Verzuimrapport + cijfers 2010 Benchmarks & aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimrapport + cijfers 2010 Benchmarks & aanpak"

Transcriptie

1 Verzuimrapport + cijfers 2010 Benchmarks & aanpak

2 Inhoudsopgave 1. Onze visie op (ziekte)verzuim Verzuim en afwezigheden Onze visie op verzuim Ziekteverzuim Motivatie en betrokkenheid zijn bepalende factoren Behandel elk verzuim als grijs verzuim 6 2. Een effectieve aanpak voor verzuim Waarom verzuim aanpakken Aan verzuim werken is kosten besparen Verzuim is een ijsbergfenomeen Voordelen voor de organisatie bij het aanpakken van verzuim De stappen van een pro-actief en geïntegreerd verzuim- of aanwezigheidsbeleid 9 3. Methodologie Methodologie van onze steekproef Kwaliteit van onze gegevens De verzuimsteekproef van SD Worx Methodologie voor berekening van de verzuimcijfers Welke verzuimindicatoren berekenen? Ziekteverzuimpercentage Verzuimpercentage voor arbeidsongeval en ongewettigde afwezigheid Aandeel (ziekte)verzuimers Frequentie van het ziekteverzuim Gemiddelde duur van het ziekteverzuim Bradfordfactor Verzuimcijfers Verzuim aanpakken: waarvoor kan u terecht bij SD Worx? 28

3 1. Onze visie op (ziekte)verzuim 1.1. Verzuim en afwezigheden Alle organisaties worden in meerdere of mindere mate geconfronteerd met afwezigheid van hun medewerkers. Vaste of geplande afwezigheden Afwezigheden kunnen vaststaan, zoals op feestdagen, of gepland zijn, zoals (on)betaalde vakantie, opleidingsdagen en teambuildingactiviteiten. Onverwachte, niet geplande afwezigheden Wanneer het evenwel gaat over onverwachte, niet ingeplande afwezigheden van het werk, waarbij de oorzaak (en het initiatief) bij de medewerker ligt, spreken we van verzuim. De verzuimde tijd is de tijd waarin er geen prestaties worden geleverd door de medewerker, terwijl de arbeidsovereenkomst dit wel voorziet. We onderscheiden 2 categorieën verzuim: 1. Gewettigde afwezigheden, beperkt in duur, waarop de medewerker recht heeft mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan: a. zwangerschap, geboorte, vaderschap of adoptie b. loopbaanonderbreking c. verlof om dwingende reden (ook wel familiaal of sociaal verlof genoemd) d. klein verlet e. educatief verlof 2. Het strikte verzuim, onbeperkt in duur, waarop de werkgever evenwel een zekere impact kan uitoefenen: a. ziekte b. arbeidsongeval c. ongewettigde afwezigheid: de medewerker komt niet opdagen op het werk en heeft hiervoor geen toestemming noch rechtvaardiging 3

4 1.2. Onze visie op verzuim Verzuimcijfers zijn een goede graadmeter voor de totale conditie van een organisatie: verzuim is immers vooral een vorm van gedrag. De mate waarin de medewerker zich gemotiveerd en betrokken voelt, zal bepalen welk soort gedrag er gesteld wordt. De aanpak van verzuim beperkt zich in veel organisaties evenwel tot het louter reactief ingrijpen op de symptomen, terwijl verzuim een ijsbergfenomeen betreft. Om de productiviteit blijvend te verhogen, is het dus noodzakelijk om dieper in te gaan op de onderliggende oorzaken. Dit zal leiden tot een pro-actief en geïntegreerd beleid op lange termijn, met gerichte acties. Betrokken en geëngageerde medewerkers die zich kunnen vinden in de cultuur van de organisatie, vormen bovendien de stuwende factor die een organisatie naar een hoger niveau kan tillen op alle vlakken. Bij het werken rond verzuim herkennen we naast de opzet en toepassing van een pro-actief beleid nog een tweede kritische succesfactor, namelijk de leidinggevenden. De praktijk leert ons dat het aanpakken van verzuim minder impact heeft indien enkel op één van deze twee factoren wordt gewerkt. De introductie van uw verzuimbeleid zal immers pas slagen wanneer het lijnmanagement dit beleid daadwerkelijk en correct toepast en uitdraagt naar hun medewerkers. 4

5 Dit uitgangspunt wordt samengevat in de formule: "Resultaat = HR processen x leiderschap" Dit vormt de kern van de Full Circle-visie van SD Worx waarmee wij u willen helpen bij het neerzetten van duurzame resultaten. De ROI van de implementatie van een verzuimbeleid is immers snel en duidelijk zichtbaar. Een daling van het verzuimcijfer betekent minder kosten voor de afwezigheden. Door de stijging in de prestatiegraad daalt ook het kostend uurloon (totale loonkost/gepresteerde uren). Het implementeren van een verzuimbeleid zorgt dus voor een verhoogde capaciteit en competitiviteit voor eenzelfde loonkost. Vanuit deze visie en met bovenstaande aanpak zorgen we er dan ook voor dat het verzuimbeleid tastbaar bijdraagt tot de beoogde resultaten van uw organisatie. In hoofdstuk 2.2 gaan we dieper in op de manier hoe we uw organisatie hierin kunnen begeleiden en adviseren Ziekteverzuim Motivatie en betrokkenheid zijn bepalende factoren Vanuit zuiver medisch standpunt kunnen bepaalde medewerkers wel degelijk als ziek beschouwd worden. Motivatie en betrokkenheid bepalen dat de ene medewerker toch naar het werk komt en de andere besluit om het bed te houden. Waarom zal het diensthoofd ondanks die verstuiking, ondanks die verkoudheid toch de inspanning leveren om op de werkplek te verschijnen en zijn medewerker ervoor opteren om thuis uit te zieken? Hoogstwaarschijnlijk omdat het diensthoofd zich zo betrokken voelt, dat hij bang is dat alles in het honderd zal lopen door zijn afwezigheid. Hij voelt zich zo verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken dat hij het voor zichzelf niet kan maken om afwezig te blijven. Op basis van de beslissing, en dus het gedrag om op een bepaalde manier om te gaan met een ziektetoestand, kunnen we ziekteverzuim opdelen in 3 categorieën: wit, grijs en zwart verzuim. Wit verzuim houdt in dat de medewerker werkelijk in de fysieke en/of psychische onmogelijkheid is om te komen werken. Bij dit soort verzuim speelt de keuzemogelijkheid niet. Wanneer we spreken over grijs verzuim, heeft de medewerker wel degelijk fysieke en/of psychische klachten, maar is hij niettemin in staat om te werken. Hier spelen vooral motivatiefactoren mee in de keuze om te gaan werken of thuis te blijven. Zwart verzuim betekent dat de medewerker gewoon thuis blijft zonder enige vorm van ziektesymptomen. Deze laatste vorm van verzuim is dus louter een kwestie van gebrek aan motivatie om aan het werk te gaan. We spreken ook wel van frauduleus verzuim. 5

6 Wit verzuim Motivatie Grijs verzuim Zwart verzuim Mate van arbeidsongeschiktheid Behandel elk verzuim als grijs verzuim Wanneer u echter het vermoeden heeft met problematisch verzuim te maken te hebben, doet u er goed aan ziekteverzuim als grijs verzuim te beschouwen. Dit betekent dat u verzuim niet louter meer bekijkt als een kwestie van ziek niet ziek, maar dat u ook verder kijkt naar oorzakelijke factoren die het keuzegedrag ( meld ik mij ziek of niet? ) beïnvloeden. 6

7 2. Een effectieve aanpak voor verzuim 2.1. Waarom verzuim aanpakken? Aan verzuim werken is kosten besparen Ziekteverzuim kost een organisatie gemiddeld 784 euro per jaar per medewerker. Dit is enkel de kost van het gewaarborgd loon bij ziekte. Voor een organisatie van 100 medewerkers loopt dit al op tot een kost van gemiddeld euro per jaar. Ziekteverzuim brengt echter verschillende soorten kosten met zich mee In tegenstelling tot de kost van gewaarborgd loon zijn ze niet altijd even duidelijk in te schatten of rechtstreeks aan het ziekteverzuim gelinkt. Een organisatie wordt geconfronteerd met 3 verschillende soorten kosten: Directe kosten: productiviteitsverlies terwijl vaste kosten doorlopen Deze vaste kosten zijn: gewaarborgd loon, patronale bijdrage van de werkgever, pensioenbijdragen, bonussen, overuren, private ziekteverzekering voor de zieke medewerker, Indirecte kosten: kosten die te maken hebben met vervanging en opvolging van de zieke medewerker Interne vervanging van de afwezige medewerker: overuren, opleiding vervanger, Externe vervanging van de afwezige medewerker: interim, aanwerving, opleiding, Extra taken voor de directe leidinggevende en HR: voorzien van vervanging, administratieve kost van de opvolging van ziektebriefjes, tijd die gespendeerd wordt aan opvolging van ziekteverzuim en verzuim- en herstelgesprekken, Niet direct meetbare kosten: bijkomende effecten Verhoogde kans dat collega s ook meer gaan verzuimen en/of hun motivatie verliezen indien verzuim getolereerd wordt Klanten die niet verder kunnen geholpen worden Kwaliteitsverlies door verhoogde werkdruk 7

8 Verzuim is een ijsbergfenomeen Verzuimcijfers zijn een goede graadmeter voor de totale conditie van de organisatie omdat het iets zegt over de betrokkenheid en motivatie van zijn medewerkers. Maar daar waar verzuim als gedrag makkelijk te meten is, zijn de onderliggende oorzaken veel moeilijker in kaart te brengen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen de tevredenheid van de medewerker en zijn ziekteverzuim. We lichten dit even toe met enkele resultaten uit onze onderzoeken: Tevredenheid en ziekteverzuim Gemiddeld aantal dagen afwezig wegens ziekte Tevreden Ontevreden 5,3 dagen 10,8 dagen Tevreden medewerkers (score > 8 op een schaal van 10) in ons tevredenheidsonderzoek, hebben de helft minder ziekteverzuim dan ontevreden medewerkers (score < 5 op een schaal van 10). Tevredenheid en verloop % medewerkers dat uitkijkt naar een andere job Tevreden Ontevreden 7,4% 56,5% Van de medewerkers die tevreden zijn bij hun werkgever kijkt slechts 7.4% uit naar een andere job, terwijl dit bij de ontevredenen maar liefst 56.5% is. Bron: NV België, onderzoek door SD WORX bij 3500 medewerkers uit de privé- en overheidssector Het aanpakken van verzuim stopt te vaak bij het aanpakken van de symptomen: bijvoorbeeld door het nemen van repressieve maatregelen bij veelvuldig verzuim. Om het verzuim terug te dringen, is het echter noodzakelijk om dieper te gaan graven naar onderliggende oorzaken en hierop gerichte acties te ondernemen. 8

9 Voordelen voor de organisatie bij het aanpakken van verzuim Welke voordelen haalt u als organisatie uit het opvolgen en begeleiden van ziekteverzuim? We zetten er voor u een aantal op een rijtje: a. Een zeer belangrijke financiële besparing zonder slachtoffers te maken! b. Een hoger rendement want de medewerkers zijn meer gemotiveerd en betrokken c. Een duidelijker zicht op de graad van ontevredenheid van de medewerkers: in hoeverre leeft de organisatie op een tijdbom? d. Een bewuste kijk naar het functioneren van de organisatie en dat van de leidinggevenden in het bijzonder e. Een duidelijk beeld op de interne communicatie en cultuur of het ontbreken ervan f. De gelegenheid om bewust na te denken over het al of niet efficiënt inzetten van werkkrachten: is er capaciteitsverlies en waar situeert zich dat? Investeren in een pro-actief en geïntegreerd verzuim- of aanwezigheidsbeleid loont dus! 2.2. De stappen van een pro-actief en geïntegreerd verzuim- of aanwezigheidsbeleid SD Worx kan u begeleiden in het uitwerken van een pro-actief verzuim- of aanwezigheidsbeleid en dit aan de hand van volgende 5 stappen: 1. intake en opmaak projectplan met de opdrachtgever en/of stuurgroep 2. verzuimaudit en oorzaakanalyse 3. opmaak plan van aanpak 4. uitwerken en implementeren van het nieuwe verzuim- of aanwezigheidsbeleid 5. evaluatie en opvolging Vanuit de organisatie is omgaan met verzuim een belangrijk actiepunt. Het is immers storend en ongepland. Met het correcte beleid kan u het verzuim terugdringen en serieus besparen. Door het in kaart brengen van verzuim kan u heel wat te weten komen over de organisatiecultuur, de stijl van leidinggeven en de impact daarvan, de organisatie van het werk, de individuele werkbelasting, de emotionele, fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers en vele andere knelpunten. Verzuim is vaak de aanleiding om heel wat meer aan te pakken. SD Worx analyseert de verzuimsituatie in uw organisatie en helpt u een aangepast en duurzaam beleid op te stellen. 9

10 Een verzuimbeleid formuleert u niet op een eiland. U dient uw aanpak af te stemmen op de organisatiecultuur, de gangbare werkmethodes in uw organisatie, en de gehanteerde communicatiestijlen. Op basis van onze ervaring alsook de noden en cultuur van uw organisatie, stemmen we samen met u binnen elke stap af welke tools en instrumenten we zullen hanteren om u optimaal te ondersteunen. De vijf stappen die we samen met u doorlopen zorgen uiteindelijk voor een procesmatige langetermijnaanpak, waarbij een doordacht communicatieplan niet mag ontbreken. Elke organisatie heeft evenwel zijn eigen context. U bepaalt dan ook zelf waar u instapt. 10

11 STAP 1 : Intake met de opdrachtgever en/of stuurgroep Om het project op lange termijn en op duurzame wijze uit te bouwen is het aangewezen om van meet af aan een stuurgroep op te richten. Die heeft ten aanzien van het beheer en de uitvoering van het project een duidelijke opdracht. Een voorbeeld van de samenstelling van deze groep: De opdrachtgever (vb. de HR Manager en/of een HR medewerker) Eén of meerdere leidinggevenden/afdelingsverantwoordelijken De arbeidsgeneesheer en/of preventie-adviseur Een vakbondsafgevaardigde Een interne projectleider, tevens contactpersoon voor SD Worx De consultant-projectleider van SD Worx en tevens vaste aanspreekpersoon voor het ganse traject. Om het resultaat te maximaliseren is het aangewezen om ook de sociale partners te betrekken. Tijdens het intakegesprek met de stuurgroep wordt het traject gekaderd en besproken en worden er waar mogelijk - bepaalde beslissingen genomen aangaande de organisatie en uitvoering van het project. STAP 2 : Verzuimaudit en oorzaakanalyse De tweede stap is de duiding van de huidige situatie met betrekking tot het verzuimbeleid bij uw organisatie. Bij een verzuimaudit wordt niet alleen het uiteindelijke cijfermateriaal omtrent ziekteverzuim grondig geanalyseerd, maar worden ook uw procedures, richtlijnen en/of afspraken (cf. arbeidsreglement, policy e.d.) doorgelicht. Mocht u nog niet over (voldoende) cijfermateriaal beschikken, zoeken wij voor elke organisatie naar de meest aangepaste manier om een correct en volledig cijfermatig beeld te verkrijgen. Tijdens de oorzaakanalyse worden de bevindingen van enkele belanghebbenden (aangeduid door de stuurgroep) in kaart gebracht, zoals bv. enkele leidinggevenden, de arbeidsgeneesheer en/of preventieadviseur en eventueel een groep medewerkers. Ook een studie van bestaand en interessant materiaal, zoals de resultaten van een eventuele tevredenheidsenquête, is wenselijk. STAP 3 : Opmaak plan van aanpak Tijdens een workshop met de stuurgroep worden vooreerst de resultaten gepresenteerd van de verzuimaudit en de oorzaakanalyse, zodat de belangrijkste knelpunten zichtbaar worden. Vervolgens worden er gezamenlijk enkele beslissingen genomen omtrent: De concrete doelstellingen bij het uitwerken van een pro-actief verzuimbeleid Het bepalen van prioriteiten De middelen In deze fase is het eveneens belangrijk om de aanpak te bepalen rond de verdere interne communicatie. Het is cruciaal om de communicatie aan te passen aan de doelgroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aangepaste communicatiemiddelen om de verschillende medewerkers te bereiken. 11

12 Tot slot werkt de groep een globaal plan van aanpak uit. Inhoudelijk bestaat een goed onderbouwd plan in essentie uit drie elementen: 1. Preventieve maatregelen (gericht op alle medewerkers) Doel van deze preventieve maatregelen is voorkomen dat medewerkers thuisblijven (door vb. arbeidsbelasting, arbeidsomstandigheden, spanningen, werksfeer, ). 2. Verhogen verzuimdrempel (gericht op specifieke doelgroepen) De drempel om zich ziek te melden, ligt bij iedereen anders. Verzuim kan echter minder aantrekkelijk gemaakt worden. Essentieel blijft natuurlijk de gezondheid van de medewerkers. 3. Verlagen van de hersteldrempel (gericht op het individu) Hoe langer iemand afwezig blijft, hoe moeilijker hij of zij het heeft om terug te keren. Daarom moet u als werkgever vermijden dat medewerkers langer dan nodig thuis blijven. We streven hierbij naar een zo snel mogelijke terugkeer en re-integratie van de medewerker. Hierbij verliezen we uiteraard het wettelijk kader niet uit het oog, evenmin als de betrokkenheid van de preventieadviseur en/of arbeidsgeneesheer. 12

13 STAP 4 : Het uitwerken en implementeren van het nieuwe verzuimbeleid a. Uitwerken van aangepaste procedures en afspraken Indien gewenst en nodig, zullen n.a.v. de verzuimaudit en zoals besproken in de stuurgroep- de bestaande procedures en afspraken verfijnd worden, binnen het juiste wettelijk kader. Daarna worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan het management, de ondernemingsraad en/of het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk. We denken bijvoorbeeld aan: Verplichtingen van de medewerker om recht op gewaarborgd loon te garanderen: verwittiging van de werkgever, indienen van een medisch attest, controle door de werkgever Arbeidsreglement als instrument om afspraken te maken met medewerkers, termijnen vast te leggen en sancties te definiëren Richtlijnen inzake langdurig afwezigen Sanctiebeleid. b. Concrete implementatie van de acties Een verzuimbeleid uitwerken op zich volstaat natuurlijk niet om de verzuimproblemen daadwerkelijk op te lossen. SD Worx begeleidt u in deze fase om het verzuimbeleid effectief te implementeren in uw organisatie. Afhankelijk van de acties die werden opgenomen in het globaal plan van aanpak (cf. vorige stap), kunnen wij u ondersteunen, bijvoorbeeld via: het geven van een praktische vaardigheidstraining rond het voeren van diverse verzuimgesprekken het coachen van de leidinggevenden kennis- of informatieoverdrachtsessies aan de leidinggevenden en/of medewerkers het ontwikkelen of implementeren van andere HR-gerelateerde actiepunten (bv. duidelijke functiebeschrijvingen, interne communicatie, workshops energie- of timemanagement, onthaalbeleid, visie-missie-strategie,.). STAP 5 : Opvolging van de implementatie en bewaking van de continuïteit Bij het implementeren van een nieuw verzuimbeleid is het essentieel om tijdig één of meerdere evaluatiemomenten te voorzien. Hierdoor kunnen de voorziene acties en maatregelen indien nodig bijgestuurd worden. Door het opvolgen van de cijfers wordt geëvalueerd of de maatregelen ook effectief een daling van het verzuim hebben bewerkstelligd. Ook een evaluatiemoment specifiek met en voor de leidinggevenden heeft zijn nut al bewezen. Tijdens een dergelijke workshop kunnen zij ervaringen uitwisselen, bijkomende vragen stellen, het verzuimbeleid evalueren en voorstellen doen tot bijsturing ervan. We vergeten hierbij niet dat er naast de meetbare effecten van het aanpakken van verzuim (daling verzuimcijfers, kostenreductie), ook effecten zijn die niet of moeilijker meetbaar zijn. Denken we hierbij aan een betere werksfeer, hogere productiviteit, tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers. 13

14 Bijkomend trachten we op deze manier een continue aandacht voor verzuim en het afgesproken beleid te ondersteunen. Effecten zijn immers slechts blijvend indien leidinggevenden de afgesproken aanwezigheidspolitiek consistent uitvoeren en hiervoor blijvend ondersteund worden door de organisatie. 14

15 3. Methodologie 3.1. Methodologie van onze steekproef Kwaliteit van onze gegevens Respect voor de privacy van onze klanten In onze steekproef nemen wij enkel de gegevens op van werkgevers die ermee akkoord gaan dat wij hun gegevens op anonieme wijze verwerken en analyseren. Bij de rapportering van onze verzuimcijfers garanderen wij ten allen tijde de anonimiteit van de bij ons aangesloten werkgevers en hun medewerkers. Het verzuim van de Belgische medewerker in kaart brengen Werkgevers moeten meer dan 1 medewerker in dienst hebben. Bij éénmansbedrijfjes gaat het vaak over de zaakvoerder zelf of een familielid, en is er geen garantie dat het verzuim correct wordt doorgegeven. Werkgevers moeten ook heel het betrokken kalenderjaar aangesloten zijn bij SD Worx Sociaal Secretariaat, zodat we een volledig beeld van hun verzuimrapportering krijgen. Medewerkers moeten een standaard arbeidscontract hebben. Contracten zoals van betaalde sportbeoefenaars en studenten, en leercontracten worden uit de steekproef geweerd. Betrouwbaarheid van onze data maximaliseren Medewerkers moeten in de loop van het betrokken kalenderjaar minstens 6 maanden bij hun werkgever in dienst geweest zijn, om de invloed van toevalseffecten in de verzuimrapportering uit te sluiten. Werkgevers moeten wel degelijk verzuim doorgeven: werkgevers waar geen ziekte tijdens de periode gewaarborgd loon wordt gerapporteerd, maar wel ziekteverzuim langer dan deze eerste maand, worden niet in de steekproef opgenomen De verzuimsteekproef van SD Worx Onze verzuimcijfers worden berekend op een steekproef van medewerkers uit organisaties uit de privésector. De frequentie wordt enkel berekend voor die medewerkers waarvan de gegevens in detail worden doorgegeven. Dit houdt in dat wij exact dienen te weten of een individu werkte of verzuimde op een bepaalde dag. In totaal gaat het over medewerkers en werkgevers waarvan wij kunnen bepalen op welke dagen hun afwezigheid viel. Op deze gegevens maken we een telling van het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes. 15

16 3.2. Methodologie voor berekening van de verzuimcijfers Welke verzuimindicatoren berekenen? Hieronder vindt u een handleiding voor de berekening van de verzuimcijfers. De verzuimpercentages ten gevolge van: Ziekte Arbeidsongevallen Ongewettigde afwezigheid Aandeel (ziekte)verzuimers Frequentie van het ziekteverzuim Gemiddelde duur van het ziekteverzuim Bradford-factor Voor elk van deze verzuimindicatoren krijgt u een overzicht van de nodige gegevens en de berekeningswijze Ziekteverzuimpercentage Ziekteverzuim is de meest storende vorm van verzuim, vanwege het kostenplaatje en de onvoorspelbaaheid ervan. Het opvolgen van het ziekteverzuimpercentage is een goede en relatief makkelijk op te volgen indicator van de algemene conditie van uw organisatie. Bij de opvolging van het ziekteverzuim heeft u er vooral baat bij het kortstondige ziekteverzuim op te volgen: het is dé indicator die de kost van uw ziekteverzuim bepaalt. Het ziekteverzuimpercentage is de verhouding van het aantal ziektedagen ten opzichte van de te werken dagen. Aan de hand van deze indicator kan u de toestand van het ziekteverzuim in uw organisatie inschatten door vergelijking met gelijkaardige organisaties (dezelfde omvangsklasse, regio en sector). Naast deze externe vergelijking, kan u ook binnen de organisatie gaan benchmarken. Welke afdelingen in uw organisatie scoren boven het algemene verzuimcijfer van de organisatie? Welke medewerkersgroepen hebben een verzuim dat hoger ligt dan het gemiddelde? Deze vergelijking stelt u in de mogelijkheid om doelgroepen af te bakenen waarop u acties moet ondernemen. Het ziekteverzuimpercentage berekent u jaarlijks als indicatie van de algemene ziekteverzuimtoestand in de organisatie en ook op kwartaal en/of organisatiespecifieke periodes als barometer om de seizoens- of andere schommelingen in kaart te brengen. 16

17 Nodige gegevens per medewerker: Aantal te werken dagen per jaar/analyseperiode Dit is het potentieel aantal te werken dagen volgens het arbeidscontract van de medewerker en dus niet het aantal werkdagen! In deze noemer zijn uitgesloten: dagen contractbreuk (verbrekingsvergoeding) en dagen loopbaanonderbreking, palliatieve verzorging en ouderschapsverlof. Maar dus inclusief het aantal vakantie-, feestdagen en andere geplande afwezigheden aangezien dit varieert van medewerker tot medewerker en van organisatie tot organisatie. Voor een voltijdse medewerker die een volledig kalenderjaar in dienst was, bedraagt dit al naargelang het jaar 260 à 262 dagen (365 kalenderdagen zonder de weekends). Voor iemand die als deeltijdse werkkracht in dagen uitgedrukt een kortere werkweek heeft, zal dit aantal lager liggen. Let op: Er wordt per volledige dag gerekend: dus onvolledige, onderbroken (werk)dagen tellen voor een volledige dag. Voor deeltijdse medewerkers wordt het aantal dagen dat zij werken geteld, niet het aantal uren vertaald naar dagen. Bijvoorbeeld: 2 dagen waarin enkel in de voormiddag wordt gewerkt, tellen toch als 2 dagen. Volgens de looncodes van SD Worx: Benaming Looncodes SD Worx Totaal te werken dagen (001* 086*)- 039* - 040* - 080* - 083* - 084* - 085* Het * na elke code geeft aan dat alle codes die beginnen met deze drie eerste cijfers in aanmerking komen om opgeteld te worden, onafhankelijk van het cijfer dat erna nog volgt. Ziektedagen Arbeiders: Voor arbeiders wordt de ziekteperiode in de eerste maand opgesplitst in een aantal tijdsonderdelen. We slaan deze in detail op: Carensdag (betaald of onbetaald) Ziekte 1e week Ziekte 2de week Rest ziekte 1ste maand Bedienden: Ziekte < 1 maand: de dagen gewaarborgd maandloon voor bedienden Arbeiders en bedienden: Ziekte > 1 ste maand < 1 jaar: dagen ziekteverzuim volgens deze tijdspanne 17

18 Volgens de looncodes van SD Worx: Benaming Van toepassing op Looncodes SD Arbeiders Bedienden Bedienden Worx in proef Ziektedagen carens betaald x x 013* Ziektedagen carens x x 069* onbetaald Ziektedagen 1ste week x x 010* Ziektedagen 2de week x x 014* + 023* Ziektedagen 1ste maand (incl. carens voor arbeiders en bedienden in proef) x x x 013*+069*+ 010* +011*+012* + 014*+023 Ziektedagen > 1 maand < 1 jaar Berekeningswijze x x x 050*+( ) Ziekteverzuimpercentage = totaal aantal dagen ziekteverzuim / totaal aantal te werken dagen per jaar x 100 De berekening van het verzuimpercentage gebeurt in eerste instantie steeds op het niveau van elke individuele medewerker. (Sub)totalen van verzuimpercentages voor groepen van medewerkers worden steeds berekend door de som te maken van alle individueel berekende verzuimpercentages en deze te delen door het aantal betrokken medewerkers. Deze ziekteverzuimpercentages kunnen berekend worden voor de volgende duurtijden: Aantal carensdagen betaald Aantal carensdagen onbetaald Aantal dagen ziekteverzuim gewaarborgd loon Aantal dagen ziekteverzuim meer dan 1 maand maar minder dan een jaar Totale ziekteverzuim 18

19 Verzuimpercentage voor arbeidsongeval en ongewettigde afwezigheid Dit verzuim stelt vaak minder problemen en draagt niet hetzelfde kostenplaatje van het ziekteverzuim. Verzuim door arbeidsongevallen wordt door de meeste organisaties strikt opgevolgd, net als het aandeel onwettig afwezigen. Nodige gegevens per medewerker: Aantal te werken dagen Dit is het potentieel aantal te werken dagen volgens het arbeidscontract van de medewerker en dus niet het aantal werkdagen! In deze noemer zijn uitgesloten: dagen contractbreuk (verbrekingsvergoeding) en dagen loopbaanonderbreking, palliatieve verzorging en ouderschapsverlof. Maar dus inclusief het aantal vakantie-, feestdagen en andere geplande afwezigheden aangezien dit varieert van medewerker tot medewerker en van organisatie tot organisatie. Voor een voltijdse medewerker die een volledig kalenderjaar in dienst was, bedraagt dit al naargelang het jaar 260 à 262 dagen (365 kalenderdagen zonder de weekends). Voor iemand die als deeltijdse werkkracht in dagen uitgedrukt een kortere werkweek heeft, zal dit aantal lager liggen. Let op: Er wordt per volledige dag gerekend: dus onvolledige, onderbroken (werk)dagen tellen voor een volledige dag. Voor deeltijdse medewerkers wordt het aantal dagen dat zij werken geteld, niet het aantal uren vertaald naar dagen. Bijvoorbeeld: 2 dagen waarin enkel in de voormiddag wordt gewerkt, tellen toch als 2 dagen. Volgens de looncodes van SD Worx: Benaming Looncodes SD Worx Totaal te werken dagen (001* 086*)- 039* - 040* - 080* - 083* - 084* - 085* Het * na elke code geeft aan dat alle codes die beginnen met deze drie eerste cijfers in aanmerking komen om opgeteld te worden, onafhankelijk van het cijfer dat erna nog volgt. Verzuim ten gevolge van arbeidsongevallen Arbeiders: Voor arbeiders wordt de eerste maand arbeidsongeval opgesplitst in 2 deelperioden. Volgens de looncodes van SD Worx: Benaming Looncodes SD Worx Arbeidsongeval 1ste week 015* Arbeidsongeval < 1 maand 015*+016*+017*+019* Arbeidsongeval > 1 maand 051*+( ) 19

20 Verzuim ten gevolge van ongewettigde afwezigheid Alle dagen verzuim tengevolge van afwezigheid van de medewerker, zonder rechtvaardiging noch toelating van de werkgever. Volgens de looncodes van SD Worx: Benaming Totaal ongewettigde afwezigheid 070* Looncodes SD Worx Berekeningswijze Verzuim ten gevolge van arbeidsongevallen Verzuimpercentage arbeidsongevallen = totaal aantal dagen arbeidsongeval / totaal aantal te werken dagen per jaar x 100 Verzuim ten gevolge van ongewettigde afwezigheid Verzuimpercentage ongewettigde afwezigheid = totaal aantal dagen ongewettigde afwezigheid / totaal aantal te werken dagen per jaar x 100 Dit percentage wordt voor elke medewerker individueel berekend. Daarna wordt het gemiddelde berekend voor de totale organisatie, of voor groepen van medewerkers. 20

21 Aandeel (ziekte)verzuimers Net zoals de verzuimgraad, geeft het aandeel (ziekte)verzuimers u een idee over de verdeling van het ziekteverzuim binnen uw organisatie. Hoeveel percent van uw medewerkers laat (ziekte)verzuim optekenen? Nodige gegevens per medewerker: Berekende (ziekte)verzuimpercentages aantal medewerkers met (ziekte)verzuimpercentage = 0 en aantal medewerkers met (ziekte)verzuimpercentage > 0 Berekeningswijze Percentage (ziekte)verzuimers = Aantal medewerkers in de organisatie met (ziekte)verzuim tijdens het afgelopen jaar / totaal aantal medewerkers in de organisatie x Frequentie van het ziekteverzuim De frequentie van het ziekteverzuim geeft een goede indicatie van de mate waarin in uw organisatie storend verzuim voorkomt. Veelvuldig voorkomend ziekteverzuim verstoort immers in erge mate de goede werking van uw organisatie. De gemiddelde frequentie van het ziekteverzuim kan berekend worden voor de totale organisatie: hoe vaak wordt een medewerker gemiddeld ziek in uw organisatie? Medewerkers met frequentie 0, dus niet-verzuimers worden dan meegeteld. Indien u wil weten hoe vaak uw ziekteverzuimers gemiddeld ziek zijn geweest, berekent u de gemiddelde frequentie enkel voor de ziekteverzuimers. U neemt dan enkel die medewerkers in uw steekproef op die 1 of meer keer ziek geweest zijn tijdens de periode waarvoor u wil rapporteren. Deze verzuimindicator berekent u bij voorkeur voor een periode van 1 jaar. Nodige gegevens per medewerker: Alle nieuw begonnen ziekteperiodes over de analyseperiode De gegevens moeten voldoende detail in looncode hebben om de nieuw begonnen ziekteperiodes te identificeren. Ze moeten ook toelaten een onderscheid te maken tussen nieuw begonnen ziekteperiodes en hervallingen, na een vorige ziekte. Immers, indien de medewerker binnen de 14 kalenderdagen na het aflopen van een ziekteperiode hervalt in dezelfde ziekte en er in de vorige ziekteperiode gewaarborgd weekloon werd uitbetaald, wordt dit niet als een nieuwe ziekteperiode beschouwd. 21

22 Berekeningswijze Gemiddelde frequentie van het ziekteverzuim voor de totale organisatie = totaal aantal nieuw begonnen ziekteperiodes / totaal aantal medewerkers in de organisatie Gemiddelde frequentie van het ziekteverzuim voor de verzuimers = totaal aantal nieuw begonnen ziekteperiodes / totaal aantal medewerkers met 1 of meer nieuw begonnen ziekteperiodes Gemiddelde duur van het ziekteverzuim Deze indicator geeft een aanwijzing over de gemiddelde duur van het ziekteverzuim. Het geeft enkel een indicatie over het feit of de ziekteperiodes gemiddeld eerder kortdurig of eerder langdurig zijn. Deze gemiddelde ziekteduur bij afwezigheid berekenen we enkel voor de verzuimers. Deze indicator berekent u best over een tijdsperiode van 1 jaar. Nodige gegevens per medewerker: Aantal ziektedagen per jaar Aantal nieuw begonnen ziekteperiodes De gegevens moeten voldoende detail in looncode hebben om de nieuw begonnen ziekteperiodes te identificeren. Ze moeten ook toelaten een onderscheid te maken tussen nieuw begonnen ziekteperiodes en hervallingen, na een vorige ziekte. Immers, indien de medewerker binnen de 14 kalenderdagen na het aflopen van een ziekteperiode hervalt inn dezelfde ziekte en er in de vorige ziekteperiode gewaarborgd weekloon werd uitbetaald, wordt dit niet als een nieuwe ziekteperiode beschouwd. 22

23 Bradford-factor De Bradford-factor geeft een indicatie van de mate van verstoring die een bepaalde medewerker teweegbrengt door zijn ziekteverzuim. De Bradford-factor is de indicator om individuele probleemverzuimers te identificeren. Dit gebeurt door het aantal dagen ziekte van elke medewerker in het afgelopen jaar te vermenigvuldigen met het kwadraat van de ziektefrequentie. De ziektefrequentie weegt dus door in deze factor: hoe frequenter iemand uitvalt, hoe onvoorspelbaarder en lastiger het wordt hiermee om te gaan. Medewerkers met eenzelfde aantal dagen ziekte en eenzelfde ziekteverzuimpercentage kunnen dus toch een verschillende storingsquotatie krijgen. Voorbeeld: Medewerker 1 die vier keer uitvalt wegens ziekte, telkens gedurende 3 dagen. Totaal aantal dagen ziekte : 12 Frequentie : 4 Bradford-factor = 12 x 4 x 4 = 192 Medewerker 2 die tweemaal verzuimt wegens ziekte, elke keer gedurende 6 dagen. Totaal aantal dagen ziekte : 12 Frequentie : 2 Bradford-factor = 12 x 2 x 2 = 48 Medewerker 1 scoort dus hoger omdat zijn verzuim de werkzaamheden doorgaans erger zal storen dan bij medewerker 2, los van het feit of dit nu geplande ziekte-afwezigheden waren (operaties, ingrepen ) Een gemiddelde Bradford-factor kan over de ganse populatie berekend worden of enkel over de ziekteverzuimers. Nodige gegevens per medewerker: Aantal dagen ziekteverzuim Aantal nieuw begonnen ziekteperiodes De gegevens moeten voldoende detail in looncode hebben om de nieuw begonnen ziekteperiodes te identificeren. Ze moeten ook toelaten een onderscheid te maken tussen nieuw begonnen ziekteperiodes en hervallingen, na een vorige ziekte. Immers, indien de medewerker binnen de 14 kalenderdagen na het aflopen van een ziekteperiode hervalt in dezelfde ziekte en er in de vorige ziekteperiode gewaarborgd weekloon werd uitbetaald, wordt dit niet als een nieuwe ziekteperiode beschouwd. 23

24 Berekeningswijze: Bradford-factor = totaal aantal dagen ziekteverzuim x frequentie x frequentie U berekent deze Bradford-factor eerst per medewerker en berekent dan de gemiddelde Bradfordfactor voor de totale organisatie of subgroepen door de som van alle Bradford-factoren te delen door het aantal medewerkers in de organisatie of in de subgroepen. 24

25 4. Verzuimcijfers 2010 Verzuim in België % Verzuim tengevolge van: Ziekte Arbeidsongevallen Ongewettigde Afwezigheid Totaal Verzuim 4,47% 0,32% 0,05% 4,84% Arbeidsongevallen 7% Ongew ettigde afw ezigheid 1% Procentuele verdeling verzuim: Ziekte Arbeidsongevallen Ongewettigde Afwezigheid Totaal Verzuim 92% 7% 1% 100% Ziekteverzuim in België Ziekte 92% % Ziekteverzuim volgens duur: Ziekteverzuim Carens % Ziekteverzuim < 1 maand zonder Carens % Ziekteverzuim > 1 maand < 1 jaar Totaal Ziekteverzuim 0,15% 2,27% 2,05% 4,47% Procentuele verdeling ziekteverzuim: Ziekteverzuim < 1 maand % Ziekteverzuim > 1 maand < 1 jaar Totaal Ziekteverzuim 54% 46% 100% % Ziekteverzuim > 1 maand < 1 jaar 46% Ziekteverzuim < 1 maand 54% 25

26 % Ziekteverzuim volgens duur: Ziekteverzuim België Ziekteverzuim Carens % Ziekteverzuim < 1 maand zonder Carens % Ziekteverzuim > 1 maand < 1 jaar Totaal Ziekteverzuim 0,15% 2,27% 2,05% 4,47% Sterke schommelingen in het ziekteverzuim doorheen het jaar 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4,9% 4,5% 4,6% 4,7% 4,2% 4,4% 4,1% 4,3% 4,3% 3,9% 3,6% 3,7% 2,9% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,7% 2,3% 2,4% 2,1% 2,2% 1,7% 1,8% januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december % Totaal ziekte % Ziekte maand met carens 26

27 Ziekteverzuim: belangrijkste parameters Bradfordfactor % Verzuimers (ziekte) Bradford totale populatie 104,9 % Verzuimers (ziekte) 60% Bradford verzuimers 176,2 Frequentie en gemiddelde duur Frequentie totale populatie 1,3 Frequentie verzuimers 2,1 Gemiddeld aantal ziektedagen per jaar totale populatie 9,9 Gemiddeld aan ziektedagen per jaar verzuimers 16,5 % Niet verzuimers (ziekte) 40% % Verzuimers (ziekte) 60% 27

28 5. Verzuim aanpakken: waarvoor kunt u terecht bij SD Worx? Met een duurzame, doordachte en resultaatgerichte aanpak van het ziekteverzuim, kunt u de directe en indirecte kosten fors terugdringen en zodoende veel geld besparen voor uw organisatie. Meteen een uitgelezen kans voor HR om haar bijdrage aan de organisatieresultaten in de verf te zetten! Vanuit onze Full Circle visie een HR-totaalvisie die stipuleert dat HR meetbaar moet bijdragen tot het organisatieresultaat kunnen wij bovendien de link leggen naar andere HR-processen. Zo kunt u ook daar betere resultaten boeken. Wij kunnen u op drie vlakken ondersteunen om het ziekteverzuim binnen uw organisatie te beheersen: 1. Verzuimrapportering Gebruik de ziekteverzuimcijfers van SD Worx als benchmark voor uw organisatie. We bieden u deze cijfers aan in heldere rapporten, toegespitst op uw sector, op de grootte van uw organisatie, uw regio en we vergelijken ze met uw reële cijfers. Ook maandelijkse of jaarlijkse verzuimrapporten met de nodige parameters, inclusief de Bradford-factor, behoren tot de mogelijkheden. 2. Opleidingen U kunt bij ons terecht voor het volgen van (open dan wel incompany) opleidingen rond: Het voeren van verzuimgesprekken Het uitwerken en implementeren van een verzuimbeleid 3. Verzuim- of aanwezigheidsbeleid Schakel onze ervaren HR consultants in om u te begeleiden bij het uittekenen van een proactief en geïntegreerd verzuim- of aanwezigheidsbeleid, zodat u de verzuimkost structureel onder controle kan houden, ook op lange termijn. SD Worx biedt u, kortom, een concrete en praktische totaaloplossing om uw ziekteverzuim gevoelig te reduceren. 28

29 Uw voordelen? U bepaalt zelf in hoeverre u ondersteuning nodig heeft van SD Worx Het kostend uurloon daalt door daling van het verzuim, evenals de vele indirecte kosten U ontvangt een uitgebreid rapport over de verzuimsituatie binnen uw eigen organisatie: cijfermatig en beleidsmatig U kunt benchmarkgegevens van de privésector opvragen waardoor u de ernst van de situatie kan inschatten U beschikt over een geïntegreerd en duurzaam verzuim- of aanwezigheidsbeleid, afgestemd op het HR beleid in de organisatie, dat zich zal weerspiegelen in de organisatieresultaten We voorzien structurele en doelgroep-specifieke acties, ingebed in een correcte juridische context We bezorgen u uitgeschreven procedures, modelverslagen en aangepaste communicatie Uw medewerkers worden nauwer opgevolgd waardoor hun productiviteit, motivatie en betrokkenheid verhoogt. U kan rekenen op ervaren en professionele consultants, ondersteund door de diverse know-how binnen SD Worx! Wenst u meer informatie? Ga naar onze SD Worx website : Klik op Onderzoeken en klik door naar Verzuim. Klik onderaan bij Vragen over verzuim? Stel uw vragen over verzuim via dit formulier. U mag daarna spoedig een antwoord van ons verwachten op al uw vragen. 29

30 Waarom SD Worx? SD WORX, het grootste HR-consultancybedrijf van België, biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel. Wij staan kwalitatief sterk in alle afzonderlijke HR-disciplines. Wij adviseren u over Staffing, Development, Performance, Comp & Ben en Payroll. Daarbij zorgen we voor het nodige juridische advies en stroomlijnen we uw administratie. Onze Full Circle-visie op Human Resources vertrekt vanuit de sterke overtuiging dat HR meetbaar moet bijdragen tot uw organisatieresultaten. Effectieve en efficiënte HR-processen zijn noodzakelijk om dit doel te bereiken. Inspirerende leiders zijn echter even cruciaal om tot resultaten te komen. Uw globale HR-beleid kan pas slagen wanneer leidinggevenden dit beleid daadwerkelijk uitdragen naar hun medewerkers. Uw leidinggevenden moeten ook het HR-beleid mee vorm geven vanuit de strategie van uw organisatie. De combinatie van al deze HR-processen en leiderschap zorgt voor duurzame organisatieresultaten. Onze 500 consultants reiken, ongeacht het HR-proces, hun kennis en ervaring aan vanuit dezelfde Full Circle-visie. Zij zien de samenhang tussen alle HR-processen en leiderschap. Vanuit die visie zetten we trainingen op en leveren we resultaatgerichte consultancy. We bieden u pragmatische oplossingen op het vlak van automatisering en implementeren uw in- en outsourcingsbeleid. Onze expertise is gebaseerd op onderzoek en markttoetsing van ons research center. 30

31 SD Worx 2010 De intellectuele eigendomsrechten op dit rapport horen toe aan SD Worx en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van geheel of van een deel van het rapport, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van SD Worx is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. SD Worx geeft aan de lezer van het Verzuimrapport 2009 de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de lezer worden aangewend, en met uitsluiting van elke vereenvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. SD Worx respecteert in het Verzuimrapport 2009 de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. 31

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent!

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Draag Zorg vooruw Zorg oktober2011 Bert Laurier & Peter Beeusaert Consultants SD worx Leadership & Strategy Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Programma: Vandaag: introductie op verzuim Algemeen

Nadere informatie

Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent. Het topje van de ijsberg VERZUIM IS EEN IJSBERGFENOMEEN

Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent. Het topje van de ijsberg VERZUIM IS EEN IJSBERGFENOMEEN Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Het topje van de ijsberg Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy VERZUIM IS EEN IJSBERGFENOMEEN Verzuimcijfers

Nadere informatie

Vokawijzer 26 Mei 2013

Vokawijzer 26 Mei 2013 Vokawijzer 26 Mei 2013 Werkverzuim in uw onderneming Voorkomen is belangrijker dan genezen Vokawijzer 26.indd 1 31/05/13 14:43 Vokawijzer 26.indd 2 31/05/13 14:43 Woord vooraf Belgische bedrijven krijgen

Nadere informatie

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen. 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit

Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen. 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit Programma HR ken- en stuurgetallen - Wat - Indicatoren - Werkinstrument - Klassieker: verzuim - Voorbeeld

Nadere informatie

Ziekteverzuim met succes aanpakken

Ziekteverzuim met succes aanpakken Ziekteverzuim met succes aanpakken Media Werknemer langer actief op de arbeidsmarkt Gezond, gemotiveerd en productief Vergrijzing en chronische stress oorzaken van langdurig absenteisme Ongeziene stijging

Nadere informatie

Noodzakelijke elementen mbt de aanpak

Noodzakelijke elementen mbt de aanpak DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Morgen aan de slag Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Noodzakelijke elementen mbt de aanpak Verzuimbeleid X

Nadere informatie

Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME

Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME Mensura s oplossingen om het verzuim in uw bedrijf aan te pakken 3 Inhoud 01 Absenteïsme Een geschikte remedie voor elke diagnose Multicausaal Meten is weten

Nadere informatie

Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Waarom aandacht schenken aan verzuim? Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Preventie: kost of investering Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Nadere informatie

Vision de l absentéisme

Vision de l absentéisme Vision de l absentéisme Securex in Europa 1.600 medewerkers/specialisten in België, Frankrijk en Luxemburg 29 contactpunten voor klanten waarvan 26 in België 2 in Frankrijk 1 in Luxemburg Omzetcijfer van

Nadere informatie

Ziekteverzuim in België 2016

Ziekteverzuim in België 2016 Ziekteverzuim in België 2016 Inhoudsopgave 1. Verbetering op komst? 4 2. Ziekteverzuim 2016, de cijfers 6 3. Steekproef en methodologie 16 2 Verzuim blijft een complexe problematiek. Inzetten op proactief

Nadere informatie

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist Visietekst aanwezigheidsbeleid Gemeente Knokke-Heist «Als jij er bent, wint iedereen!» Deze visietekst werd opgesteld door een stuurgroep bestaande uit: Kristof Schotsmans, diensthoofd personeelszaken

Nadere informatie

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid De onzichtbare medewerker Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim Agenda Inzicht krijgen in ziekteverzuim Soorten ziekteverzuim Cijfergegevens Verzuimbeleid Preventieve aanpak (macro) Verzuimbeleid (micro)

Nadere informatie

EEN VINGER AAN DE POLS IN SOCIAAL HUIS OOSTENDE

EEN VINGER AAN DE POLS IN SOCIAAL HUIS OOSTENDE EEN VINGER AAN DE POLS IN SOCIAAL HUIS OOSTENDE Corinne De Jonghe Directeur Personeel & Organisatie Saskia Pincket Deskundige Personeelsbeleid Inhoud 1. Voorstelling Sociaal Huis Oostende (SHO) 2. Traject

Nadere informatie

Preventie van arbeidsverzuim

Preventie van arbeidsverzuim Preventie van arbeidsverzuim Inspiratiesessie HRwijs, Hasselt 17 september 2015 Hanno van Eldik Preventieadviseur psychosociale aspecten Inhoud 1. Wat is arbeidsverzuim? 2. Hoe vaak komt het voor? 3. Hoe

Nadere informatie

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw Inhoud Geïntegreerde,gedragsmatige aanpak van verzuim Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw 2 Totale kost ziekteverzuim in 2008

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Enquête Het nieuwe werken (HNW) Management Summary

Enquête Het nieuwe werken (HNW) Management Summary Enquête Het nieuwe werken (HNW) Management Summary Steekproef Aan de enquête rond Het nieuwe werken (HNW) namen in totaal 343 respondenten deel. Voor het eerst was het aantal respondenten uit Antwerpen

Nadere informatie

Leve de verzuimcultuur?

Leve de verzuimcultuur? Leve de verzuimcultuur? (2005). Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Het aandeel werknemers dat zich niet heeft ziek gemeld, is in 2005 met 4%

Nadere informatie

Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers. Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum

Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers. Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum Gezond omgaan met (langdurig) zieke werknemers Katrien Bruyninx Prevent Mario Verzele - Jobcentrum www.prevent.be Investing in Human Capital 1. Inleiding verzuim 2. Hoe aanpakken theoretisch kader 3. Aan

Nadere informatie

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Een benchmarkstudie naar de relatie met jobtevredenheid, verzuim en verloopintenties Een jaar geleden, op 1 juli 2002, is de Wet op Welzijn op het Werk

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Noodzakelijke elementen mbt de aanpak

Noodzakelijke elementen mbt de aanpak DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Het juiste gesprek Bert Laurier, Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Noodzakelijke elementen mbt de aanpak Verzuimbeleid X Leiderschap

Nadere informatie

Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld

Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Toekenning van aandelenopties 3 Enkele veelgestelde vragen 4 Voordelen

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V.

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V. Verzuimaanpak Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365 goesting heeft een onderscheidende aanpak voor verzuim. Wij garanderen een haalbaar verzuimtarget, gebaseerd op berekende prognoses. Onze aanpak

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid

Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid Als jij er bent, wint iedereen! Het vernieuwde aanwezigheidsbeleid Aanleiding Vermoeden van hoge afwezigheidscijfers - op basis van eigen cijfers Bestuur wilde juist zicht krijgen op de afwezigheden: Beleidsdoelstelling:

Nadere informatie

European Sick Leave Index Klant

European Sick Leave Index Klant European Sick Leave Index Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten in het effect

Nadere informatie

Ziekteverzuim anno 2002

Ziekteverzuim anno 2002 Ziekteverzuim anno 2002 Evolutie en regionale verschillen Vorig jaar voerde SD WORX, een van de grotere sociale secretariaten in ons land, voor de eerste maal een onderzoek uit naar ziekteverzuim bij een

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Behoeftendetectietool. Disability Management op maat van de organisatie

Behoeftendetectietool. Disability Management op maat van de organisatie Behoeftendetectietool Disability Management op maat van de organisatie 1 SYSTEMATISCHE AANPAK? 1. Wordt er relevant cijfermateriaal verzameld? Veel voorkomende gezondheidsproblemen in het bedrijf Verzuimcijfers

Nadere informatie

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door ziekte of ongeval Hanne Kenis Preventiedeskundige ergonomie en return to work expert, Mensura Vragen Wat is de kans dat de werknemer terugkeert

Nadere informatie

STAKING DOSSIER ARBEIDERS

STAKING DOSSIER ARBEIDERS STAKING DOSSIER ARBEIDERS 1. STAKERSGELD HOEVEEL BEDRAAGT HET STAKERSGELD? Eerste week : 30 /dag Tweede week : 35 /dag Vijfde week : 41,5 /dag Negende week : 45.5 /dag WAT MET DE VERSCHILLENDE REGIMES?

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Ziektemelding Wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven? Dr Katelijne Roland Coördinator return to work en arbeidsgeneesheer

Ziektemelding Wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven? Dr Katelijne Roland Coördinator return to work en arbeidsgeneesheer Ziektemelding Wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven? Dr Katelijne Roland Coördinator return to work en arbeidsgeneesheer Ziektemelding Wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven? Good practices

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

Welzijn en verzuim :

Welzijn en verzuim : Netwerken Lokale besturen November 2011 Welzijn en verzuim : Formuleren en implementeren van een doeltreffend verzuimbeleid Bart Nouwen Copyright 2010 USG People. This report nor any part of it may be

Nadere informatie

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013 Care for You Viviane De Boey 25/2/2013 2008 gestart met brainstormen over aanwezigheidsbeleid/ absenteïsme: Belangrijke items na het brainstormen : Ondersteuning van de werknemer / zorg dragen voor/ geen

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

FAQ bij rekenmodule lonen

FAQ bij rekenmodule lonen FAQ bij rekenmodule lonen Samenvatting inhoud (ctrl + klikken om koppeling te volgen): 1. Persoon met meerdere contracten 2. Langdurige ziekte 3. Extralegale voordelen 4. Onregelmatige prestaties (toeslagen)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN Ziekteverzuim 2012 April 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de afwezigheden wegens ziekte en arbeidsongevallen in 2012. De gegevens hebben betrekking op alle niet-onderwijzende personeelsleden die

Nadere informatie

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Even voorstellen Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding Verbonden aan Universiteit Gent Eén van

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

West4work 31/10/17. Astrid Van Severen Team Ergonomie

West4work 31/10/17. Astrid Van Severen Team Ergonomie West4work 31/10/17 Astrid Van Severen Team Ergonomie Rondvraag Wat is ergonomie Aanpak: Hoe ergonomie ondersteunen in een zorginstelling Risicoanalyse in de ergonomie Is er nood aan ergonomie Strategie

Nadere informatie

Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers. Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012

Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers. Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012 Gezond omgaan met langdurig zieke medewerkers Katrien Bruyninx Code 32 Prevent Gits, 2012 Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe aanpakken? 3. Aan de slag 4. Wettelijke ondersteuningsmaatregelen 5. Tot slot www.prevent.be

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

WHITE PAPER. Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Powered by

WHITE PAPER. Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Powered by WHITE PAPER Het absenteïsme in België 2005 Powered by Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid I. INHOUDSOPGAVE I. INHOUDSOPGAVE... 1 II. VOORWOORD... 3 III. INLEIDING... 6 A. WAT

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden Economische werkloosheid bedienden Overzicht basisvoorwaarden Januari 2016 Sinds 1 januari 2012 heeft de economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter gekregen. In deze infonota leest

Nadere informatie

GEZOND OMGAAN MET ZIEKE MEDEWERKERS

GEZOND OMGAAN MET ZIEKE MEDEWERKERS GEZOND OMGAAN MET ZIEKE MEDEWERKERS MARTHE VERJANS Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Ziekte versus ziekteverzuim?! Hoe kijk je er zelf naar? 1 Motivatie Soorten ziekteverzuim Wit verzuim (

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt worden, aan te

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

VERZUIMBELEID MIVAS 9 FEBRUARI 2017

VERZUIMBELEID MIVAS 9 FEBRUARI 2017 VERZUIMBELEID MIVAS 9 FEBRUARI 2017 1 MIVAS Maatwerkbedrijf in regio Lier met +/- 700 werknemers specialisatie in verpakking 3 eigen vestigingen enclavewerk op verschillende locaties strijkatelier sociaal

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

A beautiful mind. HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics

A beautiful mind. HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics A beautiful mind HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics Slide title Slide subtitle De trend naar bewijs van het belang van HR 2 De stropdas in

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door?

Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door? Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door? 5 december 2013 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis VGZ Bedrijfszorgpakket Basis U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA. 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding. Toelichting Project

AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA. 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding. Toelichting Project AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding Toelichting Project 2014-2015 1 Westlandia in een notedop Maatwerkbedrijf Beschutte Werkplaats

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Absenteïsme. Actueel? Agenda. Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014

Absenteïsme. Actueel? Agenda. Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014 Absenteïsme Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014 Frank Vander Sijpe Director HR Research Securex Actueel? 2 Agenda Wie is Securex Juridisch kader Absenteïsme? Medische controle Actualiteit Cases

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie