ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen"

Transcriptie

1 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Resultaten van gebruikersonderzoek Sebastiaan Peek Ed Smeets

2 ICT-DIENSTEN AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

3 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Resultaten van gebruikersonderzoek Sebastiaan Peek Ed Smeets ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

4 De particuliere prijs van deze uitgave is 10,- Deze uitgave is te bestellen bij het ITS, Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI) en Concern Informatie Management (CIM) van de Radboud Universiteit Nijmegen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG Peek, Sebastiaan. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. / Sebastiaan Peek, Ed Smeets Nijmegen: ITS ISBN NUR 840 Projectnummer: ITS, Stichting Radboud Universiteit te Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Stichting Radboud Universiteit te Nijmegen. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. iv ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

5 Voorwoord In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek in opdracht van het Universitair Centrum voor Informatievoorziening (UCI) en de afdeling Concern Informatie Management (CIM) van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de bekendheid met en het gebruik en de waardering van diensten en dienstverlening op het gebied van ICT aan deze universiteit. Dit onderzoek is het vierde gebruikersonderzoek dat het ITS heeft uitgevoerd naar ICT-diensten en dienstverlening aan de Radboud Universiteit, na onderzoeken in 1996, 2000 en Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de vaardigheid in het werken met computers sinds eerdere enquêtes is toegenomen. Ook de tevredenheid over de computerondersteuningsgroepen vertoont een stijgende lijn. Het onderzoek laat zien dat de bekendheid van een deel van de aangeboden ICT-diensten voor verbetering vatbaar is. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Ed Smeets (projectleider) en drs. Sebastiaan Peek. Zij zijn begeleid door een commissie waarin de volgende personen zitting hadden: dr. P. van Campen; teamleider gebruikersdienst ICT van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; drs. C. van Eekelen; teamleider gebruikersdienst ICT van de Faculteit der Sociale Wetenschappen; drs. A. van Elk; hoofd Concern Informatie Management; mw. drs. I. Kramer; intranetredacteur; drs. W. Veenstra; directeur van het UCI. Het ITS bedankt de medewerkers van de Radboud Universiteit die aan het onderzoek hebben meegewerkt. ITS Nijmegen dr. Jeroen Winkels, directeur ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen v

6 vi ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

7 Inhoud Voorwoord v 1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Leeswijzer 1 2 Onderzoeksvragen, onderzoeksopzet en deelname Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet Deelname aan het onderzoek Achtergrondgegevens 4 3 Computergebruik en computerapparatuur Computergebruik Computerapparatuur op de werkplek Concernsystemen: gebruik en ervaringen 11 4 Dienstverlening Dienstverlening door Computerondersteuningsgroepen Dienstverlening door het Universitair Centrum Informatievoorziening 17 5 ICT-diensten en informatievoorziening ICT-diensten: bekendheid, gebruik en oordeel Informatievoorziening over ICT Print-, kopieer- en scanvoorzieningen 28 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 35 Bijlage 1 Extra tabellen algemene gebruikersenquête 37 Bijlage 2 Tabellen bij figuren algemene gebruikersenquête 49 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen vii

8 viii ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

9 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek In 1996, 2000 en 2003 heeft het ITS in opdracht van het Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI) van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek uitgevoerd bij gebruikers van diensten van het UCI. In deze onderzoeken is een vragenlijst verspreid onder een representatieve steekproef van medewerkers (wp en nwp) van de universiteit. In 2000 is naast de algemene gebruikersenquête onder medewerkers ook een enquête uitgevoerd bij actieve gebruikers van de concernsystemen SPIN, ISIS, OZIS en Millennium. Dit zijn medewerkers die schrijfrechten hebben in één of meer van de genoemde systemen en die daarvan regelmatig gebruik maken. Ook in 2003 is een enquête uitgevoerd onder actieve gebruikers van concernsystemen (SPIN, ISIS, METIS, Millennium en Blackboard). Studenten zijn in 2000 en in 2003 geënquêteerd via een webenquête. In opdracht van het UCI en Concern Informatie Management (CIM) heeft het ITS in 2009 wederom een gebruikersonderzoek uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek zijn twee enquêtes uitgevoerd: een algemene enquête bij medewerkers van de universiteit en een enquête bij actieve gebruikers van concernsystemen binnen de universiteit. In dit onderzoeksverslag presenteren wij de resultaten van de algemene gebruikersenquête. De resultaten van het onderzoek naar de concernsystemen worden in een afzonderlijk verslag beschreven. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven wij de onderzoeksvragen en de opzet en deelname aan de algemene gebruikersenquête. In hoofdstuk 3 gaan we in op het computergebruik, op de beschikbare apparatuur en het gebruik van concernsystemen om gegevens te raadplegen. Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de dienstverlening op ICT-terrein. In hoofdstuk 5 komen de ICT-diensten, de informatievoorziening over ICT en de print-, kopieer- en scanvoorzieningen aan bod. In hoofdstuk 6 presenteren wij de belangrijkste conclusies en doen wij op basis daarvan een aantal aanbevelingen. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 1

10 2 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

11 2 Onderzoeksvragen, onderzoeksopzet en deelname 2.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet De algemene gebruikersenquête diende antwoord te geven op de volgende drie onderzoeksvragen: 1) Van welke faciliteiten en diensten op het gebied van ICT maken medewerkers van de Radboud Universiteit gebruik? 2) Hoe oordelen de medewerkers over de faciliteiten en diensten op het gebied van ICT? 3) Welke lacunes bestaan volgens de medewerkers in het aanbod aan faciliteiten en diensten op het gebied van ICT aan de Radboud Universiteit? In het laatste gebruikersonderzoek, in 2003, is voor de algemene enquête een steekproef getrokken van een kwart van de medewerkers: 440 leden van het wetenschappelijk personeel (wp) en 403 ondersteunend en beheerspersoneel (obp). Bij dat onderzoek is gewerkt met een schriftelijke enquête, waarbij de respons op 47 procent uitkwam. In het huidige onderzoek is gekozen voor een webenquête. In verband met de kans dat daardoor een lager responspercentage wordt gerealiseerd, is een grotere steekproef benaderd dan in De steekproef die voor de algemene enquête is getrokken, is een aselecte steekproef van de helft van het medewerkersbestand van de Radboud Universiteit. Daarbij is de faculteit der Medische Wetenschappen buiten beschouwing gelaten, in verband met de koppeling van die faculteit aan het UMC St Radboud. De steekproef bestond uit 1600 medewerkers. Deze personen is per verzocht aan het onderzoek deel te nemen, waarbij iedereen via de toegezonden e- mail direct persoonlijk toegang kreeg tot de webenquête. Na ruim twee weken is per een herinnering verzonden aan degenen die de enquête nog niet (volledig) hadden ingevuld. 2.2 Deelname aan het onderzoek De webenquêtes bieden de mogelijkheid om tussentijds te stoppen met invullen en later desgewenst verder te gaan vanaf de plek in de vragenlijst waar men gebleven was. De ingevoerde antwoorden worden dus tussentijds opgeslagen. Daardoor zijn ook enquêtes beschikbaar van respondenten die de vragenlijst niet helemaal hebben ingevuld. Van de 1600 medewerkers die zijn benaderd in het kader van de algemene ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 3

12 enquête, zijn er 520 (oftewel 33 procent) gestart met het invullen. Hiervan hebben er 406 (78 procent) de enquête helemaal ingevuld. Bij het samenstellen van het databestand voor de analyses is de groep die alleen de achtergrondgegevens heeft ingevuld, buiten beschouwing gelaten. De overige niet afgeronde vragenlijsten zijn wel in de analyses betrokken. Hierdoor is een databestand beschikbaar met 487 respondenten, oftewel 30 procent van de groep die is benaderd. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de aantallen medewerkers in de steekproef en de aantallen in het databestand opgenomen respondenten. Ook laat de tabel het responspercentage per universitaire eenheid zien. Deze varieert van 16 tot 51 procent. De respons is relatief hoog bij ITS en Cluster Ondersteuning. Bij de Facultaire Unie Theologie en Filosofie is de respons het laagst. Tabel 2.1 Algemene gebruikersenquête: aantal aangeschreven gebruikers en aantal bruikbare enquêtes aangeschreven respons % respons Faculteit Theologie / Religiewetenschappen / Filosofie % Faculteit der Letteren % Faculteit der Rechtsgeleerdheid % Faculteit der Sociale Wetenschappen % Faculteit der Managementwetenschappen % Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica % Cluster Ondersteuning % Cluster Facilitair % Instituut voor Leraar en School % ITS % Anders % Totaal % 2.3 Achtergrondgegevens Aan de enquête hebben 487 medewerkers van de Radboud Universiteit deelgenomen. Als we de respondenten onderverdelen in wetenschappelijk personeel (wp) en ondersteunend- en beheerspersoneel (obp), dan is te zien dat bij het wp 60 procent man is en 40 procent vrouw. Bij het obp is deze verhouding precies omgekeerd. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de verdeling over universitaire eenheden en het type personeel. 4 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

13 Tabel 2.2 Respondenten algemene gebruikersenquête, naar universitaire eenheid en type personeel wp obp totaal aantal % aantal % aantal % Faculteit Theologie / Religiewetenschappen / 10 4% 2 1% 0 0% Filosofie Faculteit der Religiewetenschappen 6 2% 0 0% 6 1% Faculteit der Filosofie 3 1% 0 0% 3 1% Faculteit der Letteren 38 16% 16 7% 54 11% Faculteit der Rechtsgeleerdheid 26 11% 11 5% 37 8% Faculteit der Sociale Wetenschappen 72 29% 16 7% 88 18% Faculteit der Managementwetenschappen 28 11% 11 5% 39 8% Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 47 19% 40 17% 87 18% en Informatica Cluster Ondersteuning 0 0% 71 29% 71 15% Cluster Facilitair 3 1% 53 22% 56 11% Instituut voor Leraar en School 5 2% 3 1% 8 2% ITS 10 4% 8 3% 18 4% anders 6 2% 11 5% 17 3% Totaal % % % In leeftijd variëren de respondenten van 15 tot 66 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. De gemiddelde omvang van de aanstelling is 0.86 fte. Van de respondenten is 51 procent man en 49 procent vrouw. In de bovenstaande tabel is te zien dat de respons bij sommige universitaire eenheden relatief laag is. Daarom is besloten om in de rest van dit rapport, bij vergelijkingen tussen universitaire eenheden, de eenheden met minder dan 30 respondenten buiten beschouwing te laten. In zulke gevallen zal dit worden aangegeven in de titel van de desbetreffende tabel. In de enquête is respondenten ook gevraagd naar de functie waarin zij werkzaam zijn. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 2.3. In deze tabel staat de categorie medewerker ICT ook vermeld. Medewerkers van computerondersteuningsgroepen en het UCI maken echter geen deel uit van deze categorie, zij zijn buiten de steekproef gehouden. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 5

14 Tabel 2.3 Functie (487 respondenten) aantal % Wetenschappelijk personeel hoogleraar 20 4% universitair hoofddocent (UHD) 17 3% universitair docent (UD) 55 11% junior docent / docent 26 5% onderzoeker / senior onderzoeker 36 7% promovendus (aio / oio / PhD student) 71 15% overig wetenschappelijk personeel 20 4% Totaal wp % Ondersteunend- en beheerspersoneel % beleidsmedewerker 25 5% administratief medewerker 21 4% secretariaatsmedewerker 47 10% medewerker ICT 11 2% overig ondersteunend en beheerspersoneel % Totaal obp % 6 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

15 3 Computergebruik en computerapparatuur 3.1 Computergebruik Respondenten maken gemiddeld 25 uur per week gebruik van de computer op de werkplek. Zij werken gemiddeld 2 uur per week thuis achter de computer tijdens kantooruren. Hier treedt wel een verschil op tussen wp en obp; bij wp is dit gemiddeld 4 uur en bij obp gemiddeld 1 uur. Er wordt gemiddeld 6 uur per week buiten kantooruren thuis achter de computer gewerkt. Ook hier is er verschil tussen wp (8 uur) en obp (4 uur). In 2003 werd er door medewerkers minder gebruik gemaakt van de computer op de werkplek (19 uur), wel werd er meer thuis achter de computer gewerkt tijdens kantooruren (7 uur). Het aantal uren dat medewerkers thuis buiten kantooruren achter een computer werken, is gelijk gebleven (6 uur). De eigen computervaardigheid wordt door respondenten vrij hoog ingeschat. De meerderheid van de respondenten acht de eigen computervaardigheid goed (47 procent) of redelijk (45 procent). Er zijn nauwelijks verschillen tussen de universitaire eenheden; bij elke eenheid ligt het percentage respondenten dat de eigen computervaardigheid als redelijk of goed inschat rond de 90 procent. In figuur 3.1 is een vergelijking gemaakt tussen de jaren 2000, 2003 en 2009, wat de inschatting van de eigen computervaardigheid betreft. De percentages waarop deze figuur is gebaseerd staan in tabel 1 van bijlage 2. In de figuur valt op dat het percentage respondenten dat zegt te beschikken over goede computervaardigheden elk jaar stijgt. Het percentage respondenten dat zegt te beschikken over geringe of vrij geringe computervaardigheden daalt elk jaar. Respondenten zijn niet alleen vaardig in het gebruik van computers, ze geven ook vrij geregeld ondersteuning aan collega s. Dit wordt door 55 procent van de respondenten af en toe gedaan, zo is te zien in tabel 3.1. In totaal 24 procent doet dit regelmatig of (bijna) dagelijks. Bij deze analyse hebben we de respondenten die ICT-medewerker zijn buiten beschouwing gelaten. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 7

16 Figuur Inschatting eigen computervaardigheid goed redelijk vrij gering gering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tabel 3.1 Geven van ondersteuning aan collega s op het gebied van ICT (475 respondenten) aantal % nooit % af en toe % regelmatig 91 19% (bijna) dagelijks 25 5% 3.2 Computerapparatuur op de werkplek De overgrote meerderheid, drie kwart van de respondenten, maakt op de werkplek gebruik van Windows XP (zie tabel 3.2). Daarnaast maakt 12 procent gebruik van een versie van Windows die ouder is dan Windows XP, zoals Windows 98 of Windows Deze groep van 12 procent is nader bekeken en hieruit blijkt dat bij een aantal universitaire eenheden relatief veel gebruik wordt gemaakt van deze oudere versies van Windows: bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Faculteit der Sociale Wetenschappen is dit 21 procent, bij het Cluster Ondersteuning is dit 16 procent en bij de Faculteit der Letteren is dit 14 procent. 8 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

17 Tabel 3.2 Besturingssysteem van de computer op de werkplek (478 respondenten) aantal % Windows XP % Windows 98 / ME / NT / % Linux / Unix 40 8% Windows Vista 30 6% Mac OS (Apple) 28 6% dat weet ik niet 27 6% een ander systeem 9 2% Tabel 3.3 geeft inzicht in wat respondenten aangeven met betrekking tot de leeftijd en de toerusting van de computer op de werkplek. De helft van de computers op de werkplek is 1 tot 3 jaar oud, 18 procent is jonger dan een jaar en 17 procent is 3 tot 5 jaar oud. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers uit Respondenten vinden dat de computer op de werkplek redelijk (30 procent) tot goed (62 procent) toegerust is voor de taken die ermee uitgevoerd worden. In de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 zijn de resultaten van deze vragen per universitaire eenheid met minimaal 30 respondenten uitgesplitst. Tabel 3.3 Computer op de werkplek (475 respondenten) aantal % Leeftijd van de computer minder dan 1 jaar 85 18% 1 tot 3 jaar % 3 tot 5 jaar 81 17% meer dan 5 jaar 11 2% weet het niet 62 13% Voldoende toegerust voor de taken? slecht 11 2% matig 29 6% redelijk % goed % Meestal zijn de rechten van een computergebruiker beperkt. Hij of zij kan bijvoorbeeld niet zomaar software installeren of instellingen wijzigen. Gebruikers kunnen behoefte hebben aan meer rechten. Deze rechten worden systeembeheerrechten genoemd. Van de respondenten (exclusief ICT-medewerkers) heeft 42 procent geen ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 9

18 systeembeheerrechten, 23 procent beperkte systeembeheerrechten en 23 procent volledige systeembeheerrechten. Qua systeembeheerrechten is er een significant verschil (Chi 2 =168.95; p<.001) tussen de universitaire eenheden. Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft 48 procent volledige systeembeheerrechten en bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 54 procent. Bij andere universitaire eenheden ligt dit tussen de 4 en de 9 procent. Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak ze problemen ondervinden met de computer op de werkplek. Er is gevraagd naar problemen met software (vastlopen van programma s, bugs etc.), problemen met hardware (instabiele apparatuur, vastlopen van de hele computer etc.) en problemen met het netwerk (traagheid, instabiele verbindingen etc.). De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 3.4. Respondenten ervaren vrij vaak problemen. Zo heeft 14 procent regelmatig last van problemen met software, bij 2 procent is dit (bijna) dagelijks. Het netwerk zorgt bij 22 procent van de respondenten regelmatig voor problemen, voor 4 procent (bijna) dagelijks. Problemen met hardware zijn er minder. In totaal 5 procent heeft hier regelmatig of vaker last van. In de tabellen 3, 4 en 5 van bijlage 1 zijn de resultaten van deze vragen per universitaire eenheid met minimaal 30 respondenten uitgesplitst. Met name respondenten van de Faculteit der Letteren, het cluster Facilitair en het cluster Ondersteuning ervaren vaak netwerkproblemen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat netwerkproblemen die gebruikers ervaren zowel het gevolg kunnen zijn van problemen van het netwerk zelf, als ook van problemen van de servers die met het netwerk verbonden zijn. Voor een medewerker is dit onderscheid niet of nauwelijks te maken. Bij de Faculteit der Managementwetenschappen wordt door de respondenten het minst melding gemaakt van netwerkproblemen. Tabel 3.4 Problemen met computer op de werkplek (470 respondenten) softwareproblemen hardwareproblemen netwerkproblemen aantal % aantal % aantal % nooit 97 21% % 82 17% af en toe % % % regelmatig 64 14% 20 4% % (bijna) dagelijks 8 2% 5 1% 19 4% 10 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

19 3.3 Concernsystemen: gebruik en ervaringen Naast de enquête die is afgenomen bij de actieve gebruikers 1 van concernsystemen, zijn ook in de algemene enquête enkele vragen gewijd aan concernsystemen. Deze bieden zicht op het gebruik van concernsystemen door medewerkers die een dergelijk systeem af en toe gebruiken om iets op te zoeken of een overzicht te maken. Van de respondenten maakt 24 procent nooit gebruik van een concernsysteem, 24 procent af en toe, 25 procent regelmatig en 28 procent dagelijks. In tabel 3.5 is per concernsysteem aangegeven hoe groot de groep is die dit gebruikt. Hierbij is de groep die de vragen naar het gebruik van concernsysteem niet heeft ingevuld, buiten beschouwing gelaten. Tabel 3.5 Gebruik van concernsystemen, per concernsysteem (463 respondenten) aantal % Blackboard % BASS-Finlog % Rumba 70 15% CMS 66 14% BASS-HRM 65 14% Metis 64 14% Syllabus % Corsa 40 9% ISIS 39 8% RBS 29 6% DWH 22 5% Toelichting: Bij deze vraag waren meer antwoorden mogelijk. Daardoor is de som van de percentages groter dan 100. De groep van 24 respondenten die de vragen naar het gebruik van concernsystemen niet hebben ingevuld, zijn buiten beschouwing gelaten. Een deel van de respondenten (7 procent) geeft aan dat ze geen toegangsrechten voor een bepaald concernsysteem hebben, terwijl dit voor het werk wel wenselijk is. Concernsystemen die door hen vooral genoemd worden, zijn BASS-Finlog (9 keer genoemd) en ISIS (7 keer genoemd). 1 Actieve gebruikers zijn gebruikers die schrijfrechten hebben in een concernsysteem of het systeem veelvuldig gebruiken in verband met de aard van hun functie. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 11

20 12 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

21 4 Dienstverlening 4.1 Dienstverlening door Computerondersteuningsgroepen Medewerkers van de Radboud Universiteit die problemen ervaren met ICT kunnen een beroep doen op diverse vormen van lokale ondersteuning. Ze kunnen zich wenden tot de eigen Computer Ondersteunings Groep (COG), maar bijvoorbeeld ook tot een ander aanspreekpunt binnen de eigen afdeling (lokale beheerder, key user ) of een meer ervaren collega. We hebben aan de respondenten gevraagd op wie zij in eerste, tweede en derde instantie een beroep doen. De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 4.1. In deze tabel is te zien dat de helft van de medewerkers in eerste instantie een beroep doet op de eigen COG. Tabel 4.1 Volgorde waarin respondenten een beroep doen op ondersteuning 1e instantie 2 e instantie 3 e instantie eigen ondersteuningseenheid (COG) 51% 35% 31% eerste aanspreekpunt binnen eigen afdeling 18% 29% 40% (lokale beheerder, key user ) collega die meer ervaren is 31% 37% 29% Totaal 100% 100% 100% We hebben de respondenten ook gevraagd op welke COG ze een beroep kunnen doen. De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 4.2. In totaal geven 415 respondenten aan een beroep te kunnen doen op een COG. Slechts 7 respondenten geven aan een beroep te kunnen doen op de Technical Group Donders Centre for Cognitive Neuroimaging. Voor sommige analyses in deze paragraaf is een minimum van 30 respondenten per COG gewenst. Bij deze analyses wordt daarom de Technical Group buiten beschouwing gelaten, dit staat dan aangegeven in de tabeltitel. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 13

22 Tabel 4.2 COG waar respondenten een beroep op kunnen doen (445 respondenten) aantal % geen COG 35 8% COG Sociale Wetenschappen 80 18% COG Letteren 73 16% COG Rechten 34 8% Informatiseringscentrum Managementwetenschappen 34 8% Computer- & Communicatiezaken (C&CZ) 77 17% Werkplekondersteuning (WPO) % Technical Group Donders Centre for Cognitive Neuroimaging 7 2% Zoals in tabel 4.3 te zien is, maken de meeste respondenten (67 procent) af en toe gebruik van de ondersteuning van een COG. Een kleinere groep doet dit regelmatig (18 procent) en een enkeling (3 procent) vaak. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van In tabel 6 van bijlage 1 zijn de resultaten van deze vraag per COG uitgesplitst. Tabel 4.3 Hoe vaak wordt een beroep gedaan op een COG (410 respondenten) aantal % vrijwel nooit (eens per jaar of minder) 49 12% af en toe (2 tot 11 keer per jaar) % regelmatig (maandelijks) 74 18% vaak (wekelijks) 13 3% De respondenten die af en toe of vaker gebruik maken van een COG zijn daarover tevreden (60 procent) of redelijk tevreden (29 procent). In figuur 4.1 is door middel van staafdiagrammen weergegeven hoe de tevredenheid over COG zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. De percentages waarop deze figuur is gebaseerd, staan in tabel 2 van bijlage 2. In de figuur is te zien dat in de loop der jaren het percentage tevreden respondenten constant is gestegen en het percentage matig tevreden respondenten constant is gedaald 2. In tabel 7 van bijlage 1 is de tevredenheid uitgesplitst naar COG s met minimaal 30 respondenten. 1 In 2000 en 2003 werd de tevredenheid over de lokale ondersteuning als geheel gemeten (de COG samen met het systeembeheer van de eigen afdeling) terwijl in 2009 alleen de tevredenheid over de COG werd gemeten. 14 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

23 Figuur Tevredenheid over de COG tevreden redelijk tevreden matig tevreden ontevreden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% In de enquête is aan respondenten gevraagd welke aspecten van de dienstverlening zij belangrijk vinden. Respondenten konden maximaal drie aspecten aangeven. In Figuur 4.2 is te zien dat vooral de snelheid bij het oplossen van problemen (81 procent), bereikbaarheid (56 procent), deskundigheid (48 procent) en volledigheid bij het oplossen van problemen (43 procent) belangrijk zijn. De openingstijden worden bijvoorbeeld minder belangrijk gevonden (3 procent), al is dit niet helemaal los te zien van het aspect bereikbaarheid. De overige percentages waarop deze figuur is gebaseerd staan in tabel 3 van bijlage 2. In de enquête is ook gevraagd naar tevredenheid over deze aspecten van de dienstverlening van de COG. Dit is gedaan bij respondenten die minimaal af ten toe gebruik maken van de dienstverlening van een COG. In Tabel 4.4 is te zien hoe tevreden respondenten zijn over deelaspecten. Daarin valt te zien dat de tevredenheid niet veel verschilt tussen deelaspecten. Bij elk deelaspect is 9 tot 15 procent ontevreden of matig tevreden en 85 tot 91 procenten tevreden of redelijk tevreden. Dit geldt ook voor de aspecten die respondenten het belangrijkst vinden, zoals onder andere de snelheid bij het oplossen van problemen en bereikbaarheid. In tabel 8 van bijlage 1 zijn de resultaten van deze vraag per COG met minimaal 30 respondenten uitgesplitst. ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 15

24 Figuur 4.2 Belang dat men hecht aan aspecten van dienstverlening door de COG (352 respondenten) snelheid bij het oplossen van problemen bereikbaarheid deskundigheid volledigheid bij het oplossen van problemen kwaliteit van uitleg of advies klantvriendelijke houding flexibiliteit omvang dienstenpakket mate van persoonlijk contact openingstijden aantal keren dat er wordt doorverwezen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabel 4.4 Deelaspecten van tevredenheid over de COG ontevreden matig tevreden redelijk tevreden tevreden aantal snelheid bij oplossen van problemen 6% 8% 22% 63% 350 bereikbaarheid 5% 9% 18% 69% 351 deskundigheid 3% 7% 20% 70% 344 volledigheid bij oplossen van problemen 6% 8% 28% 58% 345 kwaliteit van uitleg of advies 4% 8% 27% 61% 345 klantvriendelijke houding 4% 5% 17% 74% 350 flexibiliteit 6% 9% 25% 60% 335 omvang dienstenpakket 5% 10% 22% 63% 308 mate van persoonlijk contact 4% 7% 20% 69% 338 openingstijden 5% 9% 27% 60% 330 aantal keren dat u wordt doorverwezen 4% 9% 16% 71% 294 Van de respondenten heeft 11 procent (48 personen) ooit een verbetersuggestie bij een COG gedaan. Daarvan geven 9 respondenten aan dat dit heeft geleid tot verbetering, 11 respondenten geven aan dat dit enigszins tot een verbetering heeft geleid en 28 respondenten zijn van mening dat een door hen aangedragen suggestie niet tot een verbetering heeft geleid. We hebben aan respondenten gevraagd wat deze verbetersuggesties waren. Het verzorgen van automatische backups is door 5 verschillende respondenten aangedragen bij de eigen COG (3 keer) of het management van de eigen afdeling/eenheid (2 keer). 16 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

25 4.2 Dienstverlening door het Universitair Centrum Informatievoorziening In deze paragraaf zal worden ingegaan op de tevredenheid over de dienstverlening door het Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI). Eerst zal de algemene tevredenheid besproken worden en vervolgens zal worden ingegaan op de tevredenheid over de Helpdesk en de Servicedesk in het bijzonder. In tabel 4.5 is te zien dat 69 procent van de 112 respondenten in zijn algemeenheid tevreden of redelijk tevreden is over de dienstverlening door het UCI. Tabel 4.5 Algemene tevredenheid over dienstverlening door het UCI (112 respondenten) aantal % ontevreden 8 7% matig tevreden 26 23% redelijk tevreden 33 29% tevreden 45 40% Aan de respondenten is gevraagd wat zij als verbeterpunten voor het UCI zien. Sommigen geven aan dat er niet altijd iemand aanwezig is (4 respondenten). Anderen geven aan dat het UCI te ver af staat van de dagelijkse praktijk van afdelingen (4 respondenten). Een aantal geeft aan graag terugkoppeling op een bij het UCI neergelegde vraag te willen (3 respondenten). Tot slot worden de termen klantvriendelijkheid en klantgerichtheid relatief vaak genoemd (7 respondenten), zonder daar verder invulling aan te geven. De enkele respondenten die dat wel doen geven aan dat zij behoefte hebben aan: meer maatwerk, een hogere flexibiliteit en geen arrogante/monopolistische houding. Als een medewerker te maken krijgt met storingen, kan hij of zij deze melden bij de Helpdesk van het UCI. De Helpdesk is telefonisch en via 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Een meerderheid van de respondenten (75 procent) neemt nooit contact op met de Helpdesk, slechts 1 procent van de respondenten neemt regelmatig contact op en 24 procent doet dit af en toe. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van De 105 respondenten die minimaal af en toe contact opnemen met de Helpdesk zijn niet onverdeeld tevreden; 25 procent is matig tevreden en 10 procent is ontevreden (zie figuur 4.3). De 11 ontevreden respondenten zijn meer dan gemiddeld afkomstig van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (3 respondenten). Het percentage respondenten dat ontevreden is lag in 2003 nog op 2 procent. Het percentage tevreden respondenten is gedaald van 41 procent in 2003 ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen 17

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Vrijstellingen

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Sociale veiligheid in en rond scholen

Sociale veiligheid in en rond scholen Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Sociale veiligheid in en rond scholen Primair (Speciaal) Onderwijs 2010-2014 Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 2006-2014 Drs. Rob Sijbers Daan

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Science System Assessment. Universitaire onderzoeksloopbanen. Barbara van Balen & Peter van den Besselaar

Science System Assessment. Universitaire onderzoeksloopbanen. Barbara van Balen & Peter van den Besselaar Science System Assessment Universitaire onderzoeksloopbanen Barbara van Balen & Peter van den Besselaar Het Rathenau Instituut stimuleert publiek debat en politieke oordeelsvorming over maatschappelijke,

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie