De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019"

Transcriptie

1 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s, provincies, autonome gemeentebedrijven en provinciebedrijven en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen die geen ziekenhuis zijn) met BBC. BBC of de beleids- en beheerscyclus is het nieuwe systeem van plannen (budgetteren), registreren (boekhouden) en rapporteren (jaarrekening) die de lokale besturen moeten gebruiken. De juridische basis vormt de lokale organieke regelgeving (gemeentedecreet) en een besluit van de Vlaamse regering van 25 juni Nieuw: - Koppeling van de financiële gegevens (verbintenis- en transactiekredieten) aan de beleidsgegevens (doelstellingen, actieplannen en acties); - Meerjarenplanning (tot 6 jaar); - Binnen een voorgeschreven kader een grote mate van vrijheid voor de lokale besturen om dit kader in te vullen; - Grotere transparantie voor de gemeenteraden (standaard rapporten die gelijk zijn in budgetfase en in rekeningfase) - Norm voor duurzaamheid op termijn van lokale financiën, met name de auto-financieringsmarge: o Is het verschil tussen enerzijds de exploitatie-ontvangsten (recurrente ontvangsten) en anderzijds de exploitatie-uitgaven en leningslasten (recurrente uitgaven). Dit verschil kan worden aangewend om zelf (auto) de investeringen te bekostigen, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks (terugbetaling nieuwe leningen) - Rapportering naar Vlaanderen van zowel economische (strikt financiële) als functionele (besteding van kredieten aan vooraf gedefinieerde beleidsvelden) gegevens 1/13

2 2. De invoering van BBC bij de Vlaamse gemeentebesturen Op 1 januari 2014 beschikten 285 van de 308 Vlaamse gemeenten (= 92,5%) over een door de gemeenteraad goedgekeurd meerjarenplan en budget 2014, opgemaakt volgens de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus. Vandaag beschikken alle gemeenten hierover. 306 van die meerjarenplannen zijn momenteel verwerkt in de databank van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) en vormen de basis voor de cijfers van deze nota. Waar er vergeleken wordt met het verleden wordt vertrokken van de data voor 289 gemeenten (omdat we nog niet voor alle gemeenten de cijfers van de jaarrekening 2012 in de databank hebben). De rekeningen van de gemeenten (nog opgesteld volgens het oude NGB-schema) zijn omgezet naar BBC-terminologie. Er wordt vergeleken tussen 2 periodes van 6 jaar ( en ). De cijfers voor het jaar 2013 zijn niet vermeld: enerzijds zijn de rekeningen voor dit jaar nog niet beschikbaar, anderzijds heeft de grote meerderheid van de gemeenten nog gebudgetteerd in het oude NGB-systeem. 2/13

3 3. Budgetcijfers (ramingen) zijn geen rekeningcijfers (realisaties) Een analyse maken van de financiële toestand van de Vlaamse gemeenten op basis van budgetcijfers moet met de nodige omzichtigheid gebeuren: - Het gaat om ramingen van inkomsten en uitgaven, waardoor er steeds een zekere marge van onzekerheid is. - Bovendien vereist BBC een planningshorizon van zes jaar. Deze lange termijn vergroot de onzekerheid over de ramingen. De volgende tabel geeft, ter illustratie, de geconstateerde verschillen tussen de budget- en rekeningcijfers uit het verleden (voor wat betreft de gewone dienst of de exploitatie; niet voor wat betreft de investeringen, waar de afwijkingen vaak nog groter zijn). De cijfers zijn in miljoenen euro s. De gerealiseerde cijfers zijn vaak beter (meer ontvangen dan geraamd, minder uitgegeven dan geraamd) dat de budgetcijfers. Begrotingscijfers Rekeningcijfers Eigen boekjaar Algemeen resultaat Eigen boekjaar Algemeen resultaat /13

4 4. Meerjarenplannen , economisch bekeken 4.1. Exploitatie Exploitatie-uitgaven De geraamde exploitatie-uitgaven stijgen van 8,9 miljard euro in 2014 tot 9,4 miljard in Dat is een gemiddelde stijging met 1,2% per jaar, wat vergelijkbaar is met het huidige inflatiecijfer. In de periode bedroeg de gemiddelde jaarlijkse stijging 3,9%. Onderstaande grafiek toont deze algemene evolutie (rekeningcijfers tot en met 2012, ramingen vanaf 2014): a. Bezoldigingen De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen hebben het grootste aandeel in de exploitatie-uitgaven, namelijk 44%. Ze stijgen van 3,871 miljard euro in 2014 tot 4,117 miljard in Dat is een gemiddelde stijging met slechts 1,24% per jaar (in de periode was dat nog 3,64%). De personeelsuitgaven willen de gemeentebesturen onder controle blijven houden, ondanks het feit dat de pensioenuitgaven de komende jaren (sterk) zullen stijgen. 40% van de personeelsuitgaven zijn bestemd voor de vaste personeelsleden, 33% voor de contractuele personeelsleden en 16% voor het onderwijzend personeel. 1 Omdat niet alle besturen de registratie van deze uitgaven voldoende uitsplitsen over de onderscheiden algemene rekeningen, is het niet mogelijk om de evolutie van de bruto bezoldigingen en de patronale bijdragen voor onder meer de pensioenen afzonderlijk op te volgen. b. Toegestane werkingssubsidies De toegestane werkingssubsidies vormen de tweede belangrijkste groep in de exploitatie-uitgaven, gemiddeld 32%. Deze uitgaven stijgen van 2,810 miljard euro in 2014 naar 3,091 miljard in 2019 of 1 Het (kleine) saldo zijn de uitgaven voor het politieke personeel. 4/13

5 een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9% (in was er een gemiddelde jaarlijkse toename van 5%). Binnen deze groep zijn de bijdragen aan de politiezones het grootst en deze stijgen ook het snelst, namelijk met gemiddeld 3,2% per jaar. De bijdragen voor de OCMW zijn bijna even groot als die voor de politiezones maar ze stijgen minder snel, namelijk met gemiddeld 2,1% per jaar. De bijdragen aan de politiezones en de OCMW, naast de pensioenuitgaven, blijven dus zwaar wegen op gemeentelijke budgetten. Het zijn de belangrijkste federale kostendrijvers voor de gemeentebesturen. De overige toegestane werkingssubsidies bedragen meer dan een derde van de toegestane werkingssubsidies. Waarschijnlijk maken de bijdragen aan de autonome gemeentebedrijven hiervan een belangrijk onderdeel uit. Omdat de besturen bij de registratie van hun ramingen echter onvoldoende gebruik gemaakt hebben van de economische sectorcodes 2, kunnen we hierover nog geen concrete cijfers geven. c. Goederen en diensten (werkingskosten) De uitgaven voor goederen en diensten zijn de derde groep in de exploitatie-uitgaven met gemiddeld 19%. Deze uitgaven blijven constant op ongeveer 1,75 miljard euro. In de periode stegen deze nog met gemiddeld 4,76% per jaar. d. Financiële uitgaven De financiële uitgaven bestaan voor het grootste deel uit de intresten die de besturen betalen op opgenomen leningen. Ze blijven constant op ongeveer 340 miljoen euro en beslaan slechts 3,6% van de exploitatie-uitgaven Exploitatieontvangsten 2 De economische sectorcode geeft bij elke registratie in de budgettaire boekhouding (dus ook bij de ramingen) aan wie economische tegenpartij is van de transactie, vb. een eigen AGB, een ander AGB, een eigen EVA, 5/13

6 De geraamde exploitatieontvangsten stijgen van 9,6 miljard euro in 2014 tot 10,4 miljard in Dat is een gemiddelde stijging met 1,6% per jaar, dus meer dan de exploitatie-uitgaven. In de periode bedroeg die stijging van de exploitatie-ontvangsten jaarlijks gemiddeld 1,51%. De dotatie vanuit het Gemeentefonds, de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de aanvullende personenbelasting (APB) maken samen 67% van de exploitatieontvangsten uit. De ontvangsten uit de werking (retributies) en de financiële ontvangsten (o.a. dividenden) zorgen gemiddeld respectievelijk voor slechts 6% (623 miljoen euro) en 4% (413 miljoen euro) van de exploitatieontvangsten. a. Fiscale ontvangsten De fiscale ontvangsten zorgen voor het grootste gedeelte van de exploitatieontvangsten, namelijk 50%. Ze stijgen van 4,822 miljard euro in 2014 tot 5,200 miljard in Dat is een gemiddelde stijging met slechts 1,5% per jaar. We moeten deze evolutie wel relativeren want de ontvangsten voor de aanvullende personenbelasting (APB) zijn in 2014 met ongeveer 200 miljoen euro hoger dan normaal door de vertraagde inkohiering in Zonder deze vertekening zou de stijging gemiddeld ongeveer 2,4% per jaar bedragen. In de periode was dat 2,45%. Binnen de fiscale ontvangsten zijn de OOV en de APB de belangrijkste ontvangsten. Deze omvatten respectievelijk 44% en 40% van de fiscale ontvangsten of respectievelijk 22% en 20% van de totale exploitatieontvangsten. b. Werkingssubsidies De werkingssubsidies vormen de tweede belangrijkste groep in de exploitatieontvangsten, gemiddeld 38%. Deze ontvangsten stijgen van 3,64 miljard euro in 2014 naar 4,05 miljard in 2019 of een gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,2%. In de periode was dat 1,62%. Het aandeel van de gemeenten in het Gemeentefonds evolueert van 2,15 miljard euro in 2014 naar 2,55 miljard euro in 2019 of een gemiddelde stijging 3,41%. Dat deze evolutie lager ligt dan de geplande stijging van 3,5% heeft meerdere oorzaken. Vooreerst wordt op deze rubriek niet alleen het Gemeentefonds zelf maar ook de aanvullende dotatie (de zogenaamde ELIA-compensatie) geboekt die constant blijft. Daarnaast beslissen de besturen zelf welk deel van het Gemeentefonds rechtsreeks aan het OCMW wordt toegewezen. Tenslotte stellen we vast dat sommige besturen deze rekeningnummers niet altijd op de correcte wijze gebruiken. De specifieke werkingssubsidies blijven ongeveer gelijk op jaarlijks gemiddeld 1,3 miljard euro (nadat ze in de periode een gemiddelde jaarlijkse daling van 1,55% kenden) Exploitatiesaldo Het exploitatiesaldo stijgt van 763 miljoen euro in 2014 tot 1,005 miljard in Het evolueert van 7,9% van de exploitatieontvangsten in 2014 tot 9,6% in Dit saldo wordt door de gemeenten hoofdzakelijk gebruikt voor de aflossing van hun leningen. 6/13

7 4.2. Investeringen Investeringsuitgaven De investeringsuitgaven voor de volledige periode bedragen 10,5 miljard euro. Voor de 293 besturen waarvan we ook de jaarrekeningcijfers voor 2012 al hebben bedraagt het totaal van de (gerealiseerde) investeringsuitgaven gedurende de periode ,7 miljard euro; voor de periode bedragen de (geplande) investeringsuitgaven 10,2 miljard euro. Dat is een daling van 5%. De spreiding over de verschillende jaren stemt evenwel niet overeen met de klassieke investeringscyclus van de lokale besturen. Normaal zijn de investeringsuitgaven in het begin van de legislatuur laag en stijgen ze naar het einde van de legislatuur. In de huidige meerjarenplannen ligt het zwaartepunt met 2,82 miljard euro evenwel in 2014 om dan geleidelijk aan te dalen naar 898 miljoen euro in Onderstaande grafiek toont dat duidelijk (rekeningcijfers tot 2012, ramingen vanaf 2014, 2013 open gelaten): Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo De opvallende concentratie van de investeringen in het begin van de bestuursperiode valt op. Toch kan niet gezegd worden dat de planning van de investeringen weinig realistisch zou zijn: dat lijkt enkel te gelden voor de timing, want het volume over de periode van het meerjarenplan is niet fundamenteel verschillend van de voorgaande lokale bestuursperiode. Wat de aard van de investeringen betreft: 83% van de investeringsuitgaven hebben betrekking op investeringen in materiële vaste activa (gronden, gebouwen, wegen, ) en 13% op toegestane investeringssubsidies aan andere entiteiten (OCMW, besturen van de eredienst, politiezones ). 7/13

8 Investeringsontvangsten De investeringsuitgaven worden voor 19% gefinancierd door ontvangen investeringssubsidies (1,96 miljard euro voor de volledige periode) en voor 13% door verkoop van activa (1,39 miljard euro) Investeringssaldo Het investeringssaldo voor de volledige periode bedraagt 7,1 miljard. Hiervoor nemen de gemeenten in deze periode voor ongeveer 5,5 miljard nieuwe leningen op. Voor het saldo (ongeveer 1,6 miljard euro) doen de gemeenten een beroep op de reserves uit het verleden. Aangezien het saldo van de exploitatie bijna integraal dient voor de aflossing van de bestaande en nieuwe leningen, kunnen de gemeenten geen investeringen rechtstreeks met het exploitatiesaldo financieren De resultaten De lokale besturen moeten volgens de BBC 2 normen respecteren: een jaarlijks evenwicht op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge minstens op het einde van de planningsperiode. Het gecumuleerd budgettair resultaat (het budgettair resultaat van het boekjaar vermeerderd met het resultaat van het verleden) vermindert met ongeveer 1,2 miljard euro in de periode Dit betekent dat de gemeenten voor dit bedrag hun investeringen hebben gefinancierd met hun reserves uit het verleden. De autofinancieringsmarge AFM (of het verschil tussen de exploitatie-ontvangsten en de exploitatie-uitgaven inclusief de leningslasten) stijgt van 91 miljoen euro in 2014 naar 237 miljoen euro in Deze marge kunnen de besturen gebruiken voor het financieren van hun investeringen, ofwel rechtstreeks ofwel via het aangaan van extra leningen waarbij die marge dan gebruikt wordt voor de aflossing. Op 3 besturen na (Herentals, Brecht en Kalmthout) waarvan het meerjarenplan is geschorst voldoen de gemeentebesturen aan de evenwichtscriteria die de BBC-regels opleggen (positief resultaat op kasbasis voor elk jaar en een positieve autofinancieringsmarge in 2019). Bij dit resultaat moeten de volgende kanttekeningen worden gemaakt: - In 2014 hebben 103 gemeenten een negatieve AFM en in 2015 is dat voor 112 het geval. Zelfs in 2018 zijn er nog 62 gemeenten met een negatieve AFM die dus pas op het einde van de planningsperiode een duurzaam evenwicht bereiken (en die tot dan teren op hun reserves); - De AFM ligt in algemene termen heel wat lager dan in de vorige bestuursperiode. Ter illustratie: in 2009 bedroeg de som van de autofinancieringsmarges van de gemeenten nog 858,6 miljoen euro. Voor de besturen waarvoor die vergelijking al gemaakt kan worden, bedroeg de gemiddelde jaarlijkse AFM gedurende de periode ,5 miljoen euro. De geraamde gemiddelde AFM voor de periode die voor ons ligt ( ) bedraagt 101,5 miljoen euro. 8/13

9 5. Meerjarenplannen , functioneel bekeken 5.1. Werkwijze De meerjarenplannen van de gemeenten bevatten niet alleen economische informatie. De geraamde ontvangsten en uitgaven zijn ook functioneel ingedeeld, d.w.z. volgens het onderwerp waarop ze betrekking hebben (vb. onderwijs, mobiliteit, etc.). Die functionele indeling is in de BBC-regels gestandaardiseerd op het niveau van beleidsvelden. Het staat de besturen vrij om die beleidsvelden te combineren in beleidsdomeinen. Voor onze analyses gebruiken wij ook een indeling van beleidsvelden in 10 beleidsdomeinen (de hoofdgroepen in het ministerieel besluit), maar de lokale besturen zijn geenszins verplicht om diezelfde indeling te hanteren. De beleidsdomeinen die wij hier presenteren zijn dan ook veelal niet terug te vinden in de beleidsrapporten van een individueel bestuur. De 10 beleidsdomeinen in deze analyse zijn de volgende: algemene financiering o bevat onder meer de algemene subsidies, fiscale en financiële aangelegenheden en openbare schuld algemeen bestuur o bevat onder meer de politieke organen, de algemene diensten, de administratieve dienstverlening en hulp aan het buitenland zich verplaatsen en mobiliteit o bevat onder meer de wegen, het openbaar vervoer, parkeren natuur en milieubeheer o bevat onder meer het afval- en materialen- en waterbeheer, de vermindering van de milieuverontreiniging, de bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem veiligheidszorg o bevat onder meer de politiezones en de brandweer(-zones), de civiele bescherming en hulpdiensten, bestuurlijke preventie (GAS) ondernemen en werken o bevat onder meer de handel en middenstand, nijverheid, toerisme, land-, tuin- & bosbouw en de werkgelegenheid wonen en ruimtelijke ordening o bevat onder meer ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, woonbeleid, nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas), straatverlichting en de groene ruimte cultuur en vrije tijd o bevat onder meer kunst en cultuur, sport, jeugd en erediensten leren en onderwijs zorg en opvang o bevat onder meer sociaal beleid, sociale huisvesting, gezin en kinderen, ouderenzorg, begraafplaatsen en crematoria Om de cijfers te kunnen vergelijken met het verleden wordt hier niet gewerkt met alle beschikbare meerjarenplannen, maar enkel met die van de gemeenten waarvoor we ook de jaarrekeningen ter beschikking hadden op het moment dat deze analyse werd opgemaakt (in concreto 289 besturen) Exploitatie Wat de exploitatie-uitgaven betreft gaan de meeste uitgaven naar het beleidsdomein algemeen bestuur (22,4%), terwijl dat in de periode slechts goed was voor 18,9%. Daarvan nemen vooral de overige algemene diensten een belangrijk deel in. Dat lijkt erop te wijzen dat heel wat 9/13

10 besturen sommige uitgaven ten onrechte niet meer toewijzen aan de specifieke beleidsvelden maar centraliseren bij de overige algemene diensten. Voor het overige gaat een groot deel van de uitgaven nog naar de beleidsdomeinen veiligheidszorg (15,8%), zorg en opvang (14,5%), cultuur en vrije tijd (12,9%), leren en onderwijs (10,5%) en natuur en milieubeheer (8,1%). De exploitatie-uitgaven stijgen het snelst bij het beleidsdomein veiligheidszorg (gemiddeld 2,2% per jaar), maar die stijging is minder sterk dan in de periode (5% per jaar). Ook voor de beleidsdomeinen zorg en opvang (1,7%) en leren en onderwijs (1,4%) ligt de jaarlijks stijging hoger dan de globale stijging (1,2%) Investeringen De meeste investeringsuitgaven gaan naar de beleidsdomeinen zich verplaatsen en mobiliteit (35%), cultuur en vrije tijd (17%) en algemeen bestuur (14%). In de periode ging slechts 24% naar het beleidsdomein zich verplaatsen en mobiliteit, 18% naar cultuur en vrije tijd en slechts 9% naar algemeen bestuur. Ook voor de investeringen zien we dus een verschuiving van de specifieke beleidsvelden naar de overige algemene diensten. 10/13

11 5.4. Andere ontvangsten en uitgaven 94,3% van de andere ontvangsten bevinden zich in het beleidsdomein algemene financiering. Dat is logisch want het grootste deel van de andere ontvangsten bestaat uit op te nemen leningen. Hetzelfde stellen we vast aan uitgavenzijde, waar de aflossingen van de leningen het grootste deel van de andere uitgaven uitmaken. Het beleidsdomein algemene financiering is daardoor goed voor 97,2% van de andere uitgaven Totalen Voor de analyse van de totale uitgaven brengen we enkel de transacties voor exploitatie en investeringen in rekening en maken we abstractie van de andere ontvangsten en uitgaven. Die laatste hebben immers hoofdzakelijk betrekking op het opnemen en aflossen van leningen. We stellen dan vast dat 24,9% van de uitgaven besteed wordt aan overhead (algemene financiering en algemeen bestuur). 75,1% wordt dus besteed aan de eigenlijke dienstverlening. Het grootste deel hiervan gaat naar de beleidsdomeinen veiligheidszorg (13,7%), cultuur en vrije tijd (13,5%) en zorg en opvang (12,9%). Daarnaast gaat er ook nog een belangrijk deel naar de beleidsdomeinen leren en onderwijs (9,9%), zich verplaatsen en mobiliteit (9,5%) en natuur en milieubeheer (8,3%). De kleinste sectoren zijn de beleidsdomeinen wonen en ruimtelijke ordening (5,8%) en ondernemen en werken (1,6%). 11/13

12 12/13

13 6. Conclusies De financiën van de Vlaamse gemeenten staan onder druk. Dit blijkt ook uit de meerjarenplannen van de gemeenten (ook al moet voorzichtig worden omgesprongen met ramingen). Op basis van de meerjarenplannen van de gemeenten kan worden geconcludeerd dat de financiën van de Vlaamse gemeenten in hun algemeenheid duurzaam in evenwicht zijn. Op 3 besturen na waarvan het meerjarenplan door de gouverneur is geschorst (Herentals, Brecht en Kalmthout) hebben alle gemeenten een positieve autofinancieringsmarge in 2019 (en dus een duurzaam structureel evenwicht). Toch moet de situatie goed worden opgevolgd en moeten de gemeenten een strikt budgettair beleid blijven voeren: - 62 gemeenten halen pas in 2019 een positieve autofinancieringsmarge (teren ondertussen in op reserves). - De AFM voor de komende periode ( ) is veel lager dan de vorige periode ( ) met name gemiddeld 100 miljoen euro tegenover gemiddeld 650 miljoen euro. In algemene termen wordt dit duurzame evenwicht bekomen zonder : - zonder dat sprake is van een drastische belastingverhogingen; o 29 gemeenten verhogen in 2014 licht de APB ten opzichte van De gemiddelde APB stijgt van 7,21% naar 7,27% o 57 gemeenten verhogen de OOV. De gemiddelde OOV stijgt van 1355 naar zonder dat zwaar wordt ingeboet op (geplande) investeringsuitgaven die, bekeken op de totale periode, minder zullen dalen dan gevreesd (min 5%). Uiteraard is hier geen rekening gehouden met investeringen verricht door autonome gemeentebedrijven. - maar vooral door efficiëntie-oefeningen, hetgeen blijkt uit de beperkte stijging van de personeels- en de werkingskosten. In tegenstelling tot de voorgaande periode, waar de gemiddelde jaarlijkse stijging van de exploitatie-uitgaven (3,9%) groter was dan de gemiddelde jaarlijkse stijging van de exploitatie-ontvangsten (1,5%) zou dit in de komende periode precies het omgekeerde zijn. Gemiddelde stijging per jaar van de exploitatie-uitgaven met 1,2%, van de exploitatie-ontvangsten met 1,6%. Het Vlaams gemeentefonds, dat sinds 2002 jaarlijks met 3,5% stijgt, blijft een belangrijke inkomstenbron voor de gemeenten, samen met de APB en de OOV. Ondanks de stijgende pensioenkosten blijft de personeelskost onder controle. De politie-dotatie blijft daarentegen bovengemiddeld hoog. Zowel pensioenen als de politie-dotatie zijn federale kostendrijvers. 13/13

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Vlaamse. Profielschets. Vlaamse profielschets. juni 2014. jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT

Vlaamse. Profielschets. Vlaamse profielschets. juni 2014. jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT Vlaamse Profielschets Vlaamse profielschets juni 2014 jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT Pofielschets - juni 2014 1 Raadpleeg ook de gemeentelijke profielschetsen Naast

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BBC Digitale rapportering

BBC Digitale rapportering BBC Digitale rapportering Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket Welke gegevens bevat BBC-DR? Verwerking van de gegevens Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

De financiële situatie van de Vlaamse gemeenten

De financiële situatie van de Vlaamse gemeenten Lokale financiën De financiële situatie van de Vlaamse gemeenten 214 De financiële situatie van de Vlaamse gemeenten Nu alle gemeenten de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) toepassen en een eerste

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s Lokale financiën De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s 2014 De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s De belangrijkste tendensen die de Vlaamse OCMW s optekenen in hun meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Boekingsfiche 8050 Verdeling van kosten en uitgaven en interne facturatie.xlsx

Boekingsfiche 8050 Verdeling van kosten en uitgaven en interne facturatie.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen Naast de indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems, maakt het bestuur in het kader van de analytische boekhouding ook gebruik van kostenplaatsen.

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies?

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Ben Gilot, stafmedewerker financiën VVSG 1 1 Situering Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van 10 sectoren

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

BinnenBand 03/14. Meerjarenplan 2014-2019 Vlaamse gemeentebesturen. Lokale overheidsinvesteringen onder de loep

BinnenBand 03/14. Meerjarenplan 2014-2019 Vlaamse gemeentebesturen. Lokale overheidsinvesteringen onder de loep BinnenBand jaargang 19 nr 83 - maart 2014 Een band tussen binnenlands BESTUUR en de jaargang lokale 18 besturen nr. 79 - maart 2013 Meerjarenplan 2014-2019 Vlaamse gemeentebesturen Lokale overheidsinvesteringen

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Evaluatie beleids- en beheerscyclus

Evaluatie beleids- en beheerscyclus Evaluatie beleids- en beheerscyclus Inbreng vanuit de VVSG 2 de versie 1 Aanleiding Op 19 april 2012 ontving de VVSG vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een mail om vóór 27 april 2012 elementen voor

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Bijlage: financieel kader

Bijlage: financieel kader Bijlage: financieel kader 1. Nieuwe decretale verplichtingen De gezondheid van de stadsfinanciën zal moeten beoordeeld worden op basis van de nieuwe decretale verplichtingen die in het kader van de beleids-

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Gent, 26 oktober Malle, 9 november Roeselare, 16 november Heusden-Zolder, 30 november Leuven, 2 december VVSG-Ronde van Vlaanderen najaar 2010 Inhoud Waarom

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP ESR 95 EN DE LOKALE BESTUREN Directiecomité VVSG 28.9.2009 DC 2009_128 1. Stabiliteitspact en ESR 95 Om toe te treden tot de eurozone op 1.1.1999 moesten de landen voldoen aan een aantal economische criteria.

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Sami Souguir Martin Ruebens Algemeen directeur Secretaris-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur Dep. Kanselarij & Bestuur

Sami Souguir Martin Ruebens Algemeen directeur Secretaris-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur Dep. Kanselarij & Bestuur Halen Voorwoord Voor u ligt de tweede, geactualiseerde editie van de Lokale Bestuurskrachtmonitor. De lokale bestuurskracht is een term die regelmatig besproken wordt in bestuurlijke kringen. Ook de huidige

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting DE Aanpassing 2014-2019 Toelichting 1 1 Inhoudsopgave 1.1 TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN GEMEENTE AGB GO OCMW... 3 1.1.1 OMGEVINGSANALYSE... 3 1.1.2 OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO S VOOR GEMEENTE,

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

In this article, we describe the budgetary situation of the Flemish municipalities

In this article, we describe the budgetary situation of the Flemish municipalities Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 4, 4e kwartaal 2013 De budgettaire situatie en vooruitzichten van de Vlaamse gemeenten bij de start van de legislatuur Jan

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 27 Onderwerp Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

/6/ De financiële gezondheid van de gemeenten (Belfius)

/6/ De financiële gezondheid van de gemeenten (Belfius) /6/ De financiële gezondheid van de gemeenten (Belfius) DE GEMEENTEFINANCIËN IN EEN MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT Geert Gielens, Chief economist Gent, 16 oktober 2014 Agenda Inleiding Overzicht van de gemeentefinanciën

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015 budget 2015 Blz. 1 INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015 BELEIDSNOTA 3 I. Inleiding 5 II. Ontstaan : procedure 8 III. Opbouw en opvolging 10 IV. Berekening 14 V. Dubbel evenwichtscriterium 28 VI. Doelstellingennota

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN Situering problematiek De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Goed zicht op de financiële toestand van onze gemeente?

Goed zicht op de financiële toestand van onze gemeente? Goed zicht op de financiële toestand van onze gemeente? Welkom op de info-avonden! Kemmel, 9 december Westouter, 10 december Wijtschate, 11 december Nieuwkerke, 12 december Waarom nu deze info-avonden?

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 RAAD VAN BESTUUR AG SO GEMEENTERAAD VAN JUNI 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 RAAD VAN BESTUUR AG SO GEMEENTERAAD VAN JUNI 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen Lange Gasthuisstraat 15 2000 Antwerpen 29 mei 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 VAN DE RAAD VAN BESTUUR AG SO AAN DE GEMEENTERAAD VAN JUNI 2015 Geachte

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie