European Forward Extra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "European Forward Extra"

Transcriptie

1 European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta. De ruilverhouding wordt weergegeven door de wisselkoers. De wisselkoers is de prijs van een bepaalde muntsoort uitgedrukt in de andere valuta. Een koers van EUR/USD 1,4000 betekent dat EUR 1 een waarde heeft van USD 1,4000. Het valutapaar is hier daarom EUR/USD, waarbij de EUR de handelsvaluta is en de USD de prijsvaluta. Valutatransacties kunnen worden gebruikt om (toekomstig) valutarisico af te dekken, maar ook om liquiditeitsposities te reguleren. Valutatransacties worden door het bedrijfsleven gebruikt om de wisselkoers van (toekomstige) ontvangsten en uitgaven in vreemde valuta vast te leggen. Valutatransacties geven bescherming tegen ongunstige koersontwikkelingen, waarbij wordt geaccepteerd dat, door het vastleggen van een wisselkoers, het voordeel van eventuele gunstige koersontwikkelingen ook verdwijnt. Een valutatransactie met directe levering wordt een spottransactie genoemd. De wisselkoers is de spotkoers. Een valutatransactie met uitgestelde levering wordt een valutatermijncontract (forward) genoemd. De wisselkoers is de termijnkoers. Een valutaoptie is een contract dat de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om op een afgesproken datum en tijdstip (expiratie) een bepaalde hoeveelheid valuta te verkopen (put) of te kopen (call) tegen een vooraf afgesproken koers. Het is het recht om een spottransactie te doen op een vooraf afgesproken koers. De koper van de valutaoptie betaalt een premie aan de verkoper. Productbeschrijving Een European Forward Extra is een premievrije valutastrategie en geeft volledige bescherming op een vooraf bepaalde garantiekoers tegen een negatieve spotkoersbeweging, terwijl volledig kan worden geprofiteerd van een positieve spotkoersbeweging, maar dit slechts tot een vooraf afgesproken koersniveau (barrier-niveau). Indien de spotkoers op expiratie het barrier-niveau raakt of doorbreekt, dan vervalt het volledige voordeel en resteert een spot-verplichting op de garantiekoers. De European Forward Extra bestaat uit de koop van een valutaoptie met het recht tot het doen van een spottransactie op expiratie en de verkoop van een valutaoptie met een potentiële plicht tot het doen van een spottransactie op expiratie die ontstaat indien de spotkoers op expiratie het barrier-niveau raakt of doorbreekt. Belangrijkste productkenmerken Verkrijgbaar in alle gangbare valutaparen Geen minimum- of maximumbedragen (slechts bij incourante valutaparen kunnen er beperkingen gelden) Looptijden vanaf 1 dag tot 5 jaar (afhankelijk van de valutaparen kunnen er langere of kortere looptijden gelden) Bedrag en looptijd kunnen worden aangepast aan specifieke wensen Bij het afsluiten van een European Forward Extra worden geen kosten in rekening gebracht Transacties worden bevestigd door middel van een aparte bevestiging met alle relevante gegevens Eventuele levering vindt plaats via de in de bevestiging genoemde rekening(en) Door op voorhand ten opzichte van de termijnkoers van een forward genoegen te nemen met een ongunstige garantiekoers, ontstaat de mogelijkheid dat er volledig kan worden geprofiteerd van een positieve spotkoersbeweging, maar dit slechts tot een vooraf afgesproken barrierniveau. Indien de spotkoers op expiratie het barrier-niveau raakt of doorbreekt, dan vervalt het volledige voordeel en resteert de spot-verplichting op de garantiekoers. Transacties kunnen worden tegengesloten met een tegenovergestelde transactie. De premie voor deze tegenovergestelde transactie is afhankelijk van de marktomstandigheden op dat moment en zal direct worden verrekend.

2 Voordelen Een European Forward Extra is een overeenkomst tussen twee partijen die buiten de gereglementeerde beurzen om tot stand komt. De voordelen van een European Forward Extra zijn: Een European Forward Extra biedt gedurende de gehele looptijd volledige bescherming op de garantiekoers. Hierdoor ontstaat er een zekerheid. Bij een European Forward Extra kan volledig worden geprofiteerd van een positieve spotkoersbeweging, maar dit slechts tot een vooraf afgesproken barrier-niveau. Risico s De risico s van een European Forward Extra zijn: Door op voorhand ten opzichte van de termijnkoers van een forward genoegen te nemen met een ongunstige garantiekoers, ontstaat de mogelijkheid dat er volledig kan worden geprofiteerd van een positieve spotkoersbeweging, maar dit slechts tot een vooraf afgesproken barrierniveau. Indien de spotkoers op expiratie het barrier-niveau raakt of doorbreekt, dan vervalt het volledige voordeel en resteert de spot-verplichting op de garantiekoers. Indien de daadwerkelijke koersontwikkeling afwijkt van de verwachting van de cliënt, bestaat achteraf het risico dat de keuze voor een ander valutaproduct / valutastrategie in dat geval een betere oplossing zou zijn geweest. Op het moment dat de transactie wordt gesloten, kan de cliënt, op basis van de geaccepteerde variabelen, het risico vaststellen. Daarmee accepteert de cliënt weloverwogen dat risico. Naarmate het tijdsverschil tussen het moment van afsluiten en het moment van expiratie groter is, kan dit risico groter zijn. Indien een European Forward Extra een looptijd van 1 maand heeft, is de kans op koersfluctuaties kleiner dan bij een European Forward Extra met een looptijd van bijvoorbeeld 12 maanden. Optiepremie Voor de European Forward Extra wordt meestal geen premie in rekening gebracht, omdat de te betalen premie van de gekochte optie verrekend wordt met de te ontvangen premie van de verkochte optie. Kosten Voor een European Forward Extra worden geen kosten in rekening gebracht. Scenario-uitwerking voor een European Forward Extra optiestrategie aan de hand van een voorbeeld Stel: een cliënt importeert cadeauartikelen uit China en dient hiervoor over 3 maanden USD te betalen. De spotkoers EUR/USD is 1,4000 en de 3-maands termijnkoers EUR/USD van de forward is 1,4035. Omdat met een forward niet meer kan worden geprofiteerd van een gunstige koersontwikkeling wenst de cliënt een European Forward Extra af te sluiten. Met de European Forward Extra heeft de cliënt 100% bescherming op de garantiekoers en kan volledig worden geprofiteerd van een stijgende EUR/USD-spotkoers, maar dit slechts tot een vooraf afgesproken barrier-niveau. In overleg met de cliënt wordt de European Forward Extra als volgt opgebouwd: de garantiekoers is EUR/USD 1,3900 het barrier-niveau is EUR/USD 1,4325 De te betalen premie voor de 100% bescherming is gelijk aan de te ontvangen premie voor de 100% verplichting. De volgende scenario s kunnen zich op expiratie voordoen: 1. De spotkoers EUR/USD is 1,3500 en ligt onder de garantiekoers van EUR/USD 1,3900. De cliënt koopt USD tegen de garantiekoers van EUR/ USD 1, De spotkoers EUR/USD is 1,4250 en ligt tussen de garantiekoers van EUR/USD 1,3900 en het barrier-niveau van EUR/USD 1,4325. De cliënt koopt USD tegen een koers van EUR/USD 1, De spotkoers EUR/USD is 1,4750 en ligt boven het barrier-niveau van EUR/USD 1,4325. De cliënt koopt USD tegen de garantiekoers van EUR/USD 1,3900. European Forward Extra Maart

3 Marktwaarde Een European Forward Extra is een los verhandelbaar financieel instrument waarmee financiële risico s kunnen worden afgedekt. Het feit dat een European Forward Extra los verhandelbaar is, houdt in dat een European Forward Extra een waarde heeft die losstaat van de afgedekte valutahoofdsom. De marktwaarde van een Forward Extra is gedurende de looptijd afhankelijk van de onderliggende spotkoers, termijnpunten en de volatiliteit (beweeglijkheid). Ter verduidelijking wordt bovenstaand voorbeeld verder uitgewerkt. Een cliënt heeft een European Forward Extra afgesloten waarin over 3 maanden USD worden aangekocht tegen EUR op een garantiekoers van EUR/USD 1,3900. Dat wil zeggen: de cliënt ontvangt USD 1,3900 per EUR 1,0000. koopt putoptie EUR/USD 1, ,50% 1,4035 verkoopt calloptie EUR/USD 1,3900 1, ,50% 1, Stel, de cliënt overweegt na 1 maand de afgesloten European Forward Extra tegen te sluiten, dan kunnen er zich diverse scenario s voordoen waarvan twee voorbeelden worden uitgewerkt: Scenario 1: De spotkoers EUR/USD is gestegen van 1,4000 naar 1,4190 en de termijnkoers EUR/USD voor de resterende 2 maanden is gestegen van 1,4035 naar 1,4200. verkoopt putoptie EUR/USD 1, ,50% 1,4200 koopt calloptie EUR/USD 1,3900 1, ,50% 1, Per saldo zal de cliënt per direct moeten betalen om de afgesloten European Forward Extra tegen te sluiten. Scenario 2: De spotkoers EUR/USD is gedaald van 1,4000 naar 1,3490 en de termijnkoers EUR/USD voor de resterende 2 maanden is gedaald van 1,4035 naar 1,3500. verkoopt putoptie EUR/USD 1, ,50% 1,3500 koopt calloptie EUR/USD 1,3900 1, ,50% 1, Per saldo zal de cliënt per direct ontvangen om de afgesloten European Forward Extra tegen te sluiten. Een positieve of negatieve waarde is boekhoudkundig. Pas indien een European Forward Extra tussentijds wordt ontbonden, dient een positieve of negatieve marktwaarde daadwerkelijk te worden verrekend. Bovenstaande gesimplificeerde voorbeelden zijn realistisch en dienen ter illustratie. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. European Forward Extra Maart

4 Marginverplichting voor non-professionele klanten De bank heeft een wettelijke plicht erop toe te zien dat cliënten die posities hebben in financiële instrumenten waaruit verplichtingen (bijvoorbeeld negatieve marktwaarde) kunnen voortkomen, voortdurend over voldoende saldi beschikken om aan hun actuele verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Hierover maken de cliënt en de bank samen zogenaamde margin -afspraken. Indien er door marktomstandigheden een margin-tekort dreigt te ontstaan, zal de bank de cliënt hierover onverwijld schriftelijk informeren. Indien zich daadwerkelijk een tekort voordoet, dient de cliënt binnen 5 werkdagen maatregelen te nemen om dit tekort ongedaan te maken bijv. door het stellen van additionele zekerheden. Bij het in gebreke blijven met het binnen 5 werkdagen aanzuiveren van het geconstateerde margin-tekort, zal de bank noodgedwongen overgaan tot het eenzijdig (gedeeltelijk) sluiten van de ingenomen posities, voor zover nodig tot opheffing van het margintekort. Ter illustratie In onderstaande grafiek wordt duidelijk dat een European Forward Extra gevoelig is voor de spotkoers op expiratie. Gerealiseerde koers 1,4324 1,4035 1,3900 Forward European Forward Extra 1,3900 Barrier-niveau Onderliggende spotkoers 1,4035 1,4325 Spotkoers op expiratie Bottom line: 1De beste opties voor valutamanagement! European Forward Extra Maart

5 Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of rechtstreeks met uw Treasuryspecialist in: Noordoost-Nederland Noordwest-Nederland Zuidwest-Nederland Zuid-Nederland Disclaimer ING Bank N.V. ( ING ) verstrekt door middel van deze product-/strategiekaart informatie over financiële instrumenten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze product-/strategiekaart is uitsluitend informatief bedoeld en bevat geen uitnodiging tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies en de hierin opgenomen informatie kwalificeert niet als (beleggings)advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht, tenzij expliciet schriftelijk anders is aangegeven. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt als beleggings-, fiscaal of juridisch advies. ING wijst er nadrukkelijk op dat aan het aangaan van een financieel instrument financiële risico s zijn verbonden en dat ING mogelijk zelf posities heeft of transacties aangaat inzake enige of meerdere van de financiële instrumenten, zoals hierin genoemd. Daarnaast kunnen aan het voortijdig beëindigen van een financieel instrument betalingsverplichtingen aan ING voortvloeien. Deze product-/strategiekaart is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking en gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie verstrekt in deze product-/strategiekaart kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Hoewel ING zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze product-/strategiekaart zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan ING geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die in deze product-/strategiekaart wordt gepubliceerd. ING aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. ING is een kredietinstelling en beleggingsonderneming die staat geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam. ING heeft haar statutaire zetel te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer FIM ING Bank N.V.

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Handleiding Opties & Futures

Handleiding Opties & Futures Handleiding Opties & Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Rapport. Aandelenlease. ten behoeve van de minister van Financiën. Amsterdam 23 oktober 2003. kenmerk: 0309-060m

Rapport. Aandelenlease. ten behoeve van de minister van Financiën. Amsterdam 23 oktober 2003. kenmerk: 0309-060m Rapport Aandelenlease ten behoeve van de minister van Financiën Amsterdam 23 oktober 2003 kenmerk: 0309-060m Pagina 1 van 18 1 Inleiding De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is als gevolg van de herinrichting

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Markets UK Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie