BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER"

Transcriptie

1 BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele

2 Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus (BBC) vooraf Situering Enkele boekhoudkundige aspecten Ontstaan van het budget 3 2. De beleidsnota De doelstellingennota Het doelstellingbudget (schema B1) De financiële toestand Lijst van overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies De financiële nota Het exploitatiebudget (schemab2) Het investeringsbudget (schema s B3 en B4) Het liquiditeitenbudget (schema B5) Toelichting Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB 2) Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Raming ontvangsten en uitgaven uit de normale exploitatie voor de nieuwe investeringsenveloppen die betrekking hebben op de prioritaire beleidsdoelstellingen Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- in investeringssubsidies 19 Pagina 1

3 1. De beleids- en Beheerscyclus (BBC) vooraf 1.1. Situering Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW s werd op 25 juni 2010 goedgekeurd. Het besluit treedt in principe pas in werking op 1 januari Lokale besturen konden echter op eigen verzoek en met toestemming van de bevoegde minister vervroegd intreden en dit vanaf Het OCMW en de gemeente van Ingelmunster hebben in onderling overleg gekozen om reeds in 2013 in te stappen in het BBCverhaal. Op 30 november 2011 nam de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de beslissing om van start te gaan in Op 15 november 2011 nam de gemeenteraad een gelijkaardige beslissing. Het is belangrijk om te beklemtonen dat het besluit een implicatie heeft op gans het bestuur en dus verder gaat dan een louter nieuwe boekhouding. Het besluit is daar heel duidelijk in. Uit het besluit valt immers af te leiden dat de beheers- en beleidscyclus in zijn meest eenvoudige vorm in 3 grote fasen ingedeeld kan worden. Vooreerst is er een (beleids)planningsfase, daarnaast hebben we een (beleids)uitvoeringsfase en tenslotte een (beleids)evaluatiefase. Bij elk van die fasen horen een of meerdere rapporten. Het besluit van 25 juni 2010 onderscheidt beleidsrapporten, toelichtingen bij de beleidsrapporten en beheersrapporten. Onder de noemer beleidsrapporten tellen we 5 verschillende beleidsrapporten: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaarreking. De door het bestuur gemaakte beleidskeuzes zullen in de verschillende beleidsrapporten vertaald moeten worden in al dan niet prioritaire beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties. De rapporten zijn dus meer dan een loutere verzameling van financiële gegevens. Ze moeten toelaten het beleid te sturen en te volgen. De beleidsrapporten moeten naast een ondersteuning van het beleid ook een basis voor een goed beheer zijn. Zij moeten een belangrijke ondersteuning zijn van het interne controlesysteem van het bestuur. Zij moeten het immers mogelijk maken dat de toegekende delegaties aan de budgethouders kunnen opgevolgd worden. Bovendien moeten zij een hulpmiddel zijn voor de controle op de financiële procedures, in het bijzonder inzake het beheer van het budget. Kortom de beleids- en beheersrapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen de besturen. Het uitvoeringsbesluit BBC tracht hieraan tegemoet te komen door aan de besturen een aangepast instrumentarium ter beschikking te stellen dat zowel hun beleid als hun beheer adequaat kan ondersteunen en gaat dus verder dan een louter nieuwe boekhouding. Het budget voor 2013, alhoewel volledig volgens de principes van de nieuwe beleids- en beheerscyclus opgesteld, dient echter nog als een overgangsbudget aangezien te worden voor de legislatuur die net werd aangevat, en die pas vanaf 2014 volledig op gang zal komen, nadat het meerjarig beleidsplan van deze legislatuur is opgemaakt voor de jaren 2014 tot en met Het voorliggend budget moet dus worden beschouwd als een hoofdzakelijk budget gelijkblijvend beleid, waarin voor het OCMW slechts 1 lopende prioritaire beleidsprioriteit is opgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat dit budget gelijkblijvend beleid in de loop van 2013 een aantal wijzigingen zal ondergaan die nauw zullen aansluiten bij de te verwachten beleidsontwikkelingen, onder meer, het alsnog formuleren van nieuwe prioriteiten voor Pagina 2

4 Voor het OCMW Ingelmunster werden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november beleidsdomeinen gedefinieerd: ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR SOCIALE DIENSTVERLENING ZORG Deze beleidsdomeinen zullen dan ook de kern uitmaken van deze beleidsrapporten. In de beleidsnota wordt 1 prioritaire beleidsdoelstelling geformuleerd: - Verhogen van de energiezuinigheid van het OCMW-patrimonium 1.2. Enkele boekhoudkundige aspecten Voor het OCMW verandert er boekhoudkundig niet zo veel. We blijven werken met een systeem van dubbel boekhouden. Een eerste verandering is wellicht dat er in de oude NOB kosten en opbrengsten werden geregistreerd in het budget. Nu in het BBC-verhaal zijn dit enkel nog uitgaven en ontvangsten. Afschrijvingen komen nu bijvoorbeeld niet meer voor in het budget. Een tweede en meteen ook de belangrijkste wijziging is het feit dat de lokale besturen een financiële planning in evenwicht dienen in te dienen. We worden verplicht tot een verplicht dubbel financieel evenwicht te komen: 1) Het resultaat op kasbasis moet elk jaar positief zijn: dit houdt in dat onze ontvangsten moeten volstaan om onze uitgaven te dekken (=toestandsevenwicht of evenwicht op KT). Anders gezegd is dit de indicator voor de financiële gezondheid op korte termijn. 2) De autofinancieringsmarge mag op het einde van het meerjarenplan niet negatief zijn en de som van de autofinancieringsmarges over de 6 jaar van het meerjarenplan moet groter of gelijk zijn aan nul: dit houdt in op het einde van de bestuursperiode onze exploitatieontvangsten zullen volstaan om de exploitatie-uitgaven en de interesten en aflossingen te financieren (=structureel evenwicht of evenwicht op LT) Anders gezegd is dit het evenwicht op lange termijn of de garantie op de financiële gezondheid van het bestuur op lange termijn. Meer info omtrent dit dubbel evenwicht is terug te vinden in de beleidsnota onder het puntje financiële toestand 1.3. Ontstaan van het budget Het budget 2013 in de nieuwe BBC-stijl is het resultaat van een ruime voorbereiding die reeds meer dan 1 jaar bezig is. Uitgangpunt gedurende gans het proces was het afstemmen van de werking van het OCMW en de gemeente qua processen en documentenflows zodat een zo identiek mogelijke manier van registreren wordt bekomen zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van elk bestuur. De uitdaging voor de financiële dienst was het grootst! Er werd gekozen voor 1 softwarepakket voor beide besturen, waar voorheen elke bestuur een verschillend softwarepakket had. Het OCMW en de gemeente Ingelmunster zijn gekomen tot de uitwerking van een gemeenschappelijk AR-stelsel (Algemeen Rekeningstelsel) voor het opstellen van het budget. Hierdoor komt bijvoorbeeld een factuur voor gas op een zelfde AR zowel bij OCMW als gemeente. Dit verhoogt de vergelijkbaarheid en leesbaarheid en inzetbaarheid van personeel tussen beide besturen. Ook qua rapportering en registreren is er maximale afstemming gebeurd tussen beide besturen. De decentrale werking uit de Pagina 3

5 gemeente werd overgenomen door het OCMW. De financiële dienst vormde een budget oude stijl om tot een voorstelbudget nieuwe stijl waarop verder gewerkt kon worden. Er werden intern opleidingen gegeven om iedereen in te leiden in het BBC-verhaal en in de nieuwe software om bestelbonnen aan te maken. Via enkele brainstorms binnen de verschillende diensten werden mogelijke doelstellingen, actieplannen en acties naar voor gebracht. In het MAT werd dan uiteindelijk 1 prioritaire beleidsdoelstelling weerhouden. De overige ideeën worden meegenomen en voorgelegd aan de nieuwe beleidsploeg om verder te bekijken. De financiële dienst heeft dan als laatste de koppeling gemaakt tussen de beleidsdoelstelling en het budget en alles in de nieuwe software verwerkt. Graag willen we iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit eerste budget 2013 in BBC-stijl met in het bijzonder de mensen van de financiële dienst. Door hun inzet diende geen hulp ingeroepen te worden van dure consultants, waardoor het kostenplaatje van de hele operatie beperkt is kunnen blijven. Pagina 4

6 2. De beleidsnota Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC beschrijft de inhoud van de beleidsnota. In de beleidsnota geven we een beschrijving van de beleidsdoelstellingen (uit het meerjarenplan) die het lopende boekjaar aan bod komen met de financiële vertaling ervan. De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstelling door acties toe te voegen aan de actieplannen. In de beleidsnota dient een invulling te geven aan volgende vragen: -Wat willen we bereiken? -Hoe willen we dit bereiken? -Wat zijn de financiële gevolgen hiervan? De beleidsnota bestaat uit de onderstaande zes onderdelen -de doelstellingennota -het doelstellingenbudget -de financiële toestand -lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten -lijst met daden van beschikking De lijst met nominatief toegekende subsidies Echter in de omzendbrief van 20 juli 2012 met de budgetinstructies voor het boekjaar 2013 wordt aan de gemeenten en OCMW s die vanaf het boekjaar 2013 starten met de implementatie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus, toegelaten dat het budget 2013 niet moet passen in het meerjarig beleidsplan. Deze maatregel is heel logisch aangezien het beleidsplan van de vorige legislatuur als afgewerkt kan worden beschouwd, terwijl een nieuw beleidsplan nog in opmaak is. Dit heeft een aantal consequenties die in het vervolg van het document duidelijk worden gemaakt. Pagina 5

7 2.1. De doelstellingennota Artikels 17, 18 en 19 van het besluit van de Vlaamse regering beschrijven de inhoud van de doelstellingennota en het doelstellingenbudget. In de doelstellingennota staan we stil bij de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en inkomsten. Er is omwille van het politieke overgangsjaar slechts 1 prioritaire beleidsdoelstelling geformuleerd. Beleidsdoelstelling Beleidsdomein Beleidsitem 09030/09300/09500 Verhogen van de energiezuinigheid van het OCMW-patrimonium Sociale Dienstverlening en Zorg Actieplan 1.1.dakiso Isoleren van de daken Acties - uitvoeren van de nodige energiescans - laten isoleren van de daken door erkende onderneming Meting - stijging van het aantal woningen met een geïsoleerde dak binnen het bestaand OCMW-patriominum op 31/12/2013 in vergelijk met nulmeting op 31/12/2012 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE UITGAVE ONTVANGST SALDO UITGAVE ONTVANGST SALDO UITGAVE ONTVANGST SALDO Actieplan 1.2.glas Acties Meting Plaatsen van dubbele beglazing - uitvoeren van de nodige energiescans - plaatsen van dubbele beglazing bij voorkeur door eigen diensten - stijging van het aantal woningen met dubbele beglazing binnen het bestaand OCMW-patriominum op 31/12/2013 in vergelijk met nulmeting op 31/12/2012 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE UITGAVE ONTVANGST SALDO UITGAVE ONTVANGST SALDO UITGAVE ONTVANGST SALDO Actieplan 1.3.info Acties Meting LOI-bewoners energiebewust maken - toelichting rond energieverbruik in bewonerscontacten - energieverbruik bespreken met LOI-bewoners - energieverbruik op kwartaalbasis vergelijken met voorbije jaren EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE UITGAVE ONTVANGST SALDO UITGAVE ONTVANGST SALDO UITGAVE ONTVANGST SALDO Pagina 6

8 2.2. Het doelstellingbudget (schema B1) Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere ALGEMEEN BESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere SOCIALE DIENSTVERLENING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere ZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Pagina 7

9 2.3. De financiële toestand Volgens artikel 20 van het BBC-besluit bevat de financiële toestand minstens: Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand dient informatie te verschaffen over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en dient deze gegevens te vergelijken met de toestand in het meerjarenplan. Volgens de instructies voor het opstellen van het meerjarenplan en het budget van de besturen die vanaf het financieel boekjaar 2011, 2012 of 2013 de beleids- en beheerscyclus toepassen, dienen de starters 2013 echter geen meerjarenplan op te maken, zoals reeds eerder aangegeven. In het budget 2013 moet bijgevolg de overeenstemming tussen budget en meerjarenplan niet worden gemaakt. Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema B5, het liquiditeitenbudget voor het budget In 2013 starten we met een resultaat op kasbasis gelijk aan 113 euro. Dit resultaat op kasbasis kwam tot stand door ook het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2012 in te brengen. Dit resultaat is nu geraamd op euro. Uiteraard is dit slechts een raming, aangezien de rekening 2012 nog niet definitief werd afgesloten. Wel werd er maximaal rekening gehouden met de mogelijke afwijking tussen budget en rekening op het moment van de opmaak van het budget Dit resultaat op kasbasis is zoals eerder gezegd het evenwicht op korte termijn. Aangezien dit positief is, voldoen we aan de eerste wettelijke verplichting. Het resultaat op kasbasis dient immers elk jaar positief te zijn. De tweede evenwichtsvoorwaarde is de belangrijkste: het structureel evenwicht. Deze voorwaarde stelt dat de autofinancieringsmarge tegen het einde van de legislatuur groter moet zijn dan nul en daarenboven moet ook de som van de autofinancieringsmarges van elk jaar over de 6 jaar groter of gelijk zijn aan nul. In 2013 starten we echter met een negatieve autofinancieringsmarge, namelijk ,69. Deze negatieve autofinancieringsmarge is voornamelijk te wijten aan hoge personeelskosten en werkingskosten. We kunnen besluiten dat de komende legislatuur ook voor een uitdaging op financieel vlak staat, zonder hierbij de belangrijkste doelstelling uit het oog te verliezen: een goede dienstverlening aan alle kwetsbare bevolkingsgroepen van Ingelmunster. Pagina 8

10 2.4. Lijst van overheidsopdrachten De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is volgens het OCMW-decreet bevoegd voor vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en voor het vaststellen van de voorwaarden ervan. Het OCMW-decreet laat echter ook toe dat de bevoegdheid voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van een overheidsopdracht die nominatief is opgenomen in het budget door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gedelegeerd aan het Vast Bureau, het Bijzonder Comité of de OCMW-Secretaris (art.52, tweede lid, punt 12 OCMWdecreet). De lijst hierna beschrijft de nominatieve investeringen in het budget Lijst nominatieve overheidsopdrachten Env. Omschrijving Omschrijving VK TK 2013 Vaststelling wijze en voorwaarde van gunnen 2013/03 Vervangingsinvesteringen Aankoop ICTmateriaal , ,00 OCMWen verbeteringswerken 2013 Secretaris Pagina 9

11 2.5. Lijst daden van beschikking Een daad van beschikking is een juridische daad die een goed van een patrimonium afscheidt (verkoop, schenking) of die een zakelijk recht doet ontstaan op een goed dat deel blijft uitmaken van een patrimonium (hypotheek, vestiging van een erfdienstbaarheid). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is volgens het OCMW-decreet bevoegd voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen. Het OCMW-decreet laat echter ook toe dat de bevoegdheid voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, met uitzondering van het aangaan van daden van beschikking, die nominatief is opgenomen in het budget door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gedelegeerd aan het Vast Bureau, het Bijzonder Comité of de OCMW-Secretaris (art.52, punt 18 OCMW-decreet). Voor 2013 zijn volgende daden van beschikking gepland: Verkoop woning Kweekstraat Verkoop woning Kweekstraat Verkoop woning Schoolstraat Verkoop woning Schoolstraat Lijst nominatief toegekende subsidies Het OCMW Ingelmunster kent geen subsidies toe. Er is dan ook geen lijst met nominatief toegekende subsidies. Pagina 10

12 3. De financiële nota Artikel 22 tot 24 van het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC beschrijft de inhoud van de financiële nota. De wijze waarop de tabellen vorm gegeven moeten worden is bepaald bij Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. In de financiële nota komt de autorisatie door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan de hoofdbudgethouder(s) tot uiting. In het OCMW Ingelmunster is dit de OCMW-secretaris. De financiële nota bestaat uit de onderstaande 3 onderdelen: - exploitatiebudget - investeringsbudget - liquiditeitenbudget 3.1. Het exploitatiebudget (schemab2) Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR SOCIALE DIENSTVERLENING ZORG Totalen Pagina 11

13 3.2. Het investeringsbudget (schema s B3 en B4) DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN Pagina 12

14 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Pagina 13

15 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR SOCIALE DIENSTVERLENING ZORG Totalen Pagina 14

16 3.3. Het liquiditeitenbudget (schema B5) RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 113 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 113 Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Pagina 15

17 4. Toelichting 4.1. Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) Code Totaal ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR SOCIALE DIENSTVERLENING ZORG I. Uitgaven 60/ A. Operationele Uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Pagina 16

18 Evolutie van het exploitatiebudget (TB 2) Deze tabel vergelijkt het budget jaar x, met budget jaar x-1 en jaarrekening x-2. Aangezien dit het eerste budget nieuwe stijl is kan de tabel niet geproduceerd worden 4.2. Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal ALGEMENE FINANCIERI NG ALGEMEE N BESTUUR SOCIALE DIENST- VERLENING ZORG I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 230/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/ Leasing en soortgelijke rechten 250/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906 TOTAAL UITGAVEN Pagina 17

19 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal ALGEMENE FINANCIERI NG ALGEMEE N BESTUUR SOCIALE DIENSTVE RLENING ZORG I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4951/2 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 TOTAAL ONTVANGSTEN De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Deze tabel vergelijkt het budget jaar x, met budget jaar x-1 en jaarrekening x-2. Aangezien dit het eerste budget nieuwe stijl is kan de tabel niet geproduceerd worden Pagina 18

20 Raming ontvangsten en uitgaven uit de normale exploitatie voor de nieuwe investeringsenveloppen die betrekking hebben op de prioritaire beleidsdoelstellingen Prioritaire Beleidsdoelstelling: Verhogen van de energiezuinigheid van het OCMW-patrimonium Investeringsenveloppe: 2013/1: Verhogen energiezuinigheid OCMW-patrimonium PBDS Geraamde ontvangsten exploitatie: 0 Geraamde uitgaven exploitatie: -500 : we hopen door de betere isolatie een daling van het energieverbruik te realiseren, dus een daling van de uitgaven, deze daling van de uitgaven zou in de toekomst moeten kunen toenemen Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Deze tabel vergelijkt het budget jaar x, met budget jaar x-1 en jaarrekening x-2. Aangezien dit het eerste budget nieuwe stijl is kan de tabel niet geproduceerd worden 4.4. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- in investeringssubsidies Niet van toepassing. Pagina 19

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom Versie 2.3 OCMW-Raad 26 september 2013 Inhoud OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom... 1 Voor een goed begrip... 3 Beleidsindeling... 3 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie