Pagina 2 van VA10.01 Stigas Verzuim jaaranalyse 2014 Versie: 01 Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 2 van 25. 1.5VA10.01 Stigas Verzuim jaaranalyse 2014 Versie: 01 Datum: 08-04-2015"

Transcriptie

1 Analyse Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf Jaaroverzicht 2014 In opdracht van SAZAS Stigas, april 2015 E. de Graaff, medewerker Service- en Contractmanagement A. de Rooij, medisch adviseur Stigas Stigas Versie 2.0 Pagina 1 van 25

2 Pagina 2 van 25

3 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding Ziekteverzuim agrarische en groene sectoren Omvang verzuim in absolute getallen Ziekteverzuimpercentage Meldingsfrequentie Gemiddelde verzuimduur Nadere analyse ziekteverzuim en interventies Verzuim per agrarische bedrijfstak Verzuim naar grootte van het bedrijf Verzuim naar ziektebeeld Kort-en langdurig ziekteverzuim Verzuim naar leeftijd Inzet interventies Het tweede ziektejaar Ontwikkeling tweedejaars ziekteverzuimpercentage Bedrijfsongevallen Ziekteveruim als gevolg van een bedrijfsongeval Arbeidsgebonden factoren in relatie tot bedrijfstak jaar Conclusies en aanbevelingen 20 Bijlage 1: Samenstelling sectoren.. 21 Bijlage 2: Definities kengetallen ziekteverzuim 21 Bijlage 3: Definitie vangnetgevallen (recht op ziekengeld) 21 Bijlage 4: Overige tabellen.. 22 Pagina 3 van 25

4 SAMENVATTING Het verzuimpercentage (eerste plus tweedejaars ziekteverzuim) is gedaald van 3,49% in 2013 naar 3,44% in Het eerstejaarsverzuim steeg met tweehonderdste procent (2,89%). Het tweedejaarsverzuim bereikte het laagste percentage van de afgelopen vier jaar (0,55%). Het ziekteverzuimpercentage in Nederland bedroeg 3,8% in De meldingsfrequentie, het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer in 2014, bedroeg 0,26. In 2013 was dat 0,29. De meldingsfrequentie is laag. Overigens moet bedacht worden dat minder ziekmeldingen bij een gelijkblijvend verzuim automatisch een toename van de gemiddelde ziekteduur tot gevolg heeft. De duur van het ziekteverzuim neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Verzuim van de leeftijdscategorie t/m 25 jaar duurt gemiddeld drie en een halve week, verzuim van de leeftijdscategorie jaar gemiddeld ruim vier weken en verzuim in de categorie ouder dan 56 jaar gemiddeld vijf en halve week. Pagina 4 van 25

5 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren. De verzuimanalyse heeft als doel trends te ontdekken zodat tijdig actie genomen kan worden op de juiste onderwerpen. De analyse is geen boekhoudprogramma om schade te berekenen omdat uitgegaan wordt van kalenderdagen (het weekend wordt meegerekend) en van fulltime werkdagen. Hierdoor is vergelijking met de landelijke CBS overzichten mogelijk. In 2014 was Stigas in staat om veel werknemers tijdens hun ziekte terug te begeleiden naar werk. Een team van 12 vaste bedrijfsartsen en 11 re-integratieadviseurs, in deeltijd werkend voor Stigas, staat klaar om de begeleiding op zich te nemen. Daarnaast is er een groep van vaste vervangers. Werkgevers hebben deze begeleiding en de gederfde loonkosten verzekerd bij SAZAS. SAZAS heeft er alle belang bij dat dit kosteneffectief gebeurt. Dit jaarverslag geeft een beeld hoe de sector dit uitvoerde. Extra aandacht is besteed aan het gedeeltelijk herstel, de interventies en terugkeren naar werk. De sector Land en Tuinbouw valt in Nederland op om zijn lage verzuimpercentage. In uitgaven van de overheid komt dit geregeld naar voren. Pagina 5 van 25

6 2. ZIEKTEVERZUIM AGRARISCHE EN GROENE SECTOREN Op basis van datum ziekmelding, datum herstelmelding, en de personele sterkte worden drie kengetallen berekend: het ziekteverzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur. Uitgegaan wordt van een maximale verzuimduur van twee jaar en van 365 kalenderdagen per jaar. Bij een schrikkeljaar zoals in 2012 is uitgegaan van 366 kalenderdagen. De verzuimcijfers worden berekend exclusief werknemers in de vangnetregeling (zwangere) en conform de CBS-standaard. Deze gaat uit van kalenderdagen. In bijlage 2 vindt u de definities van de kengetallen. 2.1 OMVANG VERZUIM IN ABSOLUTE GETALLEN 2013 Verzuimde 2013 Beschikbare kalender 2014 Verzuimde 2014 Beschikbare kalender kalenderdagen (werknemer)dagen kalenderdagen (werknemer)dagen In 2014 bedroeg het totale aantal verzuimde dagen van de bij SAZAS aangesloten bedrijven kalenderdagen (84% eerstejaars en 16% tweedejaars verzuimdagen). In 2013 was dat (82% eerstejaars en 18% tweedejaars ziektedagen). Het gemiddeld aantal bij SAZAS verzekerde kalenderdagen in 2014 (van bedrijven met een ArboVitale contract) ligt 3,5% lager dan dat van ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE 2014 Het verzuimpercentage is het percentage werkbare dagen, dat verloren is gegaan wegens ziekteverzuim. Tabel 1 toont het eerste- en tweedejaars ziekteverzuimpercentage over Tabel 1: Ziekteverzuim agrarische en groene sectoren eerste plus tweede ziektejaar Agrarische sector 1 e ziektejaar 3,15% 3,12% 2,87% 2,89% Agrarische sector 2 e ziektejaar 0,63% 0,70% 0,62% 0,55% Agrarisch totaal 3,78% 3,82% 3,49% 3,44% Nederland 1 e ziektejaar*) 4,2% 4,0% 3,9% 3,8% *) Bron: CBS / Jaarenquête Ziekteverzuim en Kwartaalenquête Ziekteverzuim. CBS neemt alleen het eerstejaars ziekteverzuim waar op basis van een steekproef. Het verzuimpercentage (eerste plus tweedejaarsverzuim) daalt van 3,49% naar 3,44%, berekend volgens de CBSstandaard. Het tweedejaars ziekteverzuim bereikte het laagste percentage van de afgelopen vier jaar. Figuur 1: Verzuim agrarisch t.o.v. Nederland Pagina 6 van 25

7 Deelherstel Zodra werkzaamheden loonwaarde krijgen geeft de werkgever dit door aan SAZAS als percentage deelherstel. Een analyse, gericht op beheersing van de schadelast en waarbij gerekend wordt in gedeeltelijke kalenderdagen, toont een daling van 15% van het verzuimpercentage in het jaar 2014 van 3,44% naar 2,91% (jaar 2013 van 3,49% naar 2,95%). Het ziekteverzuim van de bij SAZAS aangesloten bedrijven met een ArboVitale contract is laag in vergelijking met andere industriële sectoren. CBS komt op met het onderstaande overzicht verzuimpercentage. De agrarische sector steekt gunstig af ten opzichte van andere sectoren. Bij het verzuimcijfer voor Landbouw, bosbouw en visserij moet wel de volgende kanttekening worden geplaatst. Het CBS stelt eigen cijfers vast uit de agrarische sector en sector visserij en maakt geen gebruik van de SAZAS cijfers om reden dat gelegenheidswerkers en scholieren niet in het bestand zitten. De door CBS gepresenteerde cijfers betreffen alleen het eerstejaars ziekteverzuimpercentage. Het eerstejaars ziekteverzuimpercentage wordt bepaald aan de hand van een steekproef. De populatie Landbouw, bosbouw en visserij bestaat uit zo n bedrijven. Hiervan zijn 900 bedrijven geselecteerd voor de steekproef. Bedrijven met 200 werknemers of meer vallen altijd binnen de steekproef van CBS. 2011* 2012* 2013* e kwartaal* e kwartaal* e kwartaal* e kwartaal* Alle economische activiteiten 4,2 4,0 3,9 4,0 3,7 3,5 4,0 3,8 Landbouw, bosbouw en visserij 3,0 2,8 2,7 2,4 2,3 2,5 2,9 2,5 Bouwnijverheid 4,0 3,8 3,9 3,7 3,4 3,9 3,7 Nijverheid en energie 4,9 4,7 4,5 4,5 4,3 4,1 4,7 4,4 Commerciële dienstverlening 3,4 3,2 3,2 3,2 3,0 2,9 3,2 3,1 Niet-commerciële dienstverlening 2014* 5,1 4,9 4,8 4,9 4,5 4,3 4,9 4,7 Bron CBS Pagina 7 van 25

8 2.3 MELDINGSFREQUENTIE De meldingsfrequentie (MF), ook wel verzuimfrequentie genoemd, is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer. In 2014 bedroeg deze 0,26. In 2013 was deze 0,29. De meldingsfrequentie is laag. De werkelijke meldingsfrequentie zal in de agrarische sector wat hoger liggen omdat werkgevers niet alle (kortdurende) ziektegevallen doorgeven. Figuur 2: Meldingsfrequentie per kwartaal De meldingsfrequentie in 2014 is de laagste in de reeks van De meldingsfrequentie stijgt in de wintermaanden en daalt in de zomermaanden. Het is waarschijnlijk dat als onderdeel van het bedrijfsbeleid, het snelle contact na de verzuimmelding vanuit de verzuimdesk hieraan bijdraagt. Een lage meldingsfrequentie is een teken dat de werknemers zich niet snel ziek melden. Pagina 8 van 25

9 2.4 GEMIDDELDE ZIEKTEDUUR De gemiddelde ziekteduur eerste ziektejaar is in 2014 met 2,6 kalenderdagen gestegen ten opzichte van Het betreft hier zoals gebruikelijk de beëindigde ziektegevallen. De totale verzuimduur (eerste plus tweede ziektejaar) van de afgeronde verzuimgevallen komt uit op een gemiddelde van 47,0 kalenderdagen ( ,5 kalenderdagen en ,1 kalenderdagen). Inclusief deelherstel komt de gemiddelde verzuimduur over het eerste plus tweede ziektejaar uit op 41,0 kalenderdagen ( ,9 kalenderdagen en ,8 kalenderdagen). Het betreft hier een stijging van 4,1 kalenderdagen ten opzichte van de gemiddelde verzuimduur in 2013 maar is vergelijkbaar met het jaar 2012 toen er ook geen griepgolf heeft plaatsgevonden. In paragraaf 4 van deze rapportage wordt verder ingegaan op langdurig zieke werknemers. Figuur 3: Ziekteduur in kalenderdagen naar leeftijd De gemiddelde ziekteduur in het eerste ziektejaar stijgt in bijna elke leeftijdscategorie. In 2013 waren er veel kortdurende griepgevallen waardoor de gemiddelde verzuimduur automatisch korter uitviel. Hoe ouder de werknemer, hoe langer de verzuimduur. Pagina 9 van 25

10 3. NADERE ANALYSE ZIEKTEVERZUIM EN INTERVENTIES 3.1 VERZUIM PER AGRARISCHE BEDRIJFSTAK Hieronder wordt een overzicht gegeven van het eerstejaars ziekteverzuim van de belangrijkste agrarische deelsectoren, voor zover bij SAZAS aangesloten en met een contract bij ArboVitale. Tabel 2: Ziekteverzuim eerste ziektejaar agrarische deelsectoren in 2012, 2013 en 2014 SAZAS Ziekteverzuimpercentage Meldingsfrequentie Ziekteverzuimduur Mechanisch loonwerk 2,8% 2,78% 2,66% 0,20 0,20 0,19 34,5 36,7 35,7 Glastuinbouw 3,1% 2,89% 3,33% 0,26 0,28 0,27 32,1 28,7 32,6 Veehouderij 2,9% 2,80% 2,78% 0,24 0,25 0,21 34,1 32,3 32,8 Hoveniers, groenvoorziening 3,9% 3,45% 3,49% 0,45 0,43 0,41 24,6 22,6 24,3 Paddenstoelenteelt 2,6% 2,47% 1,88% 0,18 0,13 0,15 35,9 36,5 35,2 Akkerbouw 2,5% 2,42% 2,28% 0,24 0,22 0,14 29,5 27,5 38,5 Bollenteelt 2,2% 2,16% 1,96% 0,17 0,17 0,15 32,1 32,8 32,8 Bollenhandel 3,0% 3,09% 2,72% 0,36 0,40 0,38 24,3 20,6 16,2 Fruitteelt 1,2% 1,85% 1,51% 0,10 0,10 0,08 34,7 45,0 46,8 Gemengd bedrijf 3,1% 2,97% 2,15% 0,26 0,28 0,21 32,1 30,0 27,4 Bos en Natuur 4,9% 3,99% 3,86% 0,54 0,61 0,55 26,9 17,5 20,4 Vollegrondsteelt 2,0% 2,03% 1,34% 0,11 0,12 0,10 45,2 41,0 37,2 Boomkwekerijen 2,3% 2,07% 2,51% 0,18 0,20 0,18 37,2 28,2 39,9 Bedrijfsverzorging 4,5% 3,56% 5,25% 0,51 0,50 0,68 22,8 20,5 22,8 Overige bedrijven 5,7% 4,60% 4,41% 0,48 0,51 0,45 35,2 25,4 28,3 Totaal 3,1% 2,87% 2,89% 0,28 0,29 0,26 30,0 27,1 29,7 De Vollegrondsteelt heeft het laagste verzuimpercentage in 2014 (1,34%). Het hoogste ziekteverzuimpercentage komt voor bij de Bedrijfsverzorging (5,25%), gevolgd door Overige bedrijven (4,41%) en Bos en Natuur (3,86%). Het ziekteverzuim in de grotere sectoren zoals Glastuinbouw en Hoveniers, groenvoorziening valt in 2014 hoger uit dan in De meldingsfrequentie in de sectoren Bedrijfsverzorging en Bos en Natuur is tweemaal het gemiddelde en verdient daarom extra aandacht. Pagina 10 van 25

11 3.2 VERZUIM NAAR GROOTTE VAN HET BEDRIJF Hoe groter het bedrijf hoe hoger het verzuim. Dit is ook een landelijk beeld in andere sectoren. Een verklaring voor het lagere verzuim in de kleinere bedrijven wordt gezocht in sociale controle, binding met het bedrijf, variatie van het werk. Daarentegen hebben grotere bedrijven meer mogelijkheden om werknemers aangepast werk aan te bieden waardoor terugkeer naar werk gemakkelijker kan plaatsvinden. Ruim een kwart van de spoor 2 trajecten (bij langdurig ziekteverzuim zoeken naar ander werk bij een andere werkgever) wordt aangevraagd door de bedrijven met 5 tot 9 werknemers en slechts 4% door de grootste bedrijven. Bedrijven met een structureel hoog verzuim zijn geselecteerd voor deelname aan het project Verzuim onder de Duim Het hoogste punt van de blauwe staaf van figuur 3 is in 2014 bijna 6%. Dit lag in 2013 eveneens op bijna 6% en in 2012 op 8%. Deze bedrijven krijgen extra aandacht vanuit Stigas en SAZAS in de vorm van overleg en advisering. In de hoogste categorie gaat het om negen bedrijven die sinds 2014 allen van Stigas een uitgebreide bedrijfsgerichte verzuimanalyse ontvangen. Figuur 4: Ziekteverzuimpercentage eerste ziektejaar en meldingsfrequentie naar grootte van het bedrijf in 2014*) *) Berekening op basis van het gemiddeld aantal werknemers in 2014, definitie zie bijlage 2. De CBS-indeling naar bedrijfsgrootte is gehanteerd. Pagina 11 van 25

12 3.3 VERZUIM NAAR ZIEKTEBEELD Uit het oogpunt van preventie is het belangrijk om inzicht te hebben in de gezondheidsklachten die leiden tot ziekteverzuim. Kortdurend verzuim komt doorgaans niet bij de bedrijfsarts maar bij de re-integratieadviseur en krijgt daardoor geen diagnosecode. Figuur 5 en tabel 3 laten zien hoe het verzuimpercentage van 2,9% is opgebouwd. Het gaat niet om een onderlinge verhouding van de ziektebeelden maar om het aantal ziektedagen dat elke diagnose heeft gekost. Klachten aan rug en ledematen bepalen voor 43,8% van het totale verzuim en blijven de belangrijkste.diagnose categorie. (2013: 41,2% en 2012: 43,6% ) In onderstaande figuur en in tabel 3 wordt uitgebeeld wat het aandeel is van elke diagnose groep aan het ziekteverzuimpercentage. Figuur 5: Ziekteverzuim naar diagnose Tabel 3: Opbouw ziekteverzuimpercentage eerste ziektejaar naar diagnose in 2014 Diagnoses Ziekteverzuimpercentage % Dagen % Gevallen Overige klachten bewegingsapparaat 0,91% 31,3% 11,2% Rugklachten 0,36% 12,5% 4,8% Psychisch 0,40% 13,8% 4,5% Overige diagnoses 0,17% 6,6% 2,5% Hartvaatstelsel 0,15% 5,1% 1,5% Zenuwstelsel 0,13% 4,3% 1,4% Spijsvertering 0,13% 4,3% 1,5% Urinewegen 0,08% 2,9% 1,0% Luchtwegen 0,07% 2,3% 0,9% Geen diagnose vanwege kort verzuim 0,49% 16,9% 70,7% Totaal 2,89% 100,0% 100,0% 43,8% van alle ziektedagen in het eerste ziektejaar hebben te maken met klachten aan rug en ledematen. Dit onderstreept het belang van het tijdig inzetten van ergonomische hulpmiddelen, het doorbreken van het machogedrag bij zwaar lichamelijk werk, het bewust maken van jonge medewerkers, het motiveren van middenkader om toe te zien op naleving, het belang van voorlichting en van het gericht werkplekonderzoek en advies op het moment dat fysieke klachten de oorzaak zijn van het (dreigend) verzuim. Pagina 12 van 25

13 3.4 KORT- EN LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM 12,6% van alle ziektegevallen duurde langer dan 13 weken (2013: 11,6%, 2012: 12,9%) en maakten samen 74,7% (2013: 75,7%, 2012: 76,7%) van alle verzuimde dagen uit. 3,0% van de ziektegevallen is langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt. (2013: 3,2%, 2012: 3,3%) Figuur 6: Percentage kort en langdurig verzuim in 2014 Een relatief kleine groep bepaalt een groot deel van de verzuimdagen. Van belang is daar veel begeleiding en reintegratie mogelijkheden aan te wijden. Een grote groep met kort verzuim heeft weinig invloed op de totale ziektecijfers maar is erg storend voor het werkproces op het bedrijf. Figuur 7: Werknemers die 6 weken of langer uitvallen hebben gezondheidsklachten zoals aangegeven in onderstaande figuur. Pagina 13 van 25

14 3.5 VERZUIM NAAR LEEFTIJD Het hoogste ziekteverzuimpercentage is te vinden in de leeftijdscategorie vanaf 56 jaar en ouder (5,4%). In tabel 4 en figuur 8 wordt dit weergegeven. In verband met de noodzaak om langer door te werken wordt aandacht voor vitaliteit, leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzaam werken steeds belangrijker. Tabel 4: Verzuim naar leeftijd in 2014*) Gemiddelde verzuimduur Meldingsfrequentie Ziekteverzuimpercentage Leeftijd t/m 25 jaar 21,9 25,7 0,17 0,15 1,2% 1,2% jaar 22,0 23,7 0,30 0,28 2,2% 2,2% jaar 27,2 30,2 0,32 0,28 3,1% 3,0% jaar 31,7 31,8 0,33 0,30 3,9% 3,8% 56 jaar en ouder 31,9 38,9 0,37 0,33 5,1% 5,4% *) De leeftijdsverdeling is gebaseerd op de leeftijd aan het eind van de verslagperiode. Figuur 8: Eerstejaars ziekteverzuimpercentage naar leeftijd in 2013 en 2014 Van de totale SAZAS populatie waarvoor Stigas samen met ArboVitale de verzuimbegeleiding doet, is in ,1% van de werknemers 56 jaar en ouder. In 2013 was dat 11,4% en in 2012 bedroeg dat 10,4%. De gemiddelde leeftijd van de SAZAS verzekerde werknemers stijgt daarom gestaag en was in ,1 jaar, in ,4 jaar en in ,9 jaar. In het jaar 2014 komt de gemiddelde leeftijd uit op 38,3 jaar. De cijfers over de leeftijdsverdeling vindt u in bijlage 4 tabel 15. Pagina 14 van 25

15 Figuur 9: Leeftijdsverdeling werknemers per deelsector in 2014 In figuur 9 wordt de leeftijd van de werknemers per deelsector in 2014 aangegeven. In de sectoren Bos en Natuur, bollenhandel, bedrijfsverzorging en in de sector overige bedrijven (waaronder KI-bedrijven, weefselkweekbedrijven en sorteerbedrijven), werken minder dan 10% jonge werknemers. In deze vier sectoren werken ook relatief gezien meer oudere werknemers. Dit heeft op de sector bollenhandel na uiteraard zijn invloed op de verzuimcijfers. Instroom van jongere werknemers en aandacht voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en de zwaarte van het werk in deze sectoren lijkt van groot belang en wordt ook opgepakt door deze sectoren. De cijfers hierover vindt u in bijlage 4 tabel INZET INTERVENTIES Als onderdeel van de verzuimbegeleiding in zowel het eerste als tweede ziektejaar werden 432 interventies ingezet. Het betreft hier 4 fysieke trajecten, 26 psychische trajecten, 29 combi trajecten, 128 spoor twee trajecten, 23 mediation, 17 bedrijfsmaatschappelijk werk en 205 arbeidsdeskundige onderzoeken. Daarnaast zijn er in 2014 voor SAZAS 154 werkplekonderzoeken (WPO's) uitgevoerd, waarvan 12 preventief. Bij 43 werkplekonderzoeken was sprake van een onderzoek naar een ernstig bedrijfsongeval. Pagina 15 van 25

16 4. HET TWEEDE ZIEKTEJAAR 3,0% van alle ziektegevallen is langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt. In het eerste ziektejaar wordt er alles aan gedaan om werknemers op een verantwoorde manier terug te laten keren naar eigen werk. Dit betekent dat degenen die langer ziek blijven ook kampen met ernstige en complexe problemen. In totaal gaat in 2014 het om 255 werknemers. Toch gaat meer dan de helft (53,7%) van hen weer aan de slag in 2014 en bereikten 118 werknemers (46,3% van hen) na 2 jaar ziekte einde wachttijd. Ruim een derde (34,7%) die de einde wachttijd bereikten was 56 jaar en ouder. De 118 werknemers die de 1ste WIA-dag bereikten zijn door het UWV beoordeeld. Hiervan zijn 33 werknemers minder dan 35% arbeidsongeschikt, 20 werknemers 35%-80% LGU (loongerelateerde uitkering), 19 werknemers 80%-100% IVA (inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten), 24 werknemers 80%-100% LGU, 3 werknemer geen sprake van loonverlies, 4 werknemers hervat per einde wachttijd in eigen of ander werk, 1 werknemers geen recht op WIA aanvulling i.v.m. WAO uitkering, 5 werknemer loondoorbetaling werkgever, 1 werknemer vrijwillige loondoorbetaling werkgever van 3 maanden en van 8 werknemers hebben wij nog geen beslissing mogen ontvangen. Figuur 10: Aantal werknemers in het tweede ziektejaar naar deelsector In alle deelsectoren komen langdurig zieken voor, vooral in de grote sectoren. In de glastuinbouw komt circa 57% van de langdurig zieke werknemers niet meer aan de slag binnen 2 jaar bij de eigen of bij een andere werkgever. Voor de hoveniers en groenvoorziening komt dit uit op circa 36%. Pagina 16 van 25

17 4.1. ONTWIKKELING TWEEDEJAARS ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE Tabel 5: Ontwikkeling tweedejaars ziekteverzuimpercentage per deelsector Bedrijfstak Mechanisch loonwerk 0,65% 0,60% 0,51% Glastuinbouw 0,85% 0,75% 0,75% Veehouderij 0,53% 0,46% 0,58% Hoveniers, groenvoorziening 0,84% 0,66% 0,54% Paddenstoelenteelt 1,56% 0,76% 0,80% Akkerbouw 0,69% 0,48% 0,43% Bollenteelt 0,66% 0,65% 0,41% Bollenhandel 0,46% 0,24% 0,42% Fruitteelt 0,25% 0,30% 0,27% Gemengd bedrijf 0,47% 0,57% 0,27% Bos en Natuur 0,32% 0,71% 0,95% Vollegrondsteelt 0,55% 0,58% 0,22% Boomkwekerijen 0,41% 0,41% 0,40% Bedrijfsverzorging 0,97% 0,91% 0,80% Overige bedrijven 1,25% 1,13% 0,60% Totaal 0,70% 0,62% 0,55% Het langdurig verzuim in de sectoren hoveniers en mechanisch loonwerk blijft dalen.. De afgelopen twee jaar heeft er in het algemeen een daling plaatsgevonden van het tweedejaars ziekteverzuimpercentage. Aandacht voor de langdurige verzuimgevallen bij terugkeer naar werk in de vorm van interventies, deelherstel, werkplekonderzoek, scholing en dergelijke, schijnt zijn vruchten af te werpen. Pagina 17 van 25

18 5. BEDRIJFSONGEVALLEN Ernstige bedrijfsongevallen leiden tot langdurig ziekteverzuim. In de onderstaande overzichten wordt inzicht gegeven in het aandeel dat bedrijfsongevallen hebben op het ziekteverzuim. Dodelijke ongevallen, ongevallen met zelfstandigen en met gezinsleden en ongevallen zonder ziekteverzuim maar met bedrijfsschade vallen hier buiten dit overzicht. 5.1 ZIEKTEVERZUIM ALS GEVOLG VAN EEN BEDRIJFSONGEVAL Tabel 6: Totaal aantal verzuimgevallen als gevolg van bedrijfsongevallen in 2014 Soort ongeval Doorlopende verzuimgevallen uit Bedrijfsongevallen met eerste ziektedag in Totaal aantal lopende verzuimgevallen in 2014 voorgaande jaren 2014 Bedrijfsverkeersongevallen Overige bedrijfsongevallen Totaal In 2014 hebben er in totaal 142 ernstige bedrijfsongevallen met ziekteverzuim, plaatsgevonden. In 2013 waren dat er iets meer bedrijfsongevallen uit 2012 zijn beëindigd in het tweede ziektejaar in bedrijfsongevallen gebeurden in 2013 maar droegen bij aan het ziekteverzuim in Deze ernstige bedrijfsongevallen gebeurden in de sectoren zoals in tabel 7 aangeven. Tabel 7: Aantal lopende en nieuwe bedrijfsongevallen met verzuim per deelsector in 2014 Jaar 2014 Aantal Bedrijfsongevallen Bedrijfstak Doorlopende verzuimgevallen uit Bedrijfsongevallen die ontstaan zijn in voorgaande jaren 2014 Mechanisch loonwerk Glastuinbouw Hoveniers, groenvoorz Veehouderij Boomkwekerijen 2 8 Akkerbouw 3 7 Bollenteelt 4 6 Fruitteelt 1 2 Gemengd bedrijf 1 4 Bos en Natuur 4 Vollegrondsteelt 4 Bedrijfsverzorging 1 6 Overige bedrijven 1 1 Totaal Veehouderij valt op door relatief veel bedrijfsongevallen. Het eerstejaars ziekteverzuimpercentage als gevolg van bedrijfsongevallen was 0,17% Pagina 18 van 25

19 6. ARBEIDSGEBONDEN FACTOREN IN RELATIE TOT BEDRIJFSTAK JAAR 2014 Door de Stigas-bedrijfsarts wordt aangegeven of er sprake is van arbeidsgebonden factoren of (vermoedelijke) beroepsziekte In 2014 zijn er 77 vermoede beroepsziekten gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Tabel 9: Aantal gemelde beroepsziekten per deelsector in 2014 Jaar 2014 Bedrijfstak Vermoede beroepsziekten die gemeld zijn bij NCvB in 2014 Mechanisch loonwerk 1 Glastuinbouw 28 Veehouderij 6 Hoveniers, groenvoorz. 26 Paddenstoelenteelt 2 Akkerbouw 2 Bollenteelt 1 Fruitteelt 2 Boomkwekerijen 3 Bedrijfsverzorging 4 Overige bedrijven 2 Totaal 77 Verder werd in 2014 nog 344 keer in het registratiesysteem aangegeven dat het verzuim beroeps gerelateerd is. Het gaat dan om ziekteverzuim waarbij het werk in beperkte mate bijdraagt aan het niet genezen van de klachten. Pagina 19 van 25

20 7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Verzuimpercentage: Het verzuimpercentage in 2014 over het eerste plus tweede ziektejaar komt uit op 3,44% (2,89% + 0,55%). Dit is lager dan dat van 2013 met 3,49%. Rekening houdend met deelherstel, daalt het percentage in 2014 naar 2,91% (2013 2,95%). De afgelopen jaren is het afspreken van deelherstel met succes gestimuleerd. CBS geeft aan dat het ziekteverzuim in heel Nederland daalt. In 2013 was het verzuim het laagste van de afgelopen jaren. Tweedejaarsziekteverzuim: Het gaat hier altijd om complexe situaties van werknemers die in economisch ongunstige tijden weer bij de eigen of andere een werkgever aan de slag willen. In totaal gaat het in 2014 om 255 werknemers. Toch gaat 53,7% (137 werknemers) van hen weer aan de slag in 2014 en bereikten 46,3% (118 werknemers) van hen einde wachttijd na 2 jaar ziekteverzuim. Bedrijfsongevallen: in 2014 gebeurden er 142 ernstige bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel tot gevolg (in het jaar 2013: 149). Na ernstige bedrijfsongevallen wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd met aanbevelingen om herhaling van zo n ongeval bij het zelfde of soortgelijk bedrijf te voorkomen. Belangrijk is aandacht te blijven geven aan de veiligheid op de bedrijven. Hier valt direct ziekteverzuim te voorkomen. In de sectoractiviteitenplannen 2015 van diverse sectoren zoals mechanisch loon en hoveniers is opgenomen om ongevallen te analyseren en bekendheid te geven aan preventie. Zonder bedrijfsongevallen zou het verzuimpercentage 0,17% lager uit zijn gevallen. Vergrijzing en langer doorwerken: het percentage oudere werknemers (56 jaar en ouder) laat de afgelopen vier jaar een stijgende trend zien. In 2014 was dat 12,1%, in 2013 was dat 11,4%, in 2012 was dat 10,4% en in 2011 nog 10,1%. Het is een stijging die invloed heeft op het ziekteverzuim mede omdat in deze leeftijdscategorie een stijging van het eerstejaars ziekteverzuim is te zien van 5,09% in 2013 naar 5,41% in De belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim is de klacht aan het bewegingsapparaat. Om hier meer aandacht aan te besteden heeft iedereen in de oudste leeftijdscategorie met ziekteverzuim door het bewegingsapparaat bij het eerste spreekuurcontact direct een afspraak met de bedrijfsarts. Deze zal zo mogelijk de diagnose stellen en beoordelen of de behandeling adequaat is ingezet met voldoende aandacht voor het werk. Verder wordt via de aanpak VerzuimOnderDeDuim (VODD) de koppeling gelegd met het project Werken aan Morgen, dat door Stigas als onderdeel van het Sectorplan Agrarisch en Groen vanaf najaar 2014 wordt uitgevoerd. Ziekteverzuim door klachten van het bewegingsapparaat: deze blijven het belangrijkste aandeel (44%) in het totaal ziekteverzuim, ook bij werkenden op oudere leeftijd. Aandacht voor preventie, onder andere als het gaat om leefstijl, ergonomie, werkplekonderzoek, aandacht voor werkhouding, taakroulatie, pauzes en vakantiedagen respecteren, gebruik van hulpmiddelen en voorlichting blijven belangrijk. Hoog verzuimende bedrijven: Het verzuimpercentage van de groep grootste bedrijven blijft hoog en komt evenals vorig jaar uit op 5,9%. Door middel van de aanpak VODD wordt intensief aandacht besteed aan verzuimpreventie dat moet leiden tot een lager verzuim in het komende jaar. In 2014 hebben 183 bedrijven deelgenomen. Stigas biedt sinds 2014 de 100-plus bedrijven die bij SAZAS zijn aangesloten jaarlijks een uitgebreide verzuimanalyse. Pagina 20 van 25

21 Bijlage 1: Samenstelling sectoren Samenstelling bedrijfstakken naar bedrijfstaknummer: 1. Mechanisch loonbedrijven: 1413, Handmatig loonbedrijven: Glastuinbouw: 1124, 1125, 1129, 1141, Veehouderij: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1230, 1231, 1232, 1233, 1240, 1241, 1242, 1243, 1250, 1251, Hoveniers e.a: 1411, Paddenstoelenteelt: Akkerbouw: 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1160, 1165, Bollenteelt/-handel: 1122, Fruitteelt: Gemengd bedrijf: 1301, Bosbouw: Vollegrondsteelt: 1121, 1126, 1127, Boomkwekerijen: Bedrijfsverzorgingsdiensten: Overige bedrijven: 1145, 1150, 1412, 1420, 1450, 1460, 1465, 1470, 1480, 1501, 5020, 10301, Bijlage 2: Definities kengetallen ziekteverzuim Berekeningswijze verzuimcijfers: Het ziekteverzuimpercentage wordt als volgt berekend: Het totaal aantal verzuimde kalenderdagen in de verslagperiode gedeeld door het aantal beschikbare kalenderdagen in de verslagperiode (op basis van het aantal werknemers) x 100. De meldingsfrequentie per jaar wordt berekend door het aantal ziekmeldingen in het verslagjaar te delen door het gemiddeld aantal werknemers in het verslagjaar en dit getal vervolgens te vermenigvuldigen met: het totaal aantal dagen per jaar gedeeld door het totaal aantal dagen in de verslagperiode. (het gemiddeld aantal werknemers wordt berekend door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers samen in de verslagperiode te delen door het aantal dagen in de verslagperiode) De gemiddelde verzuimduur wordt berekend door het totaal aantal afgeronde ziektedagen te delen door het totaal aantal in de verslagperiode beëindigde ziektegevallen. (De afgeronde ziektedagen zijn het totaal aantal verzuimde kalenderdagen per beëindigd ziektegeval). Bijlage 3: Definitie Vangnetgevallen (recht op ziekengeld of een uitkering via de Wet Arbeid en Zorg) In de volgende situaties bestaat recht op ziekengeld of een uitkering via de Wet Arbeid en Zorg: 1. Bij ziekte als gevolg van zwangerschap of bevalling a. tijdens het reguliere bevallingsverlof (16 weken rond de bevalling); b. als de ziekte tijdens de zwangerschap voor het reguliere bevallingsverlof een direct gevolg is van de zwangerschap; c. als de ziekte na het reguliere bevallingsverlof een direct gevolg is van de zwangerschap of bevalling. 2. Herintredersregeling (artikel 29B Ziektewet) Als een werknemer direct voorafgaand aan een dienstbetrekking als arbeidsgehandicapte wordt aangemerkt, bestaat bij ziekte in een periode van vijf jaar na indiensttreding recht op ziekengeld. 3. Bij ziekte in verband met orgaandonatie. Pagina 21 van 25

22 Bijlage 4: Overige tabellen Tabel 11: Trend eerstejaars ziekteverzuimpercentage van overige klachten bewegingsapparaat per deelsector in 2012, 2013 en 2014 ZVP overige klachten bewegingsapparaat 2012 ZVP overige klachten bewegingsapparaat 2013 ZVP overige klachten bewegingsapparaat 2014 Mechanisch loon 0,07% 0,08% 0,11% Glastuinbouw 0,18% 0,17% 0,21% Veehouderij 0,10% 0,08% 0,11% Hoveniers, groenvoorz. 0,21% 0,17% 0,19% Paddenstoelenteelt 0,01% 0,01% 0,02% Akkerbouw 0,03% 0,03% 0,04% Bollenteelt 0,04% 0,04% 0,03% Bollenhandel 0,02% 0,01% 0,00% Fruitteelt 0,01% 0,02% 0,01% Gemengd bedrijf 0,04% 0,04% 0,02% Bos en Natuur 0,03% 0,02% 0,02% Vollegrondsteelt 0,05% 0,03% 0,02% Boomkwekerijen 0,05% 0,05% 0,06% Bedrijfsverzorging 0,05% 0,04% 0,02% Overige bedrijven 0,07% 0,04% 0,04% Totaal 0,97% 0,83% 0,91% Tabel 12: Verzuimde dagen, en gevallen naar duur in 2014 Duurcategorie % Dagen % Gevallen Tot 2 weken 6,4% 64,7% 2-6 weken 6,8% 13,4% >6-13 weken. 12,2% 9,2% >13-35 weken 24,1% 7,8% >35-52 weken 11,9% 1,8% > 52 weken 38,7% 3,0% Pagina 22 van 25

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Samen werken aan verzuimoplossingen.» Verzuimrapport 2015

Samen werken aan verzuimoplossingen.» Verzuimrapport 2015 Samen werken aan verzuimoplossingen.» Verzuimrapport 2015 Verzuimrapport Inleiding. V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2015. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf

Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf Jaaroverzicht 2012 Uitgevoerd voor OWM SAZAS Stigas, mei 2013 A. de Rooij, medisch adviseur E. de Graaff, medewerker Service- en Contractmanagement Ó Stigas

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf

Analyse Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf Analyse Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf Jaaroverzicht 2015 In opdracht van SAZAS Stigas, april 2016 E. de Graaff, medewerker Service- en Contractmanagement A. de Rooij, medisch adviseur

Nadere informatie

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Glastuinbouw 2013

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Glastuinbouw 2013 Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA Leiden Telefoon (071) 568 90

Nadere informatie

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Mechanisch Loonwerk 2013

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Mechanisch Loonwerk 2013 Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Mechanisch Loonwerk 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA Leiden Telefoon

Nadere informatie

Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013

Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013 Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA

Nadere informatie

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Agrarische en Groene Sectoren 2013

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Agrarische en Groene Sectoren 2013 Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Agrarische en Groene Sectoren 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Ontwikkelingen op het gebied van arbo en verzuim Masterclass 31 mei 2016 Math Creemers Ad de Rooij Gezond, vitaal en veilig werkt Menu Wat speelt er in Den Haag rond arbo en verzuim? Waar staan wij als

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 17-03-2017 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Ver. Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 17-03-2017 Peildatum: 31-12-2016 Sectormanager: Jan Nieuwdorp jan.nieuwdorp@arboned.nl

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 23-03-2016 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Vereniging Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 23-03-2016 Peildatum: 31-12-2015 Sectormanager: Jaap Tinga

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

Ziekteverzuimregistratie

Ziekteverzuimregistratie Datum 22 juli 2002 Ons kenmerk EA2002/81344 zie verzendlijst Onderdeel directie Politie Inlichtingen M.Hendriks/F.v.Gessel T (070) 426 6809 F (070) 426 6809 Uw kenmerk Onderwerp Ziekteverzuimregistratie

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Tussentijdse brancherapportage CLC-VECTA. Periodieke tussentijdse Brancherapportage 1 juli 2010 1 juli 2011

Tussentijdse brancherapportage CLC-VECTA. Periodieke tussentijdse Brancherapportage 1 juli 2010 1 juli 2011 Tussentijdse brancherapportage CLC-VECTA Periodieke tussentijdse Brancherapportage 1 juli 2010 1 juli 2011 Peildatum: 01-juli-2011 Brancheorganisatie: CLC-VECTA Datum: 25 juli 2011 Sectormanager: Evelien

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11 Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2013 t/m 2 e kwartaal 2013 MBO Raad Woerden, oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar informatie...

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie Toelichting In dit KwartaalRapport zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel Eerste ziektejaar Pagina 1 Tijdreeks verzuimcijfers 2 2 Verzuim naar geslacht 3 3 Verzuim naar leeftijdklasse 4 4 Verzuim naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal Branche Viewer Algemene Ziekenhuizen Kwartaal 2016-1 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, 2011... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

KwartaalRapport. Gehandicaptenzorg periode

KwartaalRapport. Gehandicaptenzorg periode Rapport Gehandicaptenzorg periode Toelichting In dit Rapport zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel Eerste ziektejaar Pagina Tabel Eerste èn tweede ziektejaar Pagina 1 Tijdreeks verzuimcijfers 2 8

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Ziekteverzuimgrootheden

Ziekteverzuimgrootheden Ziekteverzuimgrootheden Inleiding Onderstaand de definities en de wijze van berekenen van ziekteverzuimgrootheden. De standaard kent vier grootheden: Ziekteverzuimgrootheden het ziekteverzuimpercentage,

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag Tabellen en Grafieken 2012 Coöperatie VGZ Univé-VGZ-IZA-Trias 2012 2011 2010 2009 2008 Personeelsaantallen 2629 3631 3818 4.027 4.212 Dienstjaren* 12,1

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2015-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2012

Verzuimonderzoek PO en VO 2012 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2012 DUO Informatieproducten Ako Madomi 15 september 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 1.1 OPZET ONDERZOEK... 6 1.2 LEESWIJZER... 8 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage. Verzuimgegevens Rijk. (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039

Bijlage. Verzuimgegevens Rijk. (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039 Bijlage Verzuimgegevens Rijk Aantal medewerkers Rijk 107.007 (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039 5,2 5,0 1,3 1,0 0,8 1,1 2,5 0,6 Nulverzuim 42 % Aantal medew.

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet. verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar -1 t/m -4 Oude Braak 16 1012 PS Amsterdam T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.nl Inhoudsopgave 1. Leeftijdsopbouw

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Welkom. Presentatie 100 Present Verzuimmanagement. #meetingeptp

Welkom. Presentatie 100 Present Verzuimmanagement. #meetingeptp Welkom Presentatie 100 Present Verzuimmanagement Even voorstellen! Start 1 januari 2016 Eigenrisicodragerschap (ERD) Ziektewet voor alle verzuimmeldingen van de flexibele medewerkers op de loonlijst van

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak Huisartsbeurs Peter Lijster Zorg van de Zaak Bent u geïnspireerd? Volg dan de gehele cursus bij u in de buurt. Voor meer informatie en data kunt u terecht bij de infobalie van de LHV Academie. Alleen vandaag

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2013

Verzuimonderzoek PO en VO 2013 EINDTRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2013 DUO Informatieproducten Ako Madomi 11 november 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 7 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

PeopleOnline rapportraamwerk

PeopleOnline rapportraamwerk PeopleOnline rapportraamwerk begrippen, verzuimgrootheden en berekeningswijze Versie: 24-07-2012 Auteur: Erik Baaijens Heeft u vragen en maakt u nog geen gebruik van PeopleOnline? Bram Evers +31(0)478-759425

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd Inhoud 1 Inleiding 1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 1.2 Welke werknemers verzekert u bij ons? 1.3 Wie zijn uw werknemers? 2 Verzuim door ziekte 2.1 Wanneer is sprake van verzuim door ziekte? 2.2 Binnen

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Brancherapportage 2012

Brancherapportage 2012 1 Brancherapportage Brancheloket Apotheken 2012 Inhoud Inhoudsopgave pag. 2 Samenvatting pag. 3 De doelstellingen en de bereikte resultaten pag. 5 Overige activiteiten pag. 10 Algemene gegevens pag. 14

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid 1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid Welke informatie lever de verzuiminfrastructuur op? Waar liggen de knelpunten op het gebied van verzuim (kort, middellang en lang verzuim) Is

Nadere informatie

Brancherapportage 2015

Brancherapportage 2015 Brancherapportage Brancheloket Apotheken 2015 Inhoud Inhoudsopgave pag. 1 Conclusie pag. 2 De doelstellingen en de bereikte resultaten pag. 4 Overige activiteiten pag. 7 Algemene gegevens pag. 10 1 Voor

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Sector 42 Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Kwartaalrapportage april 2004 Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Beleidsinformatievoorziening Sector Statistische Informatie & Analyse

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 11 WAO... 12 WIA... 13 WAZ...

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 12 WAO... 13 WIA... 14 WAZ...

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie