ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen"

Transcriptie

1 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Resultaten van gebruikersonderzoek Sebastiaan Peek Ed Smeets

2 ICT-DIENSTEN AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

3 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Resultaten van gebruikersonderzoek Sebastiaan Peek Ed Smeets ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

4 De particuliere prijs van deze uitgave is 10,- Deze uitgave is te bestellen bij het ITS, Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI) en Concern Informatie Management (CIM) van de Radboud Universiteit Nijmegen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG Peek, Sebastiaan. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. / Sebastiaan Peek, Ed Smeets Nijmegen: ITS ISBN NUR 840 Projectnummer: ITS, Stichting Radboud Universiteit te Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Stichting Radboud Universiteit te Nijmegen. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. iv ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

5 Voorwoord In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek in opdracht van het Universitair Centrum voor Informatievoorziening (UCI) en de afdeling Concern Informatie Management (CIM) van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de bekendheid met en het gebruik en de waardering van diensten en dienstverlening op het gebied van ICT aan deze universiteit. Dit onderzoek is het vierde gebruikersonderzoek dat het ITS heeft uitgevoerd naar ICT-diensten en dienstverlening aan de Radboud Universiteit, na onderzoeken in 1996, 2000 en Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de vaardigheid in het werken met computers sinds eerdere enquêtes is toegenomen. Ook de tevredenheid over de computerondersteuningsgroepen vertoont een stijgende lijn. Het onderzoek laat zien dat de bekendheid van een deel van de aangeboden ICT-diensten voor verbetering vatbaar is. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Ed Smeets (projectleider) en drs. Sebastiaan Peek. Zij zijn begeleid door een commissie waarin de volgende personen zitting hadden: dr. P. van Campen; teamleider gebruikersdienst ICT van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; drs. C. van Eekelen; teamleider gebruikersdienst ICT van de Faculteit der Sociale Wetenschappen; drs. A. van Elk; hoofd Concern Informatie Management; mw. drs. I. Kramer; intranetredacteur; drs. W. Veenstra; directeur van het UCI. Het ITS bedankt de medewerkers van de Radboud Universiteit die aan het onderzoek hebben meegewerkt. ITS Nijmegen dr. Jeroen Winkels, directeur ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen v

6 vi ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

7 Inhoud Voorwoord v 1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Leeswijzer 1 2 Onderzoeksvragen, onderzoeksopzet en deelname Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet Deelname aan het onderzoek Achtergrondgegevens 4 3 Computergebruik en computerapparatuur Computergebruik Computerapparatuur op de werkplek Concernsystemen: gebruik en ervaringen 11 4 Dienstverlening Dienstverlening door Computerondersteuningsgroepen Dienstverlening door het Universitair Centrum Informatievoorziening 17 5 ICT-diensten en informatievoorziening ICT-diensten: bekendheid, gebruik en oordeel Informatievoorziening over ICT Print-, kopieer- en scanvoorzieningen 28 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 35 Bijlage 1 Extra tabellen algemene gebruikersenquête 37 Bijlage 2 Tabellen bij figuren algemene gebruikersenquête 49 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen vii

8 viii ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

9 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek In 1996, 2000 en 2003 heeft het ITS in opdracht van het Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI) van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek uitgevoerd bij gebruikers van diensten van het UCI. In deze onderzoeken is een vragenlijst verspreid onder een representatieve steekproef van medewerkers (wp en nwp) van de universiteit. In 2000 is naast de algemene gebruikersenquête onder medewerkers ook een enquête uitgevoerd bij actieve gebruikers van de concernsystemen SPIN, ISIS, OZIS en Millennium. Dit zijn medewerkers die schrijfrechten hebben in één of meer van de genoemde systemen en die daarvan regelmatig gebruik maken. Ook in 2003 is een enquête uitgevoerd onder actieve gebruikers van concernsystemen (SPIN, ISIS, METIS, Millennium en Blackboard). Studenten zijn in 2000 en in 2003 geënquêteerd via een webenquête. In opdracht van het UCI en Concern Informatie Management (CIM) heeft het ITS in 2009 wederom een gebruikersonderzoek uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek zijn twee enquêtes uitgevoerd: een algemene enquête bij medewerkers van de universiteit en een enquête bij actieve gebruikers van concernsystemen binnen de universiteit. In dit onderzoeksverslag presenteren wij de resultaten van de algemene gebruikersenquête. De resultaten van het onderzoek naar de concernsystemen worden in een afzonderlijk verslag beschreven. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven wij de onderzoeksvragen en de opzet en deelname aan de algemene gebruikersenquête. In hoofdstuk 3 gaan we in op het computergebruik, op de beschikbare apparatuur en het gebruik van concernsystemen om gegevens te raadplegen. Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de dienstverlening op ICT-terrein. In hoofdstuk 5 komen de ICT-diensten, de informatievoorziening over ICT en de print-, kopieer- en scanvoorzieningen aan bod. In hoofdstuk 6 presenteren wij de belangrijkste conclusies en doen wij op basis daarvan een aantal aanbevelingen. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 1

10 2 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

11 2 Onderzoeksvragen, onderzoeksopzet en deelname 2.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet De algemene gebruikersenquête diende antwoord te geven op de volgende drie onderzoeksvragen: 1) Van welke faciliteiten en diensten op het gebied van ICT maken medewerkers van de Radboud Universiteit gebruik? 2) Hoe oordelen de medewerkers over de faciliteiten en diensten op het gebied van ICT? 3) Welke lacunes bestaan volgens de medewerkers in het aanbod aan faciliteiten en diensten op het gebied van ICT aan de Radboud Universiteit? In het laatste gebruikersonderzoek, in 2003, is voor de algemene enquête een steekproef getrokken van een kwart van de medewerkers: 440 leden van het wetenschappelijk personeel (wp) en 403 ondersteunend en beheerspersoneel (obp). Bij dat onderzoek is gewerkt met een schriftelijke enquête, waarbij de respons op 47 procent uitkwam. In het huidige onderzoek is gekozen voor een webenquête. In verband met de kans dat daardoor een lager responspercentage wordt gerealiseerd, is een grotere steekproef benaderd dan in De steekproef die voor de algemene enquête is getrokken, is een aselecte steekproef van de helft van het medewerkersbestand van de Radboud Universiteit. Daarbij is de faculteit der Medische Wetenschappen buiten beschouwing gelaten, in verband met de koppeling van die faculteit aan het UMC St Radboud. De steekproef bestond uit 1600 medewerkers. Deze personen is per verzocht aan het onderzoek deel te nemen, waarbij iedereen via de toegezonden e- mail direct persoonlijk toegang kreeg tot de webenquête. Na ruim twee weken is per een herinnering verzonden aan degenen die de enquête nog niet (volledig) hadden ingevuld. 2.2 Deelname aan het onderzoek De webenquêtes bieden de mogelijkheid om tussentijds te stoppen met invullen en later desgewenst verder te gaan vanaf de plek in de vragenlijst waar men gebleven was. De ingevoerde antwoorden worden dus tussentijds opgeslagen. Daardoor zijn ook enquêtes beschikbaar van respondenten die de vragenlijst niet helemaal hebben ingevuld. Van de 1600 medewerkers die zijn benaderd in het kader van de algemene ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 3

12 enquête, zijn er 520 (oftewel 33 procent) gestart met het invullen. Hiervan hebben er 406 (78 procent) de enquête helemaal ingevuld. Bij het samenstellen van het databestand voor de analyses is de groep die alleen de achtergrondgegevens heeft ingevuld, buiten beschouwing gelaten. De overige niet afgeronde vragenlijsten zijn wel in de analyses betrokken. Hierdoor is een databestand beschikbaar met 487 respondenten, oftewel 30 procent van de groep die is benaderd. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de aantallen medewerkers in de steekproef en de aantallen in het databestand opgenomen respondenten. Ook laat de tabel het responspercentage per universitaire eenheid zien. Deze varieert van 16 tot 51 procent. De respons is relatief hoog bij ITS en Cluster Ondersteuning. Bij de Facultaire Unie Theologie en Filosofie is de respons het laagst. Tabel 2.1 Algemene gebruikersenquête: aantal aangeschreven gebruikers en aantal bruikbare enquêtes aangeschreven respons % respons Faculteit Theologie / Religiewetenschappen / Filosofie % Faculteit der Letteren % Faculteit der Rechtsgeleerdheid % Faculteit der Sociale Wetenschappen % Faculteit der Managementwetenschappen % Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica % Cluster Ondersteuning % Cluster Facilitair % Instituut voor Leraar en School % ITS % Anders % Totaal % 2.3 Achtergrondgegevens Aan de enquête hebben 487 medewerkers van de Radboud Universiteit deelgenomen. Als we de respondenten onderverdelen in wetenschappelijk personeel (wp) en ondersteunend- en beheerspersoneel (obp), dan is te zien dat bij het wp 60 procent man is en 40 procent vrouw. Bij het obp is deze verhouding precies omgekeerd. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de verdeling over universitaire eenheden en het type personeel. 4 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

13 Tabel 2.2 Respondenten algemene gebruikersenquête, naar universitaire eenheid en type personeel wp obp totaal aantal % aantal % aantal % Faculteit Theologie / Religiewetenschappen / 10 4% 2 1% 0 0% Filosofie Faculteit der Religiewetenschappen 6 2% 0 0% 6 1% Faculteit der Filosofie 3 1% 0 0% 3 1% Faculteit der Letteren 38 16% 16 7% 54 11% Faculteit der Rechtsgeleerdheid 26 11% 11 5% 37 8% Faculteit der Sociale Wetenschappen 72 29% 16 7% 88 18% Faculteit der Managementwetenschappen 28 11% 11 5% 39 8% Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 47 19% 40 17% 87 18% en Informatica Cluster Ondersteuning 0 0% 71 29% 71 15% Cluster Facilitair 3 1% 53 22% 56 11% Instituut voor Leraar en School 5 2% 3 1% 8 2% ITS 10 4% 8 3% 18 4% anders 6 2% 11 5% 17 3% Totaal % % % In leeftijd variëren de respondenten van 15 tot 66 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. De gemiddelde omvang van de aanstelling is 0.86 fte. Van de respondenten is 51 procent man en 49 procent vrouw. In de bovenstaande tabel is te zien dat de respons bij sommige universitaire eenheden relatief laag is. Daarom is besloten om in de rest van dit rapport, bij vergelijkingen tussen universitaire eenheden, de eenheden met minder dan 30 respondenten buiten beschouwing te laten. In zulke gevallen zal dit worden aangegeven in de titel van de desbetreffende tabel. In de enquête is respondenten ook gevraagd naar de functie waarin zij werkzaam zijn. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 2.3. In deze tabel staat de categorie medewerker ICT ook vermeld. Medewerkers van computerondersteuningsgroepen en het UCI maken echter geen deel uit van deze categorie, zij zijn buiten de steekproef gehouden. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 5

14 Tabel 2.3 Functie (487 respondenten) aantal % Wetenschappelijk personeel hoogleraar 20 4% universitair hoofddocent (UHD) 17 3% universitair docent (UD) 55 11% junior docent / docent 26 5% onderzoeker / senior onderzoeker 36 7% promovendus (aio / oio / PhD student) 71 15% overig wetenschappelijk personeel 20 4% Totaal wp % Ondersteunend- en beheerspersoneel % beleidsmedewerker 25 5% administratief medewerker 21 4% secretariaatsmedewerker 47 10% medewerker ICT 11 2% overig ondersteunend en beheerspersoneel % Totaal obp % 6 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

15 3 Computergebruik en computerapparatuur 3.1 Computergebruik Respondenten maken gemiddeld 25 uur per week gebruik van de computer op de werkplek. Zij werken gemiddeld 2 uur per week thuis achter de computer tijdens kantooruren. Hier treedt wel een verschil op tussen wp en obp; bij wp is dit gemiddeld 4 uur en bij obp gemiddeld 1 uur. Er wordt gemiddeld 6 uur per week buiten kantooruren thuis achter de computer gewerkt. Ook hier is er verschil tussen wp (8 uur) en obp (4 uur). In 2003 werd er door medewerkers minder gebruik gemaakt van de computer op de werkplek (19 uur), wel werd er meer thuis achter de computer gewerkt tijdens kantooruren (7 uur). Het aantal uren dat medewerkers thuis buiten kantooruren achter een computer werken, is gelijk gebleven (6 uur). De eigen computervaardigheid wordt door respondenten vrij hoog ingeschat. De meerderheid van de respondenten acht de eigen computervaardigheid goed (47 procent) of redelijk (45 procent). Er zijn nauwelijks verschillen tussen de universitaire eenheden; bij elke eenheid ligt het percentage respondenten dat de eigen computervaardigheid als redelijk of goed inschat rond de 90 procent. In figuur 3.1 is een vergelijking gemaakt tussen de jaren 2000, 2003 en 2009, wat de inschatting van de eigen computervaardigheid betreft. De percentages waarop deze figuur is gebaseerd staan in tabel 1 van bijlage 2. In de figuur valt op dat het percentage respondenten dat zegt te beschikken over goede computervaardigheden elk jaar stijgt. Het percentage respondenten dat zegt te beschikken over geringe of vrij geringe computervaardigheden daalt elk jaar. Respondenten zijn niet alleen vaardig in het gebruik van computers, ze geven ook vrij geregeld ondersteuning aan collega s. Dit wordt door 55 procent van de respondenten af en toe gedaan, zo is te zien in tabel 3.1. In totaal 24 procent doet dit regelmatig of (bijna) dagelijks. Bij deze analyse hebben we de respondenten die ICT-medewerker zijn buiten beschouwing gelaten. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 7

16 Figuur Inschatting eigen computervaardigheid goed redelijk vrij gering gering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tabel 3.1 Geven van ondersteuning aan collega s op het gebied van ICT (475 respondenten) aantal % nooit % af en toe % regelmatig 91 19% (bijna) dagelijks 25 5% 3.2 Computerapparatuur op de werkplek De overgrote meerderheid, drie kwart van de respondenten, maakt op de werkplek gebruik van Windows XP (zie tabel 3.2). Daarnaast maakt 12 procent gebruik van een versie van Windows die ouder is dan Windows XP, zoals Windows 98 of Windows Deze groep van 12 procent is nader bekeken en hieruit blijkt dat bij een aantal universitaire eenheden relatief veel gebruik wordt gemaakt van deze oudere versies van Windows: bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Faculteit der Sociale Wetenschappen is dit 21 procent, bij het Cluster Ondersteuning is dit 16 procent en bij de Faculteit der Letteren is dit 14 procent. 8 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

17 Tabel 3.2 Besturingssysteem van de computer op de werkplek (478 respondenten) aantal % Windows XP % Windows 98 / ME / NT / % Linux / Unix 40 8% Windows Vista 30 6% Mac OS (Apple) 28 6% dat weet ik niet 27 6% een ander systeem 9 2% Tabel 3.3 geeft inzicht in wat respondenten aangeven met betrekking tot de leeftijd en de toerusting van de computer op de werkplek. De helft van de computers op de werkplek is 1 tot 3 jaar oud, 18 procent is jonger dan een jaar en 17 procent is 3 tot 5 jaar oud. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers uit Respondenten vinden dat de computer op de werkplek redelijk (30 procent) tot goed (62 procent) toegerust is voor de taken die ermee uitgevoerd worden. In de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 zijn de resultaten van deze vragen per universitaire eenheid met minimaal 30 respondenten uitgesplitst. Tabel 3.3 Computer op de werkplek (475 respondenten) aantal % Leeftijd van de computer minder dan 1 jaar 85 18% 1 tot 3 jaar % 3 tot 5 jaar 81 17% meer dan 5 jaar 11 2% weet het niet 62 13% Voldoende toegerust voor de taken? slecht 11 2% matig 29 6% redelijk % goed % Meestal zijn de rechten van een computergebruiker beperkt. Hij of zij kan bijvoorbeeld niet zomaar software installeren of instellingen wijzigen. Gebruikers kunnen behoefte hebben aan meer rechten. Deze rechten worden systeembeheerrechten genoemd. Van de respondenten (exclusief ICT-medewerkers) heeft 42 procent geen ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 9

18 systeembeheerrechten, 23 procent beperkte systeembeheerrechten en 23 procent volledige systeembeheerrechten. Qua systeembeheerrechten is er een significant verschil (Chi 2 =168.95; p<.001) tussen de universitaire eenheden. Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft 48 procent volledige systeembeheerrechten en bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 54 procent. Bij andere universitaire eenheden ligt dit tussen de 4 en de 9 procent. Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak ze problemen ondervinden met de computer op de werkplek. Er is gevraagd naar problemen met software (vastlopen van programma s, bugs etc.), problemen met hardware (instabiele apparatuur, vastlopen van de hele computer etc.) en problemen met het netwerk (traagheid, instabiele verbindingen etc.). De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 3.4. Respondenten ervaren vrij vaak problemen. Zo heeft 14 procent regelmatig last van problemen met software, bij 2 procent is dit (bijna) dagelijks. Het netwerk zorgt bij 22 procent van de respondenten regelmatig voor problemen, voor 4 procent (bijna) dagelijks. Problemen met hardware zijn er minder. In totaal 5 procent heeft hier regelmatig of vaker last van. In de tabellen 3, 4 en 5 van bijlage 1 zijn de resultaten van deze vragen per universitaire eenheid met minimaal 30 respondenten uitgesplitst. Met name respondenten van de Faculteit der Letteren, het cluster Facilitair en het cluster Ondersteuning ervaren vaak netwerkproblemen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat netwerkproblemen die gebruikers ervaren zowel het gevolg kunnen zijn van problemen van het netwerk zelf, als ook van problemen van de servers die met het netwerk verbonden zijn. Voor een medewerker is dit onderscheid niet of nauwelijks te maken. Bij de Faculteit der Managementwetenschappen wordt door de respondenten het minst melding gemaakt van netwerkproblemen. Tabel 3.4 Problemen met computer op de werkplek (470 respondenten) softwareproblemen hardwareproblemen netwerkproblemen aantal % aantal % aantal % nooit 97 21% % 82 17% af en toe % % % regelmatig 64 14% 20 4% % (bijna) dagelijks 8 2% 5 1% 19 4% 10 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

19 3.3 Concernsystemen: gebruik en ervaringen Naast de enquête die is afgenomen bij de actieve gebruikers 1 van concernsystemen, zijn ook in de algemene enquête enkele vragen gewijd aan concernsystemen. Deze bieden zicht op het gebruik van concernsystemen door medewerkers die een dergelijk systeem af en toe gebruiken om iets op te zoeken of een overzicht te maken. Van de respondenten maakt 24 procent nooit gebruik van een concernsysteem, 24 procent af en toe, 25 procent regelmatig en 28 procent dagelijks. In tabel 3.5 is per concernsysteem aangegeven hoe groot de groep is die dit gebruikt. Hierbij is de groep die de vragen naar het gebruik van concernsysteem niet heeft ingevuld, buiten beschouwing gelaten. Tabel 3.5 Gebruik van concernsystemen, per concernsysteem (463 respondenten) aantal % Blackboard % BASS-Finlog % Rumba 70 15% CMS 66 14% BASS-HRM 65 14% Metis 64 14% Syllabus % Corsa 40 9% ISIS 39 8% RBS 29 6% DWH 22 5% Toelichting: Bij deze vraag waren meer antwoorden mogelijk. Daardoor is de som van de percentages groter dan 100. De groep van 24 respondenten die de vragen naar het gebruik van concernsystemen niet hebben ingevuld, zijn buiten beschouwing gelaten. Een deel van de respondenten (7 procent) geeft aan dat ze geen toegangsrechten voor een bepaald concernsysteem hebben, terwijl dit voor het werk wel wenselijk is. Concernsystemen die door hen vooral genoemd worden, zijn BASS-Finlog (9 keer genoemd) en ISIS (7 keer genoemd). 1 Actieve gebruikers zijn gebruikers die schrijfrechten hebben in een concernsysteem of het systeem veelvuldig gebruiken in verband met de aard van hun functie. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 11

20 12 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

21 4 Dienstverlening 4.1 Dienstverlening door Computerondersteuningsgroepen Medewerkers van de Radboud Universiteit die problemen ervaren met ICT kunnen een beroep doen op diverse vormen van lokale ondersteuning. Ze kunnen zich wenden tot de eigen Computer Ondersteunings Groep (COG), maar bijvoorbeeld ook tot een ander aanspreekpunt binnen de eigen afdeling (lokale beheerder, key user ) of een meer ervaren collega. We hebben aan de respondenten gevraagd op wie zij in eerste, tweede en derde instantie een beroep doen. De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 4.1. In deze tabel is te zien dat de helft van de medewerkers in eerste instantie een beroep doet op de eigen COG. Tabel 4.1 Volgorde waarin respondenten een beroep doen op ondersteuning 1e instantie 2 e instantie 3 e instantie eigen ondersteuningseenheid (COG) 51% 35% 31% eerste aanspreekpunt binnen eigen afdeling 18% 29% 40% (lokale beheerder, key user ) collega die meer ervaren is 31% 37% 29% Totaal 100% 100% 100% We hebben de respondenten ook gevraagd op welke COG ze een beroep kunnen doen. De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 4.2. In totaal geven 415 respondenten aan een beroep te kunnen doen op een COG. Slechts 7 respondenten geven aan een beroep te kunnen doen op de Technical Group Donders Centre for Cognitive Neuroimaging. Voor sommige analyses in deze paragraaf is een minimum van 30 respondenten per COG gewenst. Bij deze analyses wordt daarom de Technical Group buiten beschouwing gelaten, dit staat dan aangegeven in de tabeltitel. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 13

22 Tabel 4.2 COG waar respondenten een beroep op kunnen doen (445 respondenten) aantal % geen COG 35 8% COG Sociale Wetenschappen 80 18% COG Letteren 73 16% COG Rechten 34 8% Informatiseringscentrum Managementwetenschappen 34 8% Computer- & Communicatiezaken (C&CZ) 77 17% Werkplekondersteuning (WPO) % Technical Group Donders Centre for Cognitive Neuroimaging 7 2% Zoals in tabel 4.3 te zien is, maken de meeste respondenten (67 procent) af en toe gebruik van de ondersteuning van een COG. Een kleinere groep doet dit regelmatig (18 procent) en een enkeling (3 procent) vaak. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van In tabel 6 van bijlage 1 zijn de resultaten van deze vraag per COG uitgesplitst. Tabel 4.3 Hoe vaak wordt een beroep gedaan op een COG (410 respondenten) aantal % vrijwel nooit (eens per jaar of minder) 49 12% af en toe (2 tot 11 keer per jaar) % regelmatig (maandelijks) 74 18% vaak (wekelijks) 13 3% De respondenten die af en toe of vaker gebruik maken van een COG zijn daarover tevreden (60 procent) of redelijk tevreden (29 procent). In figuur 4.1 is door middel van staafdiagrammen weergegeven hoe de tevredenheid over COG zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. De percentages waarop deze figuur is gebaseerd, staan in tabel 2 van bijlage 2. In de figuur is te zien dat in de loop der jaren het percentage tevreden respondenten constant is gestegen en het percentage matig tevreden respondenten constant is gedaald 2. In tabel 7 van bijlage 1 is de tevredenheid uitgesplitst naar COG s met minimaal 30 respondenten. 1 In 2000 en 2003 werd de tevredenheid over de lokale ondersteuning als geheel gemeten (de COG samen met het systeembeheer van de eigen afdeling) terwijl in 2009 alleen de tevredenheid over de COG werd gemeten. 14 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

23 Figuur Tevredenheid over de COG tevreden redelijk tevreden matig tevreden ontevreden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% In de enquête is aan respondenten gevraagd welke aspecten van de dienstverlening zij belangrijk vinden. Respondenten konden maximaal drie aspecten aangeven. In Figuur 4.2 is te zien dat vooral de snelheid bij het oplossen van problemen (81 procent), bereikbaarheid (56 procent), deskundigheid (48 procent) en volledigheid bij het oplossen van problemen (43 procent) belangrijk zijn. De openingstijden worden bijvoorbeeld minder belangrijk gevonden (3 procent), al is dit niet helemaal los te zien van het aspect bereikbaarheid. De overige percentages waarop deze figuur is gebaseerd staan in tabel 3 van bijlage 2. In de enquête is ook gevraagd naar tevredenheid over deze aspecten van de dienstverlening van de COG. Dit is gedaan bij respondenten die minimaal af ten toe gebruik maken van de dienstverlening van een COG. In Tabel 4.4 is te zien hoe tevreden respondenten zijn over deelaspecten. Daarin valt te zien dat de tevredenheid niet veel verschilt tussen deelaspecten. Bij elk deelaspect is 9 tot 15 procent ontevreden of matig tevreden en 85 tot 91 procenten tevreden of redelijk tevreden. Dit geldt ook voor de aspecten die respondenten het belangrijkst vinden, zoals onder andere de snelheid bij het oplossen van problemen en bereikbaarheid. In tabel 8 van bijlage 1 zijn de resultaten van deze vraag per COG met minimaal 30 respondenten uitgesplitst. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 15

24 Figuur 4.2 Belang dat men hecht aan aspecten van dienstverlening door de COG (352 respondenten) snelheid bij het oplossen van problemen bereikbaarheid deskundigheid volledigheid bij het oplossen van problemen kwaliteit van uitleg of advies klantvriendelijke houding flexibiliteit omvang dienstenpakket mate van persoonlijk contact openingstijden aantal keren dat er wordt doorverwezen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabel 4.4 Deelaspecten van tevredenheid over de COG ontevreden matig tevreden redelijk tevreden tevreden aantal snelheid bij oplossen van problemen 6% 8% 22% 63% 350 bereikbaarheid 5% 9% 18% 69% 351 deskundigheid 3% 7% 20% 70% 344 volledigheid bij oplossen van problemen 6% 8% 28% 58% 345 kwaliteit van uitleg of advies 4% 8% 27% 61% 345 klantvriendelijke houding 4% 5% 17% 74% 350 flexibiliteit 6% 9% 25% 60% 335 omvang dienstenpakket 5% 10% 22% 63% 308 mate van persoonlijk contact 4% 7% 20% 69% 338 openingstijden 5% 9% 27% 60% 330 aantal keren dat u wordt doorverwezen 4% 9% 16% 71% 294 Van de respondenten heeft 11 procent (48 personen) ooit een verbetersuggestie bij een COG gedaan. Daarvan geven 9 respondenten aan dat dit heeft geleid tot verbetering, 11 respondenten geven aan dat dit enigszins tot een verbetering heeft geleid en 28 respondenten zijn van mening dat een door hen aangedragen suggestie niet tot een verbetering heeft geleid. We hebben aan respondenten gevraagd wat deze verbetersuggesties waren. Het verzorgen van automatische backups is door 5 verschillende respondenten aangedragen bij de eigen COG (3 keer) of het management van de eigen afdeling/eenheid (2 keer). 16 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

25 4.2 Dienstverlening door het Universitair Centrum Informatievoorziening In deze paragraaf zal worden ingegaan op de tevredenheid over de dienstverlening door het Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI). Eerst zal de algemene tevredenheid besproken worden en vervolgens zal worden ingegaan op de tevredenheid over de Helpdesk en de Servicedesk in het bijzonder. In tabel 4.5 is te zien dat 69 procent van de 112 respondenten in zijn algemeenheid tevreden of redelijk tevreden is over de dienstverlening door het UCI. Tabel 4.5 Algemene tevredenheid over dienstverlening door het UCI (112 respondenten) aantal % ontevreden 8 7% matig tevreden 26 23% redelijk tevreden 33 29% tevreden 45 40% Aan de respondenten is gevraagd wat zij als verbeterpunten voor het UCI zien. Sommigen geven aan dat er niet altijd iemand aanwezig is (4 respondenten). Anderen geven aan dat het UCI te ver af staat van de dagelijkse praktijk van afdelingen (4 respondenten). Een aantal geeft aan graag terugkoppeling op een bij het UCI neergelegde vraag te willen (3 respondenten). Tot slot worden de termen klantvriendelijkheid en klantgerichtheid relatief vaak genoemd (7 respondenten), zonder daar verder invulling aan te geven. De enkele respondenten die dat wel doen geven aan dat zij behoefte hebben aan: meer maatwerk, een hogere flexibiliteit en geen arrogante/monopolistische houding. Als een medewerker te maken krijgt met storingen, kan hij of zij deze melden bij de Helpdesk van het UCI. De Helpdesk is telefonisch en via 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Een meerderheid van de respondenten (75 procent) neemt nooit contact op met de Helpdesk, slechts 1 procent van de respondenten neemt regelmatig contact op en 24 procent doet dit af en toe. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van De 105 respondenten die minimaal af en toe contact opnemen met de Helpdesk zijn niet onverdeeld tevreden; 25 procent is matig tevreden en 10 procent is ontevreden (zie figuur 4.3). De 11 ontevreden respondenten zijn meer dan gemiddeld afkomstig van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (3 respondenten). Het percentage respondenten dat ontevreden is lag in 2003 nog op 2 procent. Het percentage tevreden respondenten is gedaald van 41 procent in 2003 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 17

Bijlage Ingekomen stukken en uitgaande post Besluiten genomen bijlage GV 403/2 Ingekomen stukken: bijlage GV 385/5 bijlage A.1 en A.

Bijlage Ingekomen stukken en uitgaande post Besluiten genomen bijlage GV 403/2 Ingekomen stukken: bijlage GV 385/5 bijlage A.1 en A. Bijlage 12 06 Ingekomen stukken en uitgaande post behorende bij de gezamenlijke vergadering van UGV/OR/SR op 18 juni 2012 en de overlegvergadering met het CvB op 25 juni 2012. Besluiten genomen Tijdens

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg Universiteitsbibliotheek Onderzoek Universiteitsbibliotheek 2008... op zoek naar wetenschappelijke informatie Harrie Knippenberg Jan Wiborg Inhoud 1. Inleiding 2 2. Manieren om te zoeken naar wetenschappelijke

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Facultaire ICT faciliteiten. Introductie voor studenten

Facultaire ICT faciliteiten. Introductie voor studenten Facultaire ICT faciliteiten Introductie voor studenten C&CZ Computer en Communicatiezaken Facultaire ICT dienstverlening, inclusief netwerken en telefonie Voor alle medewerkers en studenten Bereikbaarheid:

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Praktikon maakt deel uit van de Stichting de Waarden te Nijmegen en

Nadere informatie

Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester

Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht Rapportage Menno Wester Maart 2014 Projectnummer: 34001333 Opdrachtgever: Stichting HIO 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Wachtdagen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Verlangd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID IN HET ONDERWIJS IN 2010

MEDIAWIJSHEID IN HET ONDERWIJS IN 2010 MEDIAWIJSHEID IN HET ONDERWIJS IN 2010 ii Mediawijsheid in het onderwijs in 2010 Verslag van onderzoek bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs Menno Wester Ed Smeets Maart 2011 ITS, Radboud

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e

Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e publiekssamenvatting Maurits van der Graaf 2006-09-14 Pleiade Management and Consultancy BV Keizersgracht 62 1015 CS Amsterdam The Netherlands T: +31 20 488

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Facultaire ICT faciliteiten

Facultaire ICT faciliteiten Facultaire ICT faciliteiten Introductie voor studenten C&CZ, september 2013 C&CZ Computer en Communicatiezaken Facultaire ICT expertise en ondersteuning - inclusief netwerken en telefonie Voor studenten

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in maart van 2011 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID IN HET ONDERWIJS IN 2010

MEDIAWIJSHEID IN HET ONDERWIJS IN 2010 MEDIAWIJSHEID IN HET ONDERWIJS IN 2010 ii Mediawijsheid in het onderwijs in 2010 Verslag van onderzoek bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs Menno Wester Ed Smeets Maart 2011 ITS, Radboud

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Facultaire ICT faciliteiten

Facultaire ICT faciliteiten Facultaire ICT faciliteiten Introductie voor studenten C&CZ, september 2014 C&CZ Computer en Communicatiezaken Facultaire ICT expertise en ondersteuning - inclusief netwerken en telefonie Voor studenten

Nadere informatie

handel en verkoop instructie-/werkboek

handel en verkoop instructie-/werkboek handel en verkoop instructie-/werkboek Basisberoepsgerichte leerweg Arie Reijn Jeroen Abbes Jacques Crins Ruud Heynen Margreet Verrij colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem)

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Praktikon 2016 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024 3611152 www.bergop.info 2016

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Facultaire ICT faciliteiten

Facultaire ICT faciliteiten Facultaire ICT faciliteiten Introductie voor studenten C&CZ C&CZ Computer en Communicatiezaken Facultaire ICT expertise en ondersteuning - inclusief netwerken en telefonie Voor studenten en wetenschappelijk

Nadere informatie

handel en administratie automatisering in de economie

handel en administratie automatisering in de economie handel en administratie automatisering in de economie Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Toon Bolk Caroline Kok Teun de Lange Joke van Lienen colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek ROC van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC van Amsterdam Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1

handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1 4670_HV_WB_1_orientatie_k 10-05-2005 13:34 Pagina 1 handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1 Kaderberoepsgerichte leerweg Arie Reijn Jeroen Abbes Jacques Crins Ruud Heynen Margreet Verrij 4670_HV_WB_1_orientatie_k

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Voorwoord 3 2 Belangrijke gegevens 4 2.1 Aanmeldgegevens 4 2.2 De Digicampuz 4 3 Aan de slag 5 3.1 Aanmelden

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013

UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013 UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013 Beleidsreactie College van Bestuur UvA-HVA datum 1 juli 2013 1. Inleiding In het voorjaar van 2013 is een meting van de Medewerkersmonitor Interne

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Managementsamenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Facilitair Bedrijf UT

Managementsamenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Facilitair Bedrijf UT Managementsamenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in het najaar van 2016 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Deze managementsamenvatting

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

TELLEN EN REKENEN MET TIG

TELLEN EN REKENEN MET TIG TELLEN EN REKENEN MET TIG 2 Tellen en rekenen met tig Een voorbeeld van de aardige getallen Thomas Colignatus Samuel van Houten Genootschap 3 Voor M. op zijn zesde verjaardag in 2012 ISBN: 978.946318906.4

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Met een Mac Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie