Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers"

Transcriptie

1 Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, artikel 37 en 107 Inleiding Conform bovengenoemde uitvoeringsregeling is het voor werkgevers mogelijk voor hun werknemers een fietsregeling toe te passen. In principe is ieder schoolbestuur vrij om een regeling vast te stellen. In deze fietsregeling wordt er van uit gegaan dat u de fiets zelf koopt en dat uw werkgever niet bijdraagt in de kosten van aanschaf (dus geen belaste vergoedingen verstrekt over de meerwaarde die uitstijgt boven de maximaal belastingvrij te vergoeden bedragen). Iedere werkgever is echter vrij om andere afspraken te maken. Een fietsregeling dient via de normale inspraakorganen tot stand te komen. Deze toelichting op de fietsregeling bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de deelnamevoorwaarden. Deel 2 gaat uitgebreid in op de verschillende mogelijkheden om via het ruilen van bruto loonbestanddelen (of zoals de Belastingdienst het uitdrukt: het ruilen van belaste aanspraken) een belastingvrije fietsvergoeding te verkrijgen alsmede op de consequenties die aan die opties vast kunnen zitten. Dit deel is tevens voorzien van een advies. Deel 3 geeft een overzicht van veel gestelde vragen alsmede de antwoorden daarop. Waar in deze notitie wordt gesproken over het ruilen van wordt steeds bedoeld dat door het afzien van (een deel van) een bruto loonbestanddeel (dit wordt als korting bijzondere regeling verantwoord) en het hiervoor in de plaats komen van een onbelaste fietsvergoeding er fiscaal voordeel voor de werknemer ontstaat. 1. DEELNAMEVOORWAARDEN U kunt eenmaal per drie aaneengesloten kalenderjaren van deze regeling gebruik maken indien: deze regeling door uw werkgever is vastgesteld èn (ondertekend) is verstuurd naar de Onderwijs Service Groep; u de fiets die u gaat aanschaffen of heeft aangeschaft op meer dan de helft van uw normale werkdagen gebruikt voor het woon-werkverkeer; u een dienstverband heeft van één jaar of langer; u voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten aanzien van de aanvraagprocedure; u bereid bent af te zien van (een deel van) uw bruto loonbestanddelen. 2. OPTIES VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ONBELASTE FIETSVERGOEDING Om in aanmerking te komen voor een netto fietsvergoeding dient u (gedeeltelijk) af te zien van een of meerdere bruto loonbestanddelen. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: a. ruil van (een deel van) uw bruto salaris; b. ruil van (een deel van) uw vakantie-uitkering; c. ruil van (een deel van) uw structurele eindejaarsuitkering; d. ruil van (een deel van) uw eindejaarsuitkering OOP/OBP. fietsregelingosgtoelichtingwerknemers 1/5 Versie

2 a. Het ruilen van bruto salaris Indien u er voor kiest om in een bepaalde maand dan wel gedurende een langere periode uw salaris te laten verlagen in ruil voor een netto fietsvergoeding, mag uw werkgever uw maandsalaris niet lager vaststellen dan het minimumloon (voor een deelbetrekking geldt de naar rato berekening). Het ruilen van salaris wordt door de Onderwijs Service Groep ontraden. Aan deze optie kleven meerdere nadelen. Zo worden alle arbeidsvoorwaardelijke aanspraken, die worden afgeleid van uw feitelijk bruto salaris bij deze optie eveneens verlaagd. Dit zijn: de vakantie-uitkering; de structurele eindejaarsuitkering; (indien van toepassing) de eindejaarsuitkering OOP/OBP; de jubileumuitkering (indien deze wordt vastgesteld over een maand waarin het bruto salaris is verlaagd); de overlijdensuitkering (indien deze wordt vastgesteld over een maand waarin het bruto salaris is verlaagd); de grondslag voor het bepalen van een WAO-uitkering of ontslaguitkering (BWOO-uitkering en BBWOuitkering). Bij een aanvraag van één van die uitkeringen wordt dan uitgegaan van de verlaagde berekeningsbasis). Het kiezen voor deze optie levert naast bovenstaande nadelen ook nog eens minder fiscaal voordeel op daar in die situatie geen sprake is van toepassing van het tarief voor bijzondere beloningen maar van de maandtabel. b. Het ruilen van vakantie-uitkering Indien u er voor kiest om uw vakantie-uitkering geheel of gedeeltelijk te laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding, geldt dat hiervoor alleen het bovenwettelijke deel van uw vakantie-uitkering mag worden gebruikt. Dit betekent dat 8% van het minimumloon niet mag worden ingezet voor een onbelaste (netto) fietsvergoeding. Bij deeltijders is dit naar evenredigheid van de betrekkingsomvang. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WAO-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. c. Het ruilen van de structurele eindejaarsuitkering In de meeste CAO s wordt in de maand december een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd. Deze uitkering kan geheel of gedeeltelijk worden geruild voor een onbelaste (netto) fietsvergoeding. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WAO-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. d. Het ruilen van de eindejaarsuitkering OOP/OBP Indien u tot de categorie onderwijsondersteunend personeel (OOP) of onderwijsbeheerspersoneel (OBP) behoort en bent benoemd in één van de maximumschalen 1 tot en met 8, dan heeft u in de maand december recht op de eindejaarsuitkering OOP c.q. OBP. De bruto eindejaarsuitkering OOP/OBP kunt u geheel of gedeeltelijk laten uitkeren als een onbelaste (netto) fietsvergoeding. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WAO-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. Alle opties Voor alle opties geldt dat het ruilen geen consequenties heeft voor de opbouw van pensioen. Voor alle opties geldt dat het fiscale jaarloon wordt verlaagd. Dit kan in grenssituaties leiden tot het toepassen van een lager tarief bijzondere beloningen in het volgende kalenderjaar. In het algemeen kan gesteld worden dat indien het ruilen van bruto loonbestanddelen naast het fiscale voordeel ook premievoordeel oplevert, het ruilen tot verlaging van de grondslag voor het vaststellen van sociale uitkeringen leidt. Premievoordeel (en dus verlaging van de grondslag voor sociale uitkeringen) kan optreden bij alle opties. Boven het maximum premieloon treedt dit effect niet op. ADVIES Voordat U besluit om een fiets aan te schaffen dient u zich ervan te overtuigen of u aan de voorwaarden voldoet om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Informeer bij uw werkgever of deze deelneemt aan de (model)fietsregeling van de Onderwijs Service Groep dan wel een andere regeling hanteert. Tevens is het van belang na te gaan hoe groot uw financieel voordeel zal zijn. Een werknemer die om welke reden dan ook weinig belasting betaalt, zal nauwelijks kunnen profiteren van deze regeling. De Onderwijs Service Groep kan pas tot vergoeding namens uw werkgever overgaan indien zij in het bezit is van een door u en de werkgever (of diens gemachtigde) getekende Aanvraag onbelaste fietsvergoeding en een afschrift van de originele aankoopnota. Uiteraard dient het formulier volledig te zijn ingevuld. Bij het maken van een keuze uit de verschillende ruilmogelijkheden is het van belang dat u zich realiseert dat de door u gemaakte keuze bepalend is voor het tijdstip waarop u de onbelaste vergoeding ontvangt. Daarnaast dient u zich er van te vergewissen dat de hoogte van het bruto loonbestanddeel c.q. combinatie van bruto loonbestanddelen die u uitkiest qua bedrag toereikend is voor het verrekenen van de korting bijzondere regeling. Bij het aankruisen van uw keuze kunt u aangeven of het volledige bedrag van de korting dan wel een gedeelte daarvan op het betreffende loonbestanddeel in mindering moet worden gebracht. fietsregelingosgtoelichtingwerknemers 2/5 Versie

3 3. VRAAG EN ANTWOORD VANUIT DE PRAKTIJK In de praktijk blijkt dat fietsregelingen tot veel vragen leiden. De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn in dit hoofdstuk opgenomen. De Onderwijs Service Groep verwacht u door deze toelichting meer duidelijkheid in deze materie te verschaffen. Mocht er desondanks iets niet duidelijk zijn, schroomt u dan niet u nader te laten informeren door de contactpersoon voor uw werkgever bij de Onderwijs Service Groep. De vragen en antwoorden luiden als volgt: 1) Kan iedereen in het onderwijs gebruik maken van deze regeling? Nee, om deel te kunnen nemen aan deze regeling moet - zoals reeds is aangegeven in deel 1 -, worden voldaan aan de volgende vier voorwaarden: 1. de Onderwijs Service Groep dient in het bezit te zijn van de door de uw werkgever vastgestelde regeling; 2. u dient de aan te schaffen of aangeschafte fiets op meer dan de helft van uw normale werkdagen te gebruiken voor woon-werkverkeer; 3. u heeft een dienstverband van één jaar of langer; 4. u voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten aanzien van de aanvraagprocedure. Zie ook de antwoorden op vraag 9 en vraag 10. 2) Indien een werkgever kiest voor een eigen fietsregeling waarop moet dan worden gelet? Het gaat te ver om hier een complete lijst van aandachtspunten neer te zetten. De ervaring van de afgelopen periode heeft echter geleerd dat bij het ontwerpen van een eigen regeling veelal geen rekening wordt gehouden met het administratieve proces. Het is al meerdere malen voorgekomen dat een door een werkgever vastgestelde regeling administratief onuitvoerbaar was. De Onderwijs Service Groep raadt werkgevers daarom aan het concept van een eigen regeling eerst op uitvoerbaarheid te laten testen. 3) Krijg ik het totale bedrag van mijn aanschaf terug? Nee, maar met deze fietsregeling verkrijgt u een fiscaal voordeel en mogelijk ook een premievoordeel, waardoor het voor u aantrekkelijk kan worden om tot aanschaf over te gaan. Het fiscale voordeel dat met deelname bereikt kan worden hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt grotendeels bepaald door de hoogte van het tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is. Onderstaand voorbeeld verstrekt u een globaal beeld van het voordeel dat met deze regeling kan worden behaald. Tarief bijzondere beloningen (peil 2006) Aanschafwaarde fiets Aanschafwaarde Maximale onbelaste vergoeding fiets Maximale onbelaste vergoeding Totaal fiscaal voordeel Eigen bijdrage fiets en 52,00 % 749,00 250,00 681,00 250,00 484,12 514,88 42,00 % 749,00 250,00 681,00 250,00 391,02 607,98 41,45 % 749,00 250,00 681,00 250,00 385,90 613,10 34,15 % 749,00 250,00 681,00 250,00 317,94 681,06 Door het premievoordeel bij de berekening van de (pseudo)premie WW (dit is van toepassing bij alle opties mits geen sprake is van overschrijding van het maximum premieloon) kan het totale voordeel iets gunstiger worden. Het voordeel van een eventuele vermindering van het loon sociale verzekeringswetten is in bovenstaande tabel niet opgenomen. 4) Is er een afstandscriterium? Nee. Wat telt is dat u op meer dan de helft van uw werkdagen de afstand tussen uw woning en uw werk per fiets aflegt. 5) Staat de fietsregeling los van de vergoeding reiskosten woon/werk? Ja. De vergoeding woon/werk is een normvergoeding. fietsregelingosgtoelichtingwerknemers 3/5 Versie

4 6) Hoe moet ik een onbelaste vergoeding voor aankoop van een fiets en eventuele aanvragen? a. U informeert bij uw werkgever vóór aankoop van de fiets of deze deelneemt aan de fietsregeling van de Onderwijs Service Groep. b. U koopt en betaalt een fiets. c. U vult het formulier Aanvraag onbelaste fietsvergoeding in. d. U laat uw werkgever het formulier mede ondertekenen en laat hem de originele aankoopnota en (indien van toepassing) ook de originele polis van de fietsverzekering zien. Door het plaatsen van zijn handtekening bevestigt de werkgever dat het aannemelijk is dat u de fiets op meer dan de helft van uw werkdagen voor woon-werkverkeer zal gebruiken. Let op: de aankoopnota (en indien van toepassing de polis) dienen op uw naam te staan en voldoende te zijn gespecificeerd. Hieronder wordt verstaan dat de nota minimaal het merk fiets en het type fiets dient te vermelden, alsmede afzonderlijke prijzen voor de fiets en de verschillende en (indien van toepassing) het bedrag van de verzekering. e. De kopie van de aankoopnota (en/of polis) en het formulier verstuurt u naar de locatie van de Onderwijs Service Groep die voor uw werkgever de salarisadministratie verzorgt. 7) De regeling spreekt over een maximale onbelaste vergoeding van 749,00 voor de fiets en 250,00 voor. Wat krijg ik vergoed wanneer ik een fiets aanschaf van 950,00 en ter waarde van 300,00? De maximale vergoeding voor een fiets is vanaf 1 januari ,00. De regeling schrijft voor om op de vergoeding altijd 68,00 in mindering te brengen. In dit voorbeeld komt dus voor de fiets maximaal 681,00 ( 749,00 68,00) voor onbelaste vergoeding in aanmerking. Voor de komt daar 250,00 bij, zodat u in dit voorbeeld een totale onbelaste fietsvergoeding tegemoet kunt zien van 931,00. 8) Indien ik in september 2003 een fiets heb aangeschaft, die is vergoed in december 2003, wanneer mag ik dan een volgende fiets aanschaffen? De regeling staat toe dat u ééns in de drie jaar een onbelaste fietsvergoeding mag ontvangen. De volgende fiets kan dus pas 3 jaar later, oftewel in 2006 worden vergoed. De werkgever dient altijd te beoordelen of in het jaar van aanschaf en de twee daaraan voorafgaande jaren geen fiets is vergoed. 9) Ik ben vanaf bij mijn werkgever werkzaam en heb op 12 oktober 2005 een fiets aangeschaft. Kan ik op 1 augustus 2006 alsnog gebruik maken van deze fietsregeling? Ja. Voor de periode 1 oktober 2005 tot 1 augustus 2006 dient er echter te worden afgeschreven. Het jaar 2005 dient als jaar van aanschaf te worden beschouwd. Voor de methode van afschrijving zie vraag ) De waarde van de fiets van vraag 9 is 1.200,00. Wat is de vergoedingswaarde per 1 augustus 2006? Er dient rekening te worden gehouden met een restwaarde van 10% en een afschrijvingstermijn van 60 maanden. De vergoedingswaarde vóór afschrijving is: 1.200,00-120,00 restwaarde = 1.080,00. Het aantal verstreken maanden tussen de datum van aanschaf en 1 augustus 2006 is 10 maanden (de maand van aanschaf wordt als hele maand geteld). Het af te schrijven bedrag tot 1 augustus 2006 is 10/60 * 1080,00 = 180,00. De aanschafwaarde voor de fietsregeling per 1 augustus 2006 is dan 900,00 ( 1080,00-180,00). (Het berekenen van de afschrijvingswaarde o.b.v. 1,5% per maand van de aanschafwaarde levert hetzelfde resultaat op: 10 maanden x 1,5 % van 1.200,00 is ook 180,00). Voor vergoeding komt uiteraard maximaal 681,00 ( 749,00 68,00) in aanmerking. 11) Hoe wordt het ruilen van bruto loonbestanddelen en de fiscale bijtelling in het salarissysteem CASO verwerkt? Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven hoe e.e.a. zichtbaar wordt op uw salarisspecificatie, als door u werd gekozen voor de optie van het ruilen van opgebouwde vakantiegeldaanspraken. Stel dat uw (aanspraak) vakantie-uitkering (over de periode juni 2005 tot en met mei 2006) 2.500,00 bedraagt, het percentage voor de (pseudo)premie WW in ,00% bedraagt, het percentage tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is in ,00% bedraagt, en dat u een fiets heeft aangeschaft met een cataloguswaarde van 1.000,00 en voor een bedrag van 260,00. De uitwerking van bovenstaand voorbeeld zou er dan als volgt uitzien: fietsregelingosgtoelichtingwerknemers 4/5 Versie

5 Componenten van het bruto-netto traject op de salarisspecificatie Bruto netto berekening zonder omruil Bruto netto berekening met omruil Bruto vakantie-uitkering 2.500, ,00 Korting VU bijz. regeling (o.a. fiets) n.v.t. 931,00 * Loon SVW 2.500, ,00 (Pseudo)premie WW 5,00 % 125,00 78,45 Loon voor de loonheffingen 2.375, ,55 Loonheffing volgens tabel 42,00% 997,50 626,03 Netto vakantie-uitkering zonder netto vergoeding fiets/ 1.377,50 864,52 Toelage VU bijz. regeling (o.a. fiets) n.v.t. 931,00 Totaal netto 1.377, ,52 Netto VU zonder omruil 1.377,50 Voordeel door fietsregeling 418,02 * maximale vergoeding fiets: 681,00 ( 749,00 minus 68,00) maximale vergoeding : 250,00 totaal 931,00 In dit voorbeeld zou u voor 841,98 ( 1.260,00-418,02) in het bezit van een fiets en komen met een totale waarde van 1.260,00. Het totale voordeel dat wordt genoten door fiscaal en premievoordeel komt in dit voorbeeld uit op ca. 33%. In bovenstaand voorbeeld is uitgegaan van een belastingtarief van 42,00%. Bij een belastingtarief van 41,45% of 34,15% wordt het totaal aan fiscaal en premievoordeel lager, bij een belastingtarief van 52,00% wordt het voordeel hoger. fietsregelingosgtoelichtingwerknemers 5/5 Versie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness Regeling bedrijfsfitness Inleiding Deze toelichting op de regeling bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de deelnamevoorwaarden. Deel 2 gaat in op de mogelijkheid om via het ruilen van een bruto loonbestanddeel

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bronnen: - Besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005, nummer CPP

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2018 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2018 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2018 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Inleiding Uw werkgever streeft er naar om zijn werknemers

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Besluit van de Belastingdienst van 8 september 2008, nummer CPP 2008/1727M;

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Cafetaria-en salderingsregeling

Cafetaria-en salderingsregeling 1 Cafetaria-en salderingsregeling Cafetaria-en salderingsregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

6.12 Salderings- en uitruilregeling

6.12 Salderings- en uitruilregeling Beleidsterrein P&O 6.12 Salderings- en uitruilregeling 6.12.1 Doel / aanleiding De CAO Primair Onderwijs schrijft, in artikel 7.5 lid 8 voor dat de werkgever bij de vergoeding van reiskosten gebruik maakt

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Artikel 1 Karakter van de reqeling Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2015 (een deel van) de eindejaarsuitkering

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen streeft er naar om

Nadere informatie

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013;

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; werkkostenregeling - Alternatieve invullingen Tot slot Vragen Wie:

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

Fietsreglement. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen Het Sticht geldig per 1 januari 2014

Fietsreglement. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen Het Sticht geldig per 1 januari 2014 Fietsreglement Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen Het Sticht geldig per 1 januari 2014 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van het

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden Gewijzigd op 27 juni 2018 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Waaraan kunt u het IKB besteden?... 4 Fiscale consequenties...

Nadere informatie

Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding?

Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding? Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding? Beste collega, Weet u dat er een mogelijkheid bestaat om een (aanvullende) reiskostenvergoeding te ontvangen, óók als u niet in aanmerking komt

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei 1. Inleiding Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

IKB OFGV. OFGV wegwijzer in het IKB. I. Het IKB. VI. Fiscaal. vriendelijk verrekenen. II. Kopen van vakantie uren. van woonwerkverkeer

IKB OFGV. OFGV wegwijzer in het IKB. I. Het IKB. VI. Fiscaal. vriendelijk verrekenen. II. Kopen van vakantie uren. van woonwerkverkeer IKB OFGV I. Het IKB VI. Fiscaal vriendelijk verrekenen van woonwerkverkeer V. Fiscaal vriendelijk verrekenen van de vakbondscontributie OFGV wegwijzer in het IKB IV. Fiscaal vriendelijk verrekenen van

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Schoorl, september Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d Pagina 1 van 13

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Schoorl, september Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d Pagina 1 van 13 Secundaire arbeidsvoorwaarden Schoorl, september 2017 Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d. 26-9-2017 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 De spelregels 3 Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer

Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Fiscale reiskostenregeling woon- werkverkeer Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Fietsplan de fietsregeling van Stichting Akkoord! PO 2019

Fietsplan de fietsregeling van Stichting Akkoord! PO 2019 Fietsplan de fietsregeling van Stichting Akkoord! PO 2019 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel 2: Doel van het Fietsplan 3 Artikel 3: Fiscale faciliteiten: een compleet fietspakket 4 Artikel 4: Voorwaarden

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! versie 2014 Wil je een nieuwe fiets kopen met een belastingvoordeel? Speciaal voor medewerkers van IBN is dit mogelijk. Je kunt namelijk

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Fietsregeling Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie van 14 oktober 2014

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst; CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR359577_1 1 mei 2018 Regeling Cafetariaplan personeel 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de ; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer

GEMEENTE HOOGEVEEN. Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer GEMEENTE HOOGEVEEN Aanvullende rechtspositieregeling vrijwilligers van de brandweer Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 19:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling;

Nadere informatie

Cafetariaregeling in Loon

Cafetariaregeling in Loon Cafetariaregeling in Loon Inhoud Hoe werkt de cafetariaregeling?... 1 Besparing werkgever cafetariaregeling... 2 Schriftelijke overeenstemming cafetariaregeling... 2 Houd bij de cafetariaregeling rekening

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2018 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2018 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2018 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen.

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bronckhorst. Nr. 17439 27 februari 2015 Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie