Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar , ,78-7.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7."

Transcriptie

1 OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat van het eigen boekjaar 2014 van het OCMW van Pepingen bedraagt op geconsolideerde basis ,95 EUR. Dit resultaat is 7.557,78 EUR negatiever dan gebudgetteerd. In het budget 2014 was immers rekening gehouden met een totaal kasresultaat van ,73 EUR. Berekening Resultaat op kasbasis Jaarbudget Jaarrekening Verschil Uit exploitatie , , ,24 Uit investeringen , , ,67 Uit andere verrichtingen , , ,69 Totaal resultaat boekjaar , , ,78 Kasresultaat vorig jaar , ,73 0,00 Totaal kasresultaat , , ,78 Jaarrekening

2 Tabel 1 : Overzicht uitgaven/ontvangsten exploitatie Budget Jaarrekening Saldo Uitgaven , , ,85 Ontvangsten , , ,61 Totaal , , ,24 De niet-uitgegeven kredietsaldi in exploitatie zijn hoger dan de niet-ontvangen kredietsaldi (details zie later). Dit geeft een positief saldo van ,24 EUR. Verklaring: In een OCMW zijn veel uitgaven en ontvangsten en met name deze i.v.m. sociale zaken moeilijk te ramen. Zie verder voor een meer gedetailleerd overzicht van uitgaven- en ontvangstengroepen, dat een verklaring kan bieden voor de voornaamste verschillen. Tabel 2 : Overzicht uitgaven/ontvangsten investeringen Budget Jaarrekening Saldo Uitgaven , , ,67 Ontvangsten ,00 0, ,00 Totaal , , ,67 Let wel: Praktisch het volledig saldo van de kredieten voor investeringen werd overgedragen naar 2015 (bedrag van ,37 overgedragen tegenover een saldo van ,67 EUR). Verklaring: Uitgaven Investeringskredieten LOI en sociaal Woonproject Heikruis werden verdeeld over 2014 en 2015 maar in realiteit zullen meer uitgaven gebeuren in 2015 (via lening VMSW). Ontvangsten De subsidie vanwege VMSW (Woonproject De Zagerij) werd niet ontvangen in Normaal gezien is dit het geval in 2015 Dit krediet werd dan ook volledig overgedragen naar boekjaar Jaarrekening

3 Tabel 3 : Overzicht uitgaven/ontvangsten andere verrichtingen dan exploitatie en/of investeringen Budget Jaarrekening Saldo Uitgaven , , ,47 Ontvangsten , , ,16 Totaal , , ,69 Verklaring: Uitgaven Teruggave van het saldo van de renteloze lening aan gemeentebestuur voor ,00 EUR is in 2014 niet gebeurd (voorwaarde was immers de ontvangst van de VMSWsubsidie van ,00 EUR, zie tabel 2); ook is geen lening opgenomen voor LOI zodat de geraamde aflossingen van 3.358,87 EUR niet plaats vonden. Tenslotte werden voor 126,40 EUR waarborgen terug betaald. Inkomsten In 2014 werden slechts voor ,56 EUR investeringsuitgaven voor Woonproject Heikruis uitgegeven (zie tabel 4). De leningsgelden hiervoor (en voor ,00 EUR aan uitgaven van erelonen betaald in 2013) werden in 2014 ontvangen voor ,84 EUR. Begin 2015 werden nog voor ,73 EUR ontvangen aan leningsgelden vanwege VMSW voor facturen betaald in (basis : J5 liquiditeitenrekening) Controle met werkkapitaal eindbalans 31/12/14 Liquiditeiten ,98 Vorderingen op korte termijn ,60 Schulden op korte termijn met invloed op werkkapitaal (*) ,63 Totaal werkkapitaal ,95 (*) Berekening KT-schuld met invloed op werkkapitaal Jaarrekening

4 Schulden op korte termijn ,29 LT-schulden die binnen jaar vervallen ,51 KT-Voorzieningen ,15 Schulden op korte termijn mbt werkkapitaal ,63 Het kasresultaat van 2014 houdt geen rekening met het feit dat volgende investeringskredieten worden overgedragen naar volgend boekjaar: TABEL 4 : OVERDRACHT SALDO TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSUITGAVEN krediet uitgegeven omschrijving/beleidsveld overgedragen krediet naar , ,05 LOI-woonproject / , , ,56 Woonproject Heikruis/ , , ,70 Toegang LOI-Terloo/0903 0, ,00 0,00 Informatica/ , , ,02 Woonproject De Zagerij/ , , , ,37 Er is slechts één afgesloten investeringsproject (Toegang LOI-Terloo), waarvan het saldo van de beschikbare transactiekredieten niet overgedragen wordt naar volgend boekjaar Autofinancieringsmarge Deze is duidelijk positiever dan gebudgetteerd, wat aantoont dat OCMW-Pepingen structureel gezond was tijdens het boekjaar 2014: Budget Jaarrekening Saldo Kasresultaat uit exploitatie , , ,24 Aflossingen , , ,87 Autofinancieringsmarge 5.409, , ,11 Jaarrekening

5 Officieel schema: Jaarbudget Jaarrekening Verschil Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak , , ,93 Exploitatie-ontvangsten , ,77 Exploitatie-uitgaven excl netto kosten , ,84 van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven , ,53 2. Netto-kosten schulden , ,69 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,18 A. Netto-aflossingen van schulden , ,13 B. Netto kosten van schulden , ,69 AUTOFINANCIERINGSMARGE 5.409, , ,11 (I-II) Jaarrekening

6 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ BESPREKING DETAIL EXPLOITATIE OPBRENGSTEN Overzicht per groep: verschillen budget/jaarrekening Krediet Ontvangen Saldo Opbrengsten uit de werking (70/72) , , ,84 Werkingssubsidies , , ,90 (740) Inhouding pensioen 1.860, ,08 10,92 (744) Diverse operationele opbrengsten , ,18 357,82 (745/7) Recuperatie kosten sociale dienst , , ,23 (748) Opbrengsten uit vlottende activa , , ,90 (751) , , ,61 Details van de verschillen budget/jaarrekening 70/72 Opbrengsten uit de werking Opbrengsten uit prestaties (702) , , ,90 Opbrengsten uit verhuur woningen , ,04-238,04 en flats (705) Opbrengsten uit verpachtingen , ,90 5,58 Andere (706/708/..) 1.600,00 981,60 618,40 Totaal , , ,84 Iets minder omzet voor wat de thuisdiensten betreft (702). Jaarrekening

7 7400/4 Algemene werkingssubsidies Gemeentefonds (7400) , , ,80 Gemeentelijke bijdragen in de werking , ,00 0,00 van het OCMW Totaal , , ,80 Weinig afwijkingen. 7405/9 Specifieke werkingssubsidies (1) Bijdrage gesco (7405) , ,96 60,04 Subsidies gezinszorg (7406) , , ,95 Subsidies Kind en Gezin ( ) , , ,89 Toelagen Dienstencheques ( ) , , ,80 Tegemoetkoming CREG (7407) , ,54-5,54 Toelagen RMI leefloon (7408 ) , , ,25 Toelagen RMI art 60 + soc econ initiatief (7408..) , , ,30 Toelagen RMI : huurwaarborg ( ) 50,00 25,00 25,00 Totaal , , ,79 Subsidies sterk gebonden aan de uitgaven (voorbeeld: minder uitgaven voor poetsdienst,..) 7405/9 Specifieke werkingssubsidies (2) Toelagen socio-culturele participatie (7408..) 1.600, ,00 14,00 Toelage Verwarmingsfonds (7408..) , , ,84 Toelage Wet 2 april 1965 (7408..) , , ,01 Toelagen toegewezen asielzoekers LOI (7408..) , , ,32 Toelage art 43/1 RMI-wet 392,97-392,97 Overige specifieke werkingssubsidies ( ) 1.680,00 208, ,13 Totaal , , ,31 Subsidies sterk gebonden aan de uitgaven. Jaarrekening

8 745/747 Diverse operationele opbrengsten Recuperaties van kosten en schadevergoedingen (745) , ,16-341,16 code 745 Diverse operationele opbrengsten: 1.000,00 821,12 178,88 teruggave deel zitpenning code 746 Werknemersinhoudingen maaltijdcheques 4.974, ,90 520,10 code 747 Totaal , ,18 357,82 Weinig afwijkingen 748 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst Recuperaties kosten sociale dienst , , ,23 (vooral voorschotten, terugvorderbare tegemoetkomingen, enz) Totaal , , ,23 Identiek aan uitgaven, voor wat voorschotten en terugvorderbare tegemoetkomingen betreft. (Steun in speciën per definitie niet terugvorderbaar) 75 Financiële opbrengsten Creditinteresten zichtrek (751) 0,00 6,84-6,84 Opbrengsten spaar- en termijnrek (751, 2) 2.000,00 892, ,67 Interestsubsidies VMSW (7531) , , ,07 Totaal , , ,90 Aangezien de VMSW-leningen later werden opgenomen dan voorzien, diende slechts een bedrag van 2.071,83 EUR aan rente te worden betaald. Dit bedrag werd door VMSW volledig gesubsidieerd. Jaarrekening

9 KOSTEN Overzichten per groep: verschillen budget/jaarrekening Kostencategorieën codes 60, 61 en 62 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen (600/4) 1.700, ,79 143,21 Kosten voor onroerende goederen (610) , ,33-695,33 Energie (611) , , ,86 Verzekeringen (612) 8.942, ,53 439,47 Overige diensten en diverse leveringen (613/6) , , ,35 Personen ter beschikking van het bestuur (617) , ,00 0,00 Bezoldigingen/rechtstreekse sociale voordelen (620) , , ,74 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (621) , , ,35 Werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen (622) , , ,85 Overige personeelskosten (623) , , ,01 Pensioenen politiek personeel (624) 4.900, ,00 49,00 Totaal 61/ , , ,51 Voornaamste verschillen: Minder energiekosten = minder verbruik water, elektriciteit, aardolieproducten,..(-8 266,86) 613/6 - Minder kosten aankoop maaltijden (-8 375,79) - Minder kosten bijdrage Welzijnskoepel West-Brabant (-9 533,84) 62 - Minder bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel ( ,81) - Minder bezoldigingen personeel artikel 60, par.7 (-7 764,70) - Minder patronale bijdragen niet-vastbenoemd personeel (-9 657,03) - Minder verzekering arbeidsongevallen ( ,43) Kostencategorieën codes 64 en 65 Belastingen (640) 5.700, ,30-48,30 Minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen (642) 1.700, ,02 173,98 Specifieke kosten sociale dienst (648) , , ,84 Toegestane werkingssubsidies (649) 3.100, , ,44 Kosten van schulden (650) , , ,38 Diverse financiële kosten (657) 0,00 0,00 0,00 Totaal 64/ , , ,34 Jaarrekening

10 Voornaamste verschillen: Minder leefloon (-9 827,10) - Minder steun in speciën (-1 406,20) - Minder terugvorderbare tussenkomsten (-8 299,77) - Minder tussenkomsten in de huurwaarborg (-5 150,00) - Minder voorschotten ( ,27) - Minder verblijfkosten bejaarden in voorzieningen (-4 231,94) - Minder tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten (-5 713,84) - Minder bijdragen in de medisch-farmaceutische kosten (-4 000,00) Minder rente aan VMSW en aan op te nemen lening LOI ( ,38) o PS: leningsinteresten LOI waren slechts 2 071,83 EUR en volledig gesubsidieerd o PS: lening LOI niet opgenomen, wegens vervanging in boekjaar 2015 door andere financiering (verkoop percelen landbouwgrond, zie budgetwijziging I/2015) FINANCIELE TOESTAND Financiële toestand op 31/12/2014 Rekening-Courant Belfius Bank ,70 25,74% Kasprovisie Fortis Bank 2.500,00 2,08% Zichtrekening ING Bank 448,92 0,37% Spaarrekening investeringen Belfius Bank 0,00 0,00% Spaarrekening LOI 1 Belfius Bank 0,00 0,00% Spaarrekening LOI 2 Belfius Bank ,36 71,80% Spaarrekening exploitatie Belfius Bank 0,00 0,00% Totaal ,98 100,00% Jaarrekening

11 evolutie kastoestand jan/09jul/09jan/10jul/10jan/11jul/11jan/12jul/12jan/13jul/13jan/14jul/14 Tot en met april 2011 was er een sterke stijging van de liquide middelen, vooral van de spaarrekeningen (des)investeringen. In 2011 daalden deze sterk door investeringen met eigen middelen (aankoop oude zagerij gemeentehuis voor ,69 EUR gefinancierd met eigen middelen en erelonen woonproject Heikruis voor 8.712,00 EUR). Tussen eind 2011 en eind 2012 was er een lichte stijging van de geldmiddelen. In 2013 daalden de geldmiddelen opnieuw, door : ,54 EUR teruggave overschot gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen 2011 (afgetrokken van gemeentelijke bijdrage eigen boekjaar 2013) - Slechter dan geraamd kastekort resultaat 2013: ,23 EUR 1 Dit kastekort is vooral te wijten aan bepaalde tussenkomsten voor 1 Vorig jaar was er een overschot op de gemeentelijke bijdrage. Jaarrekening

12 WIJZIGINGEN 2014 politieke vluchtelingen, die pas betoelaagd worden in 2014 en eveneens een tekort op de activiteit LOI van ,48 EUR ,26 EUR investeringsuitgaven gefinancierd met eigen middelen ,00 EUR saldo gemeentelijke bijdrage, teruggegeven in 2014 aan Gemeentebestuur (AR : Ontvangen Voorschotten) - Saldi gemeentelijke bijdragen in tijdelijk werkkapitaal werden behouden vanaf 01/01/2014 (overgang NOB naar BBC) maar maken slechts een klein bedrag uit, nl ,31 EUR en betreffen eigenlijk een schuld op lange termijn aan het gemeentebestuur (AR 174 ). Vanaf boekjaar 2015 worden deze als bestemde gelden gebudgetteerd. Overschot gem bijdr ,54 Tekort gem bijdr ,23 Saldo ander werkkap ,00 Teruggave werkkap aan gem ,00 Totaal schuld aan gemeente ,31 - De spaarrekening LOI daalde in 2014 van ,24 EUR naar ,36 EUR aangezien in 2014 voor ,05 EUR uitgegeven werd aan dit project (het verschil tussen uitgaven en opgenomen gelden heeft te maken met het feit dat de gelden op deze rekening pas na 32 dagen kunnen worden vrijgemaakt). Bij het einde van de werken zal deze spaarrekening volledig gesaldeerd zijn. - Deze spaarrekening bracht ook minder interesten op dan de vorige jaren, niet alleen door deze daling van de hoofdsom erop, maar ook door een daling van de interesten op deze spaarrekening. Een klein overzicht: 3 Vanaf 01/02/2013 : 1,00% Vanaf 15/03/2013: 0,85% 2 Vorige jaren was er nog een overschot op de LOI-kasstromen, huidig tekort wordt veroorzaakt door de gewijzigde subsidieregeling 3 De gewone spaarrekening (zonder 32 dagen blokkering) kende volgende tariefplan: 0,40% van 1/8/2013 tot 14/08/2014; 0,25% van 15/08/2014 tot 26/10/2014 en 0,15% vanaf 27/10/2014. Alle gelden werden dan ook op de spaarrekening met blokkering geplaatst. Jaarrekening

13 Vanaf 02/09/2013: 0,80% Vanaf 01/07/2014: 0,70% Vanaf 27/10/2014: 0,60% Totaaloverzicht budgettaire verrichtingen eigen boekjaar Saldo transacties exploitatie ,24 Saldo transacties investeringen ,33 Saldo transacties andere ,31 Saldo bestemde gelden 0,00 Totaal verbruik ,78 OVERZICHT PER BELEIDSITEM : overzicht van de voornaamste operationele beleidsitems verschil budget/jaarrekening per BI (exploitatie) LET WEL: Het principe van direct costing (NOB) werd verlaten. Staan niet op het beleidsitem waarop de corresponderende operationele kosten geboekt werden: - Gesco-toelagen (BI ) - Opbrengsten / kosten financiële rekeningen en belastingen zoals roerende voorheffing (BI ) - De interesten en aflossingen van leningen (BI ) - Opbrengsten overig materieel vast actief ( ) - Dit kan vertekeningen geven bij de interpretatie van een overschot of tekort op kasbasis van een beleidsitem. 1. BI Sociale bijstan Uitgaven exploitatie , ,08 79,39% ,92 Inkomsten exploitatie , ,02 81,87% ,98 Resultaat , ,06 75,36% ,94 Jaarrekening

14 2. BI Voorschotten Uitgaven exploitatie , ,73 33,09% ,27 Inkomsten exploitatie , ,73 33,09% ,27 Resultaat 0,00 0,00 0,00 3. BI LOI Uitgaven exploitatie , ,83 93,59% 9.465,17 Inkomsten exploitatie , ,88 93,77% 7.085,12 Resultaat , ,95 93,00% 2.380,05 4. BI Activering van tewerkstelling Uitgaven exploitatie , ,61 69,80% 7.757,39 Inkomsten exploitatie , ,70 68,63% 8.034,30 Resultaat -77,00-353,91 459,62% -276,91 5. BI Sociale Huisvestin Uitgaven exploitatie 5.805, ,73 41,56% 3.392,69 Inkomsten exploitatie , ,10 62,14% ,80 Resultaat , ,37 64,63% ,11 6. BI 0943 Gezinszorg Uitgaven exploitatie , ,10 98,46% 933,90 Inkomsten exploitatie , ,35 109,43% ,35 Resultaat , ,75 66,39% 5.200,25 Jaarrekening

15 7. BI 0945 Kinderopvang Uitgaven exploitatie , ,09 99,45% 711,91 Inkomsten exploitatie , ,71 99,00% 997,29 Resultaat , ,38 100,94% -285,38 Saldofactuur Kind en Gezin (8.664,28 EUR) pas ontvangen na afsluiten van het boekjaar.( 8. BI 0946 Thuisbezorgde maaltijden Uitgaven exploitatie , ,20 58,63% 8.770,80 Inkomsten exploitatie , ,90 54,96% ,10 Resultaat 1.600,00 102,70 6,42% ,30 9. BI 0947 Klusjesdienst Uitgaven exploitatie 6.664, ,77 82,36% 1.175,23 Inkomsten exploitatie 3.897, ,48 70,68% 1.142,52 Resultaat , ,29 98,82% 32, BI 0948 Poetsdienst Uitgaven exploitatie , ,64 89,06% ,36 Inkomsten exploitatie , ,70 78,91% ,30 Resultaat , ,94 202,18% ,94 Jaarrekening

16 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ BESPREKING DETAIL INVESTERINGEN Krediet/uitgegeven/saldo/financiering krediet uitgegeven omschrijving/beleidsveld financiering , ,05 LOI-woonproject /0903 Subsidies LOI (ontvangen tot/met 2012) , ,56 Woonproject Heikruis/0930 Lening VMSW (negatieve rente) 3.500, ,70 Toegang LOI-Terloo/0903 eigen middelen 5.000,00 0,00 Informatica/0119 eigen middelen , ,02 Woonproject De Zagerij/0930 eigen middelen , ,33 SALDO ,67 Verklaring: slechts één investeringsproject werd afgesloten. Alle overige kredieten in uitgaven en ontvangsten werden overgedragen. Reden: project nog in aanbouw, voor boeking werd 2.7 gebruikt in de plaats van Overdrachten saldi naar boekhouding 2015 krediet uitgegeven omschrijving/beleidsveld overgedragen krediet naar , ,05 LOI-woonproject / , , ,56 Woonproject Heikruis/ , , ,70 Toegang LOI-Terloo/0903 0, ,00 0,00 Informatica/ , , ,02 Woonproject De Zagerij/ , , , ,37 Overzicht totalen uitgegeven 2014 overdracht al voorzien nieuw totaal naam project Totaal in , , , ,95 LOI-woonproject , , , , ,44 Woonproject Heikruis , , , ,00 Informatica , , , , ,98 Woonproject De Zagerij , , , , ,37 Jaarrekening

17 Openstaande vorderingen 31/12/2014 bj 2014 (belangrijkste vorderingen op klanten, cliënten en andere overheden of organisaties) Te ontvangen op 31/12/2014 Db Cr Werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap: gemeentefonds 639,13 0,00 Werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap: gezinszorg ,00 0,00 Subsidies overheid: Wet RMI 8.447,13 0,00 Subsidies overheid: WET 65 - dienst vluchtelingen 0, ,83 Subsidies staat sociale dienst - CREG 6.255,06 0,00 Subsidies staat sociale dienst verwarmingsfonds 2.658,32 0,00 Subsidies staat dienstenorganisaties ,12 0,00 Subsidies staat sectoraal fonds (sociale en fiscale maribel) ,58 0,00 Subsidies staat socio-culturele participatie 793,00 0,00 Vorderingen op klanten thuisdiensten en cliënten steun ,10 0,00 Fedasil-subsidies ,92 0,00 Vorderingen wegens gesco-premies ,64 0,00 Vorderingen op DIBISS 1.471,16 0,00 Vorderingen Kind en Gezin (brief te laat ontvangen: zie 2015) 0,00 0,00 Vordering fed subsidies huurwaarborg 25,00 0,00 Totaal , ,83 SALDO ,33 Jan Galle, gewestelijk ontvanger Jaarrekening

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 1 De jaarrekening 2016 bestaat uit 2 elementen: 1. De beleidsnota -> Doelstellingenrealisatie + kengetallen reguliere werking

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

OCMW-jaarrekening 2015 voor aktename:

OCMW-jaarrekening 2015 voor aktename: OCMW-jaarrekening 2015 voor aktename: Twee elementen: 1. De beleidsnota -> Doelstellingenrealisatie 2. De financiële nota -> Financieel verslag bij de jaarrekening 2015 Verenigde Raadscommissie 3 mei 2016

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

2. STRATEGISCHE NOTA VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING FINANCIËLE NOTA VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING 135

2. STRATEGISCHE NOTA VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING FINANCIËLE NOTA VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING 135 Gemeentebestuur Meulebeke Markt 1 8760 Meulebeke NIS 37007 Meerjarenplanaanpassing 2014-2019/3 Gemeentebestuur Meulebeke Markt 1 8760 Meulebeke NIS 37007 INHOUDSTAFEL 1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW Jaarrapport Onderneming Vlaamse Bridge Liga VZW 0417.758.412 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 4 Resultaatverwerking 7 Afschrijvingstabel 2016

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s Lokale financiën De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s 2014 De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s De belangrijkste tendensen die de Vlaamse OCMW s optekenen in hun meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie