Analyse Ziekteverzuim

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Ziekteverzuim"

Transcriptie

1 Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER!

2 SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2

3 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren. De verzuimanalyse heeft als doel trends te ontdekken zodat tijdig actie genomen kan worden op de juiste onderwerpen. De analyse is geen boekhoudprogramma om schade te berekenen omdat uitgegaan wordt van kalenderdagen (het weekend wordt meegerekend) en van fulltime werk. Hierdoor is vergelijking met de landelijke CBS overzichten mogelijk. De sector Land en Tuinbouw valt in Nederland op om zijn lage verzuimpercentage. In uitgaven van de overheid komt dit geregeld naar voren. pagina 3 SAZAS HELPT U VERDER!

4 2. ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE 2013 Het verzuimpercentage is het percentage werkbare dagen, dat verloren is gegaan wegens ziekteverzuim. Tabel 1 toont het eerste- en tweedejaars ziekteverzuimpercentage over Agrarische sector 1e ziektejaar 3,1% 2,9% Agrarische sector 2e ziektejaar 0,7% 0,6% Agrarisch totaal 3,8% 3,5% Nederland 1e ziektejaar*) 4,0% 3,9% Tabel 1: Ziekteverzuim agrarische en groene sectoren eerste plus tweede ziektejaar *) Bron: CBS Het verzuimpercentage (eerste plus tweedejaarsverzuim) daalt van 3,82% naar 3,49% (afgerond 3,5%), berekend volgens de CBS-standaard. 4,5% 4,0% Verzuim agrarisch t.o.v. Nederland Verzuimpercentge eerste ziektejaar 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Agrarische sector eerste ziektejaar Nederland eerste ziektejaar Verzuimjaar Figuur 1: Verzuim agrarisch t.o.v. Nederland Niet loonvormende therapeutische werkzaamheden worden geteld als ziekteverzuim. Zodra werkzaamheden wel loonwaarde krijgen geeft de werkgever dit door aan SAZAS als percentage deelherstel. Een analyse, gericht op beheersing van de schadelast en waarbij gerekend wordt in gedeeltelijke kalenderdagen, toont een daling van het verzuimpercentage van ca. 3,20% naar 2,95%. SAZAS HELPT U VERDER! pagina 4

5 2.1 GEMIDDELDE ZIEKTEDUUR De gemiddelde ziekteduur eerste ziektejaar is in 2013 met 2,9 kalenderdagen gedaald ten opzichte van Het betreft hier zoals gebruikelijk de beëindigde ziektegevallen. De totale verzuimduur (eerste plus tweede ziektejaar) van de afgeronde verzuimgevallen komt uit op een gemiddelde van 46,5 kalenderdagen ( ,1 kalenderdagen en ,0 kalenderdagen). Inclusief deelherstel komt de gemiddelde verzuimduur over het eerste plus tweede ziektejaar uit op 36,9 kalenderdagen ( ,8 kalenderdagen en ,7 kalenderdagen). Het betreft hier een daling van 3,9 kalenderdagen ten opzichte van de gemiddelde verzuimduur in In paragraaf 4 van deze rapportage wordt verder ingegaan op langdurig zieke werknemers. Ziekteduur naar leeftijd in het eerste ziektejaar Gemiddelde ziekteduur t/m 25 jaar jaar jaar jaar 56 jaar en ouder Figuur 3: Ziekteduur in kalenderdagen naar leeftijd De gemiddelde ziekteduur in het eerste ziektejaar daalt in elke leeftijdscategorie. Opvallend is de daling van de gemiddelde ziekteduur over het eerste ziektejaar in de leeftijdscategorie 56 jaar en ouder van 43,4 naar 31,9 kalenderdagen. De griepgolf heeft relatief veel kortdurend verzuim veroorzaakt. (Betreft hier ziekmeldingen in het jaar 2012 en ziekmeldingen in het jaar 2013). Mogelijk is de daling van de verzuimduur in de oudste leeftijdcategorie een gevolg van de bijzondere aandacht voor deze leeftijdscategorie in Voor de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is namelijk afgesproken het 1e werkhervattingsgesprek altijd te laten plaatsvinden bij de bedrijfsarts om zo een diagnose vast te kunnen stellen. Daarnaast is een lijst met indicatoren voor verwacht langdurig verzuim opgesteld. pagina 5 SAZAS HELPT U VERDER!

6 2.2 MELDINGSFREQUENTIE De meldingsfrequentie (MF), ook wel verzuimfrequentie genoemd, is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer. In 2013 bedroeg deze 0,29. In 2012 was deze 0,28. De meldingsfrequentie is laag. De werkelijke meldingsfrequentie zal in de agrarische sector wat hoger liggen omdat werkgevers niet alle ziektegevallen doorgeven. 0,50 Meldingsfrequentie 0,40 0,30 0, ,10 0,00 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 Figuur 2: Meldingsfrequentie per kwartaal De meldingsfrequentie is laag maar valt als gevolg van de griepgolf begin 2013 (0,29) iets hoger uit ten opzichte van het jaar 2012 ( 0,28). In het tweede kwartaal nam de griepgolf af en stabiliseerde de meldingsfrequentie. Een lage verzuimfrequentie is een teken dat de werknemers zich niet snel ziek melden. SAZAS HELPT U VERDER! pagina 6

7 3 VERZUIM PER AGRARISCHE BEDRIJFSTAK Hieronder wordt een overzicht gegeven van het eerstejaars ziekteverzuim van de belangrijkste agrarische deelsectoren, voor zover bij SAZAS aangesloten. Ziekteverzuimpercentage Meldingsfrequentie Ziekteverzuimduur Mechanisch loonwerk 2,8% 2,8% 0,20 0,20 34,5 36,7 Glastuinbouw 3,1% 2,9% 0,26 0,28 32,1 28,7 Veehouderij 2,9% 2,8% 0,24 0,25 34,1 32,3 Hoveniers, groenvoorziening 3,9% 3,4% 0,45 0,43 24,6 22,6 Paddenstoelenteelt 2,6% 2,5% 0,18 0,13 35,9 36,5 Akkerbouw 2,5% 2,4% 0,24 0,22 29,5 27,5 Bollenteelt 2,2% 2,2% 0,17 0,17 32,1 32,8 Bollenhandel 3,0% 3,1% 0,36 0,40 24,3 20,6 Fruitteelt 1,2% 1,8% 0,10 0,10 34,7 45,0 Gemengd bedrijf 3,1% 3,0% 0,26 0,28 32,1 30,0 Bos en Natuur 4,9% 4,0% 0,54 0,61 26,9 17,5 Vollegrondsteelt 2,0% 2,0% 0,11 0,12 45,2 41,0 Boomkwekerijen 2,3% 2,1% 0,18 0,20 37,2 28,2 Bedrijfsverzorging 4,5% 3,6% 0,51 0,50 22,8 20,5 Overige bedrijven 5,7% 4,6% 0,48 0,51 35,2 25,4 Totaal 3,1% 2,9% 0,28 0,29 30,0 27,1 Tabel 2: Ziekteverzuim eerste ziektejaar agrarische deelsectoren in 2012 en 2013 De Fruitteelt heeft het laagste verzuimpercentage in 2013 (1,8%). Het hoogste ziekteverzuimpercentage komt voor bij de Overige bedrijven (4,6%), gevolgd door Bos en Natuur (4,0%) en de Bedrijfsverzorging (3,6%). Het ziekteverzuim in de grotere sectoren zoals Glastuinbouw en Hoveniers, groenvoorziening valt in 2013 lager uit dan in De meldingsfrequentie in de sector Bos en Natuur is tweemaal het gemiddelde en verdient daarom aandacht. pagina 7 SAZAS HELPT U VERDER!

8 3.1 VERZUIM NAAR ZIEKTEBEELD Uit het oogpunt van preventie is het belangrijk om inzicht te hebben in de gezondheidsklachten die leiden tot ziekteverzuim. Kortdurend verzuim komt doorgaans niet bij de bedrijfsarts maar bij de re-integratieadviseur en krijgt daardoor geen diagnosecode. Figuur 5 laat zien hoe het verzuimpercentage van 2,9% is opgebouwd. Het gaat niet om een onderlinge verhouding van de ziektebeelden maar om het aantal ziektedagen dat elke diagnose heeft gekost. Klachten aan rug en ledematen bepalen voor 41,2% het totale verzuim. (2012: 43,6% en 2011: 42,3%) In onderstaande figuur wordt uitgebeeld wat het aandeel is van elke diagnose groep aan het ziekteverzuimpercentage. 1,2% Ziekteverzuimpercentage 1e ziektejaar 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Overige klachten bewegingsapparaat Rugklachten Psychische klachten Hartvaatstelsel Luchtwegen Andere diagnoses Figuur 5: Ziekteverzuim naar diagnose ,2% van alle ziektedagen in het eerste ziektejaar hebben te maken met klachten aan rug en ledematen. Dit onderstreept het belang van het tijdig inzetten van ergonomische hulpmiddelen, het doorbreken van het machogedrag bij zwaar lichamelijk werk, het bewust maken van jonge medewerkers, het motiveren van middenkader om toe te zien op naleving, het belang van voorlichting en van het gericht werkplekonderzoek en advies op het moment dat fysieke klachten de oorzaak zijn van het (dreigend) verzuim. SAZAS HELPT U VERDER! pagina 8

9 Eerstejaars ziekteverzuimpercentage naar leeftijd Eerstejaars ziekteverzuimpercentage 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% t/m 25 jaar jaar jaar jaar 56 jaar en ouder Figuur 7: Eerstejaars ziekteverzuimpercentage naar leeftijd in 2012 en 2013 In elke leeftijdscategorie daalt in 2013 het ziekteverzuimpercentage over het eerste ziektejaar. Van de totale SAZAS populatie is in ,4% van de werknemers 56 jaar en ouder. In 2012 was dat 10,4% en in 2011 bedroeg dat 10,1%. De gemiddelde leeftijd van de SAZAS verzekerde werknemers was in ,7 jaar, in ,1 jaar en in ,4 jaar. In het jaar 2013 komt de gemiddelde leeftijd uit op 37,9 jaar. pagina 9 SAZAS HELPT U VERDER!

10 Leeftijdverdeling werknemers per deelsector 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56 jaar > jaar jaar jaar t/m 25 jaar Mechanisch loonwerk Glastuinbouw Veehouderij Hoveniers, groenv. Paddenstoelenteelt Akkerbouw Bollenteelt Bollenhandel Fruitteelt Gemengd bedrijf Bos en Natuur Vollegrondsteelt Boomkwekerijen Bedrijfsverzorging Overige bedrijven Totaal Figuur 8: Leeftijdsverdeling werknemers per deelsector in 2013 In deze tabel wordt de leeftijd van de werknemers per deelsector in 2013 aangegeven. In de Bos en Natuur sector en in de groep overige bedrijven (waaronder KI-bedrijven, weefselkweekbedrijven en sorteerbedrijven), werken minder dan 10% jonge werknemers. In deze twee sectoren werken ook relatief gezien meer oudere werknemers. Dit heeft uiteraard zijn invloed op de verzuimcijfers. Aandacht voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en de zwaarte van het werk in deze twee sectoren lijkt van groot belang en wordt ook opgepakt door deze sectoren. SAZAS HELPT U VERDER! pagina 10

11 4. ONTWIKKELING TWEEDEJAARS ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE Het langdurig verzuim in de sector Bollenhandel is sinds 2011 het sterkst gedaald van 0,90% naar 0,24% in Het gaat hierbij om kleine getallen, 10 werknemers in Het totale verzuimpercentage in het tweede ziektejaar is na een lichte stijging vorig jaar nagenoeg gelijk aan het niveau van Bedrijfstak Mechanisch loonwerk 0,48% 0,65% 0,60% Glastuinbouw 0,70% 0,85% 0,75% Veehouderij 0,54% 0,53% 0,46% Hoveniers, groenvoorziening 0,63% 0,84% 0,66% Paddenstoelenteelt 1,16% 1,56% 0,76% Akkerbouw 0,85% 0,69% 0,48% Bollenteelt 0,59% 0,66% 0,65% Bollenhandel 0,90% 0,46% 0,24% Fruitteelt 0,20% 0,25% 0,30% Gemengd bedrijf 0,60% 0,47% 0,57% Bos en Natuur 0,75% 0,32% 0,71% Vollegrondsteelt 0,74% 0,55% 0,58% Boomkwekerijen 0,34% 0,41% 0,41% Bedrijfsverzorging 1,07% 0,97% 0,91% Overige bedrijven 0,68% 1,25% 1,13% Totaal 0,63% 0,70% 0,62% Tabel 5: Ontwikkeling tweedejaars ziekteverzuimpercentage per deelsector pagina 11 SAZAS HELPT U VERDER!

12 5. BEDRIJFSONGEVALLEN Soms leiden bedrijfsongevallen tot ziekteverzuim. In de onderstaande overzichten wordt inzicht gegeven in het aandeel dat bedrijfsongevallen hebben op het ziekteverzuim. Dodelijke ongevallen, ongevallen met zelfstandigen en met gezinsleden en ongevallen zonder ziekteverzuim maar met bedrijfsschade vallen hier buiten dit overzicht. 5.1 ZIEKTEVERZUIM ALS GEVOLG VAN EEN BEDRIJFSONGEVAL Soort ongeval Doorlopende verzuimgevallen uit voorgaande jaren Bedrijfsongevallen met eerste ziektedag in 2013 Totaal aantal lopende verzuimgevallen in 2013 Bedrijfsverkeersongevallen Overige bedrijfsongevallen Totaal Tabel 6: Totaal aantal verzuimgevallen als gevolg van bedrijfsongevallen in 2013 In 2013 hebben er in totaal 149 ernstige bedrijfsongevallen met ziekteverzuim, plaatsgevonden. In 2012 waren dat er bedrijfsongevallen uit 2011 zijn beëindigd in het tweede ziektejaar in bedrijfsongevallen gebeurden in 2012 maar droegen bij aan het ziekteverzuim in Deze ernstige bedrijfsongevallen gebeurden in de sectoren zoals in tabel 7 aangeven. SAZAS HELPT U VERDER! pagina 12

13 Jaar 2013 Aantal Bedrijfsongevallen Bedrijfstak Doorlopende verzuimgevallen uit voorgaande jaren Bedrijfsongevallen die ontstaan zijn in 2013 Mechanisch loonwerk Glastuinbouw 4 16 Veehouderij 7 23 Hoveniers, groenvoorz Paddestoelenteelt 3 6 Akkerbouw 4 Bollenteelt 2 7 Bollenhandel 2 2 Fruitteelt 2 Gemengd bedrijf 5 12 Bos en Natuur 2 3 Vollegrondsteelt 1 4 Boomkwekerijen 2 7 Bedrijfsverzorging 4 7 Overige bedrijven 7 Totaal Tabel 7: Aantal lopende en nieuwe bedrijfsongevallen met verzuim per deelsector in 2013 pagina 13 SAZAS HELPT U VERDER!

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid 2012. Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid 2012. Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid 2012 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage... 5 Algemene parameters... 5 Verzuim

Nadere informatie

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse Falke & Verbaan Fazantlaan 1b 5613 CA Eindhoven Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse TNO Postbus 718 2130 AS Hoofddorp Ontwikkeld in opdracht van het Arboservicepunt Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk

Nadere informatie

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND

DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 3 2. Methode 4 3. Resultaten 5 3.1 De kosten van wel en niet werkgerelateerd verzuim 5 3.2 De kosten van verzuim door psychosociale

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Zes casussen van sectoren en branches mei 2014 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Chris Moor Moniek Nelissen Inhoud 1 INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 onderzoek in opdracht van SOV&V Sociaal Overleg Verpleeg- en Verzorgingshuizen JJ Knibbe NE

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtgever SZW Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtnemer Panteia, Research voor Beleid / L. de Ruig, M. van Oploo, M. Hollander Onderzoek Hoe meer soms

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

BEREKENING VAN ZIEKTEVERZUIM

BEREKENING VAN ZIEKTEVERZUIM BEREKENING VAN ZIEKTEVERZUIM STANDAARD VOOR VERZUIMREGISTRATIE PROJECTGROEP UNIFORMERING VERZUIMGROOTHEDEN CBS: drs. E.R. Smits, drs. G.H. Gringhuis Ctsv: drs. G.J. Meurs NIA: drs. M. Knotter SZW: drs.

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 1 Onderzoeksrapport Gezond werken in de zorg Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 2 Onderzoeksrapport Gezond werken

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie