Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0%"

Transcriptie

1 Aan: Van: Directie, XYZ verzekeraar Arcturus Datum: 25 oktober 2010 Betreft: Rapportage QIS 5 op basis boekjaar 2009 (FICTIEF) Management Samenvatting DNB heeft in augustus 2010 verzekeraars gevraagd om het QIS 5 spreadsheet in te vullen en voor 1 november 2010 aan te leveren aan DNB. DNB verwacht dat verzekeraars zich terdege voorbereiden op de komst van Solvency II per en dat ze dit mede inhoud gegeven door mee te doen aan de QIS 5 enquête. Het doel van de berekening van Arcturus is om de benodigde solvabiliteit voor XYZ ultimo 2009 te berekenen conform de technische specificaties van QIS 5 en volgens u eigen parameters. Uitkomsten QIS 5 enquête QIS 5 parameters Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau SCR (= benodigde solvabiliteit) QIS 5 uitkomsten vs surplus QIS 5 uitkomsten Solvency I QIS 5 Surplus Requirement 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0% SCR dekking MCR dekkingsratio 1

2 Uitkomsten met eigen parameters Eigen parameters Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau SCR (= benodigde solvabiliteit) QIS 5 uitkomsten vs surplus QIS 5 uitkomsten Solvency I QIS4 reply Surplus Requirement 1000,0% 800,0% 600,0% 400,0% 200,0% 0,0% SCR dekking MCR dekkingsratio 2

3 Inleiding en doel berekeningen DNB heeft in augustus 2010 verzekeraars gevraagd om het QIS 5 spreadsheet in te vullen en voor 1 november 2010 aan te leveren aan DNB. DNB verwacht dat verzekeraars zich terdege voorbereiden op de komst van Solvency II per en dat ze dit mede inhoud gegeven door mee te doen aan de QIS 5 enquête. Het doel van de berekening van Arcturus is om de benodigde solvabiliteit voor XYZ ultimo 2009 te berekenen conform een QIS 5 technische specificaties. Hieronder gaan wij eerst kort in op de beschikbare gegevens. Vervolgens gaan wij in op marktwaarde van de balans, het aanwezige eigen vermogen en de benodigde solvabiliteit conform de QIS 5 methodiek. Beschikbare gegevens De berekeningen zijn op basis van de balans ultimo U heeft de volgende data ter beschikking gesteld: Arcturus template met benodigde gegevens voor de QIS 5 rapportage Jaarrekening 2009 WFT Rapportageset 2009 DNB Samenvatting Hieronder staat de solvabiliteitspositie ultimo 2009 (in mln.):. Huidig QIS 5 Minimaal noodzakelijk solvabiliteit (MCR) xxxx xxxx Noodzakelijk solvabiliteit (SCR) xxxx xxxx Eigen Vermogen xxxx xxxx Aanwezige solvabiliteit xxxx xxxx De positie onder QIS 5 is door Arcturus bepaald met een vereenvoudigde methodiek. Deze berekeningen zijn zover mogelijk conform de QIS 5 eisen uitgevoerd. Aanwezige solvabiliteit Het grootste verschil tussen de berekening van Arcturus en huidige positie XYZ, zit in de marktwaarde van de voorzieningen. De marktwaarde van de technische voorziening is geschat aan de hand van de methode van Mack met een risicomarge die is vastgesteld met de Cost of Capital methode. Benodigde solvabiliteit xxxx Marktwaarde balans Onder Solvency II zijn twee principes van belang: Risico s worden vanuit een marktwaarde perspectief bekeken. Risico s worden vanuit een totale balanspositie bekeken. Om goede berekeningen onder Solvency II te kunnen maken, is het daarom eerst nodig om de balans op basis van de huidige grondslagen om te rekenen naar marktwaarde grondslagen. Voor sommige balansposten geldt dat de huidige grondslagen marktwaarde grondslagen zijn. Voor andere balansposten moet een omrekening plaats vinden. 3

4 In onderstaande opstelling van de QIS 5 balans zijn de volgende veronderstellingen gemaakt: Op marktwaarde staan reeds: Activa: Grond en gebouwen, aandelen, overige beleggingen, intra-group transacties, overige activa. Passiva: Overige verplichtingen. Omgerekende activa: Herverzekering: De voorziening herverzekering is bepaald als het verschil tussen de schadevoorziening bruto en eigen rekening. Om de marktwaarde van de voorziening herverzekering te berekenen, is de verhouding tussen de bruto best estimate voorziening en bruto boekwaarde van de schadevoorziening op de voorziening herverzekering toegepast. Obligaties: Marktwaarde conform de informatie van XYZ. Omgerekende passiva Aandelen kapitaal en reserves: Is samen met de latente belasting een saldo post. Verzekeringsverplichtingen bruto: Huidige Grondslagen Marktwaarde (=BE + risicomarge) Premie xxxx xxxx (xxxx + xxxx) Schade xxxx xxxx (xxxx + xxxx) Totale xxxx xxxx (xxxx + xxxx) De bruto best estimate schadevoorziening heeft Arcturus bepaald met de methode van Mack. 4

5 2 Balans - Activa Activa huidige grondslagen Solvency I grondslagen QIS4 grondslagen Opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal/waarborgkapitaal Immateriële activa 5.1 Herverzekering 5.2 Beleggingen Grond en gebouwen Gelieerde ondernemingen en deelnemingen 5.3 Obligaties 5.4 Aandelen Mutual funds 5.5 Depots bij (her)verzekeraars Overig Unit-linked beleggingen 5.6 Leningen & hypotheken Kasgeld en bankdeposito s Intra-groeptransacties (anders dan herverzekering en deelnemingen) Latente belastingvorderingen Geactiveerde kosten Overige activa 5.7 Totaal Balans - Passiva huidige grondslagen Solvency I grondslagen QIS4 grondslagen Opgevraagd of gestort gewoon aandelenkapitaal/ledenkapitaal; en reserves 6.1 Achtergestelde schulden/hybride kapitaal 6.2 Overige financiële passiva (bijv. leningen) Unit-linked verplichtingen Verzekeringsverplichtingen 6.3 Risicomarge (eigen rekening) 6.4 Depots van herverzekeraars Intra-groeptransacties (anders dan herverzekering) Latente belastingverplichtingen Employee benefits Overige verplichtingen 6.5 Totaal Het eigen vermogen op QIS 5 grondslagen conform de vereenvoudigde methode ( xxxx mln.) ligt bijna xxxx mln onder/boven het eigen vermogen op huidige grondslagen ( xxxx mln). Dit komt doordat de marktwaarde van de obligaties onder/ boven de boekwaarde grondslagen ligt. Bovendien ligt de door Arcturus berekende marktwaarde van de bruto voorziening ruim xxxx mln onder/boven de boekwaarde van deze voorziening. Benodigde Solvabiliteit Onder Solvency II wordt de minimaal benodigde solvabiliteit zodanig bepaald dat deze met 99,5% kans alle risico s die zich binnen een jaar voor kunnen doen, op kan vangen. De benodigde solvabiliteit wordt eerst voor ieder risico apart bepaald. Daarna wordt aangenomen dat de risico s niet allemaal tegelijk optreden (correlatie-effecten) en daarom mag een verzekeraar minder solvabiliteit aanhouden dan de som van alle aparte solvabiliteitsbedragen. Tot slot kunnen verliezen gedeeltelijk verhaald worden op de belastingdienst. Dit is wel gemaximeerd op de reeds aanwezige pasief post op de balans latente belastingverplichting berekend op marktwaarde. 5

6 Onder Solvency II ziet de opbouw van de benodigde solvabiliteit er als volgt uit: Intrest risico xxx Aandelen risico xxx Vastgoed risico xxx Spread risico xxx Concentratie risico xxx Valuta risico xxx Correlatie-effecten marktrisico Marktrisico xxx Premie en Voorzieningen risico xxx Catastrofe risico xxx Correlatie-effecten non-life Non-life risico xxx Tegenpartij kredietrisico xxx Operationeel risico xxx Correclatie effecten totaalniveau Vermindering ivm mitigerend effect latente belasting SCR (= benodigde solvabiliteit) xxx De huidige benodigde solvabiliteit bedraagt xxxx mln. Conform de opgestelde marktwaardebalans en aannames binnen de vereenvoudigde methode bedraagt de benodigde solvabiliteit xxxx mln. Intrest risico: Hierbij hebben we de volgende balansposten betrokken: obligaties en de voorziening. Wij nemen aan dat de overige posten op de balans niet rentegevoelig zijn. De looptijd van de obligaties is langer/ korter dan de gemiddelde looptijd van de voorziening. In termen van rentegevoeligheid betekent dit dat de marktwaarde van de obligaties daalt/ stijgt ongeveer met x% in waarde als de rente met 100 basispunten stijgt. De marktwaarde van de voorziening daalt met x% in waarde als de rente met 100 basispunten stijgt. Dit betekent dat het eigen vermogen in marktwaarde termen daalt/stijgt bij een rentestijging. Aandelen risico Hierbij hebben we de volgende balanspost betrokken: aandelen. Bij de aandelen hebben we conform de QIS 5 specificaties een waardedaling van xx% verondersteld. Vastgoed risico Hierbij hebben we de volgende balanspost betrokken: terreinen en gebouwen. Bij het vastgoed hebben we conform de QIS 5 specificaties een waardedeling van xx% verondersteld. Spread risico Hierbij hebben we de volgende balanspost betrokken: bedrijfs obligaties. Dit is het risico dat de creditspreads toenemen. QIS 5 geeft per kredietklasse een schok in deze spreads die overeenkomt met een 99,5% kans. Hoe langer de looptijd van de obligatie hoe groter de wijziging van de waarde van de obligatie zal zijn. 6

7 Concentratie risico Er staan geen beleggingen op de balans in een partij met een omvang van meer dan 3% van de totale activa. Dit risico is daarom niet aanwezig. Valuta risico Er zijn geen beleggingen in vreemde valuta. Dit risiso is daarom niet aanwezig. Risico met betrekking tot de schadevoorzieningen en het premierisico Hierbij hebben we de volgende balanspost betrokken: voorziening na aftrek herverzekering. Daarnaast is hierbij conform de QIS 5 instructies gebruik gemaakt van de verwachte premie 2010 na aftrek herverzekering. Het risico met betrekking tot de schadevoorzieningen betreft het risico dat de best estimate + risicomarge van de voorziening niet voldoende zijn om de uitkeringen te dekken. QIS 5 schrijft hier een marktparameter voor. Het premierisico betreft het risico dat de verwachte benodigde premie voor volgend jaar niet genoeg zal zijn. QIS 5 schrijft hier een marktparameter voor. Maar als de maatschappij genoeg eigen gegevens heeft, mag hier gebruik van gemaakt worden. Uit de schaderatio s die XYZ heeft opgegeven blijkt, dat het risico kleiner / groter is dan de QIS 5 marktparameter aangeeft. Catastrofe risico QIS 5 neemt als basismethode voor het catastrofe risico in de branche brand 75% van de verwachte premie na aftrek herverzekering. Tegenpartij risico Hierbij hebben we de volgende balanspost betrokken: herverzekering en vorderingen op tussenpersonen en vorderingen uit directe verzekering. Dit risico betreft het risico dat de tegenpartij niet kan betalen. De rating van de herverzekeraar heeft invloed op de hoogte van het kapitaal dat aangehouden moet worden voor dit risico. Operationeel risico Hierbij schrijft QIS 5 voor, het maximum van de volgende bedragen op te nemen: xx% van de bruto schadevoorziening of xx% van de bruto verwachte premie

decem Solven cy II Kapita alsber ekenin g (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst

decem Solven cy II Kapita alsber ekenin g (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst 141 decem Traini ber ng 2012 Solven cy II Kapita alsber ekenin g Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst SOLVENCY II TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V.

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Standaard en Interne Modellen onder Solvency II Hoe een intern model kan bijdragen tot beter risicobeheer Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Inleiding

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS

KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS TEKST: LAURENS ROODBOL EN DENNIS DE VRIES KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS AANLEIDING Op eigen initiatief wordt regelmatig door Laurens Roodbol

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Ontwikkeling schademarkt

Ontwikkeling schademarkt Ontwikkeling schademarkt Waardering Technische Voorzieningen SII Michiel van Dellen & Harold Hendriks DNB heeft zorgen over de Schadesector FD 26-11-2014: Voor verzekeraars zijn er geen eenvoudige oplossingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? Ir. I. Massart RV 1 Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? 12 Inleiding Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, lijkt boedelverdeling

Nadere informatie

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 Inleiding Deze VBA Risicostandaard Beleggingen 2010 bevat de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters - standaarddeviaties en correlaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie