Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetten wijzigen voor niet-specialisten"

Transcriptie

1 Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking tot het budget staan beschreven in het besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus. Wil men, nadat de raad het budget heeft vastgesteld, nog iets wijzigen aan de ontvangsten- of uitgavenkredieten, dan zal dit moeten gebeuren door voorgeschreven procedures. Deze tekst tracht een handleiding te bieden voor die procedures 2 en richt zich tot mensen die niet gespecialiseerd zijn in gemeente- of OCMW-financiën. In het eerste deel van deze tekst bespreken we de relevante onderdelen van het budget en leggen we uit wat kredieten zijn en waar deze terug te vinden zijn. In het tweede deel van de tekst lichten we aan de hand van voorbeelden toe in welke gevallen een budgetwijziging, een interne kredietaanpassing of een wijziging van de ramingen noodzakelijk is. 1 Het budget 1.1 Het budget als document De aanwending en de herkomst van de financiële middelen van gemeenten en OCMW s worden bepaald door het budget. Zonder een vastgesteld budget kan een bestuur geen uitgaven doen 3. Bij een vastgesteld budget zijn de kredieten daarenboven begrensd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld voor de uitgaven met betrekking tot de exploitatie er per beleidsdomein niet méér besteed mag worden dan in het budget voorzien is. 1 Het besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus is ook grotendeels van toepassing op autonome gemeentebedrijven en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen. De regels op vlak van budgetwijzigingen die op deze verzelfstandigde entiteiten van toepassing zijn, wijken af van die voor gemeenten en OCMW s. 2 De tekst beschrijft de regels zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Gemeenten en OCMW s zijn verplicht deze regels na te leven. Sommige besturen leggen zichzelf nog strengere dan de voorschreven regels op. Daarnaast zullen besturen ook interne afspraken hanteren (wie doet wat wanneer bijvoorbeeld). 3 Tenzij beperkt door middel van voorlopige kredieten of door dwingende en onvoorziene omstandigheden. 7 november /14

2 Het budget bestaat uit een inhoudelijk gedeelte, de beleidsnota, en de financiële vertaling ervan, de financiële nota. Ze bestaan beide uit verschillende onderdelen. Voor de beleidsnota zijn dat: - de doelstellingennota: beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het budgetjaar betrekking hebben; - het doelstellingenbudget: biedt een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein; - de financiële toestand: vergelijkt de financiële evenwichtsnormen van het budget met die van het meerjarenplan; - de lijst met overheidsopdrachten waarvan de raad de keuze van de wijze van gunning en van de voorwaarden delegeert; - de lijst met daden van beschikking die de raad delegeert; - de lijst met nominatief toegekende subsidies. De financiële nota bestaat uit: - het exploitatiebudget: bevat de transactiekredieten voor elk beleidsdomein voor de werking; - het investeringsbudget: bevat de nieuwe investeringsenveloppen en een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen; - het liquiditeitenbudget: bevat de berekening van het resultaat op kasbasis. 1.2 Kredieten Voor deze tekst is voornamelijk de financiële nota van belang. Deze bevat namelijk de kredieten op basis waarvan een bestuur een uitgave mag doen. Men onderscheidt twee soorten kredieten: - een transactiekrediet: een krediet (voor ontvangsten of voor uitgaven uitgaven) binnen één (financieel boek-) jaar. Komt overeen met een rubriek (lijn) van de financiële nota; - een verbinteniskrediet: het totaal van de transactiekredieten van een rubriek (lijn) van een investeringsenveloppe. Om het een en ander te verduidelijken maken we in deze tekst gebruik van onderstaand voorbeeld. Het voorbeeld is om didactische redenen sterk vereenvoudigd. De realiteit zal doorgaans een stuk complexer zijn. 7 november /14

3 VOORBEELD 1 Bestuur B heeft drie beleidsdomeinen: algemene financiering, algemeen bestuur en vrije tijd. Voor 2014 verwacht het bestuur de volgende ontvangsten (O) en uitgaven (U) uit de exploitatie: algemene financiering (O: 110; U: 10), algemeen bestuur (O: 10; U: 50) en vrije tijd (O: 10; U: 60). Het bestuur plant twee nieuwe investeringen in het meerjarenplan, beide in het beleidsdomein algemeen bestuur, beide in dezelfde investeringsenveloppe en beide vallen onder overig beleid: - een uitbreiding van het huidige administratief centrum voor een totaal aan uitgaven van 40, gespreid over 4 jaar en waarvan 30 voorzien is voor de werken aan het gebouw en 10 voor de aanschaf van het meubilair; - aanpassingen aan het gebouw waarin de gemeentelijke kinderopvang is gehuisvest voor een totaal aan uitgaven van 10, gespreid over 2 jaar met enkel uitgaven voor de werken aan het gebouw. We veronderstellen dat er enkel investeringsuitgaven zijn, geen investeringsontvangsten. Schematisch 4 kunnen we dit als volgt weergeven: Uitbreiding administratief centrum TK VK a) Gebouw b) Meubilair Aanpassingen aan het gebouw kinderopvang Gebouw Het bestuur is van plan om in 2014 een nieuwe lening aan te gaan ten belope van 15. De kapitaalsaflossingen in 2014 bedragen 5 en het bestuur zal in aan leningen toestaan aan twee vzw s. Verder veronderstellen we dat het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar 0 is en er geen bestemde gelden zijn. Er maken geen IVA s deel uit van het bestuur. 4 VK= verbinteniskrediet TK= transactiekrediet 7 november /14

4 In 1.2.1, en duiden we de transactiekredieten (in het rood) en de verbinteniskredieten (in het geel) aan voor elk onderdeel van het budget die van belang zijn voor deze tekst Exploitatiebudget Het exploitatiebudget voor 2014 van voorbeeld 1 ziet er als volgt uit: Algemene financiering Algemeen bestuur Vrije tijd Totalen investeringsbudget o Investeringsenveloppe De investeringsenveloppe van voorbeeld 1 ziet er als volgt uit 5 : Investeringsenveloppe VK TK II.A.1. Gebouwen II.A.3 Meubilair TOTAAL UITGAVEN o Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Het overzicht van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen voor 2014 voor het bestuur wordt dan: Algemene financiering Algemeen bestuur Vrije tijd Totalen We laten om didactische redenen het merendeel van de rubrieken van de investeringsenveloppe weg. 7 november /14

5 1.2.3 Liquiditeitenbudget 6 Het liquiditeitenbudget voor 2014 van voorbeeld 1 ziet er als volgt uit: I. Exploitatiebudget (B-A) 10 A. Uitgaven 120 B. Ontvangsten 130 II. Investeringsbudget (B-A) -15 A. Uitgaven 15 B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) 5 A. Uitgaven Aflossing financiële schulden 5 a. Periodieke aflossingen 5 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 5 3. Overige transacties 0 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Ramingen Naast transactiekredieten en verbinteniskredieten bestaan er ook nog ramingen. Deze zijn niet rechtstreeks af te leiden uit het budget. Het zijn bedragen die achter de transactiekredieten liggen van de financiële nota. De transactiekredieten zijn namelijk op een vrij hoog niveau vastgelegd. In ons voorbeeld bevat het exploitatiebudget (zie 1.2.1) de transactiekredieten voor de exploitatie voor vrije tijd. Hoeveel middelen er exact naar cultuur, sport of jeugd gaat, kan men evenwel niet uit het exploitatiebudget afleiden. De verdeling van die middelen zal daarentegen wel vastliggen 7. 6 We laten om didactische redenen het merendeel van de rubrieken van het liquiditeitenbudget weg. 7 Dat zal ook af te leiden zijn uit het overzicht van de verschillende beleidsdoelstellingen en de onderliggende actieplannen en acties. 7 november /14

6 Ramingen kunnen dan bijvoorbeeld zijn: - de geraamde ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstelling De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners een gediversifieerd en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod hebben ; - de geraamde personeelsuitgaven van de statutaire personeelsleden van de sportdienst; - de geraamde ontvangsten van de grabbelpas; - de geraamde uitgaven van het beleidsitem bibliotheek X. 2 Het wijzigen van het budget Het budget bevat de geraamde ontvangsten en uitgaven. Doorgaans zullen niet alle geraamde bedragen overeenstemmen met de benodigde of ontvangen middelen zoals gedurende het budgetjaar zal blijken. Voor de ontvangsten stelt er zich geen probleem, transactiekredieten met betrekking tot de ontvangsten zijn niet begrensd. Immers, indien bijvoorbeeld de opbrengsten van een bepaalde belasting hoger uitvallen dan geraamd, dan zal de gemeente die middelen sowieso ontvangen. De uitgaven van gemeenten en OCMW s zijn echter wel begrensd. Indien op een gegeven moment een uitgaventransactiekrediet ontoereikend blijkt, dan zal afhankelijk van de situatie een budgetwijziging of een interne kredietaanpassing moeten gebeuren. In nog andere gevallen is enkel een wijziging van de ramingen nodig. Hieronder overlopen we de verschillende mogelijkheden. We illustreren ze aan de hand van voorbeeld Budgetwijziging Een budgetwijziging is een wijziging van een rubriek van de financiële nota die gebeurt door de gemeenteraad (bij gemeenten) of de OCMW-raad (bij OCMW s). In vijf gevallen die we hieronder beschrijven - moet er een budgetwijziging gebeuren Aansluiting van het budget bij het meerjarenplan Het budget moeten passen in het meerjarenplannen. Dat is het geval als voldaan is aan drie voorwaarden: - de prioritaire beleidsdoelstellingen en de bijhorende actieplannen van het budget en het meerjarenplan moeten overeenkomen; - het resultaat op kasbasis van het boekjaar moet ten minste nul zijn; 8 De relevante wijzigingen ten opzichte van voorbeeld 1 worden in het rood aangeduid. 7 november /14

7 - de autofinancieringsmarge van het boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde boekjaar in het meerjarenplan. Wijzigingen waardoor het budget niet meer voldoet aan bovenstaande voorwaarden, moeten gebeuren via een budgetwijziging. Voorbeelden Het schrappen, toevoegen of wijzigen van een prioritaire beleidsdoelstelling moet via een budgetwijziging gebeuren (en een aanpassing van het meerjarenplan). Het schrappen, toevoegen of wijzigen van een actieplan van een prioritaire beleidsdoelstelling moet via een budgetwijziging gebeuren (en een aanpassing van het meerjarenplan) Exploitatiebudget Het exploitatiebudget bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein, en het saldo 9. Wijzigingen waardoor het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven van een beleidsdomein van het exploitatiebudget daalt, moeten gebeuren via een budgetwijziging. Het saldo van het exploitatiebudget per beleidsdomein daalt als de uitgaven sterker stijgen als de ontvangsten of als de ontvangsten sterker dalen dan de uitgaven. Voorbeeld In voorbeeld 1 werden er voor het beleidsdomein algemeen bestuur 50 aan uitgaven geraamd, en 10 aan ontvangsten. Door omstandigheden zijn er echter 60 aan uitgaven nodig. Er zijn echter geen extra ontvangsten binnen het beleidsdomein. Het saldo daalt met 10 en dus is er een budgetwijziging nodig. Algemeen bestuur Algemeen bestuur Investeringsbudget Bij wijzigingen van het investeringsbudget zijn twee zaken van belang, namelijk de impact op de transactiekredieten van een beleidsdomein en de impact op de verbinteniskredieten. Zowel de impact op de transactiekredieten van een beleidsdomein als de impact op de verbinteniskredieten kan een budgetwijziging vereisen. 9 Voor de eenvoud gaan we er van uit dat er geen IVA s zijn. 7 november /14

8 Een budgetwijziging is vereist bij wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe. Als een verbinteniskrediet (zowel van uitgaven als van ontvangsten) van een investeringsenveloppe wijzigt, is een budgetwijziging nodig. Voorbeeld Als in voorbeeld 1 de werken aan het administratief centrum duurder uitvallen (er moet in 2014 meer aan transactiekredieten voorzien worden ten belope van 5) en de overige investeringen verlopen als gepland, dan wijzigt het verbinteniskrediet van de rubriek II.A.1 en moet er dus een budgetwijziging gebeuren. Uitbreiding administratief centrum TK VK a) Gebouw b) Meubilair Aanpassingen aan het gebouw kinderopvang Gebouw Investeringsenveloppe VK TK II.A.1. Gebouwen II.A.3 Meubilair TOTAAL UITGAVEN Een budgetwijziging is vereist bij wijzigingen van het totaal van de transactiekredieten van een beleidsdomein. Een wijziging van het totaal van de transactiekredieten van een beleidsdomein (zowel ontvangsten als uitgaven) moet gebeuren via een budgetwijziging. Voorbeeld Stel dat het meubilair van het administratief centrum uit het voorbeeld 1 vervroegd wordt geleverd, waardoor ook de betalingen van de facturen vervroegen. Reeds in 2014 is er 10 nodig om de facturen te betalen. Het transactiekrediet van 2015 wordt verschoven naar De overige investeringen verlopen als gepland. Hierdoor verandert het totaal van de transactiekredieten van het beleidsdomein algemeen bestuur voor het budgetjaar en moet er een budgetwijziging gebeuren. 7 november /14

9 Uitbreiding administratief centrum TK VK a) Gebouw b) Meubilair Aanpassingen aan het gebouw kinderopvang Gebouw Algemene financiering Algemeen bestuur Vrije tijd Totalen Liquiditeitenbudget Een wijziging van de transactiekredieten (zowel ontvangsten als uitgaven) van het liquiditeitenbudget (exclusief de transactiekredieten van het exploitatie- en investeringsbudget) moet gebeuren via een budgetwijziging. Voorbeeld Als het bestuur in voorbeeld van 1 extra leningen wil opnemen in het budgetjaar, dan zal de rubriek op te nemen leningen en leasings verhogen, in dit geval met 5. Dat kan slechts gebeuren door middel van een budgetwijziging. I. Exploitatiebudget (B-A) 10 A. Uitgaven 120 B. Ontvangsten 130 II. Investeringsbudget (B-A) -15 A. Uitgaven 15 B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) 10 A. Uitgaven Aflossing financiële schulden 5 a. Periodieke aflossingen 5 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 5 3. Overige transacties 0 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5 7 november /14

10 2.2 Interne kredietaanpassing Een interne kredietaanpassing is een wijziging aan een rubriek van de financiële nota, zonder dat daarvoor een budgetwijziging nodig is. Een interne kredietaanpassing moet gebeuren door het college (bij gemeenten) of door de OCMW-raad (bij OCMW s). Hieronder beschrijven we de gevallen waarbij een interne kredietaanpassing moet gebeuren Aansluiting van het budget bij het meerjarenplan Hiervoor is altijd een budgetwijziging nodig Exploitatiebudget Wijzigingen aan het exploitatiebudget waardoor het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven van een beleidsdomein van het exploitatiebudget niet daalt, moeten gebeuren via een interne kredietaanpassing. De transactiekredieten van het exploitatiebudget wijzigen en het saldo per beleidsdomein daalt niet als: - de uitgaven even sterk stijgen als de ontvangsten; - de uitgaven minder sterk stijgen als de ontvangsten; - de uitgaven sterker dalen dan de ontvangsten. Voorbeelden Als in voorbeeld 1 de ontvangsten en de uitgaven voor het beleidsdomein algemeen bestuur met 10 stijgen, dan blijft het saldo gelijk. Algemeen bestuur Algemeen bestuur Stijgen de uitgaven van het beleidsdomein algemeen bestuur met 5 en de ontvangsten met 10, dan stijgt het saldo. Algemeen bestuur Algemeen bestuur november /14

11 Dalen de uitgaven van het beleidsdomein vrije tijd met 10 en dalen de ontvangsten met 5, dan stijgt het saldo. Vrije tijd Vrije tijd De wijzigingen in de drie bovenstaande voorbeelden kunnen allemaal gebeuren door middel van een interne kredietaanpassing Investeringsbudget Stel dat in voorbeeld 1 het meubilair van het administratief centrum vervroegd wordt geleverd, waardoor ook de betalingen van de facturen vervroegen. Reeds in 2014 is er 10 nodig om de facturen te betalen. Het transactiekrediet van 2015 wordt verschoven naar Normaal gezien (zie ook het tweede voorbeeld in 2.1.3) zou er dan een budgetwijziging nodig zijn omdat het totaal van de transactiekredieten van het beleidsdomein algemeen bestuur wijzigt. Stel nu dat dat de werken aan het administratief centrum door slecht weer pas later van start kunnen gaan, waardoor de eerste transactiekredieten voor het gebouw pas in 2015 nodig zijn. De transactiekredieten van 5 worden dan ook verschoven van 2014 naar De overige investeringen verlopen als gepland. Hierdoor zal het totaal van de transactiekredieten van het beleidsdomein algemeen bestuur voor het budgetjaar niet wijzigen en is er geen budgetwijziging nodig (en ook de verbinteniskredieten wijzigen niet). Er zijn wel wijzigingen aan enkele transactiekredieten van de investeringsenveloppe, dus is er een interne kredietaanpassing nodig. Uitbreiding administratief centrum TK VK a) Gebouw b) Meubilair Aanpassingen aan het gebouw kinderopvang Gebouw Investeringsenveloppe VK TK II.A.1. Gebouwen II.A.3 Meubilair TOTAAL UITGAVEN november /14

12 2.2.4 liquiditeitenbudget Elke wijziging aan de transactiekredieten van het liquiditeitenbudget (exclusief de transactiekredieten van het exploitatie- en het investeringsbudget) zal altijd door middel van een budgetwijziging moeten gebeuren. 2.3 Wijziging aan de ramingen Een wijziging aan de ramingen is een wijziging die geen invloed heeft op een rubriek van de financiële nota van het budget. Besturen kunnen zelf beslissen wie bevoegd is voor welke wijzingen aan de ramingen. Hieronder beschrijven we de gevallen waarbij een wijziging van de ramingen aan de orde is Aansluiting van het budget bij het meerjarenplan Besturen beslissen zelf over de te volgen procedure bij: - het schrappen, toevoegen of wijzigen van een niet-prioritaire beleidsdoelstelling; - het schrappen, toevoegen of wijzigen van een actieplan van een niet-prioritaire beleidsdoelstelling; - het schrappen, toevoegen of wijzigen van een actieplan dat niet ressorteert onder een beleidsdoelstelling; - een wijziging van de ontvangsten of uitgaven van de (actieplannen) van de (niet-) prioritaire beleidsdoelstellingen; - het schrappen, toevoegen of wijzigen van een actie van een (niet-) prioritaire beleidsdoelstelling. Voorbeeld Wijziging van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstelling De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners een gediversifieerd en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod hebben ; Exploitatiebudget Voorbeelden - In de loop van het boekjaar wordt een medewerker van de sportdienst die in statutair verband tewerkgesteld was vervangen door een medewerker die in contractueel verband aangesteld wordt. De personeelsuitgaven van die medewerker moeten (integraal) op een ander algemeen rekeningnummer geboekt worden. Dat heeft geen invloed op de transactiekredieten van het exploitatiebudget en kan via een wijziging van de ramingen gebeuren. - De grabbelpas-activiteiten kennen zoveel succes dat de geraamde ontvangsten met X overschreden worden. Binnen hetzelfde beleidsdomein vallen de ontvangsten van de 7 november /14

13 speelpleinwerking echter tegen, stel met hetzelfde bedrag, X. De verschuiving heeft geen invloed op de transactiekredieten van het exploitatiebudget en kan via een wijziging van de ramingen gebeuren Investeringsbudget Voorbeeld Stel dat in voorbeeld 1 de werken aan het administratief door slecht weer pas later van start kunnen gaan, waardoor de eerste transactiekredieten voor het gebouw pas in 2015 nodig zijn. De transactiekredieten van 5 worden dan ook verschoven van 2014 naar De aanpassingen aan het gebouw kinderopvang die binnen plaatsvinden, worden door meevallende omstandigheden versneld integraal afgewerkt in 2014, waardoor de transactiekredieten ten belope van 5 van 2015 naar 2014 verschoven worden. Hierdoor zullen noch de transactiekredieten in de investeringsenveloppes, noch de verbinteniskredieten, noch het totaal van de transactiekredieten van het beleidsdomein algemeen bestuur voor het budgetjaar wijzigen. Deze wijzigingen moeten dus niet geregeld worden via een interne kredietaanpassing of een budgetwijziging. Uitbreiding administratief centrum TK VK a) Gebouw b) Meubilair Aanpassingen aan het gebouw kinderopvang Gebouw Investeringsenveloppe VK TK II.A.1. Gebouwen II.A.1. Meubilair TOTAAL UITGAVEN Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen na wijzigingen: Algemene financiering Algemeen bestuur Vrije tijd Totalen november /14

14 2.3.4 liquiditeitenbudget Voorbeeld In voorbeeld 1 komen twee vzw s in aanmerking om een lening te krijgen van het bestuur. Vzw A zou een lening van 2 krijgen, vzw B een lening van 3. Het bestuur beslist nu om het bedrag van beide leningen te verwisselen waardoor vzw A recht heeft op 3 en vzw B op 2. Aangezien het totaalbedrag van de rubriek toegestane leningen niet wijzigt, is er geen budgetwijziging nodig. I. Exploitatiebudget (B-A) 10 A. Uitgaven 120 B. Ontvangsten 130 II. Investeringsbudget (B-A) -15 A. Uitgaven 15 B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) 5 A. Uitgaven Aflossing financiële schulden 5 a. Periodieke aflossingen 5 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 5 3. Overige transacties 0 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 3 Meer informatie Voor meer informatie over budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen kunt u terecht op de website van de VVSG ( en de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur ( 7 november /14

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies?

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Ben Gilot, stafmedewerker financiën VVSG 1 1 Situering Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van 10 sectoren

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2017 BUDGET 2017 Gemeente Herne Gemeenteraad 21 december 2016 Budget 2017 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Gent, 26 oktober Malle, 9 november Roeselare, 16 november Heusden-Zolder, 30 november Leuven, 2 december VVSG-Ronde van Vlaanderen najaar 2010 Inhoud Waarom

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie