Putoptie. 1Productinformatie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Putoptie. 1Productinformatie!"

Transcriptie

1 Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta. De ruilverhouding wordt weergegeven door de wisselkoers. De wisselkoers is de prijs van een bepaalde muntsoort uitgedrukt in de andere valuta. Een koers van EUR/USD 1,4000 betekent dat EUR 1 een waarde heeft van USD 1,4000. Het valutapaar is hier daarom EUR/USD, waarbij de EUR de handelsvaluta is en de USD de prijsvaluta. Valutatransacties kunnen worden gebruikt om (toekomstig) valutarisico af te dekken, maar ook om liquiditeitsposities te reguleren. Valutatransacties worden door het bedrijfsleven gebruikt om de wisselkoers van (toekomstige) ontvangsten en uitgaven in vreemde valuta vast te leggen. Valutatransacties geven bescherming tegen ongunstige koersontwikkelingen, waarbij wordt geaccepteerd dat, door het vastleggen van een wisselkoers, het voordeel van eventuele gunstige koersontwikkelingen ook verdwijnt. Een valutatransactie met directe levering wordt een spottransactie genoemd. De wisselkoers is de spotkoers. Een valutatransactie met uitgestelde levering wordt een valutatermijncontract (forward) genoemd. De wisselkoers is de termijnkoers. Een valutaoptie is een contract dat de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om op een afgesproken datum en tijdstip (expiratie) een bepaalde hoeveelheid valuta te verkopen (put) of te kopen (call) tegen een vooraf afgesproken koers. Het is het recht om een spottransactie te doen op een vooraf afgesproken koers. De koper van de valutaoptie betaalt een premie aan de verkoper. Productbeschrijving Een putoptie is een overeenkomst tussen twee partijen: de optiekoper en de optieverkoper. De optiekoper krijgt, tegen betaling van een premie, het recht, om een afgesproken hoeveelheid valuta te verkopen (putvaluta) tegen een andere valuta (callvaluta) op een afgesproken koers en op een afgesproken datum in de toekomst. De optiekoper koopt het recht om een valutatransactie te doen. De optieverkoper is de ontvanger van de optiepremie en heeft de plicht tot afname van de afgesproken hoeveelheid valuta tegen de afgesproken koers, indien de optiekoper van het recht gebruik wil maken. Belangrijkste productkenmerken Verkrijgbaar in alle gangbare valutaparen Geen minimum- of maximumbedragen (slechts bij incourante valutaparen kunnen er beperkingen gelden) Looptijden vanaf 1 dag tot 5 jaar (afhankelijk van de valutaparen kunnen er langere of kortere looptijden gelden) Bedrag en looptijd kunnen worden aangepast aan specifieke wensen De optiepremie dient bij afsluiten van de transactie te worden voldaan Transacties worden bevestigd door middel van een aparte bevestiging met alle relevante gegevens Eventuele levering vindt plaats via de in de bevestiging genoemde rekening(en) Transacties kunnen worden tegengesloten met een tegenovergestelde transactie. De premie voor deze tegenovergestelde transactie is afhankelijk van de marktomstandigheden op dat moment en zal direct worden verrekend. Voordelen Een putoptie is een overeenkomst tussen twee partijen die buiten de gereglementeerde beurzen om tot stand komt. De voordelen zijn: Een putoptie geeft het recht, maar niet de plicht, om een hoeveelheid van een valuta te verkopen tegen een vooraf bepaalde hoeveelheid van andere valuta. Een putoptie, gebruikt als instrument om het valutarisico af te dekken, biedt gedurende de gehele looptijd volledige bescherming op de garantiekoers. Hierdoor ontstaat er een zekerheid. Bij een putoptie kan volledig worden geprofiteerd van een positieve spotkoersbeweging.

2 Risico s De risico s van een putoptie zijn: De putoptie kan zijn waarde verliezen als gevolg van veranderende marktomstandigheden en de looptijd. De optiekoper kan daardoor de gehele betaalde premie verliezen. Voor een optiekoper beperkt het risico zich tot het verlies van de gehele premie, voor een optieverkoper is het verlies echter onbeperkt. Indien de daadwerkelijke koersontwikkeling afwijkt van de verwachting van de cliënt, bestaat achteraf het risico dat de keuze voor een ander valutaproduct/valutastrategie in dat geval een betere oplossing zou zijn geweest. Op het moment dat de transactie wordt gesloten, kan de cliënt, op basis van de geaccepteerde variabelen, het risico vaststellen. Daarmee accepteert de cliënt weloverwogen dat risico. Naarmate het tijdsverschil tussen het moment van afsluiten en het moment van expiratie groter is, kan dit risico groter zijn. Indien een putoptie een looptijd van 1 maand heeft, is de kans op koersfluctuaties kleiner dan bij een putoptie met een looptijd van bijvoorbeeld 12 maanden. Optiepremie De optiepremie is afhankelijk van een aantal factoren: De verhouding tussen de uitoefenprijs (de garantiekoers) van de putoptie en de termijnkoers van de forward: hoe hoger de garantiekoers van de putoptie, des te hoger de premie. De looptijd van de optie: hoe langer de looptijd, des te hoger de premie. De beweeglijkheid van de spotkoers van het betrokken valutapaar: hoe groter de beweeglijkheid, des te hoger de premie. Kosten Buiten de optiepremie worden er voor een putoptie geen kosten in rekening gebracht. Scenario-uitwerking voor een putoptie aan de hand van een voorbeeld Stel een cliënt importeert cadeauartikelen uit China en dient hiervoor over drie maanden USD te betalen. De spotkoers EUR/USD is 1,4000 en de 3-maands termijnkoers EUR/USD van de forward is 1,4035. Omdat met een forward niet meer kan worden geprofiteerd van een gunstige koersontwikkeling, wenst de cliënt een putoptie af te sluiten. Een putoptie geeft de koper het recht, maar niet de plicht, om EUR te verkopen en USD aan te kopen op een afgesproken koers op expiratie van de optie. Met de putoptie heeft de cliënt volledige bescherming op de garantiekoers tegen een negatieve spotkoersbeweging, terwijl volledig kan worden geprofiteerd van een positieve spotkoersbeweging. In overleg met de cliënt wordt de putoptie als volgt opgebouwd: de garantiekoers is EUR/USD 1,4035 (= forward) de te betalen premie voor de putoptie bedraagt USD 0,0320 per EUR 1. De volgende scenario s kunnen zich op expiratie voordoen. 1. De spotkoers EUR/USD is 1,3500 en ligt onder de garantiekoers van EUR/USD 1,4035. De cliënt koopt USD tegen de garantiekoers van EUR/ USD 1,4035. Als gevolg van de betaalde premie komt de gerealiseerde koers ¹ uit op EUR/USD 1, De spotkoers EUR/USD is 1,4750 en ligt boven de garantiekoers van EUR/USD 1,4035. De cliënt koopt USD tegen de actuele spotkoers van EUR/USD 1,4750. Als gevolg van de betaalde premie komt de gerealiseerde koers 1 uit op EUR/USD 1, Gerealiseerde koers houdt al rekening met de vooraf betaalde premie Putoptie Maart

3 Marktwaarde Een putoptie is een los verhandelbaar financieel instrument waarmee financiële risico s kunnen worden afgedekt. Het feit dat een putoptie los verhandelbaar is, houdt in dat een putoptie een waarde heeft die losstaat van de afgedekte valutahoofdsom. De marktwaarde van een putoptie is gedurende de looptijd afhankelijk van de onderliggende spotkoers, termijnpunten en volatiliteit (beweeglijkheid). Ter verduidelijking wordt bovenstaand voorbeeld verder uitgewerkt. Een cliënt heeft een putoptie afgesloten waarin over drie maanden USD wordt aangekocht tegen EUR op een garantiekoers van EUR/USD 1,4035. Dat wil zeggen: de cliënt ontvangt USD 1,4035 per EUR 1,0000. koopt putoptie EUR/USD 1, ,50% 1,4035 Stel, de cliënt overweegt na 1 maand de afgesloten putoptie tegen te sluiten, dan kunnen er zich diverse scenario s voordoen waarvan twee voorbeelden worden uitgewerkt: Scenario 1: De spotkoers EUR/USD is gestegen van 1,4000 naar 1,4190 en de termijnkoers EUR/USD voor de resterende twee maanden is gestegen van 1,4035 naar 1,4200. verkoopt putoptie EUR/USD 1, ,50% 1,4200 Per saldo zal de cliënt per direct 900 ontvangen om de afgesloten putoptie tegen te sluiten. Scenario 2: De spotkoers EUR/USD is gedaald van 1,4000 naar 1,3490 en de termijnkoers EUR/USD voor de resterende twee maanden is gedaald van 1,4035 naar 1,3500. verkoopt putoptie EUR/USD 1, ,50% 1,3500 Per saldo zal de cliënt per direct ontvangen om de afgesloten putoptie tegen te sluiten. Een positieve of negatieve waarde is boekhoudkundig. Pas indien een putoptie tussentijds wordt ontbonden, dient een positieve of negatieve marktwaarde daadwerkelijk te worden verrekend. Bovenstaande gesimplificeerde voorbeelden zijn realistisch en dienen ter illustratie. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Putoptie Maart

4 Margin-verplichting voor non-professionele klanten De bank heeft een wettelijke plicht erop toe te zien dat cliënten die posities hebben in financiële instrumenten waaruit verplichtingen (bijvoorbeeld negatieve marktwaarde) kunnen voortkomen, voortdurend over voldoende saldi beschikken om aan hun actuele verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Hierover maken de cliënt en de bank samen zogenaamde margin -afspraken. Indien er door marktomstandigheden een margin-tekort dreigt te ontstaan, zal de bank de cliënt hierover onverwijld schriftelijk informeren. Indien zich daadwerkelijk een tekort voordoet, dient de cliënt binnen 5 werkdagen maatregelen te nemen om dit tekort ongedaan te maken bijv. door het stellen van additionele zekerheden. Bij het in gebreke blijven met het binnen 5 werkdagen aanzuiveren van het geconstateerde margin-tekort, zal de bank noodgedwongen overgaan tot het eenzijdig (gedeeltelijk) sluiten van de ingenomen posities, voor zover nodig tot opheffing van het margin-tekort. Ter illustratie Uit onderstaande grafiek wordt duidelijk dat met een putoptie de totale positie (putoptie+onderliggende USDpositie) ongevoelig is voor de EUR/USD-spotkoers op expiratie als deze lager is dan de garantiekoers van de putoptie. Gerealiseerde koers 1,4035 1,3715 Forward Putoptie Onderliggende spotkoers Break-even 1,3715 1,4035 1,4355 Spotkoers op expiratie Bottom line: 1De beste opties voor valutamanagement! Putoptie Maart

5 Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of rechtstreeks met uw Treasuryspecialist in: Noordoost-Nederland Noordwest-Nederland Zuidwest-Nederland Zuid-Nederland Disclaimer ING Bank N.V. ( ING ) verstrekt door middel van deze product-/strategiekaart informatie over financiële instrumenten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze product-/strategiekaart is uitsluitend informatief bedoeld en bevat geen uitnodiging tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies en de hierin opgenomen informatie kwalificeert niet als (beleggings)advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht, tenzij expliciet schriftelijk anders is aangegeven. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt als beleggings-, fiscaal of juridisch advies. ING wijst er nadrukkelijk op dat aan het aangaan van een financieel instrument financiële risico s zijn verbonden en dat ING mogelijk zelf posities heeft of transacties aangaat inzake enige of meerdere van de financiële instrumenten, zoals hierin genoemd. Daarnaast kunnen aan het voortijdig beëindigen van een financieel instrument betalingsverplichtingen aan ING voortvloeien. Deze product-/strategiekaart is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking en gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie verstrekt in deze product-/strategiekaart kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Hoewel ING zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze product-/strategiekaart zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan ING geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die in deze product-/strategiekaart wordt gepubliceerd. ING aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. ING is een kredietinstelling en beleggingsonderneming die staat geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam. ING heeft haar statutaire zetel te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer FIM ING Bank N.V.

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 1/16 Inleiding In

Nadere informatie

Handboek Derivaten. voor accountants, fiscalisten en controllers. Mike Velthaak Lex van der Wielen. Tweede druk. in samenwerking met hans van sonderen

Handboek Derivaten. voor accountants, fiscalisten en controllers. Mike Velthaak Lex van der Wielen. Tweede druk. in samenwerking met hans van sonderen handboek derivaten Mike Velthaak Lex van der Wielen in samenwerking met hans van sonderen Handboek Derivaten voor accountants, fiscalisten en controllers Tweede druk financial markets books Financial

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie