De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019"

Transcriptie

1 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies, autonome gemeente- en provinciebedrijven en publiekrechtelijke OCMWverenigingen die geen ziekenhuis zijn) met de beleids- en beheerscyclus (BBC), het nieuwe systeem van plannen (budgetteren), registreren (boekhouden) en evalueren en rapporteren (jaarrekening). De juridische basis hiervan vormen het OCMW-decreet en een besluit van de Vlaamse regering van 25 juni Aan de BBC is ook een verplichte digitale rapportering gekoppeld van de gegevens van de beleidsrapporten. In wat volgt worden de grote lijnen van de gerapporteerde ramingen van de meerjarenplannen van de Vlaamse OCMW s weergegeven. Meer gedetailleerde cijfers kan u vinden op de website van ABB (http://binnenland.vlaanderen.be/beleids-enbeheerscyclus/rapporten-en-analyses). Er moet bij de interpretatie van dit cijfermateriaal wel rekening mee gehouden worden dat het hier gaat om ramingen. Uiteraard is het de bedoeling om zo realistisch mogelijk te ramen (en BBC biedt ook de mogelijkheden daartoe), maar er blijft uiteraard een zekere marge van onzekerheid, zeker naarmate verder in de toekomst gekeken wordt. Voor de gemeenten kunnen we de vergelijking maken met de rekeningcijfers van het verleden. Voor de OCMW s is dat niet mogelijk, omdat de informatie van de rekeningen die aan ABB werden bezorgd volgens de oude regelgeving (NOB) niet bruikbaar is om een dergelijke vergelijkingsoefening te maken. In tegenstelling tot de nota over de gemeentebesturen, wordt hier dus enkel de informatie van de meerjarenplannen van de OCMW s gebruikt. Deze nota is gebaseerd op de cijfers van de meerjarenplannen van alle 308 OCMW-besturen, zonder rekening te houden met de aanpassingen van die meerjarenplannen die sommige besturen intussen al hebben doorgevoerd. 2. Meerjarenplannen , economisch bekeken 2.1. Exploitatie Exploitatie-uitgaven De geraamde exploitatie-uitgaven stijgen van 3,3 miljard euro in 2014 tot 3,6 miljard in Dat is 1,69% per jaar (ter vergelijking: de gemeentebesturen ramen een gemiddelde stijging van hun exploitatie-uitgaven met 1,2% per jaar). Onderstaande grafiek toont deze algemene evolutie: 1/7

2 a. Bezoldigingen De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen hebben het grootste aandeel in de exploitatie-uitgaven, namelijk 63%. Ze stijgen van 2,097 miljard euro in 2014 tot 2,283 miljard in Dat is een gemiddelde stijging met 1,98% per jaar (ter vergelijking: bij de gemeenten stijgen de geraamde uitgaven in deze categorie slechts met 1,24% per jaar. Van de uitgaven voor het personeel gaat 42% naar het vastbenoemd en 55% naar het nietvastbenoemd personeel. Het saldo (3%) gaat naar het politieke personeel. De ramingen voor het niet-vastbenoemd personeel stijgen gemiddeld iets sneller (jaarlijks gemiddeld +1,94%) dan die voor het vastbenoemde personeel (jaarlijks +1,23%). Opvallend genoeg is er ook een klein bedrag geboekt voor onderwijzend personeel. b. Specifieke kosten sociale dienst De specifieke kosten van de sociale dienst bedragen 16% van de totale exploitatie-uitgaven. Ze stijgen van 541 miljoen euro in 2014 naar 573 miljoen euro in 2019, een gemiddelde jaarlijkse stijging van (slechts) 1,25%. Daarvan gaat 44% naar leeflonen (met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,31%), 15% naar steun in speciën (jaarlijks gemiddeld +1,05%) en 41% naar steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 1965 (jaarlijks gemiddeld +1,03%). c. Goederen en diensten (werkingskosten) De uitgaven voor goederen en diensten zijn de derde groep in de exploitatie-uitgaven met gemiddeld 15%. Deze uitgaven stijgen zeer licht (gemiddeld +1,21%) van 518 miljoen tot 550 miljoen. d. Toegestane werkingssubsidies De toegestane werkingssubsidies maken slechts 2% uit van de geraamde exploitatie-uitgaven. Ze stijgen van 84 miljoen in 2014 naar 88 miljoen in 2019 (gemiddeld +1,28%). Allicht gaat het hier grotendeels om de bijdragen aan de OCMW-verenigingen, maar doordat de besturen onvoldoende gebruik gemaakt hebben van de correcte economische sectorcodes is dat niet aantoonbaar. Het OCMW van Antwerpen is alvast goed voor een aanzienlijk aandeel van dat bedrag (53 miljoen in 2/7

3 2014 tot 66 miljoen in 2019, een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,52%). Daar gaat het om de werkingstoelage aan het Zorgbedrijf. e. Financiële uitgaven De financiële uitgaven bestaan voor het grootste deel uit de intresten die de besturen betalen op opgenomen leningen. Ze fluctueren rond de 98 miljoen euro en beslaan slechts 3% van de exploitatie-uitgaven Exploitatieontvangsten De geraamde exploitatieontvangsten stijgen van 3,4 miljard euro in 2014 tot 3,7 miljard in Dat is een gemiddelde stijging met 1,79% per jaar, dus iets meer dan de exploitatie-uitgaven. a. Werkingssubsidies De werkingssubsidies zorgen voor het grootste gedeelte van de exploitatieontvangsten, namelijk 55%. Ze stijgen van 1,88 miljard euro in 2014 tot 2,05 miljard in Dat is een gemiddelde stijging met 1,68% per jaar. De stijging van 3,5% in het Gemeentefonds wordt dus niet vertaald in een gelijkmatige stijging van de werkingssubsidies aan de OCMW s. Binnen de werkingssubsidies kan een onderscheid gemaakt worden tussen het gemeentefonds en de gemeentelijke bijdrage enerzijds en de overige werkingssubsidies anderzijds. De verhouding tussen beide is 57% - 43% en blijft gelijk gedurende de periode van dit meerjarenplan. b. Ontvangsten uit de werking De ontvangsten uit de werking vormen de tweede belangrijkste groep in de exploitatieontvangsten, gemiddeld 33%. Deze ontvangsten stijgen van 1,11 miljard euro in 2014 naar 1,24 miljard in 2019 of een gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,29%. c. Recuperatie kosten sociale dienst Voor de gerecupereerde kosten voor de sociale dienst stijgen de ramingen van 139 miljoen euro in 2014 tot 146 miljoen euro in Die recuperaties zijn daarmee goed voor 4% van de totale 3/7

4 exploitatie-ontvangsten. De verhouding tussen die recuperaties en de specifieke kosten voor de sociale dienst is 26% en blijft constant. De federale tussenkomst in de kosten van het leefloon worden als werkingssubsidie geboekt en zitten dus niet in dit bedrag. Het is dan ook de vraag in hoeverre dat percentage realistisch is. d. Overige exploitatieontvangsten De andere operationele ontvangsten bedragen 234 miljoen euro in 2014 en stijgen met gemiddeld 1,31% per jaar. Dat is 7% van het totaal. De financiële ontvangsten zijn nog beperkter (34 miljoen in 2014, 1% van het totaal) Exploitatiesaldo Het exploitatiesaldo stijgt van 80 miljoen euro in 2014 tot 105 miljoen in 2019, een gemiddelde jaarlijkse stijging van 5,47%. Het evolueert van 2,37% van de exploitatieontvangsten in 2014 tot 2,83% in Investeringen Investeringsuitgaven Net als bij de gemeenten stellen we een atypische evolutie van de geraamde investeringsuitgaven vast. Het zwaartepunt ligt ook hier in 2014, met 580 miljoen euro, om dan geleidelijk te dalen tot 116 miljoen in Dat is een gemiddelde jaarlijkse daling van 27,4%, maar lijkt helemaal niet realistisch. De correctheid van de inschatting van de timing moet ook hier dus wellicht sterk worden gerelativeerd. De totale investeringsuitgaven worden op 1,74 miljard euro geraamd. Wat de aard van de investeringen betreft: 92% van de investeringsuitgaven hebben betrekking op investeringen in materiële vaste activa (gronden, gebouwen, enz.) 4/7

5 Investeringsontvangsten De investeringsuitgaven worden voor 29% gefinancierd door ontvangen investeringssubsidies (500 miljoen euro voor de volledige periode) en voor 12,5% door verkoop van activa (216 miljoen euro) Investeringssaldo Het investeringssaldo voor de volledige periode is een tekort van 1,02 miljard. Daarnaast worden er voor 809 miljoen aan leningen toegestaan door de OCMW s. Dat wordt opgevangen met leningen. Het totaal van de op te nemen leningen en leasings voor de zes jaar van het meerjarenplan bedraagt 1,8 miljard euro. Daar staan 535 miljoen aan terugvorderingen van aflossingen tegenover De resultaten De lokale besturen moeten volgens de BBC 2 normen respecteren: een jaarlijks evenwicht op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge minstens op het einde van de planningsperiode. Voor de OCMW s komt daar nog een derde norm bij: ook de som van de autofinancieringsmarges voor alle jaren van het meerjarenplan moet gelijk zijn aan of groter dan nul. Het gecumuleerd budgettair resultaat (het budgettair resultaat van het boekjaar vermeerderd met het resultaat van het verleden) vermindert met ongeveer 194 miljoen euro in de periode Dat betekent dat de OCMW s plannen in het verleden opgebouwde reserves aan te wenden. De autofinancieringsmarge AFM (of het verschil tussen de exploitatie-ontvangsten en de exploitatie-uitgaven inclusief de leningslasten) stijgt van 4,8 miljoen in 2014 naar 27,5 miljoen euro in Uiteraard is ook de som van alle autofinancieringsmarges positief (wat evident is, aangezien elk individueel bestuur al aan die norm moet voldoen). 3. Meerjarenplannen , functioneel bekeken 3.1. Werkwijze De meerjarenplannen van de OCMW s bevatten niet alleen economische informatie. De geraamde ontvangsten en uitgaven zijn ook functioneel ingedeeld, d.w.z. volgens het onderwerp waarop ze betrekking hebben (vb. sociale dienst, ouderen, etc.). Die functionele indeling is in de BBC-regels gestandaardiseerd op het niveau van beleidsvelden. Het staat de besturen vrij om die beleidsvelden te combineren in beleidsdomeinen. Voor deze analyse gebruiken wij een eigen indeling van beleidsvelden in acht beleidsdomeinen (die volledig los kunnen staan van de beleidsdomeinen die de besturen in de praktijk zelf hebben samengesteld). Die acht beleidsdomeinen zijn specifiek voor de OCMW s gekozen en zijn dan ook niet dezelfde als de beleidsdomeinen die we hebben gehanteerd in onze analyse van de gemeentelijke meerjarenplannen. De acht beleidsdomeinen in deze analyse zijn de volgende: algemene financiering 5/7

6 o bevat onder meer de algemene subsidies, fiscale en financiële aangelegenheden en openbare schuld algemeen bestuur o bevat onder meer de politieke organen, de algemene diensten en de administratieve dienstverlening sociale dienst o bevat onder meer sociale bijstand, voorschotten activering van werklozen integratie en asiel o bevat onder meer integratie en LOI gezin en kinderen o bevat onder meer sociale huisvesting, jeugdvoorzieningen, gezinshulp, kinderopvang, poets- en klusjesdiensten, ouderen o bevat onder meer ouderenwoning, dienstencentra, assistentiewoningen, woon-, dagen zorgcentra volksgezondheid o bevat onder meer ziekenhuizen, sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie overige o bevat onder meer de overige verrichtingen voor zorg en welzijn, maar ook mobiliteit, ondernemen, onderwijs, cultuur, (de beleidsdomeinen die veeleer van belang zijn voor de gemeenten dan voor de OCMW s) Exploitatie Wat de exploitatie-uitgaven betreft gaan de meeste uitgaven naar het beleidsdomein ouderen (34,7%), naar de sociale dienst (26,3%) en naar het beleidsdomein gezin en kinderen (11,8%). Daarnaast neemt enkel algemeen bestuur nog een betekenisvol aandeel in (14,6%). De overige beleidsdomeinen volgen op ruime afstand (algemene financiering (3,2%), volksgezondheid (5,9%), integratie en asiel (2,0%) en overige (1,7%). Wat volksgezondheid betreft kan worden opgemerkt dat het gros van de uitgaven betrekking heeft op ziekenhuizen, maar dat die uitgaven volledig worden gecompenseerd door ontvangsten. Het gaat daar vooral over personeelsuitgaven, voor personeel van de vroegere OCMW-ziekenhuizen, dat mee overgegaan is naar een andere rechtsvorm. De verhouding tussen de verschillende beleidsdomeinen blijft over de jaren heen ongeveer gelijk. 6/7

7 Aan ontvangstenzijde zijn vooral de beleidsdomeinen algemene financiering (33,5%) en ouderen (31,9%) van belang Investeringen Net als in de exploitatie heeft ook in de investeringen het beleidsdomein ouderen het grootste aandeel in de uitgaven, al is het overwicht daar nog veel groter. Over de zes jaar heen beschouwd is dat beleidsdomein immers goed voor 73,8% van de geraamde uitgaven. Het gaat dan (uiteraard) hoofdzakelijk om investeringen in woon- en zorgcentra. Voor het overige heeft enkel algemeen bestuur nog een noemenswaardig aandeel (14,1%). De investeringsontvangsten zijn voornamelijk te situeren in de beleidsdomeinen algemene financiering (45,4%), en dan meer in het bijzonder patrimonium zonder maatschappelijk doel, en het beleidsdomein ouderen (35,1%) Andere ontvangsten en uitgaven 96,5% van de andere ontvangsten bevinden zich in het beleidsdomein algemene financiering. Dat is logisch want het grootste deel van de andere ontvangsten bestaat uit op te nemen leningen. Hetzelfde stellen we vast aan uitgavenzijde, waar de aflossingen van de leningen het grootste deel van de andere uitgaven uitmaken. Het beleidsdomein algemene financiering is daardoor goed voor 98,9% van de andere uitgaven. 7/7

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing Minder zorg om vergrijzing Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau (CPB) Postbus 80510 2508 GM Den Haag (070) 338 33 80 www.cpb.nl info@cpb.nl Overheids- Minder profijt financiën op hogere houdbaar

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen Onderwerp Nummer 3/3. Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie