Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers"

Transcriptie

1 Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling als deze regeling door uw werkgever wordt aangeboden. Deze toelichting bevat algemene informatie. Deze toelichting kan inhoudelijk afwijken van de bij uw werkgever van toepassing zijnde regeling. Wij adviseren u contact op te nemen met uw werkgever. Nota bene: Indien uw werkgever gebruik maakt van het Nationale Fietsenplan (NFP), FiscFree of Fietsplan Online, verzoeken wij u te allen tijde hierover contact te zoeken met uw werkgever. Aan de hieronder vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011), tekst 2015, artikel 3.7, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 30 december 2014, nr. IZV 2014/715M. Inleiding In de Werkkostenregeling, onderdeel van de Uitvoeringsregeling loonbelasting, blijft het voor werkgevers mogelijk om voor hun werknemers een fiets-privéregeling toe te passen. Indien de werkgever een cao moet toepassen voor haar werknemers, kan de cao de fiets-privéregeling verplicht stellen. Ieder schoolbestuur is vrij om de fiets-privéregeling inhoudelijk vast te stellen. In deze toelichting gaan wij er vanuit dat u als werknemer de fiets zelf koopt en dat uw werkgever niet bijdraagt in de kosten van aanschaf. Iedere werkgever is echter vrij om andere afspraken te maken. Een fietsprivéregeling dient via de normale inspraakorganen tot stand te komen. Deze toelichting op de fietsregeling bestaat uit drie delen: Deel 1 beschrijft de deelnamevoorwaarden; Deel 2 gaat uitgebreid in op de verschillende mogelijkheden om via het ruilen van bruto loonbestanddelen (of zoals de Belastingdienst het uitdrukt: het ruilen van belaste aanspraken) een belastingvrije fietsvergoeding te verkrijgen, alsmede op de consequenties die aan die opties vast kunnen zitten. Dit deel is tevens voorzien van een advies; Deel 3 geeft een overzicht van veel gestelde vragen alsmede de antwoorden daarop. Waar in deze notitie wordt gesproken over het ruilen van, wordt steeds bedoeld dat door het afzien van (een deel van) een bruto loonbestanddeel en het hiervoor in de plaats komen van een onbelaste fietsvergoeding, er fiscaal voordeel voor de werknemer ontstaat: de werknemer betaalt over zijn loon minder loonheffingen. Toelichting fiets-privéregeling Helder Onderwijs, versie , , RH bladzijde 1/6

2 1. DEELNAMEVOORWAARDEN U kunt van deze regeling gebruik maken indien: de fiets-privéregeling als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid door uw werkgever is vastgesteld; u kennis heeft genomen over de voorwaarden en bepalingen van de fiets-privéregeling van uw werkgever; u voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten aanzien van de aanvraagprocedure; u bereid bent af te zien van (een deel van) uw bruto loonbestanddelen. 2. OPTIES VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ONBELASTE FIETSVERGOEDING Om in aanmerking te komen voor een netto fietsvergoeding dient u (gedeeltelijk) af te zien van één of meerdere bruto loonbestanddelen. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: a. ruil van (een deel van) uw bruto salaris; b. ruil van (een deel van) uw vakantie-uitkering; c. ruil van (een deel van) uw structurele eindejaarsuitkering; d. ruil van (een deel van) uw eindejaarsuitkering OOP. a. Het ruilen van bruto salaris Als u er voor kiest om in een bepaalde maand, dan we,l gedurende een langere periode uw salaris te laten verlagen in ruil voor een netto fietsvergoeding, mag uw werkgever uw maandsalaris niet lager vaststellen dan het minimumloon (voor een deelbetrekking geldt de naar rato berekening). Wij adviseren de uitruil van bruto salaris niet omdat deze optie diverse nadelen kent. Zo kunnen alle arbeidsvoorwaardelijke aanspraken, die worden afgeleid van uw feitelijk bruto salaris, bij deze optie eveneens worden verlaagd. Dit kunnen zijn: de vakantie-uitkering; de structurele eindejaarsuitkering; (indien van toepassing) de eindejaarsuitkering OOP/OBP; de jubileumuitkering (indien deze wordt vastgesteld over een maand waarin het bruto salaris is verlaagd); de overlijdensuitkering (indien deze wordt vastgesteld over een maand waarin het bruto salaris is verlaagd); de grondslag voor het bepalen van een WIA-uitkering of ontslaguitkering. Bij een aanvraag van één van die uitkeringen wordt uitgegaan van de verlaagde berekeningsbasis). Het kiezen voor deze optie levert naast bovenstaande nadelen ook nog voor u minder fiscaal voordeel op, daar in die situatie geen sprake is van toepassing van het tarief voor bijzondere beloningen, maar van de reguliere maandtabel. b. Het ruilen van de vakantie-uitkering in mei Indien u er voor kiest om uw vakantie-uitkering geheel of gedeeltelijk te laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding, dan geldt dat hiervoor alleen het bovenwettelijke deel van uw vakantie-uitkering mag worden gebruikt. Dit betekent dat 8% van het minimumloon niet mag worden ingezet voor een onbelaste (netto) fietsvergoeding. Bij deeltijders is dit naar evenredigheid van uw betrekkingsomvang. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WIAuitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. Mogelijk wordt daardoor een toekomstige uitkering lager. Toelichting fiets-privéregeling Helder Onderwijs, versie , , RH bladzijde 2/6

3 c. Het ruilen van de structurele eindejaarsuitkering In de meeste CAO s wordt in de maand december een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd. Deze uitkering kan geheel of gedeeltelijk worden geruild voor een onbelaste (netto) fietsvergoeding. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WIAuitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. Mogelijk wordt daardoor een toekomstige uitkering lager. d. Het ruilen van de eindejaarsuitkering OOP Als u tot de categorie onderwijsondersteunend personeel (OOP) behoort en bent benoemd in één van de maximumschalen 1 tot en met 8, dan heeft u in de maand december recht op de eindejaarsuitkering OOP. De bruto eindejaarsuitkering OOP kunt u geheel of gedeeltelijk laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WAO-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. Alle opties Voor alle opties geldt dat het ruilen geen consequenties heeft voor de opbouw van pensioen. Voor alle opties geldt dat het sociaal verzekeringsloon en het fiscale jaarloon worden verlaagd. Dit kan in grenssituaties leiden tot het toepassen van een lager tarief bijzondere beloningen in het volgende kalenderjaar ADVIES Voordat U besluit om een fiets aan te schaffen, dient u zich ervan te overtuigen of u aan de voorwaarden voldoet om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Informeer bij uw werkgever of de werkgever deelneemt aan de regeling en wat de inhoud daarvan is. Tevens is het van belang na te gaan hoe groot uw financieel voordeel zal zijn. Indien u weinig loonheffing betaalt over uw inkomen, dan kunt u nauwelijks profiteren van deze regeling. Helder Onderwijs kan pas tot vergoeding namens uw werkgever overgaan indien zij in het bezit is van een door u en uw werkgever (of diens gemachtigde) getekende Aanvraag onbelaste fietsvergoeding en een afschrift van de originele aankoopnota. Uiteraard dient u het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Bij het maken van een keuze uit de verschillende ruilmogelijkheden, is het van belang dat u zich realiseert dat de door u gemaakte keuze bepalend is voor het tijdstip waarop u de onbelaste vergoeding ontvangt. U dient er daarnaast rekening mee te houden dat de hoogte van de fietsvergoeding lager is dan de bruto loonbestanddelen die u hiervoor gaat inzetten. Bij het aankruisen van uw keuze kunt u aangeven of het volledige bedrag van de aanschafprijs dan wel een gedeelte daarvan op het betreffende loonbestanddeel in mindering moet worden gebracht. 3. VRAAG EN ANTWOORD VANUIT DE PRAKTIJK In de praktijk blijkt dat fiets-privéregelingen tot veel vragen leiden. De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Helder Onderwijs verwacht u door deze toelichting meer duidelijkheid in deze materie te verschaffen. Mocht er desondanks iets niet duidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met uw collega De vragen en antwoorden luiden als volgt: 1) Kan iedereen gebruik maken van deze regeling? Nee, om deel te kunnen nemen aan deze regeling moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden: a. uw werkgever heeft de inhoud van de fiets-privéregeling vastgelegd en biedt die aan zijn werknemers aan; Toelichting fiets-privéregeling Helder Onderwijs, versie , , RH bladzijde 3/6

4 b. u voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten aanzien van de aanvraagprocedure. Mogelijk maakt uw werkgever gebruik van het Nationale Fietsenplan (NFP), Fiets Online of FiscFree, dan verloopt de procedure anders. U kunt hiervoor contact opnemen met uw werkgever. Zie ook de antwoorden op vraag 9 en vraag 10. 2) Waar moet ik op letten bij de eigen fietsregeling van mijn werkgever? Uw werkgever heeft onder andere de volgende mogelijkheden: a) de looptijd om in aanmerking te komen voor een nieuwe fiets kan variëren. Er zijn werkgevers die 3 jaren of meer hanteren; b) uw werkgever verplicht u wel of niet om meer dan de helft van uw normale werkdagen te gebruiken voor het woon-werkverkeer; c) de maximale fiscale uitruil van de aanschafwaarde van fiets kan variëren. U dient na te gaan wat de maximale aanschafwaarde van de fiets mag zijn; d) uw werkgever biedt u wel of niet de mogelijkheid om accessoires tot een bepaald bedrag uit te ruilen of onbelast aan u te vergoeden. De uitruil of vergoeding kan eenmalig zijn bij de aanschaf van de fiets of kan over de looptijd van de fietsregeling verspreid worden; e) uw werkgever biedt u wel of niet de mogelijkheid om de kosten van de fietsverzekering tot een bepaald bedrag of over een bepaald aantal jaren uit te ruilen of onbelast aan u te vergoeden; f) mogelijk hebt u te maken met een overgangsregeling indien u voor het jaar 2015 ook al heeft meegedaan een fietsregeling. 3) Krijg ik het totale bedrag van mijn aanschaf terug? Nee, maar met deze fietsregeling verkrijgt u een fiscaal voordeel en mogelijk ook een premievoordeel, waardoor het voor u aantrekkelijk kan worden om tot aanschaf over te gaan. Het fiscale voordeel dat met deelname kan worden bereikt, hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt grotendeels bepaald door de hoogte van het tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is. Dit tarief wordt bepaald op basis van uw fiscaal loon: - in het voorgaande kalenderjaar of; indien u dat moment nog niet in dienst was van uw werkgever op het moment van indiensttreding. Onderstaand voorbeeld verstrekt u een globaal beeld van het voordeel dat met deze regeling kan worden behaald. In dit voorbeeld is de maximale uitruil van de aanschafwaarde 749 inclusief BTW en de vergoeding accessoires is maximaal 82 inclusief BTW per jaar. De genoemde bedragen kunnen afwijken van wat bij uw werkgever van toepassing is en zijn afgerond op hele euro s. Tarief Aanschaf- Aanschaf- Maximale Maximale Totaal Maximale Totaal Eigen bijzondere waarde waarde onbelaste onbelaste fiscaal onbelaste fiscaal bijdrage beloningen fiets accessoires vergoeding vergoeding voordeel vergoeding voordeel (peil 2015) fiets accessoires 1e jaar accessoires 2e jaar 1e jaar 2e jaar 36,5% % % ) Is er een afstandscriterium? Dat hangt van wat uw werkgever heeft vastgelegd over wat de maximale afstand woonwerkverkeer mag zijn. Mogelijk heeft uw werkgever vastgelegd dat u in aanmerking komt voor een fiets-privéregeling als u op meer dan de helft van uw werkdagen de afstand tussen uw woning en uw werk per fiets aflegt. Toelichting fiets-privéregeling Helder Onderwijs, versie , , RH bladzijde 4/6

5 5) Staat de fietsregeling los van de vergoeding reiskosten woon/werk? Ja. De vergoeding woon/werk is een normvergoeding die in de cao kan zijn vastgelegd. 6) Hoe moet ik een onbelaste vergoeding voor aankoop van een fiets en eventuele accessoires aanvragen? a. U informeert bij uw werkgever vóór aankoop van de fiets of deze deelneemt aan de fietsregeling; b. U koopt en betaalt een fiets (al dan niet tezamen met een fietsverzekering en/of accessoires); c. U vult het formulier Aanvraag onbelaste fietsvergoeding in. Dit formulier is beschikbaar bij uw werkgever. Indien uw werkgever gebruik maakt van het Nationale Fietsenplan (NFP), Fiets Online of FiscFree dan verloopt de aanvraagprocedure anders. Neem dan contact op uw werkgever; d. U laat uw werkgever het formulier mede ondertekenen en laat hem de originele aankoopnota en (indien van toepassing) ook de originele polis van de fietsverzekering zien. Door het plaatsen van zijn handtekening bevestigt de werkgever dat het aannemelijk is dat u de fiets op meer dan de helft van uw werkdagen voor woon-werkverkeer zult gebruiken. Let op: de aankoopnota (en indien van toepassing de polis) dienen op uw naam te staan en voldoende te zijn gespecificeerd. Hieronder wordt verstaan dat de nota minimaal het merk fiets en het type fiets dient te vermelden, alsmede afzonderlijke prijzen voor de fiets, (indien van toepassing) de verschillende accessoires en (indien van toepassing) het bedrag van de fietsverzekering. e. De kopie van de aankoopnota (en/of polis) en het aanvraagformulier verstuurt u naar uw werkgever ter ondertekening. Uw werkgever zorgt er dan voor dat het aanvraagformulier met bewijsstukken aan Helder Onderwijs wordt toegezonden. 7) De regeling van mijn werkgever spreekt over een maximale onbelaste vergoeding van 749,00 per vijf jaar voor de fiets en 82,00 voor accessoires per jaar. Wat krijg ik onbelast vergoed wanneer ik een fiets aanschaf van 1.000,00 en accessoires ter waarde van 150,00? De maximale vergoeding voor een fiets is 749,00 inclusief BTW. Het verschil van 251 komt te vervallen. In dit voorbeeld is dit 201,00. Voor de accessoires komt daar 82,00 bij, zodat u in dit voorbeeld een totale onbelaste fietsvergoeding tegemoet kunt zien van 831,00. Het verschil tussen het aankoopbedrag van de accessoires en de onbelaste vergoeding (in dit voorbeeld 68,00) komt niet te vervallen, maar schuift door naar het volgende kalenderjaar. U vermeldt op het aanvraagformulier met welke bruto looncomponent u dit bedrag wilt verrekenen. 8) Indien ik in september 2013 een fiets heb aangeschaft, die is vergoed in december 2013, wanneer mag ik dan een volgende fiets aanschaffen? Dit hangt af van de regeling van uw werkgever. Indien uw werkgever de looptijd heeft vastgesteld op 3 jaren, dan komt u in 2016 weer in aanmerking. Indien uw werkgever de looptijd heeft vastgesteld op 5 jaren, dan komt u in 2018 weer in aanmerking. De werkgever dient altijd te beoordelen of in het jaar van aanschaf en de daaraan voorafgaande jaren geen fiets is vergoed. 9) Ik ben vanaf bij mijn werkgever werkzaam en heb op 12 oktober 2014 een fiets aangeschaft. Kan ik op 1 augustus 2015 alsnog gebruik maken van deze fietsregeling? Dit hangt af van de regeling van uw werkgever. Toelichting fiets-privéregeling Helder Onderwijs, versie , , RH bladzijde 5/6

6 10) Hoe wordt het ruilen van bruto loonbestanddelen en de fiscale bijtelling in de salarisadministratie verwerkt? Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven hoe e.e.a. zichtbaar wordt op uw salarisspecificatie, als door u werd gekozen voor de optie van het ruilen van opgebouwde vakantiegeldaanspraken. Stel dat uw (aanspraak) vakantie-uitkering (over de periode juni 2014 tot en met mei 2015) 2.500,00 bedraagt, het percentage tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing bedraagt in ,00%, en dat u een fiets heeft aangeschaft met een cataloguswaarde van 1.000,00 en accessoires voor een bedrag van 150,00. Uw werkgever staat toe de fiets tot een maximum van 749 uit te ruilen en de accessoires jaarlijks maximaal 82 uit te ruilen, dus totaal 831. De uitwerking van bovenstaand voorbeeld zou er dan voor het 1 e jaar als volgt uitzien: Bruto-nettotraject op Bruto-netto berekening Bruto-netto berekening de salarisspecificatie (deels) zonder uitruil 1 e jaar met fiscale uitruil fiets Bruto vakantie-uitkering 2.500, ,00 Inhouding fiscale verrekening fiets n.v.t. 831,00 -/- Bruto loon 2.500, ,00 Loonheffing 42% 1.050,00 -/- 700,98 -/- Nettoloon (vakantie-uitkering) 1.450,00 968,02 Uitbetaling fiscale verrekening fiets n.v.t. 831,00 + Te betalen loon 1.450, ,02 Netto voordeel door toepassing fietsregeling 349,02 In dit voorbeeld zou u in het 1 e jaar voor 800,98 ( 1.150,00-349,02) in het bezit van een fiets en accessoires komen met een totale waarde van 1.150,00. In bovenstaand voorbeeld is uitgegaan van een loonheffingentarief van 42%. Bij een belastingtarief van 36,5% wordt het totaal aan fiscaal en premievoordeel lager, bij een belastingtarief van 52% wordt uw voordeel hoger. Toelichting fiets-privéregeling Helder Onderwijs, versie , , RH bladzijde 6/6

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness Regeling bedrijfsfitness Inleiding Deze toelichting op de regeling bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de deelnamevoorwaarden. Deel 2 gaat in op de mogelijkheid om via het ruilen van een bruto loonbestanddeel

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bronnen: - Besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005, nummer CPP

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Besluit van de Belastingdienst van 8 september 2008, nummer CPP 2008/1727M;

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Artikel 1 Karakter van de reqeling Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2015 (een deel van) de eindejaarsuitkering

Nadere informatie

6.12 Salderings- en uitruilregeling

6.12 Salderings- en uitruilregeling Beleidsterrein P&O 6.12 Salderings- en uitruilregeling 6.12.1 Doel / aanleiding De CAO Primair Onderwijs schrijft, in artikel 7.5 lid 8 voor dat de werkgever bij de vergoeding van reiskosten gebruik maakt

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei 1. Inleiding Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen streeft er naar om

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! versie 2014 Wil je een nieuwe fiets kopen met een belastingvoordeel? Speciaal voor medewerkers van IBN is dit mogelijk. Je kunt namelijk

Nadere informatie

Cafetariareglement 2017

Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 De Stichting Lucas Onderwijs biedt aan werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een cafetariaregeling. Deze regeling is gebaseerd

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Fietsregeling Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie van 14 oktober 2014

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013;

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; werkkostenregeling - Alternatieve invullingen Tot slot Vragen Wie:

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR396358_1. Fietsplan

CVDR. Nr. CVDR396358_1. Fietsplan CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR396358_1 4 juli 2016 Fietsplan Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet op artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer

GEMEENTE HOOGEVEEN. Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer GEMEENTE HOOGEVEEN Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 19:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling;

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! Fietsplan Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Een nieuwe fiets kopen met een fors belastingvoordeel? Ongemerkt werken aan een betere conditie? Speciaal voor medewerkers

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

In dit reglement worden de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgelegd.

In dit reglement worden de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgelegd. Werkkostenregeling 19 april 2017 Cafetariaregeling en overige arbeidsvoorwaarden Inleiding Stichting Auro streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te maken uit een flexibel

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter

Nadere informatie

Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte

Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte 1 januari 2000 Inleiding Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met bepaalde arbeidsvoorwaarden. Het cafetariamodel maakt het

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie