6.12 Salderings- en uitruilregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6.12 Salderings- en uitruilregeling"

Transcriptie

1 Beleidsterrein P&O 6.12 Salderings- en uitruilregeling Doel / aanleiding De CAO Primair Onderwijs schrijft, in artikel 7.5 lid 8 voor dat de werkgever bij de vergoeding van reiskosten gebruik maakt van de salderingsregeling. Tot nu toe werd dit door De Basis niet uitgevoerd. Met ingang van het jaar 2009 wil De Basis toepassing gaan geven aan dit CAO artikel. Het doel van de regeling is om de medewerker een hogere reiskosten vergoeding woonwerkverkeer te bieden dan op grond van de geldende CAO. Om dit doel te verwezenlijken vindt eerst saldering plaats van de ontvangen vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen en vervolgens door toepassing van de uitruilregeling Wettelijke verankering CAO artikel 7.5 lid 8, Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 artikel 10f en Besluit Belastingdienst CPP2008/1727M d.d Samenvatting De Basis beoogt met het invoeren van deze gecombineerde regeling voor zijn medewerkers een betere vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer te realiseren dan de vergoeding die de werknemer nu ontvangt op grond van zijn huidige CAO zonder dat dit voor de werkgever tot (aanzienlijke) extra uitgaven leidt. De regeling bestaat in feite uit twee delen, te weten het salderingsdeel en een uitruildeel. De salderingscomponent voorziet er in om het deel van de vergoeding voor dienstreizen dat in eerste instantie bruto is vergoed om te ruilen tegen een netto vergoeding, uiteraard voor zover de salderingsruimte dit toelaat. De salderingsruimte bestaat uit het verschil tussen de vergoeding woon-werkverkeer volgens de CAO en een vergoeding woon-werkverkeer op basis van alle tussen woning en werk gereisde kilometers die belastingvrij vergoed mogen worden. De kern van de uitruilregeling houdt in, dat iedere medewerker kan profiteren van een onbelaste vergoeding woon-werkverkeer mits hij, als tegenprestatie, bereid is om hiervoor (een deel van) de eindejaarsuitkering in te leveren. Per saldo resulteert het ruilen in het ontvangen van het fiscale voordeel over het bedrag dat wordt uitgeruild. Dit voordeel bedraagt voor het merendeel van de medewerkers zo n 42%. Het nadeel van het uitruilen van de eindejaarsuitkering is dat de grondslag voor het bepalen van een WIA-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. De consequenties hiervan is dat de WIA of werkloosheidsuitkering lager zal zijn. Het gaat daarbij echter om een zeer gering bedrag. De uitruil heeft ook tot gevolg dat het fiscale jaarloon wordt verlaagd. Dit kan in grenssituaties leiden tot het toepassen van een lager tarief bijzondere beloningen in het volgende kalenderjaar. De regeling is voor iedereen toegankelijk. De medewerker dient zelf te bepalen of het fiscale voordeel dat kan worden verkregen, opweegt tegen het (geringe) nadeel van lagere uitkeringen. Daarom wordt medewerkers jaarlijks gevraagd of ze van de regeling gebruik willen maken. Pagina 1 van 14

2 Regeling : Saldering vergoeding reiskosten woon-werkverkeer - dienstreizen a. De medewerker ontvangt op zijn verzoek, met de toepassing van deze regeling voor de door hem afgelegde kilometers woon-werkverkeer, de vergoeding die de belastingdienst fiscaal onbelast mogelijk maakt. b. Woon-werkkilometers zijn de kilometers die tussen de woonplaats en de standplaats van de werknemer daadwerkelijk worden afgelegd, berekend via de snelste route van de ANWB routeplanner. c. Per werkdag wordt slechts één keer de afstand woon-werkverkeer vergoed. d. Saldering van vergoedingen reiskosten woon-werkverkeer en vergoedingen wegens dienstreizen vindt plaats in de maand december van het jaar waarvoor een aanvraag is ingediend. e. Bij het salderen worden slechts die (vergoedingen voor) dienstreizen in aanmerking genomen die op 1 december van het jaar waarvoor een aanvraag is ingediend zijn gedeclareerd en door De Basis zijn verwerkt : regeling bevoorschotting reiskosten woon-werkverkeer en saldering eindejaarsuitkering ( uitruilregeling ) a. In plaats van de maandelijkse vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer ontvangt de medewerker maandelijks een voorschot op deze vergoeding. Het voorschot is gelijk aan het, op basis van de CAO, te verstrekken vergoedingsbedrag. b. Jaarlijks in de maand december wordt de vergoeding voor woon-werkverkeer in dat kalenderjaar voor de medewerker definitief vastgesteld en uitgekeerd. c. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend op basis van de werkelijk tussen woning en werk afgelegde kilometers. Het vergoedingsbedrag is gelijk aan de door de belastingdienst toegestane belastingvrije vergoeding van reiskosten. d. Van het vergoedingsbedrag worden de verstrekte voorschotten woon-werkverkeer afgetrokken. e. Als tegenprestatie voor de onder b. en c. genoemde vergoeding verklaart de werknemer in te stemmen met het inleveren van (een deel van) de door hem opgebouwde aanspraken structurele eindejaarsuitkering of - indien deze aanspraken niet toereikend zijn ook met (een deel van) zijn opgebouwde aanspraken eindejaarsuitkering Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP). f. De uit te keren reiskostenvergoeding woon-werkverkeer is nooit groter dan het bedrag van de door de medewerker ingeleverde eindejaarsuitkering. Voor werknemers die zich niet bereid hebben verklaard (een deel van) de eindejaarsuitkering in te leveren is de vergoeding niet groter dan het verstrekte voorschot. g. De werknemer ontvangt de genoemde vergoeding in de reguliere uitbetalingmaand van de structurele eindejaarsuitkering en/of eindejaarsuitkering OOP. h. Werknemers die in de loop van het kalenderjaar de organisatie verlaten, kunnen op het moment waarop hun dienstverband eindigt op aanvraag van deze regeling gebruik maken zolang en voorzover er nog aanspraken structurele eindejaarsuitkering en/of eindejaarsuitkering OOP moeten worden afgerekend : Aanvraagprocedure a. Voor het verkrijgen van een aanvullende onbelaste vergoeding reiskosten woonwerkverkeer ingevolge deze regeling Overhandigt de werknemer zijn werkgever uiterlijk op 1 december van het betreffende jaar een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier/verklaring deelname uitruil - en salderingsregeling. Op dit formulier dient de werknemer aan te geven: Pagina 2 van 14

3 op welke werkdagen hij in het betreffende jaar tot 1 december volgens rooster heeft gewerkt, waarbij door hem geen rekening hoeft te worden gehouden met dagen die zijn uitgevallen wegens ziekteverlof en vakantie; de werkgever houdt hier wel rekening mee; op welke dagen hij in het betreffende jaar vanaf 1 december volgens rooster nog verwacht te werken, waarbij door hem geen rekening hoeft te worden gehouden met dagen die mogelijk uitvallen wegens ziekteverlof en vakantie; de werkgever houdt hier wel rekening mee; op hoeveel kilometer afstand hij woont van zijn werk indien hij geen vergoeding woon-werkverkeer ontvangt; te verklaren dat hij voor het jaar waarop zijn aanvraag betrekking heeft instemt met een verlaging van (een deel van) zijn opgebouwde aanspraken structurele eindejaarsuitkering of - voor zover deze aanspraken niet toereikend zijn tevens met (een deel van) zijn eindejaarsuitkering OOP/OBP; te verklaren dat hij bekend is met de consequenties die aan een dergelijke ruil verbonden (kunnen) zijn voor de grondslagen voor pensioen-, WIA-, of ontslaguitkeringen. De consequenties die aan het uitruilen van bruto aanspraken tegen een onbelaste reiskostenvergoeding verbonden kunnen zijn, zijn opgenomen in de Toelichting op de cafetaria- en salderingsregeling reiskosten. b. Het gebruik maken van de regeling is vrijwillig. c. De Basis controleert de aanvraag, beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en, indien de door de werknemer verstrekte gegevens correct zijn, verwerkt en archiveert de aanvraag. Indien bij de controle onvolkomenheden worden geconstateerd, ontvangt de werknemer de aanvraag retour waarbij wordt aangegeven waarom de aanvraag niet kan worden verwerkt. Herstel en alsnog verwerken van de aanvraag is niet mogelijk. d. Aanvragen voor deelname die na 1 december van het betreffende jaar worden ingeleverd worden niet in behandeling genomen : Verhaal Indien bij controle door de Belastingdienst en/of controle door De Basis wordt geconstateerd dat door de werknemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, zal het ontvangen voordeel van de aanvullende onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer alsnog worden teruggeboekt, hetgeen voor de werknemer zal leiden tot een terugbetaling : Toepassing regeling Deze regeling treedt in werking op 1 januari en is geldig tot het moment waarop De Basis deze regeling intrekt dan wel tot het moment dat de fiscale regelgeving op het terrein van reiskostenregelingen intrekking van deze regeling noodzakelijk maakt. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de algemeen directeur van De Basis. Bijlagen Toelichting op de regeling en aanvraagformulier. 1 In het jaar 2009 reeds verstrekte vergoedingen worden niet meer gecorrigeerd. Pagina 3 van 14

4 Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer 2009 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding De werkgever streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket arbeidsvoorwaarden. Zo n flexibel pakket of onderdelen daarvan worden vaak aangeduid als cafetariamodel. Hierbij kunnen werknemers keuzes maken of zij hun salaris of salariscomponenten willen uitruilen tegen andere zaken waar individueel behoefte aan bestaat. Een voorbeeld daarvan is de Fietsregeling. De Basis heeft aan zijn pakket arbeidsvoorwaarden nu een regeling toegevoegd voor het verkrijgen van een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer in combinatie met het salderen van verstrekte vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen. Wat beoogt De Basis met de invoering van deze regeling? De werkgever beoogt met het invoeren van deze gecombineerde regeling voor zijn werknemers een betere vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer te realiseren dan de vergoeding die de werknemer nu ontvangt op grond van zijn huidige CAO zonder dat dit voor de werkgever tot (aanzienlijke) extra uitgaven leidt. De regeling bestaat in feite uit twee delen, te weten het salderingsdeel en een uitruildeel. De salderingscomponent voorziet er in om het deel van de vergoeding voor dienstreizen dat in eerste instantie bruto is vergoed om te ruilen tegen een netto vergoeding, uiteraard voor zover de salderingsruimte dit toelaat. De salderingsruimte bestaat uit het verschil tussen de vergoeding woon-werkverkeer volgens de CAO en een vergoeding woon-werkverkeer op basis van alle tussen woning en werk gereisde kilometers die belastingvrij vergoed mogen worden. De kern van de uitruilregeling houdt in, dat iedere medewerker kan profiteren van een onbelaste vergoeding woon-werkverkeer mits hij, als tegenprestatie, bereid is om hiervoor (een deel van) de eindejaarsuitkering in te leveren. Per saldo resulteert het ruilen in het ontvangen van het fiscale voordeel over het bedrag dat wordt uitgeruild. Dit voordeel bedraagt voor het merendeel van de medewerkers zo n 42%. Het nadeel van het uitruilen van de eindejaarsuitkering is dat de grondslag voor het bepalen van een WIA-uitkering of ontslaguitkering (iets) wordt verlaagd. De consequentie hiervan is dat de WIA of werkloosheidsuitkering lager zal zijn. Het gaat daarbij echter om een zeer gering bedrag. De uitruil heeft ook tot gevolg dat het fiscale jaarloon wordt verlaagd. Dit kan in grenssituaties leiden tot het toepassen van een lager tarief bijzondere beloningen in het volgende kalenderjaar. De regeling is voor iedereen toegankelijk. De medewerker dient zelf te bepalen of het fiscale voordeel dat kan worden verkregen, opweegt tegen het (geringe) nadeel van lagere uitkeringen. Daarom wordt medewerkers jaarlijks gevraagd of ze van de regeling gebruik willen maken. Pagina 4 van 14

5 Uitgangspunten en keuzes Om tot een goede uitwerking en toepassing van deze regeling te komen heeft De Basis eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd. De verdere opzet van de regeling moet telkens aan deze uitgangspunten getoetst kunnen worden. Daarnaast bieden deze uitgangspunten houvast om uitzonderingssituaties te kunnen beoordelen en hierin tot een beslissing te komen. Deze uitgangspunten luiden als volgt: De regeling mag niet in strijd zijn met de geldende CAO en eigen doelstellingen van de organisatie; de in de geldende CAO vastgelegde definities blijven onverminderd van kracht; De regeling mag niet leiden tot meerkosten voor de werkgever, met uitzondering van een lichte toename van administratieve lasten; termijnen moeten strikt worden toegepast; Toepassing van de regeling mag in vergelijkbare situaties niet leiden tot ongelijke behandeling; deelname aan de regeling door medewerkers vindt plaats op vrijwillige basis; Wijzigingen in de CAO en/of belastingregeling kunnen aanpassing van de regeling noodzakelijk maken; De Algemeen Directeur beslist indien er zich onvoorziene situaties voordoen. Naast bovengenoemde uitgangspunten heeft de werkgever bij het uitwerken van de regeling de volgende keuzes gemaakt: Vaststelling van het maximum aantal werkdagen voor de categorieën Directie, OP en OOP: Dit aantal is vastgesteld op 214 dagen (conform de Belastingdienst dit heeft bepaald); Vaststelling van het aantal dagen verlof dat in mindering moet worden gebracht op de opgave van werkdagen volgens rooster door de werknemer: ziektedagen en dagen waarop ander verlof dan vakantieverlof wordt genoten worden in deze regeling niet in aanmerking genomen indien het verlof korter duurt dan 1 week; Wijze van vaststelling van het aantal kilometers woon-werkverkeer: de afstand woning-werk zal worden bepaald d.m.v. de routeplanner van de ANWB op basis van de snelste route: Vaststelling bronnen voor uitruil voor toepassing van de cafetariaregeling voor reiskosten: geen andere bronnen dan de Structurele eindejaarsuitkering en de Eindejaarsuitkering OOP, waarbij de Structurele eindejaarsuitkering als eerste bron zal worden benut. Toelichting op de belangrijkste uitgangspunten en keuzes 1. De regeling mag niet in strijd zijn met de geldende CAO en eigen doelstellingen van de organisatie; de in de geldende CAO vastgelegde definities blijven onverminderd van kracht. De medewerker blijft maandelijks de in de CAO vastgelegde vergoeding woning werk ontvangen als voorschot op de definitieve afrekening in december. Voorheen was deze maandelijkse vergoeding de eindvergoeding. In het kader van de nieuwe regeling wordt deze maandvergoeding gezien als een voorschot. De betalingswijze van dit voorschot ondergaat geen verandering. Medewerkers die op een dusdanige afstand van hun Pagina 5 van 14

6 standplaats wonen dat er, overeenkomstig de CAO, geen vergoeding mogelijk is ontvangen geen voorschot. Zij kunnen echter ook deelnemen aan deze regeling door gebruik te maken van de eindafrekening in december. Ook de betaalbaarstelling van de vergoeding voor gemaakte dienstreizen ondergaat gedurende het kalenderjaar geen verandering. 2. De regeling mag niet leiden tot meerkosten voor de werkgever met uitzondering van een lichte toename van administratieve lasten; termijnen zullen strikt worden toegepast. De werknemer kan uiterlijk op 1 december een aanvraag indienen om aan de Cafetariaregeling reiskosten deel te nemen. Het initiatief tot gebruikmaking van de regeling ligt bij de medewerker, gebruikmaking van de regeling is vrijwillig. Ter voorkoming van extra administratieve lasten is gekozen voor één verrekeningsmoment per kalenderjaar. Gekozen is voor uitbetaling in de maand december, waardoor verrekening met de eindejaarsuitkering mogelijk is. Voor deze regeling is een apart aanvraagformulier ontwikkeld. Hierop dient de werknemer de werkdagen aan te kruisen volgens rooster zonder daarbij rekening te houden met ziektedagen en vakanties. De werkgever doet dit uiteraard wel. De uiterste inleverdatum van 1 december is hard. Hiervan kan niet worden afgeweken! Inlevering van de aanvraag na 1 december heeft tot gevolg dat in het betreffende jaar geen gebruik van de regeling kan worden gemaakt. De aanvragen zullen in de verwerkingsmaand december verwerkt moeten worden om te bewerkstelligen dat deze meegenomen worden in het desbetreffende fiscale jaar. Tevens zal er voldoende gelegenheid moeten zijn voor de uitvoering van een steekproefsgewijze interne controle. Medewerkers die in de loop van het kalenderjaar de organisatie verlaten kunnen op het moment waarop het dienstverband eindigt van deze regeling gebruik maken zolang en voor zover er nog een Structurele eindejaarsuitkering of Eindejaarsuitkering OOP met de werkgever moet worden afgerekend. In een dergelijke situatie kan de werknemer zijn aanvraag dus op een eerder moment indienen. Om deze reden is het in behandeling nemen van, vanwege onvolledig of onjuist ingevulde formulieren, eerder afgewezen aanvragen niet mogelijk. De uiterste datum van inlevering is tevens vastgesteld om de volgende reden: Bij het salderen worden slechts die (vergoedingen voor) dienstreizen in aanmerking genomen die op 1 december van het jaar waarvoor een aanvraag is ingediend zijn gedeclareerd én door de werkgever zijn verwerkt. De werkgever zal zich inspannen om de verwerkingtermijn van ingediende declaraties voor dienstreizen in november zoveel als mogelijk is in te korten. Het salderen van de dienstreizen geschiedt gedurende het kalenderjaar op het moment van indienen van een dienstreisdeclaratie door de werknemer. Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken heeft de werkgever er ook voor gekozen om geen aanvullende overeenkomsten voor contractuele verlaging van aanspraken op te maken daar deze een extra schakel betekenen in de afhandeling. In plaats daarvan dient de werknemer op zijn aanvraagformulier te verklaren dat hij instemt met een eenmalige verlaging (lees: uitruil) van (een deel van) zijn Structurele Pagina 6 van 14

7 eindejaarsuitkering of met een verlaging van zijn Structurele eindejaarsuitkering tezamen met (een deel van) zijn Eindejaarsuitkering OOP. 3. Woon-werkkilometers zijn de kilometers die tussen de woonplaats en de standplaats van de werknemer daadwerkelijk worden afgelegd. De afstand tussen de woning en de standplaats kan variëren, al naar gelang het gebruikte vervoermiddel en de wijze van vaststelling van de route. De werkgever moet de reisafstand in redelijkheid aannemelijk kunnen maken bij de Belastingdienst. Om te voorkomen dat er discussie gaat ontstaan over wat nu wel of niet de juiste afstand is, heeft de werkgever besloten om de afstand woning-werk ongeacht de wijze van vervoer uniform vast te stellen en wel volgens de ANWB-routeplanner. Dit is een door de belastingdienst goedgekeurde berekeningsmethode. Hierbij wordt het aantal kilometers van de woning tot de standplaats van de werknemer in de sector PO berekend op basis van de snelste route. Deze afstand wordt vervolgens verdubbeld. De uitkomst vormt het maximaal te vergoeden aantal kilometers per dag. De aard van het gebruikte vervoermiddel is derhalve niet bepalend voor de hoogte van de vergoeding per afgelegde kilometer. 4. Vaststelling bronnen voor uitruil voor toepassing van de cafetariaregeling voor reiskosten. Zoals hierboven is aangegeven zal de Structurele eindejaarsuitkering als eerste bron worden benut. Uitsluitend indien deze bron niet toereikend is om een onbelaste reiskostenvergoeding te verstrekken voor het totaal aantal kilometers woning-werk, zal tevens de bron Eindejaarsuitkering OOP worden benut. Deze situatie kan zich voordoen indien de werknemer veel salderingsruimte heeft als gevolg van het feit dat hij op flinke afstand woont van zijn standplaats of als gevolg van uitruil van de Structurele eindejaarsuitkering voor vakbondscontributie of een onbelaste fietsvergoeding. De bronnen die thans gelden voor de Fietsregeling zullen niet worden beperkt: bij dreigende opsoupering van een van beide eindejaarsuitkeringen zal de betreffende werknemer die van de fietsregeling gebruik wil maken geadviseerd worden om zijn vakantie-uitkering als bron voor uitruil in te zetten. 5. Deze regeling verliest haar geldigheid op het moment waarop CAO-partijen een andere regeling overeenkomen en/of de regels van de Belastingdienst wijziging ondergaan. De werkgever heeft de mogelijkheid om eigen regelingen te ontwerpen zolang en voorzover deze regelingen passen binnen de kaders van de CAO en/of overige wettelijke bepalingen. Zodra hierin wijzigingen optreden kan dit gevolgen hebben voor de opzet en uitvoering van deze regeling. Wijzigingen in de CAO en wet- en regelgeving zullen telkens op de mogelijke effecten voor toepasbaarheid van deze regeling worden beoordeeld. De werkgever stelt de medewerkers van relevante wijzigingen op de hoogte. In dit kader behoudt de werkgever zich het recht voor deze regeling te wijzigen of te herroepen mocht daartoe aanleiding zijn. Reeds goedgekeurde aanvragen zullen onder de condities waarop deze zijn goedgekeurd worden gehonoreerd, tenzij dit van overheidswege niet langer wordt toegestaan. Pagina 7 van 14

8 Vraag en antwoord In de praktijk blijken cafetariaregelingen tot veel vragen te leiden. De naar verwachting meest voorkomende vragen en antwoorden zijn hierna opgenomen. De werkgever verwacht u door deze toelichting meer duidelijkheid in deze materie te verschaffen. Mocht er desondanks iets niet duidelijk zijn, schroomt u dan niet u nader te laten informeren door één van de medewerkers van het bestuursbureau. De vragen en antwoorden luiden als volgt: 1) Kan iedereen gebruik maken van deze regeling? In principe wel (ook het korttijdelijk personeel in de sector PO) mits - zoals is aangegeven in het reglement - wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: u voldoet aan de eisen met betrekking tot de aanvraagprocedure; u heeft zich bereid verklaard om (een deel van) uw bruto aanspraken op de Structurele eindejaarsuitkering en (in voorkomend geval) tevens van (een deel van) uw aanspraken op de Eindejaarsuitkering OOP uit te ruilen teneinde via een onbelaste vergoeding een hogere netto eindejaarsuitkering te kunnen ontvangen. 2) Hoe groot is het fiscale voordeel dat ik met deelname kan bereiken? Het fiscale voordeel dat met deelname bereikt kan worden hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt grotendeels bepaald door de hoogte van het tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is. Voor het merendeel van het personeel zal dit percentage 42 % bedragen over het bedrag dat wordt uitgeruild. Het tarief bijzondere beloningen wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van uw belastbaar inkomen van het voorgaande kalenderjaar en kunt u vinden op uw salarisspecificatie van o.a. de maanden mei en december, wanneer het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering betaalbaar worden gesteld. 3) Waarom wordt in deze regeling niet de mogelijkheid geboden om bruto salaris uit te ruilen tegen een onbelaste reiskostenvergoeding? De werkgever heeft besloten om een tijdelijke verlaging van het bruto salaris niet als bron aan te wijzen omdat hij van mening is dat er teveel nadelen zijn verbonden aan het uitruilen van bruto salaris. Een tijdelijke verlaging van bruto salaris betekent nl. dat: Deze verlaging direct consequenties heeft voor de hoogte van de vakantiegelduitkering en de Structurele eindejaarsuitkering; Het uitruilen van salaris minder fiscaal voordeel oplevert daar in die situatie geen sprake is van toepassing van het tarief voor bijzondere beloningen maar van de maandtabel; Deze keus de hoogte van een jubileumgratificatie nadelig kan beïnvloeden; Naast het gegeven dat de verlaging van bruto salaris de grondslagen aantast waarop eventuele uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid worden gebaseerd de verlaging ook gevolgen kan hebben voor andere inkomensafhankelijke uitkeringen zoals huursubsidie e.d. De werkgever wordt geconfronteerd met een beduidend hogere administratieve last. Pagina 8 van 14

9 4) Heeft gebruikmaking van deze regeling financiële gevolgen of kan gebruikmaking financiële gevolgen hebben? Het uitruilen van uw Structurele eindejaarsuitkering of uw eindejaarsuitkering OOP heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WIA-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. De consequenties hiervan zijn echter gering, omdat UWV bij de bepaling van een uitkering alle inkomstenbestanddelen (maandsalaris, vakantieuitkering, eindejaarsuitkering, bindingstoelage, overige toelagen) over een langere periode meeweegt. De verlaging van alleen de eindejaarsuitkering door gebruik te maken van de cafetariaregeling heeft daardoor dus een gering effect op het totaal. De uitruil bewerkstelligt ook dat het fiscale jaarloon wordt verlaagd. Dit kan in grenssituaties leiden tot het toepassen van een lager tarief bijzondere beloningen in het volgende kalenderjaar, waardoor u in dat kalenderjaar minder loonheffing betaalt. Het uitruilen van uw eindejaarsuitkering heeft géén gevolgen voor uw pensioenopbouw. Indien op enig moment in het jaar om een werkgeversverklaring voor een hypotheekaanvraag wordt gevraagd, dan zal de werkgever op dat moment rekening moeten houden met de gegevens die dan bekend zijn. Concreet betekent dit dat alleen in de maanden november en december rekening gehouden kan worden met een verlaging van de eindejaarsuitkering. De contactpersoon op de salarisadministratie is in voorkomend geval graag bereid u te adviseren en daarmee een bijdrage te leveren aan uw besluitvorming. 5) Kan de regeling verduidelijkt worden door het uitwerken van twee voorbeeldsituaties? Ja, zie onderstaande voorbeelduitwerkingen: Voorbeeld 1. Stel dat: U tot de categorie onderwijzend personeel behoort en op 4 dagen per week werkt; op basis van het maximum van 214 dagen op jaarbasis bij een fulltime betrekking betekent dit 4/5 x 214 is 171 dagen per jaar; er geen dagen in mindering hoeven te worden gebracht wegens ziekteverlof of buitengewoon verlof dat langer dan 1 week heeft geduurd; u op 15 kilometer afstand van uw werk woont; u in het kalenderjaar waarvoor u een vergoeding heeft aangevraagd tot en met de maand november kilometers heeft afgelegd voor zakelijke dienstreizen; uw Structurele eindejaarsuitkering bruto 2.200,00 bedraagt; het percentage tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is 42% bedraagt. U gedurende 10 maanden een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer heeft ontvangen conform de CAO-PO ter grootte van 35,06 per maand, in totaal 350,60; Het toepassen van de Cafetaria- en salderingsregeling leidt dan tot het volgende resultaat: Vaststellen van het totaalbedrag dat volgens de fiscus onbelast mag worden vergoed: 15 km x 2 (v.v.) x 171 dagen = km x 0,19 = 974,70 voor woon- /werkverkeer. Vaststellen van de fiscale ruimte : Pagina 9 van 14

10 974,70 minus 350,60 (ontvangen voorschot vergoeding woon-/werkverkeer) is 624,10. Toepassen van de salderingsregeling zakelijke dienstreizen : 2000 km x ( 0,28 minus 0,19) = 180,00. Omdat de fiscale ruimte groter is dan deze 180,00 is het mogelijk om de dienstreiskilometers volledig netto à 0,28 per kilometer uit te betalen. U ontvangt derhalve voor uw dienstreizen 2000 km x 0,28 = 560,00 netto. Vaststellen bedrag dat voor de toepassing van de cafetariaregeling (uitruil van de Structurele eindejaarsuitkering) in aanmerking komt na saldering van dienstreizen : 624,10 (bij stap 2 berekende fiscale ruimte) minus 180,00 (bij stap 3 gesaldeerde kilometers zakelijke dienstreizen boven fiscale norm van 0,19 per kilometer) = 444,10. Vaststellen maximumbedrag dat daadwerkelijk uitgeruild kan worden: De Structurele eindejaarsuitkering van bruto 2.200,00 is toereikend om alle resterende kilometers woon-/werkverkeer onbelast te vergoeden tegen het tarief dat fiscaal mogelijk is. De volledige overgebleven fiscale ruimte na toepassing van de salderingsregeling ad 444,10 mag derhalve uitgeruild worden. Op uw salarisspecificatie van december kunt u dan het volgende vermeld zien worden: (Voor de duidelijkheid worden hier twee situaties naast elkaar geschetst. In werkelijkheid ziet u bij deelname de eerste kolom niet, terwijl de uitvoering van de Salderingsregeling meteen bij verwerking van uw dienstreisdeclaratie gaandeweg het kalenderjaar plaats dient te vinden, conform voorschrift van de Belastingdienst) Componenten: Salderingsregeling: Netto vergoeding dienstreizen door saldering (2000 km x 0,28) 560,00 Zonder saldering: Bruto vergoeding dienstreizen (2000 km x 0,09) 180,00 AF: loonheffing (42,00%) -/- 75,60 104,40 BIJ: Netto vergoeding dienstreizen (2000 km x 0,19) 380,00 Netto vergoeding dienstreizen zonder saldering 484,40 Nettovoordeel door toepassing van de salderingsregeling 75,60 Bruto-netto berekening zonder uitruil: met uitruil: Structurele eindejaarsuitkering: 2.200, ,00 AF: Verlaging i.v.m. uitruil n.v.t. 444,10 AF: loonheffing (42,00%) 924,00 737,48 BIJ: Verhoging i.v.m. uitruil n.v.t. 444,10 Totaal netto 1.276, ,52 Pagina 10 van 14

11 Nettovoordeel tussen wel of niet deelnemen aan de cafetariaregeling (1462, ,00) 186,52 Het totale fiscale voordeel door gebruik te maken van deze regeling bedraagt in dit voorbeeld 75,60 (het resultaat van de toepassing van de salderingsregeling) plus 186,52 (zijnde 1.462,52 minus 1.276,00) is in totaal 262,12 Voorbeeld 2. Stel dat u: Tot de categorie onderwijsondersteunend personeel behoort en op 5 dagen per week werkt; op de 214 dagen 5 dagen in mindering moeten worden gebracht wegens ziekteverlof of buitengewoon verlof dat langer dan 1 week heeft geduurd; u op 3 kilometer afstand van uw werk woont; u geen zakelijke dienstreizen heeft gemaakt in het kalenderjaar; uw Structurele eindejaarsuitkering bruto 1.500,00 bedraagt; en het percentage tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is 33,50% bedraagt. Op basis van de huidige CAO heeft u dan: geen recht op een tegemoetkoming in de reiskosten woon-/werkverkeer, omdat u binnen een afstand van 7 kilometer van uw werk woont. Het toepassen van de Cafetaria- en salderingsregeling leidt dan tot het volgende resultaat: Vaststellen van het totaalbedrag dat volgens de fiscus onbelast mag worden vergoed : 3 km x 2 (v.v.) x dagen = km x 0,19 = 238,26. Vaststellen van de fiscale ruimte : Omdat de werknemer geen reiskostenvergoeding ontvangt, is de fiscale ruimte 238,26. Toepassen van de salderingsregeling zakelijke dienstreizen : Omdat betrokkene geen zakelijke dienstreizen heeft gemaakt, hoeft er niets gesaldeerd te worden. Vaststellen maximumbedrag dat daadwerkelijk uitgeruild kan worden: De Structurele eindejaarsuitkering van bruto 1.500,00 is toereikend om alle afgelegde kilometers woon-werkverkeer onbelast te vergoeden tegen het tarief dat fiscaal mogelijk is. De volledige fiscale ruimte ad 238,26 kan derhalve uitgeruild worden. Op uw salarisspecificatie van december kunt u dan het volgende vermeld zien worden: (Voor de duidelijkheid worden hier twee situaties naast elkaar gesteld. In werkelijkheid ziet u bij deelname de eerste kolom niet). Pagina 11 van 14

12 Componenten: zonder uitruil: met uitruil: Structurele eindejaarsuitkering: 1.500, ,00 AF: Verlaging i.v.m. uitruil n.v.t. 238,26 AF: loonheffing 33,50% 502,50 422,68 BIJ: Verhoging i.v.m. uitruil n.v.t. 238,26 Totaal netto 997, ,32 Het fiscale voordeel bedraagt in dit voorbeeld 79,82 ( 1.077,32 minus 997,50), oftewel 33,50% van 238,26 (het bedrag dat in dit voorbeeld voor uitruil in aanmerking kwam). Ten slotte U dient voor u zelf te bepalen of het fiscale voordeel dat u bij deelname verkrijgt, opweegt tegen het (geringe) nadeel van lagere uitkeringen. Die keus heeft u ieder jaar. Pagina 12 van 14

13 vóór 1 december inleveren AANVRAAGFORMULIER SALDERINGSREGELING GEGEVENS WERKNEMER Werkgeversnummer : Stamnummer : Werknemersnaam : Straat en huisnr. : Postcode en Plaats. : (zie salarisspecificatie) p/wk) Afstand woon- werk. : km p/dag ( gemiddeld p/dag enkele reis) Aantal werkdagen. : p/week ( gemiddeld indien niet gelijk aantal dgn VERKLARING WERKNEMER Ondergetekende verklaart: Dat bovengenoemde afstand woon- en werkafstand verkeer enkelreis correct is 2. Dat vermelde aantal werkdagen per week correct is 2. Kennis te hebben genomen van de salderings- en uitruilregeling van De Basis en de daarbij behorende toelichting Gebruik te willen maken van de mogelijkheid om (een deel van) de eindejaarsuitkering belastingvrij uitbetaald te krijgen door gebruik te maken van deze regeling Te kiezen voor de volgende verrekening (een van beide aankruisen) Saldering tot het maximaal mogelijk bedrag Saldering tot een bedrag van maximaal,.. (invullen indien van toepassing) Er van op de hoogte te zijn en er mee in te stemmen dat het SVW-loon door deze saldering verlaagd wordt. Eventuele declaraties dienstreizen tot en met november 2009 te hebben ingeleverd. ONDERTEKENING WERKNEMER Aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Plaats: Datum: 2 Indien dit niet juist is neem dan contact op met het bestuursbureau, personeels- en salarisadministratie Pagina 13 van 14

14 Handtekening: Pagina 14 van 14

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bronnen: - Besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005, nummer CPP

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Besluit van de Belastingdienst van 8 september 2008, nummer CPP 2008/1727M;

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen streeft er naar om

Nadere informatie

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Artikel 1 Karakter van de reqeling Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2015 (een deel van) de eindejaarsuitkering

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei 1. Inleiding Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness Regeling bedrijfsfitness Inleiding Deze toelichting op de regeling bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de deelnamevoorwaarden. Deel 2 gaat in op de mogelijkheid om via het ruilen van een bruto loonbestanddeel

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

REGELINGEN REISKOSTENVERGOEDINGEN

REGELINGEN REISKOSTENVERGOEDINGEN REGELINGEN REISKOSTENVERGOEDINGEN Bevat: tegemoetkoming woon-werk verkeer, vergoeding dienstreizen en fietsenplan. Vastgesteld door BG: d.d. Vastgesteld door OR: d.d. Regeling van kracht m.i.v. 1 mei 2010

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende het met fiscaal voordeel uitruilen van vakantie- en/of eindejaarsuitkering tegen een vergoeding woon- werkverkeer.

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 3 betreft Nieuwe regeling tegemoetkoming

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

In dit reglement worden de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgelegd.

In dit reglement worden de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgelegd. Werkkostenregeling 19 april 2017 Cafetariaregeling en overige arbeidsvoorwaarden Inleiding Stichting Auro streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te maken uit een flexibel

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Cafetariareglement 2017

Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 De Stichting Lucas Onderwijs biedt aan werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een cafetariaregeling. Deze regeling is gebaseerd

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC ( )

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC ( ) Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC (11-2011) 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK 2016-3 BSD2016.624 RIS295312 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Betreft: beoordeling cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf op fiscale aspecten

Betreft: beoordeling cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf op fiscale aspecten Belastingdienst, Postbus 5105, 7600 GL Almelo Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Postbus 2216 5202 CE s-hertogenbosch Midden- en kleinbedrijf Betreft: beoordeling

Nadere informatie

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Inleiding We onderscheiden diverse soorten van reiskostenvergoedingen. De hoogte van de vergoedingen worden in deze regeling uitgelegd. Achtereenvolgens tref je aan:

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

133 e Nieuwsbrief 12 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR

133 e Nieuwsbrief 12 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR 133 e Nieuwsbrief 12 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR Netwerkbijeenkomst 5 november 2014 Veel energie was er bij de diverse groepen op de netwerkbijeenkomst die dit jaar voor het eerst georganiseerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009 Sector FO Ametisthorst 20 Postbus 91460 2509 EB Den Haag Telefoon (070) 419 19 44 Telefax (070) 419 19 40 E-mail: fo@cmhf.nl Website www.cmhf.nl Rabobank 36.59.34.844 NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari

Nadere informatie

144 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2015/2016 ONDERWIJS PR1MEUR

144 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2015/2016 ONDERWIJS PR1MEUR 144 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2015/2016 ONDERWIJS PR1MEUR Vooraankondiging personeelsmiddag 13 januari 2016 Op 13 januari 2016 vindt weer onze jaarlijkse personeelsmiddag plaats. Dit jaar hebben we gekozen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Vereniging MBO Raad Postbus DB WOERDEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Vereniging MBO Raad Postbus DB WOERDEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Doorkiesnummer Vereniging MBO Raad Postbus 2051 3440 DB WOERDEN Kennisgroep CAO Datum 4 april 2017 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie