Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie"

Transcriptie

1 Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het normale loon gevoegd voor de berekening van gewaarborgd loon bij ziekte, loon voor feestdagen,... De eindejaarspremie wordt bij bedienden wel bij het loon gevoegd voor de berekening van vakantiegeld bij uit dienst en van de verbrekingsvergoeding bij contractbreuk. Rechtsbronnen Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Er zijn 5 rechtsbronnen waarin de verplichting tot betalen van een pro rata-eindejaarspremie kan opgenomen zijn: 1. CAO afgesloten in het paritair comité Het hoogste regelgevend niveau dat de werkgever kan verplichten een eindejaarspremie te betalen, is de sector. Heel wat paritaire comités hebben CAO's afgesloten die de werkgever verplichten om ook bij de uitdiensttreding een eindejaarspremie uit te betalen. 2. CAO afgesloten in de onderneming Het is ook mogelijk dat er op ondernemingsvlak een CAO bestaat die de betaling van een eindejaarspremie regelt. Deze ondernemings-cao moet minstens even gunstig zijn als de sectorale CAO indien deze bestaat. 3. Arbeidsreglement van de onderneming Indien er een CAO op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau bestaat, moeten de bepalingen in het arbeidsreglement minstens even gunstig zijn. 4. Individuele arbeidsovereenkomst Indien er een CAO op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau of indien er een arbeidsreglement bestaat, moeten de bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst minstens even gunstig zijn. 5. Gewoonte in de onderneming Wanneer er op sectoraal, op ondernemingsniveau of op niveau van de werknemer geen eindejaarspremie voorzien is, kan het in de firma nochtans de gewoonte zijn om een eindejaarspremie uit te betalen. De eindejaarspremie is in dat geval een verworven recht geworden. Hiervoor moeten echter drie voorwaarden vervuld zijn. De eindejaarspremie bij uit dienst moet: o reeds meer dan éénmaal toegekend zijn; o volgens dezelfde berekeningswijze; o moet toegekend zijn aan alle werknemers, van een bepaalde herkenbare groep. Als deze drie voorwaarden voldaan zijn, is er sprake van een gewoonte en is de werkgever verplicht de eindejaarspremie in de toekomst te blijven uitbetalen. Vrijgevigheid Indien de werkgever niet gebonden is door een verplichting om een eindejaarspremie te betalen, mag hij een vrijgevigheid uitbetalen. Of de werkgever kan ook naast de verplichte eindejaarspremie een bijkomende vrijgevigheid betalen. 1.

2 Pas op! Om te vermijden dat een gewoonte gecreëerd wordt, is het aan te raden de werknemers een document te laten tekenen waarin duidelijk blijkt dat het een vrijgevigheid is en geen verworven recht. Hiërarchie Deze rechtsbronnen zijn hiërarchisch gerangschikt. Een lagere rechtsbron kan wel een hogere eindejaarspremie geven, maar geen lagere. Betaler Wie betaalt de eindejaarspremie? In de CAO, het arbeidsreglement of het individueel akkoord wordt bepaald wie de eindejaarspremie betaalt. De betaling gebeurt meestal rechtstreeks door de werkgever, maar in sommige gevallen put het Fonds voor Bestaanszekerheid uit de bijdragen die de werkgever met dat doel heeft betaald. Principe Voorwaarden voor uitbetaling van de eindejaarspremie In de CAO, het arbeidsreglement of het individueel akkoord worden de toekenningsvoorwaarden opgelegd. Mogelijke voorwaarden zijn de anciënniteit en het aantal gewerkte en/of gelijkgestelde dagen. Dagen zijn altijd kalenderdagen. Als het om arbeidsdagen gaat, wordt het uitdrukkelijk vermeld in de CAO. Anciënniteit: dit is de periode van ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever. Anciënniteit In vele gevallen is er een anciënniteitsvoorwaarde of moet de werknemer binnen een bepaalde referteperiode een aantal dagen gepresteerd hebben. Geen volledig jaar Bovendien wordt aangegeven wat er gebeurt wanneer een werknemer geen volledig jaar in dienst is geweest, namelijk als: de werknemer later in dienst is gekomen; de werknemer ontslagen wordt; de werknemer zelf ontslag neemt; de arbeidsovereenkomst om een andere reden eindigt. In veel CAO's moet de werkgever een pro rata betalen. Principe Bedrag van de eindejaarspremie In de CAO, het arbeidsreglement of het individueel akkoord moet het bedrag bepaald worden van de eindejaarspremie uit dienst. Het bedrag van de premie is meestal: een vast bedrag; of een percentage van een bepaald loon; of een aantal uren vermenigvuldigd met een uurloon. Het resultaat zal nog geproratiseerd worden in functie van prestaties en gelijkstellingen. Opmerking: Meestal zal het maandloon of het uurloon dat in aanmerking moet genomen worden, het loon van de maand van uitbetaling of van de maand uit dienst zijn. 2.

3 Principe Hoe de eindejaarspremie berekenen? Wat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is, wordt bepaald op vlak van de sector of de onderneming. Hierbij is van belang te weten of het gaat om een begonnen maand of een volledige maand. Procedure De berekening bestaat in dat geval uit volgende stappen: 1. Bepaal de referteperiode. Voorbeeld van referteperiode: van 1 januari tot 31 december. Geen enkele werknemer presteert 12 maanden op een jaar. Vandaar worden er meestal een aantal gelijkstellingen bepaald. Voorbeeld van gelijkgestelde periodes: vakantie, feestdagen, bevallingsrust,... In een bepaalde sector kan de gelijkstelling wegens bijvoorbeeld ziekte worden berekend per jaar en per ziekte. Stel : een sector voorziet een gelijkstelling van zes maanden voor ziekte o Voorbeeld 1: de werknemer is 5 jaar ziek (dezelfde ziekte) vanaf 1 oktober Gelijkstelling in 2005: 3 maanden Gelijkstelling in 2006: 3 maanden (dezelfde ziekte is maximaal 6 maanden gelijkgesteld). Gelijkstelling in 2007: 0 maanden - er is geen gelijkstelling meer want de ziekte werd al volledig gelijkgesteld. o Voorbeeld 2: de werknemer is ziek (dezelfde ziekte) vanaf 1 juli 2005 tot 31 maart Gelijkstelling in 2005: 6 maanden Gelijkstelling in 2006: 0 maanden (dezelfde ziekte is al 6 maanden gelijkgesteld). o Voorbeeld 3: de werknemer is ziek van 1 maart 2005 tot 31 mei 2005 (roodvonk); en van 1 oktober 2005 tot 31 mei 2006 (geelzucht). Gelijkstelling in 2005: 6 maanden (1 maart - 31 mei en 1 oktober - 31 december: maximum 6 maanden per jaar. Gelijkstelling in 2006 : 3 maanden (dezelfde ziekte is maximaal 6 maanden gelijkgesteld). 2. Bepaal de pro rata of verhouding. Bij de berekening van de eindejaarspremie bij uit dienst wordt in het algemeen de verhouding tussen de periode in dienst ten opzichte van de normale referteperiode uitgedrukt. Tijdstip Betalingstijdstip van de eindejaarspremie volgens de CAO Ook de datum of periode van betaling van de eindejaarspremie wordt sectoraal vastgelegd. Inhoudingen op de eindejaarspremies RSZ-bijdragen Omdat de eindejaarspremie het karakter heeft van loon, is ze ook aan RSZ onderworpen, zowel voor werkgever als voor werknemer. Deze RSZ-bijdrage voor de werknemer is 13,07% van het brutoloon, voor een bediende het brutoloon aan 100%, voor een arbeider aan 108%. 3.

4 Voorbeeld Een bediende met een bruto-eindejaarspremie van EUR betaalt 196,05 EUR als RSZbijdrage. Een arbeider betaalt op hetzelfde brutobedrag 211,73 EUR aan de RSZ. Bedrijfsvoorheffing Omdat de eindejaarspremie het karakter heeft van loon, is ze ook aan bedrijfsvoorheffing onderworpen, namelijk aan exceptionele voorheffing (zie uitgebreid: hieronder). Wat bij loonbeslag en loonoverdracht? Principe Om het bedrag van loonbeslag en loonoverdracht te bepalen, geldt het volledige nettoloon van de betrokken maand. Wanneer loon en eindejaarspremie samen voorkomen, worden de wettelijke percentages toegepast op het totale nettoloon. Berekening van BV op eindejaarspremies (= regime exceptionele BV) Stap 1 : bepaal het jaarbelastbaar Berekening De exceptionele bedrijfsvoorheffing die op eindejaarspremies verschuldigd is, wordt berekend aan de hand van het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen van de verkrijger van de inkomsten. De eindejaarspremie wordt niet bij de berekening van de normale bedrijfsvoorheffing geteld. Begrip Het jaarbelastbaar bestaat uit 3 componenten : Het normaal jaarbelastbaar op basis van het brutoloon Periodieke premies en gratificaties op jaarbasis Het belastbaar gedeelte van het sociaal abonnement Het jaarbelastbaar is het brutoloon na RSZ-afhoudingen. 1. Basistarief Stap 2 : bereken de bedrijfsvoorheffing Percentages bedrijfsvoorheffing Percentages Uitgaande van het jaarbelastbaar, wordt de eindejaarspremie belast aan volgende percentages: 4.

5 Voorbeeld Loonbrief A : berekening bedrijfsvoorheffing eindejaarspremie Berekening bedrijfsvoorheffing op eindejaarspremie Loonbrief A Van: 01/12/2006 Tot: 31/12/2006 Persoonlijke gegevens: Piet Pienter Bosweg Antwerpen Ongehuwd Firma Fiktief Brouwersvliet Antwerpen Personen ten laste : kind andere o o Brutoloon: 2.300,00 EUR Valide Mindervalide Loongegevens: Onderworpen aan RSZ Onderworpen aan Bedrijfsvoorheffing Bediende Looncodes Bedrag in EUR Omschrijving ,00 Eindejaarspremie ,75 Bijdrage voor de sociale zekerheid 2.173,25 Belastbaar ,26 Exceptionele voorheffing op eindejaarspremies ,01 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid ,98 Nettoloon Uitleg Gegevens Stel een ongehuwde bediende, zonder gezinslasten, met een maandelijks brutoloon van 2.300,00 EUR, ontvangt een eindejaarspremie van 2.500,00 EUR. De bruto-netto berekening van deze eindejaarspremie wordt besproken in loonbrief A. Stap 1: Loon van deze bediende Het loon van deze bediende is: Maandelijks brutoloon 2.300,00 Sociale -zekerheidsinhouding (300,61) Belastbaar bedrag 1.999,39 5.

6 Bedrijfsvoorheffing (553,37) BBSZ 19,81 Netto bezoldiging 1.426,21 Stap 2: Belastbaar jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen Het belastbaar jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen (na RSZ) en herleiding van het belastbaar bedrag naar jaarbelastbaar wordt als volgt bepaald: 1.999,34 x 12 = ,68 Stap 3: Toepasselijk percentage bedrijfsvoorheffing op eindejaarspremie Op deze brutojaarbezoldiging is een percentage van 46,44 % verschuldigd als bedrijfsvoorheffing op eindejaarspremies. Stap 4: Berekening bedrijfsvoorheffing op eindejaarspremie De eindejaarspremie wordt als volgt belast: Eindejaarspremie 2.500,00 Sociale- zekerheidsinhouding (326,75) Belastbaar bedrag 2.173,25 Bedrijfsvoorheffing (46,44 %) (1.009,26) Bijzondere bijdrage Soc. Zek. (22,01) Netto uitbetaalde premie 1.141,98 Opmerking Kleine wijzigingen in het brutoloon (bv. door indexering) kunnen ervoor zorgen dat het jaarbelastbaar in een hogere schijf terechtkomt, waardoor de eindejaarspremie aan een (veel) hoger percentage bedrijfsvoorheffing wordt onderworpen. 2. Vrijstelling wegens kinderlast Tarieven Grensbedragen Voor de toepassing van de vrijstelling wegens kinderen ten laste gelden volgende grensbedragen: 6.

7 Plafond vrijstelling Indien het jaarbedrag van de normale brutobezoldiging niet meer bedraagt dan het grensbedrag dat volgens het aantal kinderen ten laste wordt bepaald, wordt de exceptionele vergoeding vrijgesteld ten belope van het verschil tussen dit grensbedrag en het jaarbedrag van de normale brutobezoldiging. Voorbeeld Loonbrief B : berekening bedrijfsvoorheffing eindejaarspremie - vrijstelling kinderlast Berekening bedrijfsvoorheffing eindejaarspremie: vrijstelling kinderlast Loonbrief B Van: 01/12/2006 Tot: 31/12/2006 Persoonlijke gegevens: Piet Pienter Bosweg Antwerpen Ongehuwd Firma Fiktief Brouwersvliet Antwerpen Personen ten laste : kind andere o Valide 6 o Brutoloon: 2.396,56 Mindervalide Loongegevens: Onderworpen aan RSZ Onderworpen aan Bedrijfsvoorheffing Bediende Looncodes Bedrag Omschrijving ,00 Eindejaarspremie ,75 Bijdrage voor de sociale zekerheid 2.173,25 Belastbaar Exceptionele voorheffing op eindejaarspremies ,01 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid ,24 Nettoloon Uitleg Gegevens Een bediende, ongehuwd, met een brutoloon (vóór RSZ) van 2.396,56 EUR heeft 6 kinderen, en krijgt een eindejaarspremie van 2.500,00 EUR. Bedrijfsvoorheffing op eindejaarspremie Percentage BV bedraagt 46,44 %: Eindejaarspremie: 2.500,00 Sociale zekerheidsbijdrage: (326,75) Belastbare basis: 2.173,25 Voorheffing (basistarief) 0 Netto eindejaarspremie 2.151,24 Vrijstelling wegens kinderlast Gezien de werknemer 6 kinderen ten laste heeft, en het jaarbedrag lager is dan het grensbedrag, moet de vrijstelling wegens kinderen ten laste toegepast worden (kolom 2). 7.

8 Berekening bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing wordt als volgt berekend: De belastbare basis (2.173,25 EUR) moet eerst worden verminderd met het verschil tussen het grensbedrag (i.e EUR, zie kolom 2) en het jaarbelastbaar (i.e ,00 EUR: dit bedrag bekom je door het brutoloon na RSZ te vermenigvuldigen met 12: concreet: 2.396,58-13,07 % = 2083,32 EUR * 12 ), Dit verschil bedraagt EUR, af te trekken van de eindejaarspremie na RSZ (2.173,25 EUR). Dat geeft een belastbare basis voor de eindejaarspremie van 0 EUR. De bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag bedraagt 0 EUR. De eindejaarspremie bedraagt netto 2.151,24 EUR. 3. Vermindering wegens kinderlast Begrip Berekening vermindering "Wanneer de werknemer niet meer dan vijf kinderen ten laste heeft en het jaarbedrag van zijn normale brutobezoldiging niet hoger is dan het bedrag dat - volgens het aantal kinderen ten laste in kolom 3 (bovengrens jaarbelastbaar zonder vermindering) vermeld is, wordt een vermindering toegekend op de bedrijfsvoorheffing die volgens het basistarief BV op eindejaarspremie (kolom 3) en het tarief BV vrijstelling wegens kinderlast (kolom 2) op de exceptionele vergoeding is verschuldigd. Die vermindering wordt volgens het aantal kinderen ten laste berekend met het percent vermeld in kolom 2" Tarieven Verminderingspercentage Vermindering wegens kinderlast Voorbeeld Loonbrief C : berekening bedrijfsvoorheffing op eindejaarspremie - vermindering kinderlast Berekening bedrijfsvoorheffing op eindejaarspremie: vermindering kinderlast Loonbrief C Van: 01/01/2006 Tot: 31/01/2006 Piet Pienter Bosweg 12 Firma Fiktief Brouwersvliet 5 8.

9 2000 Antwerpen 2000 Antwerpen Persoonlijke gegevens: Loongegevens: Ongehuwd Onderworpen aan RSZ Personen ten laste : kind andere Onderworpen aan bedrijfsvoorheffing o Valide 4 Bediende Mindervalide o Brutoloon: EUR Looncodes Bedrag in EUR Omschrijving ,00 Eindejaarspremie ,75 Bijdrage voor de sociale zekerheid 2.173,25 Belastbaar ,26 Exceptionele voorheffing op eindejaarspremies ,01 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid ,98 Netto Uitleg Gegevens Een bediende heeft een brutomaandloon (vóór RSZ) van EUR, Dit is een jaarbelastbaar van ,68 EUR. Hij heeft 4 kinderen ten laste, waardoor hij in aanmerking komt voor een vermindering. Jaarbelastbaar De bediende beschikt over een jaarbelastbaar van ,68 EUR. Voor 4 kinderen ten laste geldt een vrijstelling wegens kinderlast van EUR. Het verschil tussen deze bedragen geeft recht op een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing wegens kinderlast van 5.069,68 EUR. Berekening eindejaarspremie Eindejaarspremie EUR RSZ (13.07 %) 326,75 Belastbaar 2.173,25 Verschuldigde BV 1.009,26 4. Uitzonderingen Uitzonderingen In afwijking van bovenvermelde berekeningswijze: 4.1. Afwijkend tarief Wordt de bedrijfsvoorheffing éénvormig op 16,15 % (zonder vrijstelling) vastgesteld voor de eindejaarspremies die in één keer worden uitbetaald en afhankelijk zijn van prestaties die per stuk of taak worden bezoldigd Geen bedrijfsvoorheffing Wanneer het twaalfde van het totaal van het jaarbedrag van de normale brutobezoldiging en de exceptionele vergoedingen en toelagen geen aanleiding geeft tot bedrijfsvoorheffing, is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eindejaarspremie. 9.

10 Op die manier wordt een werknemer die in de loop van de maand december in dienst treedt, en een eindejaarspremie uitbetaald krijgt, niet noodzakelijk onderworpen aan hoge percentages bedrijfsvoorheffing. Ann Veys - SD WORX Juridisch adviseur Kenniscentrum - Juridisch Brouwersvliet 5B/ Antwerpen

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING Vanaf 1 januari 2013 0 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2013) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN...

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Ecocheques. paritair comité 309. Rechtsbronnen. Definitie. Betrokken werknemers. Bedrag en toekenningsvoorwaarden

Ecocheques. paritair comité 309. Rechtsbronnen. Definitie. Betrokken werknemers. Bedrag en toekenningsvoorwaarden Partena - Vereniging zonder winstoogmerk - Erkend sociaal secretariaat van werkgevers bij M.B. van 3 maart 1949 onder het nr. 300 Maatschappelijke zetel : Kartuizersstraat 45 te 1000 Brussel BTW BE 0409.536.968

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 De schalen van de bedrijfsvoorheffing worden voor de inkomsten

Nadere informatie

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 EREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 INHOUD Inleiding... 3 1. Het begrip loon... 4 1.1. Wat is loon?... 4 1.2. Wat is geen loon?... 4 2. Overzicht... 5 3. Brutoloon... 6 4. Sociale zekerheidsbijdrage...

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Barema s bedrijfsvoorheffing op 01/01/2016 Nieuwigheden en aanpassingen

Barema s bedrijfsvoorheffing op 01/01/2016 Nieuwigheden en aanpassingen Barema s bedrijfsvoorheffing op 01/01/2016 Nieuwigheden en aanpassingen Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe barema s van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze geven aan hoeveel belasting vanaf 1 januari

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING 25/1/2018 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2017) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 5 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 6 2.1.

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2015 Bijwerking van 29-07-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 4 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 5 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 5 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING 1 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2019) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 5 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 6 2.1. Vermindering

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2006) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 3. VERMINDERINGEN OM ANDERE REDENEN... 6 3.1. VERMINDERING

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Inkomensgarantie-uitkering technische fiche met betrekking tot de berekening

Infoblad - werknemers Inkomensgarantie-uitkering technische fiche met betrekking tot de berekening Infoblad - werknemers Inkomensgarantie-uitkering technische fiche met betrekking tot de berekening Waarover gaat dit infoblad? Dit infoblad geeft een technische uitleg over de berekening van de inkomensgarantie-uitkering

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie 2018

Jaarlijkse vakantie 2018 Jaarlijkse vakantie 2018 Juridische dienst Easypay Group INLEIDING... 5 TOEPASSINGSGEBIED... 6 1. PRINCIPE... 6 2. UITBREIDING... 7 3. UITGESLOTEN CATEGORIEËN... 7 VAKANTIEDUUR... 8 1. TOEKENNING VAN HET

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 9 DOSSIER. De Eindejaarspremie & Co

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 9 DOSSIER. De Eindejaarspremie & Co Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I November 2017 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 9 De Eindejaarspremie & Co Kantoor van afgifte: Leuven MassPost I P705107

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Ecocheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.581)... 2 Eindejaarspremie... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

SYSTEEMVAART FONDS VOOR RIJN- EN BINNENSCHEEPVAART KOEN DESCHEEMAEKER

SYSTEEMVAART FONDS VOOR RIJN- EN BINNENSCHEEPVAART KOEN DESCHEEMAEKER SYSTEEMVAART FONDS VOOR RIJN- EN BINNENSCHEEPVAART KOEN DESCHEEMAEKER TOETREDING Voorzitter PC (binnen 30 dagen): toetredingsacte Addendum aan het arbeidsreglement Aanpassing van de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie 2014

Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 p. 1 / 109 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 6 TOEPASSINGSGEBIED REGLEMENTERING JAARLIJKSE VAKANTIE... 7 1. PRINCIPE... 7 2. UITBREIDING...

Nadere informatie

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013 Indexcijfers van de maand 01/2015 Basis 2013 Officiële basisindex 2013 99,98 (- 0,11) Gezondheidsindex 2013 100,40 (+ 0,12) Afgevlakte gezondheidsindex 100,26 (+ 0,07) Het indexcijfer van januari zal worden

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Paritair comité van het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Orthopedische schoeisels. Stukwerk... 2

Paritair comité van het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Orthopedische schoeisels. Stukwerk... 2 Paritair comité van het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten 1280600 Orthopedische schoeisels Stukwerk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 (94250)... 2 Eindejaarspremie... 4

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2009 Bijwerking van 14 december 2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Premie van de patroonheilige Geschenkcheque...

Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Premie van de patroonheilige Geschenkcheque... 2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Ploegenpremie... 2... 2 Premie van de patroonheilige... 3... 3 Geschenkcheque... 4... 4 Maaltijdbewijs... 5... 5 Verplaatsingsvergoeding...

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2007 Bijwerking van 22 november 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen.

De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen. DE EINDEJAARSPREMIE I. Wettelijke verplichtingen werkgever I.1. Voorafbetaling De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen. Deze bijdrage

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Nationale gemengde mijncommissie

Nationale gemengde mijncommissie 1010000 Nationale gemengde mijncommissie Een eindejaarsuitkering... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1977 (4.559)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1996 (42.959)... 7 Premies

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN GEWIJZIGD BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 SEXIES VAN 18 DECEMBER 1990 ---------------------------------

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133)

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November

Newsletter. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November 2015 Newsletter PERSOLIS SA Avenue des faisans 11 6110 Montigny-le-Tilleul www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3 3210000 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Aanvullend dubbel vakantiegeld... 2 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)... 2 Eindejaarspremie... 3 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)...

Nadere informatie

Arbeiders en bedienden van de makelarij en van de verzekeringsagentschappen

Arbeiders en bedienden van de makelarij en van de verzekeringsagentschappen Partena - Vereniging zonder winstoogmerk - Erkend sociaal secretariaat van werkgevers bij M.B. van 3 maart 1949 onder het nr. 300 Maatschappelijke zetel : Kartuizersstraat 45 te 1000 Brussel BTW BE 0409.536.968

Nadere informatie

Technische fiche overwerk Art , WIB 92

Technische fiche overwerk Art , WIB 92 Technische fiche overwerk Art. 275 1, WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Art. 275 1, WIB 92 (werkgevers) - Wet van 03.07.2005 (art. 25 en 27) (BS 19.07.2005) o vanaf 01.07.2005 - Programmawet (I) van 27.12.2006

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/18/032 BERAADSLAGING NR. 14/081 VAN 7 OKTOBER 2014, GEWIJZIGD OP 2 DECEMBER 2014, OP 1 SEPTEMBER 2015 EN

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2010 24 november 2010 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden 3230000 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden Premie voor verplichte aanwezigheid... 2 Eindejaarspremie... 5 Vervoerkosten... 5 De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie