NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT"

Transcriptie

1 NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT

2 1. Welke van de onderstaande taken valt NIET onder de treasurytaak? A. De registratie van financiële gegevens door middel van een resultatenrekening. B. Het opstellen van een liquiditeitenprognose. C. Het onderhouden van bankrelaties. D. Het ontwikkelen van een rentevisie. 2. Hieronder volgen drie controles op treasuryactiviteiten. I. Controle of de medewerkers die contracten afsloten, daartoe bevoegd waren. II. Controle of bij het afsluiten en administreren van de transacties alle procedures werden nageleefd. III. Controle of bij de transacties de meest gunstige koersen zijn bedongen. Welke van deze controles voert de interne accountant uit bij de interne controle van de treasuryactiviteiten? A. Uitsluitend I en II. B. Uitsluitend I en III. C. Uitsluitend II en III. D. I, II en III. 3. Wat is het doel van een kaspositieoverzicht? A. Het geeft een dagelijks overzicht van de omvang van het werkkapitaal. B. Het geeft de liquiditeitsprognose voor de middellange termijn. C. Het geeft een overzicht van alle valutaposities. D. Het geeft een prognose van de dagelijkse eindsaldi van alle rekeningen. 4. Hieronder volgen twee beweringen over de rentecondities van rekeningen-courant. I. Bij een universeel tarief wordt dit tarief berekend over het gehele saldo. II. In sommige landen wordt GEEN rente vergoed op creditsaldi in rekeningcourant. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. D. Geen van beide is juist. 5. Hieronder volgen twee beweringen over cashpools op basis van zero balancing. I. Voor de renteverrekening tussen de deelnemers is een systeem van interne rekeningen-courant nodig. II. Bij zero balancing worden de saldi van de decentrale rekeningen automatisch afgeroomd. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. D. Geen van beide is juist. NIBE-SVV 2

3 6. A1 Land X A2 B A3 C D1 Land Y Land Z D2 In bovenstaande figuur geven de kleine blokjes rekeningen aan. De grote blokken die om meerdere rekeningen staan, geven aan dat deze rekeningen samen in een cashpool zijn opgenomen. A, B en C zijn onderdelen van hetzelfde concern en behoren tot dezelfde juridische entiteit. Onderneming D maakt wel deel uit van het concern, maar is een aparte juridische entiteit. Bedrijfsonderdeel A is gevestigd in land X, bedrijfsonderdeel B is gevestigd in land Y en bedrijfsonderdelen C en D zijn gevestigd in land Z. A is de centrale treasury en heeft drie rekeningen, A1 (de rekening bij de hoofdvestiging van de huisbank), A2 en A3 bij buitenlandse branches van de huisbank. Bedrijfsonderdeel D heeft twee rekeningen, D1 en D2. Welke van de onderstaande beweringen over de bovenstaande cash-poolconstructie is JUIST? A. De internationale cashpool is een notional pool. B. Rekening C is een collection account. C. Rekening D2 loopt bij de lokale branche van de huisbank in land Z. D. Rekening A2 is een ingezetenenrekening. 7. Alle rekeningen van een onderneming lopen bij dezelfde bank. Welke van de onderstaande factoren zal de cashmanager NIET meewegen bij de overweging om een nieuwe rekening op te nemen in de cashpool? A. De kosten van de transfers van deze rekening naar de centrale rekening. B. De kosten van bankfloat. C. De omvang van de omzetten en saldi op de nieuwe rekening. D. De creditrentevergoeding op de lokale rekening. 8. Een cashmanager moet voor zes maanden gelden uitzetten. Zowel de huidige driemaandsrente als de huidige zesmaandsrente bedragen 3,75%. Hij twijfelt tussen de volgende twee alternatieven: I. een driemaands deposito, direct daarna gevolgd door nog een driemaands deposito; II. een zesmaands deposito. Hij kiest voor alternatief I indien het treasurybeleid (1) is en de onderneming een (2) van de rente verwacht. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. defensief stijging B. offensief daling C. defensief daling D. offensief stijging NIBE-SVV 3

4 9. Een onderneming heeft een permanent liquiditeitsoverschot. Bij de evaluatie van het liquiditeitenbeheer wordt duidelijk dat de renteresultaten slechter zijn dan de markt. Welke van de onderstaande oorzaken is hiervan GEEN mogelijke oorzaak? A. Inverse yieldcurve. B. Fouten in de liquiditeitsprognose. C. Beleggingen in slechte debiteuren. D. Verkeerde rentevisie. 10. Welke van de onderstaande maatregelen valt NIET onder het geldstromenbeheer? A. Verlagen van de tarieven voor het betalingsverkeer. B. Verminderen van bankfloat. C. Het concentreren van saldi, zodat per valuta één overall positie ontstaat. D. Versnellen van binnenkomende betalingen en vertragen van uitgaande betalingen. 11. Wat wordt bij securitisatie aan een onderneming overgedragen? A. Een deel van de activa van een onderneming. B. De betaalacitiviteiten. C. De beveiligingsdienst. D. De treasuryactiviteiten. 12. Hieronder volgen twee beweringen over het gebruik van valutaswaps door ondernemingen. I. Het voordeel van een valutaswap boven een combinatie van een kasgeldlening in één valuta en een deposito in een andere valuta is dat bij valutaswaps interbancaire rentes worden gebruikt II. Valutaswaps kunnen worden gebruikt om termijnaffaires te verlengen. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. D. Geen van beide is juist. 13. Een Nederlandse onderneming levert haar overboekingsopdrachten elektronisch aan vanaf een pc in Nederland. De huisbank van deze onderneming is ABN AMRO. Welke van de onderstaande overboekingen is GEEN remote local payment? A. Een USD-overboeking ten laste van een USD-rekening bij Citibank New York. B. Een USD-overboeking ten laste van een USD-rekening bij de New Yorkbranche van ABN AMRO. C. Een EUR-overboeking ten laste van een eurorekening bij de ABN AMRO branche in Brussel. D. Een USD overboeking ten gunste van een USD-rekening in de Verenigde Staten en ten laste van een USD-rekening bij ABN AMRO Nederland. NIBE-SVV 4

5 14. Welke van de onderstaande beweringen over de interbancaire verwerking van overboekingen is ONJUIST? A. Bij brutosettlementsystemen is vaak sprake van real-time settlement. B. Bij nettosettlementsystemen worden alleen de gesaldeerde bedragen verrekend. C. De settlement verloopt doorgaans via rekeningen die de banken bij elkaar aanhouden. D. Bij nettosettlement krijgen de banken van de begunstigden informatie over alle onderliggende overboekingen. 15. Bij een bankcheque is de bank van de opdrachtgever in elk geval de (1) en heeft de bank van de begunstigde (2) zelfstandige betalingsverplichting naar haar cliënt. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. betrokkene GEEN B. trekker GEEN C. betrokkene een D. trekker een 16. Welk van de onderstaande mogelijke voordelen van efficiënt cashmanagement is NIET het gevolg van het opzetten van een nettingsysteem? A. Verbetering van het renteresultaat op de rekeningen-courant. B. Verbetering van de liquiditeitsplanning. C. Vermindering van kosten als gevolg van valutatransacties. D. Verlaging van de transactiekosten van het betalingsverkeer. 17. Welke van de onderstaande werkzaamheden worden in een payment factory uitgevoerd? A. Voeren van de debiteurenadministratie. B. Het sturen van een betaaltape naar de bank. C. Het verwerken van de binnenkomende facturen. D. Correspondentie met de crediteuren. 18. Van een onderneming is de volgende balans bekend: Balans (x EUR 1.000, ) Gebouwen 200 Machines 100 Voorraden 300 Debiteuren 260 Kas 80 Totaal 940 Eigen vermogen 390 Lange leningen 250 Crediteuren 125 Overig kort vreemd vermogen 175 Totaal 940 Wat is de omvang van het werkkapitaal van deze onderneming? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. D. EUR ,. NIBE-SVV 5

6 19. Hieronder volgen twee beweringen over de duur van de liquidemiddelencyclus. I. Een korte duur van de liquidemiddelencyclus leidt tot een laag beslag van het productieproces op de liquiditeiten. II. Het verstrekken van een korting bij contante betaling leidt onder meer tot het verkorten van de liquidemiddelencyclus. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. D. Geen van beide is juist. 20. Van een onderneming is de volgende vervalkalender van de debiteurenportefeuille en zijn de onderstaande gegevens over de verkopen op rekening over het eerste halfjaar bekend. Vervalkalender: Leeftijdscategorie: Openstaande rekeningen: % van het totaal 0-30 dagen EUR , 70% dagen EUR , 20% dagen EUR , 7% >91 dagen EUR , 3% (van elke leeftijdscategorie wordt 0,5% betaald, de rest wordt na 182 dagen afgeboekt) Omzetten op rekening: januari EUR , februari EUR , maart EUR , april EUR , mei EUR , juni EUR ,. Wat is op grond van deze gegevens de prognose van de debiteurenontvangsten in juni? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. D. EUR ,. 21. Een Amerikaanse treasurer wil zich indekken tegen een stijging van de euro. Hij wil echter voor een deel meeprofiteren van een eventuele daling van de euro. Welk instrument kiest deze treasurer? A. Een termijnaffaire EUR/USD. B. Een EUR call / USD put optie. C. Spottransactie. D. Een valutaswap. NIBE-SVV 6

7 22. Gegeven is het volgende: spotkoers EUR/GBP 0,7000; 6-maands geldmarktrente GBP 5,00%; 6-maands eurogeldmarktrente 3,00%. Welke van de onderstaande koersen geeft een goede indicatie van de driemaands termijnkoers EUR/GBP? A. 0,6930. B. 0,6965. C. 0,7035. D. 0, Een partij heeft een 6 tegen 12 FRA verkocht met een contractrente van 3% en een nominaal bedrag van EUR 100 miljoen. Wat is bij benadering het resultaat als het zesmaands EURIBOR op de vervaldatum 2% is? A. Hij ontvangt EUR 0,5 miljoen. B. Hij ontvangt EUR 1 miljoen. C. Hij betaalt EUR 0,5 miljoen. D. Hij betaalt EUR 1 miljoen. 24. Hieronder volgen drie fasen van centralisatie van de cashmanagementactiviteiten. 1. Centralisatie van het rente- en valutarisicobeheer. 2. Centralisatie van het geldstromenbeheer. 3. Centralisatie van het liquiditeitenbeheer. Welke volgorde van deze stadiums is JUIST? A. 3, 1, 2. B. 2, 3, 1. C. 2, 1, 3. D. 1, 3, 2. NIBE-SVV 7

8 Antwoorden Cashmanagement 1. A 2. A 3. D 4. C 5. C 6. A 7. B 8. D 9. A 10. C 11. A 12. C 13. D 14. C 15. B 16. A 17. B 18. B 19. C 20. C 21. B 22. C 23. A 24. D U dient 16 van de 24 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV 8

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPPENKADER... 3 HOOFDSTUK 3 TREASURYBELEID... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Richtlijnen... 5 3.2.1 Risicobeheer...

Nadere informatie

Handboek Derivaten. voor accountants, fiscalisten en controllers. Mike Velthaak Lex van der Wielen. Tweede druk. in samenwerking met hans van sonderen

Handboek Derivaten. voor accountants, fiscalisten en controllers. Mike Velthaak Lex van der Wielen. Tweede druk. in samenwerking met hans van sonderen handboek derivaten Mike Velthaak Lex van der Wielen in samenwerking met hans van sonderen Handboek Derivaten voor accountants, fiscalisten en controllers Tweede druk financial markets books Financial

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 12

Oefenopgaven Hoofdstuk 12 Oefenopgaven Hoofdstuk 12 1 Methoden Bij de bepaling van de omvang van het renterisico kunnen verschillende technieken gebruikt worden. De bekendste zijn: o o o Duration Gap-analyse VAR-methodiek In welke

Nadere informatie

Waardering van derivaten

Waardering van derivaten Hoofdstuk 5 Waardering van derivaten Inleiding Van tijd tot tijd moeten financiële instrumenten en dus ook derivaten gewaardeerd worden. Ondernemingen die volgens de IFRS verslaggevingregels rapporteren,

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Leeuwarden, 16 maart 2011 Inhoud Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Samenvatting treasuryproces 6 2.1. Financieren 2.2. Beleggen 2.3. Rentemanagement

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Stichting Thuisvester Treasurystatuut

Stichting Thuisvester Treasurystatuut Stichting Thuisvester Treasurystatuut Vastgesteld door het bestuur: 3 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 15 april 2015 TREASURYSTATUUT STICHTINGTHUISVESTER DEF 15-4-20153-4-2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis Uitwerkingen Aandelen, obligaties en derivaten drs. H.J.Ots Hellevoetsluis Opgaven H1 Opgave 2 Antwoord C. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord B. Opgave 5 Antwoord C. Opgave 6 Opgave 7 Antwoord A.

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Europees betalingsverkeer 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN Begripsbepalingen Artikel 1 Van de in deze verordening gehanteerde begrippen zijn de volgende omschrijvingen te geven: Algemeen bestuur Beleggen Contractrente/rendement

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie