Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer gebruik van de fiets. Van de catalogusprijs van de fiets komt maximaal 749,00 inclusief omzetbelasting voor vergoeding in aanmerking. De fiets wordt door de werknemer aangeschaft en betaald. De werknemer overhandigt het administratiekantoor van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Schiedam een volledig ingevuld en ondertekend formulier Aanvraag onbelaste fietsvergoeding. De werknemer overhandigt tevens de op naam (let op: bij een gehuwde vrouw dient eveneens de meisjesnaam te worden vermeld) gestelde originele aankoopbon. Het administratiekantoor maakt hiervan een kopie en bewaart deze kopie bij de loonadministratie. In de Aanvraag onbelaste fietsvergoeding verklaart de werknemer op meer dan de helft van zijn werkdagen de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. De werknemer geeft op het aanvraagformulier eveneens aan via welke varianten van de regeling hij de vergoeding wenst te ontvangen. Hij kan een keer per 36 maanden sinds de vorige aanschaf van een fiets van de regeling gebruik maken. De aangegeven varianten zijn, eventueel in combinatie, toepasbaar vanaf het moment dat de fiets is aangeschaft. Als door wijziging in de regelgeving een van de varianten komt te vervallen, vervalt de aanspraak op die betreffende regeling. Het aanvraagformulier wordt getekend door Stichting Openbaar Primair Onderwijs Schiedam of diens gemachtigde. Dit formulier en een kopie van de originele aankoopbon worden bewaard bij de loonadministratie. Aankoop met de fiets samenhangende zaken De werknemer heeft ten tijde van de aankoop van de met de fiets samenhangende zaken een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer gebruik van de fiets. Onder aankopen met de fiets samenhangende zaken wordt verstaan aankopen die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer voorzover de waarde van deze zaken niet hoger is dan 82,00 per kalenderjaar. Onder aankopen met de fiets samenhangende zaken wordt in deze regeling verstaan: a. een extra slot b. een steun voor de aktetas c. het regenpak dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt. Het extra slot, steun voor de aktetas en/of regenpak wordt door de werknemer aangeschaft en betaalt. De werknemer overhandigt het administratiekantoor van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Schiedam een volledig ingevuld en ondertekend formulier Aanvraag vergoeding kosten i.v.m. het gebruik fiets woon-werkverkeer.

2 De werknemer overhandigt tevens de op naam (let op: bij een gehuwde vrouw dient eveneens de meisjesnaam te worden vermeld) gestelde originele aankoopbon. Het administratiekantoor maakt hiervan een kopie en bewaart deze bij de loonadministratie. In de Aanvraag vergoeding kosten i.v.m. het gebruik fiets woon-werkverkeer verklaart de werknemer voor meer dan de helft van zijn werkdagen de fiets te gebruiken voor woonwerkverkeer. De werknemer geeft op het aanvraagformulier eveneens aan via welke varianten van de regeling hij de vergoeding wenst te ontvangen. De aangegeven varianten zijn, eventueel in combinatie, toepasbaar vanaf het moment van aankoop. Als door wijziging in de regelgeving een van de varianten komt te vervallen, vervalt de aanspraak op die betreffende regeling. De verklaring wordt eveneens getekend door de BOPOV of diens gemachtigde. De verklaring en een kopie van de originele aankoopbon(nen) worden bewaard bij de loonadministratie. 2. VARIANTEN Voor de verrekening van de vergoedingen kan gekozen worden uit de volgende varianten: a. vakantie-uitkering; b. eindejaarsuitkering OOP; c. algemene eindejaarsuitkering; b. vakantie-uitkering In de maand mei wordt elk kalenderjaar de opgebouwde vakantie-uitkering (juni tot en met mei) uitbetaald. De werknemer kan de bruto opgebouwde vakantie-uitkering geheel of gedeeltelijk laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding. Hiervoor mag alleen het bovenwettelijke deel van de vakantie-uitkering worden gebruikt. Dit betekent dat 8% van het minimumloon niet mag worden ingezet voor de onbelaste (netto) fietsvergoeding. Bij deeltijders is dit naar evenredigheid van de betrekkingsomvang. c. eindejaarsuitkering OOP In de maand december van elk kalenderjaar heeft het onderwijsondersteunend personeel (OOP), benoemd in één van de maximumschalen 1 tot en met 8, recht op de eindejaarsuitkering OOP. De werknemer kan de bruto eindejaarsuitkering OOP geheel of gedeeltelijk laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding. d. algemene eindejaarsuitkering Indien in de CAO afspraken gemaakt zijn voor een algemene eindejaarsuitkering, is het mogelijk om in de maand december van elk kalenderjaar de algemene eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijk te laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding. Alvorens men een keuze gaat maken uit de geboden varianten, vermeld onder punt 2, is het van belang om een aantal zaken vooraf te beoordelen: het bedrag dat verrekend moet worden; de gemaakte keuze(s) van de varianten; wanneer er verrekend moet worden; keuze verrekenen via bedrag of %. 4 REGELING IN RELATIE MET DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING Voor het aanvragen van een fietsvergoeding dient gebruik gemaakt te worden van de volgende formulieren: aanvraag onbelaste fietsvergoeding; aanvraag vergoeding kosten i.v.m. het gebruik fiets woon-werkverkeer Er kan pas tot vergoeding overgegaan worden als het administratiekantoor minimaal in het bezit is van de door aanvrager en werkgever (of diens gemachtigde) getekende aanvraag onbelaste

3 fietsvergoeding en een afschrift van de originele aankoopbon. Uiteraard dient het formulier volledig ingevuld en ondertekend te zijn.

4 AANVRAAG ONBELASTE FIETSVERGOEDING (in te vullen door werknemer en werkgever) Werkgeversnummer: Stamnummer: (zie rechtsboven op uw salarisspecificatie) A. PERSOONSGEGEVENS Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: B. TOELICHTING Binnen de huidige regelgeving voor de loonbelasting, conform regeling Loonbelasting 2007, kan Stichting Openbaar Primair Onderwijs Schiedam voor de werknemers een fietsregeling toepassen. De belangrijkste voorwaarden zijn: 1. de werknemer koopt zelf een fiets voor het woon-werkverkeer. 2. de werknemer heeft ten tijde van aanschaf van de fiets waarvoor de vergoeding is bestemd een dienstbetrekking bij werkgever. Met dit formulier dient u aan te geven: voor welk bedrag u een fiets heeft aangeschaft door middel van de originele aankoopbon; de aankoopbon dient op naam ((let op: bij een gehuwde vrouw dient eveneens de meisjesnaam te worden vermeld) gesteld te zijn; voor welk percentage of welk bedrag wordt afgezien van bruto loonbestanddelen; via welke varianten de fietsvergoeding betaald moet worden (zie D). C. VERKLARING WERKNEMER Ik verklaar dat ik op een fiets ter waarde van heb aangeschaft die door mij voor meer dan de helft van mijn werkdagen voor woon-werkverkeer wordt gebruikt. Op grond van deze verklaring verzoek ik in aanmerking te komen voor een fietsvergoeding. De fietsvergoeding wil ik via een of meer varianten van D. tot stand laten komen.

5 D. WIJZE VAN VERDELING VAN DE FIETSVERGOEDING Varianten Verrekeningswijze Geheel te verrekenen Gedeeltelijk te verrekenen O Vakantie-uitkering (mei) O Ja O Bedrag O Eindejaarsuitkering OOP (december) O Ja O Bedrag O Algemene eindejaarsuitkering (december) O Ja O Bedrag E. ONDERTEKENING WERKNEMER Plaats: Datum: Handtekening: F. VERKLARING WERKGEVER Als werkgever van de aanvrager verklaar ik dat er ten tijde van de aanschaf van de fiets waarvoor een vergoeding wordt gevraagd sprake is van een reeds bestaande dienstbetrekking en dat de door werknemer aangeschafte fiets voor meer dan de helft van zijn werkdagen per week wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Ik verklaar tevens de originele aankoopbon te hebben gezien en hiervan voor de loonadministratie een kopie te hebben gemaakt. Plaats: Datum: Handtekening: Toegevoegd: Kopie aankoopbon(nen) (verplicht) N.B. Dit formulier wordt bewaard bij de loonadministratie en wordt bij controle van de belastingdienst overlegd

6 AANVRAAG VERGOEDING KOSTEN I.V.M. HET GEBRUIK FIETS WOON- WERKVERKEER (in te vullen door werknemer en werkgever) Werkgeversnummer: Stamnummer: (zie rechtsboven op uw salarisspecificatie) A. PERSOONSGEGEVENS Achternaam: Voorletters: Geboortedatum B. TOELICHTING Middels dit formulier kunt u, conform uitvoeringsregeling Loonbelasting 2007 verzoeken de gemaakte kosten uit te laten betalen. Belangrijkste voorwaarden zijn: 1. de werknemer koopt zelf een fiets voor het woon-werkverkeer. 2. de werknemer heeft ten tijde van de gemaakte kosten i.v.m. het gebruik fiets woonwerkverkeer waarvoor de vergoeding is bestemd een dienstbetrekking bij werkgever. De volgende kosten komen hiervoor in aanmerking: a. een extra slot; b. een steun voor de aktentas; c. het regenpak dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt C. ONDERBOUWING DECLARATIE Via deze rubriek stelt u de declaratie vast. Gegevens gemaakte kosten: Omschrijving Aankoopdatum Aankoopbedrag Extra slot Steun voor de aktetas Regenpak voor gebruik op fiets Totaal

7 D. WIJZE VAN VERDELING VAN DE FIETSVERGOEDING Varianten Verrekeningswijze Geheel te verrekenen Gedeeltelijk te verrekenen O Vakantie-uitkering (mei) O Ja O Bedrag O Eindejaarsuitkering OOP (december) O Ja O Bedrag O Algemene eindejaarsuitkering (december) O Ja O Bedrag E. ONDERSTEUNING EN VERKLARING WERKNEMER Ik verklaar dat de in C vermelde kosten zijn gemaakt voor het gebruik van de fiets voor woonwerkverkeer. Tevens verklaar ik dat de fiets wordt gebruikt voor meer dan de helft van mijn werkdagen voor woon-werkverkeer. Plaats: Datum: Handtekening: F. VERKLARING WERKGEVER Als werkgever van de aanvrager verklaar ik dat er ten tijde van de aanschaf van de met de fiets samenhangende zaken waarvoor een vergoeding wordt gevraagd sprake is van een reeds bestaande dienstbetrekking en dat de door werknemer aangeschafte samenhangende zaken voor meer dan de helft van zijn werkdagen per week wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Ik verklaar tevens de originele aankoopbon te hebben gezien en hiervan voor de loonadministratie een kopie te hebben gemaakt. Plaats: Datum: Handtekening: Toegevoegd: Kopie aankoopbon(nen) (verplicht) N.B. Dit formulier wordt bewaard bij de loonadministratie en wordt bij controle van de belastingdienst overlegd

8 Het volgende ter toelichting. In de Fietsregeling wordt ervan uitgegaan, dat een werknemer met een vast dienstverband zelf een fiets koopt en betaalt. De factuur dient te worden ingezonden met het aanvraagformulier. Op dit formulier geef je aan met welk looncomponent het belastingvoordeel dient te worden verkregen. Het fiscale voordeel wordt verkregen, doordat er over een bepaald bedrag van het gekozen looncomponent (fiets maximaal 749,-) geen loonheffing behoeft te worden betaald. De werknemer geeft op het aanvraagformulier aan via welke varianten van de regeling hij de vergoeding wenst te ontvangen. Voor de verrekening van de vergoedingen kan gekozen worden uit de volgende varianten: vakantie-uitkering In de maand mei wordt elk kalenderjaar de opgebouwde vakantie-uitkering (juni tot en met mei) uitbetaald. De werknemer kan de bruto opgebouwde vakantie-uitkering geheel of gedeeltelijk laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding.. eindejaarsuitkering OOP In de maand december van elk kalenderjaar heeft het onderwijsondersteunend personeel (OOP), benoemd in één van de maximumschalen 1 tot en met 8, recht op de eindejaarsuitkering OOP. De werknemer kan de bruto eindejaarsuitkering OOP geheel of gedeeltelijk laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding. algemene eindejaarsuitkering Indien in de CAO afspraken gemaakt zijn voor een algemene eindejaarsuitkering, is het mogelijk om in de maand december van elk kalenderjaar de algemene eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijk te laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding. samenvattend 1. koop en betaal een fiets; 2. stuur het formulier en de aankoopbon op naam op; 3. en betaal minder belasting over bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering en hou dus netto meer over. Na ondertekeningen s.v.p. zenden aan: Administratiekantoor Prosco t.a.v. de heer A. Noordhoek, afdeling Primair Onderwijs Postbus BV Rotterdam

9 AANVULLENDE ARBEIDSOVEREENKOMST in verband met de Fietsregeling vanaf (invullen door werknemer en werkgever) Ondergetekenden: 1. Stichting Primair Openbaar Onderwijs Schiedam (Stichting Primo Schiedam), hierna te noemen de werkgever, 2. De heer/mevrouw, wonende te. en werkzaam op een school van de Stichting Primo Schiedam, hierna te noemen de werknemer, verklaren inzake de Fietsregeling van de Stichting Primo Schiedam het volgende te zijn overeen gekomen: A. De werkgever vergoedt aan de werknemer die zelf een fiets heeft aangeschaft voor woonwerkverkeer de aanschafwaarde van deze fiets tot maximaal 749,00 inclusief BTW indien de werknemer verklaart dat hij die fiets op jaarbasis op meer dan de helft van het aantal werkdagen als vervoermiddel zal gebruiken ten behoeve van het woon-werkverkeer. De werknemer mag bij dezelfde leverancier tegelijkertijd met de fiets samenhangende zaken aanschaffen voor maximaal 82,00 per kalenderjaar (maximaal drie jaar) inclusief BTW. De kosten van aanschaf moeten blijken uit een door de werknemer te overleggen, op zijn naam gestelde en duidelijk gespecificeerde aankoopnota. B. Als tegenprestatie voor de onder A. genoemde vergoeding gaat de werknemer akkoord met de verwerking van de uitruil van door hem opgebouwde aanspraken op de wijze zoals door hem is aangegeven op het Aanvraagformulier Onbelaste Fietsvergoeding Stichting Primo Schiedam. De (hoogte van de) uitruil is gelijk aan de aanschafwaarde van de fiets verhoogd met de eventuele aanschafwaarde van accessoires gemaximeerd op respectievelijk 749,00 voor de fiets en 82,00 per kalenderjaar voor de aanschaf van met de fiets samenhangende zaken. C. Voorwaarde voor deze onbelaste vergoeding is dat de werkgever in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets heeft vergoed aan de werknemer. Als de werkgever de aanschafkosten van een fiets gaandeweg vergoedt, dan begint de termijn van drie kalenderjaren bij de eerste deelvergoeding. D. De werknemer verklaart op de hoogte te zijn van onderstaande gevolgen die kunnen optreden als gevolg van deelname aan de Fietsregeling van de Stichting Primo Schiedam: - Een verlaging van het loon sociale verzekeringen hetgeen consequenties kan hebben voor mogelijke uitkeringen voor BWOO, BBWO en WAO/WIA; - Een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies zoals huursubsidie en/of tegemoetkoming studiekosten; - Een verlaging van het fiscale jaarloon (hetgeen in grensgevallen kan leiden tot een lager percentage tarief bijzondere beloningen). E. De werknemer is als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de fiets en voor de eventuele verzekering tegen diefstal en/of tegen schade aan derden. F. Daar waar deze regeling niet in voorziet, beslist de Stichting Primo Schiedam. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te, op De werknemer, De werkgever/schoolleider,

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Nationale Fietsplan de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Verzorgd door Nationale Fiets Projecten (NFP) geldig per 12 maart 2009 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN Kennisgroep CAO Datum 17 april 2015 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO 2014-2016 op fiscale

Nadere informatie

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019.

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019. Belastingen/kantoor > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Rotterdam NBB NBBU Stadsring 171 3817 BA AMERSFOORT Datum 27 juli 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Cao voor Uitzendkrachten NBBU 1 juni 2014-31 mei

Nadere informatie

AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11

AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11 AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN Pagina 1/11 1. Onderwijsstichting KempenKind, gevestigd te 5521 TP Eersel, aan de Mortel 1, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL INHOUDSOPGAVE Systeem...4 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...4 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! Fietsplan Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Een nieuwe fiets kopen met een fors belastingvoordeel? Ongemerkt werken aan een betere conditie? Speciaal voor medewerkers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1345 4 december 2008 Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren 14 november 2008 Nr.

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den Haag Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den Haag Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012

Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012 Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012 (gebaseerd op artikel F.4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)) I. Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming Aanvraag wijziging Garantieverzekering Beleggingsverzekering ABC Kidsplan Contractnummer / certificaatnummer Uitvaart geldverzekering NKV Fortis ASR Levensverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Declaratieregeling UM Vastgesteld door CvB: 08-12-2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015. Declaratieregeling Universiteit Maastricht

Declaratieregeling UM Vastgesteld door CvB: 08-12-2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015. Declaratieregeling Universiteit Maastricht Declaratieregeling UM Vastgesteld door CvB: 08-12-2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015 Declaratieregeling Universiteit Maastricht Declaratieregeling Universiteit Maastricht, FIN 1 van 10 1. Algemeen

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

Pensioenreglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Pensioenreglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland 1 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST... 4 WETGEVING... 10 Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING... 11 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010.

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO Grafimedia

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Ik heb de begrafeniskosten van mijn overleden moeder betaalt, komt ik dan in aanmerking voor een tegemoetkoming? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een eenmalige

Nadere informatie

Pensioenreglement BPR vanaf 1950

Pensioenreglement BPR vanaf 1950 Pensioenreglement BPR vanaf 1950 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT BESCHIKBARE PREMIE REGELING geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of werknemer geworden op of

Nadere informatie