De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico"

Transcriptie

1 Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financiële producten, zoals leningen of obligaties, zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico s te sturen en financieringskosten te minimaliseren; Financiering Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen; Geldstromenbeheer Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer); Intern liquiditeitsrisico De risico s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen; Koersrisico Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen; Kortlopende leningen Opgenomen of uitgezette geldleningen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar; Kredietrisico De risico s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) kunnen nakomen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van een gebrek aan middelen; Liquiditeitenbeheer Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar; Liquiditeitenplanning Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven, ingedeeld per tijdseenheid; Prudent karakter Uitzettingen hebben een prudent karakter wanneer in ieder geval aan twee aspecten is voldaan, t.w.: voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico van de uitzetting; Rating De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeenschappelijke regeling door rentewijzigingen; Rentetypische looptijd Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding; Rentevisie Toekomstverwachting over de rente-ontwikkeling; Saldobeheer Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen; Schatkistbankieren: Liquide middelen die worden aangehouden in de schatkist. Treasuryfunctie De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen, het beheersen en het verantwoorden van en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. De treasuryfunctie bestaat uit drie deelfuncties: risicobeheer, financiering en kasbeheer; Treasurystatuut FUMO 1

2 Treasuryactiviteiten Treasurybeleid Treasurybeheer Treasurystatuut Treasuryparagraaf Uitzetting Het geheel van activiteiten in het kader van de uitoefening van de treasuryfunctie; Het treasurybeleid bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie; Het treasurybeheer is de (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het Treasurystatuut en de treasuryparagraaf; Het document waarin door de gemeenschappelijke regeling haar treasurybeleid is vastgelegd; De treasuryparagraaf vormt een onderdeel van de begroting en rekening. In de begroting worden de specifieke beleidsplannen in het begrotingsjaar voor de treasury opgenomen, terwijl in de rekening de relaties daarvan aan de orde komen; Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer. II Doelstellingen van de treasuryfunctie Artikel 2 De treasuryfunctie van de gemeenschappelijke regeling dient tot: 1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; 2. Het beschermen van vermogens- (en rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico s zoals renterisico s, koersrisico s, kredietrisico s en liquiditeitsrisico s; 3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities; 4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, de regels voor het schatkistbankieren en de richtlijnen van het Treasurystatuut. III III.1 Risicobeheer Uitgangspunten risicobeheer Artikel 3 Met betrekking tot het risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: 1. De gemeenschappelijke regeling verstrekt geen leningen of garanties aan derden; 2. De gemeenschappelijke regeling kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie, indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit Treasurystatuut; 3. Het gebruik van derivaten is niet toegestaan; 4. De wettelijke regels vinden onverkort toepassing. Treasurystatuut FUMO 2

3 III.2 Renterisicobeheer Artikel 4 1. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. 2. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting worden zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en rentevisie. 3. Binnen de kaders gesteld onder lid 1 en 2 streeft de gemeenschappelijke regeling naar spreiding in rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen. III.3 Koersrisicobeheer Artikel 5 1. De gemeenschappelijke regeling beperkt de koersrisico s op uitzettingen uit hoofde van treasury door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening-courant, spaarrekening en deposito s. 2. Tevens beperkt de gemeenschappelijke regeling de koersrisico s door conform artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning. III.4 Kredietrisicobeheer Artikel 6 Overtollige middelen worden uitsluitend uitgezet bij instellingen met tenminste een AA-rating van één van de erkende ratingbureau s: Moody s, Standard & Poor s of Fitch IBCA. In verband met een mogelijk toekomstige verlaging van de creditrating worden daartoe in contracten voorwaarden tot ontbinding opgenomen. III.5 Intern liquiditeitsbeheer Artikel 7 De gemeenschappelijke regeling beperkt haar interne liquiditeitsrisico s door de treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), en indien daartoe aanleiding is een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van minimaal twee jaar. III.6 Valutarisicobeheer Artikel 8 Valutarisico s worden in de gemeenschappelijke regeling uitgesloten door uitsluitend leningen aan te gaan of te garanderen in euro s. IV Financiering gemeenschappelijke regeling Treasurystatuut FUMO 3

4 IV.1 Financiering Artikel 9 Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar of langer gelden de volgende uitgangspunten: 1. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de taken zoals genoemd in hoofdstuk 2 van de gemeenschappelijke regeling; 2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren; 3. Het toegestane instrument bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen; 4. De gemeenschappelijke regeling vraagt offertes op bij minimaal twee instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken. IV.2 Langlopende uitzettingen Artikel 10 Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten: 1. Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4,5 en 6 genoemde voorwaarden. 2. De gemeenschappelijke regeling vraagt offertes op bij minimaal drie instellingen alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan. IV.3 Relatiebeheer Artikel De gemeenschappelijke regeling beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiertoe worden de bankrelaties en hun bancaire condities ten minste eens in de 5 jaar beoordeeld. 2. De huisbankier dient wat betreft de kredietwaardigheid minimaal een A-rating te bezitten van één van de erkende ratingbureau s: Moody s, Standard & Poor s of Fitch IBCA 3. Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht te vallen, zoals de Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer. 4. Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen. V Kasbeheer V.1 Geldstromenbeheer Artikel 12 Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken gelden de volgende uitgangspunten: 1. Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op de liquiditeitenplanning af te stemmen. Er wordt hierbij op toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig Treasurystatuut FUMO 4

5 kunnen worden nagekomen; 2. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank. V.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer Artikel 13 Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen: 1. De gemeenschappelijke regeling streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities. Hierbij wordt rekening gehouden met de drempelnorm voor het schatkistbankieren. 2 Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeenschappelijke regeling lopende middelen aantrekken; 3. Het toegestane instrument bij het aantrekken van kortlopende middelen is de kredietlimiet op rekening-courant bij de bank; 4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, spaarrekeningen en deposito s 5. Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan; 6. De gemeenschappelijke regeling vraagt offertes op bij minimaal twee instellingen alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar V.3 Uitvoeringsregels Artikel 14 Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels opstellen ter uitvoering van het gestelde in dit statuut. V1. Overige bepalingen Artikel 15 Inwerkingtreding Dit statuut treedt in werking op 2 oktober Artikel 16 Citeertitel Dit statuut kan worden aangehaald als 'Treasurystatuut FUMO' Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 oktober 2014 Mevrouw L.I. Diks Voorzitter De heer M. van der Wal Directeur / secretaris Treasurystatuut FUMO 5

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Wet- en regelgeving... 3 1.2. Hardheidsclausule... 3 1.3. Leeswijzer... 3 2. Begrippenkader... 4 3. Doel van het treasurystatuut...

Nadere informatie

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPPENKADER... 3 HOOFDSTUK 3 TREASURYBELEID... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Richtlijnen... 5 3.2.1 Risicobeheer...

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID 11/005 Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Versie: 29 maart 2011 1 2 VOORWOORD Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Handreiking Treasury

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1.

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 8208 29 januari 2015 Treasurystatuut MRDH 2015 1. I nleiding 1.1 Algemee n Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland Treasurystatuut (Definitief) Wonen Noordwest Friesland december 2013 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.3 DOEL VAN HET

Nadere informatie

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen. Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 20 Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Opdrachtgever

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam Hoge School van Amsterdam Augustus 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Verantwoording...3 1.2 Algemene doelstelling...3 2 Risicobeheer...4 2.1 Uitgangspunten risicobeheer...4 2.2 Renterisico...4 2.2.1

Nadere informatie

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen.

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die op onze woningen zijn aangewezen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid... Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...2 1.3. Risico-attitude...2 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Leeuwarden, 16 maart 2011 Inhoud Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Samenvatting treasuryproces 6 2.1. Financieren 2.2. Beleggen 2.3. Rentemanagement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2868 30 januari 2015 Beleidsregels van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 januari 2015, nr. 2014-0000068292

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasury statuut augustus 2008. 1. Inleiding...2. 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3

RWS partner in wonen Treasury statuut augustus 2008. 1. Inleiding...2. 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3 2.1 Doelstellingen treasury...3 2.2 Financieren...3 2.3 Beleggen...4 2.4 Renterisicobeheer...4 2.5 Liquiditeitenbeheer...5 3. Treasury-organisatie...6

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie