BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN"

Transcriptie

1 BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN Begripsbepalingen Artikel 1 Van de in deze verordening gehanteerde begrippen zijn de volgende omschrijvingen te geven: Algemeen bestuur Beleggen Contractrente/rendement Dagelijks bestuur Fictieve treasurytransactie Financiering Liquiditeitenplanning Liquiditeitspositie Stadsgewest Taakbeheerder Het algemeen bestuur van het stadsgewest. De aanwending van tijdelijk overtollige liquide middelen door aanschaf van vermogenstitels van derden, waarover de verkrijger voor de duur van de belegging een vergoeding ontvangt in de vorm van rente, dividend of waardeverandering. De administratieve rente, die het stadsgewest toerekent aan het Mobiliteitsfonds in verband met een liquiditeitsoverschot of -tekort. De rente is gebaseerd op het liquiditeitsverloop van het Mobiliteitsfonds en op de geldende rente op de geld- en kapitaalmarkt. De contractrente wordt vastgelegd in fictieve treasurytransacties. Bij de contractrente wordt niet gekeken of het overschot of tekort ook daadwerkelijk door het stadsgewest wordt belegd of geleend. Het dagelijks bestuur van het stadsgewest. Een intern contract tussen de taakbeheerder en de treasurer, waarin wordt vastgelegd welk bedrag de treasurer voor welke termijn moet beleggen of financieren. Bovendien wordt de rentevergoeding vastgelegd. Deze vergoeding is afgele id van de geldende rente op de geld- en kapitaalmarkt. Het lenen van tijdelijk ontbrekende liquide middelen in de vorm van leningen, waarover de lener voor de duur van de lening een vergoeding in de vorm van rente verschuldigd is. De raming van het verloop van ontvangsten en uitgaven van het Mobiliteitsfonds en de gevolgen daarvan op de liquiditeitspositie (ook wel genoemd liquiditeitsprognose). De hoeveelheid aanwezige liquide middelen op enig moment, als saldo van de ontvangsten, uitgaven, beleggingen en leningen. Het stadsgewest Haaglanden De door het dagelijks bestuur aangewezen medewerker van het stadsgewest, die verantwoordelijk is voor het financieel beheer van het Mobiliteitsfonds.

2 Taakgericht treasuryplan (TTP) Treasurer Het beleidsplan, waarin de gewenste en geraamde fictieve treasury transacties voor het Mobiliteitsfonds worden vastgelegd. De door het dagelijks bestuur aangewezen medewerker van het stadsgewest, die is belast met de coördinatie en uitvoering van het treasurymanagement. De centrale treasury of treasurer is een onderdeel van de centrale unit Financiën van het stadsgewest. Treasurybeheersverordening Verordening, waarin het stadsgewest de hoofdlijnen van het te voeren treasurymanagement vastlegt. Treasury-uitvoeringsplan (TUP) Treasurymanagement Concreet beleidskader voor de uitvoering van de daadwerkelijke treasurytransacties door de treasurer op de geld- en kapitaalmarkt. Het totale beheer van de inkomende en uitgaande geldstromen, de positieve en negatieve liquiditeitspositie. Doelstelling en begrenzing van het financieel beheer van het Mobiliteitsfonds Artikel 2 Het financieel beheer van het Mobiliteitsfonds omvat: a. de betaling van alle verplichtingen uit hoofde van het Mobiliteitsfonds; b. de incasso van alle vorderingen uit hoofde van het Mobiliteitsfonds; c. de bewaarfunctie van de tijdelijk overtollige liquide middelen; d. de financiering van de tijdelijk ontbrekende liquide middelen, benodigd om uitgaven te doen uit hoofde van het Mobiliteitsfonds. Artikel 3 Het financieel beheer heeft tot doel de activiteiten genoemd in artikel 2 zo doelmatig mogelijk uit te voeren, waarbij onnodige financiële risico s worden vermeden. Artikel 4 De met het financieel behaalde rentebaten komen ten gunste van het Mobiliteitsfonds. Rentelasten uit hoofde van de financiering van tijdelijke liquiditeitstekorten komen ten laste van het Mobiliteitsfonds. Organisatie van het financieel beheer van het Mobiliteitsfonds Artikel 5 Het algemeen bestuur draagt de bevoegdheden voor een doelmatig en verantwoord financieel beheer van het Mobiliteitsfonds op aan het dagelijks bestuur.

3 Artikel 6 Het dagelijks bestuur mandateert de bevoegdheden voor zover betrekking hebbend op de uitvoering van het financieel beheer aan de taakbeheerder van het Mobiliteitsfonds, met uitzondering van de taken die in artikel 7 zijn vermeld. Artikel 7 Van de volgende taken, die behoren tot de verantwoordelijkheid van de taakbeheerder, is de uitvoering opgedragen aan de treasurer: a. de uitvoering van het inkomende en uitgaande betalingsverkeer (in opdracht van de taakbeheerder); b. het bijbehorende debiteuren- en crediteurenbeheer; c. de registratie van het betalingsverkeer, de debiteuren, de crediteuren en van de fictieve treasurytransacties. Artikel 8 De secretaris van het stadsgewest is belast met het toezicht op de correctie uitvoering van de betreffende activiteiten. Beleidskader Artikel 9 Bij het uitvoeren van het financieel beheer van het Mobiliteitsfonds zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit de treasurybeheersverordening en het treasury-uitvoeringsplan (TUP) van toepassing. Planningsinformatie Artikel 10 De taakbeheerder voorziet het dagelijks bestuur halfjaarlijks vóór 1 januari en 1 juli van een actueel overzicht van de geplande ontvangsten en uitgaven en het saldo van het Mobiliteitsfonds. Uit dit overzicht blijkt bovendien welke fictieve financierings- en beleggingstransacties reeds in voorgaande jaren zijn afgesloten om het verwachte liquiditeitenverloop te beleggen resp. financieren. Artikel 11 De halfjaarlijks bij te stellen liquiditeitenplanning heeft een jaarplanning met een planningshorizon van de resterende looptijd van het Mobiliteitsfonds. Treasurymanagement Artikel 12 De taakbeheerder en de treasurer stellen jaarlijks vóór 1 januari een taakgericht treasuryplan (TTP) voor het Mobiliteitsfonds op.

4 Artikel 13 Dit taakgericht treasuryplan (TTP) wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Artikel 14 In het taakgericht treasuryplan (TTP) geeft de taakbeheerder de voorgestelde hoofdlijnen van de na 1 januari af te sluiten fictieve treasurytransacties aan, alsmede de motivering voor deze keuze. Artikel 15 Er worden door de taakbeheerder geen directe beleggingen of financieringen verricht ten gunste of ten laste van het Mobiliteitsfonds. De taakbeheerder gaat uitsluitend fictieve transacties aan met de treasurer van het stadsgewest. Artikel 16 Over de fictieve beleggingen ontvangt de taakbeheerder van de treasurer een vergoeding, die marktconform en in overeenstemming met de looptijd is. Voor de bepaling van deze rentevergoeding wordt gekeken naar vergelijkbare financierings- en beleggingsinstrumenten, die voldoen aan de in artikel 17 genoemde criteria. Artikel 17 Fictieve transacties moeten voldoen aan de volgende criteria: a. De transactie moet uitvoerbaar zijn voor de treasurer, gegeven het lopende treasuryuitvoeringsplan (TUP). b. De looptijden van de fictieve beleggingstransacties worden afgestemd op de verwachte liquiditeitsbehoefte van het Mobiliteitsfonds. Tussentijdse renteherzieningen dienen te worden vermeden. De taakbeheerder kan fictieve beleggingstransacties aangaan op zowel 1 juli als op het moment waarop de rijksbijdrage wordt ontvangen. Eventuele afwijkingen dienen gemotiveerd te worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. c. De looptijden en aflossingsschema s van de fictieve financieringstransacties worden afgestemd op de verwachte liquiditeitsbehoefte van het Mobiliteitsfonds. Tussentijdse renteherzieningen dienen te worden vermeden. De taakbeheerder dient hierbij rekening te houden met verwachte ontvangstdata van de rijksbijdrage. Eventuele afwijkingen dienen gemotiveerd te worden goedgekeurd door het dagelijks bestuur. d. Over de middelen van het Mobiliteitsfonds, die (nog) niet middels fictieve transacties bij de treasurer zijn belegd resp. gefinancierd, vergoedt resp. berekent de treasurer een rentevergoeding die is afgeleid van het daggeldtarief, zoals dat wekelijks door de Bank Nederlandse Gemeenten wordt gepubliceerd. Artikel 18 Indien de werkelijke geldstromen afwijken van de planning, zullen de fictieve transacties niet meer volledig aansluiten op de financierings- resp. beleggingsbehoefte. De rentevoor- of nadelen, die voortvloeien uit de herfinanciering of herbelegging van dit verschil, komen ten gunste resp. ten laste van het Mobiliteitsfonds.

5 Artikel 19 De fictieve treasurytransacties worden geacht te zijn afgesloten binnen en periode van 21 dagen na de vaststelling van het taakgericht treasuryplan (TTP) door het dagelijks bestuur. Artikel 20 Artikel 19 is niet van toepassing indien op genoemde einddatum een gedeelte ter grootte van 25% van het eventueel te beleggen bedrag nog niet van de gemeenten is ontvangen. Zodra meer dan 75% van de gemeentelijke bijdrage is ontvangen, dient de taakbeheerder zorg te dragen voor een zo spoedig mogelijke uitvoering van het taakgericht treasuryplan (TTP). Debiteurbeheer Artikel 21 De gemeenten worden geacht hun financiële verplichtingen tegelijk met de betaling van de bijdrage per inwoner te voldoen op 1 januari en 1 juli van enig jaar. Indien van een gemeente op die datum nog geen bijdrage is ontvangen zorgt de treasurer in overleg met de taakbeheerders voor directe aanmaning waarbij verwezen wordt naar het gestelde in de artikelen 22 en 23 van deze verordening. Artikel 22 Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 7 dagen brengt de treasurer de gemeente, die in gebreke blijft, rente in rekening over de vordering. Artikel 23 Voor de berekening van de rente wordt gedurende de eerste 14 dagen het geldende debettarief op het rekening-courant gehanteerd. Als daarna, zonder opgaaf van redenen, nog niet aan de financiële verplichting is voldaan wordt het wettelijke rentepercentage gehanteerd, zoals dat op dat moment geldt. Voor de renteberekeningsmethode wordt uitgegaan van enkelvoudige interest, de maand op het juiste aantal dagen en het jaar op het juiste aantal dagen. Artikel 24 De treasurer verstrekt het dagelijks bestuur bij iedere Marap een overzicht van de openstaande vorderingen en de te berekenen rente. Artikel 25 De ontvangen boeterente wordt toegevoegd aan de exploitatie van het stadsgewest.

6 Crediteurenbeheer Artikel 26 Over vorderingen, die deelnemende gemeenten hebben op het stadsgewest, vergoedt het stadsgewest rente vanaf het moment waarop de vordering op grond van een besluit van het algemeen bestuur is ontstaan. Artikel 27 Voor de renteberekening hanteert het stadsgewest het credit-rentetarief zoals zij dit ontvangt over tegoeden op haar rekening-courant. Realisatie- en verantwoordingsinformatie Artikel 28 De taakbeheerder stelt bij de tweede Marap een overzicht op, waarin hij aan het dagelijks bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde financiële beheer van het Mobiliteitsfonds. Artikel 29 In deze verantwoording presenteert de taakbeheerder: De gerealiseerde rentebaten en -lasten van de fictieve treasurytransacties; De afwijkingen tussen de liquiditeitenplanning en de werkelijke geldstromen en de renteverliezen resp. -winsten, die hierdoor zijn opgetreden. Slotbepalingen Artikel 30 De beheersverordening Mobiliteitsfonds treedt na bekendmaking van het besluit tot vaststelling in werking op 1 januari Artikel 31 De verordening wordt aangehaald als Beheersverordening Mobiliteitsfonds Haaglanden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden van 24 november 1999 De secretaris, De voorzitter, DRS. A. HARKES

7 Toelichting Algemeen Het Mobiliteitsfonds is ingesteld om de uitvoering van een ambitieus programma voor de verbetering van de bereikbaarheid van Haaglanden te financieren. Het rijk en de deelnemende gemeenten zijn overeengekomen voor de financiering ervan gedurende een aantal jaren een storting te doen in het fonds, waarbij de gemeenten zorg dragen voor de wettelijk vereiste eigen bijdrage. De gemeenten ontvangen de bijdragen voor vooraf vastgestelde plannen, waarbij in het algemeen 50% van de subsidie wordt verstrekt bij aanvang van het project en 50% na ontvangst van de accountantsverklaring. De verwachting is dat de jaarlijkse stortingen en onttrekkingen niet aan elkaar gelijk zullen zijn. Dit betekent dat er, òf middelen te beleggen zijn dan wel dat het stadsgewest moet lenen om de bijdragen te kunnen voldoen. Aangezien het om omvangrijke geldstromen gaat is een goed financieel beheer van het Mobiliteitsfonds van groot belang. Het streven naar rendement mag echter niet leiden tot onverantwoorde risico s. Per artikel Artikel 2 t/m 4 Doelstelling en begrenzing van het financieel beheer van het Mobiliteitsfonds Het financieel beheer omvat meer dan uitsluitend beleggen of financieren. Ook het beheer van de vorderingen en schulden draagt bij aan een zo gunstig mogelijk renteresultaat van het Mobiliteitsfonds. Artikel 5 t/m 8 Organisatie van het financieel beheer van het Mobiliteitsfonds De bevoegdheden en de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer worden door het dagelijks bestuur van het stadsgewest gemandateerd aan de taakbeheerder van het Mobiliteitsfonds. Omdat dit niet noodzakelijk een financieel deskundige behoeft te zijn, is een belangrijk deel van de uitvoering opgedragen aan de treasurer (onderdeel van de centrale unit Financien van het stadsgewest). Deze verzorgt ook het financieel beheer voor andere taken van het stadsgewest en beschikt bij uitstek over de kennis van de geld- en kapitaalmarkt. Zoals in artikel 15 is vastgelegd wordt er voor de belegging en financiering van het Mobiliteitsfonds ook een getrapte methode gehanteerd. De taakbeheerder gaat een fictieve transactie aan met de treasurer. De treasurer belegt of financiert vervolgens op de geld- of kapitaalmarkt. Bovendien voert hij de debiteuren- en crediteurenadministratie. De taakbeheerder blijft echter eindverantwoordelijk. De taakbeheerder is ook de eerst aangewezene voor de prognose van de geldstromen. Voor een goed financieel beheer is een goede samenwerking tussen deze twee disciplines een vereiste. De secretaris van het gewest ziet toe op de goede werking van het proces. Artikel 9 Beleidskader Vooral voor het financieren en beleggen geldt dat aanzienlijke risico s gelopen kunnen worden. Om die reden is er voor het stadsgewest op centraal niveau een treasurybeleid geformuleerd. Dit beleid geeft de grenzen aan voor de manier waarop de treasurer mag beleggen of financieren. In de fictieve transacties, die de treasurer met de taakbeheerder aangaat, mag hij dan ook geen zaken toezeggen, die hij zelf niet kan waarmaken. Om die reden is de treasurybeheersverordening en het treasury-uitvoeringsplan (TUP) ook van toepassing op het financieel beheer van het Mobiliteitsfonds.

8 Artikel 10 en 11 Planningsinformatie De basis voor het financieel beheer ligt in de liquiditeitenplanning. Deze planning wordt voor een belangrijk deel bepaald door start en beëindiging van de bouwactiviteiten. De taakbeheerder is bij uitstek degene die hierop zicht heeft. Een actuele planning is van belang omdat er soms voor meerdere jaren belegd of gefinancierd wordt om bijvoorbeeld zekerheid te krijgen over de hoogte van de rente. Een onjuiste planning kan leiden tot onjuiste financierings- of beleggingsbeslissingen. Een goede planning betekent echter geen zekerheid omtrent de ontvangsten en uitgaven. De toekomst is immers altijd onzeker. Een goede planning zorgt er wel voor dat de kans op afwijkingen zo gering mogelijk is en dat eventuele afwijkingen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd. Artikel 12 t/m 20 Treasurymanagement Op grond van de liquiditeitenplanning krijgt de taakbeheerder inzicht in de bedragen, die belegd kunnen worden c.q. gefinancierd moeten worden. Ook krijgt hij inzicht in de mogelijke termijnen van de beleggingen en de leningen. De taakbeheerder legt deze uitgangspunten ieder jaar vast in het taakgericht treasuryplan (TPP) voor het Mobiliteitsfonds. Hij stelt dit plan op samen met de treasurer. Voor de belegging resp. financiering van het saldo van het Mobiliteitsfonds is gekozen voor een getrapte benadering. Een liquiditeitenoverschot in het Mobiliteitsfonds betekent niet altijd dat ook het stadsgewest als geheel een liquiditeitsoverschot heeft. Om het financieel beheer van het stadsgewest te vergemakkelijken is gekozen voor een methode waarbij het Mobiliteitsfonds (evenals de andere taken) een rentevergoeding krijgt die uitsluitend is gebaseerd op de beleggingsmogelijkheden van het Mobiliteitsfonds. Bij de verwachte looptijden en bedragen wordt gekeken naar de rente in de markt op het moment waarop de fictieve treasurytransactie wordt afgesloten. De taakbeheerder weet dus welke rente hij ontvangt van resp. moet betalen aan de treasurer. De rentevergoeding wordt dus niet meer beïnvloedt door de werkelijke rentebate van het stadsgewest als geheel. De transacties moeten wel aan dezelfde eisen voldoen als de beleggingen, die de treasurer op de geld- en kapitaalmarkt uitvoert. Anders kan de treasurer immers niet de overeengekomen rentevergoeding (bij beleggingen) realiseren. Aanvullend wordt vastgelegd dat er geen renterisico mag worden gelopen gedurende de looptijd van de fictieve transactie. De rente wordt dus vooraf voor de gehele looptijd van de belegging vastgelegd. Voor de bedrage, die (nog) niet voor langere tijd kunnen worden belegd, ontvangt de taakbeheerder van de treasurer een geldmarktvergoeding die is gekoppeld aan het daggeldtarief. Omdat dit tarief voortdurend schommelt, geldt als basis het indicatietarief dat de NV Bank Nederlandse Gemeenten wekelijks in haar tarievenoverzicht publiceert.

9 Omdat de mogelijkheden om te beleggen c.q. de noodzaak om te financieren afhankelijk is van de daadwerkelijke ontvangst van de gemeentelijke bijdragen, is een bepaling opgenomen voor de condities waaronder de taakbeheerder wel of niet voor langere tijd beleggingen of financiering mag aantrekken. In de tussentijd ontvangt resp. betaalt de taakbeheerder de daggeldvergoeding (art. 17). Als het grootste gedeelte van de gemeentelijke bijdragen (75%) is ontvangen mag de taakbeheerder het taakgericht treasuryplan (TTP) uitvoeren alsof alle bijdragen zijn ontvangen. De eventuele rentenadelen die ontstaan doordat nog niet alle bijdragen ontvangen zijn, worden verrekend met het Mobiliteitsfonds (zie ook de artikelen over het debiteurenbeheer, artikel 21 t/m 25). Artikel 21 t/m 25 Debiteurenbeheer In deze artikelen worden een aantal spelregels vastgelegd voor het geval gemeenten in gebreke blijven ten aanzien van de tijdige betaling van hun bijdrage. Het hoge wettelijke rentepercentage is uitsluitend van toepassing als een gemeente, na aanmaning en zonder opgave van redenen, de betaling achterwege laat. Als een gemeente wel een argument voor de te late betaling geeft, beoordeelt de taakbeheerder de validiteit ervan. In uitzonderingsgevallen zou het dagelijks bestuur gekend moeten worden. De treasurer rapporteert in overleg met de taakbeheerder over de achterstallige ontvangsten aan het dagelijks bestuur. In het taakgericht treasuryplan (TPP) worden de afspraken vastgelegd tussen de taakbeheerder en de treasurer. Deze afspraken worden gebaseerd op de liquiditeitsplanning, zoals aangegeven door de taakbeheerder. Dit brengt het incassorisico, met name de tijdigheid van betaling door de gemeenten, bij de treasurer. De vergoeding voor dit risico (in case de boeterente) komt derhalve toe aan de treasurer. Artikel 26 en 27 Crediteurenbeheer Vergelijkbaar met het debiteurenbeheer zijn er spelregels voor renteverrekening als het stadsgewest te laat aan haar verplichtingen voldoet. De spelregels gelden uitsluitend vanaf het moment dat de vordering op grond van de regeling is ontstaan. Artikel 28 en 29 Realisatie- en verantwoordingsinformatie De taakbeheerder is belast met de regelmatige presentatie van de werkelijke uitkomsten van het financieel beheer aan het dagelijks bestuur. Het spreekt voor zich dat dit gebeurt in samenwerking met de treasurer. Het dagelijks bestuur zal jaarlijks bij de jaarrekening van het stadsgewest rekening en verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur.

10 Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 27 oktober 1999, Gelet op de artikelen 16 en 17 van de regeling stadsgewest Haaglanden 1995; Gelet op het besluit van het algemeen bestuur van 28 april 1999 tot instelling van het Mobiliteitsfonds Haaglanden; BESLUIT de beheersverordening Mobiliteitsfonds Haaglanden vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden d.d. 24 november 1999 De secretaris, De voorzitter, DRS. A. HARKES

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden

Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden Versie: 09-02-2006 Administratieve organisatie/treasurystatuut 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemene doelstellingen 5 3. Begrippenkader 6 3.1 Algemene begrippen 3.2

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds Vergadering: AB 13 april 2011 Agendapunt: 9 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070 7501 678 Den Haag, 16 maart 2011 Aan het algemeen bestuur Eindrapportage

Nadere informatie

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015.

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 25 september 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): B.Duindam, V. Griessler,

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Geïntegreerd middelenbeheer

Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Inhoud 1 Waarom deze brochure? 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat houdt het geïntegreerd middelenbeheer in? 4 3 Welke instellingen vallen onder het

Nadere informatie

PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN

PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN Inleiding Het doel van deze paragraaf is om u te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. Treasury is het besturen en beheersen van,

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT

NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT 1. Welke van de onderstaande taken valt NIET onder de treasurytaak? A. De registratie van financiële gegevens door middel van een resultatenrekening. B. Het opstellen

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Kostenreglement Kifid 2015

Kostenreglement Kifid 2015 Kostenreglement Kifid 2015 Het Bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft, gelet op artikel 27 van de Statuten, op 17 december 2014 het volgende reglement vastgesteld.

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 446 13 januari 2010 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen

Nadere informatie

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Onderwerp: wijziging div. verordeningen agv Nota Treasury Islands Agendanummer: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Financieel statuut 2015

Financieel statuut 2015 Financieel statuut 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten financierings- en beleggingsbeleid... 2 2.1 Algemeen kader... 2 2.2 Liquiditeit en vermogensstructuur... 2 2.3 Financieringsbeleid...

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage.

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2012 Voorstelnummer : 05.09 Registratienummer : 12.006662 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Beleidsontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer :

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Vergadering: DB 8 december 2010 Agendapunt: 7. Den Haag, 8 december Taakgericht Treasuryplan VINEX Grondkostenfonds 2010

Vergadering: DB 8 december 2010 Agendapunt: 7. Den Haag, 8 december Taakgericht Treasuryplan VINEX Grondkostenfonds 2010 Vergadering: DB 8 december 2010 Agendapunt: 7 Nummer: ABV 5 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070-7501678 Den Haag, 8 december 2010 Taakgericht Treasuryplan VINEX

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Korte motivering Rendement BOR fonds De heer J.Th. Hoekema (plaatsvervangend) Vergadering 24-09-2014 Agendapunt Verkeer

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld: Memorie van toelichting Fiancieringsstatuut 2015 Memorie van toelichting Financieringsstatuut 2016 Inleiding: In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

Nadere informatie

Stichting Hadefo WS Boterdiep OZ 17 9785 AG Zuidwolde BOEKHOUDRAPPORT 2014

Stichting Hadefo WS Boterdiep OZ 17 9785 AG Zuidwolde BOEKHOUDRAPPORT 2014 Stichting Hadefo WS Boterdiep OZ 17 9785 AG Zuidwolde BOEKHOUDRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht 1. Opdracht 2. Verantwoording B. Algemeen 1. Algemene gegevens 2. Administratieve

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

de naamloze vennootschap LeasePlan Corporation N.V. gevestigd te Almere, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap LeasePlan Corporation N.V. gevestigd te Almere, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-383 d.d. 21 oktober 2014 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. S.M.J. Korthuis-Becks en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken CVDR Officiële uitgave van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. CVDR446553_1 13 juni 2017 Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017 Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009

BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009 BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009 Beleidsregels vergoeding kosten uitvoering werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2009 1 Het college van burgemeester

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Van: Het college van B&W van 6 november 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie