evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave"

Transcriptie

1 ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Verlangd basisonderwijs in Maasbree, gemeente Peel en Maas Menno Wester Juni 2014

2 Projectnummer: Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. \ ii

3 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Kenmerken van de directe meting 3 3 Opzet van de directe meting in Maasbree Het onderzoeksgebied De respondenten en de onderzoekspopulatie De vragenlijst Verloop veldwerk en respons Wijze van rapporteren 8 4 Verlangd basisonderwijs in Maasbree Voorkeur voor richting Maasbree Richtingsvoorkeuren in het basisonderwijs en leeftijd van de kinderen Richtingsvoorkeuren in het basisonderwijs en de feitelijk gekozen richting 10 5 Samenvatting en conclusie 13 Bijlage 1: De standaardfout 15 iii

4

5 1 Inleiding De gemeenteraad van Peel en Maas heeft middels een motie aangegeven dat ze de haalbaarheid wil toetsen van een nieuwe school op openbare grondslag in Maasbree. Daarom heeft de gemeente het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, gevraagd om de haalbaarheid van een nieuwe school op openbare grondslag te toetsen in Maasbree in de gemeente Peel en Maas. Om een school te kunnen stichten moet deze door de gemeenteraad op het Plan van Scholen worden geplaatst. De stichtingsnorm voor de gemeente Peel en Maas is 200 leerlingen 1. De gemeenteraad stelt het plan jaarlijks vóór 1 augustus vast. Bij een aanvraag daartoe dient door de aanvrager aannemelijk te worden gemaakt dat de te stichten school binnen vijf jaar aan het stichtingscriterium voldoet en dat in de vijftien jaar daarna nog steeds aan dit criterium wordt voldaan. Directe versus indirecte meting Om de belangstelling aan te tonen, kan de aanvrager een indirecte of een directe meting gebruiken. Met een indirecte meting kan de belangstelling voor de te stichten school worden aangetoond op basis van de verdeling naar richting van de bestaande basisscholen in de gemeente. Tegenover de indirecte meting staat de directe meting. De directe meting wordt beschouwd als een aanvullende methode op de indirecte meting. Hierbij wordt aan ouders van 0- tot en met 11- jarigen gevraagd welke voorkeur zij hebben wat betreft de richting van de school, ook wel verlangd onderwijs genoemd. Dus wordt de ouders de keuze geboden uit alle erkende richtingen in Nederland. De kenmerken van een directe meting staan uitgelegd in hoofdstuk 2. De aanleiding voor het verrichten van deze directe meting is dat de indirecte meting, in het geval van nieuwe richtingen, zoals openbaar onderwijs in Maasbree, vaak onvoldoende gegevens oplevert. De wet biedt de ruimte, met name de nieuwe richtingen, om directe metingen te laten uitvoeren om zo op een betrouwbare wijze aanvullende en verduidelijkende gegevens te verkrijgen over het verlangde basisonderwijs. Gemeente Peel en Maas heeft het ITS gevraagd een directe meting in Maasbree uit te voeren. Het ITS heeft een ruime ervaring met directe metingen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op basis van de resultaten van directe metingen is de afgelopen jaren voor diverse scholen toestemming voor stichting verleend in o.a. Rotterdam, Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, Harderwijk, Hilversum, Utrecht, Deventer. 1 Op grond van de artikelen 77, derde lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO), derde lid, 153, tweede lid, en 155, tweede lid, van de elke vijf jaar per gemeente de stichtingsnorm vastgesteld. De stichtingsnorm staat in Wijziging regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013, nr. DUO/OND/ODS-2012/60909 M. 1

6 In deze rapportage wordt verslag gedaan van de directe meting die in maart tot en met mei 2014 is uitgevoerd conform de richtlijnen voor het uitvoeren van een directe meting. In de rapportage wordt eerst nader ingegaan op de kenmerken van een directe meting (hoofdstuk 2). Daarna wordt aandacht geschonken aan de opzet van de directe meting in Maasbree (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft inzicht in het verlangd basisonderwijs in Maasbree anno De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies. 2

7 2 Kenmerken van de directe meting De directe meting in Maasbree levert informatie op over de voorkeuren voor richting in het basisonderwijs ten behoeve van de aanvraag van een openbare basisschool op het Plan van Scholen. De resultaten van een directe meting dienen ook bruikbaar te zijn voor andere richtingen. De directe meting is uitgevoerd conform de voorwaarden zoals geformuleerd in de Regeling modelprognose primair onderwijs Dit betekent dat: de directe meting uitgevoerd moet worden door een onafhankelijk bureau; een schriftelijke enquête moet worden gebruikt; de meting wordt verricht bij een representatieve aselecte steekproef; de onderzoeksgroep bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot en met 11 jaar, woonachtig in het voedingsgebied van de gewenste school; de anonimiteit van de ondervraagden gegarandeerd is; het onderzoek gericht is op de voorkeuren van de ondervraagden voor alle richtingen. De uitgevoerde directe meting in Maasbree voldoet geheel aan bovenstaande eisen. Dit schetsen we in de onderzoeksopzet. 3

8

9 3 Opzet van de directe meting in Maasbree In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het onderzoeksgebied (3.1), de onderzoekspopulatie (3.2) de vragenlijst (3.3), het verloop van het onderzoek en de respons (3.4), en de wijze van rapporteren (3.5). 3.1 Het onderzoeksgebied In de wettelijke regelingen rond het Plan van Scholen 2 is altijd sprake van een voedingsgebied voor de school waarvoor een aanvraag wordt ingediend. Het is aan de aanvrager om dit voedingsgebied te bepalen. Meestal is het voedingsgebied de wijk of het dorp waar de aanvrager de op te richten school wil plaatsen. Gemeente Peel en Maas heeft ervoor gekozen heel Maasbree als het voedingsgebied voor een nieuwe school te hanteren. Het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 0- tot en met 11-jarigen in Maasbree bedroeg begin maart 2014 in totaal 910, deze leven in 505 gezinnen 3. Hiervan zijn 654 kinderen in de schoolgaande leeftijd; zij zijn ouder dan 4 jaar. 3.2 De respondenten en de onderzoekspopulatie De ouders/verzorgers van deze kinderen vormden de doelgroep voor de bevraging. In dit onderzoek zijn alle ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar in de Maasbree meegenomen. Uit eerder onderzoek is bekend dat ouders met meer dan één kind dezelfde voorkeursrichting voor het onderwijs voor al hun kinderen hebben. Om deze reden (en ook omdat we ouders niet willen lastig vallen met meer dan één vragenlijst) is ervoor gekozen om aan ouders met meerdere kinderen in de leeftijd van 0-11 jaar, maar voor één van hun kinderen een vragenlijst te sturen. De vragenlijst is gestuurd voor het kind dat qua leeftijd het dichtst bij de aanvang van de leerplichtige leeftijd is. Uitgaande van de aanname dat ouders al hun kinderen naar dezelfde school sturen, corrigeren we hiervoor op het moment dat we de resultaten presenteren. Uiteindelijk zijn dus alle 505 gezinnen aangeschreven om mee te doen aan het onderzoek. Aan het ITS zijn door de gemeente Peel en Maas de naam- en adresgegevens en geboortedatum verstrekt van alle kinderen in de leeftijdsgroep van 0- t/m 11-jaar in Maasbree. 2 Zie ook Wet op Primair Onderwijs artikel 75 3 Op basis van de ontvangen gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie van de Gemeente Peel en Maas. 5

10 3.3 De vragenlijst Aangezien het doel van een directe meting uitsluitend het vaststellen van de voorkeursrichting voor basisonderwijs is, kon met een korte vragenlijst worden volstaan. De aangeschreven ouders zijn door deze beperkte vraagstelling weinig belast. De vragenlijst omvatte de volgende drie vragen: De voorkeur voor richting in het basisonderwijs: onder richting verstaan we zowel openbaar als bijzonder onderwijs en alle erkende richtingen daarbinnen. Als antwoordmogelijkheden hadden de ouders de richtingen die volgens de wet bekostigd worden: algemeen-bijzonder evangelisch evangelische broedergemeente gereformeerd (vrijgemaakt) hindoe-algemeen hindoe-janmavadisch hindoe-karmavadisch islamitisch liberaal islamitisch orthodox joods openbaar protestants-christelijk reformatorisch rooms-katholiek vrije school en aanvullend: ik zou een voorkeur hebben voor een basisschool van een andere richting. Bij deze vraag werd aangegeven dat de voorkeur uitgesproken moest worden in een situatie waarbij van al deze richtingen een school aanwezig was, allemaal even ver van huis, even goed bereikbaar en allemaal even goed. Daarnaast is nog gevraagd: Of het kind al op een basisschool zit, op een school voor speciaal onderwijs, op een school voor voortgezet onderwijs, of dat het nog niet op school zit; De richting van de basisschool waar het kind nu op zit met dezelfde antwoordcategorieën als boven, met daaraan toegevoegd de mogelijkheid aan te geven dat dit niet bekend was. Indien de school van de gewenste voorkeursrichting in de wijk zou komen, of de ouders van plan zijn hun kind naar deze school te sturen. De vragenlijsten waren optisch inleesbaar. Op de vragenlijst was de geboortedatum van het kind vermeld. De vragenlijst was geadresseerd aan de ouders/verzorgers van de 0-11-jarige kinderen. 6

11 3.4 Verloop veldwerk en respons Na ontvangst van het adressenbestand van de gemeente op 18 maart 2014, zijn in week 13 de vragenlijsten met een begeleidende brief in het Nederlands door het ITS verzonden. Begin mei is een herinnering verstuurd. Het veldwerk is op 22 mei afgerond. Op dat moment waren 312 vragenlijsten bij het ITS geretourneerd. Dat is een respons van bijna 62 procent. In tabel 3.1 staat een verdeling van de respons. Tabel 3.1 respons Populatie en respons in Maasbree Totale populatie (alle kinderen van 0 t/m 11 jaar in een gezin) 910 Totale populatie waarvan kinderen ouder dan 4 jaar 654 Aangeschreven populatie (één kind -van 0 t/m 11 jaar- per gezin) 505 Respons aantal 312 Respons percentage 62% Niet alle vragenlijsten komen voor verdere analyse in aanmerking. De reden daarvoor is dat een aantal mensen geen enkele voorkeursrichting heeft aangegeven, een aantal meer dan één richting heeft aangekruist en een aantal alleen in de categorie anders heeft aangegeven een school van een traditionele pedagogisch-didactische richting te willen of een aanduiding die in ieder geval niet tot de categorie voorkeursrichting gerekend mogen worden. Hierdoor zijn 298 vragenlijsten in de analyses meegenomen. Dit aantal van 298 is voldoende om met een zekerheid van 95 procent en een maximale afwijking van 3,7 procent, betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Deze maximale afwijking geldt bij een antwoordpercentage van 50 procent. Deze maximale afwijking noemt men de standaardfout. Het geeft de marge aan waartussen het gevonden percentage in de respondentenpopulatie in de totale populatie zal voorkomen. In hoofdstuk 4 benoemen we op basis van deze standaardfout ook de marge in het te verwachten aantal leerlingen. In de bijlage staan de afwijkingen voor tientallen van procenten. 7

12 3.5 Wijze van rapporteren Bij de rapportage worden de voorkeuren voor richting voor de totale wijk gegeven. Ook is gekeken naar samenhang met de leeftijd van de kinderen. Bovendien wordt bij de ouders van 4-11-jarigen die al op de basisschool zitten, nagegaan welk verband er is tussen de voorkeur voor richting in het basisonderwijs en de richting van de feitelijk gekozen school. 8

13 4 Verlangd basisonderwijs in Maasbree Aan de ouders is gevraagd wat hun voorkeur is voor richting bij de keuze van een basisschool. Dit is gedaan door een situatie te schetsen waarin van alle richtingen een school aanwezig is, die allemaal even ver van huis en even goed bereikbaar zijn, en bovendien allemaal even goed. Hiermee worden effecten van nabijheid en kwaliteit uitgeschakeld. Zoals we eerder aangaven kon daarbij gekozen worden uit de richtingen die volgens de wet bekostigd worden: algemeen-bijzonder, evangelisch, evangelische broedergemeente, gereformeerd (vrijgemaakt), hindoe-algemeen, hindoe-janmavadisch, hindoe-karmavadisch, islamitisch liberaal, islamitisch orthodox, joods, openbaar, protestants-christelijk, reformatorisch, rooms-katholiek, vrije school. 4.1 Voorkeur voor richting Maasbree Hoe liggen nu de voorkeuren voor de verschillende richtingen in het basisonderwijs? In tabel 4.1 zijn de resultaten weergegeven. Tabel 4.1 Voorkeur voor richting, in procenten Voorkeursrichting algemeen-bijzonder 4% evangelische broedergemeente - evangelisch - gereformeerd vrijgemaakt - hindoe-algemeen - hindoe-janmavadisch - hindoe-karmavadisch - islamitisch liberaal - islamitisch orthodox - joods - openbaar 48% protestant-christelijk 1% reformatorisch - rooms-katholiek 43% vrije school 4% Totaal (n=100%) 298 9

14 In de tabel zien we dat openbaar onderwijs het grootste belangstellingspercentage heeft, bijna de helft. Dit aandeel wordt gevolgd door Rooms-Katholiek onderwijs, 43 procent heeft hier belangstelling voor. Er is weinig interesse voor overige richtingen. In totaal geeft 48 procent van de responderende ouders uit Maasbree aan dat ze een voorkeur voor openbaar onderwijs hebben. Rekening houdend met de standaardfout (zoals uitgelegd in de bijlage) zal in werkelijkheid het percentage ouders van 0-11-jarigen uit Maasbree dat openbaar onderwijs wil, tussen 44,1 en 51,5 procent liggen. Dit betekent dat in Maasbree de voedingsbodem voor openbaar onderwijs minimaal 288 en maximaal 337 kinderen (ouder dan 4 jaar) bedraagt. 4.2 Richtingsvoorkeuren in het basisonderwijs en leeftijd van de kinderen De voorkeur is ook te relateren aan de leeftijd van de kinderen. In tabel 4.2 is dat voor de genoemde richtingen weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de 0- t/m 3 jarigen, de 4- t/m 7-jarigen en de groep die 8 jaar of ouder is. We zien dat de voorkeur voor openbaar onderwijs het grootst is bij de ouders waarvan de kinderen nog niet naar school gaan. Deze groep dient nog een school te kiezen. Bij de ouders van kinderen waar kinderen al op een school zitten, heeft meer dan tweevijfde een voorkeur voor openbaar onderwijs. De voorkeur voor openbaar onderwijs is dus groter bij de groep ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, dan bij de ouders waarvan het kind reeds naar school gaat. Dat biedt perspectief voor de mogelijke instroom in de toekomst. Tabel 4.2 Voorkeursrichting naar leeftijdscategorie 4 0 t/m 3 jaar 4 t/m 7 jaar 8 jaar of ouder algemeen-bijzonder 5% 4% 2% openbaar 56% 46% 42% protestant-christelijk 1% 0% 2% rooms-katholiek 32% 46% 53% vrije school 6% 4% 2% Totaal (n=100%) Richtingsvoorkeuren in het basisonderwijs en de feitelijk gekozen richting Hoe verhoudt zich de voorkeur voor een richting tot de richting van de basisschool waar het kind nu op zit? Dat is de vraag die aan de hand van tabel 4.3 valt te beantwoorden. In die tabel is te zien wat de richting van de school is waar de kinderen nu op zitten, gegeven de voorkeurs- 4 Deze tabel is niet gewogen voor gezinsgrootte, voor de uitsplitsing naar leeftijd is dit niet mogelijk 10

15 richting die de ouders hebben aangegeven. Hierbij hebben we ons beperkt tot de kinderen die op de basisschool zitten en we beperken ons ook hier weer tot de meest genoemde richtingen. De tabel moet regelgewijs worden gelezen. Tabel 4.3 Voorkeursrichting basisonderwijs in relatie tot feitelijk gekozen richting op de basisschool bij kinderen die al op de basisschool zitten openbaar rooms-katholiek vrije school onbekend totaal (n=100%) algemeen-bijzonder - 100% openbaar 6% 92% - 2% 195 protestant-christelijk - 100% rooms-katholiek - 99% - 1% 187 vrije school - 69% 15% 15% 13 We zien dat nagenoeg alle ouders hun kinderen naar rooms-katholieke basisschool sturen. Op dit moment is dit de enige basisschool in Maasbree. Van degenen die een voorkeur hebben voor openbaar onderwijs, zit slechts 6 procent ook daadwerkelijk op een school van die richting, de rest volgt rooms-katholiek onderwijs. Bij degenen die een voorkeur hebben voor openbaar onderwijs, slaagt dus ruim 92 procent er niet in het verlangde onderwijs te realiseren in de eigen omgeving. In tabel 4.4 staat de mate waarin ouders zeker weten dat het kind naar de school van de gewenste voorkeursrichting zou gaan, indien deze in het dorp zou komen. We zien dat ongeveer 59 procent van de ouders die openbaar onderwijs wensen, het kind (vrijwel) zeker naar een openbare basisschool in Maasbree zouden sturen. Ongeveer 38 procent van de ouders die een openbare school wenst, geeft aan hun kind hier misschien heen te zullen sturen. Het aandeel dat daadwerkelijk naar de school van de gewenste richting wil, varieert per leeftijdscategorie. Ouders met een voorkeur voor openbaar onderwijs geven vaker aan dat hun kind (vrijwel) zeker naar de mogelijke openbare school gaat als hun kind nog niet naar school gaat (82%) dan als het kind 8 jaar of ouder is. Als het kind 8 jaar of ouder is geeft bijna een derde aan dat het kind niet naar een nieuwe school met de voorkeursrichting gaat. Blijkbaar geven de ouders van de iets oudere kinderen er de voorkeur aan dat hun kinderen de school afmaken waar ze al opzitten. 11

16 Tabel 4.4 Voorkeursrichting basisonderwijs in relatie tot de mate waarin ouder zeker weet dat kind naar school voorkeursrichting gaat, indien deze in de wijk komt 5. kind gaat er (vrijwel) zeker heen kind gaat er misschien heen kind gaat er zeker niet heen totaal (n=100%) algemeen-bijzonder 43% 10% 48% 21 openbaar 59% 38% 3% 256 protestant-christelijk 25% 75% 0% 4 rooms-katholiek 84% 14% 3% 234 vrije school 80% 20% 0% 25 In tabel 4.1 zagen we dat van de responderende ouders ongeveer 48 procent een voorkeur voor openbaar onderwijs aangaf. Als we (ten opzichte van de gehele respondentgroep) uitsluitend de ouders bekijken waarvan het kind (vrijwel) zeker naar de school van de voorkeursrichting zou gaan wanneer deze in het dorp komt, dan wordt dit beeld iets anders. Het aandeel dat openbaar onderwijs wenst en het kind (vrijwel) zeker naar de school van de voorkeur stuurt indien deze in Maasbree komt, betreft bijna 28 procent. Rekening houdend met de standaardfout (zoals uitgelegd in de bijlage) zal dit in werkelijkheid tussen 24,5 en 31,1 procent liggen. Op basis van deze percentages is te verwachten dat ongeveer 160 tot 204 kinderen (ouder dan 4 jaar) uit Maasbree (vrijwel) zeker naar een openbare basisschool kunnen gaan. Daarnaast geeft bijna één op de vijf respondenten aan een voorkeur te hebben voor openbaar onderwijs, maar nog niet helemaal zeker te weten of ze hun kinderen naar een openbare basisschool in Maasbree gaan sturen. Dit geeft een potentieel van 100 tot 137 kinderen waarvan de ouders aangeven dat ze misschien naar een openbare school in Maasbree gaan. Wanneer we alleen kijken naar de groep waarvan de kinderen momenteel nog niet naar school gaan, wat zien we dan? Bijna de helft van alle ouders met kinderen jonger dan 4 jaar heeft een voorkeur voor openbaar onderwijs en geeft aan (vrijwel) zeker voor een nieuwe openbare basisschool in Maasbree te kiezen. 5 Door afronding van de percentages hoeven de percentages in de tabel niet exact op te tellen tot 100 procent. 12

17 5 Samenvatting en conclusie De gemeente Peel en Maas heeft een directe meting laten uitvoeren in het voedingsgebied van een te stichten openbare basisschool. De resultaten ervan dienen ter onderbouwing van een aanvraag op het Plan van Scholen voor het dorp Maasbree in de gemeente Peel en Maas. Het onderzoek is in maart tot mei 2014 uitgevoerd. Het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 0- t/m 11-jarigen in Maasbree bedroeg eind maart 2014 in totaal 910 kinderen, deze leven in 505 gezinnen. Alle ouders met kinderen tussen 0-11 jaar in het gebied is gevraagd aan te geven voor welke richting zij een voorkeur hebben. In totaal heeft ongeveer 62 procent de vragenlijst teruggestuurd. Dit aantal is voldoende om betrouwbare uitspraken over te doen. Van de ouders van kinderen van 0-11 jaar in Maasbree heeft 48 procent een voorkeur voor openbaar onderwijs. Rekeninghoudend met de standaardfout zal dit aandeel tussen 44,1 en 51,5 procent liggen. De voedingsbodem voor openbaar onderwijs bedraagt daarmee tussen de 288 en 337 kinderen ouder dan 4 jaar. De voorkeur voor openbaar onderwijs is groter bij ouders van kinderen die nog niet in de schoolgaande leeftijd hebben, dan bij ouders waarvan het kind al naar school gaat. Van de ouders uit Maasbree die een voorkeur hebben voor openbaar onderwijs geeft 59 procent van deze ouders in de vragenlijst aan dat hun kind (vrijwel) zeker naar een openbare school in het dorp zal gaan. Ten opzichte van de gehele steekproef heeft bijna 28 procent van de ouders uit Maasbree aangegeven een voorkeur voor openbaar onderwijs te hebben en aangegeven dat zij het kind (vrijwel) zeker naar een openbare school sturen indien deze in Maasbree komt. Rekening houdend met de standaardfout zal dit aandeel in werkelijkheid tussen 24,5 en 31,1 procent liggen. Dit betekent dat ten opzichte van totaal aantal kinderen (ouder dan 4 jaar) in Maasbree en op basis van de vragenlijst ongeveer 160 tot 204 kinderen (vrijwel) zeker naar een openbare basisschool kunnen gaan. Deze aantallen liggen daarmee rond de stichtingsnorm van 200 leerlingen die voor de gemeente Peel en Maas geldt. 13

18

19 Bijlage 1: De standaardfout De standaardfout geeft de marge aan waartussen het gevonden percentage in de respondentenpopulatie in de totale populatie zal voorkomen. In onderstaande tabel staat voor Maasbree de standaardfout die hoort bij bepaalde uitkomsten. De standaardfouten zijn berekend met de formule: p.q N-n = ( * ) n-1 N Waarin: : geschatte standaardfout p: fractie (in %) van respondenten met een bepaalde uitkomst q: 100-p N: populatie-omvang n: aantal respondenten Gegeven een bepaalde uitkomst ligt met een zekerheid van 95 procent het werkelijke percentage tussen: het gevonden percentage + of - 2 keer de standaardfout. Als voorbeeld: Bij een percentage van 20 procent zal in werkelijkheid het percentage tussen (20 2,97) en (20 + 2,97) of wel tussen 17,03 en 22,97 procent liggen. In dit onderzoek geeft 47,8 procent van de ouders uit Maasbree aan dat ze een voorkeur voor openbaar onderwijs hebben. Rekening houdend met de standaardfout zal in werkelijkheid het percentage ouders van 0-11-jarigen uit Maasbree dat openbaar onderwijs wil, tussen (47,8 3,7) en (47,8 + 3,7) of wel tussen 44,1 en 51,5 procent liggen. Tabel a Standaardfouten * 2 voor gevonden percentages voor 0-11-jarigen voor Maasbree Standaardfouten Maasbree gevonden percentage Standaardfout *2 2,23 2,97 3,40 3,64 3,72 3,64 3,40 2,97 2,23 15

Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester

Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht Rapportage Menno Wester Maart 2014 Projectnummer: 34001333 Opdrachtgever: Stichting HIO 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens

Nadere informatie

Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld en omgeving. Nico van Kessel Menno Wester

Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld en omgeving. Nico van Kessel Menno Wester Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld en omgeving Nico van Kessel Menno Wester Juli 2009 Projectnummer: 34000468 Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 2009 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Wachtdagen

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Praktikon maakt deel uit van de Stichting de Waarden te Nijmegen en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30489 14 juni 2016 Besluit ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs Besluit op basis van artikel 65 van de Wet op

Nadere informatie

08UIT

08UIT gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst.

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst. Raadsvoorstel agenda nummer Volgnummer rv2008/58 Aan datum 19 mei 2008 portefeuillehouder Wethouder F.A.D. van Driessche De raad van de gemeente Hulst Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van

Nadere informatie

Rapportage invullijst (1)

Rapportage invullijst (1) Rapportage invullijst (1) Eerste inventarisatie bestand leerling flexkrachten d.d. 16 januari 2013 Gert de Jong Hedwig Vermeulen Projectnummer: 34001230 Opdrachtgever: A+O Metalektro 2013 ITS, Radboud

Nadere informatie

Berekening leerlingen potentieel voor. het openbaar voortgezet onderwijs in. de gemeente Barneveld.

Berekening leerlingen potentieel voor. het openbaar voortgezet onderwijs in. de gemeente Barneveld. Berekening leerlingen potentieel voor het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld. Drs. B. A. (Ben) Mom Senior adviseur 070-3315252 bmom@vbs.nl Projectnummer: 09.60018.5211.BM 10 september

Nadere informatie

RIS127624_01-JUN-2005

RIS127624_01-JUN-2005 rv 79 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2005.153 RIS 127624_ 050531 Gemeente Den Haag RIS127624_01-JUN-2005 Den Haag, 10 mei 2005 Aan de gemeenteraad Plan van nieuwe basisscholen 2006 tot en met

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Hengelo Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten:

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten: RAADSVOORSTEL Onderwerp : Plan van Scholen 2010-2012 Raadsvergadering : 1 juli 2009 Politieke markt d.d.: 1 juli 2009 Agendapunt : 9 Portef.houder : wethouder Swart Voorstelnummer : 179454 BenW-besluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad,

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Aanvraag Stichting Omniumscholen bijlage: ontwerp-besluit datum: 22 juni 2015 gemeenteblad I nr.: 61 agenda nr.: 10 Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Onze

Nadere informatie

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem)

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Praktikon 2016 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024 3611152 www.bergop.info 2016

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1074007 Datum: Behandeld door: 22 april 2013 B.C. Luiten Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Planontwikkeling Onderwerp: Vaststellen Plan

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 27-06-2007 Zaaknummer 200607820/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: 978 90 3720 835 1 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad. Rapportage t.b.v. schoolstichting in Zaanstad 2 e BRIN

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad. Rapportage t.b.v. schoolstichting in Zaanstad 2 e BRIN 1 S.I.O.Z Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. schoolstichting in Zaanstad 2 e BRIN Maart 2016 Versie Definitief Op alle offertes van BVO en overeenkomsten met BVO zijn de algemene

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Dag...onderwijs. Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen. Ineke Lokman

Dag...onderwijs. Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen. Ineke Lokman Dag...onderwijs Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen Ineke Lokman Dag...onderwijs Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Purmerend Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der Steeg Redactie:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Plan van Scholen

Plan van Scholen Plan van Scholen 2014-2016 De gemeente Waterland heeft een aanvraag ontvangen van stichting De Verwondering. Deze stichting wil een school voor Algemeen Bijzonder Onderwijs starten in de gemeente Waterland.

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o.

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o. abobank Alkmaar e.o. woensdag 4 april 2012 Contactadres rabozon@alkmaar.rabobank.nl abobank Alkmaar e.o., 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

administratie afdeling calculatie

administratie afdeling calculatie administratie afdeling calculatie colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, J. Bijlsma, P.F.C. Croese, M. van Esch, J.M. van der Steeg Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen 2016-2018 Voorstel Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 21 april 2015 Opsteller H. Laanstra Registratie GF15.20041 Agendapunt Het plan van

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Onderwijs, sport en cultuur Samenleving mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts M.J. van Zon

Onderwijs, sport en cultuur Samenleving mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts M.J. van Zon Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Commissie Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. Evaluatiedatum 448405 Onderwijs, sport

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Plan van Scholen 2016-2018 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Stichting Conexus heeft in twee brieven op 24 september 2014 en

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Belangstelling van vwo ers voor een bacheloropleiding Nanobiologie

Belangstelling van vwo ers voor een bacheloropleiding Nanobiologie Belangstelling van vwo ers voor een bacheloropleiding Nanobiologie Rita Kennis Frank Peters Nijmegen, mei 2011 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2011 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van speurwerk op het gebied van de bouwvoorbereiding, de bouwtechniek en de bedrijfstechniek in de bouwnijverheid, alsmede de yerbreiding

Nadere informatie

handel en administratie thema uitgaande goederen

handel en administratie thema uitgaande goederen 4603_HA_WB_3_uitgaand_b 16-06-2005 15:02 Pagina 1 handel en administratie thema uitgaande goederen Basisberoepsgerichte leerweg 4603_HA_WB_3_uitgaand_b 16-06-2005 15:02 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu

Nadere informatie

handel en administratie thema uitgaande goederen

handel en administratie thema uitgaande goederen 4611_HA_WB_3_uitgaand_k 16-06-2005 14:11 Pagina 1 handel en administratie thema uitgaande goederen Kaderberoepsgerichte leerweg 4611_HA_WB_3_uitgaand_k 16-06-2005 14:11 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu

Nadere informatie

Boekhouden - Rekenvaardigheid

Boekhouden - Rekenvaardigheid Boekhouden - Rekenvaardigheid Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Lockefeer, R. van Midde, A. Schouten Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: J. Benneker, R. van Midde

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie

handel en verkoop thema visuele presentatie 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 1 handel en verkoop thema visuele presentatie Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1 Dit boek is van Jaar Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v., Meppel Auteurs: José Banens, Erwin Tielemans Redactie: Robert Slagt Inhoudelijke redactie: Alje Heinkens;

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BQ6783

ECLI:NL:RVS:2011:BQ6783 ECLI:NL:RVS:2011:BQ6783 Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-06-2011 Datum publicatie 01-06-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201101191/1/H2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

BEHANDELD DOOR bfdeling/team jsam/cwpb documentor ' Raadsvergadering 5 juli 2016 GEMEENTE VOORBLAD RAAD

BEHANDELD DOOR bfdeling/team jsam/cwpb documentor ' Raadsvergadering 5 juli 2016 GEMEENTE VOORBLAD RAAD Raadsvergadering 5 juli 2016 GEMEENTE BEHANDELD DOOR bfdeling/team jsam/cwpb documentor '16-0092026 VOORBLAD RAAD J onderwerp Raadsvoorstel inzake Plan van scholen 2017-2019 vertrouwelijk Wee portefeuillehouder

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

De eerste twee vragen worden beantwoord in 3.2, de derde en vierde vraag in 3.3.

De eerste twee vragen worden beantwoord in 3.2, de derde en vierde vraag in 3.3. 3 LEERLINGEN MET DOWNS SYNDROOM IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 3.1 Inleiding In dit proefschrift wordt een drietal onderzoeken gepresenteerd over leerlingen met Downs syndroom in het reguliere basisonderwijs.

Nadere informatie

w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met

w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met Colofon Uitgeverij Auteur Vormgeving Illustraties Foto s Drukwerk : Uitgeverij Edu Actief b.v. : Inez van Hattum en Ingrid Koops : Tekst in Beeld : Menno Kooistra

Nadere informatie

Datum 3 MEI 2013 Betreft Beslissing op beroepschrift

Datum 3 MEI 2013 Betreft Beslissing op beroepschrift Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ISBO Islamitische Schoolbesturen Organisatie mr. A. Yandere-Köycü Postbus 28095 3828 ZH HOOGZAND Europaweg 2 2711 AH Zoetermeer Postbus 606 2700 ML Zoetermeer

Nadere informatie

Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen

Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Functioneren medezeggenschap van studenten Verkennend end onderzoek naar ervaringen met medezeggenschap in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam '. Binnenriolering Binnenriolering 77 Stichting Bouwresearch Kluwer Technische Boeken B.V. - Deventer - Antwerpen Ten Hagen B.V. - Den Haag Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg

administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der Steeg Redactie:

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het buitenspouwblad Het buitenspouwblad 84 Stichting Bouwresearch K1uwer Technische Boeken B.V. - Deventer - AntWerpen Ten Hagen B.V. - Den Háag Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren

Nadere informatie

Advies Stichting. Islamitische Basisschool. Zaanstad 2017

Advies Stichting. Islamitische Basisschool. Zaanstad 2017 Advies Stichting Islamitische Basisschool Zaanstad 2017 Buro Planning Verband Groningen BV Schweitzerlaan 2 9728 NP GRONINGEN tel 050 571 36 14 e-mail buro@pvg.nl internet www.pvg.nl Voorwoord Dit advies

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg

handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ

HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG. Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen rond bestekken. Leidraad voor de bestekschrijver. rs.br Stichting Bouwresearch. Copyright SBR, Rotterdam

Recente ontwikkelingen rond bestekken. Leidraad voor de bestekschrijver. rs.br Stichting Bouwresearch. Copyright SBR, Rotterdam Recente ontwikkelingen rond bestekken Leidraad voor de bestekschrijver 133 rs.br Stichting Bouwresearch -------------------------------------------- rapporteur: ir. M.G.M. Nelissen Twijnstra Gudde N.V.

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing

handel en verkoop thema marketing 4662_HV_WB_7_marketing_b 13-05-2005 10:50 Pagina 1 handel en verkoop thema marketing Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_7_marketing_b 13-05-2005 10:50 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Ambitie.info BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie