Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Variabele Coupon Obligatie 9"

Transcriptie

1 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente die afhangt van de 3-maands Euribor (interbancaire marktrente). Daarnaast heeft u de zekerheid van de Rabobank dat u op de einddatum de nominale waarde van de Obligatie terugontvangt. De rente wordt iedere drie maanden opnieuw vastgesteld op basis van de hoogte van de dan geldende 3-maands Euribor. Zie de paragraaf 'Wat is de onderliggende waarde?' voor meer informatie over de 3-maands Euribor. Hoe werkt de Rabo Variabele Coupon Obligatie 9? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR (100%) en een uitgifteprijs van EUR (100%). De looptijd van de Obligatie is tien jaar. De rente wordt iedere drie maanden aan u uitbetaald*. Twee werkdagen voorafgaand aan de nieuwe rentevergoedingsperiode wordt de rente voor de komende 3-maandsperiode opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 3-maands Euribor. * Als betaaldag geldt de 27 e van de laatste maand van iedere 3-maandsperiode. De eerste 3-maansperiode start op 27 april Als de 27 e geen werkdag is dan vindt betaling op de eerstvolgende werkdag plaats. De Obligatie heeft op jaarbasis een minimale rentevergoeding van 3,2% en een maximale rentevergoeding van 8,0%. Is de 3-maands Euribor op de vaststellingsdatum lager dan 3,2%, dan ontvangt u alsnog de minimale rentevergoeding van 3,2%. Mocht de 3-maands Euribor op de vaststellingsdatum echter hoger zijn dan 8,0%, dan ontvangt u de maximale rentevergoeding van 8,0% over de komende 3-maandsperiode. Na tien jaar wordt de Obligatie op 27 april 2021 door de Rabobank afgelost. U ontvangt dan automatisch de nominale waarde van EUR per Obligatie terug. Ook wordt op dat moment de laatste rentevergoeding aan u uitgekeerd. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 1

2 Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in obligaties met een vaste rente en eerdere Rabo variabele coupon obligaties? Variabele rente De rente van de Obligatie is variabel en wordt iedere drie maanden opnieuw vastgesteld op basis van de 3-maands Euribor. De rente tijdens de looptijd staat dus niet vooraf vast en is afhankelijk van de ontwikkelingen op de geldmarkt. De rentevergoeding kan daarom hoger of lager uitvallen dan bij een vastrentende obligatie. Renteopties De Obligatie bevat in tegenstelling tot standaard obligaties ingebouwde renteopties. De minimale rentevergoeding ('floor' oftewel 'vloer') en de maximale rentevergoeding ('cap' oftewel 'plafond') worden namelijk gerealiseerd door toepassing van renteopties. Deze opties kunnen effect hebben op de tussentijdse koersvorming van de Obligatie. Standaard obligaties kennen een dergelijk effect niet. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. Eerdere Variabele Coupon Obligaties De Rabobank heeft tot nu toe al meerdere malen een Variabele Coupon Obligatie uitgegeven. Bij die Variabele Coupon Obligaties werd de rente eenmaal per jaar vastgesteld op basis van de dan geldende 3-maands Euribor. Bij de Obligatie gebeurt dit vier keer per jaar. Wat is de onderliggende waarde? De onderliggende waarde van de Obligatie is de 3-maands interbancaire marktrente (Euribor ). De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het interbancaire rentetarief binnen de Europese Economische en Monetaire Unie. Euribor is het gemiddelde rentetarief waartegen 57 vooraanstaande Europese banken (het bankenpanel) elkaar leningen in euro verstrekken. Dit gemiddelde wordt bepaald door een peiling onder banken waarin naar hun betreffende rentetarieven wordt geïnformeerd. Bij de bepaling van het gemiddelde worden de uitersten (de 15% banken met het hoogste en laagste tarief) niet meegenomen om verstoring te voorkomen. Iedere werkdag om 11:00 uur (Centraal Europese Tijd) wordt de Euribor vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers. De Euribor wordt gebruikt in de financiële wereld voor het vaststellen van rentes voor verschillende afgeleide producten, zoals ook deze Obligatie. Meer informatie over de Euribor vindt u op Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Koersvorming & marktwaarde Op iedere beursdag kunt u de Obligatie verkopen of kopen. U ontvangt respectievelijk betaalt de prijs die op dat moment geldt op de beurs, de marktwaarde. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. De Obligatie bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte. De waarde van de Obligatie wordt onder meer beïnvloed door veranderingen in de waarde van het obligatiegedeelte en het optiegedeelte. Onder meer de volgende factoren zijn gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de Obligatie (als alle andere omstandigheden hetzelfde blijven). Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 2

3 Renteontwikkeling De koers van de Obligatie is onder andere afhankelijk van de rentestanden (waaronder vooral Euribor). Deze beïnvloeden zowel de waarde van het obligatiegedeelte als het optiegedeelte. Euribor tot 3,2%: Wanneer de 3-maands Euribor aan het begin van de looptijd stijgt maar niet hoger is dan de minimale 3,2% rentevergoeding van de Obligatie, kan de koers van de Obligatie beperkt dalen. Euribor tussen 3,2% - 8,0%: Bij een 3-maands Euribor die op of boven de minimale 3,2% rentevergoeding ligt, maar onder de maximale 8,0% vergoeding zal de koers van de Obligatie meer gaan dalen naarmate de rentestanden en de toekomstverwachtingen over de 3-maands Euribor verder oplopen richting de 8,0%. Euribor boven 8,00%: In het geval dat de 3-maands Euribor stijgt tot boven de maximale 8,0% rentevergoeding, zal de koers van de Obligatie meer kunnen dalen naarmate de rentestanden verder oplopen. De rentevergoeding van de Obligatie is in dat geval immers lager en minder aantrekkelijk dan van obligaties die geen maximering van de rente bevatten. Kapitaalmarktrente: De rentestand van leningen met een lange looptijd (ook wel 'kapitaalmarktrente' genoemd) tot het einde van de looptijd van de Obligatie is mede bepalend voor de waarde van de Obligatie. Deze kapitaalmarktrente is vooral van invloed op de waarde van de renteopties. Een dalende kapitaalmarktrente vertaalt zich in een stijgende koers door de effecten hiervan op de minimumrentevergoeding en de maximumrentevergoeding. Bij een stijgende kapitaalmarktrente zal het omgekeerde gebeuren. Kredietopslag De kredietopslag is de extra rente die de Rabobank betaalt boven de risicovrije rente, zoals de rente op staatsobligaties. Wanneer de kredietwaardigheid van de Rabobank afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Obligatie dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door verbeterde marktverwachtingen over de kredietwaardigheid van de Rabobank, zal de koers van de Obligatie stijgen. Beweeglijkheid De minimale en maximale rentevergoeding van de Obligatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van renteopties. De waarde van deze renteopties wordt onder andere bepaald door de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Wanneer de beweeglijkheid (volatiliteit) van de 3-maands Euribor toeneemt, zal de waarde van de ingebouwde opties toenemen en andersom. Afhankelijk van de resterende looptijd en overige marktomstandigheden kan dit leiden tot een stijging of een daling van de koers van de Obligatie. Stijging van de waarde van de 'floor' leidt namelijk tot een stijging van de koers (vanwege de 'long' positie), terwijl een stijging van de waarde van de 'cap' leidt tot een daling van de koers (vanwege de 'short' positie). De mate waarin één van deze effecten overheerst, is afhankelijk van de rentestanden. Resterende looptijd Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de koerseffecten normaal gesproken kleiner worden. De aflossing op einddatum is namelijk 100%, waardoor de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe zal bewegen. Dit kan anders zijn als bijvoorbeeld sprake is van een verhoogd debiteurenrisico. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 3

4 Hoe wordt de rentevergoeding bepaald? De rentevergoeding wordt iedere drie maanden opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 3-maands Euribor. Deze wordt twee werkdagen voor de aanvang van de nieuwe driemaands renteperiode vastgesteld. Uw minimale rentevergoeding bedraagt daarbij 3,2% (op jaarbasis) van de nominale waarde. Uw maximale rentevergoeding bedraagt 8,0% (op jaarbasis). Indien de dan geldende 3-maands Euribor meer dan 8,0% is, ontvangt u dus de (gemaximeerde) rentevergoeding van 8,0% (op jaarbasis) van de nominale waarde. Tabel 1: Hoogte van de rente 3-maands Euribor Rentepercentage op jaarbasis Rentevergoeding per Obligatie per 3 maanden Lager dan 3,2% 3,2% EUR 8,00 Tussen de 3,2% en 8,0% 3-maands Euribor (tussen 3,2% en 8,0%) 3-maands Euribor (tussen EUR 8,00 en EUR 20,00) Hoger dan 8,0% 8,0% EUR 20 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ter illustratie: op 10 maart 2011 was de verwachting dat de 3-maands Euribor per 27 april ,50% zal zijn. Als de rentevergoeding van de Obligatie hierop gebaseerd zou worden, dan zou u 3,2% rente op jaarbasis ontvangen. De minimumrente is immers 3,2%. Grafiek 1: Relatie tussen 3-maands Euribor en de rentevergoeding van de Obligatie In bovenstaande grafiek ziet u de relatie tussen de jaarlijkse rentevergoeding (de oranje lijn) en de hoogte van de 3-maands Euribor (de blauwe lijn) grafisch weergegeven. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 4

5 Grafiek 2: Het renteverloop van de 3-maands Euribor sinds haar ontstaan in 1999 inclusief de hoogte van de minimale en maximale rentevergoeding van de Obligatie (tot aan 10 maart 2011). Bron: Bloomberg Rekenvoorbeelden In de tabel op de volgende pagina is een aantal rentescenario's ter illustratie van mogelijke rentevergoedingen en de daaraan gekoppelde bruto rendementen opgenomen. In deze rentescenario's is uitgegaan van een uitgifteprijs van 100,00%, een nominale waarde van EUR per Obligatie en een eerste Euribor van 1,50% (aanname van de 3-maands Euribor per 10 maart 2010). De rentebetalingen zijn berekend op basis van het aantal dagen (30/360*) maal de vastgestelde rente, met een minimum van 3,2% en een maximum van 8,0% op jaarbasis. * Hierbij gaat men er van uit dat elke maand 30 dagen heeft, ongeacht het werkelijke aantal dagen in die maand. Een heel jaar krijgt daarom 12*30=360 dagen. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 5

6 Tabel 2: Rekenvoorbeelden (Bron: Rabobank International) Scenario 1: Lage rente of licht stijgende rente; Rente blijft <3,2% Jaar Eerste Laatste Aantal Rente Totaal coupons rentevaststelling* rentevaststelling* 3-maandsperiodes tussen en (in EUR) ,00% 3,20% 16, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 16,00 Totaal ontvangen rente** EUR 320,00 Gemiddeld rendement per jaar** 3,24% Scenario 2: Stijgende rente Jaar Eerste Laatste Aantal Rente Totaal coupons rentevaststelling* rentevaststelling* 3-maandsperiodes tussen en (in EUR) ,50% 2,00% 16, ,25% 2,60% 32, ,80% 3,16% 32, ,25% 3,47% 33, ,55% 3,74% 36, ,75% 3,77% 37, ,86% 4,15% 40, ,14% 4,10% 41, ,12% 4,18% 41, ,20% 4,28% 42, ,31% 4,34% 21,63 Totaal ontvangen rente** EUR 374,20 Gemiddeld rendement per jaar** 3,75% Scenario 3: Sterk stijgende, daarna dalende rente Jaar Eerste Laatste Aantal Rente Totaal coupons rentevaststelling* rentevaststelling* 3-maandsperiodes tussen en (in EUR) ,50% 1,75% 16, ,00% 2,75% 32, ,00% 3,75% 34, ,00% 4,75% 43, ,00% 5,38% 52, ,38% 5,38% 53, ,38% 5,38% 53, ,38% 5,15% 53, ,95% 4,35% 46, ,15% 3,55% 38, ,35% 3,15% 16,38 Totaal ontvangen rente** EUR 440,65 Gemiddeld rendement per jaar** 4,43% * de rentepercentages worden twee werkdagen voor de nieuwe renteperiode vastgesteld. ** Er is in deze rekenvoorbeelden geen rekening gehouden met bewaar-, beheer- en aflossingskosten. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 6

7 Wat zijn de risico's? De volgende risico's zijn van toepassing op de Obligatie. Deze opsomming is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's van het product het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010 inclusief het Offering Circular Supplement d.d. 3 januari 2011 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 28 maart 2011). Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op onder 'emissies'. Renteontwikkeling Tijdens de looptijd is de waarde van de Obligatie voornamelijk afhankelijk van de renteontwikkeling van Euribor. De koers van de Obligatie kan door verschillende renteontwikkelingen variëren. De nominale waarde van de Obligatie wordt alleen op de einddatum door de Rabobank terugbetaald. Bij tussentijdse verkoop is dat niet het geval. Een aantal renteontwikkelingen kan een negatief effect op de koers van de Obligatie hebben. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de Obligatie niet of alleen moeilijk te kopen of verkopen is. Dat kan een negatieve invloed op de koers van de Obligatie hebben of leiden tot relatief hoge koersen als er geen Obligaties meer te koop zijn. Debiteurenrisico Als belegger loopt u het risico dat de uitgevende instelling van de Obligatie, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. op de einddatum de nominale waarde niet kan terugbetalen. Als de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Rabobank verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Obligatie tijdens de looptijd lager wordt. U vindt meer informatie over de actuele beoordelingen ('Ratings') op (onder 'Investor Relations'). Vervroegde aflossing De Obligatie kan vervroegd aflossen of opeisbaar zijn in het geval i.) er grote veranderingen zijn in het Nederlandse belastingstelsel, of ii.) de Rabobank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Bij een vervroegde aflossing of opeisbaarheid wordt de Obligatie afgelost tegen de nominale waarde. We adviseren u kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot vervroegde aflossing en opeisbaarheid. Wat zijn de kosten? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR (100%) en een uitgifteprijs van EUR (100%). De belangrijkste kosten zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten per Obligatie als volgt zijn opgebouwd: 1,0% (EUR 10,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,07% (EUR 0,70) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten. Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,70% (EUR 17,00) per Obligatie. Dit is gemiddeld 0,17% per jaar op basis van de looptijd van tien jaar. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 7

8 Deze kosten worden gedurende de looptijd in de koers van de Obligatie verwerkt, tot maximaal 0,01% per dag. Tijdens de inschrijvingsperiode van 4 april 2011, uur tot en met 21 april 2011, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Obligatie. De hoogte van deze kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank en vinden op (onder 'beleggen'). Hoe is de Obligatie verhandelbaar? Op iedere beursdag kunt u de Obligatie verkopen of kopen. De Obligatie kunt u vinden op NYSE Euronext in Amsterdam. Als u in de tussentijd de Obligatie wilt kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs, de marktwaarde. De marktwaarde van de Obligatie kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. Bij tussentijdse verkoop heeft u dus niet de zekerheid dat u de nominale waarde van de Obligatie ontvangt. Voor de punten die invloed hebben op de prijs van de Obligatie leest u de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een markt in de Obligatie onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van maximaal 1%. De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 en uw portefeuille De opname van de Obligatie zorgt ervoor dat het obligatiedeel van uw beleggingsportefeuille minder gevoelig wordt voor rentestijgingen, vanwege het variabel karakter. Een stijging van de rente leidt namelijk tot koersdalingen van obligaties met een vaste rente. Ook biedt de Obligatie een beperkte bescherming tegen inflatie doordat de Europese Centrale Bank ('ECB') een gematigd inflatiebeleid voert door verwachte inflatiestijgingen te bestrijden met rentestijgingen, en omgekeerd. De Euribor is mede gebaseerd op rentewijzigingen doorgevoerd door de ECB. De Obligatie heeft de volgende classificatie: Assetallocatie (start): 100% Obligaties Productallocatie Regio's: 100% Europa Het regiogewicht van de Obligatie is 100% Europa. Waar moet u rekening mee houden? Uw beslissing om in deze Obligatie te beleggen dient u te baseren op: uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de 3-maands Euribor; uw risicobereidheid; uw beleggingshorizon; en uw kennis en ervaring. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 8

9 Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille na opname van een belegging in deze Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de verschillende eigenschappen van een belegging in gestructureerde renteproducten. Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Obligatie en wilt u instappen? Dat kan via uw adviseur van de Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via (onder 'beleggen'). U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Obligatie uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010, het Offering Circular Supplement d.d. 3 januari 2011 en de Final Terms d.d. 28 maart 2011) daarom met aandacht en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de Rabobank en de 3-maands Euribor. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank en te downloaden via (onder 'emissies'). De inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt voor de aanbieding van deze Obligatie aan het publiek en wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is in uw belang dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over de ontwikkeling van deze Obligatie, de uitgevende instelling en de onderliggende waarde. Raadpleeg daarom onderstaande websites waar alle informatie tijdens de looptijd over deze Obligatie, de uitgevende instelling en de onderliggende waarde is te vinden. De Obligatie Op (onder 'producten') kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Obligatie. Hier wordt onder andere de actuele koers gepubliceerd, verschijnt informatie over de ontwikkeling van de Obligatie en de onderliggende waarde. Ook vindt u hier het volledige prospectus. Uitgevende instelling Meer informatie over (de kredietwaardigheid van) de Rabobank kunt u vinden op: Onderliggende waarde Op kunt u meer informatie vinden over de 3-maands Euribor. Rabobank Internetbankieren Beleggen Maakt u gebruik van beleggingsadvies van de Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de research die beschikbaar is na het inloggen via 'Internetbankieren Beleggen' op of andere publiek toegankelijke bronnen. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 9

10 In het kort Inschrijvingsperiode Uitgevende instelling 4 april uur tot uiterlijk 21 april 2011, uur (vervroegde sluiting mogelijk) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Nominale waarde (hoofdsom) EUR (100%) Uitgifteprijs EUR (100%) Uitbetaling op de einddatum Looptijd Vaststelling rentevergoeding Minimale rentevergoeding Maximale rentevergoeding Rentebetaaldagen De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding 10 jaar Op basis van de 3-maands Euribor, zoals geldend twee werkdagen voor de relevante renteperiode 3,2% op jaarbasis 8,0% op jaarbasis Ieder drie maanden op de 27 e van de laatste maand van die periode. De eerste 3-maandsperiode start op 27 april De laatste periode eindigt op 27 april 2021 Stortingsdatum 27 april 2011 Einddatum 27 april 2021 Verhandelbaarheid NYSE Euronext in Amsterdam ISIN XS Kosten 1,0% (EUR 10,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,07% (EUR 0,70) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten. Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,70% (EUR 17,00) per Obligatie. Informatie tijdens de looptijd / (onder 'variabelrentende obligaties') Fiscale informatie De gevolgen van het beleggen in de Obligatie voor de belastingheffing hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaat op uw belegging ontvangt, is voor de belastingheffing niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van uw nettovermogen op 1 januari, voor zover dat bedrag hoger is dan het heffingvrij vermogen van EUR (2011) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 10

11 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank, Schretlen en andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010, het Offering Circular Supplement d.d. 3 januari 2011 en de Final Terms d.d. 28 maart 2011 en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n). Het volledige prospectus is vanaf 4 april 2011 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via (onder 'emissies'). Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsportefeuille na opname van deze belegging in de Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico's volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Obligatie zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die wonen in bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Rabobank, Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 11

12 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente die afhangt van de 3-maands Euribor (interbancaire marktrente). Daarnaast heeft u de zekerheid van de Rabobank dat u op de einddatum de nominale waarde van de Obligatie terugontvangt. De rente wordt iedere drie maanden opnieuw vastgesteld op basis van de hoogte van de dan geldende 3-maands Euribor. Zie de paragraaf 'Wat is de onderliggende waarde?' voor meer informatie over de 3-maands Euribor. Hoe werkt de Rabo Variabele Coupon Obligatie 9? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR (100%) en een uitgifteprijs van EUR (100%). De looptijd van de Obligatie is tien jaar. De rente wordt iedere drie maanden aan u uitbetaald*. Twee werkdagen voorafgaand aan de nieuwe rentevergoedingsperiode wordt de rente voor de komende 3-maandsperiode opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 3-maands Euribor. * Als betaaldag geldt de 27 e van de laatste maand van iedere 3-maandsperiode. De eerste 3-maansperiode start op 27 april Als de 27 e geen werkdag is dan vindt betaling op de eerstvolgende werkdag plaats. De Obligatie heeft op jaarbasis een minimale rentevergoeding van 3,2% en een maximale rentevergoeding van 8,0%. Is de 3-maands Euribor op de vaststellingsdatum lager dan 3,2%, dan ontvangt u alsnog de minimale rentevergoeding van 3,2%. Mocht de 3-maands Euribor op de vaststellingsdatum echter hoger zijn dan 8,0%, dan ontvangt u de maximale rentevergoeding van 8,0% over de komende 3-maandsperiode. Na tien jaar wordt de Obligatie op 27 april 2021 door de Rabobank afgelost. U ontvangt dan automatisch de nominale waarde van EUR per Obligatie terug. Ook wordt op dat moment de laatste rentevergoeding aan u uitgekeerd. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 1

13 Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in obligaties met een vaste rente en eerdere Rabo variabele coupon obligaties? Variabele rente De rente van de Obligatie is variabel en wordt iedere drie maanden opnieuw vastgesteld op basis van de 3-maands Euribor. De rente tijdens de looptijd staat dus niet vooraf vast en is afhankelijk van de ontwikkelingen op de geldmarkt. De rentevergoeding kan daarom hoger of lager uitvallen dan bij een vastrentende obligatie. Renteopties De Obligatie bevat in tegenstelling tot standaard obligaties ingebouwde renteopties. De minimale rentevergoeding ('floor' oftewel 'vloer') en de maximale rentevergoeding ('cap' oftewel 'plafond') worden namelijk gerealiseerd door toepassing van renteopties. Deze opties kunnen effect hebben op de tussentijdse koersvorming van de Obligatie. Standaard obligaties kennen een dergelijk effect niet. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. Eerdere Variabele Coupon Obligaties De Rabobank heeft tot nu toe al meerdere malen een Variabele Coupon Obligatie uitgegeven. Bij die Variabele Coupon Obligaties werd de rente eenmaal per jaar vastgesteld op basis van de dan geldende 3-maands Euribor. Bij de Obligatie gebeurt dit vier keer per jaar. Wat is de onderliggende waarde? De onderliggende waarde van de Obligatie is de 3-maands interbancaire marktrente (Euribor ). De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het interbancaire rentetarief binnen de Europese Economische en Monetaire Unie. Euribor is het gemiddelde rentetarief waartegen 57 vooraanstaande Europese banken (het bankenpanel) elkaar leningen in euro verstrekken. Dit gemiddelde wordt bepaald door een peiling onder banken waarin naar hun betreffende rentetarieven wordt geïnformeerd. Bij de bepaling van het gemiddelde worden de uitersten (de 15% banken met het hoogste en laagste tarief) niet meegenomen om verstoring te voorkomen. Iedere werkdag om 11:00 uur (Centraal Europese Tijd) wordt de Euribor vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers. De Euribor wordt gebruikt in de financiële wereld voor het vaststellen van rentes voor verschillende afgeleide producten, zoals ook deze Obligatie. Meer informatie over de Euribor vindt u op Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Koersvorming & marktwaarde Op iedere beursdag kunt u de Obligatie verkopen of kopen. U ontvangt respectievelijk betaalt de prijs die op dat moment geldt op de beurs, de marktwaarde. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. De Obligatie bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte. De waarde van de Obligatie wordt onder meer beïnvloed door veranderingen in de waarde van het obligatiegedeelte en het optiegedeelte. Onder meer de volgende factoren zijn gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de Obligatie (als alle andere omstandigheden hetzelfde blijven). Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 2

14 Renteontwikkeling De koers van de Obligatie is onder andere afhankelijk van de rentestanden (waaronder vooral Euribor). Deze beïnvloeden zowel de waarde van het obligatiegedeelte als het optiegedeelte. Euribor tot 3,2%: Wanneer de 3-maands Euribor aan het begin van de looptijd stijgt maar niet hoger is dan de minimale 3,2% rentevergoeding van de Obligatie, kan de koers van de Obligatie beperkt dalen. Euribor tussen 3,2% - 8,0%: Bij een 3-maands Euribor die op of boven de minimale 3,2% rentevergoeding ligt, maar onder de maximale 8,0% vergoeding zal de koers van de Obligatie meer gaan dalen naarmate de rentestanden en de toekomstverwachtingen over de 3-maands Euribor verder oplopen richting de 8,0%. Euribor boven 8,00%: In het geval dat de 3-maands Euribor stijgt tot boven de maximale 8,0% rentevergoeding, zal de koers van de Obligatie meer kunnen dalen naarmate de rentestanden verder oplopen. De rentevergoeding van de Obligatie is in dat geval immers lager en minder aantrekkelijk dan van obligaties die geen maximering van de rente bevatten. Kapitaalmarktrente: De rentestand van leningen met een lange looptijd (ook wel 'kapitaalmarktrente' genoemd) tot het einde van de looptijd van de Obligatie is mede bepalend voor de waarde van de Obligatie. Deze kapitaalmarktrente is vooral van invloed op de waarde van de renteopties. Een dalende kapitaalmarktrente vertaalt zich in een stijgende koers door de effecten hiervan op de minimumrentevergoeding en de maximumrentevergoeding. Bij een stijgende kapitaalmarktrente zal het omgekeerde gebeuren. Kredietopslag De kredietopslag is de extra rente die de Rabobank betaalt boven de risicovrije rente, zoals de rente op staatsobligaties. Wanneer de kredietwaardigheid van de Rabobank afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Obligatie dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door verbeterde marktverwachtingen over de kredietwaardigheid van de Rabobank, zal de koers van de Obligatie stijgen. Beweeglijkheid De minimale en maximale rentevergoeding van de Obligatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van renteopties. De waarde van deze renteopties wordt onder andere bepaald door de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Wanneer de beweeglijkheid (volatiliteit) van de 3-maands Euribor toeneemt, zal de waarde van de ingebouwde opties toenemen en andersom. Afhankelijk van de resterende looptijd en overige marktomstandigheden kan dit leiden tot een stijging of een daling van de koers van de Obligatie. Stijging van de waarde van de 'floor' leidt namelijk tot een stijging van de koers (vanwege de 'long' positie), terwijl een stijging van de waarde van de 'cap' leidt tot een daling van de koers (vanwege de 'short' positie). De mate waarin één van deze effecten overheerst, is afhankelijk van de rentestanden. Resterende looptijd Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de koerseffecten normaal gesproken kleiner worden. De aflossing op einddatum is namelijk 100%, waardoor de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe zal bewegen. Dit kan anders zijn als bijvoorbeeld sprake is van een verhoogd debiteurenrisico. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 3

15 Hoe wordt de rentevergoeding bepaald? De rentevergoeding wordt iedere drie maanden opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 3-maands Euribor. Deze wordt twee werkdagen voor de aanvang van de nieuwe driemaands renteperiode vastgesteld. Uw minimale rentevergoeding bedraagt daarbij 3,2% (op jaarbasis) van de nominale waarde. Uw maximale rentevergoeding bedraagt 8,0% (op jaarbasis). Indien de dan geldende 3-maands Euribor meer dan 8,0% is, ontvangt u dus de (gemaximeerde) rentevergoeding van 8,0% (op jaarbasis) van de nominale waarde. Tabel 1: Hoogte van de rente 3-maands Euribor Rentepercentage op jaarbasis Rentevergoeding per Obligatie per 3 maanden Lager dan 3,2% 3,2% EUR 8,00 Tussen de 3,2% en 8,0% 3-maands Euribor (tussen 3,2% en 8,0%) 3-maands Euribor (tussen EUR 8,00 en EUR 20,00) Hoger dan 8,0% 8,0% EUR 20 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ter illustratie: op 10 maart 2011 was de verwachting dat de 3-maands Euribor per 27 april ,50% zal zijn. Als de rentevergoeding van de Obligatie hierop gebaseerd zou worden, dan zou u 3,2% rente op jaarbasis ontvangen. De minimumrente is immers 3,2%. Grafiek 1: Relatie tussen 3-maands Euribor en de rentevergoeding van de Obligatie In bovenstaande grafiek ziet u de relatie tussen de jaarlijkse rentevergoeding (de oranje lijn) en de hoogte van de 3-maands Euribor (de blauwe lijn) grafisch weergegeven. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 4

16 Grafiek 2: Het renteverloop van de 3-maands Euribor sinds haar ontstaan in 1999 inclusief de hoogte van de minimale en maximale rentevergoeding van de Obligatie (tot aan 10 maart 2011). Bron: Bloomberg Rekenvoorbeelden In de tabel op de volgende pagina is een aantal rentescenario's ter illustratie van mogelijke rentevergoedingen en de daaraan gekoppelde bruto rendementen opgenomen. In deze rentescenario's is uitgegaan van een uitgifteprijs van 100,00%, een nominale waarde van EUR per Obligatie en een eerste Euribor van 1,50% (aanname van de 3-maands Euribor per 10 maart 2010). De rentebetalingen zijn berekend op basis van het aantal dagen (30/360*) maal de vastgestelde rente, met een minimum van 3,2% en een maximum van 8,0% op jaarbasis. * Hierbij gaat men er van uit dat elke maand 30 dagen heeft, ongeacht het werkelijke aantal dagen in die maand. Een heel jaar krijgt daarom 12*30=360 dagen. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 5

17 Tabel 2: Rekenvoorbeelden (Bron: Rabobank International) Scenario 1: Lage rente of licht stijgende rente; Rente blijft <3,2% Jaar Eerste Laatste Aantal Rente Totaal coupons rentevaststelling* rentevaststelling* 3-maandsperiodes tussen en (in EUR) ,00% 3,20% 16, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 32, ,00% 3,20% 16,00 Totaal ontvangen rente** EUR 320,00 Gemiddeld rendement per jaar** 3,24% Scenario 2: Stijgende rente Jaar Eerste Laatste Aantal Rente Totaal coupons rentevaststelling* rentevaststelling* 3-maandsperiodes tussen en (in EUR) ,50% 2,00% 16, ,25% 2,60% 32, ,80% 3,16% 32, ,25% 3,47% 33, ,55% 3,74% 36, ,75% 3,77% 37, ,86% 4,15% 40, ,14% 4,10% 41, ,12% 4,18% 41, ,20% 4,28% 42, ,31% 4,34% 21,63 Totaal ontvangen rente** EUR 374,20 Gemiddeld rendement per jaar** 3,75% Scenario 3: Sterk stijgende, daarna dalende rente Jaar Eerste Laatste Aantal Rente Totaal coupons rentevaststelling* rentevaststelling* 3-maandsperiodes tussen en (in EUR) ,50% 1,75% 16, ,00% 2,75% 32, ,00% 3,75% 34, ,00% 4,75% 43, ,00% 5,38% 52, ,38% 5,38% 53, ,38% 5,38% 53, ,38% 5,15% 53, ,95% 4,35% 46, ,15% 3,55% 38, ,35% 3,15% 16,38 Totaal ontvangen rente** EUR 440,65 Gemiddeld rendement per jaar** 4,43% * de rentepercentages worden twee werkdagen voor de nieuwe renteperiode vastgesteld. ** Er is in deze rekenvoorbeelden geen rekening gehouden met bewaar-, beheer- en aflossingskosten. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 6

18 Wat zijn de risico's? De volgende risico's zijn van toepassing op de Obligatie. Deze opsomming is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's van het product het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010 inclusief het Offering Circular Supplement d.d. 3 januari 2011 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 28 maart 2011). Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op onder 'emissies'. Renteontwikkeling Tijdens de looptijd is de waarde van de Obligatie voornamelijk afhankelijk van de renteontwikkeling van Euribor. De koers van de Obligatie kan door verschillende renteontwikkelingen variëren. De nominale waarde van de Obligatie wordt alleen op de einddatum door de Rabobank terugbetaald. Bij tussentijdse verkoop is dat niet het geval. Een aantal renteontwikkelingen kan een negatief effect op de koers van de Obligatie hebben. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de Obligatie niet of alleen moeilijk te kopen of verkopen is. Dat kan een negatieve invloed op de koers van de Obligatie hebben of leiden tot relatief hoge koersen als er geen Obligaties meer te koop zijn. Debiteurenrisico Als belegger loopt u het risico dat de uitgevende instelling van de Obligatie, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. op de einddatum de nominale waarde niet kan terugbetalen. Als de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Rabobank verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Obligatie tijdens de looptijd lager wordt. U vindt meer informatie over de actuele beoordelingen ('Ratings') op (onder 'Investor Relations'). Vervroegde aflossing De Obligatie kan vervroegd aflossen of opeisbaar zijn in het geval i.) er grote veranderingen zijn in het Nederlandse belastingstelsel, of ii.) de Rabobank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Bij een vervroegde aflossing of opeisbaarheid wordt de Obligatie afgelost tegen de nominale waarde. We adviseren u kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot vervroegde aflossing en opeisbaarheid. Wat zijn de kosten? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR (100%) en een uitgifteprijs van EUR (100%). De belangrijkste kosten zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten per Obligatie als volgt zijn opgebouwd: 1,0% (EUR 10,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,07% (EUR 0,70) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten. Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,70% (EUR 17,00) per Obligatie. Dit is gemiddeld 0,17% per jaar op basis van de looptijd van tien jaar. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 7

19 Deze kosten worden gedurende de looptijd in de koers van de Obligatie verwerkt, tot maximaal 0,01% per dag. Tijdens de inschrijvingsperiode van 4 april 2011, uur tot en met 21 april 2011, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Obligatie. De hoogte van deze kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank en vinden op (onder 'beleggen'). Hoe is de Obligatie verhandelbaar? Op iedere beursdag kunt u de Obligatie verkopen of kopen. De Obligatie kunt u vinden op NYSE Euronext in Amsterdam. Als u in de tussentijd de Obligatie wilt kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs, de marktwaarde. De marktwaarde van de Obligatie kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. Bij tussentijdse verkoop heeft u dus niet de zekerheid dat u de nominale waarde van de Obligatie ontvangt. Voor de punten die invloed hebben op de prijs van de Obligatie leest u de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een markt in de Obligatie onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van maximaal 1%. De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 en uw portefeuille De opname van de Obligatie zorgt ervoor dat het obligatiedeel van uw beleggingsportefeuille minder gevoelig wordt voor rentestijgingen, vanwege het variabel karakter. Een stijging van de rente leidt namelijk tot koersdalingen van obligaties met een vaste rente. Ook biedt de Obligatie een beperkte bescherming tegen inflatie doordat de Europese Centrale Bank ('ECB') een gematigd inflatiebeleid voert door verwachte inflatiestijgingen te bestrijden met rentestijgingen, en omgekeerd. De Euribor is mede gebaseerd op rentewijzigingen doorgevoerd door de ECB. De Obligatie heeft de volgende classificatie: Assetallocatie (start): 100% Obligaties Productallocatie Regio's: 100% Europa Het regiogewicht van de Obligatie is 100% Europa. Waar moet u rekening mee houden? Uw beslissing om in deze Obligatie te beleggen dient u te baseren op: uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de 3-maands Euribor; uw risicobereidheid; uw beleggingshorizon; en uw kennis en ervaring. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 8

20 Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille na opname van een belegging in deze Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de verschillende eigenschappen van een belegging in gestructureerde renteproducten. Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Obligatie en wilt u instappen? Dat kan via uw adviseur van de Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via (onder 'beleggen'). U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Obligatie uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010, het Offering Circular Supplement d.d. 3 januari 2011 en de Final Terms d.d. 28 maart 2011) daarom met aandacht en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de Rabobank en de 3-maands Euribor. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank en te downloaden via (onder 'emissies'). De inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt voor de aanbieding van deze Obligatie aan het publiek en wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is in uw belang dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over de ontwikkeling van deze Obligatie, de uitgevende instelling en de onderliggende waarde. Raadpleeg daarom onderstaande websites waar alle informatie tijdens de looptijd over deze Obligatie, de uitgevende instelling en de onderliggende waarde is te vinden. De Obligatie Op (onder 'producten') kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Obligatie. Hier wordt onder andere de actuele koers gepubliceerd, verschijnt informatie over de ontwikkeling van de Obligatie en de onderliggende waarde. Ook vindt u hier het volledige prospectus. Uitgevende instelling Meer informatie over (de kredietwaardigheid van) de Rabobank kunt u vinden op: Onderliggende waarde Op kunt u meer informatie vinden over de 3-maands Euribor. Rabobank Internetbankieren Beleggen Maakt u gebruik van beleggingsadvies van de Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de research die beschikbaar is na het inloggen via 'Internetbankieren Beleggen' op of andere publiek toegankelijke bronnen. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 9

21 In het kort Inschrijvingsperiode Uitgevende instelling 4 april uur tot uiterlijk 21 april 2011, uur (vervroegde sluiting mogelijk) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Nominale waarde (hoofdsom) EUR (100%) Uitgifteprijs EUR (100%) Uitbetaling op de einddatum Looptijd Vaststelling rentevergoeding Minimale rentevergoeding Maximale rentevergoeding Rentebetaaldagen De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding 10 jaar Op basis van de 3-maands Euribor, zoals geldend twee werkdagen voor de relevante renteperiode 3,2% op jaarbasis 8,0% op jaarbasis Ieder drie maanden op de 27 e van de laatste maand van die periode. De eerste 3-maandsperiode start op 27 april De laatste periode eindigt op 27 april 2021 Stortingsdatum 27 april 2011 Einddatum 27 april 2021 Verhandelbaarheid NYSE Euronext in Amsterdam ISIN XS Kosten 1,0% (EUR 10,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,07% (EUR 0,70) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten. Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,70% (EUR 17,00) per Obligatie. Informatie tijdens de looptijd / (onder 'variabelrentende obligaties') Fiscale informatie De gevolgen van het beleggen in de Obligatie voor de belastingheffing hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaat op uw belegging ontvangt, is voor de belastingheffing niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van uw nettovermogen op 1 januari, voor zover dat bedrag hoger is dan het heffingvrij vermogen van EUR (2011) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 10

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 (de Obligatie ) is een beleggingsproduct waarmee u een rente van

Nadere informatie

Rabo Coupon Clicker 1

Rabo Coupon Clicker 1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Een variabele rente over de nominale waarde van minimaal 3% en maximaal 6% én de garantie van de Rabobank

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 (de "Obligatie") is een obligatie met een variabele rente

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Floored Floater 11-21

Floored Floater 11-21 Structured products Floored Floater 11-21 Zekerheid en een aantrekkelijke coupon 1 Belangrijkste kenmerken van de Floored Floater 11-21: u Looptijd van 10 jaar u Ieder jaar een coupon van 5% of de 12-maands

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

Rabo Wereld Note juli Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Wereld Note juli Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

3% Rente Protect Obligatie. 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is

3% Rente Protect Obligatie. 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is 3% Rente Protect Obligatie 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is De spaarrentes dalen. U bent op zoek naar aantrekkelijke alternatieven. Wellicht is de 3% Rente Protect Obligatie

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012 Inschrijven t/m 20 december 2012 ING Grondstoffen 90% Garantie Note Participeren in de mogelijke stijging van een gespreid mandje grondstoffen Met een minimum aflossing van 90% van de nominale waarde Dagelijks

Nadere informatie

ING Memory Coupon Note Eurozone

ING Memory Coupon Note Eurozone ING Memory Coupon Note Eurozone Uitgegeven door ING Bank N.V. (A1/A/A+) Looptijd van 5 jaar Jaarlijks 5%* coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven de coupongrens van 80%

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

3% ABN AMRO rente protect obligatie II

3% ABN AMRO rente protect obligatie II 3% ABN AMRO rente protect obligatie II 3% coupon of meer? 2 U verwacht dat de 3-maands rente gaat stijgen en u wilt hier graag van profiteren? Wellicht is de 3% ABN AMRO Rente Protect Obligatie II iets

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

3% Rente Protect Obligatie

3% Rente Protect Obligatie 3% Rente Protect Obligatie 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is Iedere drie maanden een variabele coupon van minimaal 3% op jaarbasis; Boven 3% op jaarbasis profiteren van een

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note

Kempen Deep Barrier Note Kempen Deep Barrier Note Meeprofiteren van een mogelijk stijgende rente met voorwa ardelijke k apita albescherming Gegarandeerd ieder jaar een coupon, gekoppeld aan de driemaands Euribor met een vaste

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

RBS Obligaties. Hèt beleggingsalternatief voor uw geld

RBS Obligaties. Hèt beleggingsalternatief voor uw geld RBS Obligaties Hèt beleggingsalternatief voor uw geld 2 RBS Obligaties Uw vertrouwen in de beurs is misschien nog laag. De spaarrente nog lager. Wat zijn dan alternatieven om toch rendement te maken op

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie