kosten (bij aankoop) zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten per Obligatie als volgt zijn opgebouwd: 1,00% (EUR 10,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,07% (EUR 0,70) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten. Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,70% (EUR 17,00) per Obligatie. Deze kosten worden gedurende de looptijd in de koers van Obligatie verwerkt, tot maximaal 0,01% per dag. Tijdens de inschrijvingsperiode van 4 april 2011, 9.00 uur tot en met 21 april 2011, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Obligatie. De hoogte van deze kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank en vinden op (onder 'Producten / Beleggen'). Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 7

8 Hoe is de Obligatie verhandelbaar? Op iedere beursdag kunt u de Obligatie (bij-)kopen of verkopen. De Obligatie kunt u vinden op NYSE Euronext in Amsterdam. Als u in de tussentijd de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs (koers) die op dat moment geldt op de beurs. Deze prijs, inclusief de opgelopen rente, vormt samen de marktwaarde. De marktwaarde van de Obligatie kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. Bij tussentijdse verkoop heeft u dus niet de zekerheid dat u de nominale waarde van de Obligatie ontvangt. Voor de factoren die invloed hebben op de prijs van de Obligatie leest u de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een markt in de Obligatie onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van 1%. De NWB Variabele Lange Rente Obligatie en uw portefeuille De opname van de Obligatie in uw beleggingsportefeuille zorgt ervoor dat het obligatiedeel minder gevoelig wordt voor rentestijgingen, vanwege het variabele karakter. Een stijging van de rente leidt namelijk tot koersdalingen van obligaties met een vaste rente. Ook kan het debiteurenrisico in uw portefeuille worden verkleind indien u nog niet in obligaties van de NWB Bank hebt belegd. De Obligatie heeft de volgende classificatie: Assetallocatie (start): 100% Obligaties Productallocatie Regio's: 100% Europa Waar moet u rekening mee houden? Uw beslissing om in deze Obligatie te beleggen dient u te baseren op: uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de 30-jaars interbancaire rente. De Obligatie is met name geschikt indien u verwacht dat de langlopende rente gaat stijgen; uw risicobereidheid; uw beleggingshorizon; en uw kennis en ervaring. Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille, na opname van een belegging in deze Obligatie, nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de verschillende eigenschappen van een belegging in gestructureerde renteproducten. Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Obligatie en wilt u instappen? Dat kan via uw adviseur van Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via (onder 'Beleggen'). U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Obligatie uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 8

9 prospectus (Base Prospectus d.d. 18 mei 2010 en de definitieve voorwaarden (Final Terms) d.d. 28 maart 2011) daarom met aandacht en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de 30-jaars interbancaire rente. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Rabobank en te downloaden via (onder 'Emissies'). De inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of een gedeeltelijke toewijzing. Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van deze Obligatie en wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is in uw belang dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over de ontwikkeling van deze Obligatie en de onderliggende waarde. Raadpleeg daarom onderstaande websites waar tijdens de looptijd alle informatie over deze Obligatie, de onderliggende waarde en de uitgevende instelling te vinden is. De Obligatie Op de website (onder 'Producten') kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Obligatie. Hier wordt onder andere de actuele koers en een overzicht van de rentebetalingen gepubliceerd. Bovendien verschijnt informatie over de ontwikkeling van de Obligatie en de onderliggende waarde. Ook vindt u hier het volledige prospectus en een link naar de website van de uitgevende instelling. Uitgevende instelling Op kunt u meer informatie vinden over (de kredietwaardigheid van) de NWB Bank. Onderliggende waarde Een indicatie van het actuele tarief van de 30-jaars interbancaire rente is te vinden op (onder 'Rente'). Rabobank Internetbankieren Beleggen Maakt u gebruik van beleggingsadvies van Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de informatie die beschikbaar is na het inloggen via 'Internetbankieren Beleggen' op of andere publiek toegankelijke bronnen. Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 9

10 In het kort Inschrijvingsperiode 4 april 2011, 9.00 uur tot en met 21 april 2011, uur (vervroegde sluiting mogelijk) Uitgevende instelling Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) Nominale waarde (hoofdsom) EUR 1.000,00 (100%) Uitgifteprijs EUR 1.000,00 (100%) Uitbetaling op de einddatum De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding Looptijd 10 jaar Vaststelling rentevergoeding Op basis van de 30-jaars interbancaire rente (de EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate- 11:00 met een looptijd van 30 jaar) minus 0,65%, zoals geldend twee werkdagen voor de relevante renteperiode Rentevergoeding minimaal 0,0% Rentevergoeding maximaal 8,0% Rentebetaaldagen Ieder jaar op 27 april (indien een werkdag), voor het eerst op 27 april 2012 en voor het laatst op 27 april 2021 Stortingsdatum 27 april 2011 Einddatum 27 april 2021 Verhandelbaarheid Via NYSE Euronext in Amsterdam ISIN XS Kosten 1,00% (EUR 10,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,07% (EUR 0,70) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,70% (EUR 17,00) per Obligatie. Informatie tijdens de looptijd (onder Producten') Fiscale informatie De gevolgen van het beleggen in de Obligatie voor de belastingheffing hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaat op uw belegging ontvangt, is voor de belastingheffing niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van uw nettovermogen op 1 januari, voor zover dat bedrag hoger is dan het heffingvrij vermogen van EUR (2011) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 10

11 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank, Schretlen en andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Base Prospectus d.d. 18 mei 2010 en de Final Terms d.d. 28 maart 2011) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n). Het volledige prospectus is vanaf 4 april 2011 kosteloos verkrijgbaar bij Rabobank of te downloaden via (onder 'Emissies'). Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsportefeuille na opname van deze belegging in de Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico's volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EUlidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Obligatie zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die wonen in bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. De informatie opgenomen in deze brochure is niet opgesteld of beoordeeld door de NWB Bank. De NWB Bank is niet verantwoordelijk met betrekking tot de correctheid, compleetheid of juistheid van zulke informatie of een deel daarvan en kan ter zake niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is of zal zijn van het gebruikmaken van de in deze brochure opgenomen gegevens. Rabobank, Rabobank NWB Variabele Lange Rente Obligatie 11

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 (de "Obligatie") is een obligatie met een variabele rente

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 (de Obligatie ) is een beleggingsproduct waarmee u een rente van

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Coupon Clicker 1

Rabo Coupon Clicker 1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Een variabele rente over de nominale waarde van minimaal 3% en maximaal 6% én de garantie van de Rabobank

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V.

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. Belvédère Academia Leiden University 1 BELVEDERE ACADEMIA, RAPENBURG 70, 2311 EZ LEIDEN Cultureel beleggen met de Belvédère Obligatie De Universiteit Leiden heeft

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Wilgenhaege P7* Rendement en rust Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012 Inschrijven t/m 20 december 2012 ING Grondstoffen 90% Garantie Note Participeren in de mogelijke stijging van een gespreid mandje grondstoffen Met een minimum aflossing van 90% van de nominale waarde Dagelijks

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

ABN AMRO floored floater note

ABN AMRO floored floater note ABN AMRO floored floater note 2,00% coupon of meer? 2 u wilt 2,00% of meer rente ontvangen U verwacht dat de 3-maands Amerikaanse dollar ( dollar ) rente 1 gaat stijgen en u wilt hier graag van profiteren?

Nadere informatie