Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1-

2 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen of lid worden van een vakbond. Met de nieuwe Cafetariaregeling van Stichting RK Peuterspeelzalen Primair Onderwijs 2015, verder kortheidshalve genoemd Stichting RK PO Culemborg, zijn er nieuwe aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regeling mogelijk, want met deze regeling kan je binnen de aangegeven kaders en voorwaarden voor een klein deel zelf je arbeidsvoorwaarden vormgeven. De CAO PO kende al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen, zoals die voor de verrekening van vakbondscontributie en de deelname aan een fiets-privé-regeling. In aansluiting op de nieuwe CAO PO hebben wij de Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden van RK PO Culemborg 2015 opgesteld. De Stichting RK PO Culemborg geeft je onder de zogenaamde werkkostenregeling in de loonbelasting,, de ruimte om bruto looncomponenten uit te ruilen. Deelname is, onder bepaalde voorwaarden, voor iedere medewerker van de Stichting RK PO Culemborg mogelijk met uitzondering van stagiaires, uitzendkrachten en korttijdelijke medewerkers. Hieronder volgt informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van deze Cafetariaregeling, alsmede de gevolgen van deze regeling voor loon, uitkering, toeslagen en pensioen. Hierna worden de afzonderlijke regelingen uitgewerkt met per doel een voorbeeldberekening. Uit deze berekening blijkt dat het deelnemen aan deze cafetariaregeling fiscaal aantrekkelijk is. 2. Bronnen en doelen De arbeidsvoorwaarden die je kunt inruilen, worden bronnen genoemd. De arbeidsvoorwaarden die je kunt kiezen, worden doelen genoemd. In deze regeling staat welke bronnen je kunt ruilen tegen welke doelen. Je kunt de beschikbare bronnen inwisselen voor één of meer doelen. Alleen kan je in een kalenderjaar niet tegelijkertijd deelnemen aan de fiets- en de fitnessregeling. Voor elke bron gelden er bepaalde voorwaarden. Alleen nog niet uitgekeerde bronnen mogen ingezet worden in het teken van het cafetariasysteem. Bronnen Vakantietoeslag Structurele eindejaarsuitkering Eindejaarsuitkering OOP Bruto maandloon (maximaal 5% en mag niet lager worden dan wettelijk minimumloon) De vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn de meest gebruikte uitruilbronnen. Doelen (t.l.v. vrije ruimte) 1. Contributie vakbond in detail: zie pag Fietsplan 1 in detail: zie pag Bedrijfsfitness in detail: zie pag. 10 Doelen (t.l.v. gerichte vrijstelling) 4. Aanvullende vergoeding reiskosten woon-werk 2 in detail: zie voetnoot 1 Hoewel de fietsregeling wettelijk niet meer bestaat, heeft Stichting RK PO Culemborg er voor gekozen deze op eigen titel onder nieuwe voorwaarden voort te zetten. Stichting RK PO Culemborg stimuleert daarmee het reizen tussen woon en werk op de fiets.. -2-

3 Keuze maken Aan de doelen 1 en 4 mag je altijd meedoen. Je mag verder deelnemen aan doel 2 of 3. Op het aanvraagformulier wordt bij de toelichting de uiterste inleverdatum vermeld. Als er geen inleverdatum wordt vermeld, dien je het formulier ruim vóór de sluitingsdatum in te leveren van de maand waarin de gekozen bron wordt uitgekeerd. Sluitingsdata vind je op > downloads > personeelsadministratie > jaarkalender. In deze regeling word je gewezen op de gevolgen van je keuze. Daar waar op een aanvraagformulier wordt gevraagd een kopie van de factuur toe te voegen, is de betaling van deze factuur door de werknemer zelf voldaan. Zodra de verrekening heeft plaatsgevonden is het niet meer mogelijk je keuze te wijzigen. Gevolgen voor loongerelateerd inkomen en toeslagen? Omdat het ruilen van arbeidsvoorwaarden het Sociaal Verzekeringsloon en het fiscaal loon voor het betreffende jaar verlaagt, kan het consequenties hebben voor: De inzet van de bron bruto maandloon leidt tot verlaging van de hoogte van de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte. de hoogte van wettelijke uitkeringen, zoals de WW en WIA of de partnertoeslag AOW. Alle bronnen die ingezet worden in de hieronder genoemde periodes, hebben invloed op de hoogte van het SV-loon. - Het UWV stelt de hoogte van de uitkering WIA vast op basis van het SV-loon in het jaar voorafgaand aan de eerste ziektedag. - Bij de WW wordt de uitkering vastgesteld op basis van het SV-loon in het jaar voorafgaand aan de ontslagdatum. - De SVB stelt de partnertoeslag AOW vast op basis van het SV-loon in het jaar voorafgaand aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de medewerker. De partnertoeslag AOW komt in 2015 te vervallen. De inzet van bronnen, door verlaging van je fiscaal loon, kan leiden tot een hogere huurtoeslag, en/of hogere kinderopvangtoeslag, en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de geldbron wordt ingezet. Bij uitruil van bruto loon kan ook een eventuele ontslagvergoeding, berekend op basis van het (lagere) brutoloon, lager worden. Gevolgen voor pensioen? Pas wanneer het pensioengevend loon met meer dan 30% wordt verlaagd en het fiscale loon structureel wordt verlaagd, dan heeft dit invloed op de pensioenopbouw. Echter, door volgende voorwaarden wordt dit voorkomen: - Maximaal 5% van het bruto loon mag ingezet worden naast de vakantie- en eindejaarsuitkering; - Minimaal 75% van het personeel mag meedoen aan de regeling; - Eén keer per jaar is er de mogelijkheid om de keuze te wijzigen; - Verlaging van het brutoloon is tijdelijk; - Uitruil mag alleen tegen vrije vergoedingen conform het besluit van de staatssecretaris van nr. CPP 2009/1458M. De bovenstaande voorwaarden zijn genoemd in beleidsbesluiten over pensioenen en mede terug te vinden in paragraaf 4, van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M, Stcrt.nr Hierdoor is het veilig aan te nemen, dat er géén sprake is van enig effect op jouw pensioenopbouw. 2 Dit is geregeld via de Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskosten woon-werk. Deze regeling kent zijn eigen overeenkomst en (indien van toepassing) declaratieformulier. -3-

4 3. Cafetariaregeling Stichting RK PO Culemborg (doel, kader, voorwaarden, procedure, etc.) Doel en reikwijdte In het Cafetariasysteem Arbeidsvoorwaarden kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar ruilen, om fiscaal voordeel te realiseren. Alle werknemers van Stichting RK PO Culemborg in vaste of tijdelijke dienst, die een aanstelling hebben onder de CAO PO kunnen aan het Cafetariasysteem deelnemen. Deelname is op vrijwillige basis. Algemene informatie over de landelijke werkkostenregeling Stichting RK PO Culemborg heeft met de werkkostenregeling (waar het betreft uitruil ten laste van de zgn. vrije ruimte) beperkte mogelijkheid om je gebruik te laten maken van fiscaal aantrekkelijke vergoedingen en/of verstrekkingen. Onder de vrije ruimte verstaan wij in ,2% van het fiscaal loon van alle werknemers in dienst bij Stichting RK PO Culemborg. Dit percentage is wettelijk bepaald. Deze vrije ruimte wordt beperkt door verstrekkingen en vergoedingen door de werkgever, zoals bijvoorbeeld een eindejaarspresent, een netto attentie bij jubilea en afscheid en andere fiscaal niet erkende (onkosten)vergoedingen. Binnen de werkkostenregeling bestaan voor fiscaal erkende vergoedingen en verstrekkingen zgn. gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen kunnen onbelast worden vergoed voor zover ze binnen de normen blijven die voor deze gerichte vrijstellingen gelden. Bij onvoorziene omstandigheden kan de werkgever besluiten nog niet uitgeruilde ruimte collectief te beperken. Dit kan dus consequentie hebben voor jouw aanvraag deelname aan de fietsregeling, of jouw aanvraag deelname aan de regeling bedrijfsfitness. Per kalenderjaar staat deelname aan niet meer dan één van deze twee regelingen voor je open. Jouw werkgever heeft hiervoor max 175,00 per kalenderjaar beschikbaar gesteld. Deze beperkende bepaling geldt niet voor de regeling vakbondscontributie en de Landelijke Dyade Regeling 2015 aanvullende reiskosten woon-werk. Het is sowieso vrij om in een kalenderjaar aan laatstgenoemde twee regelingen deel te nemen. Het eventueel collectief beperken van de nog niet uitgeruilde ruimte voor de fiets en bedrijfsfitness kan gebeuren indien de fiscaal 1,2% vrije ruimte wordt overschreden. Is een aanvraag eenmaal gehonoreerd dan zal hierop niet worden teruggekomen. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. In alle gevallen brengt de Stichting RK PO Culemborg je direct op de hoogte van de aanpassing. Keuze kan je maken uit de volgende regelingen. 1. Vakbondsfaciliteiten Op grond van de CAO PO is de uitruil mogelijk voor de betaling van vakbondscontributie. Je kan als je dienstverband drie maanden of langer aaneengesloten heeft geduurd een verzoek indienen, voorzien van een verklaring van de betaalde contributies. De volledige contributie komt dan voor uitruil in aanmerking. Binnen de vrije ruimte van het kalenderjaar 2015 is rekening gehouden met een bedrag van 5.775,00 voor alle deelnemers aan de fiets- en bedrijfsfitness bij elkaar opgeteld. Dit betekent dat max. 33 medewerkers per jaar een aanvraag voor deelname aan de fiets óf de bedrijfsfitnessregeling kunnen indienen. 2. fietsregeling De fietsregeling blijft bij Stichting RK PO Culemborg bestaan. Iedere medewerker in vaste of tijdelijke dienst kan in principe 1 maal per 3 jaar deelnemen aan de fietsregeling voor een maximumbedrag van 175,00. De vergoeding wordt uitbetaald via de gekozen uitruilbron in het kalenderjaar van aanschaf van de fiets. -4-

5 3. Regeling Bedrijfsfitness Iedere medewerker in vaste of tijdelijke dienst kan in principe deelnemen aan bedrijfsfitness voor een maximumbedrag van 175 per medewerker per jaar. Deelname aan de fiets & fitness regelingen als bedoeld onder 2 en 3 geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Indien het beschikbare budget van (33 * 175) op is, wordt de inschrijvings-mogelijkheid gesloten. Je hebt dan in het volgend kalenderjaar een nieuwe kans in te schrijven voor een fiets. (4). Landelijke Dyade regeling (aanvullende) vergoeding reiskosten woon-werk Deze regeling maakt de arbeidsvoorwaardelijke aanspraken voor de betaling van een (aanvullende) vergoeding reiskosten mogelijk. Deze regeling staat op zichzelf en maakt verder geen deel uit van deze cafetariaregeling. Deze regeling komt niet ten laste van de vrije ruimte. Toch stippen wij deze regeling hier aan, als mogelijk voor jou fiscaal aantrekkelijke arbeidsvoorwaardelijke regeling. In deze regeling vind je informatie over de manier waarop je de regeling voor jezelf kunt gebruiken. De informatie is gedetailleerd naar: de bronnen die je kunt gebruiken; de doelen waarvoor je deze bronnen kunt inzetten; de voorwaarden die gelden; de fiscale consequenties van je keuze; de procedure van aanvraag deelname aan de regeling de gevolgen van je keuze voor eventuele arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkeringen. Indien wettelijke regelgeving of de CAO PO, welke verband houdt met de inhoud van de Cafetariaregeling verandert, dan prevaleert deze boven de regeling. Dit betekent dat de regeling in dat geval op de wettelijke- en/of CAO- verandering moet worden aangepast. 4. Aanvraagprocedure Alle aanvraagformulieren worden ingeleverd bij de directeur van je school. De directeur levert jouw formulier in bij de administratie van het bestuurskantoor. De sluitingstermijn voor deelname aan de uitruilregeling nr 1 t/m 3, is vastgesteld op 1 april respectievelijk 1 november. Op ieder aanvraagformulier staat ook de uiterste inleverdatum genoemd. De administratie van het bestuurskantoor zorgt ervoor dat alle aanvraagformulieren correct zijn ingevuld en een factuur. Ook dat de factuur is voorzien van jouw initialen en achternaam. Vervolgens wordt het deelname aanvraagformulier door de werkgever getekend en voorzien van de factuur op de gebruikelijke manier als individuele overeenkomst (aanvullende) arbeidsvoorwaardelijke regeling doorgezonden naar het administratiekantoor Dyade voor de verwerking in de salarisadministratie. Mocht je ondanks de uitleg toch nog vragen hebben, stel deze dan aan de medewerker personeelszaken op de administratie van het bestuurskantoor. Hieronder volgt de nadere uitwerking van de regelingen. -5-

6 5. Nadere uitwerking van alle regelingen 1. Contributie vakbond (t.l.v. vrije ruimte) Als je lid bent van een vakbond, dan kun je je contributie verrekenen met de volgende bronnen: Structurele eindejaarsuitkering; Eindejaarsuitkering OOP Voorwaarden De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de CAO PO. Het maakt niet uit of je een vast of een tijdelijk contract hebt (Stagiaires, uitzendkrachten en korttijdelijke werknemers zijn uitgesloten). De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van je bruto (uur)loon op het moment dat u de bronnen inzet. De verrekening vindt altijd plaats in de maand december binnen het kalenderjaar waarin de contributie is betaald. Een herinnering aan de regeling wordt jaarlijks in de nieuwsbrief van Stichting RK PO Culemborg geplaatst. Je ontvangt uiterlijk 1 oktober van het betreffende jaar een verklaring van de vakvereniging, voor zover mogelijk, over de betaalde vakbondscontributie. Je moet vóór 1 november een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief verklaring van jouw vakvereniging over de betaalde vakbondscontributie, dan wel een kopie van (een) betalingsafschrift(en) inleveren bij je werkgever om kenbaar te maken dat je van de regeling vakbondscontributie gebruikt wenst te maken. Gevolgen voor fiscus en verzekeringen De inzet van bronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. De inzet van bronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies. De inzet van bronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van bronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van bronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van bronnen, door verlaging van je fiscaal loon, kan leiden tot een hogere huurtoeslag en/of hogere kinderopvangtoeslag en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de bron wordt ingezet. -6-

7 Voorbeeld Je ruilt vakbondscontributie Normale situatie uit Eindejaarsuitkering 2.000, ,00 Verlaging uitkering met vakbondscontributie (bruto) 165,00- Saldo eindejaarsuitkering 2.000, ,00 EJU - contributie Loonheffing over eindejaarsuitkering 840,00-770,70-42% Bijtelling waarde contributie (netto) 165,00 Netto salaris 1.160,00 Saldo - loonheffing ,30 bijtelling contributie Noot: netto salaris voordeel 1.229,30 -/ ,00 = 69,30-7-

8 2. Fietsplan (t.l.v. vrije ruimte) Als je voor meer dan de helft van het aantal werkdagen met de fiets (deels) naar de arbeidsplaats reist, dan kun je de fiets of met de fiets samenhangende zaken financieren uit de volgende bronnen: Vakantietoeslag Structurele eindejaarsuitkering Eindejaarsuitkering OOP Bruto maandloon Voorwaarden De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de CAO PO. Het maakt niet uit of je een vast of een tijdelijk contract hebt. (Stagiaires, uitzendkrachten en korttijdelijke werknemers zijn uitgesloten). De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van je bruto (uur)loon op het moment dat je de bronnen inzet. Je gebruikt de fiets om voor meer dan de helft van het aantal werkdagen naar de arbeidsplaats te reizen. Je hebt dit kalenderjaar en de afgelopen twee kalenderjaren niet eerder een aanvraag voor een fiets Ingediend of ter beschikking gesteld gekregen van de werkgever. De aanschafwaarde van de fiets is niet aan een maximum gebonden, maar het bedrag dat je voor de fiets vergoed krijgt bedraagt niet meer dan het maximumbedrag dat in het betreffende kalenderjaar voor een of meer arbeidsvoorwaardelijke aanspraken tezamen beschikbaar is gesteld op het moment van de aanvraag. Dit geldt ook voor de met de fiets samenhangende zaken als regenpak, reparatiekosten, een extra slot of een steun voor de tas. Het deelname aanvraagformulier 2015 wordt in verband met de belangstelling inventarisatie uiterlijk ingeleverd op 1 juli 2015 en in ieder hierop volgend kalenderjaar vóór 1 april. Het deelname aanvraagformulier is tevens de overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaarde fietsplan dat uiterlijk op 21 november moet zijn ingeleverd. Gevolgen voor fiscus en verzekeringen De inzet van de bron bruto maandloon leidt tot verlaging van de hoogte van de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte. De inzet van bronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies. De inzet van bronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van bronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van bronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van bronnen, door verlaging van je fiscaal loon, kan leiden tot een hogere huurtoeslag en/of hogere kinderopvangtoeslag en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de bron wordt ingezet. -8-

9 Voorbeeld Normale situatie Je koopt een fiets Vakantie-uitkering 1.500, ,00 Verlaging uitkering waarde fiets (bruto) - 175,00 Saldo vakantie-uitkering 1.500, ,00 VU - fiets Loonheffing over vakantieuitkering - 630,00-556,50 42% Bijtelling waarde fiets (netto) 175,00 Netto salaris 870,00 Saldo - loonheffing + 943,50 bijtelling waarde fiets Noot: netto salaris voordeel 943,50 -/- 870,00 = 73,50-9-

10 3. Bedrijfsfitness (t.l.v. vrije ruimte) Indien je gaat fitnessen dan kun je dit financieren uit de volgende bronnen: Vakantietoeslag Structurele eindejaarsuitkering Eindejaarsuitkering OOP Bruto maandloon (maximaal 5% en mag niet lager worden dan wettelijk minimumloon) Voorwaarden De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de CAO PO en in dienst zijn bij Stichting RK PO Culemborg. Het maakt niet uit of je een vast of een tijdelijk contract hebt. (Stagiaires, uitzendkrachten en korttijdelijke werknemers van deelname uitgesloten). De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van je bruto (uur)loon op het moment dat u de bronnen inzet. Onder bedrijfsfitness verstaan we conditie- of krachttraining bij een fitnessschool door werknemers. De bedrijfsfitness vindt plaats onder deskundige begeleiding. Deelname aan de regeling kan plaatsvinden door het aanvraagformulier deelname cafetariasysteem voor de in het formulier aangegeven datum in te leveren bij de directeur van je school. Dit moet gebeuren in het lopend jaar vóór 1 juli 2015 en in volgende jaren vóór 1 april. Vergoeding via deze regeling vindt plaats na ontvangst van het (definitief) deelnemersaanvraagformulier tevens overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaarden. De overeenkomst is voorzien van jouw handtekening en die van je werkgever, alsmede voorzien van de op jouw achternaam met initialen gestelde nota( s) van de fitnessschool. Deze nota( s) zijn door jezelf betaald. De vergoeding vindt plaats uit de bron die is aangegeven op het aanvraagformulier deelname cafetariasysteem tot het maximumbedrag dat in het kalenderjaar voor deelname aan een of meerdere doelen in de cafetariaregeling in totaliteit per medewerker beschikbaar wordt gesteld. Het definitief deelnemers aanvraagformulier tevens overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaarde wordt voorzien van de nota s ingeleverd vóór 21 november van het betreffende kalenderjaar. Gevolgen voor fiscus en verzekeringen De inzet van de bron bruto maandloon leidt tot verlaging van de hoogte van de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte. De inzet van bronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van bronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies. De inzet van bronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van bronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van bronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van bronnen kan, door verlaging van je fiscaal loon, leiden tot een hogere huurtoeslag en/of hogere kinderopvangtoeslag en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de bron wordt ingezet. -10-

11 Voorbeeld Je ruilt bedrijfsfitness Normale situatie uit Vakantie-uitkering 2.200, ,00 Verlaging uitkering met bedrijfsfitness (bruto) 175,00 Saldo vakantieuitkering 2.200, ,00 VU - bedrijfsfitness Loonheffing over vakantie-uitkering 924,00-850,50 42% Bijtelling waarde bedrijfsfitness (netto) 175,00 Netto salaris 1.276,00 Saldo - loonheffing + bijtelling contributie 1.350,00 voorschot Noot: netto salaris voordeel 1.350,00 -/ ,00 = 74,00-11-

12 Bijlage I bij de cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden De onderstaande informatie is relevant. Deelname aan deze cafetariaregeling, of het op andere wijze toekennen van vergoedingen of verstrekkingen mag van de fiscus niet ongelimiteerd. De werkkostenregeling stelt hieraan namelijk de voorwaarde van de zogenaamde gebruikelijkheidstoets. De gebruikelijkheidstoets houdt onder andere in dat de vergoedingen en verstrekkingen die in de administratie opgenomen kunnen worden als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden aan vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk is. De belastingdienst kan er daarbij op praktische gronden van uitgaan dat een totaalbedrag aan vergoedingen en verstrekkingen lager dan 2.400,-- kunnen voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. -12-

13 Bijlage II bij de cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Raadpleeg de Landelijke Dyade Regeling 2015 aanvullende reiskostenvergoeding woon-werk. -13-

14 Aanvraagformulier cafetariaregeling Naam werkgever : Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Werkgeversnr. : Adres : Irene Vorrinkstraat 19 School Brinnr. Naam werknemer Geboortedatum Personeelsnr. Adres Postcode Woonplaats De werknemer wenst als doel van de uitruilregeling te gebruiken: 1. O Vakbondscontributie (wordt altijd gehonoreerd) 2. O Fiets (max. 175) 3. O Bedrijfsfitness (max. 175) Deelname aan de fiets & fitness regelingen als bedoeld onder 2 en 3 geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Indien het beschikbare budget op is, wordt de inschrijvings-mogelijkheid gesloten. Je hebt dan in het volgend kalenderjaar een nieuwe kans in te schrijven. De werknemer wenst als bron voor de uitruilregeling te gebruiken: 1. O Vakantietoeslag (inleveren voor 1 april) 2. O Eindejaarsuitkering (inleveren voor 1 november) Alle aanvraagformulieren worden met de factuur ingeleverd bij de directeur van de school. Ook de factuur is voorzien van de initialen en achternaam van de aanvrager. De directeur levert het formulier met de factuur in bij de administratie van het bestuurskantoor. Vervolgens wordt het aanvraagformulier door de werkgever getekend en voorzien van de factuur doorgezonden naar het administratiekantoor Dyade voor de verwerking in de salarisadministratie. Werknemer Plaats Datum Handtekening Werkgever Functie Plaats Datum Handtekening: -14-

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei 1. Inleiding Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bronnen: - Besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005, nummer CPP

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Artikel 1 Karakter van de reqeling Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2015 (een deel van) de eindejaarsuitkering

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Besluit van de Belastingdienst van 8 september 2008, nummer CPP 2008/1727M;

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen streeft er naar om

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

6.12 Salderings- en uitruilregeling

6.12 Salderings- en uitruilregeling Beleidsterrein P&O 6.12 Salderings- en uitruilregeling 6.12.1 Doel / aanleiding De CAO Primair Onderwijs schrijft, in artikel 7.5 lid 8 voor dat de werkgever bij de vergoeding van reiskosten gebruik maakt

Nadere informatie

Betreft: beoordeling cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf op fiscale aspecten

Betreft: beoordeling cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf op fiscale aspecten Belastingdienst, Postbus 5105, 7600 GL Almelo Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Postbus 2216 5202 CE s-hertogenbosch Midden- en kleinbedrijf Betreft: beoordeling

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Cafetariareglement 2017

Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 De Stichting Lucas Onderwijs biedt aan werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een cafetariaregeling. Deze regeling is gebaseerd

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

In dit reglement worden de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgelegd.

In dit reglement worden de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgelegd. Werkkostenregeling 19 april 2017 Cafetariaregeling en overige arbeidsvoorwaarden Inleiding Stichting Auro streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te maken uit een flexibel

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD ARNHEM Kennisgroep CAO Datum 31 januari 2017 Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus AB DEN HAAG. Geachte mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus AB DEN HAAG. Geachte mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus 93050 2509 AB DEN HAAG Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 1 juni 2015 Uw

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Fietsregeling gemeente Best 2015 e.v.

GEMEENTEBLAD. Nr Fietsregeling gemeente Best 2015 e.v. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 28720 3 april 2015 Fietsregeling gemeente Best 2015 e.v. Artikel 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Car-uwo: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK 2016-3 BSD2016.624 RIS295312 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus GD UTRECHT.

Kantoor Arnhem. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus GD UTRECHT. Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 98 52 Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus 3183

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Centraal Orgaan voor de Vleessector Postbus AB ZOETERMEER. Geacht mevrouw,

Kantoor Almelo. Centraal Orgaan voor de Vleessector Postbus AB ZOETERMEER. Geacht mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Centraal Orgaan voor de Vleessector Postbus 61 2700 AB ZOETERMEER Kennisgroep CAO Datum 3 november 2016 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Optare Wageningen University.

Optare Wageningen University. Optare Wageningen University. Uw arbeidsvoorwaarden op maat Wageningen University stelt u ook dit jaar weer in staat uw arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC ( )

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC ( ) Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC (11-2011) 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer

Nadere informatie