Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester"

Transcriptie

1 Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht Rapportage Menno Wester Maart 2014

2 Projectnummer: Opdrachtgever: Stichting HIO 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. ii

3 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Kenmerken van de directe meting 3 3 Opzet van de directe meting in de wijk Overvecht Het onderzoeksgebied De respondenten en de onderzoekspopulatie De vragenlijst Verloop veldwerk en respons Wijze van rapporteren 7 4 Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht Voorkeur voor richting Overvecht Richtingsvoorkeuren in het basisonderwijs en leeftijd van de kinderen Richtingsvoorkeuren in het basisonderwijs en de feitelijk gekozen richting Samenvatting en conclusie 13 Bijlage 1 15 iii

4 iv

5 1 Inleiding De Stichting HIO heeft geconstateerd vanuit haar achterban dat er veel animo is voor een Islamitische basisschool in de wijk Overvecht. Daarom heeft de stichting het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, gevraagd om de haalbaarheid van een nieuwe school op Islamitische grondslag te toetsen in de wijk Overvecht in de gemeente Utrecht. Om een school te kunnen stichten moet deze door de gemeenteraad op het Plan van Scholen worden geplaatst. De stichtingsnorm voor de gemeente Utrecht is 310 leerlingen 1. De gemeenteraad stelt het plan jaarlijks vóór 1 augustus vast. Bij een aanvraag daartoe dient door de aanvrager aannemelijk te worden gemaakt dat de te stichten school binnen 5 jaar aan het stichtingscriterium voldoet en dat in de vijftien jaar daarna nog steeds aan dit criterium wordt voldaan. Directe versus indirecte meting Om de belangstelling aan te tonen kan de aanvrager een indirecte of een directe meting gebruiken. Met een indirecte meting kan de belangstelling voor de te stichten school worden aangetoond op basis van de verdeling naar richting van de bestaande basisscholen in de gemeente. Tegenover de indirecte meting staat de directe meting. De directe meting wordt beschouwd als een aanvullende methode op de indirecte meting. Hierbij wordt aan ouders van 0- tot en met 11- jarigen gevraagd welke voorkeur zij hebben wat betreft de richting van de school, ook wel verlangd onderwijs genoemd. Dus wordt de ouders de keuze geboden uit alle erkende richtingen in Nederland. De kenmerken van een directe meting staan uitgelegd in hoofdstuk twee. De aanleiding voor het verrichten van deze directe meting is dat de indirecte meting, in het geval van nieuwe richtingen, zoals de islamitische richting, vaak onvoldoende gegevens oplevert. De wet biedt de ruimte voor, met name de nieuwe richtingen, om directe metingen te laten uitvoeren om zo op een betrouwbare wijze aanvullende en verduidelijkende gegevens te verkrijgen over het verlangde basisonderwijs. Stichting HIO heeft het ITS gevraagd een directe meting in Utrecht Overvecht uit te voeren. Het ITS heeft een ruime ervaring met directe metingen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op basis van de resultaten van directe metingen is de afgelopen jaren voor diverse scholen toestemming voor stichting verleend in o.a. Rotterdam, Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, Harderwijk, Hilversum, Utrecht, Deventer. 1 Op grond van de artikelen 77, derde lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO), derde lid, 153, tweede lid, en 155, tweede lid, van de elke vijf jaar per gemeente de stichtingsnorm vastgesteld. De stichtingsnorm staat in Wijziging regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013, nr. DUO/OND/ODS-2012/60909 M 1

6 In deze rapportage wordt verslag gedaan van de directe meting die in maart 2014 is uitgevoerd conform de richtlijnen voor het uitvoeren van een directe meting. In de rapportage wordt eerst nader ingegaan op de kenmerken van een directe meting (hoofdstuk 2). Daarna wordt aandacht geschonken aan de opzet van de directe meting in Utrecht-Overvecht (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft inzicht in het verlangd basisonderwijs in deze wijk anno De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies. 2

7 2 Kenmerken van de directe meting De directe meting in de wijk Overvecht levert informatie op over de voorkeuren voor richting in het basisonderwijs ten behoeve van de aanvraag van één of meer islamitische scholen op het Plan van Scholen. De resultaten van een directe meting dienen ook bruikbaar 2 te zijn voor alle richtingen. De directe meting is uitgevoerd conform de voorwaarden zoals geformuleerd in de Regeling modelprognose primair onderwijs Dit betekent dat: de directe meting uitgevoerd moet worden door een onafhankelijk bureau; een schriftelijke enquête moet worden gebruikt; de meting wordt verricht bij een representatieve aselecte steekproef; de onderzoeksgroep bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot en met 11 jaar, woonachtig in het voedingsgebied van de gewenste school; de anonimiteit van de ondervraagden gegarandeerd is; het onderzoek gericht is op de voorkeuren van de ondervraagden voor alle richtingen. De uitgevoerde directe meting in de Utrechtse wijk Overvecht voldoet geheel aan bovenstaande eisen. Dit schetsen we in de onderzoeksopzet. 2 Behoudens de eigendomsrechten van de opdrachtgever en auteursrechten van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. 3

8 4

9 3 Opzet van de directe meting in de wijk Overvecht In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het onderzoeksgebied (3.1), de onderzoekspopulatie (3.2) de vragenlijst (3.3), het verloop van het onderzoek en de respons (3.4), en de wijze van rapporteren (3.5). 3.1 Het onderzoeksgebied In de wettelijke regelingen rond het Plan van Scholen 3 is altijd sprake van een voedingsgebied voor de school waarvoor een aanvraag wordt ingediend om tot stichting te komen. Het is aan de aanvrager om dit voedingsgebied te bepalen. Meestal is het voedingsgebied de wijk of het dorp waar de aanvrager de op te richten school wil plaatsen. Stichting HIO wil een school in de Utrechtse wijk Overvecht oprichten en heeft ervoor gekozen deze gehele wijk als het voedingsgebied voor een nieuwe school te hanteren. Het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 0- t/m 11-jarigen in Overvecht bedroeg eind februari 2014 in totaal 4.131, deze zitten in gezinnen De respondenten en de onderzoekspopulatie De ouders/verzorgers van deze kinderen vormden de doelgroep voor de bevraging. In dit onderzoek zijn alle ouders van kinderen tussen 0 en 11 jaar in de wijk Overvecht meegenomen. Uit eerder onderzoek is bekend dat ouders met meer dan één kind dezelfde voorkeursrichting voor het onderwijs voor al hun kinderen hebben. Om deze reden (en ook omdat we ouders niet willen lastig vallen met meer dan één vragenlijst) is ervoor gekozen om aan de ouders met meerdere kinderen in de leeftijd tussen 0 en 11 jaar, maar voor één van hun kinderen een vragenlijst te sturen. De vragenlijst is gestuurd voor het kind dat qua leeftijd het dichtst bij de aanvang van de leerplichtige leeftijd is. Uitgaande van de aanname dat ouders al hun kinderen naar dezelfde school sturen, corrigeren we hiervoor op het moment dat we de resultaten presenteren. Uiteindelijk zijn dus alle gezinnen aangeschreven om mee te doen aan het onderzoek. Aan het ITS zijn door de gemeente Utrecht de naam- en adresgegevens en geboortedatum verstrekt van de kinderen de leeftijdsgroep van 0- t/m 11-jarigen in Overvecht. 3 Zie ook Wet op Primair Onderwijs artikel 75 4 Op basis van de ontvangen gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie van de Gemeente Utrecht. 5

10 3.3 De vragenlijst Aangezien het doel van een directe meting uitsluitend het vaststellen van de voorkeursrichting voor basisonderwijs is, kon met een korte vragenlijst worden volstaan. De aangeschreven ouders zijn door deze beperkte vraagstelling weinig belast. Onder richting verstaan we zowel openbaar als bijzonder onderwijs en alle erkende richtingen daarbinnen. De vragenlijst omvatte de volgende drie vragen: De voorkeur voor richting in het basisonderwijs, met als antwoordmogelijkheden de richtingen die volgens de wet bekostigd worden: algemeen-bijzonder evangelisch evangelische broedergemeente gereformeerd (vrijgemaakt) hindoe-algemeen hindoe-janmavadisch hindoe-karmavadisch islamitisch liberaal islamitisch orthodox joods openbaar protestants-christelijk reformatorisch rooms-katholiek vrije school en aanvullend: ik zou een voorkeur hebben voor een basisschool van een andere richting. Bij deze vraag werd aangegeven dat de voorkeur uitgesproken moest worden in een situatie waarbij van al deze richtingen een school aanwezig was, allemaal even ver van huis, even goed bereikbaar en allemaal even goed. Daarnaast is nog gevraagd: Of het kind al dan niet op een basisschool zit, op een school voor speciaal onderwijs, al op een school voor voortgezet onderwijs, of dat het nog niet op school zit; De richting van de basisschool waar het kind nu op zit met dezelfde antwoordcategorieën als boven, met daaraan toegevoegd de mogelijkheid aan te geven dat dit niet bekend was. Indien de school van de gewenste voorkeursrichting in de wijk zou komen, of de ouders van plan zijn hun kind naar deze school te sturen. 6

11 De vragenlijsten waren optisch inleesbaar. Op de vragenlijst was de geboortedatum van het kind vermeld. De vragenlijst was geadresseerd aan de ouders/verzorgers van de 0-11-jarige kinderen. In de begeleidende brief is niet aangegeven dat het onderzoek op verzoek van Stichting HIO is uitgevoerd. Hierdoor is het verzoek als neutraal gepositioneerd zonder dat specifieke groepen zich in positieve of negatieve zin aangesproken voelden. 3.4 Verloop veldwerk en respons Na ontvangst van het adressenbestand van de gemeente op 21 februari 2014, zijn in week 9 de vragenlijsten met een begeleidende brief in het Nederlands door het ITS verzonden. Gezien de deadline voor de aanvraag op het Plan van Scholen op 1 april, was een rappel niet mogelijk. De rapportage is op 25 maart opgeleverd. Op dat moment waren 378 van de verzonden vragenlijsten bij het ITS geretourneerd. Al met al een respons van 15 procent. In tabel 3.1 staat een verdeling van de respons. Tabel respons Populatie en respons in Overvecht Totale populatie (alle kinderen in een gezin) Aangeschreven populatie (één kind per gezin) Respons aantal 378 Respons percentage 15% Niet alle vragenlijsten komen voor verdere analyse in aanmerking. De reden daarvoor is dat een aantal mensen geen enkele voorkeursrichting heeft aangegeven, een aantal meer dan één richting heeft aangekruist en een aantal alleen in de categorie anders heeft aangegeven een school van een traditionele pedagogisch-didactische richting te willen of gewoon een goede school, of een aanduiding die in ieder geval niet tot de categorie voorkeursrichting gerekend mogen worden. Hierdoor zijn 336 vragenlijsten in de analyses meegenomen. Dit aantal van 336 is voldoende om met een zekerheid van 95 procent en een maximale afwijking van 5,1 procent betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Deze maximale afwijking geldt bij een antwoordpercentage van 50 procent. In de bijlage staan de afwijkingen voor 10-tallen van procenten. 3.5 Wijze van rapporteren Bij de rapportage worden de voorkeuren voor richting voor de totale wijk gegeven. Ook is gekeken naar samenhang met de leeftijd van de kinderen. Bovendien wordt bij de ouders van 4-11-jarigen die op de basisschool zitten, nagegaan welk verband er is tussen de voorkeur voor richting in het basisonderwijs en de richting van de feitelijk gekozen school. 7

12 8

13 4 Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht Aan de ouders is gevraagd wat hun voorkeur is voor richting bij de keuze van een basisschool. Dit is gedaan door een situatie te schetsen waarin van alle richtingen een school aanwezig is, die allemaal even ver van huis en even goed bereikbaar zijn, en bovendien allemaal even goed. Hiermee worden effecten van nabijheid en kwaliteit uitgeschakeld. Zoals we eerder aangaven kon daarbij gekozen worden uit de richtingen die volgens de wet bekostigd worden: algemeen-bijzonder, evangelisch, evangelische broedergemeente, gereformeerd (vrijgemaakt), hindoe-algemeen, hindoe-janmavadisch, hindoe-karmavadisch, islamitisch liberaal, islamitisch orthodox, joods, openbaar, protestants-christelijk, reformatorisch, rooms-katholiek, vrije school. 4.1 Voorkeur voor richting Overvecht Hoe liggen nu de voorkeuren voor de verschillende richtingen in het basisonderwijs? In tabel 4.1 zijn de resultaten weergegeven. Tabel Voorkeur voor richting, in procenten Voorkeursrichting algemeen-bijzonder 8% evangelische broedergemeente 1% evangelisch 1% gereformeerd vrijgemaakt 2% hindoe-algemeen 2% hindoe-janmavadisch 0% hindoe-karmavadisch 0% islamitisch liberaal 11% islamitisch orthodox 5% joods 0% openbaar 37% protestant-christelijk 11% reformatorisch 1% rooms-katholiek 9% vrije school 12% Totaal (n=100%) 336 9

14 Duidelijk is dat het grootste belangstellingspercentage het percentage met een voorkeur voor openbaar onderwijs is. Voor ruim een derde (37%) van de kinderen wordt een voorkeur voor een openbare school uitgesproken. Daarna komt in volgorde van grootte vrije school met 12 pocent en islamitisch liberaal met 11 procent. Voor islamitisch orthodox heeft 5 procent belangstelling. Voor protestant-christelijk heeft 11 procent, voor rooms-katholiek heeft 9 procent en voor algemeen-bijzonder onderwijs heeft 8 procent belangstelling. De resterende richtingen genieten in Overvecht weinig belangstelling. Stichting HIO heeft aangegeven open te staan voor alle islamitische kinderen. Ze maken geen onderscheid in liberaal of orthodox, ze gegeven dan ook aan dat de kinderen van ouders die islamitisch liberaal of de kinderen van ouders die islamitisch orthodox wensen allemaal welkom zijn. Daarom presenteren we in de volgende tabellen deze onderwijsrichtingen gezamenlijk. In totaal geeft 16 procent van de responderende ouders uit Overvecht aan dat ze een voorkeur voor islamitisch onderwijs hebben. Rekening houdend met de standaardfout (zoals uitgelegd in de bijlage) zal in werkelijkheid het percentage ouders van 0-11-jarigen uit Overvecht dat islamitisch onderwijs wil, tussen 12,3 en 19,7 procent liggen. Dit betekent dat in Overvecht de voedingsbodem voor islamitisch onderwijs minimaal 507 en maximaal 815 kinderen bedraagt. Als we uitsluitend naar de voedingsbodem voor islamitisch liberaal onderwijs zouden kijken, dan bedraagt de voedingsbodem 5 ongeveer 323 tot 586 kinderen. 4.2 Richtingsvoorkeuren in het basisonderwijs en leeftijd van de kinderen De voorkeur is ook te relateren aan de leeftijd van de kinderen. In Tabel 4.2 is dat voor de belangrijkste richtingen weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de 0- t/m 3 jarigen, de 4- t/m 7-jarigen en de groep die 8 of ouder is. We zien bij de voorkeur voor islamitisch onderwijs geen sterke samenhang met leeftijd. Bij de ouders van kinderen in de onderbouw heeft 19 procent en bij ouders van de kinderen in de bovenbouw heeft 13 procent voorkeur voor islamitisch onderwijs. Tabel 4.2 Voorkeursrichting naar leeftijdscategorie* 5 Het percentage ouders dat de voorkeur voor islamitisch liberaal onderwijs aangaf bedroeg 11 procent. Rekeninghoudend met de standaardfout zal dit aandeel in werkelijkheid tussen 7,8 en 14,2 procent liggen. 10

15 0 t/m 3 jaar 4 t/m 7 jaar 8 jaar of ouder algemeen-bijzonder 10% 9% 2% evangelische broedergemeente 0% 1% 0% evangelisch 2% 1% 4% gereformeerd vrijgemaakt 0% 2% 0% hindoe-algemeen 1% 2% 4% islamitisch liberaal en orthodox 14% 19% 13% openbaar 43% 34% 36% protestant-christelijk 8% 11% 13% reformatorisch 0% 1% 0% rooms-katholiek 9% 9% 15% vrije school 13% 11% 13% Totaal (n=100%) Richtingsvoorkeuren in het basisonderwijs en de feitelijk gekozen richting Hoe verhoudt zich de voorkeur voor een bepaalde richting tot de richting van de basisschool waar het kind nu op zit? Dat is de vraag die aan de hand van tabel 4.3 valt te beantwoorden. In die tabel is te zien wat de richting van de school is waar de kinderen nu op zitten, gegeven de voorkeursrichting die de ouders hebben aangegeven. Hierbij hebben we ons beperkt tot de kinderen die op de basisschool zitten en we beperken ons ook hier weer tot de belangrijkste richtingen. De tabel moet regelgewijs worden gelezen. Tabel 4.3 Voorkeursrichting basisonderwijs in relatie tot feitelijk gekozen richting op de basisschool bij kinderen die al op de basisschool zitten alg.- bijzonder islamitisch openbaar p.-c. r.-k. vrije lib.& orth. school overig totaal (n=100%) Alg.-bijzonder 40% 0% 7% 30% 20% 0% 3% 40% islamitisch lib.& orth. 0% 40% 28% 6% 15% 0% 11% 0% openbaar 1% 0% 72% 5% 20% 0% 2% 1% p.-c 3% 0% 0% 71% 24% 0% 3% 3% r.-k. 0% 0% 7% 3% 80% 0% 10% 0% vrije school 0% 0% 13% 7% 27% 38% 16% 0% We zien dat bij ouders die een voorkeur hebben voor een rooms-katholiek school ruim 80 procent van hun kinderen ook daadwerkelijk op zo n school hebben zitten. Ook van ouders met voorkeur voor openbaar onderwijs (72%) protestant-christelijk (71%) zit het grootste deel van de kinderen al op een school van die richting. Van degenen die een voorkeur hebben voor islamitisch liberaal of orthodox onderwijs, zit 40 procent ook daadwerkelijk op een school van die richting, van de overigen zit de grootste groep 11

16 kinderen op een openbare school (28%) en anders op een protestant-christelijke (6%) of een rooms-katholieke school (15%). Bij degenen die een voorkeur hebben voor islamitisch onderwijs slaagt dus ruim 60 procent er niet in het verlangde onderwijs te realiseren in de eigen buurt. In tabel 4.4 staat de mate waarin ouders zeker weten dat het kind naar de school van de gewenste voorkeursrichting zou gaan, indien deze in de wijk zou komen. In de tabel is te zien dat ongeveer 80 procent van de ouders die islamitisch onderwijs wensen, het kind (vrijwel) zeker naar een islamitische basisschool sturen, indien deze in de wijk komt. Ongeveer 18 procent van de ouders die een islamitische school wenst, geeft aan hun kind hier misschien heen te zullen sturen. Tabel 4.4 Voorkeursrichting basisonderwijs in relatie tot de mate waarin ouder zeker weet dat kind naar school voorkeursrichting gaat, indien deze in de wijk komt. kind gaat er (vrijwel) zeker heen kind gaat er misschien heen kind gaat er zeker niet heen totaal (n=100%) algemeen-bijzonder 66% 23% 11% 28 Islamitisch lib.& orth 80% 18% 2% 54 openbaar 55% 33% 13% 125 protestant-christelijk 53% 33% 14% 34 rooms-katholiek 70% 13% 17% 33 vrije school 61% 36% 3% 41 Indien we uitsluitend de ouders zouden bekijken waarvan het kind (vrijwel) zeker naar de school van de voorkeursrichting zou gaan, indien deze in de wijk komt, dan wordt het beeld geschetst in tabel 4. 1 iets anders. In tabel 4.1 zagen we dat van de responderende ouders in Overvecht met kinderen van 0-11 jaar 16 procent aangaf een voorkeur voor islamitisch onderwijs te hebben. Het aandeel dat islamitisch onderwijs wenst en het kind (vrijwel) zeker naar de school van de voorkeur stuurt indien deze in de wijk komt, betreft 13,2 procent van de ouders uit Overvecht. Rekening houdend met de standaardfout (zoals uitgelegd in de bijlage) zal in werkelijkheid dit tussen 9,7 en 16,7 procent liggen. Op basis van deze percentages is te verwachten dat ongeveer 403 tot 688 kinderen uit Overvecht (vrijwel) zeker naar een islamitische basisschool kunnen gaan. 12

17 5. Samenvatting en conclusie Stichting HIO heeft een directe meting laten uitvoeren in het voedingsgebied van een te stichten islamitische school. De resultaten ervan dienen ter onderbouwing van een aanvraag op het Plan van Scholen voor de wijk Overvecht in Utrecht. Het onderzoek is in maart 2014 uitgevoerd. Het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 0- t/m 11-jarigen in Overvecht bedroeg eind februari 2014 in totaal 4.131, deze leven in gezinnen. Alle ouders met kinderen tussen 0-11 jaar in het gebied is gevraagd aan te geven voor welke richting zij een voorkeur hebben. Zonder rappellering heeft ongeveer 15 procent de vragenlijst teruggestuurd. Dit aantal is voldoende om betrouwbare uitspraken over te doen. Van de ouders van kinderen van 0-11 jaar in Utrecht-Overvecht heeft 11 procent een voorkeur voor islamitisch liberaal. Indien we uitsluitend naar islamitisch liberaal onderwijs zouden kijken, dan ligt het percentage ouders dat deze voorkeursrichting aangaf rekeninghoudend met de standaardfout- tussen 7,8 en 14,2 procent. De voedingsbodem voor islamitisch liberaal onderwijs bedraagt daarmee tussen de 323 en 586 kinderen. Daarnaast heeft 5 procent van de responderende ouders een voorkeur voor islamitisch orthodox onderwijs. Stichting HIO geeft aan dat ze voor beide voorkeursrichtingen open staan. In totaal heeft dus 16 procent van de respondenten een voorkeur voor islamitisch onderwijs. Rekening houdend met de standaardfout die geldt bij de huidige respons (zoals uitgelegd in de bijlage), zal in werkelijkheid het percentage ouders van 0-11-jarigen uit Overvecht dat islamitisch onderwijs wilt, tussen 12,3 en 19,7 procent liggen. Volgens de uitslag van deze enquête betekent dit dat in Overvecht de voedingsbodem voor islamitisch onderwijs tussen de 507 en 815 kinderen bedraagt. Van de ouders uit Overvecht die een voorkeur hebben voor islamitisch onderwijs geeft 80 procent van deze ouders in de vragenlijst aan dat hun kind (vrijwel) zeker naar een islamitische school in de wijk zal gaan. Ten opzichte van de gehele steekproef heeft 13,2 procent van de ouders uit Overvecht aangegeven een voorkeur voor islamitisch onderwijs te hebben en aangegeven dat het kind (vrijwel) zeker naar een islamitische school stuurt indien deze in de wijk komt. Rekening houdend met de standaardfout zal dit aandeel in werkelijkheid tussen 9,7 en 16,7 procent liggen. Dit betekent dat ten opzichte van totaal aantal kinderen in Utrecht Overvecht en op basis van de vragenlijst ongeveer 403 tot 688 kinderen (vrijwel) zeker naar een islamitische basisschool kunnen gaan. Dit aantal ligt dan ruim boven de stichtingsnorm van 310 leerlingen die voor de gemeente Utrecht geldt. 13

18 14

19 Bijlage 1 In onderstaande tabel staan voor de wijk Overvecht de standaardfouten die behoren bij bepaalde uitkomsten. De standaardfouten zijn berekend met de formule: p.q N-n = ( * ) n-1 N Waarin: : geschatte standaardfout p: fractie (in %) van respondenten met een bepaalde uitkomst q: 100-p N: populatie-omvang n: aantal respondenten Gegeven een bepaalde uitkomst ligt met een zekerheid van 95 procent het werkelijke percentage tussen: het gevonden percentage + of - 2 keer de standaardfout. Als voorbeeld: in Overvecht is bij ouders van 0-11-jarigen de voorkeur voor openbaar onderwijs 37,0 procent. In werkelijkheid zal het percentage liggen tussen (37,0 4,92) en (37,0 + 4,92) of wel tussen 32,08 en 41,92. In dit onderzoek geeft 16 procent van de ouders uit Overvecht aan dat ze een voorkeur voor islamitisch onderwijs hebben. Rekening houdend met de standaardfout zal in werkelijkheid het percentage ouders van 0-11-jarigen uit Overvecht dat islamitisch onderwijs wilt, tussen 12,26 en 19,74 procent liggen. Tabel a Standaardfouten * 2 voor gevonden percentages voor 0-11-jarigen voor de wijk Overvecht Standaardfouten Overvecht gevonden percentage Standaardfout 3,06 4,08 4,67 4,99 5,10 4,99 4,67 4,08 3,06 15

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Verlangd

Nadere informatie

Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld en omgeving. Nico van Kessel Menno Wester

Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld en omgeving. Nico van Kessel Menno Wester Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld en omgeving Nico van Kessel Menno Wester Juli 2009 Projectnummer: 34000468 Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 2009 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst.

Aan. Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van scholen van een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in de gemeente Hulst. Raadsvoorstel agenda nummer Volgnummer rv2008/58 Aan datum 19 mei 2008 portefeuillehouder Wethouder F.A.D. van Driessche De raad van de gemeente Hulst Onderwerp: Verzoek voor plaatsing op het plan van

Nadere informatie

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Praktikon maakt deel uit van de Stichting de Waarden te Nijmegen en

Nadere informatie

08UIT

08UIT gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie

RIS127624_01-JUN-2005

RIS127624_01-JUN-2005 rv 79 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2005.153 RIS 127624_ 050531 Gemeente Den Haag RIS127624_01-JUN-2005 Den Haag, 10 mei 2005 Aan de gemeenteraad Plan van nieuwe basisscholen 2006 tot en met

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30489 14 juni 2016 Besluit ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs Besluit op basis van artikel 65 van de Wet op

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Wachtdagen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1074007 Datum: Behandeld door: 22 april 2013 B.C. Luiten Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Planontwikkeling Onderwerp: Vaststellen Plan

Nadere informatie

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten:

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten: RAADSVOORSTEL Onderwerp : Plan van Scholen 2010-2012 Raadsvergadering : 1 juli 2009 Politieke markt d.d.: 1 juli 2009 Agendapunt : 9 Portef.houder : wethouder Swart Voorstelnummer : 179454 BenW-besluit

Nadere informatie

Berekening leerlingen potentieel voor. het openbaar voortgezet onderwijs in. de gemeente Barneveld.

Berekening leerlingen potentieel voor. het openbaar voortgezet onderwijs in. de gemeente Barneveld. Berekening leerlingen potentieel voor het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld. Drs. B. A. (Ben) Mom Senior adviseur 070-3315252 bmom@vbs.nl Projectnummer: 09.60018.5211.BM 10 september

Nadere informatie

Rapportage invullijst (1)

Rapportage invullijst (1) Rapportage invullijst (1) Eerste inventarisatie bestand leerling flexkrachten d.d. 16 januari 2013 Gert de Jong Hedwig Vermeulen Projectnummer: 34001230 Opdrachtgever: A+O Metalektro 2013 ITS, Radboud

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Hengelo Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad,

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Aanvraag Stichting Omniumscholen bijlage: ontwerp-besluit datum: 22 juni 2015 gemeenteblad I nr.: 61 agenda nr.: 10 Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem)

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Praktikon 2016 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024 3611152 www.bergop.info 2016

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 27-06-2007 Zaaknummer 200607820/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o.

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o. abobank Alkmaar e.o. woensdag 4 april 2012 Contactadres rabozon@alkmaar.rabobank.nl abobank Alkmaar e.o., 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

BEHANDELD DOOR bfdeling/team jsam/cwpb documentor ' Raadsvergadering 5 juli 2016 GEMEENTE VOORBLAD RAAD

BEHANDELD DOOR bfdeling/team jsam/cwpb documentor ' Raadsvergadering 5 juli 2016 GEMEENTE VOORBLAD RAAD Raadsvergadering 5 juli 2016 GEMEENTE BEHANDELD DOOR bfdeling/team jsam/cwpb documentor '16-0092026 VOORBLAD RAAD J onderwerp Raadsvoorstel inzake Plan van scholen 2017-2019 vertrouwelijk Wee portefeuillehouder

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Dag...onderwijs. Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen. Ineke Lokman

Dag...onderwijs. Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen. Ineke Lokman Dag...onderwijs Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen Ineke Lokman Dag...onderwijs Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: 978 90 3720 835 1 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad. Rapportage t.b.v. schoolstichting in Zaanstad 2 e BRIN

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad. Rapportage t.b.v. schoolstichting in Zaanstad 2 e BRIN 1 S.I.O.Z Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. schoolstichting in Zaanstad 2 e BRIN Maart 2016 Versie Definitief Op alle offertes van BVO en overeenkomsten met BVO zijn de algemene

Nadere informatie

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Plan van Scholen 2016-2018 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Stichting Conexus heeft in twee brieven op 24 september 2014 en

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der Steeg Redactie:

Nadere informatie

administratie afdeling calculatie

administratie afdeling calculatie administratie afdeling calculatie colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, J. Bijlsma, P.F.C. Croese, M. van Esch, J.M. van der Steeg Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke

Nadere informatie

Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen

Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Functioneren medezeggenschap van studenten Verkennend end onderzoek naar ervaringen met medezeggenschap in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

handel en administratie thema uitgaande goederen

handel en administratie thema uitgaande goederen 4611_HA_WB_3_uitgaand_k 16-06-2005 14:11 Pagina 1 handel en administratie thema uitgaande goederen Kaderberoepsgerichte leerweg 4611_HA_WB_3_uitgaand_k 16-06-2005 14:11 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu

Nadere informatie

handel en administratie thema uitgaande goederen

handel en administratie thema uitgaande goederen 4603_HA_WB_3_uitgaand_b 16-06-2005 15:02 Pagina 1 handel en administratie thema uitgaande goederen Basisberoepsgerichte leerweg 4603_HA_WB_3_uitgaand_b 16-06-2005 15:02 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu

Nadere informatie

Onderwijs, sport en cultuur Samenleving mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts M.J. van Zon

Onderwijs, sport en cultuur Samenleving mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts M.J. van Zon Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Commissie Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. Evaluatiedatum 448405 Onderwijs, sport

Nadere informatie

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1 Dit boek is van Jaar Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v., Meppel Auteurs: José Banens, Erwin Tielemans Redactie: Robert Slagt Inhoudelijke redactie: Alje Heinkens;

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Datum 3 MEI 2013 Betreft Beslissing op beroepschrift

Datum 3 MEI 2013 Betreft Beslissing op beroepschrift Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ISBO Islamitische Schoolbesturen Organisatie mr. A. Yandere-Köycü Postbus 28095 3828 ZH HOOGZAND Europaweg 2 2711 AH Zoetermeer Postbus 606 2700 ML Zoetermeer

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

handel en verkoop instructie-/werkboek

handel en verkoop instructie-/werkboek handel en verkoop instructie-/werkboek Basisberoepsgerichte leerweg Arie Reijn Jeroen Abbes Jacques Crins Ruud Heynen Margreet Verrij colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes,

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen 2016-2018 Voorstel Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 21 april 2015 Opsteller H. Laanstra Registratie GF15.20041 Agendapunt Het plan van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Plan van Scholen

Plan van Scholen Plan van Scholen 2014-2016 De gemeente Waterland heeft een aanvraag ontvangen van stichting De Verwondering. Deze stichting wil een school voor Algemeen Bijzonder Onderwijs starten in de gemeente Waterland.

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie

handel en verkoop thema visuele presentatie 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 1 handel en verkoop thema visuele presentatie Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen rond bestekken. Leidraad voor de bestekschrijver. rs.br Stichting Bouwresearch. Copyright SBR, Rotterdam

Recente ontwikkelingen rond bestekken. Leidraad voor de bestekschrijver. rs.br Stichting Bouwresearch. Copyright SBR, Rotterdam Recente ontwikkelingen rond bestekken Leidraad voor de bestekschrijver 133 rs.br Stichting Bouwresearch -------------------------------------------- rapporteur: ir. M.G.M. Nelissen Twijnstra Gudde N.V.

Nadere informatie

De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk

De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN mr.dr. b.m. paijmans Aansprakelijkheid van scholen De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk 134 Aansprakelijkheid van scholen De zorgplicht van scholen voor

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Ambitie.info BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Purmerend Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Aanvraag Stichting nieuwe en splitsing, school of scholengemeenschap. (Bijlage 2) Algemene gegevens. Blad 1/6. Zie ook bijgevoegde toelichting.

Aanvraag Stichting nieuwe en splitsing, school of scholengemeenschap. (Bijlage 2) Algemene gegevens. Blad 1/6. Zie ook bijgevoegde toelichting. Algemene gegevens Blad 1/6 1 Aanvrager (rechtspersoon) Bestuursnummer Naam Telefoon Adres Postcode en plaats Naam eventuele gemachtigde 2 Gevraagde of te splitsen school c.q. afdeling Onderwijssoort Gemeente

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Elteren, E.M. van (Liesbeth) Kenmerk Commissie Mens en Samenleving. Vergaderdatum 22 juni 2017

Voorstel aan de raad. Elteren, E.M. van (Liesbeth) Kenmerk Commissie Mens en Samenleving. Vergaderdatum 22 juni 2017 Voorstel aan de raad Opgesteld door Utrechtse Vastgoed Organisatie Elteren, E.M. van (Liesbeth) Kenmerk 4402970 Vergadering Vergaderdatum 22 juni 2017 Geheim Portefeuille Commissie Mens en Samenleving

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg

administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der Steeg Redactie:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1

handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1 4670_HV_WB_1_orientatie_k 10-05-2005 13:34 Pagina 1 handel en verkoop instructie-/werkboek, deel 1 Kaderberoepsgerichte leerweg Arie Reijn Jeroen Abbes Jacques Crins Ruud Heynen Margreet Verrij 4670_HV_WB_1_orientatie_k

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Gemeente Delft. Aan de gemeenteraad Gescand archief Van. Beantwoording Aanvraag Stichting Islamitisch College

Gemeente Delft. Aan de gemeenteraad Gescand archief Van. Beantwoording Aanvraag Stichting Islamitisch College Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Gescand archief Van college van B&W ^ Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk 1 juni 2015 A. Hekker M. Kats 0652738751 mkats@delft.nl

Nadere informatie

module keukenvoorraad mbo koksopleiding Barend Bakkenes

module keukenvoorraad mbo koksopleiding Barend Bakkenes module keukenvoorraad mbo koksopleiding Barend Bakkenes colofon Uitgeverij: Auteur: Eindredactie: Foto s: Vormgeving: Drukwerk: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Barend Bakkenes Uitgeverij Edu Actief b.v.

Nadere informatie

PLAN VAN SCHOLEN BASISONDERWIJS

PLAN VAN SCHOLEN BASISONDERWIJS PLAN VAN SCHOLEN BASISONDERWIJS 2017-2020 Onderwijs, Jeugd en Zorg, gemeente Amsterdam, juni 2016 1. Inleiding De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg

handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van speurwerk op het gebied van de bouwvoorbereiding, de bouwtechniek en de bedrijfstechniek in de bouwnijverheid, alsmede de yerbreiding

Nadere informatie

Boekhouden - Rekenvaardigheid

Boekhouden - Rekenvaardigheid Boekhouden - Rekenvaardigheid Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Lockefeer, R. van Midde, A. Schouten Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: J. Benneker, R. van Midde

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing

handel en verkoop thema marketing 4662_HV_WB_7_marketing_b 13-05-2005 10:50 Pagina 1 handel en verkoop thema marketing Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_7_marketing_b 13-05-2005 10:50 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ

HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG. Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Onze

Nadere informatie

w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met

w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met Colofon Uitgeverij Auteur Vormgeving Illustraties Foto s Drukwerk : Uitgeverij Edu Actief b.v. : Inez van Hattum en Ingrid Koops : Tekst in Beeld : Menno Kooistra

Nadere informatie

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 2. Dit boek is van

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 2. Dit boek is van LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 2 Dit boek is van Jaar Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: José Banens; Erwin Tielemans Redactie: Robert Slagt Inhoudelijke redactie: Alje Heinkens;

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BQ6783

ECLI:NL:RVS:2011:BQ6783 ECLI:NL:RVS:2011:BQ6783 Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-06-2011 Datum publicatie 01-06-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201101191/1/H2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 1 Oriëntatie Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg

handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, A. Reijn, J.M.

Nadere informatie

module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes

module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes colofon Uitgeverij: Auteur: Eindredactie: Foto s: Vormgeving: Drukwerk: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Barend Bakkenes Uitgeverij Edu Actief

Nadere informatie

Over inhoud, functie en kwaliteit van het bestek. rg(j3r Stichting Bouwresearch. Copyright SBR, Rotterdam

Over inhoud, functie en kwaliteit van het bestek. rg(j3r Stichting Bouwresearch. Copyright SBR, Rotterdam Over inhoud, functie en kwaliteit van het bestek 132 rg(j3r Stichting Bouwresearch rapporteur: ir. M.G.M. Nelissen Twijnstra Gudde N.V. Over inhoud, functie en kwaliteit van het bestek 132 Rotterdam, 1986.

Nadere informatie

Spreken en gesprekken voor 1F

Spreken en gesprekken voor 1F NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Copyright SBR, Rotterdam Vervormingen in gevelconstructies Vermijden van schade Copyright SBR, Rotterdam Copyright SBR, Rotterdam Vervormingen in g'evelconstructies Vermijden van schade 68 Stichting Bouwresearch

Nadere informatie

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2 REKENEN Getallen en bewerkingen voor 1F Deel 2 van 2 Colofon Auteur: Lisanne Martens Eindredactie: Jiska van Hall Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: DTP-Studio Joke Wensing Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

HORECA GHV AFSCHEID TENDENS HTRV WERKBOEK AFSCHEID BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

HORECA GHV AFSCHEID TENDENS HTRV WERKBOEK AFSCHEID BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HORECA GHV AFSCHEID TENDENS HTRV WERKBOEK AFSCHEID BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Hans Veelers Redactie: Uitgeverij

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het buitenspouwblad Het buitenspouwblad 84 Stichting Bouwresearch K1uwer Technische Boeken B.V. - Deventer - AntWerpen Ten Hagen B.V. - Den Háag Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren

Nadere informatie

Advies Stichting. Islamitische Basisschool. Zaanstad 2017

Advies Stichting. Islamitische Basisschool. Zaanstad 2017 Advies Stichting Islamitische Basisschool Zaanstad 2017 Buro Planning Verband Groningen BV Schweitzerlaan 2 9728 NP GRONINGEN tel 050 571 36 14 e-mail buro@pvg.nl internet www.pvg.nl Voorwoord Dit advies

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

PrOmotie. Rekenen en Wiskunde. Werkboek Tijd

PrOmotie. Rekenen en Wiskunde. Werkboek Tijd PrOmotie Rekenen en Wiskunde Werkboek Tijd Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ineke van Oorschot, Mieke Abels, Edu Actief b.v. Mieke Abels

Nadere informatie

p r o j e c t b o e k WERKEN IN een sportcentrum

p r o j e c t b o e k WERKEN IN een sportcentrum p r o 8 j e c t b o e k WERKEN IN een sportcentrum Colofon Uitgeverij Auteur Vormgeving Illustraties Pictogrammen Foto s Drukwerk Met dank aan : Uitgeverij Edu Actief b.v. : M.M. Gijsbers : Tekst in Beeld

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5 Nederlands Schrijven voor 1F Deel 1 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief b.v. Titel:

Nadere informatie

handel en administratie automatisering in de economie

handel en administratie automatisering in de economie handel en administratie automatisering in de economie Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Toon Bolk Caroline Kok Teun de Lange Joke van Lienen colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT mei 2015 Aanvullend op de Algemene Specificaties Kamerplanten gelden voor Phalaenopsis in pot de eisen genoemd in deze productspecificatie. De Productspecificatie

Nadere informatie