ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per tot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16"

Transcriptie

1 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per tot

2 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH Artikel 3: Voorwaarden voor deelname Artikel 4: Keuze leverancier Artikel 5: Aanmeldingsprocedure Artikel 6: Betaling van het ICT-product Artikel 7: Gevolgen verlaging bruto salaris Artikel 8: Aansprakelijkheid Artikel 9: Looptijd Artikel 10: Hardheidsclausule en slotbepaling (voorbehoud) Artikel 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Werkgever: HAAL-Veluwe Plus-KOALAH 2. Werknemer: Degene die een akte van benoeming heeft bij HAAL-Veluwe Plus-KOALAH. Medewerkers die gedetacheerd zijn, stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders, oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst, vallen niet onder het begrip werknemer in de zin van deze regeling. 3. Deelnemer: Een werknemer die gebruik maakt van ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH. 4. Bruto salaris: Het bruto salaris is het totaal van alle vaste loonbestanddelen in geld, wat bestaat uit het maandelijkse brutoloon, het vakantiegeld en eventuele andere niet-incidentele geldbeloningen. 5. ICT: ICT betekent letterlijk Internet en Communicatie Technologie. Wanneer er verwezen wordt naar concrete middelen die onder het ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH vallen dan wordt daarmee bedoeld: tablets, desktops, laptops en smartphones. 2

3 Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH heeft ten doel het gebruik van ICT door werknemers van Concent te bevorderen. Binnen onderwijs wordt het gebruik van ICT steeds prominenter. Niet alleen in de communicatie met ouders en leerlingen maar ook in de vormgeving van het onderwijs zelf spelen ICT-producten een steeds grotere rol. Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de vaardigheid met deze middelen om te gaan. Middels deze regeling wordt beoogd op fiscaal aantrekkelijke wijze de eventuele drempel voor de aanschaf van vaak dure ICT-producten te verlagen. Artikel 3: Voorwaarden voor deelname 1. Deelname aan ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH staat open voor werknemers die zelf een tablet, desktop, laptop en/of smartphone aanschaffen. 2. Eens per drie kalenderjaren is deelname ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH toegestaan, waarbij het jaar van aanschaf van de ICT-producten als ingangsdatum bepalend is voor het berekenen van deze periode. Om in 2016 te kunnen deelnemen mag de werknemer dus uiterlijk in het kalenderjaar 2013 voor het laatst hebben deelgenomen aan ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH. 3. Het is mogelijk meerdere producten gespreid aan te schaffen en deze binnen de regeling te laten vallen mits deze producten binnen het betreffende kalenderjaar 1 worden aangeschaft. 4. De regeling ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast Deelname geschiedt door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend ICT-privé HAAL-Veluwe Plus- KOALAH-formulier alsook als bijlage toe te voegen de rekening (bonnetje) voor het aangeschafte ICT-product. Artikel 4: Keuze leverancier ICT 1. Keuzevrijheid staat centraal in ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH. 2. Iedere werknemer mag een ICT-product naar eigen keuze uitzoeken. 3. De keuze van het type ICT-product zoals genoemd in de definitie van ICT is door de fiscus in die zin niet beperkt. Artikel 5: Aanmeldingsprocedure 1. De werknemer die gebruik wil en kan maken van ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH gaat naar een ICT leverancier en koopt het ICT-product naar keuze zoals genoemd in de definitie. Vervolgens vult de werknemer formulier in en voegt daarbij de rekening van het aangeschafte ICT-product. Let op! Eventuele verzekeringen voor de aangeschafte middelen vallen niet onder de regeling. 2. Het ingevulde en ondertekende formulier en de rekening van het aangeschafte ICT-product worden ter goedkeuring ingeleverd bij bestuurskantoor. Bij akkoord wordt het formulier door de werkgever van een handtekening + stempel voorzien en ontvangt de deelnemer een kopie retour. 3. Concent bewaart voor eigen administratie eveneens een kopie van beide documenten en stuurt formulier vervolgens naar Concent voor de administratieve verwerking en verrekening met de werknemer. 4. Binnen ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH geldt een fiscaal vrijstellingsbedrag van maximaal 500,-. De werknemer dient de eventuele meerprijs netto te betalen. In de regeling worden de deelnemers geacht zelf het ICT-product aan te schaffen. Vervolgens staat daar een fiscaal vrijstellingsbedrag van maximaal 500,- te verrekenen met het bruto salaris van de werknemer tegenover. De prijs boven het maximum van 500,- komt als netto-looncomponent voor rekening van de werknemer. 1 Onder betreffend kalenderjaar wordt verstaan het jaar waarin het eerste product is aangeschaft wat de werknemer onder de regeling wil laten vallen. 2 B.v. de werknemer schaft vier ICT-producten aan(a,b, C en D): drie daarvan (A, B en C) in 2012, de vierde (D) in De werknemer wil in eerste instantie product B opnemen in de ICT-4U-regeling. Producten B en C kunnen dan wel onder de regeling vallen, producten A en D niet. 3

4 5. Nadat de deelnemer het ICT-product heeft aangeschaft en het betreffende formulier heeft ingeleverd, verzorgt Concent op basis van de bijgevoegde rekening de verrekening van het ICT-product met de deelnemer. 6. De werkgever behoudt zich het recht nader onderzoek te doen naar de percentages aangegeven door de werknemer met betrekking tot de toepassing van het ICT-product, zij het zakelijk dan wel privé 3. Artikel 6: Betaling van het ICT-product 1. De werknemer schaft het ICT-product aan bij een leverancier naar keuze. 2. Na administratieve afhandeling zoals beschreven in artikel 4 en 6 stemt de werknemer in ruil hiervoor ter compensatie in met het afzien van een deel van zijn/haar bruto arbeidsvoorwaarden. In ICT-privé HAAL-Veluwe Plus- KOALAH betreft dit: * een verlaging van het brutoloon ineens of * inleveren van (een deel van) het bovenwettelijk vakantiegeld (mits toereikend en uitbetaling binnen 6 maanden plaatsvindt) of * inleveren van (een deel van) de eindejaarsuitkering (mits toereikend en uitbetaling binnen 6 maanden plaatsvindt) Het ruilen van een bedrag aan brutoloon(bestanddelen) tegen de fiscaalvriendelijke ICT-privé HAAL-Veluwe Plus- KOALAH-regeling levert de deelnemer het gewenste belastingvoordeel dat varieert tussen 33,5% en 52%. 3. Voor zover de aanschaf van de pc, tablet, laptop of smartphone niet meer bedraagt dan 500,- incl. BTW worden de arbeidsvoorwaarden, onder 2 genoemd, aangepast voor een gelijke waarde als de prijs van het ICT-product. In geval van een duurder ICT-product geldt een maximale bruto-netto ruil tot 500,-. Artikel 7: Gevolgen verlaging bruto salaris Het bruto salaris is het totaal van alle vaste loonbestanddelen in geld, wat ten minste bestaat uit het bruto maandloon en het vakantiegeld. Verlaging van het bruto salaris kan van invloed zijn op de hoogte van een WIA - of WW-uitkering evenals op het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen als de zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming studiekosten. Een tijdelijke verlaging van het bruto salaris bij deelname aan ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH wordt zodanig vastgelegd in de Aanvulling op de Arbeidsovereenkomst dat er geen gevolgen zijn voor de opbouw van pensioen en vakantiegeld noch voor de diensttijdvrijstelling en het uurloon voor overwerken en onregelmatigheid. De werknemer verklaart in deze Aanvulling op de Arbeidsovereenkomst op de hoogte te zijn van de gevolgen die kunne n optreden als gevolg van verlaging van het bruto salaris. Het bruto salaris na verlaging mag in ieder geval niet lager zijn dan in de Wet Minimumloon en Minimum Vakantiegeld is bepaald. Tevens mag de regeling niet in strijd zijn met anderszins dwingendrechtelijke bepalingen zoals de wettelijk vastgelegde vakantiedagen (op grond van artikel 7: 634, eerste lid, Burgerlijk Wetboek) en dient de CAO ruimte te bieden om de wijzigingen in de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken. Artikel 8: Aansprakelijkheid 1. De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal of beschadiging van het ICT-product, voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van het ICT-product of voor eventuele andere gevolgen die deelname aan deze regeling voor de werknemer met zich meebrengt. 3 Zie aanvraagformulier. Dit is van belang voor de bepaling van de belastingregeling waar de aanschaf van het ICT-product onder valt. Dit heeft verder geen consequenties voor de werknemer. 4

5 2. Alle noodzakelijke reparaties aan het ICT-product, die niet onder de garantie- en/of verzekeringsbepalingen vallen, zijn voor rekening van de werknemer. Artikel 9: Looptijd van het ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH Deze regeling is uitdrukkelijk verbonden aan de fiscale en premierechtelijke wet- en regelgeving op de datum van inwerkingtreding van de WerkKostenRegeling (WKR): 1 januari Bij wijziging of opheffing van het fiscale of premierechtelijke regime zal de geldigheid van deze regeling opnieuw worden beoordeeld en al dan niet, eventueel in gewijzigde vorm, worden voortgezet. Artikel 10: Hardheidsclausule en slotbepaling 1. De werkgever beslist in gevallen waarin deze regeling niet voorziet of kennelijk onredelijk uitwerkt. 2. De regeling kan worden aangehaald als ICT-privé HAAL-Veluwe Plus-KOALAH. 5