Het Budget 2015 past in het meerjarenplan Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:"

Transcriptie

1 BUDGET 2015

2 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De regelgeving die van toepassing is op het SVK wijkt af van de wetgeving die een OCMW moet respecteren 1. Budget 2015 concretiseert het eerste jaar van het Meerjarenplan Aanpassing Dit betekent dat de actieplannen die opgenomen zijn in het meerjarenplan worden uitgewerkt in acties, met een bijhorende raming van de uitgaven en ontvangsten voor Bij de opmaak van Budget 2015 is ook van dezelfde uitgangspunten vertrokken zoals bij de opmaak van het Meerjarenplan Aanpassing Budget 2015 geeft daarom dezelfde ramingen weer die opgenomen zijn in Meerjarenplan Aanpassing 2015 voor Het Budget 2015 past in het meerjarenplan Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: 1) De doelstellingennota van het budget bevat voor 2015 de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het Meerjarenplan Aanpassing 2015 zijn opgenomen; 2) Het resultaat op kasbasis van het Budget 2015 is groter dan nul; De derde voorwaarde m.b.t. autofinancieringsmarge die geldt voor OCMW s, is niet van toepassing op het SVK. Toch voldoet het SVK aan deze voorwaarde: de autofinancieringsmarge van Budget 2015 is gelijk aan de autofinancieringsmarge van 2015 in het Meerjarenplan Aanpassing Beleidsnota De beleidsnota bestaat uit volgende onderdelen: 1. De doelstellingennota 2. Het doelstellingenbudget 3. De financiële toestand 1. Doelstellingennota Het BVR bepaalt dat de doelstellingennota minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen, de bijhorende acties en actieplannen bevat die op het betrokken jaar betrekking hebben. De doelstellingennota is opgenomen als een bijlage. 2. Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, voor het betrokken jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen enerzijds, en het overige beleid anderzijds. Het SVK heeft 4 beleidsdomeinen geselecteerd: Algemene financiering, Algemeen Bestuur, Sociale Dienstverlening en Wonen. Het doelstellingenbudget is terug te vinden in schema B1. 1 Titel 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 2

3 3. Financiële toestand De financiële toestand is een jaarlijkse doorvertaling van de staat van het financiële evenwicht dat in het meerjarenplan is opgenomen. Volgens het BVR bevat de financiële toestand minstens 2 onderdelen: - Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het betrokken jaar in het meerjarenplan; - Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het betrokken jaar in het meerjarenplan. Omdat Budget 2015 dezelfde ramingen weergeeft die opgenomen zijn in Meerjarenplan Aanpassing 2015 voor 2015, is er geen verschil tussen beide. Resultaat op kasbasis Het exploitatiebudget heeft een negatief saldo van -37,7 keur. De reden hiervoor is de loonlast van de derde maatschappelijk werker die halftijds ten laste van het SVK valt. Aan ontvangstenzijde stijgen de huuropbrengsten en subsidie niet in dezelfde mate. Dit tekort wordt gecompenseerd door het opgebouwd gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar (120,9 keur), waardoor het resultaat op kasbasis een positief saldo kent. Autofinancieringsmarge De autofinancieringsmarge is wat overblijft nadat het SVK uit het saldo van exploitatie-uitgaven en - ontvangsten ook de periodieke leninglasten (kapitaal + intresten) heeft betaald. Omdat het SVK momenteel geen lening lopen heeft, is de autofinancieringsmarge van geen betekenis. Financiële nota De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget (cf. bijlage). Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het SVK. Het investeringsbudget is een financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat uit één of meerdere investeringsenveloppen. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het SVK. Toelichting Het MB bepaalt dat de toelichting bij het budget de volgende rubrieken bevat: de toelichting bij het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. Daarnaast omvat de toelichting een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. 3

4 Exploitatiebudget Een overzicht van het exploitatiebudget 2015 per beleidsdomein is opgenomen in bijlage. Personeelsuitgaven In de berekening van de personeelsuitgaven is rekening gehouden met een indexsprong in 2015, waardoor er geen indexering in 2015 is voorzien. Bovendien is in de loonberekening ook rekening mee gehouden dat er geen indexering van de lonen heeft plaats gevonden in In 2015 is de loonlast van 0,5 VTE administratief medewerker, 2,5 VTE maatschappelijk werk en 1 VTE klusjesman voorzien. De personeelsuitgaven bedragen in totaal 174,1 keur of 21% van de totale exploitatie-uitgaven. Beleidsdomein Algemene financiering Hieronder vallen de werkings- en personeelssubsidie van Wonen-Vlaanderen, de lidgelden van de deelnemende OCMW s en de intresten op de zichtrekening als ontvangsten. Aan uitgavenzijde zijn de belastingen opgenomen, naast de bankkosten en roerende voorheffing Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Overige algemene financiering Totaal Beleidsveld 0010 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus: Hieronder valt de werkingssubsidie die het SVK ontvangt van Wonen-Vlaanderen. Er is vertrokken van 81 woningen die meegeteld worden voor de subsidieberekening in Beleidsveld 0030 Financiële aangelegenheden: Onder dit beleidsveld vallen de belastingen (autobelasting en roerende voorheffing) en bankkosten. Aan ontvangstenzijde zijn de intresten opgenomen. 3. Beleidsveld 0090 Overige algemene financiering: Op basis van uitvoering 2014 zijn de lidgelden van de OCMW s herleid naar 40 keur in totaal. 4

5 Beleidsdomein Algemeen Bestuur Het beleidsdomein Algemeen Bestuur omvat alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op de beleidsvelden 0100 Politieke organen, 0110 Secretariaat, 0111 Fiscale en financiële diensten en 0112 Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Totaal Beleidsveld 0100 Politieke organen: Hieronder valt enkel de verzekering BA. 2. Beleidsveld 0110 Secretariaat: Hieronder vallen de personeelsuitgaven van de administratief medewerkers. Ook de kantooruitgaven, de beheersvergoeding voor VMSW (3,1 keur) en advocaat- en gerechtskosten (2,2 keur) vallen hieronder. Aan ontvangstenzijde is enkel de persoonlijke bijdrage in de maaltijdcheques voorzien. 3. Beleidsveld 0111 Fiscale en financiële diensten: Hieronder valt de vergoeding die het SVK betaalt aan OCMW Sint-Martens-Latem voor het voeren van het financieel management door de financieel beheerder. 4. Beleidsveld 0112 Personeelsdienst en vorming: Dit beleidsveld omvat de uitgaven voor medische dienst, de opleidingen en de bijdrage voor vakbondspremies. Beleidsdomein Sociale Dienstverlening 0947 Klusjesdienst Aan uitgavenzijde is de loonlast van de klusjesman opgenomen, naast een aantal werkingsuitgaven voor de klusjesdienst (huur magazijn, brandstof en onderhoud wagen). Aan ontvangstenzijde zijn de opbrengsten van de klusjesdienst (te betalen door eigenaar, huurder of derden zoals OCMW s, geraamd op 10 keur), de sociale maribel (16 keur)en de persoonlijke bijdrage in de maaltijdcheques voorzien. 5

6 Beleidsdomein Wonen Onder beleidsdomein Wonen is beleidsveld 0930 Sociale Huisvesting opgenomen Sociale huisvesting Aan uitgavenzijde zijn de loonlasten van de maatschappelijk werkers opgenomen. Daarnaast is de te betalen huur voor het woningenbestand opgenomen. Bij de berekening is rekening gehouden met de evolutie van 81 naar 100 woningen tegen 1/11/2015. Tenslotte zijn de te betalen nutsvoorzieningen, de brandverzekering en herstellingsuitgaven die betrekking hebben op het ingehuurde woningbestand opgenomen t.b.v. in totaal 27,5 keur. Aan ontvangstenzijde zijn de huursubsidie en geraamde huuropbrengsten opgenomen, aangepast aan uitvoering 2014, en de evolutie van het aantal woningen naar 100 vanaf 1/11/2015. De geraamde opbrengsten van de huur en huursubsidie liggen 8% lager dan wat aan huur wordt betaald, omdat rekening is gehouden met frictieleegstand. Tenslotte is de recuperatie van uitgaven ten laste van de onderhuurders (onderhoud, nutsvoorzieningen, inboedelverzekering, enz.) voor in totaal 19,5 keur opgenomen. 6