Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers"

Transcriptie

1 Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, artikel 37 en 107 Inleiding Conform bovengenoemde uitvoeringsregeling is het voor werkgevers mogelijk voor hun werknemers een fietsregeling toe te passen. In principe is ieder schoolbestuur vrij om een regeling vast te stellen. In deze fietsregeling wordt er van uit gegaan dat u de fiets zelf koopt en dat uw werkgever niet bijdraagt in de kosten van aanschaf (dus geen belaste en verstrekt over de meerwaarde die uitstijgt boven de maximaal belastingvrij te vergoeden bedragen). Iedere werkgever is echter vrij om andere afspraken te maken. Een fietsregeling dient via de normale inspraakorganen tot stand te komen. Deze toelichting op de fietsregeling bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de deelnamevoorwaarden. Deel 2 gaat uitgebreid in op de verschillende mogelijkheden om via het ruilen van bruto loonbestanddelen (of zoals de Belastingdienst het uitdrukt: het ruilen van belaste aanspraken) een belastingvrije fiets te verkrijgen alsmede op de consequenties die aan die opties vast kunnen zitten. Dit deel is tevens voorzien van een advies. Deel 3 geeft een overzicht van veel gestelde vragen alsmede de antwoorden daarop. Waar in deze toelichting wordt gesproken over het ruilen van wordt steeds bedoeld dat door het afzien van (een deel van) een bruto loonbestanddeel (dit wordt als korting bijzondere regeling verantwoord) en het hiervoor in de plaats komen van een fiets er fiscaal voordeel voor de werknemer ontstaat. 1. DEELNAMEVOORWAARDEN U kunt van deze regeling gebruik maken indien: deze regeling door uw werkgever is vastgesteld èn (ondertekend) is verstuurd naar de Onderwijs Service Groep; u de fiets die u gaat aanschaffen of heeft aangeschaft op meer dan de helft van uw normale werkdagen gebruikt voor het woon-werkverkeer; u een dienstverband heeft van één jaar of langer; u voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten aanzien van de aanvraagprocedure; u bereid bent af te zien van (een deel van) uw bruto loonbestanddelen; u de afgelopen 3 jaar niet heeft deel genomen aan een fietsregeling bij deze werkgever. 2. OPTIES VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ONBELASTE FIETSVERGOEDING Om in aanmerking te komen voor een netto fiets dient u (gedeeltelijk) af te zien van een of meerdere bruto loonbestanddelen. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: a. ruil van (een deel van) uw bruto salaris; b. ruil van (een deel van) uw vakantie-uitkering; c. ruil van (een deel van) uw structurele eindejaarsuitkering; d. ruil van (een deel van) uw eindejaarsuitkering OOP/OBP. FietsregelingOSG2010toelichtingwerknemers 1/5 Versie

2 a. Het ruilen van bruto salaris Indien u er voor kiest om in een bepaalde maand dan wel gedurende een langere periode uw salaris te laten verlagen in ruil voor een netto fiets, mag uw werkgever uw maandsalaris niet lager vaststellen dan het minimumloon (voor een deelbetrekking geldt de naar rato berekening). Het ruilen van salaris wordt door de Onderwijs Service Groep ontraden. Aan deze optie kleven meerdere nadelen. Zo worden alle arbeidsvoorwaardelijke aanspraken, die worden afgeleid van uw feitelijk bruto salaris bij deze optie eveneens verlaagd. Dit zijn: de vakantie-uitkering; de structurele eindejaarsuitkering; (indien van toepassing) de eindejaarsuitkering OOP/OBP; de jubileumuitkering (indien deze wordt vastgesteld over een maand waarin het bruto salaris is verlaagd); de overlijdensuitkering (indien deze wordt vastgesteld over een maand waarin het bruto salaris is verlaagd); de grondslag voor het bepalen van een SV-uitkering of ontslaguitkering (BWOO-uitkering en BBWOuitkering). Bij een aanvraag van één van die uitkeringen wordt uitgegaan van de verlaagde berekeningsbasis). Het kiezen voor deze optie levert naast bovenstaande nadelen ook nog eens minder fiscaal voordeel op daar in die situatie geen sprake is van toepassing van het tarief voor bijzondere beloningen maar van de maandtabel. b. Het ruilen van vakantie-uitkering Indien u er voor kiest om uw vakantie-uitkering geheel of gedeeltelijk te laten uitkeren als een (netto) fiets, geldt dat hiervoor alleen het bovenwettelijke deel van uw vakantie-uitkering mag worden gebruikt. Dit betekent dat 8% van het minimumloon niet mag worden ingezet voor een (netto) fiets. Bij deeltijders is dit naar evenredigheid van de betrekkingsomvang. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WAO-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. c. Het ruilen van de structurele eindejaarsuitkering In de meeste CAO s wordt in de maand december een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd. Deze uitkering kan geheel of gedeeltelijk worden geruild voor een (netto) fiets. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WAO-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. d. Het ruilen van de eindejaarsuitkering OOP/OBP Indien u tot de categorie onderwijsondersteunend personeel (OOP) of onderwijsbeheerspersoneel (OBP) behoort en bent benoemd in één van de maximumschalen 1 tot en met 8, dan heeft u in de maand december recht op de eindejaarsuitkering OOP c.q. OBP. De bruto eindejaarsuitkering OOP/OBP kunt u geheel of gedeeltelijk laten uitkeren als een (netto) fiets. Het kiezen voor deze optie heeft als consequentie dat de grondslag voor het bepalen van een WAO-uitkering of ontslaguitkering wordt verlaagd. Alle opties Voor alle opties geldt dat het ruilen geen consequenties heeft voor de opbouw van pensioen. Voor alle opties geldt dat het fiscale jaarloon wordt verlaagd. Dit kan in grenssituaties leiden tot het toepassen van een lager tarief bijzondere beloningen in het volgende kalenderjaar. In het algemeen kan gesteld worden dat indien het ruilen van bruto loonbestanddelen naast het fiscale voordeel ook premievoordeel oplevert, het ruilen tot verlaging van de grondslag voor het vaststellen van sociale uitkeringen leidt. Premievoordeel (en dus verlaging van de grondslag voor sociale uitkeringen) kan optreden bij alle opties. Boven het maximum premieloon treedt dit effect niet op. ADVIES Voordat U besluit om een fiets aan te schaffen dient u zich ervan te overtuigen of u aan de voorwaarden voldoet om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Informeer bij uw werkgever of deze deelneemt aan de (model)fietsregeling van de Onderwijs Service Groep dan wel een andere regeling hanteert. De Onderwijs Service Groep kan pas tot namens uw werkgever overgaan indien zij in het bezit is van een door u en uw werkgever (of diens gemachtigde) getekende Aanvraag fiets en een afschrift van de originele aankoopnota. Uiteraard dient het formulier volledig te zijn ingevuld. Bij het maken van een keuze uit de verschillende ruilmogelijkheden is het van belang dat u zich realiseert dat de door u gemaakte keuze bepalend is voor het tijdstip waarop u de ontvangt. Daarnaast dient u zich er van te vergewissen dat de hoogte van het bruto loonbestanddeel c.q. combinatie van bruto loonbestanddelen die u uitkiest qua bedrag toereikend is voor het verrekenen van de Korting bijzondere regeling. Bij het aankruisen van uw keuze kunt u aangeven of het volledige bedrag van de aanschafprijs dan wel een gedeelte daarvan op het betreffende loonbestanddeel in mindering moet worden gebracht. FietsregelingOSG2010toelichtingwerknemers 2/5 Versie

3 3. VRAAG EN ANTWOORD VANUIT DE PRAKTIJK In de praktijk blijkt dat fietsregelingen tot veel vragen leiden. De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn in dit hoofdstuk opgenomen. De Onderwijs Service Groep verwacht u door deze toelichting meer duidelijkheid in deze materie te verschaffen. Mocht er desondanks iets niet duidelijk zijn, schroomt u dan niet u nader te laten informeren door de contactpersoon voor uw werkgever bij de Onderwijs Service Groep. De vragen en antwoorden luiden als volgt: 1) Kan iedereen in het onderwijs gebruik maken van deze regeling? Nee, om deel te kunnen nemen aan deze regeling moet - zoals reeds is aangegeven in deel 1 -, worden voldaan aan de volgende vijf voorwaarden: 1. de Onderwijs Service Groep dient in het bezit te zijn van de door de uw werkgever vastgestelde fietsregeling; 2. u dient de aan te schaffen of aangeschafte fiets op meer dan de helft van uw normale werkdagen te gebruiken voor woon-werkverkeer; 3. u heeft een dienstverband van één jaar of langer; 4. u voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten aanzien van de aanvraagprocedure; 5. u heeft de afgelopen 3 jaar niet deel genomen aan een fietsregeling bij deze werkgever. Zie ook de antwoorden op vraag 9 en vraag 10. 2) Indien een werkgever kiest voor een eigen fietsregeling waarop moet dan worden gelet? Het gaat te ver om hier een complete lijst van aandachtspunten neer te zetten. De ervaring heeft geleerd dat bij het ontwerpen van een eigen regeling veelal geen rekening wordt gehouden met het administratieve proces. Het is voorgekomen dat een door een werkgever vastgestelde regeling administratief onuitvoerbaar was. De Onderwijs Service Groep raadt werkgevers aan het concept van een eigen regeling eerst op uitvoerbaarheid te laten testen. 3) Krijg ik het totale bedrag van mijn aanschaf terug? Nee, maar met deze fietsregeling verkrijgt u een fiscaal voordeel, waardoor het voor u aantrekkelijk kan worden om tot aanschaf over te gaan. Het fiscale voordeel dat met deelname kan worden bereikt hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt grotendeels bepaald door de hoogte van het tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is. Onderstaand voorbeeld verstrekt u een globaal beeld van het voordeel dat met deze regeling kan worden behaald. Tarief bijzondere beloningen (peil 2007) Aanschafwaarde fiets Aanschafwaarde accessoires fiets accessoires 1e jaar Totaal fiscaal voordeel 1e jaar 2e jaar Totaal fiscaal voordeel 2e jaar Eigen bijdrage 52,00 % 1.000,00 150,00 749,00 82,00 432,12 68,00 35,36 682,52 42,00 % 1.000,00 150,00 749,00 82,00 349,02 68,00 28,56 772,42 41,95 % 1.000,00 150,00 749,00 82,00 348,60 68,00 28,53 772,87 33,45 % 1.000,00 150,00 749,00 82,00 277,97 68,00 22,75 849,28 Het voordeel van een eventuele vermindering van het loon sociale verzekeringswetten is in bovenstaande tabel niet opgenomen. 4) Is er een afstandscriterium? Nee. Wat telt is dat u op meer dan de helft van uw werkdagen de afstand tussen uw woning en uw werk per fiets aflegt. 5) Staat de fietsregeling los van de reiskosten woon/werk? Ja. De woon/werk is een norm. FietsregelingOSG2010toelichtingwerknemers 3/5 Versie

4 6) Hoe moet ik een voor aankoop van een fiets en eventuele accessoires aanvragen? a. U informeert bij uw werkgever vóór aankoop van de fiets of deze deelneemt aan de fietsregeling van de Onderwijs Service Groep. b. U koopt en betaalt een fiets (al dan niet tezamen met een fietsverzekering en/of accessoires). c. U vult het formulier Aanvraag fiets in. d. U laat uw werkgever het formulier mede ondertekenen en laat hem de originele aankoopnota en (indien van toepassing) ook de originele polis van de fietsverzekering zien. Door het plaatsen van zijn handtekening bevestigt de werkgever dat het aannemelijk is dat u de fiets op meer dan de helft van uw werkdagen voor woon-werkverkeer zal gebruiken. Let op: de aankoopnota (en indien van toepassing de polis) dienen op uw eigen naam te staan en voldoende te zijn gespecificeerd. Hieronder wordt verstaan dat de nota minimaal het merk fiets en het type fiets dient te vermelden, alsmede afzonderlijke prijzen voor de fiets en de verschillende accessoires en (indien van toepassing) het bedrag van de verzekering. e. De kopie van de aankoopnota (en/of polis) en het aanvraagformulier verstuurt u naar de locatie van de Onderwijs Service Groep die voor uw werkgever de salarisadministratie verzorgt. 7) De regeling spreekt over een maximale van 749,00 per drie jaar voor de fiets en 82,00 voor accessoires per jaar. Wat krijg ik onbelast vergoed wanneer ik een fiets aanschaf van 950,00 en accessoires ter waarde van 150,00? De maximale voor een fiets is 749,00. Indien de aanschafwaarde van de fiets meer bedraagt dan 749,00 komt het verschil te vervallen. In dit voorbeeld is dit 201,00. Voor de accessoires komt daar 82,00 bij, zodat u in dit voorbeeld een totale fiets tegemoet kunt zien van 831,00. Het verschil tussen het aankoopbedrag van de accessoires en de (in dit voorbeeld 68,00) komt niet te vervallen maar schuift door naar het volgende kalenderjaar. Op het aanvraagformulier kan aangegeven worden met welke bruto looncomponent dit bedrag moet worden verrekend. 8) Indien ik in september 2007 een fiets heb aangeschaft, die is vergoed in december 2007, wanneer mag ik dan een volgende fiets aanschaffen? De regeling staat toe dat uw werkgever u ééns in de drie jaar een mag geven voor het aanschaffen van een fiets De volgende fiets kan dus pas 3 jaar later, oftewel in 2010 worden vergoed. De werkgever dient altijd te beoordelen of in het jaar van aanschaf en de twee daaraan voorafgaande jaren geen fiets is vergoed. Voor accessoires mag de werkgever 82,00 per jaar onbelast vergoeden. 9) Ik ben vanaf bij mijn werkgever werkzaam en heb op 12 oktober 2009 een fiets aangeschaft. Kan ik op 1 september 2010 alsnog gebruik maken van deze fietsregeling? Ja. Voor de periode 1 oktober 2009 tot 1 augustus 2010 dient er echter te worden afgeschreven. Het jaar 2009 dient als jaar van aanschaf te worden beschouwd. Voor de methode van afschrijving zie vraag ) De waarde van de fiets van vraag 9 is 1.200,00. Wat is de swaarde per 1 september 2010? Er dient rekening te worden gehouden met een restwaarde van 10% en een afschrijvingstermijn van 60 maanden. De swaarde vóór afschrijving is: 1.200,00-120,00 restwaarde = 1.080,00. Het aantal verstreken maanden tussen de datum van aanschaf en 1 september 2010 is 10 maanden (de maand van aanschaf wordt als hele maand geteld). Het af te schrijven bedrag tot 1 september 2010 is 10/60 * 1080,00 = 180,00. De swaarde per 1 september 2010 is dan 900,00 ( 1080,00-180,00). (Het berekenen van de afschrijvingswaarde o.b.v. 1,5% per maand van de aanschafwaarde levert hetzelfde resultaat op: 10 maanden x 1,5 % van 1.200,00 is ook 180,00). Voor komt uiteraard maximaal 749,00 in aanmerking. 11) Hoe wordt het ruilen van bruto loonbestanddelen en de fiscale bijtelling in het salarissysteem CASO verwerkt? Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven hoe e.e.a. zichtbaar wordt op uw salarisspecificatie, als u werd kiest voor de optie van het ruilen van opgebouwde vakantiegeldaanspraken. Stel dat uw (aanspraak) vakantie-uitkering (over de periode juni 2009 tot en met mei 2010) 2.500,00 bedraagt, het percentage tarief bijzondere beloningen dat op u van toepassing is in ,00% bedraagt, en dat u een fiets heeft aangeschaft met een cataloguswaarde van 1.000,00 en accessoires voor een bedrag van 150,00. De uitwerking van bovenstaand voorbeeld zou er dan voor het eerste jaar als volgt uitzien: FietsregelingOSG2010toelichtingwerknemers 4/5 Versie

5 Componenten van het bruto-netto traject op de salarisspecificatie Bruto netto berekening zonder omruil Bruto netto berekening 1 e jaar met omruil Bruto vakantie-uitkering 2.500, ,00 Korting VU bijz. regeling (o.a. fiets) n.v.t. 831,00 * Loon loonheffing 2.500, ,00 Loonheffing volgens tabel 42,00% 1.050,00 700,98 Netto vakantie-uitkering zonder netto fiets/accessoires 1.450,00 968,02 Toelage VU bijz. regeling (o.a. fiets) n.v.t. 831,00 Totaal netto 1.450, ,02 Netto VU zonder omruil 1.450,00 Voordeel door fietsregeling 349,02 ** * fiets: 749,00 maximale accessoires: 82,00 totaal 831,00 ** Het 2 e jaar volgt nog een omruil van 68,00 die bij gelijkblijvende percentages 28,56 aan voordeel oplevert. In dit voorbeeld zou u voor 772,42 ( 1.150,00-349,02-28,56) in het bezit van een fiets en accessoires komen met een totale waarde van 1.150,00. Het totale voordeel dat wordt genoten door fiscaal voordeel komt in dit voorbeeld uit op ca. 33%. In bovenstaand voorbeeld is uitgegaan van een belastingtarief van 42,00%. Bij een belastingtarief van 41,95% of 33,45% wordt het totaal aan fiscaal voordeel lager, bij een belastingtarief van 52,00% wordt het voordeel hoger. FietsregelingOSG2010toelichtingwerknemers 5/5 Versie