Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever"

Transcriptie

1 Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Uw werkgever streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket arbeidsvoorwaarden. Zo n flexibel pakket of onderdelen daarvan worden vaak aangeduid als cafetariamodel. Hierbij kunnen werknemers keuzes maken of zij hun salaris of salariscomponenten willen uitruilen tegen andere zaken waar individueel behoefte aan bestaat. Een voorbeeld daarvan is de Fietsregeling. Uw werkgever heeft aan zijn flexibel pakket arbeidsvoorwaarden nu een regeling toegevoegd voor het verkrijgen van een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Wat beoogt uw werkgever met de invoering van deze regeling? Uw werkgever beoogt met het invoeren van deze regeling voor zijn werknemers een betere vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer te realiseren, dan de vergoeding die u als werknemer nu ontvangt op grond van uw huidige CAO, zonder dat dit voor uw werkgever tot (aanzienlijke) extra uitgaven leidt. De kern van de cafetariaregeling houdt in, dat u als werknemer kan profiteren van de volledige onbelaste vergoeding van 0,19 per kilometer voor alle woon-werkverkeer mits u, als tegenprestatie, bereid bent om hiervoor (een deel van) uw Structurele eindejaarsuitkering in te leveren dan wel in voorkomende situaties uw Structurele eindejaarsuitkering tezamen met (een deel van) uw Eindejaarsuitkering OOP. Per saldo resulteert deze ruil voor u dan in het ontvangen van het fiscale voordeel over het bedrag dat wordt uitgeruild. Dit voordeel bedraagt voor het merendeel van de werknemers circa 40 %. Voorwaarden voor deelname van werknemers die al in dienst zijn De werknemer die voor het hele jaar zijn eindejaarsuitkering wil verlagen in ruil voor een (aanvullende) reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer dient het formulier uiterlijk 31 december 2016 te hebben ingevuld, ondertekend en ingeleverd bij de werkgever. Hiervan kan niet worden afgeweken! Het inleveren van uw deelname aanvraagformulier na 31 december 2016 heeft tot gevolg dat in 2017 geen gebruik van de regeling kan worden gemaakt. Voor nieuwe werknemers die in de loop van 2017 in diensttreden, kan de fiscale ruimte maximaal benut worden door achteraf voor elke in werkelijkheid gereisde kilometer een vergoeding van 0,19 te geven (declaratie-component). Een werknemer kan de fiscale ruimte optimaal benutten door vooraf alle naar verwachting te reizen kilometers tegen het maximale bedrag van 0,19 te vergoeden (methodecomponent). Voor een nadere toelichting op het declaratiecomponent en methodecomponent wordt verwezen naar de toelichting op artikel 3 van de Landelijke regeling De regeling 2017 is gebaseerd op het uitgangspunt dat de methodecomponent van toepassing is. Als niet aan de voorwaarde van de methodecomponent kan worden voldaan (bijvoorbeeld omdat het dienstverband pas op 1 juli 2017 aanvangt),wordt er de declaratiecomponent toegepast De werknemer ontvangt in de maand van uitbetaling van de structurele eindejaarsuitkering en/of de eindejaarsuitkering OOP (uiterlijk in december 2017) een aanvullende vergoeding voor reiskosten van woon-werkverkeer in plaats van de structurele eindejaarsuitkering en/of de eindejaarsuitkering OOP. De werkgever berekent de hoogte van deze vergoeding conform de artikelen 2 en 3 van de regeling.

2 Voor dit doel moeten - als het declaratiecomponent wordt toegepast - alle declaratieformulieren vóór het sluitingsmoment van de salarismutaties december 2016 worden ingeleverd. Vaststelling van de reisafstand 1. Woon-werkkilometers zijn de kilometers die tussen de woonplaats en de standplaats van de werknemer daadwerkelijk worden afgelegd. De afstand tussen de woning en de standplaats kan variëren, al naar gelang het gebruikte vervoermiddel en de wijze van vaststelling van de route. De werkgever moet de reisafstand in redelijkheid aannemelijk kunnen maken bij de Belastingdienst. Om te voorkomen dat er discussie gaat ontstaan over wat nu wel of niet de juiste afstand is, heeft de werkgever besloten om de afstand woning-werk ongeacht de wijze van vervoer uniform vast te stellen en wel volgens de meest gebruikelijke route. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 3 van de regeling en het Handboek loonbelasting Hierbij wordt het aantal kilometers van de woning tot de standplaats van de werknemer in de sector PO berekend op basis van de meest gebruikelijke route en met inachtneming van een maximum van 75 kilometer enkele reis per dag. Deze afstand wordt vervolgens verdubbeld. De uitkomst vormt het maximaal te vergoeden aantal kilometers per dag. De aard van het gebruikte vervoermiddel is niet bepalend voor de hoogte van de vergoeding per afgelegde kilometer. 2. Vaststelling bronnen voor uitruil voor toepassing van de cafetariaregeling voor reiskosten. Zoals hierboven is aangegeven zal de Structurele eindejaarsuitkering als bron worden benut. Uitsluitend indien deze bron niet toereikend is om de aanvullende onbelaste reiskostenvergoeding te verstrekken voor het totaal aantal kilometers woning-werk, zal tevens de bron Eindejaarsuitkering OOP worden benut. Deze situatie kan zich voordoen indien de werknemer veel salderingsruimte heeft als gevolg van het feit dat hij op flinke afstand woont van zijn standplaats of als gevolg van uitruil van de Structurele eindejaarsuitkering voor vakbondscontributie of een onbelaste fietsvergoeding. De bronnen die thans gelden voor de Fietsregeling zullen niet worden beperkt: bij dreigende opsouperen van een van beide eindejaarsuitkeringen zal de betreffende werknemer die van de fietsregeling gebruik wil maken geadviseerd worden om zijn vakantie-uitkering als bron voor uitruil in te zetten. Geldigheid Regeling Deze regeling die met deze toelichting en de individuele overeenkomst voor het personeel gepubliceerd is op de website van Dyade ( > bedrijfsvoering > personele administratie > overeenkomsten > Landelijke Dyade regeling 2017 aanvullende vergoeding reiskosten, verliest haar geldigheid op het moment waarop CAOpartijen een andere regeling zijn overeenkomen en/of de regels van de Belastingdienst wijziging ondergaan. De werkgever heeft de mogelijkheid om eigen regelingen te ontwerpen zolang en voor zover deze regelingen passen binnen de kaders van de CAO en/of overige wettelijke bepalingen. Zodra hierin wijzigingen optreden kan dit gevolgen hebben voor de opzet en uitvoering van deze regeling. Wijzigingen in de CAO en wet- en regelgeving zullen telkens op de mogelijke effecten voor toepasbaarheid van deze regeling worden beoordeeld. De werkgever stelt de medewerkers van relevante wijzigingen op de hoogte. In dit kader behoudt de werkgever zich het recht voor deze regeling te wijzigen of te herroepen mocht daartoe aanleiding zijn. Reeds goedgekeurde aanvragen zullen onder de condities waarop deze zijn goedgekeurd worden gehonoreerd, tenzij dit van overheidswege niet langer wordt toegestaan. Veel gestelde vragen In de praktijk blijken cafetariaregelingen tot veel vragen leiden. De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn hierna opgenomen. De werkgever verwacht u door deze toelichting meer duidelijkheid in deze materie te verschaffen. De vragen en antwoorden luiden als volgt:

3 Deelname 1. Kan iedereen gebruik maken van deze regeling? In principe wel (met uitzondering van het kort-tijdelijk personeel in de sector PO) mits - zoals is aangegeven in het reglement - wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: u bent met eigen vervoer naar de school gereisd u ontvangt van uw werkgever een vergoeding die lager is dan 19 cent per kilometer u heeft van tevoren aangegeven dat u deel wilt nemen aan deze regeling of u geeft de daadwerkelijk gereisde dagen achteraf door. u bent bereid af te zien van (een deel van) uw aanspraken op de Structurele eindejaarsuitkering en(in voorkomend geval) tevens van (een deel van) uw aanspraken op de Eindejaarsuitkering OOP. 2. Ik krijg geen reiskostenvergoeding woon/werkverkeer, kan ik toch deelnemen aan de cafetariaregeling? Ja, u kunt ook deelnemen aan de cafetariaregeling. Uw relatief kleine reisafstand woon/werkverkeer levert namelijk een fiscaal onbelaste ruimte op. Omdat u geen netto reiskostenvergoeding krijgt (tenzij er dienstreizen zijn gesaldeerd), kunt u deze fiscale ruimte woon/werkverkeer in zijn geheel uitruilen tegen de eindejaarsuitkering, met een maximum van de hoogte van de eindejaarsuitkering (en indien van toepassing) de eindejaarsuitkering OOP. 3. Ik heb al deelgenomen aan de fietsregeling, en deze uitgeruild tegen de eindejaarsuitkering? Kan ik toch nog deelnemen aan de cafetariaregeling? Ja, op voorwaarde dat de hoogte van de eindejaarsuitkering en indien van toepassing de eindejaarsuitkering OOP hiervoor toereikend is. 4. Ik heb de vakbondscontributie al uitgeruild tegen de eindejaarsuitkering. Kan ik toch nog deelnemen aan de cafetariaregeling? Ja, op voorwaarde dat de hoogte van de eindejaarsuitkering en indien van toepassing de eindejaarsuitkering OOP hiervoor toereikend is. 5. Wanneer moet ik het formulier voor deelname aan deze regeling uiterlijk hebben ingeleverd? 31 december Formulieren die zijn gedateerd op of ná 1 januari 2017 kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Gevolgen 6. Hoe groot is het fiscale voordeel dat ik met deelname kan bereiken? Het fiscale voordeel dat met deelname bereikt kan worden hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt grotendeels bepaald door uw fiscale jaarloon. Dat bepaalt namelijk het percentage loonheffing dat u moet betalen over incidentele betalingen, zoals de eindejaarsuitkering. Voor het merendeel van het personeel zal dit percentage circa 40 % bedragen over het bedrag dat wordt uitgeruild. De uitruil bewerkstelligt ook dat het fiscale jaarloon over dit jaar wordt verlaagd. Dit kan in grenssituaties leiden tot het toepassen van een lager tarief bijzondere beloningen in het volgende kalenderjaar. Indien op enig moment in het jaar om een werkgeversverklaring voor een hypotheekaanvraag wordt gevraagd, dan zal de werkgever op dat moment rekening moeten houden met de gegevens die dan bekend zijn. Concreet betekent dit dat alleen in de maanden november en december rekening gehouden kan worden met een verlaging van de eindejaarsuitkering. De contactpersoon op de salarisadministratie is in voorkomend geval graag bereid u te adviseren en daarmee een bijdrage te leveren aan uw besluitvorming.

4 7. Heeft de cafetariaregeling invloed op mijn pensioengevend inkomen? Nee, in het najaar 2008 is de regelgeving aangepast, waardoor het uitruilen van de fiscale ruimte geen invloed meer heeft op uw pensioengevend inkomen, zolang de uitruil niet meer bedraagt dan 30% van het gebruikelijke loon. 8. Heeft de cafetariaregeling invloed op eventuele uitkeringen? Ja, uw SV-loon (de basis voor een WIA-uitkering of ontslaguitkering) wordt verlaagd met het uitgeruilde bedrag. 9. Waarom wordt in deze regeling niet de mogelijkheid geboden om bruto salaris uit te ruilen tegen een onbelaste reiskostenvergoeding? Bij het ontwikkelen van de Landelijke Dyade regeling in 2015 is besloten om een tijdelijke verlaging van het bruto salaris niet als bron aan te wijzen, omdat er teveel nadelen zijn verbonden aan het uitruilen van bruto salaris. Een tijdelijke verlaging van bruto salaris betekent nl. dat: - Deze verlaging direct consequenties heeft voor de hoogte van de vakantiegelduitkering en de Structurele eindejaarsuitkering; - Het uitruilen van salaris minder fiscaal voordeel oplevert daar in die situatie geen sprake is van toepassing van het tarief voor bijzondere beloningen maar van de maandtabel; - Deze keus de hoogte van een jubileumgratificatie nadelig kan beïnvloeden; - De werkgever wordt geconfronteerd met een beduidend hogere administratieve last. Zelf berekeningen maken 10. Hoe bereken ik mijn fiscaal onbelaste ruimte ten behoeve van de cafetariaregeling? - U bepaalt op jaarbasis uw totale reisafstand (vice versa) woon/werkverkeer plus dienstreizen; - De belastingdienst staat een fiscaal onbelaste ruimte toe van 0,19 per kilometer ; - De fiscaal onbelaste ruimte is totale reisafstand x 0,19; - U bepaalt vervolgens wat u aan onbelaste vergoeding woon/werkverkeer plus onbelaste vergoeding voor dienstreizen heeft ontvangen; - Het saldo kunt u uitruilen tegen uw structurele eindejaarsuitkering, (en indien van toepassing) eindejaarsuitkering OOP. 11. Zijn mijn dienstreizen van invloed op de fiscale ruimte die ik kan uitruilen met de eindejaarsuitkering? Ja. Voor dienstreizen geldt een vergoeding van 0,28 per km, terwijl de fiscaal onbelaste ruimte 0,19 per kilometer bedraagt. De fiscale onbelaste ruimte voor woon/werkverkeer wordt in eerste instantie ingezet om de belaste vergoeding voor dienstreizen (alles boven de 0,19 netto) om te zetten naar een netto vergoeding (salderen van dienstreizen). Het saldo van de fiscale ruimte woon/werkverkeer wordt vervolgens uitgeruild tegen de eindejaarsuitkering. 12. Hoe bereken ik het aantal reisdagen per jaar? Indien u van tevoren heeft aangegeven dat u deel wilt nemen aan de regeling en indien u het gehele jaar in dienst bent wordt het aantal reisdagen per jaar berekend door het aantal dagen per week/ 5 dagen x 214 dagen. Indien u een niet het gehele jaar in dienst bent geweest dient u de uitkomst te delen door 12 maanden en te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat u in dienst bent. Verder wordt bij langdurige afwezigheid het aantal werkdagen verminderd. Indien u achteraf declareert, gaat het op basis van het aantal daadwerkelijk gereisde dagen.

5 13. Kan de regeling verduidelijkt worden door het uitwerken van een voorbeeldsituaties? Ja. In het voorbeeld wordt voor de start gemakshalve uitgegaan van 171 reisdagen (214 dagen x 4/5 dagen). Voorbeeld Stel dat u: - tot de categorie docerend personeel in de sector PO behoort en op 4 dagen per week werkt; - u op 15 kilometer afstand van uw werk woont; - u in het kalenderjaar waarvoor u een vergoeding heeft aangevraagd tot en met de maand november kilometers heeft afgelegd voor dienstreizen; - uw Structurele eindejaarsuitkering 2.200,00 bedraagt; - en het percentage tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is 40 % bedraagt. En u op basis van de op u van toepassing zijnde CAO u: - gedurende 10 maanden een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer heeft ontvangen ter grootte van 35,06 per maand, in totaal 350,60; - een netto vergoeding voor dienstreizen heeft ontvangen van 560,00 (2000 km x 0,19 onbelast plus 2000 km x 0,09 op grond van de salderingsregeling. Het toepassen van de Cafetariaregeling leidt dan tot het volgende resultaat: - vaststellen totaalbedrag dat onbelast mag worden vergoed: 15 km x 2 (v.v.) x 171 dagen = 5130 km x 0,19 = 974,70. - vaststellen bedrag dat voor uitruil van aanspraken in aanmerking komt: 974,70 minus 350,60 (ontvangen voorschot vergoeding woon-werkverkeer) minus 180,00 (saldering bovenmatige deel dienstreizenvergoeding) = 444,10. Op uw salarisspecificatie van december kunt u dan het volgende vermeld zien worden: (Voor de duidelijkheid worden hier twee situaties naast elkaar gesteld. In werkelijkheid ziet u bij deelname de eerste kolom niet). Componenten: Bruto-netto berekening Bruto-netto berekening zonder uitruil: met uitruil: Structurele eindejaarsuitkering: 2.200, ,00 AF:Korting eindejaarsuitkering bijzondere regeling (woon-werkverkeer) n.v.t. 444,10 AF: loonheffing (circa 40 %) 880,00 702,36 BIJ: Netto vergoeding voor woon-werkverkeer n.v.t. 444,10 Totaal netto 1.320, ,64 Uw fiscale voordeel bedraagt in dit voorbeeld 177,64 ( 1.497,64 minus 1.320,00), oftewel circa 40 % van 444,10. Het belastingpercentage van 40 is het meest toepasselijk en ongeveer overeenkomstig de derde schijf inkomstenbelasting. 14. Ik kom in dienst in Kan ik nog gebruik maken van de regeling? Ja, dat kan. Komt u in dienst op of na 1 april 2017 dan kunt u geen gebruik maken van de regeling op basis van de methodecomponent (zie toelichting bij de regeling). U vult op datum indiensttreding de Overeenkomst Aanpassing Arbeidsvoorwaarden 2017 in en levert dit in bij uw werkgever. U kunt vanaf 1 april 2017 gebruik maken van de regeling via de declaratiecomponent. U registreert dan uw reisdagen op het formulier Declaratie reiskosten woon-werkverkeer 2017 in het kader van uitruil eindejaarsuitkering. Dit formulier kunt u downloaden van de website Dyade: > bedrijfsvoering > personele administratie > formulieren > declaratieformulieren. Op dit formulier houdt u uw declaraties bij en levert het declaratieformulier in vóór 1 december 2017 bij uw werkgever. Ten slotte Deelname aan deze uitruilregeling kan leiden tot hogere zogenaamde toeslagen van de belastingdienst, maar ook tot eventueel lagere uitkeringen. Hoewel deze verhogingen, resp. verlagingen, niet vaststaan en bovendien relatief (zeer) gering zijn, is ook hiermede rekening te houden. De keus om mee te doen aan deze uitruilregeling heeft u ieder jaar.

6 Bijlage: Paragraaf Vaste vergoeding (Bron: Handboek Loonheffingen 2016) U mag uw werknemer een vaste, onbelaste vergoeding geven (onder de werkkostenregeling is dit een gerichte vrijstelling) als hij voor zijn werk naar een vaste plek reist. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden (zie paragraaf 4.6.1). De hoogte van de vaste vergoeding kunt u baseren op het aantal keren in een jaar dat uw werknemer zijn zakelijke reizen vermoedelijk aflegt en de lengte van die reizen. U moet de vergoeding aanpassen als de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als uw werknemer verhuist of op minder dagen gaat werken. Voor het bepalen van de hoogte van de vaste onbelaste vergoeding kunt u kiezen uit 2 methodes. Methode 1 Een werknemer reist bij deze methode in een jaar vermoedelijk in minstens 36 weken voor zijn werk naar een vaste plek. Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen van 214 hoger is (ten minste 25%), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen. Het aantal werkdagen vermenigvuldigt u met het totale aantal kilometers per dag. Het totale aantal kilometers voor een jaar vermenigvuldigt u met de onbelaste kilometervergoeding van maximaal 0,19. Voor de vaste vergoeding per maand of per week deelt u de uitkomst door 12 of 52. U moet deze methode naar evenredigheid toepassen voor werknemers die maar een aantal dagen per week naar een vaste plek reizen, bijvoorbeeld door deeltijd. U mag de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin uw werknemer afwezig is. Als u langdurige afwezigheid van uw werknemer verwacht, mag u de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. U mag de reiskostenvergoeding daarna pas weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken. Voorbeeld Een werknemer heeft griep en hij meldt zich ziek op 20 maart. Hij is net 1 week aan het werk, als hij op 5 april van de trap valt en zijn been breekt. Daardoor kan de werknemer vermoedelijk 2 maanden zijn werk niet doen. Op 5 augustus is de werknemer hersteld en hervat hij zijn werkzaamheden. Op 20 maart is er sprake van korte afwezigheid: u mag de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen. Op 5 april is langdurige afwezigheid te voorzien. U mag dan de vaste reiskostenvergoeding over april en mei nog onbelast uitbetalen, maar daarna is tot en met augustus de vaste reiskostenvergoeding belast als loon van de werknemer. Als u gebruik maakt van de werkkostenregeling, mag u dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Pas vanaf 1 september kan de werknemer weer een onbelaste vaste reiskostenvergoeding krijgen. Nacalculatie Bij een enkelreisafstand van meer dan 75 kilometer van de woning of verblijfplaats naar een vaste plek voor het werk, is nacalculatie verplicht. Hierbij moet u vaststellen of de vaste kostenvergoeding overeenkomt met het werkelijke aantal woon-werkkilometers in het kalenderjaar maal maximaal 0,19 per kilometer. Variabele kilometervergoedingen kunt u daarbij eventueel salderen (zie paragraaf ). Een bovenmatig deel van de vergoeding moet u tot het loon rekenen of moet uw werknemer aan u terugbetalen. U mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. (zie paragraaf 8.1.3) De nacalculatie doet u aan het einde van het kalenderjaar, of in het loontijdvak na de maand waarin de dienstbetrekking eindigt, als dat tijdens het kalenderjaar gebeurt. Een vaste kostenvergoeding met nacalculatie mag ook voor regelmatige reizen naar andere plekken dan de vaste plek waar hij werkt. Methode 2 Als uw werknemer niet altijd naar een vaste plek reist voor zijn werk, mag u de vaste reiskostenvergoeding ook volgens een ruimere methode vaststellen. Voor methode 2 gelden de volgende uitgangspunten. U geeft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 0,19 per kilometer U gaat uit van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof. Uw werknemer reist op minstens 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste plek. Hierdoor kan de werknemer die op 5 dagen of meer per week werkt, tot 2 dagen per week thuiswerken met behoud van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding. In de volgende situaties moet u het aantal werkdagen (214) en reisdagen (128) naar evenredigheid toepassen: - Uw werknemer werkt op minder dan 5 dagen per week. - De dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar. - De reisafstand voor uw werknemer verandert door bijvoorbeeld een overplaatsing of verhuizing. - U stopt met het geven van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

7 Voorbeeld 1 Uw werknemer werkt in 2016 op 2 dagen per week. De enkele reisafstand van zijn woning naar de vaste plek voor zijn werk is 25 kilometer. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding is dan voor het hele jaar maximaal 85 dagen (2/5 x 214) x 50 kilometer x 0,19 = 813,20. Per maand kunt u uw werknemer voor deze reizen een vaste onbelaste vergoeding betalen van 67,77 als hij in 2016 op minstens 51 dagen (2/5 x 128) naar de vaste plek reist. Voorbeeld 2 Uw werknemer werkt in 2016 op 5 dagen per week. De enkele reisafstand van zijn woning naar de vaste plek voor zijn werk is 25 kilometer. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding is dan voor het hele jaar maximaal 214 dagen x 50 kilometer x 0,19 = 2.033,00. Per maand is dat 169,42. Uw werknemer wordt op 15 juli 2016 langere tijd ziek. Per 1 september 2016 stopt u de vaste reiskostenvergoeding. Op 1 december 2016 gaat uw werknemer weer aan het werk en vanaf 1 december 2016 betaalt u de vergoeding weer. Volgens deze regeling met uw werknemer voor de vaste onbelaste vergoeding van 169,42 per maand in de periode januari tot en met augustus 2016 op minstens 85 dagen (8/12 x 128 dagen) naar de vaste plek reizen en in december 2016 op minstens 10 dagen (1/12 x 128). Als uw werknemer hieraan niet voldoet, mag u maximaal 0,19 per kilometer onbelast vergoeden over de werkelijk afgelegde woon-werkkilometers. Voor eventueel te veel gegeven vaste onbelaste vergoedingen moet u correcties insturen. U mag u dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Artikel 1 Karakter van de reqeling Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2015 (een deel van) de eindejaarsuitkering

Nadere informatie

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Besluit van de Belastingdienst van 8 september 2008, nummer CPP 2008/1727M;

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bronnen: - Besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005, nummer CPP

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen streeft er naar om

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

6.12 Salderings- en uitruilregeling

6.12 Salderings- en uitruilregeling Beleidsterrein P&O 6.12 Salderings- en uitruilregeling 6.12.1 Doel / aanleiding De CAO Primair Onderwijs schrijft, in artikel 7.5 lid 8 voor dat de werkgever bij de vergoeding van reiskosten gebruik maakt

Nadere informatie

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei 1. Inleiding Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen

Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen 1 Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 7 december 2005,

Nadere informatie

VIMG. College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid F'FIE. ingek. 2 MOV. 2009 (070) 373 8021. Vereniainrj van ~ Nederl3nd* *ffi(fffiflrfl

VIMG. College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid F'FIE. ingek. 2 MOV. 2009 (070) 373 8021. Vereniainrj van ~ Nederl3nd* *ffi(fffiflrfl College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad VIMG Vereniainrj van ~ Nederl3nd* *ffi(fffiflrfl Afdeling F'FIE ingek. 2 MOV. 2009 Reg. no. informatiecentrumtel.

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009 Sector FO Ametisthorst 20 Postbus 91460 2509 EB Den Haag Telefoon (070) 419 19 44 Telefax (070) 419 19 40 E-mail: fo@cmhf.nl Website www.cmhf.nl Rabobank 36.59.34.844 NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari

Nadere informatie

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw,

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Datum 20 augustus 2014

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 3 betreft Nieuwe regeling tegemoetkoming

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Kantoor Almelo. PO-Raad Postbus 85246 3508 AE UTRECHT. Geachte heer,

Kantoor Almelo. PO-Raad Postbus 85246 3508 AE UTRECHT. Geachte heer, Kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Telefax (0546) 47 28 01 Kennisgroep CAO PO-Raad Postbus 85246 3508 AE UTRECHT Datum 30 april 2014 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer,

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Stichting FSO / KNV Busvervoer Postbus 154 4100 AD CULEMBORG Kennisgroep CAO Datum 7 april 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao Besloten

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Vereniging MBO Raad Postbus DB WOERDEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Vereniging MBO Raad Postbus DB WOERDEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Doorkiesnummer Vereniging MBO Raad Postbus 2051 3440 DB WOERDEN Kennisgroep CAO Datum 4 april 2017 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Inleiding We onderscheiden diverse soorten van reiskostenvergoedingen. De hoogte van de vergoedingen worden in deze regeling uitgelegd. Achtereenvolgens tref je aan:

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC ( )

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC ( ) Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC (11-2011) 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD ARNHEM Kennisgroep CAO Datum 31 januari 2017 Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

kantoor Haarlem BETA t.a.v. secretariaat Postbus BC Rotterdam Geachte heer, mevrouw,

kantoor Haarlem BETA t.a.v. secretariaat Postbus BC Rotterdam Geachte heer, mevrouw, kantoor Haarlem > 1 Postbus 1682 2003 BS HAARLEM Kennisgroep CAO BETA tav secretariaat Postbus 19128 3001 BC Rotterdam Datum 22 september 2014 Uw kenmerk KG cao 2014-44 Kenmerk Betreft Beoordeling CAO

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

... De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de cao en naar de wet- en regelgeving zoals die gelden per 1 januari 2017.

... De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de cao en naar de wet- en regelgeving zoals die gelden per 1 januari 2017. Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Secretariaat Sociaal Partners CAO VVT Postbus 8258 3503 RG UTRECHT Kennisgroep CAO Datum 12 mei 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO voor

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG Datum 27 februari 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Rijnmond/kantoor Rotterdam ROTTERDAM. Geachte,

Rijnmond/kantoor Rotterdam ROTTERDAM. Geachte, Rijnmond/kantoor Rotterdam ROTTERDAM > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Telefoon 0800-0543 Telefax Unit Doorkiesnummer Datum 9 juli 2009 Uw kenmerk Kenmerk Betreft cao en loonheffingen Geachte, De Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ MEMO Datum : 26 november 2014 Aan Van Onderwerp : De leden van de Personeelsgeleding van de GMR : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ : toelichting op de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Doorkiesnummer Datum 6 november 2007 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao-bepalingen op fiscale

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

REGELING MOBILITEITSBUDGET WOON-WERKVERKEER DEN HAAG. gelet op artikel 18:1:13, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

REGELING MOBILITEITSBUDGET WOON-WERKVERKEER DEN HAAG. gelet op artikel 18:1:13, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.189 RIS 281067 REGELING MOBILITEITSBUDGET WOON-WERKVERKEER DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 18:1:13, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende het met fiscaal voordeel uitruilen van vakantie- en/of eindejaarsuitkering tegen een vergoeding woon- werkverkeer.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

... Betreft Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2014-2016, algemeen verbindend verklaard tot en met 29 februari 2016

... Betreft Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2014-2016, algemeen verbindend verklaard tot en met 29 februari 2016 kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) Postbus 1010 3990 CA Houten Datum

Nadere informatie

Kantoor Rotterdam. Koninklijke Horeca Nederland. Postbus AN WOERDEN. Geachte heer,

Kantoor Rotterdam. Koninklijke Horeca Nederland. Postbus AN WOERDEN. Geachte heer, Kantoor Rotterdam > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Koninklijke Horeca Nederland Postbus 566 3440 AN WOERDEN Telefoon 0800-0543 Telefax u Datum 8 september 2014 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Cao Dagattractie

Nadere informatie