Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch"

Transcriptie

1 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8

2 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven.

3 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Kiest u voor een pensioenregeling met een gegarandeerd pensioen voor uw werknemers? En minimale kosten om beleggingsrisico s af te dekken? En de mogelijkheid om rendement te behalen op uw pensioenpremie in uw eigen beleggingsdepot? Dan is het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch van Delta Lloyd een goede oplossing voor u. Wat is het? Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch van Delta Lloyd is een pensioenregeling op basis van het salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is. Delta Lloyd garandeert de (opgebouwde) aanspraken en de gehanteerde tarieven. Uw pensioenpremies en opgebouwde pensioenreserves beleggen we in uw eigen beleggingsdepot waarbij u zelf kiest hoe het geld wordt belegd. Deze vorm van winstdeling biedt u uitzicht op extra rendement op uw pensioenpremies met minimale kosten. Dit extra rendement kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de opgebouwde pensioenaanspraken hun waarde te laten houden. En dat terwijl het beleggingsrisico bij Delta Lloyd ligt. Waarom het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch? U wilt uw werknemers goede arbeidsvoorwaarden bieden. Begrijpelijk dat u daarvoor een pensioenregeling wilt op basis van het salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is. Want dat biedt uw werknemers de meeste zekerheid. Maar daar zijn voor u risico s aan verbonden. U betaalt ervoor om deze risico s over te dragen aan de verzekeringsmaatschappij. Delta Lloyd biedt u de mogelijkheid een deel van deze pensioenlasten terug te verdienen. Dit doen wij door voor u een aparte beleggingsportefeuille in te richten. Wij beleggen uw pensioenpremies in deze aparte portefeuille. U kunt uw eigen beleggingskeuzes maken. Daarbij hebt u kans op winst op uw pensioenpremies. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan direct contact op met Delta Lloyd. Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch in één oogopslag Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch heeft de volgende kenmerken: De hoogte van de pensioenen staat vast omdat de regeling gebaseerd is op het salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is. We noemen dat een uitkeringsovereenkomst. De tarieven voor het bepalen van de premie staan vast voor de periode van het contract. U hebt uw eigen beleggingsportefeuille. Uw beleggingsportefeuille bestaat uit een deel dat overeenkomt met de verplichtingen van Delta Lloyd om uw aanspraken te kunnen garanderen en een deel waarmee u extra rendement kunt maken. U kunt met het beleggingsdeel dat boven de verplichtingen uitkomt meer risico nemen met daardoor kans op extra rendement. Met het deel van uw beleggingsportefeuille waarmee u extra rendement kunt maken heeft u dus uitzicht op winst. Deze winst is volledig voor u. U kunt daar bijvoorbeeld een toeslagregeling mee betalen om de pensioenen hun waarde te laten houden. Voor wie? Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch is geschikt voor werkgevers die een pensioenregeling bij een verzekeraar hebben ondergebracht of een eigen pensioenfonds hebben. Om maximaal voordeel van uw eigen beleggingen te hebben, houden wij een minimum jaarlijkse premie aan van één miljoen euro.

4 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. 4/8 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Hoe werkt het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch? De premie voor de pensioenverplichtingen Binnen uw pensioenregeling betaalt u premie om pensioen op te bouwen voor een oudedagsvoorziening voor uw (ex-)werknemers. In een normale situatie belegt de verzekeraar zelf alle middelen die zij ontvangt (fig a). Bij het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch krijgt u uw eigen beleggingsportefeuille. Dat betekent dat we uw pensioenpremies apart houden en specifiek voor u beleggen (fig b). En u inspraak hebt bij het samenstellen van uw portefeuille. Strategisch beleggen Samen met u zoeken we naar een mix in uw beleggingen met een zo goed mogelijk evenwicht tussen de kans op extra rendement en het risico op een lager rendement. U wilt immers een zo hoog mogelijke opbrengst tegen een risico dat bij u past. Ieder jaar zetten we de waarde van de beleggingen tegenover de waarde van de pensioenverplichtingen. De waarden van de verplichtingen en beleggingen stellen we vast met de prijzen in de financiële markten die dan van kracht zijn. Daardoor kan er op enig moment sprake zijn van een overschot, waarbij de waarde van de beleggingen meer is dan de waarden van de verplichtingen. Omdat er altijd een kans op een toekomstig tekort aanwezig blijft, houden we een deel van het overschot als buffer aan. De rest van het overschot betalen we uit of gebruiken we voor toeslagverlening. Maar er kan ook een tekort ontstaan. Er is dan niet genoeg geld om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Het risico voor een tekort ligt bij Delta Lloyd. U betaalt immers premie voor deze garantie. Beleggingsmandaat Delta Lloyd Asset Management maakt bij de start van de regeling afspraken met u over het zogenaamde beleggingsmandaat. In dit beleggingsmandaat spreken wij af hoe de verdeling is tussen het deel dat overeenkomt met de pensioenverplichtingenen en het deel waarover meer risico gelopen kan worden. Voor dat laatste deel spreken we af welke beleggingsstrategie wordt gevoerd. a. Winstdeling vanuit algemene middelen verzekeraar (op basis van objectieve maatstaf) Totaal belegd vermogen Rendement verzekeraar Beschikbaar voor winstdeling Winstdeling specifieke pensioencontract op basis van objectieve maatstaven gegarandeerd b. Winstdeling met gesepareerd beleggen (reëel resultaat) Totaal belegd vermogen Rendement verzekeraar Beschikbaar voor winstdeling Reëel rendement gesepareerd depot Beschikbare winst voor klant met gesepareerd depot Zelf invloed op beleggingen Kans op hoger rendement Eigen depot

5 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Kasstroommatch Met een deel van de portefeuille willen wij het beleggingsrisico afdekken. De beleggingsportefeuille stemmen wij nauwkeurig af op de verplichtingen. Hier zijn verschillende methodes voor. Bij deze variant van het Garantie pensioen met collectief beleggen gebruiken we de zogenaamde kasstroommatch om het beleggingsrisico af te dekken. Fig. a. Voorbeeld kasstroom (verwachte pensioenuitkeringen per jaar) 4 Rente % 4 De kasstroommatch start met een prognose van de te verwachten pensioenuitkeringen. Deze prognose baseren we onder andere op de levensverwachting van de verzekerden. Zo berekenen we het totaal aan verwachte pensioenuitkeringen tot het moment waarop de laatste verzekerde overlijdt (fig a.). Op die manier ontstaat er een goed beeld van de te verwachten uitkeringen (kasstroomprojectie). Van het totaal aan verwachte pensioenuitkeringen bepalen we de waarde die het op dit moment vertegenwoordigt. Dit doen 4 wij op basis van de marktrente van dit moment (fig b.). Vervolgens beleggen wij deze waarde (zonder kasstroom van jaar ) binnen de algemene middelen van Delta Lloyd. Door deze aanpak is er sprake van een volledige overeenstemming tussen verplichtingen en beleggingen. We garanderen hierbij een rendement op basis van de marktrente. Op dit onderdeel loopt u dus geen 4beleggings- risico. Doordat uw beleggingen onderdeel uitmaken van 4 Jaren de algemene middelen profiteert u van het hoge volume en daardoor lagere beheerskosten. Deze beheerskosten verrekenen we met de te hanteren marktrente. Rente % U kunt er voor kiezen om niet de hele kasstroom in de algemene middelen te beleggen. Bijvoorbeeld 9% of 8% en 4 de rest te beleggen in de rendementsportefeuille. U hebt dan uitzicht op winst, maar het beleggingsrisico wordt hoger. Door dat hogere risico wordt ook de garantievergoeding hoger. 4 4 Jaren Fig. b. Voorbeeld Marktrente Rente % Jaren Fig. c. Marktwaarde pensioenverplichtingen (Kasstromen vanaf jaar contant gemaakt tegen marktrente (per jaar) Miljoen 7 4 Contant maken tegen marktrente De marktrente is de rente die op een bepaald moment geldt op de geldmarkt en de kapitaalmarkt. 4 4 Jaren Op ren de geldmarkt wordt gehandeld in documenten met een waarde in geld. Op de kapitaalmarkt ook, maar daar staat die waarde langer dan één jaar vast. 4 4 Jaren Kasstroom jaar : liquide t.b.v. uitkeringen jaar

6 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Vermogensbeheer door Delta Lloyd Asset Management Delta Lloyd Asset Management is de onafhankelijke beheerder van het vermogen van Delta Lloyd. Zij beheert het vermogen van de verzekeringsmaatschappijen van de Delta Lloyd Groep. Dat doet Delta Lloyd Asset Management zowel voor grote instellingen als voor beleggingsfondsen voor particulieren. En zowel met beleggingen in aandelen als in obligaties. Met het doel om op de langere termijn aantrekkelijke rendementen te halen. Zonder de maatschappelijke verantwoor delijkheid daarbij uit het oog te verliezen. Kasstroommatches en de algemene middelen van Delta Lloyd De kasstroommatches van alle gesepareerde depots voegen we toe aan de algemene middelen van Delta Lloyd. Dat vermogen belegt Delta Lloyd Asset Management volgens het risicomanagementbeleid. Hieronder leest u daar meer over en over wat Delta Lloyd Asset Management belangrijk vindt bij het beheren van het vermogen van Delta Lloyd. Risicomanagement Het risicomanagement van Delta Lloyd biedt bescherming tegen gebeurtenissen die een risico vormen. Bijvoorbeeld de financiële betrouwbaarheid van een bedrijf waarin zij beleggen. Het beleid voor het risicomanagement is opgenomen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Meer informatie over het risicomanagement staat in ons jaarverslag op www. deltalloydgroep.com. Verantwoord beleggen Delta Lloyd Asset Management neemt als belegger haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom is verantwoord beleggen een vast onderdeel van het beleggingsbeleid. Ze hebben zelf voorwaarden opgesteld om bedrijven uit te sluiten. En ze kijken goed naar internationale ontwikkelingen. Zo beleggen ze bijvoorbeeld niet in bedrijven die omstreden wapens maken of verkopen. Of in bedrijven die de mensenrechten schenden. Rendementsportefeuille Het gedeelte van uw beleggingen dat uitkomt boven de kasstroommatch, kan risicovoller worden belegd in de rendementsportefeuille. Deze rendementsportefeuille geeft uitzicht op hogere rendementen. De winst die we daar behalen, is geheel voor u. Vaststelling winstdeling Als de actuele waarde van alle bezittingen (beleggingen en vorderingen) hoger is dan de pensioenverplichtingen, is er sprake van een vermogensoverschot. En als die lager is, een vermogenstekort. Een vermogensoverschot is in principe van u. Maar omdat de actuele waarde van beleggingen voortdurend verandert, keren we dat niet direct uit. Dat gebeurt als het overschot een bepaalde grens overschrijdt. Daarmee ontstaat er een buffer. Het overschot boven de buffer keren we uit. Of u gebruikt het om de opgebouwde pensioenen te verhogen. De keuze die u maakt met een vermogensoverschot heeft invloed op de hoogte van de garantievergoeding. Die wordt namelijk beïnvloed door de verhouding van de waarde van de beleggingen ten opzichte van de waarde van de verplichtingen (dekkingsgraad). Hoe houden we u op de hoogte over uw beleggingen? Ieder kwartaal ontvangt u een beleggingsrapportage met de beleggingsresultaten en de waarde van het belegde vermogen. Elk halfjaar voorzien we de rapportages van een uitgebreide toelichting. Voor uw gesepareerde beleggingsdepot maken we jaarlijks een afrekening en een beleggingsverslag. Hierin ziet u het totaal aan rendement, kosten en het vermogensoverschot of -tekort. Daarnaast bespreken we regelmatig uw beleggingsbeleid. Een goede gelegenheid om dieper in te gaan op de ontwikkelingen op de financiële markten. En om, als dat nodig is, uw beleggingsstrategie bij te sturen.

7 Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. 7/8 Via Delta Lloyd Asset Management krijgt u online toegang tot uw beleggingsportefeuille en informatie over de fondsen en financiële markten. In een beveiligde omgeving kunt u specifieke rapportages opvragen. Hiermee kunt u uw eigen portefeuille op de voet volgen. Uw eigen accountmanager van Delta Lloyd Asset Management behartigt uw belangen en is uw vaste aanspreekpunt. Hebt u extra wensen op het gebied van rapportage en communicatie? Geen probleem. We komen u graag tegemoet. Doelgroep, regelingen en verzekeringen Gesepareerd beleggen zorgt voor extra kosten omdat het meer werk met zich meebrengt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de extra administratie en jaarlijkse afrekeningen. Om het kostenpercentage laag te houden, is schaalgrootte belangrijk. Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch is daarom geschikt voor grotere werkgevers die de pensioenregeling bij een verzekeraar hebben ondergebracht of met een eigen pensioenfonds, met een jaarpremie van één miljoen euro of meer. De pensioenregeling bij een gesepareerd beleggingsdepot gaat uit van salaris en het aantal jaren dat een werknemer in dienst is. U kunt hierbij kiezen tussen een eindloon- of middelloonvariant. Uitgangspunt is uw bestaande pensioenreglement of een gewenste nieuwe regeling. Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch biedt bij pensionering een ouderdomspensioen voor uw werknemer en bij overlijden een partner- en wezenpensioen voor de nabestaanden. Ook een arbeidsongeschiktheidspensioen kan onderdeel zijn van de pensioenregeling. Dit geldt ook voor een Anw-hiaat-pensioen. Uw pensioenpremies en opgebouwde pensioenreserves beleggen we in uw eigen beleggingsdepot waarbij u zelf kiest hoe het geld wordt belegd. Alle voordelen op een rij U houdt grip op uw eigen beleggingsportefeuille. U kunt beleggen op een wijze die bij uw bedrijf en uw risicoprofiel past. De hoogte van uw garantievergoeding is mede afhankelijk van het risico dat u wilt lopen. Dankzij de kasstroommatch is het beleggingsrisico gedekt. Hiermee kunt u de garantievergoeding verlagen. De kasstroommatch biedt u zekerheid. Delta Lloyd garandeert de toekomstige pensioenuitkeringen. De rendementsportefeuille biedt uitzicht op extra rendement. Uw pensioenpremies worden transparant belegd. De jaarlijkse afrekening geeft helder inzicht in de financiën. Maximale flexibiliteit doordat het winstdelingssyteem bij bijna alle pensioenregelingen met garantie toepasbaar is. De winst op uw beleggingen is geheel voor u. En dat alles gecombineerd met een gegarandeerd pensioen voor uw medewerkers! Waar u op moet letten U profiteert pas van de voordelen als het premievolume groot is. Daarom hanteren we een minimum jaarpremie van één miljoen euro. Delta Lloyd Asset Management beschikt over gespecialiseerde kennis, maar uw ervaring met beleggen komt ook van pas.

8 Meer informatie? Wilt u meer weten over Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch van Delta Lloyd? Neem dan contact op met ons. Wij gaan graag met u in gesprek. Delta Lloyd Levensverzekering NV Corporate Clients Postbus BA Amsterdam Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. T () 94

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie