Meer winst met. consumenten versmerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer winst met. consumenten versmerken"

Transcriptie

1 Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1

2 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN DEZE OPDRACHT 5 WAAROM EEN MERK? 5 WAAROM IS EEN VERSMERK LASTIG? 6 II. ACHTERGRONDEN MERKEN 8 NAMEN OF MERKEN? 8 WAT IS EEN MERK? 8 MERKGEVOELIGHEID 9 III. ENDORSED MERKSTRATEGIE 11 FRESH BRAND KEY MODEL SIGN/F-P. DECHERING 11 MERKKEUZE: WEL OF NIET PRODUCTOVERSTIJGEND? 12 WAT IS EEN ENDORSED MERK? 12 MERKSTRATEGIE 13 DE 10 STAPPEN 13 IV. SAMENWERKING&ORGANISATIE 14 VISIE OP (ENDORSED) MERKEN 14 NIEUWE ENTITEIT 14 DOMEIN 14 PARTICIPATIE REDENEN VOOR TUINBOUW ONDERNEMERS 16 STAKEHOLDERS EN PROJECTPARTNERS 16 ORGANISATIE EN AANSTURING 17 BEKOSTIGING ORGANISATIE EN PROJECTEN 17 VERDIENMODEL ORGANISATIE 18 RECHTSVORM 18 V. 24KITCHEN 19 ALGEMENE GEGEVENS 19 DOELGROEPEN 19 KERNWAARDEN 20 WAT IS DE BETEKENIS VAN 24KITCHEN VOOR DE GROENTE SECTOR? 21 24KITCHEN ALS COMMUNICATIEKANAAL EN ENSORSED MERK 21 RETAIL HUISMERK EN WEBSHOP 23 WAAROM NU SAMENWERKEN MET 24KITCHEN? 23 RANDVOORWAARDEN SAMENWERKING 23 DE ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING 24 HOE ZIET DE MENUKAART ERUIT? 25 FINANCIËLE UITWERKING 26 VI. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 27 VII. BRONNEN EN GESPREKKEN 28 BIJLAGE: KRITISCHE SUCCES- EN FAALFACTOREN ORGANISATIE 29 BIJLAGE: TOELICHTING BRANDED CONTENT 30 2

3 Samenvatting Merken vrmen uiteindelijk de enige mgelijkheid m meer nderscheidend vermgen van verse prducten zals grente, fruit, blemen en planten te realiseren en de spiraal van kstprijsriëntatie en lage winstmarges te ntvluchten. Merken bieden de ptentie de winstmarge te vergrten en daarmee de cncurrentiepsitie van het Nederlandse prduct te versterken. In pdracht van SIGN is het vlgende nderzcht en in deze ntitie uitgewerkt: Samenwerking&Organisatie: Uitwerking rganisatiecncept en endrsed merkstrategie; Cncrete uitwerking endrsed merk 24Kitchen. De pdracht mvat het bieden van rendabel geluk en gezndheid aan cnsumenten in Nederland en Duitsland dr de sier- en grenteteelt. De reden van deze pdracht is m het prces van merkdenken- en den te stimuleren, te rganiseren en aansprekende vrbeelden te creëren. Merken vegen naast functinele aspecten extra emtinele argumenten te aan prducten en vergrten het prductnderscheid. Het resultaat is hgere lyaliteit, hger marktaandeel en hger rendement. Versmerken vr grente, blemen en planten) bieden zeer veel kansen en zijn ndzakelijk m duurzaam tegevegde waarde te bieden aan cnsumenten. Versmerken realiseren is lastig mede mdat het eten van grente een basisbehefte is. He dichter bij de natuur en he verder van de cultuur, des te lastiger is het realiseren van versmerken. Beperkende factren vanuit de tuinbuwsectr zijn van culturele aard, schaars aanbd van echt gede prducten, gebrekkige samenwerking, beklemming cllectieve prmtiecampagnes en slecht functinerende ketens. Prducten verschillen in merkgeveligheid. Dit wrdt bepaald dr functinele, expressieve, zek en ervaringskenmerken. De mate van lw-high interest speelt daarbij een rl. De merkgeveligheid is grter naarmate een merk het ntlenen van een identiteit f expressiviteit vergemakkelijkt. Versprducten zijn in ptentie merkgevelig. Sierteeltprducten lijken expressiever en meer high interest dan grente f fruit. Het pbuwen van een individueel cnsumenten A-merk is kstbaar. Het Fresh Brand Key Mdel geeft stapsgewijs aan m van tpprduct, delgrepkeuze tt merkbelfte te kmen. De financiële middelen in de tuinbuw zijn hiervr ntereikend en dat vergt inventief handelen m tt merkresultaten te kmen. Een prductverstijgend endrsed f nderschreven merk is haalbaar. Een endrsed merk verbindt individuele merken dr extra elementen te te vegen. Het kan het cnsumentenvertruwen vergrten. Vrwaarden vr een dergelijke strategie zijn nderling vertruwen tussen prducenten, nderscheidende prducten van hge kwaliteit, jaarrnd verkrijgbaarheid en vldende financiële middelen. Een endrsed merk wrdt geleidelijk tegevegd aan bestaande merken van individuele ndernemers. Deze geleidelijke aanpak is niet bedreigend maar versterkend en vernietigt geen waarde. De pdracht is m aansprekende vrbeelden te realiseren en 24Kitchen is een dergelijk vrbeeld. Deze digitale verszender bereikt wekelijks 2 miljen Nederlanders en is een cmmunicatiekanaal en merk tegelijkertijd. Wat gebeurt er als 24Kitchen en de verse grente&fruit sectr de handen ineen slaan? Als eerste is een breed cmmunicatiekanaal inzetbaar en als tweede kan 24Kitchen als endrsed merk 3

4 dienen. Praktisch bezien: een stickertje p de tmaat met inspired by 24Kitchen. Vele Nederlandse tmaten, paprika s, kmkmmers, sla, prei, appels, aardbeien etc krijgen een gezicht en het merk 24Kitchen maakt de prducten herkenbaarder vr de cnsument. Meer winstmarge vr de prducent is het belangrijkste resultaat. Het rganiseren van de samenwerking met 24Kitchen is feitelijk het runnen van een prject. Het prject rganiseert de samenwerking en financiering, bepaalt mede de inzet van het cmmunicatiekanaal en het endrsed merk 24Kitchen. Ok gaat het prject raamcntracten aan met marktpartijen vr uitvering van bijvrbeeld de kwaliteitscntrle. Het realiseren van schapruimte blijft een rl van de ndernemers. De verbinding tussen meerdere merkprjecten verlpt via een al dan niet virtuele (netwerk)rganisatie Tuinbuw-IP genaamd en verder aangeduid als TIP. IP staat vr intellectueel eigendm en kan variëren van merken(rechten) tt exclusieve distributievereenkmsten. Het is een aparte entiteit en deze brgt een gede structuur en cultuur van samenwerken. De rganisatie vert zelf geen campagnes uit maar begeleidt en verbindt partijen, rganiseert prjecten, cmmuniceert naar stakehlders en de utput zijn raamcntracten. Neutraliteit en vertruwen zijn kritische succesfactren en de rganisatievrm is ndernemersgedreven znder partijen uit te sluiten. Redenen vr ndernemers m te participeren zijn: tegang tt relevante cmmunicatie kanalen, vldende schaalgrtte, delen van ksten alsmede expertise en gemak. Het realiseren van de merkvrdelen, zals prductnderscheid, lyaliteit, marktaandeel en hgere winstmarges zijn vanzelfsprekend de grtste trekkers. TIP wrdt gevrmd dr stakehlders en het streven is m per sectr de tpndernemers actief bij TIP te betrekken. Andere partijen wrden niet uitgeslten maar wrden niet actief benaderd. Samen met prjectpartners wrden de diverse merkprjecten uitgeverd. Het besturingsmdel van TIP kan ndernemers- f participatiegedreven zijn. De rganisatie is lean&mean en de jaarlijkse explitatieksten bedragen 40 duizend eur. Het verdienmdel bestaat uit.a. een afdracht f fee vanuit gerealiseerde prjecten f merken. De vrnaamste cnclusies een aanbevelingen zijn: Versmerken zijn ndzakelijk; Cllectieve prmtie leidt niet tt cncurrentievrdeel vr de Nederlandse tuinbuw; De tijd is rijp vr een andere aanpak van marketing, cmmunicatie en samenwerking. Realiseer een f meerdere endrsed merken; Creëer een cultuur van verbinding en samenwerking en brg dit in een al dan niet virtuele rganisatie; Organiseer samenwerking p een nafhankelijke wijze lean&mean. Creëer draagvlak bij ndernemers en laat ndernemers. Organiseer financiering vr merkprjecten. Dit is een rl vr SIGN; Laat ndernemers direct hun eigen budgetten bepalen en rganiseer vral ndernemersbudget. Vrkm pptten van gelden in de rganisatie; 24Kitchen is de lifeline vr de tuinbuw; Werk samen met 24Kitchen zwel als cmmunicatiekanaal als endrsed merk; Start in de thuismarkt Nederland en breidt daarna uit naar Duitsland en andere landen; Sluit geen partijen uit en hanteer wie betaalt die bepaalt. Dat vrkmt freerider gedrag. Zek een dmein m te starten. Evalueer deze en vergrt vervlgens de samenwerking. Reserveer een klein budget m in 2013 het prces van samenwerking te initiëren en begeleiden. 4

5 I. Merk f geen merk? Reden van deze pdracht Merken bieden de ptentie de winstmarge p tuinbuwprducten te vergrten en daarmee de cncurrentiepsitie van het Nederlandse prduct te versterken. Het is een intrigerende zektcht. De timing van deze pdracht is wellicht perfect mdat de cllectieve prmtie in de tuinbuwsectr in rap temp is afgebrken in het afgelpen half jaar. SIGN prjecten kenmerken zich dr grensverleggend en/f partij verstijgend te zijn. Het grensverleggende van het prject schuilt in de vlgende aspecten: Een beweging initiëren van samenwerking p het vlak van merken; Het realiseren van een geaccepteerd en tegepast endrsed merk; Het pzetten van duurzame samenwerkingsvrmen. In pdracht van SIGN is het vlgende nderzcht en in deze ntitie uitgewerkt: Samenwerking&Organisatie: Uitwerking rganisatiecncept en endrsed merkstrategie; Cncrete uitwerking endrsed merk 24Kitchen. De pdracht mvat het bieden van rendabel geluk en gezndheid aan cnsumenten in Nederland en Duitsland dr de sier- en grenteteelt. Waarm een merk? De keuze vr cnsumenten is en wrdt steeds grter, prducten lijken meer p elkaar en dat stimuleert de cncurrentie tussen prducten. Aankpbeslissingen van cnsumenten wrden vr het vergrte deel p basis van emties genmen. Merken maken het mgelijk m naast functinele aspecten extra emtinele argumenten te cmmuniceren naar de cnsument. De vrdelen van een (vers)merk, znder hier een heel bek aan te wijden, zijn: Het vergrt het prductnderscheid; Het versterkt de lyaliteit en vermindert substitutie; Het vergemakkelijkt het vergrten van marktaandeel; Het leidt tt hgere mzet en marges; Interbrand is een bekend en grt merkadviesbureau dat jaarlijks de Best Glbal Brand Tp-100 samenstelt. Dat is een rangschikking van s werelds hgst gewaardeerde (in eur s) merken en dat det zij p basis van 10 factren: Interne factren: Helderheid, betrkkenheid, bescherming en reactievermgen; Externe factren: Authenticiteit, relevantie, differentiatie, cnsistentie, aanwezigheid en begrip. Cca Cla is nummer 1 met een berekende merkwaarde van 78 miljard dllar, gevlgd dr Apple en IBM met respectievelijk 77 en 76 miljard dllar. In de tp-100 kmen 12 drankmerken (Cca Cla) f drankketen-merken (Starbucks) en 7 vedingsmiddelenmerken (Kellggs) f vedingsmiddelenketenmerken (McDnalds) vr. Merken uit de verssectr (agrarisch breed) kmen niet vr in de Interbrand Tp

6 De Brand Asset Valuatr van Yung&Rubican Brands -in Nederland vert BrandAsset Cnsult het mdel als methdiek- gaat uit van de vlgende 4 pijlers van een merk. De invulling vr Rituals, Ggle en Mazda geeft een ged beeld van praktische invulling van de pijlers. Waarm is een versmerk lastig? In de versbranche en zeker de tuinbuw zijn weinig merken te nderscheiden. Een belangrijke reden hiervr is dat het eten van grenten dr cnsumenten ng steeds een basale levensbehefte is. Merken lijken eerder gekppeld te zijn aan cultuur dan aan natuur. He dichter prducten bij basale levensbeheften f natuur staan des te lastiger het realiseren van merken is, he dichter bij de cultuur des te gemakkelijker. Vanuit tuinbuwsectr perspectief zijn de faalfactren hiervan zijn: Cultuur: Prduct: Samenwerking: Ontbreken van langere termijn visie; Prduct en kstprijs riëntatie van prducenten; Onvldende willen begrijpen van de kracht van marketing; en daardr nvldende marketing expertise; en daardr nvldende marketingbudget. Te weinig nderscheidende prducten; Te lage kwaliteit van de prducten; Ontbreken van jaarrnd verkrijgbaarheid van specifiek prduct; 6

7 Keten: Cllectieve prmtie en de lage betrkkenheid erbij; De vele versnipperde individuele prducentenbelangen; Gebrekkige infrmatie drstrm van cnsument naar prducent; Rl van de handel (geen prductverantwrdelijkheid en weinig interesse in kwaliteit); Overheersing grtwinkelbedrijf (bij AGF); En mede daardr gebrek aan durf; Merken vrmen uiteindelijk de enige mgelijkheid m meer nderscheidend vermgen van verse prducten (grente-fruit-blemen-planten) te realiseren en de spiraal van kstprijsriëntatie en lage winstmarges te ntvluchten. 7

8 II. Achtergrnden merken Namen f merken? In de tuinbuw is sprake van een vervled aan ras,- prduct-, distributie- f merknamen. In het afgelpen decennium hebben veel ndernemers geïnvesteerd in marketing als lgische aanvulling p de kstprijs geriënteerde prductstrategie. Grfweg is een aanname dat het aantal (merk)namen in de glastuinbuw nder glas gelijk staat aan het aantal bedrijven t.w (brn: CBS 2012) en dat mvat prductnamen, distributienamen, verkepelende namen. Dit afgezet tegen een prductiewaarde (brn: PT 2012) van 4,1 miljard eur (ptplanten en snijblemen) en 1,8 miljard eur (glas- en vllegrndsgrente) betekent het een mzet van ruim 1 miljen eur per naam. Stel dat alle namen p de Nederlandse markt beschikbaar zijn dan heeft elke naam een marktaandeel van veel minder dan 0,1%. Overigens bepaalt de cnsument uiteindelijk f een prductnaam een merk is (perceptie tegevegde waarde). De uitdaging is m van een prductnamenbrij tt merkenfcus te kmen met uiteindelijk als del m z direct mgelijk met de eindgebruiker te cmmuniceren. Merken zijn een belangrijke drager van dergelijke cmmunicatie. Veel ndernemingen in de tuinbuw zijn te klein (gemis aan financiën en/f expertise) m zelfstandig merken te ntwikkelen. Ok cllectieve campagnes kunnen individuele merkntwikkeling belemmeren (brn: Riezebs 2005). Als laatste staat de kstprijs- en prduct riëntatie van de tuinbuw het merk denken in de weg. Natuurlijk bevestigen enkele zeer gede uitznderingen deze regel zals Tasty Tm. Wat is een merk? De kaders zijn: In juridische pzicht: Een merk is een bepaald wrd, afbeelding, geluid f kleur waarvr geldt dat er iemand (de merkhuder) is, die het als enige mag gebruiken binnen een regi vr een bepaald handelsdel; In marketing pzicht: Een merk is een dr een bedrijf gehanteerde naam en/f symbl vr prducten f diensten die bij mensen bepaalde assciaties f emties prept en daaraan zijn waarde ntleent. Gezien deze definities en het lage marktaandeel per prductnaam wrdt bewust gesprken ver namen en geen merknamen. Waarm is een merk belangrijk? Een merk bevat vr cnsumenten bewust en nbewust veel infrmatie, beïnvledt huding en gedrag van de cnsument, leidt tt extra nderscheid, maakt het kpprces makkelijker, vergrt lyaliteit en resulteert uiteindelijk tt een lagere prijsgeveligheid en hgere winstmarges. Merken zijn er in vele verschijningsvrmen zals: A-merken, huismerk, paraplu merken, distributie- f handelsmerken, c-merken en dan ng het nderscheid tussen zaken- (B2B) en cnsumenten (B2C) merken. De fcus in dit dcument ligt p B2C merken. 8

9 Merkgeveligheid Niet alle prducten kennen een even grte merkgeveligheid (brn: Riezebs et al). De merkgeveligheidsmatrix verduidelijkt dit. Telichting: Functineel: Het prduct heeft verwegend een functinele gebruikswaarde vr de cnsument; Water lest de drst f 2 ns grente per dag is geznd Expressief: Met het prduct kan de cnsument iets ver zichzelf cmmuniceren naar anderen; Een BMW straalt dynamiek uit f deze plant past in een luxe interieur Zek: Vrafgaand aan de aankp is het prduct ged te berdelen; De tafel ziet er mi uit en de afmetingen passen f de blemkl is grt geneg vr 4 persnen. Ervaring: Tijdens af na gebruik is het prduct pas te berdelen; Het advies bleek inderdaad betruwbaar f de hudbaarheid van de blemen bleek ged. Naast deze kenmerken is k de mate waarin cnsumenten zich een identiteit kunnen ntlenen aan een merk bepalend vr de merkgeveligheid. De merkgeveligheid is grter naarmate met merk het ntlenen van een identiteit vergemakkelijkt f vergrt. Het LEI stelt (Brn: LEI mnitr 2003 Versprducten nder merknaam hebben tekmst, grep respndenten uit het vak zelf en geen cnsumenten) dat verse prducten ervaringsprducten zijn. Onderzek van Rik Riezebs en Karin Zimmerman (Brn: Merken in de Tuinbuw, Klickt 2005) nuanceert deze uitspraak en geeft aan dat binnen de versgrep grte verschillen aanwezig zijn. Uit dit laatste nderzek blijkt dat versprducten in ptentie merkgevelig kunnen zijn. Van de 12 nderzchte categrieën waren eieren en melk de enige versprducten en deze scrden een relatief hge merkgeveligheid namelijk een vijfde en derde plaats. Het huismerk Albert Heijn deed de scres mhg schieten. Plantaardige prducten zijn niet nderzcht. De cnclusie dat versprducten in ptentie merkgevelig kunnen zijn. He expressiever en he meer ervaringskenmerken van tepassing zijn vr een prduct des te merkgeveliger is het. He meer plusjes in de grafiek he hger de merkgeveligheid. 9

10 Als teveging p het mdel van Riezebs zijn de aspecten lw- en high interest tegevegd. De aanname is dat een lw interest prduct minder merkgevelig is dan een high interest prduct. Gezien de genschijnlijk wat tegenstrijdige resultaten tussen beide nderzeken zijn in de nderstaande grafiek de diverse prductgrepen enigszins diplmatiek in het midden van de verticale as weergegeven. Het gaat in deze niet m de exacte maar meer m de relatieve psitie en vral de gewenste richting. De pijlen geven de gewenste richting aan. Het spreekt redelijk vr zich dat sierteeltprducten expressiever zijn dan grente f fruit. Ok zijn ze iets meer high interest. Het bereiden van een maaltijd is namelijk in de afgelpen decennia verwrden tt een assemblage van veelal vrverpakte cmpnenten f het verwarmen van een kant&klaar maaltijd. De interesse van de cnsument naar het verse grente f fruit prduct lijkt derhalve relatief laag. Op dat vlak zullen derhalve de eerste (merk)stappen ndernmen meten wrden. 10

11 III. Endrsed merkstrategie SIGN/F-P. Dechering Fresh Brand Key Mdel Op basis van de merkgeveligheid is het vlgende merkenstappenplan relevant: De juiste prduct intrinsieke waarde Het uitgangspunt is dat alleen met gede -bewust ruim mschreven- prducten een merk is p te buwen. Ged kan bijvrbeeld een nderscheidende verschijningsvrm f uitmuntende kwaliteit (zals hudbaarheid) zijn. Delgrep Keuze vr de passende en bereikbare delgrep beheft verder geen telichting. Van lw naar higher interest De basis is het ervaring krijgen met verse prducten. Ged vrbeeld is de aanpak van 24Kitchen, waar TV kks zals Rudlph van Veen, kken en het gebruik van verse ingrediënten weer ppulair maken. Het resultaat is dat in de perceptie van de cnsument eten niet uitsluitend uit pakjes kmt maar dat je het zelf p een leuke manier kunt bereiden, en het is ng geznd k. Ander vrbeeld ver jngeren cmmunicatie is: Appels eten is ster (en ze zijn ng geznd k), benadruk de expressiviteit i.p.v. functinaliteit waardr het eten high interest wrdt. Vr sierteeltprducten gaat een vergelijkbare vlieger p. Er zijn maar heel weinig mensen die blemen f planten niet mi vinden alleen is men vergeten ermee m te gaan. TV tuinprgramma s zals Eigen Huis&Tuin f Rb s grte tuinverbuwing zijn redelijk ppulair en stimuleren het gebruik. Verse prducten kunnen dus ppulairder -lees higher interest- wrden. Van functineel naar expressief He zichtbaarder het gebruik he meer expressieve kenmerken een prduct heeft naast de puur functinele aspecten. Een vers vrbeeld: Als het ster is m een appel te eten dan zijn jngeren eerder erte geneigd dan als de nadruk p gezndheid ligt. Naast zek- k ervaringskenmerken Als een prduct een (psitief) verrassende ervaring plevert dan is dit een extra ervaringskenmerk. Een vers vrbeeld: Rzen die langer staan dan verwacht f men reageert psitief p het eten van Sneptmaatjes. Het laden van het merk middels pbuwen merkessentie Bij het laden van het merk gaat het m zaken zals psitinering, prpsitie en uiteindelijk de merkbelfte. De merkessentie bestaat uit de vlgende aspecten: vrdelen, nderscheid, gelfwaardigheid, waarden en relevantie f (maatschappelijke) betekenis. Uiteindelijk is het de cnsument als klant die de merkessentie bepaalt. Het merkenstappenplan is vrmgegeven in het Fresh Brand Key Mdel SIGN/F-P. Dechering p de vlgende pagina. Naast de figuur zijn enkele vrbeelden van merken f campagnes geplaatst uit de tuinbuw. Cllectieve campagnes richten zich vral p functinele cmmunicatie en/f zijn niet direct aan een specifiek prduct f merk gekppeld. Wel kan cllectieve prmtie een gede basis zijn vr het realiseren van merken. (Het Fresh Brand Key mdel is gebaseerd p het Brand Key Mdel. Dat mdel kent verschillende vrmen en wrdt.a. dr Unilever gebruikt. Het Fresh Brand Key Mdel is een uitgebreide en eigentijdse versie tegespitst p verse prducten) 11

12 Merkkeuze: wel f niet prductverstijgend? Des te hger in het Fresh Brand Key Mdel des te specifieker de marketingcmmunicatie en des te meer het gaat m herkenbare prducten. De keuze die ng gemaakt dient te wrden is f het een individueel prduct dan wel een prductgrep betreft, p cnsumenten niveau welteverstaan. Het realiseren en nderhuden van individuele cnsumenten A-merken kst zeer veel geld. De aanname is dat de financiële middelen in de tuinbuw vralsng te beperkt zijn m individuele merken p cnsumenten niveau te realiseren. De belangrijkste resterende prductverstijgende mgelijkheden zijn: paraplu- f prductgrep merk c-branding Een paraplu- en prductgrepmerk vertnen grte vereenkmsten en vandaar dat deze nder een nemer zijn vermeld. C-branding is interessant mdat aangeslten kan wrden bij een bestaand merk en dat is als het ware een springplank vr vers. De cmbinatie van beide is een endrsed merk dat vr een grtere prductgrep van tepassing is, bijvrbeeld sierteelt als geheel f grenteteelt als geheel. SIGN/F-P. Dechering Figuur: Fresh Brand Key Mdel Wat is een endrsed merk? Endrsed betekent letterlijk nderschreven en een endrsed merk is een merk dat andere prductmerken verbindt. Het wrdt tegepast bij prducten f diensten die nauw verwant zijn en een vergelijkbare prpsitie, belfte, functinaliteit f emtie hebben f teweeg brengen. Een endrsed merk is een extra drager f afzender van een prduct. Vrbeeld Cup-a-sup (van Unx). Het mederbedrijf fungeert hier als endrsed merk. Vrdeel van een endrsed merk is dat het geleidelijk tegevegd kan wrden aan bestaande merken van individuele ndernemers (geleidelijk, niet bedreigend, versterkend, geen waardevernietiging). 12

13 Kenmerken van een endrsed merkarchitectuur zijn: Prducten zijn nderling verbnden dr het endrsed merk; Elk prduct heeft zijn eigen merkwaarde (naam, lg, belfte etc); Elk prduct kan p zichzelf staan met zijn eigen merk aanpak; Het endrsed merk vegt een verkepelende merkbelfte te, geeft de cnsument extra vertruwen en versterkt daarmee het individuele prduct. Het endrsed merk kan extra stimulans vr crss selling zijn; Een endrsed merk past bij een grtere prductgrep- f categrie; Een endrsed merk kan zichtbaar maar k nzichtbaar (iedereen weet dat BMW de Mini prduceert) wrden tegepast. De valkuilen f faalfactren van een endrsed merk(strategie) in de tuinbuw zijn: Onderling wantruwen van cllega kwekers in elkaars prductkwaliteit; Onvldende lange termijn hrizn; Te weinig nderscheidende prducten; Te lage kwaliteit van de prducten; Ontbreken van jaarrnd verkrijgbaarheid; Intern i.p.v. delgrep geriënteerd; Te weinig financiële middelen beschikbaar. Merkstrategie Merkstrategieën starten veelal vanuit de missie en visie van het betreffende bedrijf, het businessplan f verkpplan. Het marketingplan beschrijft de delgrepen en delstellingen en is uitverend m de bedrijfs- f verkpdelen te ndersteunen. Het bijzndere aan deze pdracht is dat nch een eenduidige tuinbuw sectrvisie, nch een verkepelend bedrijf f marketingplan bestaat als basis vr de merkstrategie. Het gevaar bestaat dat met een srt quasi neklnialistische huding gedacht wrdt die merkstrategie vr bijvrbeeld Duitsland fixen we wel even vanuit Nederland. Dat zu cmpleet vrbij gaan aan een delgrepgerichte benadering, de kern van de marketing. De 10 stappen Ondanks deze faalfactren en het risic van een neklnialistische huding is het mgelijk m een basis endrsed merk strategie te realiseren. De vlgende 10 stappen zijn praktisch van aard en passen bij de tuinbuwsectr: Stap 1: Ontwikkelen van een (endrsed) merken visie (hier staan we nu); Stap 2: Selecteren van tp kwaliteit prducten; Stap 3: Bepalen van delgrepen en markten; Stap 4: Definiëren van de merk prjecten; Stap 5: Frmeren rganisatie en verkrijgen draagvlak; Stap 6: Aansluiting zeken bij bestaande merken en/f rganisaties; Stap 7: Organiseren financiering; Stap 8: Tepassen van het Fresh Brand Key Mdel; Stap 9: Realiseren van de uitvering; 13

14 Stap 10: Mnitren en evalueren van de resultaten. IV. Samenwerking&rganisatie Visie p (endrsed) merken Bij de cnstatering van veelheid aan merken is het niet de vraag wat zijn de gede f slechte vrbeelden. Iedere individuele ndernemer heeft hierver namelijk zijn beeld. Het gaat er juist m wat een merk kan tevegen aan alle bestaande namen en merken. De tuinbuw kenmerkt zich dr kleinschalige MKB bedrijven die veelal te klein zijn m zelfstandig merken te ntwikkelen. Dit betekent dat de plssing -vr zwel het merk zelf als de rganisatie ervan- het individuele bedrijf verstijgt. Nieuwe entiteit Als werknaam wrdt Tuinbuw-IP, verder aangeduid als TIP gebruikt vr een nieuwe entiteit die zich bezigheid met merken in de tuinbuw. IP staat verigens vr intellectual prperty. Waarm een nieuwe entiteit? Bestaande cmmerciële f cllectieve rganisaties hebben hun eigen dynamiek en belang. Zeer zwart-wit beredeneerd hebben cllectieve rganisaties belang bij generieke campagnes en cmmerciële marketingbureaus bij z veel mgelijk individuele merken. TIP nderbrengen bij bestaande rganisaties is derhalve niet vanzelfsprekend. Een ng veel belangrijkere reden vr een nieuwe entiteit is dat bedrijven en merken gebuwd zijn p mensen, f p zijn minst de visies en realisatievermgen van mensen. Ng steeds wrdt veel waarde gehecht aan het cred structure fllws strategie (brn: Chandler 1962) maar het mgekeerde is juist de nieuwe werkelijkheid. Structuur en cultuur bepalen de strategie. Een sprekend vrbeeld is Rijk Zwaan. Zij stellen de cultuur, de mensen en bijvrbeeld de medewerkers tevredenheid centraal en het vak van grentezaden veredelen is dan een lgische resultante. Dat geeft het belang van een nieuwe TIP entiteit weer. Eerst zal een gede structuur en cultuur van samenwerken gerealiseerd meten zijn alvrens verder te kunnen buwen aan merken. Dmein TIP is gespecialiseerd in het beheer en explitatie van intellectueel eigendm zals merken, explitatierechten, distributierechten, ctrien en rassen. De fcus van dit dcument beperkt zich tt merken en explitatierechten. 14

15 Wat wrdt nder het beheer van merken en explitatierechten verstaan? Het cntinueren van bestaande merken: Organisaties en bedrijven kunnen merken nderbrengen bij TIP m het gebruik c.q. draagvlak te vergrten f m simpelweg het merk f recht te stallen. Dr het wegvallen van steeds meer cllectieve financiering, zals BBH en G&F Bureau, dreigen merken te verdwijnen die wel waarde hebben. Deze kunnen geparkeerd dan wel geëxpliteerd wrden dr TIP. Het realiseren van nieuwe merken: Stakehlders kunnen TIP inschakelen vr het begeleiden van een merken samenwerking en het brgen van het intellectueel eigendm. De taken van TIP zijn: prcesbegeleiding m samenwerking tussen de stakehlders te faciliteren; rganiseren van financiering; cmmunicatie m stakehlders bij TIP te betrekken; registreren van de rechten zals dmeinnamen en merken in de betreffende registers; aangaan vereenkmsten met eigenaren merken en/f rechten; verstrekken licenties aan gebruikers; bewustwrding creëren van de waarde van (endrsed) merken; De utput van TIP zijn feitelijk raamcntracten ten beheve van de stakehlders. GrentenFruit Bureau en Blemenbureau Hlland zijn beide cllectieve marketingcmmunicatie bureaus van Nederlands f in Nederland verhandeld prduct. Beide rganisaties hadden als del het imag en bijvrbeeld de beleving van prducten te versterken middels vrij generieke cnsumenten campagnes. Financiering van de rganisaties is middels een cllectieve heffing en de aansturing vindt plaats dr belangenrganisaties zals DPA, NFO, FlraHlland en VGB. 15

16 Waarin verschilt TIP van de bestaande cllectieve rganisaties? Het is geen marketingcmmunicatiebureau en vert geen campagnes uit; Het gaat niet m cllectieve maar specifieke merk marketingcmmunicatie; Het dmein aangaande intellectueel eigendm is breder (merken, rechten etc); Financiering vindt uitsluitend plaats dr daadwerkelijke gebruikers. TIP heeft kenmerken van een zgenaamde Trusted Third Party afgekrt tt TTP. Een TTP is een nafhankelijke derde die dr partijen wrdt vertruwd vr de uitvering van bepaalde activiteiten. Het begrip TTP is in de autmatiseringswereld bekend en een TTP verzrgt bijvrbeeld de uitgifte van certificaten ten beheve van een veilige gegevensuitwisseling. In de bijlage zijn de kritische succes- en faalfactren van TIP pgenmen. Deze kritische succesfactren bepalen mede de rl van SIGN in TIP. Een directe sturende participatie in TIP ligt niet direct vr de hand vanwege de impact p de gewenste nafhankelijkheid. Wel is samenwerking mgelijk p merk-prject niveau. SIGN heeft wel de aanzet gegeven tt TIP en die inzet zu p een financiële wijze verrekend kunnen wrden. Participatie redenen vr tuinbuw ndernemers Redenen vr ndernemers m te participeren zijn: tegang tt relevante cmmunicatie kanalen; vldende schaalgrtte vr het realiseren van marketingcmmunicatie impact bij cnsumenten; delen van ksten en expertise alsmede gemak; realiseren van merkvrdelen (prductnderscheid, lyaliteit, marktaandeel; hgere mzet en marges Stakehlders en prjectpartners Stakehlders De belangrijkste stakehlders zijn enerzijds de ndernemers in de tuinbuw zals telers en veredelaars en anderzijds partijen die (explitatie f distributie)rechten verstrekken. Cmmerciële f cllectieve marketingcmmunicatie bureaus zijn geen stakehlder maar kunnen mgelijk wel in de uitvering een bepaalde rl vervullen. Het streven is m per sectr (sier- en grenteteelt) de tp-10 veredelaars en tp-10 telers (10 planten, 10 blemen, 10 grenten en 5 verig) actief bij TIP te betrekken. Zij vrmen immers de duurzame basis van de sectren. Andere partijen wrden niet uitgeslten maar wrden niet actief benaderd. Met deze grep van ca. 40 stakehlders wrdt de basis van TIP gefinancierd. Zij vrmen als het ware de stuurgrep en de vrdelen vr hen zijn: kers bepalen en indienen en/f berdelen van merkprjecten. Prjectpartners Merk prjecten wrden pgezet dr prjectpartners. TIP kan dus meerdere prjecten hebben, elk prject heeft zijn eigen grep prjectpartners en verlap van partners tussen de prject is natuurlijk mgelijk. TIP werft uitsluitend gelden vr cncrete prjecten met prjectpartners en kmt direct ten gede van de merken en de belanghebbenden. 16

17 Organisatie en aansturing Het is aanbevelingswaardig m vanuit rganisatrisch perspectief pen te staan vr aansluiting van andere partijen zals branche- en/f belangenrganisaties. Niet uitsluiten maar aanhaken en mbiliseren is altijd beter dan plariteit verrzaken. De situatie zals in de paragraaf Stakehlders en prjectpartners is geschetst betreft het 100% ndernemersmdel. Aansluiting van brancherganisaties impliceert dat ndernemers de dr hen aangewezen bestuurders een rl in de aansturing van TIP geven en kmen dan iets meer p afstand te staan. In de prjecten zullen ndernemers te allen tijde direct betrkken meten zijn. Het ndernemersmdel en het participatiemdel zijn twee uitgangspunten vr de pbuw van de TIP rganisatie. Uiteraard zijn hier weer vele varianten met telkens eigen vr- en nadelen uit te destilleren. De rganisatrische kritische succesfactren zullen te allen tijde ged in genschuw genmen meten wrden. Op de vlgende pagina zijn de beide mdellen weergegeven. Bekstiging rganisatie en prjecten De stakehlders financieren de basis rganisatrische ksten van TIP: Lidmaatschap: Het lidmaatschap dient ter dekking van de basisksten van de rganisatie (rganiseren samenwerking, prcesbegeleiding alsmede cmmunicatie algemeen belang merken). Indien rganisaties later instappen dan betalen zij een extra instapfee; Percentage ver ingekchte cmmunicatiemedia (ptineel). De explitatieksten van TIP kunnen lean&mean zijn: eur s TIP trekker (inhuur ½ d/wk) ,- cmmunicatieksten (veel gebruik maken middelen stakehlders en partners) 5.000,- algemene en verige ksten ,- TOTAAL ,- per stakehlder (uitgaande van het ndernemersmdel) 1.000,- De initiële ksten van TIP zijn a eur. 17

18 De prjectpartners financieren de prjecten en de daaraan gerelateerde ksten: Registratie: Prjectpartners betalen een prjectregistratie bijdrage. Hierin wrdt een nderscheid gemaakt tussen wel/niet kern stakehlders en mgelijke latere instappers. Latere instappers betalen hgere registratieksten en mgelijk k hgere ksten vr deelname in bepaalde media; Prjectksten: Hiernder vallen bijvrbeeld het inhuren van expertise, media f het registreren van de rechten (kstenmaker-kstendrager principe). Uitgangspunt is dat elk prject vr TIP budgettair neutraal draait en de winst is vr de prjectpartners. Verdienmdel rganisatie In de paragraaf Waarm merken? zijn de vrdelen van merken weergegeven. Een merk: vergrt het prductnderscheid; versterkt de lyaliteit en vermindert substitutie; vergemakkelijkt het vergrten van marktaandeel; leidt tt hgere mzet en marges; Vr tuinbuwndernemers -telers- ligt de winst van TIP derhalve p deze geschetste merkvrdelen. Daarnaast is het verdienmdel van TIP als vlgt: explitatiefee van eigen merken en mgelijk gerelateerde verkpkanalen; afdracht van een licentievergeding aan de funders van TIP; schaalvrdelen: delen van ksten m merken te realiseren; gezamenlijke inhuur (marketing)expertise. Rechtsvrm Vrwaarden waaraan de juridische entiteit met vlden zijn: Bescherming tegen ngewenste vername; Mgelijkheid uit efenen van invled dr eigenaren en gebruikers van de rechten; Beperking aansprakelijkheid Gede waarbrging cntinuïteit Relatief eenvudige te- en uittredingsvrwaarden Maken en mgelijkheid uitkeren winst Verkpbaarheid entiteit Tezicht en uitvering zijn gescheiden De meest vr de hand liggende rechtsvrmen zijn de cöperatie en de naamlze venntschap f eventueel een beslten venntschap met een (stichting) administratiekantr f de maatschappelijke nderneming die in de tekmst wellicht mgelijk gaat wrden. 18

19 V. 24Kitchen Algemene gegevens Het digitale TV kanaal 24Kitchen presenteert zich als eerste en enige crss mediale fdkanaal in Nederland met een 24/7 prgrammering. Bij 5,2 miljen huishudens (CBS 2012: 7½ miljen in Nederland) is de zender te ntvangen. Het bereik in de leeftijd van 6 jaar en uder bedraagt wekelijks 2,2 miljen en maandelijks ruim 3½ mensen (Brn: 24Kitchen *gegevens t/m week ). Naast Nederland is de zender in Prtugal, Servië, Slvenië, Bulgarije, Turkije (start december 2012) en Finland te zien. Vr Duitsland, Engeland, Scandinavië, Frankrijk en Spanje bestaan cncrete plannen vr Kitchen is een multimediaal platfrm en naast de beschreven TV resultaten is het nline bereik aanzienlijk (bijna 1,5 miljen bezekers per maand w.v. 60% unieke). Daarnaast heeft men een nieuwsbrief bereik van 120 duizend mensen en een digitaal magazine met een plage van 95 duizend. Verder is 24Kitchen sinds maart 2013 bij Jumb p de winkelvler te zien. In ktber 2011 is 24Kitchen vr het eerst de lucht in gegaan en bestaat dus ruim anderhalf jaar. Eigenaren zijn Fx Internatinal Channels Benelux (FICB) vr 51% en Jan Dekker Hlding (de directeur) vr 49%. Men heeft veel in de zender geïnvesteerd, werken nu fte en men verwacht in 2013 zwarte cijfers te schrijven. Delgrepen De delgrepen zijn mderne, geëmancipeerde, ged pgeleide vruwen en mannen tussen de 20 en 65 jaar, die balans zeken tussen werk, gezin, relatie, vriendschappen en tijd vr zichzelf. Ze zijn sterk geïnteresseerd in nderwerpen als kken & eten en aan uitgebreid kken besteden ze veel tijd. delstellingen van 24Kitchen zijn bijvrbeeld: Mensen mtiveren en inspireren m meer aandacht te geven aan hun veding; Inhud geven aan het begrip geznde veding; Mensen weer leren kken en het plezier in kken terugbrengen; Aandacht vr alles dat met fd te maken heeft, in een internatinale culturele traditie. De Enkele kanttekeningen in relatie tt de tuinbuwsectr en cmmunicatie zijn: Te veel fcus p gezndheid maakt het lastiger p als het ware te stijgen in het Fresh Brand Key Mdel; Meer aandacht is derhalve gewenst vr het leggen van de relatie tussen verse grenten en expressiviteit m het tt een meer high interest prduct te maken; Zrg vr vldende relatie naar de cultuurzijde van de maatschappij i.v.m. de merkgeveligheid van verse prducten. 19

20 Kernwaarden De kernwaarden van 24Kitchen zijn in de vlgende figuur weergegeven. Eerlijkheidshalve met pgemerkt wrden dat deze allemaal waar zijn maar dat er wel iets meer fcus mag zijn. Daarnaast is 24Kitchen precht bezig m eerlijke en z herkenbaar mgelijke verse prducten te presenteren: geen e-nummers maar vers-nummers. In relatie tt de tuinbuwsectr en cmmunicatie zijn de belangrijkste kernwaarden: autriteit, inspirerend, tegankelijk en infrmatief. De segmentatie naar leeftijd, geslacht en welstandklasse geeft aan dat de 24Kitchen kijker een redelijke drsnede is van de Nederlandse bevlking (iets hgere leeftijd, relatief meer vruwen en de wat hgere welstandsklassen). Makkelijke maaltijd. De prductie van de frmats is gestandaardiseerd p basis van pnames in hfdzakelijk de studikeuken. De prductgrepen vlees, vis, bakkerij en grente en fruit alsmede de diverse interessegrepen kmen p deze wijze ged aan bd. Deze aanpak is sterk maar ndzaakt wel tt cnstante vernieuwing m delgrepen te blijven beien en binden. 20

21 Wat is de betekenis van 24Kitchen vr de grente sectr? Het spreekt vr zich dat het raakvlak de grente&fruit sectr is, met de nadruk p Nederlandse grenten zwel vllegrnd als glas. De betekenis vr de sectr is dat 24Kitchen kken weer interessant en relevant maakt, grenten liften erp mee en wrden weer een high interest prduct, kken vr elkaar neemt in belangstelling te ( expressieve kenmerken aan grenten) en de recepten vegen tevens ervaringskenmerken te. Oftewel grenten stijgen p de ladder van het Fresh Brand Key Mdel. En wekelijks kmen z n 2 miljen mensen ermee in aanraking, dat is een stevig bereik en een ged uitgangspunt vr merkpbuw. De betekenis van 24Kitchen is meerledig: Cmmunicatiekanaal van verse prducten in Nederland en andere al dan niet Eurpese landen; 24Kitchen als endrsed merk vr verse grenten(&fruit). De betekenis van de tuinbuwsectr vr 24Kitchen is eveneens grt en vermeldenswaardig. Natuurlijk is de sectr een grte ptentiële financiële spnsr. Minstens z belangrijk is de binding met de sectr dat resulteert in gede infrmatievrziening. Dat maakt het makkelijker m de ziel van de zender verder te versterken. En als p elke verse grenten een sticker van 24Kitchen is geplakt dan versterkt dat het merk 24Kitchen enrm. 24Kitchen als cmmunicatiekanaal en endrsed merk Aangeslten partijen in de grentesectr kunnen 24Kitchen als endrsed merk gebruiken. Het endrsed merk vegt een verkepelende merkbelfte te en geeft extra herkenbaarheid en vertruwen aan cnsumenten. Praktisch bezien ziet het er bijvrbeeld als vlgt uit: Veredelaar GreenBreed gebruikt vr haar tmatenras Greenbite als extra ndersteunend merk 24Kitchen: Greenbite inspired by 24Kitchen. Greenbite is verigens een fictief merk. Ok prducenten kunnen 24Kitchen als extra element aan het prductlg van hun afzetrganisatie tevegen. Enkele vrbeelden zijn: Merklze kmkmmer met 24Kitchen lg Prductmerk (fictief) ndersteund dr 24Kitchen lg Bedrijfsmerk gebruikt als prductmerk ndersteund dr 24Kitchen lg 21

22 Prducenten gebruiken beide merken in hun cmmunicatie naar de handel en de handel p haar beurt gebruikt het m het lg 24Kitchen zichtbaar in het supermarktschap te krijgen. De kracht schuilt in de cmbinatie en cnvergentie van alle afznderlijke cmmunicatiemiddelen dr de gehele keten. Samenwerking vindt plaats p basis van tegevegde waarde en geen gedwngen winkelnering. Het in zee gaan met 24Kitchen betreft enerzijds de inzet van het cmmunicatiekanaal (mediawaarde) en anderzijds het verkrijgen van het recht m 24Kitchen als merk te gebruiken. Cmmunicatiekanaal 24Kitchen bestaat uit vele verschillende nderliggende prgramma s zals: De Taste f Life Basics: Meesterkk Rudlph van Veen gaat terug naar de basis van kken, geeft vrlichting ver Nederlandse prducten en bezekt kwekerijen; Verstip: Snelle inspiratie vr een geznde maaltijd; De makkelijke maaltijd: De makkelijke en geznde drdeweekse maaltijd klaarmaken. Verse prducten kmen p verschillende manieren aan bd in de prgramma s: Als naamls versingrediënt; Nadrukkelijker met bijvrbeeld achtergrnd infrmatie; Prduct Placement *) : het merk in beeld in een cntent blk; Een specifiek merk dat zichtbaar in beeld wrdt gebracht; Infmercials *) en crm s *) tussen de prgramma s. Ok is het mgelijk m een eigen frmat -al dan niet gebaseerd p een bestaand frmat zals Taste f Life basics- samen met 24Kitchen te ntwikkelen. Dit nemt men Advertising Funded Prgrams. *) : Zie telichting begrippen branded cntent in de bijlage. 24Kitchen als endrsed merk Alle Nederlandse verse grenten van nbesprken tpkwaliteit mgen het label 24Kitchen veren. TIP krijgt het recht m het merk te gebruiken (licentie). De synergie tussen enerzijds het cmmunicatiekanaal 24Kitchen en anderzijds de prductspecifieke cmmunicatie heeft een enrm ptentieel. Het merkgebruik kan bijvrbeeld p verschillende manieren met kmkmmer als vrbeeld: Naamlze kmkmmer plus een 24Kitchen stickertje; Kmkmmer met handelsmerk plus een 24Kitchen stickertje; Merkkmkmmer plus een 24Kitchen stickertje. Zals het Fresh Brand Key Mdel aangeeft is een intrinsiek en kwalitatief uitstekend prduct de allereerste vrwaarde m tt merkprpsities te kmen. Als 24Kitchen als endrsed merk wrdt gebruikt dan is een bjectief kwaliteitsbeleid vereist. De keuze is m aan te sluiten bij een bestaande standaard (ISO, GlbalGAP, BRC, Hygienecdes etc), zelf een nieuw prtcl te ntwikkelen f een cmbinatie. De rl van TIP is m het kwaliteitsbeleid vast te stellen en een raamcntract met uitverende partijen aan te gaan (SGS, AQS, Kiwa f TÜV). De wijze van gebruik van het 24Kitchen label is belangrijk in relatie tt de psitinering en de prpsitiemerkbelfte. De vlgende vrbeelden gaan steeds verder in de claim van kwaliteit: Inspired by 24Kitchen; Advised by 24Kitchen; Apprved by 24Kitchen. 22

23 Het is aan te bevelen m met inspired by 24Kitchen te starten. Dit is de meest tegankelijke benadering, ligt het dichtst bij het prduct en legt de minste kwaliteitclaims. Retail huismerk en webshp Een verdergaande vrm van samenwerking is het veren van 24Kitchen als huismerk vr retailers. Dit is feitelijk een variant van de endrsed merk strategie. Hierbij wrdt het retailmerk gekppeld aan 24Kitchen. Hiervr is samenwerking met een fd service prvider ndig vr de realisatie. Een grte cnsumenten webshp vr verse prducten bestaat ng niet. Kleine bedrijven met veelal streekprducten zals Oreginal, Versplazashp f Brieljant bedienen meestal een regi en hebben geen landelijke dekking. De webshp Versvandekweker is nlangs gestpt en de matige aanlp is verrzaakt dr gebrekkige marketing en lgistiek. Een 24Kitchen verse grente&fruit webshp zu een marketing drbraak betekenen. Ok hier is samenwerking met een landelijke fd serviceprvider ndzakelijk. De samenwerking p het vlak van het 24Kitchen merk heeft een enrme ptentie. Het kent k vele implicaties, waarvan er slechts enkele geschetst zijn en betekent vr beide partijen echt kiezen. Waarm nu samenwerken met 24Kitchen? Het bewijs is geleverd dat de kkzender bestaansrecht heeft en steeds succesvller gaat wrden. Wat zijn de vrdelen m in deze startfase al in te stappen? First mvers advantage; Partners zijn gelijkwaardiger, je buwt echt een gezamenlijke histrie en tekmst p; Ksten zijn nu lager dan ver 1 f 2 jaar; De eerste retailer -Jumb- is partner van 24Kitchen; Vregtijdig samenwerken betekent k meer invled m de invulling van het prgramma en de kennisuitwisseling; Eerder samenwerken betekent k de deur dicht(er) vr de cncurrent in het buitenland; Nu kan 24Kitchen aan het Nederlands prduct gekppeld wrden znder het te zeggen; Wat is een vergelijkbaar alternatief qua media impact en prijs-prestatie? Randvrwaarden samenwerking Randvrwaarden van de samenwerking met 24Kitchen zijn: Betrkkenheid bij de prgrammering; Exclusieve psitie als vers televeranciers ; Duurzaam in de zin van: Betaalbaar; meerjarig penheid gelijkwaardigheid Eenvudig, verzichtelijk en cmmuniceerbaar i.v.m. draagvlak verwerven. Vanuit 24Kitchen zullen k randvrwaarden gefrmuleerd wrden en de vlgende zijn mgelijk: 23

24 Cmmunicatiekanaal: Samenwerking met SIGN mag samenwerking huidige vers partners niet schaden zals met Natures Pride, ZON en Freshteem; Endrsed merk: kwaliteitseisen, licentievrwaarden etc. Mmenteel is 24Kitchen p directieniveau met FICB in gesprek m vrwaarden te frmuleren. De rganisatie van de samenwerking De grentesectr bundelt zich via TIP als pdrachtgeverplatfrm en 24Kitchen is als het ware een prject met prjectpartners. Prjectpartners hebben een vldende mvang en zijn vral veredelaars (begin keten en kapitaalkrachtig) en telers- f telersverenigingen. Partijen kunnen niet uitgeslten wrden van samenwerking, echter een vldende mvang k financieel pzicht is een belangrijk vereiste. Samenwerking vindt plaats p basis van een srt huishudelijk reglement, waarin wellicht k tetredingsregels wrden pgenmen. Partijen dragen naast de (basis) lidmaatschap en registratiebijdrage direct bij aan de financiering van de samenwerking met 24Kitchen. Dergelijke bepalingen zijn pgenmen in een huishudelijk reglement. Delen van de samenwerking zijn: Cmmunicatiekanaal: Brgen van zendtijd c.q. media aandacht vr verse prducten; Endrsed merk: Het kppelen van het merk 24Kitchen als endrsed merk aan verse grenten; Optineel: Zichtbaarheid en verkrijgbaarheid van 24Kitchen grenten in het supermarktschap; Het vrmen van een expert grep p gebied van marketing (vers)kennis; TIP dan wel het prject 24Kitchen neemt de vlgende taken p zich: 1. Bundelen nderliggende partijen; 2. Financieren van de deal ; 3. Organisatie cmmunicatiekanaal : Bespreken prgrammering met 24Kitchen; Bespreken algemene beleid 24Kitchen (infrmatieve rl); Vaststellen aandeel grenten in de diverse media (generiek cmmunicatie); Organiseren cntent met nderliggende partijen; 4. Organisatie endrsed merk : Vaststellen en brgen merken- en kwaliteitsbeleid; Raamcntracten aangaan met marktpartijen vr uitvering kwaliteitscntrle; Het zichtbaar en verkrijgbaar (schapruimte) maken van grenten is geen rl van het platfrm maar van de nderliggende partijen zelf. De raamvereenkmst met 24Kitchen met vr prjectpartners niet belemmerend zijn qua emtie alsmede infrmatie. De emtie betreft de eg s en het gevel van direct zaken den. De infrmatie gaat ver het ver en weer van elkaar p gebied prductinfrmatie en prgramma- en f cnsumenten feedback. Dat betekent dat de 24Kitchen rganisatie p basis van de raamvereenkmst met de prjectpartners direct de invulling van de mediawaarde bespreekt. Ok bespreekt zij met de prjectpartners de gehele cntent vrziening. TIP bemeit zich dus niet met de peratinele invulling. 24

25 He ziet de menukaart eruit? De 24Kitchen menukaart vr TIP wrdt p maat samengesteld p basis van de standaard prgramma s. De prijsstelling van de standaardprgramma s is hiernder weergegeven. Van elk prgramma is vastgelegd he vaak 1 item (1 uitzending) wrdt uitgeznden en meestal ligt dit tussen de 5 en 10x. Op basis van de standaardprgramma s stelt TIP een menu samen vr haar prjectpartners. Het aantal menu s kan natuurlijk variëren en enkele vrbeelden zijn hiernder weergegeven. Een bepaald menu kan bijvrbeeld een campagne zijn m Greenbite te intrduceren bij de retail. Separaat zijn de uitgebreide menuvrstellen en telichting van de diverse prgramma s pgenmen. 25

26 In een aparte bijlage is menu 4 pgenmen. Dat is een fantastisch uitgewerkt vrbeeld he 24Kitchen multimediaal ingezet kan wrden m meerdere versmerken te prmten. Financiële uitwerking In 2014 draait TIP bijvrbeeld de vlgende menu s vr haar prjectpartners: menu eur s 5x menu 1 (tmaat-paprika-kmkmmer-aubergine-aardbei merken) ,- 3x menu 2 (vllegrndsgrente merken vrjaar-zmer-najaar) ,- 4x menu 3 (glasgrente en vllegrndsgrente merken) ,- TOTAAL ,- Stel dat TIP een fee van 5% ntvangt van 24Kitchen dan kan zij hiermee haar activiteiten financieren. 26

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management

Sales Acceleratie Management Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het riëntatie- en inkpprces van je delgrep en levert eenzelfde rendement.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

CREATIVE MARKETING. De Marketing MiX. G&I M&E 5 - Creative Marketing 3 -PK

CREATIVE MARKETING. De Marketing MiX. G&I M&E 5 - Creative Marketing 3 -PK CREATIVE MARKETING De Marketing MiX 1 DE MARKETING MIX Naast de belangrijke STP analyse tl is ng een tweede instrument cruciaal vr marketeers en hun strategie: De marketing mix. Over het nderwerp marketing

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven.

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven. Hrzitting/Rndetafelgesprek Vaste Cmmissie vr Financiën Herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD 2) 15 nvember 2017 Inbreng namens Hlland FinTech Financiële innvatie is van grt belang vr cnsument en bedrijfsleven.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

A4OC Groepsopdracht Het opstellen van een crisiscommunicatieplan Prof. dr. Ellen Van Praet

A4OC Groepsopdracht Het opstellen van een crisiscommunicatieplan Prof. dr. Ellen Van Praet A4OC Grepspdracht Het pstellen van een crisiscmmunicatieplan Prf. dr. Ellen Van Praet Faculteit Tegepaste Taalkunde Master Meertalige Cmmunicatie Academiejaar 2012-2013 Anek Van Wuwe 1. Wanneer is er sprake

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan ntitie Van prject nderwerp pgemaakt dr Systems Engineering Lesplan Intrductie SE (vr de gww sectr) Werkgrep pleidingen status datum pmaak bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgrep 4P 25-juni-2012 Lesplan

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan GGD Hllands Nrden Dr de wind, met een nieuwe kers naar dezelfde bestemming! Zals bekend hebben we de verdere ntwikkeling van de rganisatie van de GGD verbnden aan 3 speerpunten; - Externe riëntatie versterken

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie