Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012"

Transcriptie

1 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker van de gemeente Houten een individueel te besteden budget beschikbaar. Ook voor het jaar 2012 is er een bestedingsplan. Dit budget kan worden ingezet voor de volgende doelen: - de aankoop van een fiets; - het onderhoud of de verzekering van een fiets; - de aankoop extra verlofuren; - het afkopen van (een deel van) de eigenbijdrage in de kosten van woon-werkverkeer. - de contributie voor het lidmaatschap van een vakbond. Voor een verdere uitwerking per onderwerp verwijzen wij u naar de bijlagen. Het individuele budget Jaarlijks wordt het individuele budget vastgesteld. Voor het jaar 2012 is dat (ongeacht de omvang van de functie) 234,00. Medewerkers die in de loop van 2012 bij de gemeente in diensttreden ontvangen het gehele bedrag. Het is niet nodig ieder jaar het budget op te maken. Verlaat u echter de gemeente Houten, dan vervalt het nog niet bestede budget. Het individuele budget kan alleen gebruikt worden voor bovenstaande bestedingsdoelen. Het is mogelijk het individuele budget op fiscaal voordelige voorwaarden te besteden. Zie daarvoor de bijgevoegde nadere uitwerking. Het saldo van drie kalenderjaren mag meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar. Van 2012 mag 701,00 meegenomen worden naar Heeft men een hoger saldo dan moet dat in 2012 worden besteed. Verkoop van uren t.b.v. een bestedingsdoel Voor een grote besteding, zoals een fiets, kunt u bovendien uren inleveren. De waarde van een uur is 1/156 x het schaalsalaris bij een volledige functie. Berekeningsbasis is het salaris op 1 januari Er wordt in dit geval geen loonbelasting of premie op het bruto bedrag ingehouden. Er kunnen maximaal 72 uren ingeleverd worden. Voor parttimers wordt dit aantal met de deeltijdfactor vermenigvuldigd. Uren worden van de verlofrechten afgeschreven. Er zijn wettelijke bepalingen die de mogelijkheden beperken. Vrij vertaald komt het er op neer dat een werknemer jaarlijks 4 x het aantal per week te werken uren vrij moet kunnen nemen. Voor een fulltimer is dat in onze organisatie 144 uur. Wil je in een jaar dus 72 uur verkopen, dan moet je de beschikking hebben over 216 verlofuren. Overwerkuren kunnen ook verkocht worden. Het gaat dan om officieel overwerk waarvoor het afdelingshoofd opdracht heeft gegeven. Het positieve saldo van de tijdregistratie kan alleen met vrije tijd worden gecompenseerd. Verkoop van die uren voor betaling van bijvoorbeeld een fiets is niet mogelijk. Gespreide verrekening van het restantbedrag Verder kan gekozen worden voor betaling van een restantbedrag in maandelijkse termijnen. Dat is in ieder geval mogelijk door die termijnen op het nettosalaris in te laten houden. Een eventueel restantbedrag wordt bij het verlaten van de gemeente Houten ineens met uw salaris verrekend. Als dat salaris niet toereikend is, bent u het nog resterende bedrag onmiddellijk verschuldigd. Het is fiscaal voordelig de termijn in te laten houden op het bruto maandsalaris. Deze mogelijkheid wordt door ons echter niet aanbevolen. De maandelijkse verlaging van het brutosalaris levert naast een lager belastbaar loon ook een lager loon op voor de sociale verzekeringen en het inkomen waarop een eventueel pensioen (arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaanden- of ouderdomspensioen) wordt gebaseerd wordt lager. Mocht u werkloos of arbeidsongeschikt worden, dan is dit verlaagde loon de basis voor de berekening van uitkeringen. Ook de berekening van uw pensioen (invaliditeit, nabestaanden of ouderdom) kan door een lagere berekeningsbasis worden beïnvloed. Ongewild kan dat voor u negatief uitwerken. Vandaar dat we deze mogelijkheid afraden. U kunt wel gebruik maken van de mogelijkheid (een deel van) de bruto vakantie-uitkering of de bruto eindejaarsuitkering aan te wenden zonder de negatieve bijwerkingen hiervoor genoemd. In het afgelopen jaar heeft hiervan een behoorlijk aantal medewerkers gebruik gemaakt.

2 Hebt u in 2009 of de jaren er voor met toepassing van het bestedingsplan een fiets aangeschaft? Dan mag u het budget in 2012 weer voor een fiets aanwenden. Kocht u die fiets fiscaal voordelig in 2010 of 2011 dan moet u wachten tot 2013 respectievelijk Aanvragen voor besteding van het individuele budget Zodra u daadwerkelijk wilt overgaan tot besteding van (een deel van) het voor uw beschikbare budget moet u bijgaand deelnameformulier + berekening volledig invullen en ondertekenen. Let u er daarbij op de bijbehorende verklaringen in te vullen! Het moment waarop u uw budget wilt besteden bepaalt u binnen zekere grenzen zelf. Vragen? Mocht u na lezing van bijgaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie: Corrie Schotanus: telefoon of Formulieren kunnen worden bij haar worden ingeleverd.

3 Deelnameformulier Bestedingsplan Decentrale Middelen 2012 Ondergetekende naam : geboren op : wonende : werkzaam bij afdeling : van de gemeente Houten; - neemt deel aan het Bestedingsplan Decentrale Middelen en heeft een budget van 234,00 - heeft van 2011 een restant - gebruikt (een deel van) het budget voor het Fietsplan* het Extra verlofurenplan* het Afkoopplan eigenbijdrage woon-werkverkeer* Afdracht contributie vakbond* - overlegt daarvoor de nodige verklaringen, nota s, berekeningen e.d.: Fietsplan : berekening + verklaring aanschaf fiets + originele nota(s) Extra verlofurenplan : berekening + verklaring opname verlofuren Afkoopplan eigen bijdr : berekening + verklaring Afdracht contributie vakbond: Kopie van brief vakorganisatie Wilt u ook de volgende jaren het bedrag voor dit doel inzetten? Ik wil vanaf heden jaarlijks mijn bedrag decentrale middelen inzetten voor afkoop eigenbijdrage woon-werkverkeer*. Ik wil alleen voor 2012 het bedrag inzetten voor afkoop eigenbijdrage woon-werkverkeer *. Handtekening werknemer: Datum: * doorstrepen wat niet van toepassing is. Vergeet niet berekening (blad omdraaien) in te vullen! In te vullen door de afdeling Personeel en Organisatie In 2012 beschikbaar individueel budget (inclusief restant 2011) In 2012 gebruikt budget Naar 2013 mee te nemen budget (maximaal 701,00) Inleveren bij de salarisadministratie van de afdeling Personeel en Organisatie: Corrie Schotanus

4 Deelname aan Fietsplan Waarde aangeschafte fiets/onderhoudsnota/verzekering AF Individueel budget (geheel of gedeeltelijk) Nog te betalen AF Aantal in te leveren uren: = A A/156 x (schaalsalarisbedrag op 1 januari 2012) = Nog te betalen AF AF Maandelijks in te houden op het netto salaris:. (max 24) termijnen van 45,00 = Restant blijft voor eigen rekening Maandelijks in te houden op het bruto salaris (zie VERKLARING onderaan). (max 12) termijnen van 45,00 en/of 1 termijn van te verrekenen met vak.uitk. of eindej.uitk. Restant blijft voor eigen rekening Deze bedragen bij elkaar geteld mogen niet meer bedragen dan 749,00 als het de aanschaf van een fiets betreft. Bedragen voor onderhoud/accessoires 82,00 per jaar en verzekering (onbeperkt) zijn op dit moment nog niet bekend. Verklaring Ondergetekende verklaart er nadrukkelijk kennis van genomen te hebben dat een verlaging van het brutosalaris kan leiden tot een lagere berekening van een uitkering bij eventuele werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en dat de verlaging de hoogte van het pensioen (invaliditeit, nabestaanden of ouderdom) kan beïnvloeden Handtekening: Deelname aan Extra verlofurenplan Er kunnen maximaal 72 verlofuren gekocht worden. Aantal aan te kopen uren: = A A/156 x (schaalsalarisbedrag op 1 januari 2012) = Individueel budget (geheel of gedeeltelijk) Nog op netto salaris in te houden Deelname aan het Afkoopplan eigenbijdrage woon-werkverkeer Voor deelname aan het afkoopplan wordt het individuele budget geheel of gedeeltelijk ingezet (maximaal 324,00). Afdracht vakbondscontributie Voor afdracht van vakbondscontributie wordt het individuele budget geheel of gedeeltelijk ingezet.

5 1. Fietsplan gemeente Houten 2012 In het kader van het Bestedingsplan Decentrale Middelen 2012 kunt u deelnemen aan het Fietsplan. U kunt dan bij een fietsenhandelaar naar eigen keuze een fiets aanschaffen. Deze fiets gebruikt u voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Bij de regeling is een verklaring gevoegd die u moet ondertekenen. Leest u die regeling en verklaring goed door! Er geldt geen maximale aanschafprijs voor een fiets. U bent dus vrij een fiets te kiezen. Voorwaarde blijft wel dat u desgewenst aannemelijk moet maken dat u de fiets voor woon-werkverkeer gebruikt op meer dan de helft van de dagen waarop gereisd wordt. Woon-werkverkeer kan in dit geval ook het gebruik van de fiets voor vervoer naar en van een opstappunt voor openbaar vervoer zijn. Ook hier geldt dat u dit aannemelijk moet kunnen maken. De werkgever mag via het individuele budget maximaal 749,00 aan u betalen voor de fiets. U kunt voor de betaling van een fiets ook verlofuren verkopen. Als uw budget niet toereikend is voor de betaling van de fiets van uw keuze is het fiscaal aantrekkelijk om (een deel van) de vakantietoelage of eindejaarsuitkering te gebruiken. Als u de vakantietoelage of eindejaarsuitkering met bijvoorbeeld 100 laat verlagen dan hebt u over dit bedrag fiscaal voordeel tot een bedrag van 52 als u in het hoogste belastingtarief wordt aangeslagen. Wanneer u een duurdere fiets koopt, bijvoorbeeld één ter waarde van 1.000,00, dan blijft 251,00 voor uw eigen rekening. De diefstalverzekering/schadeverzekering van de fiets wordt niet tot de aanschafprijs gerekend. Deze verzekering mag ook betaald worden met uw budget. Er is geen maximumbedrag van toepassing. Voor aanschaf van accessoires: extra slot, fietstas, regenpak en benodigde reparaties/onderhoud in totaal 82,00 per kalenderjaar. Voor de aanschaf van een fiets + verzekering mag één keer per 3 kalenderjaren van deze fiscale regeling gebruik gemaakt worden. Als u van deze regeling gebruik wilt maken moet u de volgende stukken inleveren: - Verklaring aanschaf van een fiets. - De originele nota van de fietsenhandelaar ook bij verzekering en onderhoud. - Het ingevulde deelname formulier (inclusief de berekening).

6 Verklaring aanschaf van een fiets bijlage Hierbij verklaart ondergetekende naam : geboren op : wonende : werkzaam bij afdeling : van de gemeente Houten; dat hij/zij bij (naam leverancier) : een fiets heeft aangeschaft overeenkomstig bijgevoegde nota c.q. onderhoud heeft laten plegen. dat op meer dan de helft van het aantal dagen waarop wordt gereisd in het kader van woonwerkverkeer gebruik wordt gemaakt van de fiets; (Bij een enkele reisafstand van meer dan 15 kilometer moet u het gebruik van de fiets aannemelijk kunnen maken.) dat hij/zij er mee bekend is dat een eventuele fiscale naheffing (inclusief eventuele rente en boete) indien de aanschaf en het gebruik van de fiets niet overeenkomstig de voorwaarden plaatsvindt, voor rekening van de werknemer komt. Handtekening werknemer: Datum: Regeling Fietsplan gemeente Houten 2002 Voor deelname aan het Fietsplan geldt de volgende regeling: Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. werkgever: de gemeente Houten; b. werknemer: de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling Gemeente Houten, voor zover deze een vaste aanstelling heeft dan wel tijdelijk is aangesteld voor de duur van tenminste één jaar; Artikel 2 1. Om aanspraak te kunnen maken op verstrekking van een fiets dient de werknemer een Verklaring aanschaf van een fiets bij de werkgever in te leveren (bijlage bij deze regeling). In deze verklaring zegt de werknemer te voldoen aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden. 2. Indien de werknemer heeft voldaan aan de in lid 1 genoemde verplichting en na overlegging van de in artikel 4 genoemde bescheiden, betaalt de werkgever aan de werknemer (een deel van) de aanschafkosten van de fiets. De werkgever betaalt maximaal 749, De aanschaf van de fiets dient te geschieden bij een onderneming die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 4. De werknemer kan slechts éénmaal in een periode van drie kalenderjaren gebruik maken van deze regeling. 5. Als de werknemer voor de verstrekking van de fiets niet het voor hem bestemde persoonlijk budget aanwendt of slechts een gedeelte daarvan dan is het mogelijk voor de betaling van het (resterende) bedrag tot maximaal 749,00: a. maximaal 72 compensatie-uren in te leveren, waarvan de waarde het 1/156 deel van het maandsalaris bij een fulltime functie op de peildatum 1 januari bedraagt; b. gebruik te maken van de mogelijkheid dit bedrag in ten hoogste 12 maandelijkse termijnen van 45,00 op het nettosalaris in te laten houden; c. gebruik te maken van de mogelijkheid dit bedrag in ten hoogste 12 maandelijkse termijnen van 45,00 op het brutosalaris in te laten houden of in 1 termijn op bruto vakantietoelage of eindejaarsuitkering; d. te kiezen voor een combinatie van mogelijkheden a + b of a + c. Artikel 2a 1. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de (diefstal)verzekering van de fiets dient de werknemer de originele verzekeringspolis als mede de nota. Er geldt GEEN maximum bedrag. 2. Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding van de aanschaf van accessoires en de reparatie/onderhoudsnota van de fiets dient de werknemer de originele nota van de fietsenmaker te overleggen. De maximale vergoeding bedraagt 82,00 per kalender jaar. Artikel 3 De voorwaarden voor verstrekking van een fiets door de werkgever zijn: 1. De werknemer dient te verklaren dat meer dan de helft van het aantal dagen waarop wordt gereisd in het kader van woonwerkverkeer gebruik wordt gemaakt van de fiets. 2. De werknemer dient de in artikel 4 genoemde bescheiden te overleggen.

7 3. Indien bij controle door de inspecteur der belastingen blijkt dat het gebruik van de op grond van artikel 2 verstrekte fiets niet overeenkomstig genoemde voorwaarden plaatsvindt, en dientengevolge naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt deze naheffing (inclusief eventuele rente en boete) voor rekening van de werknemer. Artikel 4 1. De werknemer dient de volgende bescheiden te overleggen: a. Een originele aankoopnota met vermelding van de datum van aanschaf en de naam van de werknemer waaraan de fiets is geleverd; b. Een volledig ingevulde en getekende Verklaring aanschaf van een fiets (bijlage bij deze regeling). 2. De werkgever bewaart een kopie van deze bescheiden bij de salarisadministratie. Artikel 5 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2007.

8 2. Spaarplan/ Levensloop gemeente Houten 2011 Met ingang van 2012 is het Spaarloon en het Levensloopsparen vervallen.

9 3. Extra verlofurenplan gemeente Houten 2012 In het kader van het Bestedingsplan Decentrale Middelen 2012 kunt u deelnemen aan het Extra verlofurenplan. Voor de aankoop van extra verlofuren kunt u (een deel van) het individuele budget gebruiken. De waarde van een aan te kopen verlofuur is gelijk aan 1/156 van het schaalsalaris bij een volledige functie op 1 januari van het betreffende verlofjaar. Als het budget dat toelaat kunnen er maximaal 72 extra verlofuren worden gekocht. Voor een parttimer geldt een aantal naar rato. De uren moeten in het betreffende verlofjaar worden opgenomen en kunnen niet worden terugverkocht. De aankoop van extra verlofuren door middel van de inzet van het individuele budget uit de decentrale middelen heeft geen fiscale voordelen. Ieder jaar kunt u gebruik maken van dit onderdeel van het bestedingsplan. Als u van deze regeling gebruikt wilt maken moet u de volgende stukken inleveren: - Verklaring aankoop extra verlofuren - Het ingevulde deelnameformulier inclusief de berekening.

10 Verklaring aankoop extra verlofuren bijlage Hierbij verklaart ondergetekende naam : geboren op : wonende : werkzaam bij afdeling : dat hij/zij (aantal extra verlofuren): wil kopen; van de gemeente Houten; en voorts dat hij/zij er mee bekend is dat deze extra uren opgenomen moeten worden in het jaar waarin zij gekocht zijn; dat deze extra uren niet kunnen worden terugverkocht Handtekening werknemer: Datum: Regeling Extra verlofurenplan gemeente Houten 2002 Voor deelname aan het Extra verlofurenplan geldt de volgende regeling: Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: c. werkgever: de gemeente Houten; d. werknemer: de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling Gemeente Houten, voor zover deze een vaste aanstelling heeft dan wel tijdelijk is aangesteld voor de duur van tenminste één jaar. Artikel 2 1. De werknemer kan de werkgever verzoeken maximaal 72 extra verlofuren te verkopen. 2. De prijs van een verlofuur is 1/156 x het schaalsalaris per maand bij een volledige functie op de peildatum 1 januari van het jaar waarvoor het extra verlof wordt aangevraagd. Artikel 3 1. De werknemer kan voor de betaling van het aantal extra verlofuren (een deel van) het voor hem beschikbare individuele budget aanwenden. 2. De werknemer kan niet (een deel van) het aantal extra verlofuren terugverkopen. Artikel 4 1. De werknemer is verplicht het aantal extra verlofuren op te nemen in het jaar waarin ze werden gekocht. 2. Als de werknemer door ziekte of door omstandigheden buiten zijn schuld of toedoen niet in de gelegenheid is het aantal extra verlofuren op te nemen in het jaar waarin ze werden gekocht, is het eenmalig mogelijk het verlof in het volgende jaar op te nemen. Artikel 5 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2007.

11 4. Afkoopplan eigenbijdrage woon-werkverkeer gemeente Houten 2012 Medewerkers die van de gemeente Houten een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer krijgen of voor wie de gemeente Houten de NS Jaartrajectkaart c.q. het busabonnement betaald heeft, moeten maandelijks een eigenbijdrage betalen. De eigenbijdrage wordt op het salaris ingehouden en bedraagt 27,00 per maand bij een fulltime functie. Voor parttimers wordt dit bedrag met de deeltijdfactor aangepast. Sinds 2004 gelden er voor de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer vrijwel geen fiscale beperkingen meer. Daarom wordt u de mogelijkheid geboden (een deel van) de eigenbijdrage af te kopen door het inzetten van (een deel van) uw individuele budget. In de praktijk wordt maandelijks een bedrag uitgekeerd gelijk aan de ingehouden eigen bijdrage. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een gedeeltelijke afkoop. Als u van deze regeling gebruikt wilt maken moet u de volgende stukken inleveren: - Verklaring Afkoopplan eigen bijdrage woon-werkverkeer gemeente Houten Het ingevulde deelnameformulier inclusief de berekening.

12 Verklaring afkoopplan eigenbijdrage woon-werkverkeer gemeente Houten 2012 Hierbij verklaart ondergetekende naam : geboren op : wonende : werkzaam bij afdeling : van de gemeente Houten; dat hij/zij aan het afkoopplan wil deelnemen; en voorts dat hij/zij een tegemoetkoming ontvangt in de reiskosten woon-werkverkeer ; dat hij/zij gebruik maakt van een door de gemeente ter beschikking gestelde NS-Jaartrajectkaart ; dat hij/zij ten behoeve van het afkopen van de eigenbijdrage uit het individuele budget een bedrag van.. wil inzetten (maximaal 324,00). Handtekening werknemer: Datum: Doorhalen wat niet van toepassing is.

13 5. Afdracht vakbondscontributie 2012 Sinds 2009 is het mogelijk fiscaal voordelig om rechtstreeks vanuit uw bruto salaris vakbondcontributie te betalen. Met dit onderdeel bieden wij de mogelijkheid daarvoor het individueel budget te gebruiken. Om hier gebruik van te maken levert u bijgaande verklaring in met een kopie van de brief die u van uw vakbond hebt gekregen. NB Wanneer u voor de vakbondscontributie uw budget niet wilt aanwenden, maar wel het fiscale voordeel wilt ontvangen kunt u de brief van uw vakbond bij de salarisadministratie inleveren. Daar wordt een en ander in uw salaris verrekend.

14 Verklaring afdracht vakbondscontributie 2012 Hierbij verklaart ondergetekende naam : geboren op : wonende : werkzaam bij afdeling : van de gemeente Houten; dat hij/zij de afdracht van contributie wil betalen uit het individuele budget. dat hij/zij een kopie van de brief van de vakbond heeft ingeleverd. Handtekening werknemer: Datum:

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR396358_1. Fietsplan

CVDR. Nr. CVDR396358_1. Fietsplan CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR396358_1 4 juli 2016 Fietsplan Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet op artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

KEUZESYST EEM Inleiding

KEUZESYST EEM Inleiding KEUZESYSTEEM Inleiding In de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) is in hoofdstuk 12 regelgeving betreffende het keuzesysteem opgenomen waarin de kaders worden gesteld voor

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer

GEMEENTE HOOGEVEEN. Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer GEMEENTE HOOGEVEEN Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 19:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling;

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4a: * Vakantie-uren uitwisselen tegen geld 4a:1 * Bepaling minimum aantal uren na verkoop van vakantie- en/of

Nadere informatie

Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte

Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte 1 januari 2000 Inleiding Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met bepaalde arbeidsvoorwaarden. Het cafetariamodel maakt het

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Fietsregeling Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie van 14 oktober 2014

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK 2016-3 BSD2016.624 RIS295312 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

P Lokale IKB-Regeling 2017

P Lokale IKB-Regeling 2017 I gemeente Br jnss im P Lokale IKB-Regeling 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum; Gelet op landelijk invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 1 januari 2017

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB)

Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 182834 23 december 2016 Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB) De werkgeverscommissie

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! versie 2014 Wil je een nieuwe fiets kopen met een belastingvoordeel? Speciaal voor medewerkers van IBN is dit mogelijk. Je kunt namelijk

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Optare Wageningen University.

Optare Wageningen University. Optare Wageningen University. Uw arbeidsvoorwaarden op maat Wageningen University stelt u ook dit jaar weer in staat uw arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Spelregels en procedures binnen het Meerkeuze Systeem arbeidsvoorwaarden (MKS) CIZ. Centrum indicatiestelling zorg

Spelregels en procedures binnen het Meerkeuze Systeem arbeidsvoorwaarden (MKS) CIZ. Centrum indicatiestelling zorg Spelregels en procedures binnen het Meerkeuze Systeem arbeidsvoorwaarden (MKS) 2015 CIZ Centrum indicatiestelling zorg CIZ / afdeling HRM Inhoud 1. Arbeidsvoorwaarden meerkeuzesysteem... 3 1.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende het met fiscaal voordeel uitruilen van vakantie- en/of eindejaarsuitkering tegen een vergoeding woon- werkverkeer.

Nadere informatie

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden HEINEKEN à la Carte Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden Spelregels Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wanneer? Bronnen en doelen Begrenzing Waardebepaling Tussentijdse

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Zesde wijziging Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016

Zesde wijziging Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 151216 1 november 2016 Zesde wijziging Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Cafetariareglement 2017

Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 De Stichting Lucas Onderwijs biedt aan werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een cafetariaregeling. Deze regeling is gebaseerd

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Beleidsafdeling Human Resources Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 december 2008 Herzien oktober 2016 REGELING VERGOEDING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie