BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie"

Transcriptie

1 BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën.

2 BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid tot extra rendement als de euro daalt ten opzichte van vijf valuta s, maar kent in ruil daarvoor een lagere coupon. Jaarlijks ontvangt u een coupon van 0,85% (EUR 8,50) over de nominale waarde (EUR 1.000,-) van de Obligatie in euro s. U heeft de zekerheid van één van de meest solide banken ter wereld, N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (hierna 'BNG' genoemd) dat u op de einddatum minimaal de nominale waarde in euro van de Obligatie terugontvangt. U loopt geen valutarisico op de hoofdsom. De hoogte van de aflossing wordt aan het einde van de looptijd bepaald door de opbrengsten van valutaopties van de Australische Dollar ( AUD ), de Canadese Dollar ( CAD ), de Nieuw- Zeelandse Dollar ( NZD ), de Zweedse Kroon ( SEK ) en de Noorse Kroon ( NOK ) ten opzichte van de euro. Alle landen van de betreffende valuta s hebben op 14 maart 2012 een Triple A rating (Moody's). Zie de paragraaf Hoe werkt de BNG Valuta Obligatie? voor meer informatie over de aflossing. Wie is N.V. Bank Nederlandse Gemeenten? BNG is de vierde bank van Nederland, gemeten naar de omvang van het balanstotaal. Bijzonder aan deze bank is dat deze sinds 1914 louter en alleen werkzaam is op het gebied van de financiering van overheden en aan overheden verbonden partijen en instellingen die werkzaam zijn in het publieke belang. Dit betekent dat BNG niet werkt voor individuele burgers, maar dat de bank de link vormt tussen beleggers en (semi-) overheidsorganen en -instellingen. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, provincies, nutsbedrijven, woningcorporaties, gezondheidszorginstellingen en overige publieke organisaties. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze organisaties is dat zij zich allemaal inzetten voor Nederlandse burgers. BNG is voor deze instellingen actief onder het toezicht van De Nederlandsche Bank. BNG heeft een bankvergunning ingevolge de Wet op het financieel toezicht. 2 Bank Nederlandse Gemeenten Een andere bijzonderheid van BNG is dat het aandeelhouderschap van BNG beperkt is tot de Nederlandse Staat, provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen. De aandelen van BNG hebben geen beursnotering. Al sinds 1921 houdt de Nederlandse Staat een eigendomsbelang van 50%. De andere helft van de aandelen is eigendom van meer dan 95% van alle gemeenten, elf van de twaalf provincies en een hoogheemraadschap.

3 BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) - Vierde bank van Nederland - Actief sinds Link tussen beleggers, overheidsorganen en -instellingen - Actief onder toezicht van 'De Nederlandsche Bank' - Sinds % eigendomsbelang van de Nederlandse staat - 50% eigendom van lagere Nederlandse overheden Waarom N.V. Bank Nederlandse Gemeenten als uitgevende instelling? Spreiding over debiteuren is belangrijk voor iedere beleggingsportefeuille. BNG is een solide financiële instelling. De kredietwaardigheid van BNG is met de huidige Triple A-status uitstekend te noemen. Vanaf de zomer van 1994 wordt de kredietwaardigheid van BNG beoordeeld door de kredietbeoordelaars Fitch, Moody's en Standard & Poor's en heeft zij van alle drie een Triple A-beoordeling ontvangen. Deze beoordeling is gebaseerd op de hoge kredietwaardigheid van haar kredietportefeuille en het aandeelhouderschap van Nederlandse overheden, waaronder de Nederlandse Staat. In de factsheet over BNG, deel uitmakend van deze brochure, vindt u de kerncijfers van deze uitgevende instelling. Hoe werken wisselkoersen? Wisselkoersen worden uitgedrukt als een verhoudingsgetal van de ene valuta in de andere valuta. Sinds de komst van de euro worden de wisselkoersen in de Eurozone uitgedrukt in de waarde van één euro. Met andere woorden: hoeveel van een vreemde valuta kunt u kopen met één euro. Dit wordt uitgedrukt als bijvoorbeeld EURAUD = 1,25. Als de vreemde valuta zwakker wordt (oftewel de euro wordt sterker) krijgt u dus meer van de vreemde valuta voor één euro. De wisselkoers wordt dus hoger. Omgekeerd, als de vreemde valuta sterker wordt (= de euro wordt zwakker), krijgt u minder vreemde valuta per euro. De koers wordt lager. Bij de BNG Valuta Obligatie profiteert u als de vreemde valuta sterker wordt, oftewel vanuit de euro gezien: de wisselkoersen dalen. Dit betekent dus dat de prestatie van het valutamandje stijgt als de wisselkoersen dalen. We spreken in deze brochure over een mandje, maar alleen het positieve koersverloop van een valuta telt voor 1/5 mee in de eindberekening. Hoe werkt de BNG Valuta Obligatie? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,- en een uitgifteprijs van EUR 1.000,- (100%). De looptijd van de Obligatie is zes jaar. De hoogte van de aflossing op de einddatum is met behulp van de valutaopties gekoppeld aan de positieve prestaties van een mandje met vijf valutaparen: de euro ten opzichte van de Australische Dollar, de Canadese Dollar, de Nieuw-Zeelandse Dollar, de Zweedse Kroon en de Noorse Kroon (het Mandje ). Bank Nederlandse Gemeenten 3

4 De procentuele daling van elke wisselkoers zal voor 1/5e meewegen in de totale prestatie van het Mandje. Elke valuta in het Mandje is daarnaast individueel beschermd. Mocht de wisselkoers zijn gestegen op de einddatum (de waarde van de vreemde valuta is dan gedaald), dan wordt de negatieve prestatie van de betreffende valuta niet meegenomen in de berekening. In dat geval wordt een waarde van 0% gebruikt. Zo bent u beschermd tegen een waardedaling van de vreemde valuta en ontvangt u altijd minimaal uw hoofdsom in euro s op de einddatum terug. Aan het einde van de looptijd wordt de eindwaarde van het Mandje vergeleken met de waarde van het Mandje op 4 mei 2012 (de Startwaarde ). Als er sprake is van een stijging van de waarde van het Mandje, dan wordt de procentuele stijging opgeteld bij de nominale waarde van 100%. Zie de rekenvoorbeelden hieronder in Tabel 1. Gedurende de looptijd ontvangt u tevens jaarlijks op de rentebetaaldag een coupon van 0,85% over de nominale waarde van de Obligatie in euro s, ongeacht de prestaties van het onderliggende Mandje. Hoe wordt de aflossing bepaald? Na zes jaar ontvangt u minimaal de nominale waarde van EUR 1.000,- en de laatste couponbetaling van 0,85%. Daarnaast ontvangt u een bedrag berekend op basis van de eventuele procentuele waardestijging van het Mandje. Vijf werkdagen voor de einddatum worden de waardes van de vijf wisselkoersen vastgelegd. Voor elke valuta wordt het behaalde resultaat berekend. Een negatief resultaat van een valuta wordt niet meegenomen in de berekening. In dat geval wordt een waarde van 0% gebruikt. Tabel 1: Hoogte van de aflossing Positief scenario Wisselkoers 1 euro is... (bij uitgifte) 1,235 AUD 1,315 CAD 1,600 NZD 8,885 SEK 7,650 NOK euro wordt zwakker, het vreemde valutamandje stijgt 1 euro is... (op einddatum) 1,160 AUD 1,120 CAD 1,450 NZD 7,550 SEK 6,450 NOK procentuele Bijdrage verandering mandje 6,47% 1,29% 17,41% 3,48% 10,34% 2,07% 17,68% 3,54% 18,60% 3,72% Procentuele stijging valutamandje 14,10% Waarde in euro van valutamandje 141,02 Aflossing (zonder laatste coupon) 1.141,02 Behaald rendement inclusief vaste coupon* 3,027% Gemengd scenario Sommige vreemde valuta dalen, sommige stijgen 1 euro is... (op einddatum) 1,509 AUD 1,200 CAD 1,867 NZD 7,950 SEK 6,500 NOK procentuele verandering -18,18% 9,58% -14,28% 11,76% 17,69% Bijdrage mandje 0,00% 1,92% 0,00% 2,35% 3,54% 7,81% 78, ,07 2,084% Negatief scenario euro wordt sterker, het vreemde valutamandje daalt 1 euro is... (op einddatum) 1,482 AUD 1,578 CAD 1,792 NZD 8,974 SEK 8,033 NOK procentuele verandering -16,67% -16,67% -10,71% -0,99% -4,76% Bijdrage mandje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0, ,00 0,850% * Er is in dit rekenvoorbeeld geen rekening gehouden met bewaar-, beheer-, en aflossingskosten. Bron: Bloomberg De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In de Eurozone worden de koersen uitgedrukt in de waarde van één euro. Met andere woorden: hoeveel van een vreemde valuta kunt u kopen met één euro. Dit betekent dat als de euro sterker wordt, u meer vreemde valuta krijgt voor deze euro en de wisselkoers dus stijgt. Omgekeerd, een dalende wisselkoers geeft aan dat de euro zwakker wordt (depreciëert), en dat de vreemde valuta sterker wordt. Voor de Obligatie betekent dit dat de prestatie van het valutamandje stijgt als de wisselkoersen dalen wat weer hetzelfde is als dat de vreemde valuta sterker worden (appreciëren). 4 Bank Nederlandse Gemeenten

5 Het resultaat van de vijf valuta's wordt vervolgens bij elkaar opgeteld en daarna gedeeld door vijf. De uitkomst geeft de procentuele verandering van het Mandje weer. Dit percentage wordt opgeteld bij de nominale waarde en samen met de laatste rentevergoeding in euro s aan u uitbetaald (zie Tabel 1). Verschillen met een vastrentende obligatie in euro's Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in een vastrentende obligatie? De coupon op de BNG Valuta Obligatie is circa 1,15% lager dan op een vastrentende BNG obligatie in euro s met een vergelijkbare looptijd. U kunt de gemiste renteopbrengsten als het ware vergelijken met premies die u betaalt als bescherming voor het geval dat de euro in waarde daalt. U spreidt met deze Obligatie het obligatiegedeelte van uw beleggingsportefeuille gedeeltelijk over meerdere valuta's. Als de euro echter gedurende de looptijd sterker is geworden ten opzichte van de vreemde valuta's in het Mandje dan heeft u ongeveer 1,15% per jaar aan rendement gemist. Of u uiteindelijk minder rendement zult behalen dan met een gewone BNG obligatie is afhankelijk van de veranderingen in de wisselkoersen van de vijf vreemde valuta's. Verschillen met een vastrentende obligatie in vreemde valuta Een obligatie die is uitgegeven in een andere valuta dan de euro kent rentebetalingen en een aflossing in deze valuta. Het risico dat de aflossing, omgerekend naar euro s, lager is dan uw inleg in euro s is aanwezig. U verliest dan mogelijk een deel van uw vermogen (in euro s). Een ander verschil met een vastrentende obligatie in vreemde valuta is de hoogte van de rentevergoeding. Alle vijf de landen kennen vergelijkbare tot hogere interbancaire rentevergoedingen dan de Eurozone. Valutaopties De Obligatie bevat in tegenstelling tot een standaard obligatie ingebouwde valutaopties. Deze opties zorgen ervoor dat op de einddatum uw vermogen in euro s toeneemt bij een waardedaling van de euro ten opzichte van het Mandje. Koersvorming Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Op iedere beursdag kunt u (bij-)kopen of verkopen. Als u gedurende de looptijd van de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs plus de opgelopen rente, samen de marktwaarde. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. De nominale waarde van de Obligatie en de intrinsieke waarde van de vijf valutaopties worden alleen op de einddatum uitbetaald. Bij tussentijdse verkoop is dat niet het geval en kan het dus zijn dat u minder of meer dan de nominale waarde plus intrinsieke waarde ontvangt. De Obligatie bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte die samen de totale waarde van de Obligatie bepalen. Onder meer de volgende factoren zijn gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de Obligatie. Renteontwikkeling De koers van het obligatiegedeelte is voor een groot deel afhankelijk van de rentestanden. Deze beïnvloeden zowel de waarde van het obligatiegedeelte als het optiegedeelte. Kapitaalmarktrente: de hoogte van de euro rente tot de einddatum is met name bepalend voor de waarde van de Obligatie. De Obligatie is met name gevoelig voor de absolute verandering van de rentecurve. Naarmate de rente in de eurozone daalt, zal de koers van de Obligatie kunnen oplopen, en vice versa. Kredietopslag: De kredietopslag is de extra rente die BNG moet betalen boven de (vrijwel) risicovrije rente, zoals de rente op Nederlandse staatsobligaties. Wanneer de kredietwaardigheid van BNG afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Obligatie dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door een dalende risicoperceptie voor de resterende looptijd, zal de koers van de Obligatie stijgen. Bank Nederlandse Gemeenten 5

6 Valutaveranderingen Veranderingen in de wisselkoersen van de onderliggende valuta zullen effect hebben op de prijsvorming van de Obligatie. Een daling van de euro (ofwel een stijging van de vreemde valuta ten opzichte van de euro) zal een waardestijging van het Mandje tot gevolg hebben. Dit heeft een positieve invloed op de prijsvorming van de Obligatie. Omgekeerd zal een stijging van de euro (ofwel een daling van de vreemde valuta ten opzichte van de euro) een waardedaling van het Mandje tot gevolg hebben. Deze effecten worden sterker naarmate de tijd verstrijkt én het Mandje een grotere positieve waarde heeft. Beweeglijkheid De bescherming tegen een koersdaling van de euro wordt gerealiseerd door gebruik te maken van putopties op de euro tegenover de vijf vreemde valuta. De waarde van deze valutaopties wordt onder andere bepaald door de beweeglijkheid van de euro. Wanneer de beweeglijkheid (volatiliteit) van de euro toeneemt, zal de waarde van de ingebouwde opties toenemen en vice versa. Resterende looptijd Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de veranderingen in de koers bij een normale obligatie kleiner worden. De aflossing op de einddatum van een normale obligatie is namelijk 100%, waardoor de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe zal bewegen. Als de euro heel sterk is gebleken en er geen of nauwelijks waarde in de vijf valutaopties meer zit, zal ook hier de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe bewegen. Indien de valutaopties in the money zijn kan de koers van de Obligatie boven de 100% gaan noteren. In dat geval zullen de veranderingen in de wisselkoersen kunnen leiden tot grotere koersbewegingen kort voor aflossing. Wat als de euro straks niet meer bestaat? Indien de euro op de einddatum niet meer zou bestaan, wordt (net als bij andere effecten) de waarde uitgedrukt in de dan geldende valuta in Nederland. Afhankelijk van de dan geldende afspraken zal de waarde van de euro en daarmee deze Obligatie worden uitbetaald in de nieuwe valuta. 6 Bank Nederlandse Gemeenten

7 Wat zijn de risico's? De volgende risico's zijn van toepassing op de Obligatie. Deze opsomming is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's van het product het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Base Prospectus d.d. 2 augustus 2011, de Supplemental Prospectussen daartoe d.d. 5 september 2011, d.d. 1 november 2011 en d.d. 6 maart 2012 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 5 april 2012)). Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op (onder 'Emissies'). Koersveranderingen gedurende de looptijd Een aantal ontwikkelingen, zoals een stijging van de marktrente of een stijging van de wisselkoers, kan een negatief effect op de koers van de Obligatie hebben, waardoor de koers van de Obligatie gedurende de looptijd onder de nominale waarde kan noteren. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) Soms gebeurt het dat de Obligatie niet of alleen moeilijk te kopen of verkopen is. Dat kan een negatieve invloed op de koers van de Obligatie hebben of leiden tot te hoge koersen als er geen Obligaties meer te koop zijn. Rabobank International zal onder normale omstandigheden voor verhandelbaarheid zorgen. Vanwege de notering op NYSE Euronext in Amsterdam is het ook mogelijk dat andere partijen dan Rabobank International handelen in de Obligatie. De situatie kan zich echter voordoen dat er (tijdelijk) geen markt in de Obligatie wordt gemaakt. Rabobank International hanteert onder normale marktomstandigheden een verschil tussen koop en verkoop van maximaal 1%. Indien Rabobank International zelf geen Obligaties meer in haar bezit heeft, kan dit verschil groter zijn. Debiteurenrisico Als belegger loopt u het risico dat de uitgevende instelling van de Obligatie, N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, op de einddatum of bij vervroegde aflossing (zie hieronder) de nominale waarde niet kan terugbetalen. Indien de beoordeling of de prijs van de kredietwaardigheid van BNG verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Obligatie tijdens de looptijd daalt. U vindt meer informatie over de actuele beoordelingen van de kredietwaardigheid ('ratings') via of via Mocht BNG niet meer aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement) dan kan het zijn dat u (een deel van) uw geld verliest. Dit verlies kunt u niet verhalen op Rabobank, omdat Rabobank niet als uitgevende instelling of garant van de Obligatie optreedt. Vervroegde aflossing Een vervroegde aflossing op initiatief van de uitgevende instelling is beperkt mogelijk in het geval van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel. Opeisbaarheid In het geval dat BNG niet meer aan haar (financiële) verplichtingen kan voldoen of er sprake is van een ontbinding of liquidatie van BNG, kan de houder van de Obligatie vervroegde aflossing opeisen. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot de vervroegde aflossing en opeisbaarheid. Bank Nederlandse Gemeenten 7

8 Wat zijn de kosten? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,- (100%) en een uitgifteprijs van EUR 1.000,- (100%). De belangrijkste kosten (bij aankoop) zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten per Obligatie als volgt zijn opgebouwd: 0,75% (EUR 7,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,05% (EUR 0,50) per jaar (bij een looptijd van zes jaar) aan overige kosten. Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,05% (EUR 10,50) per Obligatie. Tijdens de inschrijvingsperiode van 10 april 2012, 9.00 uur tot en met 4 mei 2012, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Obligatie. De hoogte van deze kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank en vinden op (onder 'Beleggen'). Hoe is de Obligatie verhandelbaar? Op iedere beursdag kunt u de Obligatie (bij-)kopen of verkopen. De Obligatie kunt u vinden op NYSE Euronext in Amsterdam. Omdat wisselkoersen schommelen kan een eventueel behaalde winst gedurende de looptijd hoger zijn dan het mogelijke uiteindelijke resultaat op einddatum. Dit resultaat kunt u verzilveren door verkoop gedurende de looptijd. Raadpleeg daarom waar alle informatie en de koersen tijdens de looptijd over deze Obligatie, de onderliggende waarde en de uitgevende instelling is te vinden. Als u in de tussentijd de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs (koers) die op dat moment geldt op de beurs plus de opgelopen rente, samen de marktwaarde. De marktwaarde van de Obligatie kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. Voor de punten die invloed hebben op de prijs van de Obligatie leest u de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een markt in de Obligatie onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van maximaal 1%. Is de BNG Valuta Obligatie voor u geschikt? De Obligatie biedt spreiding in uw portefeuille doordat u andere valuta s opneemt zonder dat u het risico van vreemde valuta obligaties in portefeuille krijgt. Hiermee kan opname van de Obligatie de kwaliteit van uw portefeuille ten goede komen. Ook biedt de obligatie meerwaarde als u twijfels heeft over de kracht van de euro op termijn. U wordt immers gecompenseerd voor een waardevermindering van de euro door middel van een aflossing boven de nominale waarde van de Obligatie (zie ook "Hoe wordt de aflossing bepaald"). U accepteert dat u daarom een lagere rentevergoeding ontvangt in vergelijking met een gewone vastrentende BNG obligatie in één van de vijf vreemde valuta waarbij u wel de kans loopt een deel van uw vermogen in euro s te verliezen. Ook kan het debiteurenrisico in uw portefeuille worden verkleind indien u nog niet of nauwelijks in obligaties van BNG heeft belegd. 8 Bank Nederlandse Gemeenten

9 Als u gebruik wilt maken van de op de einddatum uit te betalen nominale waarde plus de mogelijke valutawinst, dan moet u bereid zijn de Obligatie gedurende de gehele looptijd in uw portefeuille te houden. Als u eerder wilt uitstappen, loopt u het risico minder dan de nominale waarde terug te krijgen. Waar moet u rekening mee houden? Uw beslissing om in deze Obligatie te beleggen dient u te baseren op: uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de euro; de Obligatie is met name geschikt indien u verwacht dat de euro ten opzichte van de vreemde valuta s in het Mandje in waarde zal gaan dalen; uw risicobereidheid; uw afhankelijkheid van inkomsten uit vermogen; uw beleggingshorizon; en uw kennis en ervaring. Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille, na opname van een belegging in deze Obligatie, nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de risico's van een belegging in gestructureerde producten. Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Obligatie en wilt u instappen? Dat kan via uw adviseur van Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via (onder 'Beleggen'). U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Obligatie uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige prospectus (Base Prospectus d.d. 2 augustus 2011, de Supplemental Prospectussen daartoe d.d. 5 september 2011, d.d. 1 november 2011 en d.d. 6 maart 2012 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 5 april 2012)) daarom met aandacht en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de vreemde valuta s in het Mandje. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Rabobank en te downloaden via (onder 'Emissies'). De inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of een gedeeltelijke toewijzing. De BNG Valuta Obligatie en uw portefeuille De opname van de Obligatie zorgt ervoor dat het obligatiedeel van uw beleggingsportefeuille gedeeltelijk gespreid wordt over de in de Obligatie opgenomen valuta's zonder dat u hoofdsomrisico loopt in deze valuta's. Ook kan het debiteurenrisico in uw portefeuille worden verkleind indien u nog niet of nauwelijks in obligaties van BNG heeft belegd. Bank Nederlandse Gemeenten 9

10 * Bron: genoemde cijfers komen van Indexmundi.com of CIA.gov De vijf landen en hun valuta s De onderliggende waarde van de Obligatie is een gelijkgewogen Mandje van de Australische Dollar, de Canadese Dollar, de Nieuw-Zeelandse Dollar, de Zweedse Kroon en de Noorse Kroon, allen ten opzichte van de euro. De ontwikkeling van de valutakoersen hangt veelal sterk samen met de kenmerken van de economie van het desbetreffende land. Alle vijf de landen hebben op 14 maart 2012 een Triple A rating van Moody's. Hieronder een summier overzicht van de belangrijkste kenmerken*. Australië was een van de weinige ontwikkelde landen die de financiële crisis van 2008/2009 is doorgekomen zonder in een economische recessie terecht te komen. Dit is te danken aan de grote vraag vanuit China naar Australische grondstoffen, dit in combinatie met een solide begrotingsbeleid en een stabiele banksector. Deze fundamenten hebben gezorgd voor een sterke economische groei met als gevolg een reeks van renteverhogingen door de Reserve Bank of Australia. Die weer leidde tot een sterke stijging van de AUD tussen 2009 en begin Sindsdien is de AUD stabiel. Australië is het 17e grootste land ter wereld qua bruto nationaal product ( BNP ), dat USD 882 miljard groot is. De schuldquote van Australië is 28,8% van het BNP. Canada implementeerde een reeks fiscale hervormingen in de jaren 90 waarmee het goed gepositioneerd de financiële crisis inging. De economie vertraagde vorig jaar opnieuw als gevolg van de ontwikkelingen bij haar belangrijkste export partner, de Verenigde Staten. Canada heeft echter meer succes gehad in het creëren van banen sinds het begin van de financiële crisis dan de VS. De markt verwacht dan ook dat de Bank of Canada eerder de rente zal verhogen dan de U.S. Federal Reserve, maar niet vóór het einde van De VS importeert meer olie uit Canada dan uit enig ander land. Gevolg hiervan is dat de CAD redelijk hoog gecorreleerd is met de olieprijs. Canada is het 14e grootste land ter wereld qua BNP, dat USD miljard groot is. De schuldquote van Canada is 84,0% van het BNP. Voor Nieuw-Zeeland is de Chinese vraag ook erg belangrijk, aangezien China haar op één na grootste export partner is. Nieuw-Zeeland beschikt echter niet over de minerale rijkdom van Australië. In plaats daarvan is zuivel de belangrijkste handelswaar. Vorig jaar veroorzaakte een natuurramp een grote economische schok. Terwijl de wederopbouw werd geacht inflatie in de hand te werken, is deze relatief beperkt gebleven, en niet in de minste plaats door de sterke NZD. Lage inflatie en economische tegenwind, als gevolg van de crisis in de eurozone, hebben de verwachtingen gedempt voor een verkrappend Centrale Bank beleid, de rente blijft naar verwachting nog hoog. Nieuw-Zeeland is het 62e grootste land ter wereld qua BNP, dat USD 118 miljard groot is. De schuldquote van Nieuw-Zeeland is 27,50% van het BNP. 10 Bank Nederlandse Gemeenten Olie-export is zeer belangrijk voor de Noorse economie. Vanuit de inkomsten van de energiesector heeft het land een groot sovereign wealth fonds gecreëerd dat ervoor heeft gezorgd dat de gevolgen van de financiële crisis aardig zijn gedempt. Omdat de overheid geen begrotingstekort heeft is er geen noodzaak voor het land om schuldpapier uit te geven, anders dan om technische redenen. Noorwegen is het 46e grootste land ter wereld qua BNP, dat USD 255 miljard groot is. De schuldquote van Noorwegen is 49,70% van het BNP.

11 Zweden heeft ook budgettaire hervormingen geïmplementeerd in de jaren 90 waarmee de economie goed was gepositioneerd om de financiële stormen van 2008/2009 te weerstaan. Ondanks dat de economische activiteit aan het einde van afgelopen jaar vertraagde, liet Zweden zeer sterke groeicijfers zien over 2010 en het begin van Dit vertaalde zich in een hogere Riksbank rente en een sterkere Zweedse Kroon in Zweden is het 32e grootste land ter wereld qua BNP, dat USD 355 miljard groot is. De schuldquote van Zweden is 39,70% van het BNP. De (bijna) actuele valutakoersen zijn te vinden op de productdetailpagina van de BNG Valuta Obligatie op of in de media. Zie voor de uitleg van gebruikte termen ook de woordenlijst op (onder 'Productuitleg'). Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van deze Obligatie en wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is in uw belang dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over de ontwikkeling van deze Obligatie en de onderliggende waarde. Raadpleeg daarom onderstaande websites waar alle informatie tijdens de looptijd over deze Obligatie, de onderliggende waarde en de uitgevende instelling is te vinden. De Obligatie Op de website (onder 'Producten') kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Obligatie. Hier wordt onder andere de actuele koers en een overzicht van de rentebetalingen gepubliceerd en verschijnt informatie over de ontwikkeling van de Obligatie en de onderliggende waarde. Ook vindt u hier het volledige prospectus en een link naar de website van de uitgevende instelling. Uitgevende instelling Op kunt u meer informatie vinden over (de kredietwaardigheid van) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Onderliggende waarde Een indicatie van de actuele valutakoersen zijn te vinden op (onder 'Valuta'). Rabobank Internetbankieren Beleggen Maakt u gebruik van beleggingsadvies van Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de informatie die beschikbaar is na het inloggen via 'Internetbankieren Beleggen' op of andere publiek toegankelijke bronnen. Fiscale informatie De gevolgen van het beleggen in de Obligatie voor de belastingheffing hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaat op uw belegging ontvangt, is voor de belastingheffing niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van uw nettovermogen op 1 januari, voor zover dat bedrag hoger is dan het heffingvrij vermogen van EUR (2012) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Bank Nederlandse Gemeenten 11

12 In het kort Inschrijvingsperiode Waar belegt u in? Nominale waarde (hoofdsom) Uitgifteprijs Uitbetaling op de Einddatum Looptijd Vaststelling valutakoersen bij Uitgifte Vaststelling valutakoersen einde looptijd Rentevergoeding Rentebetaaldagen Stortingsdatum Einddatum Verhandelbaarheid ISIN Kosten Informatie tijdens de looptijd 10 april 2012, 9.00 uur tot en met 4 mei 2012, uur (vervroegde sluiting mogelijk) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten EUR 1.000,- (100%) per Obligatie EUR 1.000,- (100%) per Obligatie De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding en de positieve waarde van het Mandje 6 jaar Op basis van de vaststelling van de valutakoersen zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB), op 4 mei 2012 Op basis van de vaststelling van de valutakoersen zoals gepubliceerd door de ECB, vijf werkdagen voor de Einddatum. 0,85% per jaar Ieder jaar op 9 mei, voor het eerst op 9 mei 2013 en voor het laatst op de Einddatum. Indien 9 mei geen werkdag is, dan wordt de rentevergoeding op de eerstvolgende werkdag uitbetaald. 9 mei mei 2018 Via NYSE Euronext in Amsterdam XS ,75% (EUR 7,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,05% (EUR 0,50) per jaar (bij een looptijd van zes jaar) aan overige kosten Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,05% (EUR 10,50) per Obligatie. (onder Producten') Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank, Schretlen en andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Base Prospectus d.d. 2 augustus 2011, de Supplemental Prospectussen daartoe d.d. 5 september 2011, d.d. 1 november 2011 en d.d. 6 maart 2012 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 5 april 2012)) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n). Het volledige prospectus is vanaf 5 april 2012 kosteloos verkrijgbaar bij Rabobank of te downloaden via (onder 'Emissies'). Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggings-horizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsportefeuille na opname van deze belegging in de Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico's volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Obligatie (waaronder hetgeen boven de hoofdsom is ontvangen) zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die wonen in bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. De informatie opgenomen in deze brochure is niet opgesteld of beoordeeld door N.V. Bank Nederlandse Gemeenten noch door aan haar verwante partijen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is niet, en aan haar verwante partijen of hun directeuren, kaderleden of agenten zijn niet, verantwoordelijk met betrekking tot de correctheid, compleetheid of juistheid van zulke informatie of een deel daarvan en kunnen ter zake niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is of zal zijn van het gebruikmaken van de in deze brochure opgenomen gegevens. 12 Bank Nederlandse Gemeenten

13

14

15

16

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Liric Duurzaam september 2023

ING Liric Duurzaam september 2023 ING Liric Duurzaam september 2023 Participeren in een mogelijke koersstijging van een duurzame Europese aandelenindex Met een minimum aflossing van 100% van de nominale waarde op de aflossingsdatum Uitgevende

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie