Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar , ,78-7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7."

Transcriptie

1 OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat van het eigen boekjaar 2014 van het OCMW van Pepingen bedraagt op geconsolideerde basis ,95 EUR. Dit resultaat is 7.557,78 EUR negatiever dan gebudgetteerd. In het budget 2014 was immers rekening gehouden met een totaal kasresultaat van ,73 EUR. Berekening Resultaat op kasbasis Jaarbudget Jaarrekening Verschil Uit exploitatie , , ,24 Uit investeringen , , ,67 Uit andere verrichtingen , , ,69 Totaal resultaat boekjaar , , ,78 Kasresultaat vorig jaar , ,73 0,00 Totaal kasresultaat , , ,78 Jaarrekening

2 Tabel 1 : Overzicht uitgaven/ontvangsten exploitatie Budget Jaarrekening Saldo Uitgaven , , ,85 Ontvangsten , , ,61 Totaal , , ,24 De niet-uitgegeven kredietsaldi in exploitatie zijn hoger dan de niet-ontvangen kredietsaldi (details zie later). Dit geeft een positief saldo van ,24 EUR. Verklaring: In een OCMW zijn veel uitgaven en ontvangsten en met name deze i.v.m. sociale zaken moeilijk te ramen. Zie verder voor een meer gedetailleerd overzicht van uitgaven- en ontvangstengroepen, dat een verklaring kan bieden voor de voornaamste verschillen. Tabel 2 : Overzicht uitgaven/ontvangsten investeringen Budget Jaarrekening Saldo Uitgaven , , ,67 Ontvangsten ,00 0, ,00 Totaal , , ,67 Let wel: Praktisch het volledig saldo van de kredieten voor investeringen werd overgedragen naar 2015 (bedrag van ,37 overgedragen tegenover een saldo van ,67 EUR). Verklaring: Uitgaven Investeringskredieten LOI en sociaal Woonproject Heikruis werden verdeeld over 2014 en 2015 maar in realiteit zullen meer uitgaven gebeuren in 2015 (via lening VMSW). Ontvangsten De subsidie vanwege VMSW (Woonproject De Zagerij) werd niet ontvangen in Normaal gezien is dit het geval in 2015 Dit krediet werd dan ook volledig overgedragen naar boekjaar Jaarrekening

3 Tabel 3 : Overzicht uitgaven/ontvangsten andere verrichtingen dan exploitatie en/of investeringen Budget Jaarrekening Saldo Uitgaven , , ,47 Ontvangsten , , ,16 Totaal , , ,69 Verklaring: Uitgaven Teruggave van het saldo van de renteloze lening aan gemeentebestuur voor ,00 EUR is in 2014 niet gebeurd (voorwaarde was immers de ontvangst van de VMSWsubsidie van ,00 EUR, zie tabel 2); ook is geen lening opgenomen voor LOI zodat de geraamde aflossingen van 3.358,87 EUR niet plaats vonden. Tenslotte werden voor 126,40 EUR waarborgen terug betaald. Inkomsten In 2014 werden slechts voor ,56 EUR investeringsuitgaven voor Woonproject Heikruis uitgegeven (zie tabel 4). De leningsgelden hiervoor (en voor ,00 EUR aan uitgaven van erelonen betaald in 2013) werden in 2014 ontvangen voor ,84 EUR. Begin 2015 werden nog voor ,73 EUR ontvangen aan leningsgelden vanwege VMSW voor facturen betaald in (basis : J5 liquiditeitenrekening) Controle met werkkapitaal eindbalans 31/12/14 Liquiditeiten ,98 Vorderingen op korte termijn ,60 Schulden op korte termijn met invloed op werkkapitaal (*) ,63 Totaal werkkapitaal ,95 (*) Berekening KT-schuld met invloed op werkkapitaal Jaarrekening

4 Schulden op korte termijn ,29 LT-schulden die binnen jaar vervallen ,51 KT-Voorzieningen ,15 Schulden op korte termijn mbt werkkapitaal ,63 Het kasresultaat van 2014 houdt geen rekening met het feit dat volgende investeringskredieten worden overgedragen naar volgend boekjaar: TABEL 4 : OVERDRACHT SALDO TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSUITGAVEN krediet uitgegeven omschrijving/beleidsveld overgedragen krediet naar , ,05 LOI-woonproject / , , ,56 Woonproject Heikruis/ , , ,70 Toegang LOI-Terloo/0903 0, ,00 0,00 Informatica/ , , ,02 Woonproject De Zagerij/ , , , ,37 Er is slechts één afgesloten investeringsproject (Toegang LOI-Terloo), waarvan het saldo van de beschikbare transactiekredieten niet overgedragen wordt naar volgend boekjaar Autofinancieringsmarge Deze is duidelijk positiever dan gebudgetteerd, wat aantoont dat OCMW-Pepingen structureel gezond was tijdens het boekjaar 2014: Budget Jaarrekening Saldo Kasresultaat uit exploitatie , , ,24 Aflossingen , , ,87 Autofinancieringsmarge 5.409, , ,11 Jaarrekening

5 Officieel schema: Jaarbudget Jaarrekening Verschil Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak , , ,93 Exploitatie-ontvangsten , ,77 Exploitatie-uitgaven excl netto kosten , ,84 van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven , ,53 2. Netto-kosten schulden , ,69 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,18 A. Netto-aflossingen van schulden , ,13 B. Netto kosten van schulden , ,69 AUTOFINANCIERINGSMARGE 5.409, , ,11 (I-II) Jaarrekening

6 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ BESPREKING DETAIL EXPLOITATIE OPBRENGSTEN Overzicht per groep: verschillen budget/jaarrekening Krediet Ontvangen Saldo Opbrengsten uit de werking (70/72) , , ,84 Werkingssubsidies , , ,90 (740) Inhouding pensioen 1.860, ,08 10,92 (744) Diverse operationele opbrengsten , ,18 357,82 (745/7) Recuperatie kosten sociale dienst , , ,23 (748) Opbrengsten uit vlottende activa , , ,90 (751) , , ,61 Details van de verschillen budget/jaarrekening 70/72 Opbrengsten uit de werking Opbrengsten uit prestaties (702) , , ,90 Opbrengsten uit verhuur woningen , ,04-238,04 en flats (705) Opbrengsten uit verpachtingen , ,90 5,58 Andere (706/708/..) 1.600,00 981,60 618,40 Totaal , , ,84 Iets minder omzet voor wat de thuisdiensten betreft (702). Jaarrekening

7 7400/4 Algemene werkingssubsidies Gemeentefonds (7400) , , ,80 Gemeentelijke bijdragen in de werking , ,00 0,00 van het OCMW Totaal , , ,80 Weinig afwijkingen. 7405/9 Specifieke werkingssubsidies (1) Bijdrage gesco (7405) , ,96 60,04 Subsidies gezinszorg (7406) , , ,95 Subsidies Kind en Gezin ( ) , , ,89 Toelagen Dienstencheques ( ) , , ,80 Tegemoetkoming CREG (7407) , ,54-5,54 Toelagen RMI leefloon (7408 ) , , ,25 Toelagen RMI art 60 + soc econ initiatief (7408..) , , ,30 Toelagen RMI : huurwaarborg ( ) 50,00 25,00 25,00 Totaal , , ,79 Subsidies sterk gebonden aan de uitgaven (voorbeeld: minder uitgaven voor poetsdienst,..) 7405/9 Specifieke werkingssubsidies (2) Toelagen socio-culturele participatie (7408..) 1.600, ,00 14,00 Toelage Verwarmingsfonds (7408..) , , ,84 Toelage Wet 2 april 1965 (7408..) , , ,01 Toelagen toegewezen asielzoekers LOI (7408..) , , ,32 Toelage art 43/1 RMI-wet 392,97-392,97 Overige specifieke werkingssubsidies ( ) 1.680,00 208, ,13 Totaal , , ,31 Subsidies sterk gebonden aan de uitgaven. Jaarrekening

8 745/747 Diverse operationele opbrengsten Recuperaties van kosten en schadevergoedingen (745) , ,16-341,16 code 745 Diverse operationele opbrengsten: 1.000,00 821,12 178,88 teruggave deel zitpenning code 746 Werknemersinhoudingen maaltijdcheques 4.974, ,90 520,10 code 747 Totaal , ,18 357,82 Weinig afwijkingen 748 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst Recuperaties kosten sociale dienst , , ,23 (vooral voorschotten, terugvorderbare tegemoetkomingen, enz) Totaal , , ,23 Identiek aan uitgaven, voor wat voorschotten en terugvorderbare tegemoetkomingen betreft. (Steun in speciën per definitie niet terugvorderbaar) 75 Financiële opbrengsten Creditinteresten zichtrek (751) 0,00 6,84-6,84 Opbrengsten spaar- en termijnrek (751, 2) 2.000,00 892, ,67 Interestsubsidies VMSW (7531) , , ,07 Totaal , , ,90 Aangezien de VMSW-leningen later werden opgenomen dan voorzien, diende slechts een bedrag van 2.071,83 EUR aan rente te worden betaald. Dit bedrag werd door VMSW volledig gesubsidieerd. Jaarrekening

9 KOSTEN Overzichten per groep: verschillen budget/jaarrekening Kostencategorieën codes 60, 61 en 62 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen (600/4) 1.700, ,79 143,21 Kosten voor onroerende goederen (610) , ,33-695,33 Energie (611) , , ,86 Verzekeringen (612) 8.942, ,53 439,47 Overige diensten en diverse leveringen (613/6) , , ,35 Personen ter beschikking van het bestuur (617) , ,00 0,00 Bezoldigingen/rechtstreekse sociale voordelen (620) , , ,74 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (621) , , ,35 Werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen (622) , , ,85 Overige personeelskosten (623) , , ,01 Pensioenen politiek personeel (624) 4.900, ,00 49,00 Totaal 61/ , , ,51 Voornaamste verschillen: Minder energiekosten = minder verbruik water, elektriciteit, aardolieproducten,..(-8 266,86) 613/6 - Minder kosten aankoop maaltijden (-8 375,79) - Minder kosten bijdrage Welzijnskoepel West-Brabant (-9 533,84) 62 - Minder bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel ( ,81) - Minder bezoldigingen personeel artikel 60, par.7 (-7 764,70) - Minder patronale bijdragen niet-vastbenoemd personeel (-9 657,03) - Minder verzekering arbeidsongevallen ( ,43) Kostencategorieën codes 64 en 65 Belastingen (640) 5.700, ,30-48,30 Minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen (642) 1.700, ,02 173,98 Specifieke kosten sociale dienst (648) , , ,84 Toegestane werkingssubsidies (649) 3.100, , ,44 Kosten van schulden (650) , , ,38 Diverse financiële kosten (657) 0,00 0,00 0,00 Totaal 64/ , , ,34 Jaarrekening

10 Voornaamste verschillen: Minder leefloon (-9 827,10) - Minder steun in speciën (-1 406,20) - Minder terugvorderbare tussenkomsten (-8 299,77) - Minder tussenkomsten in de huurwaarborg (-5 150,00) - Minder voorschotten ( ,27) - Minder verblijfkosten bejaarden in voorzieningen (-4 231,94) - Minder tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten (-5 713,84) - Minder bijdragen in de medisch-farmaceutische kosten (-4 000,00) Minder rente aan VMSW en aan op te nemen lening LOI ( ,38) o PS: leningsinteresten LOI waren slechts 2 071,83 EUR en volledig gesubsidieerd o PS: lening LOI niet opgenomen, wegens vervanging in boekjaar 2015 door andere financiering (verkoop percelen landbouwgrond, zie budgetwijziging I/2015) FINANCIELE TOESTAND Financiële toestand op 31/12/2014 Rekening-Courant Belfius Bank ,70 25,74% Kasprovisie Fortis Bank 2.500,00 2,08% Zichtrekening ING Bank 448,92 0,37% Spaarrekening investeringen Belfius Bank 0,00 0,00% Spaarrekening LOI 1 Belfius Bank 0,00 0,00% Spaarrekening LOI 2 Belfius Bank ,36 71,80% Spaarrekening exploitatie Belfius Bank 0,00 0,00% Totaal ,98 100,00% Jaarrekening

11 evolutie kastoestand jan/09jul/09jan/10jul/10jan/11jul/11jan/12jul/12jan/13jul/13jan/14jul/14 Tot en met april 2011 was er een sterke stijging van de liquide middelen, vooral van de spaarrekeningen (des)investeringen. In 2011 daalden deze sterk door investeringen met eigen middelen (aankoop oude zagerij gemeentehuis voor ,69 EUR gefinancierd met eigen middelen en erelonen woonproject Heikruis voor 8.712,00 EUR). Tussen eind 2011 en eind 2012 was er een lichte stijging van de geldmiddelen. In 2013 daalden de geldmiddelen opnieuw, door : ,54 EUR teruggave overschot gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen 2011 (afgetrokken van gemeentelijke bijdrage eigen boekjaar 2013) - Slechter dan geraamd kastekort resultaat 2013: ,23 EUR 1 Dit kastekort is vooral te wijten aan bepaalde tussenkomsten voor 1 Vorig jaar was er een overschot op de gemeentelijke bijdrage. Jaarrekening

12 WIJZIGINGEN 2014 politieke vluchtelingen, die pas betoelaagd worden in 2014 en eveneens een tekort op de activiteit LOI van ,48 EUR ,26 EUR investeringsuitgaven gefinancierd met eigen middelen ,00 EUR saldo gemeentelijke bijdrage, teruggegeven in 2014 aan Gemeentebestuur (AR : Ontvangen Voorschotten) - Saldi gemeentelijke bijdragen in tijdelijk werkkapitaal werden behouden vanaf 01/01/2014 (overgang NOB naar BBC) maar maken slechts een klein bedrag uit, nl ,31 EUR en betreffen eigenlijk een schuld op lange termijn aan het gemeentebestuur (AR 174 ). Vanaf boekjaar 2015 worden deze als bestemde gelden gebudgetteerd. Overschot gem bijdr ,54 Tekort gem bijdr ,23 Saldo ander werkkap ,00 Teruggave werkkap aan gem ,00 Totaal schuld aan gemeente ,31 - De spaarrekening LOI daalde in 2014 van ,24 EUR naar ,36 EUR aangezien in 2014 voor ,05 EUR uitgegeven werd aan dit project (het verschil tussen uitgaven en opgenomen gelden heeft te maken met het feit dat de gelden op deze rekening pas na 32 dagen kunnen worden vrijgemaakt). Bij het einde van de werken zal deze spaarrekening volledig gesaldeerd zijn. - Deze spaarrekening bracht ook minder interesten op dan de vorige jaren, niet alleen door deze daling van de hoofdsom erop, maar ook door een daling van de interesten op deze spaarrekening. Een klein overzicht: 3 Vanaf 01/02/2013 : 1,00% Vanaf 15/03/2013: 0,85% 2 Vorige jaren was er nog een overschot op de LOI-kasstromen, huidig tekort wordt veroorzaakt door de gewijzigde subsidieregeling 3 De gewone spaarrekening (zonder 32 dagen blokkering) kende volgende tariefplan: 0,40% van 1/8/2013 tot 14/08/2014; 0,25% van 15/08/2014 tot 26/10/2014 en 0,15% vanaf 27/10/2014. Alle gelden werden dan ook op de spaarrekening met blokkering geplaatst. Jaarrekening

13 Vanaf 02/09/2013: 0,80% Vanaf 01/07/2014: 0,70% Vanaf 27/10/2014: 0,60% Totaaloverzicht budgettaire verrichtingen eigen boekjaar Saldo transacties exploitatie ,24 Saldo transacties investeringen ,33 Saldo transacties andere ,31 Saldo bestemde gelden 0,00 Totaal verbruik ,78 OVERZICHT PER BELEIDSITEM : overzicht van de voornaamste operationele beleidsitems verschil budget/jaarrekening per BI (exploitatie) LET WEL: Het principe van direct costing (NOB) werd verlaten. Staan niet op het beleidsitem waarop de corresponderende operationele kosten geboekt werden: - Gesco-toelagen (BI ) - Opbrengsten / kosten financiële rekeningen en belastingen zoals roerende voorheffing (BI ) - De interesten en aflossingen van leningen (BI ) - Opbrengsten overig materieel vast actief ( ) - Dit kan vertekeningen geven bij de interpretatie van een overschot of tekort op kasbasis van een beleidsitem. 1. BI Sociale bijstan Uitgaven exploitatie , ,08 79,39% ,92 Inkomsten exploitatie , ,02 81,87% ,98 Resultaat , ,06 75,36% ,94 Jaarrekening

14 2. BI Voorschotten Uitgaven exploitatie , ,73 33,09% ,27 Inkomsten exploitatie , ,73 33,09% ,27 Resultaat 0,00 0,00 0,00 3. BI LOI Uitgaven exploitatie , ,83 93,59% 9.465,17 Inkomsten exploitatie , ,88 93,77% 7.085,12 Resultaat , ,95 93,00% 2.380,05 4. BI Activering van tewerkstelling Uitgaven exploitatie , ,61 69,80% 7.757,39 Inkomsten exploitatie , ,70 68,63% 8.034,30 Resultaat -77,00-353,91 459,62% -276,91 5. BI Sociale Huisvestin Uitgaven exploitatie 5.805, ,73 41,56% 3.392,69 Inkomsten exploitatie , ,10 62,14% ,80 Resultaat , ,37 64,63% ,11 6. BI 0943 Gezinszorg Uitgaven exploitatie , ,10 98,46% 933,90 Inkomsten exploitatie , ,35 109,43% ,35 Resultaat , ,75 66,39% 5.200,25 Jaarrekening

15 7. BI 0945 Kinderopvang Uitgaven exploitatie , ,09 99,45% 711,91 Inkomsten exploitatie , ,71 99,00% 997,29 Resultaat , ,38 100,94% -285,38 Saldofactuur Kind en Gezin (8.664,28 EUR) pas ontvangen na afsluiten van het boekjaar.( 8. BI 0946 Thuisbezorgde maaltijden Uitgaven exploitatie , ,20 58,63% 8.770,80 Inkomsten exploitatie , ,90 54,96% ,10 Resultaat 1.600,00 102,70 6,42% ,30 9. BI 0947 Klusjesdienst Uitgaven exploitatie 6.664, ,77 82,36% 1.175,23 Inkomsten exploitatie 3.897, ,48 70,68% 1.142,52 Resultaat , ,29 98,82% 32, BI 0948 Poetsdienst Uitgaven exploitatie , ,64 89,06% ,36 Inkomsten exploitatie , ,70 78,91% ,30 Resultaat , ,94 202,18% ,94 Jaarrekening

16 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ BESPREKING DETAIL INVESTERINGEN Krediet/uitgegeven/saldo/financiering krediet uitgegeven omschrijving/beleidsveld financiering , ,05 LOI-woonproject /0903 Subsidies LOI (ontvangen tot/met 2012) , ,56 Woonproject Heikruis/0930 Lening VMSW (negatieve rente) 3.500, ,70 Toegang LOI-Terloo/0903 eigen middelen 5.000,00 0,00 Informatica/0119 eigen middelen , ,02 Woonproject De Zagerij/0930 eigen middelen , ,33 SALDO ,67 Verklaring: slechts één investeringsproject werd afgesloten. Alle overige kredieten in uitgaven en ontvangsten werden overgedragen. Reden: project nog in aanbouw, voor boeking werd 2.7 gebruikt in de plaats van Overdrachten saldi naar boekhouding 2015 krediet uitgegeven omschrijving/beleidsveld overgedragen krediet naar , ,05 LOI-woonproject / , , ,56 Woonproject Heikruis/ , , ,70 Toegang LOI-Terloo/0903 0, ,00 0,00 Informatica/ , , ,02 Woonproject De Zagerij/ , , , ,37 Overzicht totalen uitgegeven 2014 overdracht al voorzien nieuw totaal naam project Totaal in , , , ,95 LOI-woonproject , , , , ,44 Woonproject Heikruis , , , ,00 Informatica , , , , ,98 Woonproject De Zagerij , , , , ,37 Jaarrekening

17 Openstaande vorderingen 31/12/2014 bj 2014 (belangrijkste vorderingen op klanten, cliënten en andere overheden of organisaties) Te ontvangen op 31/12/2014 Db Cr Werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap: gemeentefonds 639,13 0,00 Werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap: gezinszorg ,00 0,00 Subsidies overheid: Wet RMI 8.447,13 0,00 Subsidies overheid: WET 65 - dienst vluchtelingen 0, ,83 Subsidies staat sociale dienst - CREG 6.255,06 0,00 Subsidies staat sociale dienst verwarmingsfonds 2.658,32 0,00 Subsidies staat dienstenorganisaties ,12 0,00 Subsidies staat sectoraal fonds (sociale en fiscale maribel) ,58 0,00 Subsidies staat socio-culturele participatie 793,00 0,00 Vorderingen op klanten thuisdiensten en cliënten steun ,10 0,00 Fedasil-subsidies ,92 0,00 Vorderingen wegens gesco-premies ,64 0,00 Vorderingen op DIBISS 1.471,16 0,00 Vorderingen Kind en Gezin (brief te laat ontvangen: zie 2015) 0,00 0,00 Vordering fed subsidies huurwaarborg 25,00 0,00 Totaal , ,83 SALDO ,33 Jan Galle, gewestelijk ontvanger Jaarrekening

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

BELEIDSNOTA BUDGET 2014

BELEIDSNOTA BUDGET 2014 BELEIDSNOTA BUDGET 2014 1. EXPLOITATIEBUDGET 2014 In het verleden werd er steeds vertrokken van de gemeentelijke bijdrage als opvulling van het tekort in de werking. In de BBC gaat het over een financieel

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s Lokale financiën De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s 2014 De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s De belangrijkste tendensen die de Vlaamse OCMW s optekenen in hun meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Herziening meerjarenplan 2014-2019

Herziening meerjarenplan 2014-2019 Herziening meerjarenplan 2014-2019 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer : 2016001134 Secretaris: Marc Bovy Financieel

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF. TOTAAL Financiële vaste activa 125,00

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF. TOTAAL Financiële vaste activa 125,00 BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF Oprichtingskosten vaste activa en vorderingen op meer dans één jaar Financiële vaste activa Borgtochten betaald in contanten 288.000 Waarborg «Saint

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF Blz 1 Geldbeleggingen in liquide middelen Aandelen Aanschaffingswaarde 510.000 Aandelen Petercam 17.241,40 TOTAAL Aanschaffingswaarde 17.241,40 Waardeverminderingen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

3. Toelichting. 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2016. 3.1.1. Uitgaven

3. Toelichting. 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2016. 3.1.1. Uitgaven 3. Toelichting 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2016 3.1.1. Uitgaven De totale uitgaven stijgen ten opzichte van het budget 2015 met 1.149.237. Deze stijging is bijna helemaal (nl. ten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem Financiële analyse 2007-2012 Gemeente Zwevegem opmaak: 12 april 2013 Inleiding... 2 1. Budgettaire Boekhouding - analyse... 3 1.1 Globaal overzicht van de gewone dienst uitgaven... 3 1.1.1 Werkingskosten...

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015. 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015. 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2. De strategische nota wijzigt niet en wordt derhalve niet opnieuw voorgelegd 3. Onderdelen van de financiële

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Door Marcel Lauwers, teamverantwoordelijke Algemene werking en financiën, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Auditorium 500 14/06/07 DE VLAAMSE WELZIJNS-

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Nadere informatie

algemene boekhouding Periodieke bezoldiging Hoe boeken? Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618

algemene boekhouding Periodieke bezoldiging Hoe boeken? Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618 Periodieke bezoldiging Hoe boeken? K.B. van 12 september 83 - MAR 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 6200 Bestuurders of zaakvoerders 6201 Directiepersoneel 6202 Bedienden 6203 Arbeiders

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Boekdeel 1

Jaarrekening 2014 Boekdeel 1 brugge.be FINANCIËN Jaarrekening 2014 Boekdeel 1 Boekdeel 1: Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 met toelichting 1. Voorwoord financieel beheerder 2. Inleiding Jaarrekening 3. Kerncijfers 4. De Beleidsnota

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen: a)

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Ursus Wehrli 2 3 Aandachtspunten 1.Sociale Maribel 2.Pensioenen van de vastbenoemden 3.Capelo 4.Het geco-contingent 5.Nieuw financieel

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Boekingsfiche 8050 Verdeling van kosten en uitgaven en interne facturatie.xlsx

Boekingsfiche 8050 Verdeling van kosten en uitgaven en interne facturatie.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen Naast de indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems, maakt het bestuur in het kader van de analytische boekhouding ook gebruik van kostenplaatsen.

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013. Financiële nota. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra :

FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013. Financiële nota. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra : FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013 Financiële nota De financiële nota zal de financiële weerslag weergeven van de te realiseren doelstellingen voor de laatste twee dienstjaren: 2011 en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie