Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast."

Transcriptie

1 REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten 1 juni mei 2002 is het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden opgenomen. De invoering van dit model is met ingang van 1 april 2002 van start gegaan. Het keuzemodel houdt in dat de werknemer de mogelijkheid krijgt om een deel van de arbeidsvoorwaarden door eigen keuze te bepalen. Hij/zij kan bronnen ruilen voor doelen. Zowel bij de bronnen als de doelen kan tijd (in de vorm van vakantie-uren) een rol spelen. Voor de uitvoering van het keuzemodel is een correcte registratie van vakantie-uren van essentieel belang en voorwaarde voor deelname. Een correcte registratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. Paragraaf I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. Onder bronnen worden de arbeidsvoorwaarden verstaan welke door de werknemer ingezet kunnen worden als ruilmiddel tegen andere arbeidsvoorwaarden, de doelen. 2. Het boekjaar is het kalenderjaar, waarop de keuze van de werknemer van bronnen respectievelijk doelen betrekking heeft. 3. RU Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen 4. CAO: CAO Nederlandse Universiteiten 5. Wet LB: Wet op de loonbelasting Uitvoeringsbesluit LB: Uitvoeringsbesluit loonbelasting Uitvoeringsregeling LB: Uitvoeringsregeling loonbelasting Deelnameformulier: Deelnameformulier Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen, waarmee de werknemer zijn aanvraag in het kader van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden indient. Dit formulier is ondergebracht in het programma FLeX, waarmee het door de werknemer on-line wordt ingevuld. Artikel 2 Keuzemoment De werknemer kan éénmaal per jaar, gedurende de periode van 1 april tot 1 november een ruilkeuze maken. De keuze van de werknemer heeft betrekking op uitsluitend het volgende boekjaar, tenzij in deze regeling uitdrukkelijk de keuzemogelijkheid tot meerdere boekjaren is aangegeven. Werknemers, die op of na 1 november voorafgaand aan het betreffende boekjaar in dienst treden, kunnen vooralsnog voor het eerst een ruilkeuze maken voor het daaropvolgende boekjaar. Artikel 3 Deelnemers en deeltijders 1. Student-assistenten, werknemers die op declaratiebasis werken, stagiaires en vakantiekrachten zijn van deelname aan het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden uitgesloten. Uitzondering hierop is de deelname aan de Levensloopregeling RU Nijmegen in het kader van het keuzemodel: de keuze voor dat doel staat open voor alle werknemers. Onverminderd het gestelde in het derde lid kunnen werknemers, die vóór 1 november voorafgaand aan het betreffende boekjaar in dienst zijn en met wie een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor de duur van ten minste één jaar, aan het keuzemodel deelnemen. 2. Voor deeltijders geldt dat de aanstellingsomvang geen invloed heeft op de maximale omvang van de in te zetten bronnen. Artikel 1.4, lid 5 van de CAO (het naar rato beginsel voor deeltijders) is niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 3. Deelname aan het keuzemodel is slechts mogelijk indien vakantie-uren zijn geregistreerd conform het door de werkgever gehanteerde en aangeboden verlofregistratiesysteem. Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 1

2 Paragraaf II De Bronnen Artikel 4 Vakantie-uren 1. Onder vakantie-uren worden verstaan, vakantie-uren die voor het betreffende boekjaar worden toegekend. De werknemer kan minimaal 1 vakantie-uur en maximaal 76 vakantie-uren per boekjaar inzetten. 2. De waarde van een vakantie-uur is vanaf 2009 bepaald op 0,704% van het bruto maandsalaris op 1 januari van het betreffende boekjaar bij een volledige werktijd (het salaris per maand, zoals opgenomen in bijlage A van de CAO). De waarde van een vakantie-uur wordt derhalve éénmalig vastgesteld. In gevallen waarbij tijd in tijd wordt omgezet zal een vakantie-uur waardevast een vakantie-uur blijven. 3. Als grens voor het door een werknemer in te zetten maximaal aantal vakantie-uren geldt dat het wettelijke minimum voor het aantal vakantie-uren per jaar niet wordt aangetast. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:634 BW dient de werknemer vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week over te houden voor vakantie. Dit is op voltijd basis bij gebruikmaking van de standaardwerkduur 152 uren, bij gebruikmaking van de plusvariant 160 uren en bij gebruikmaking van de minvariant 144 uren, voor deeltijders te berekenen naar rato. (Zie ook Regeling flexibele werkduur RU Nijmegen) 4. De ingezette vakantie-uren worden per 1 januari van het betreffende boekjaar van de aanspraak voor dat boekjaar afgeschreven. Artikel 5 Salaris en vakantie-uitkering 1. Het inzetten van het salaris als bron mag er niet toe leiden dat het salaris onder het wettelijk minimumloon komt (Wet minimumloon). Het salaris wordt in het betreffende jaar maandelijks in 12 gelijke bedragen ingezet (afrondingsverschillen daargelaten). 2. Het inzetten van de vakantie-uitkering mag er niet toe leiden dat de vakantie-uitkering onder het wettelijk minimum van de vakantie-uitkering komt (artikel 3.12, lid 2 juncto bijlage A van de CAO). 3. De vakantie-uitkering kan éénmaal per boekjaar worden ingezet (mei). Artikel 6 Eindejaarsuitkering Onder eindejaarsuitkering wordt verstaan de uitkering, zoals bedoeld in artikel 3.4, lid 1 van de CAO. De eindejaarsuitkering kan éénmaal per boekjaar worden ingezet (december). Artikel 7 Persoonlijk budget Onder persoonlijk budget wordt verstaan de uitkering ten bedrage van 200 euro, die ingevolge het akkoord Decentrale Arbeidsvoorwaardengelden gedurende de periode 2009 tot en met 2013 in december aan alle werknemers wordt uitgekeerd. Het persoonlijk budget kan éénmaal per boekjaar worden ingezet. Het bedrag wordt berekend naar rato van dagtaakomvang en datum indiensttreding. Paragraaf III De Doelen Artikel 8 Levensloopregeling 1. De werknemer kan bronnen inzetten voor deelname aan de Levensloopregeling RU Nijmegen. 2. Bij de inzet van de bron vakantie-uren mogen maximaal 38 vakantie-uren worden ingezet. Indien 38 vakantie-uren voor de levensloopregeling worden ingezet, mogen geen vakantieuren meer worden ingezet voor het doel extra inkomen als bedoeld in artikel 18. Voor zover minder dan 38 vakantie-uren voor de levensloopregeling worden ingezet, mogen de resterende vakantie-uren worden ingezet voor het doel extra inkomen. 3. Het doel bij het sparen voor de levensloopregeling is het treffen van een voorziening van geld uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van onbetaald verlof binnen de gestelde voorwaarden van de levensloopregeling en van artikel 19g, hoofdstuk IIC van de Wet LB. 4. Voor het deelnemen aan de levensloopregeling dient de werknemer gebruik te maken van het Deelnameformulier Levensloopregeling. Gelijktijdig dient de werknemer zijn eventuele deelname aan de Spaarloonregeling stop te zetten door indiening van het Formulier Stopzetting Deelname Spaarloonregeling. Bij mutaties dient de werknemer gebruik te maken van het Wijzigingsformulier Levensloopregeling. Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 2

3 Artikel 9 Extra vakantie-uren 1. Door het inzetten van de bronnen salaris, vakantie-uitkering en/of de eindejaarsuitkering kunnen per boekjaar maximaal 76 vakantie-uren extra worden verkregen. 2. De extra vakantie-uren moeten in het betreffende boekjaar worden opgenomen of voor de in artikel 9 genoemde doelen worden gebruikt onder de in de Regeling meerjaren spaarmodel vakantie-uren RU Nijmegen gestelde voorwaarden. Artikel 10 Sparen vakantie-uren Er kunnen jaarlijks vakantie-uren worden opgespaard voor een aaneengesloten verlofperiode op te nemen ten behoeve van: - sabbatical leave; - naar eigen inzicht in te vullen langdurig, aaneengesloten verlof; - verlenging ouderschapsverlof; en - scholingsverlof. Op dit verlof is de Regeling meerjaren spaarmodel vakantie-uren RU Nijmegen van toepassing. Artikel 11 Scholingskosten 1. In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in artikel 6.9 van de CAO inzake scholingsfaciliteiten kan de werknemer de bronnen inzetten voor een belastingvrije vergoeding van de kosten van een studie of opleiding, indien en voor zover die niet door de RU Nijmegen worden vergoed. 2. Overeenkomstig het bepaalde in 6.9 van de CAO moet de studie of opleiding gericht zijn op een goede functievervulling nu en in de toekomst, of gericht zijn op de loopbaanontwikkeling van de werknemer. Indien niet aan de fiscale voorwaarden uit artikel 15a, lid 1, sub h van de Wet LB wordt voldaan en bij voortijdige beëindiging van de studie of opleiding zijn de fiscale gevolgen voor rekening van de werknemer. 3. Voor het verkrijgen van de belastingvrije vergoeding dient de werknemer de originele factuur of facturen van de scholingskosten als bijlage in bij het Deelnameformulier. Een factuur mag voor het gebruik van deze regeling niet ouder zijn dan 1 jaar, teruggerekend vanaf het moment van indiening van het Deelnameformulier. Elke factuur dient op naam van de werknemer te zijn gesteld en op elke factuur moet van de leverancier vermeld staan het BTW-nummer en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel. Artikel 12 Beroepskosten In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in artikel 3.23 van de CAO inzake beroepskosten kan de werknemer de bronnen inzetten voor een belastingvrije vergoeding van de kosten van vakliteratuur, congressen, seminars, symposia en dergelijke, met inbegrip van de desbetreffende reisen verblijfkosten, indien en voor zover die niet door de RU Nijmegen worden vergoed. Ook de kosten van een tewerkstellingsvergunning vallen hieronder. Tevens kunnen andere kosten die door de Belastingdienst worden aangemerkt als beroepskosten, voor zover ze voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking nodig zijn, hieronder worden begrepen. Artikel 15a, lid 1 sub c en e van de Wet LB is van toepassing. Hierbij geldt de Regeling belastingvrije vergoeding beroepskosten RU Nijmegen. Artikel 13 Extraterritoriale kosten en 30%-regeling 1. De extraterritoriale werknemer, zoals bedoeld in artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit LB, kan de bronnen inzetten voor een belastingvrije vergoeding van extraterritoriale kosten, met dien verstande dat op de werknemer niet de 30%-regeling (de bewijsregel) zoals bedoeld in artikel 9 van dat uitvoeringsbesluit van toepassing mag zijn verklaard. Onder extraterritoriale kosten worden verstaan kosten die gemaakt worden voor het aanvragen of omzetten van officiële papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen, maar ook kosten van medische keuringen en vaccinaties. Artikel 15a, lid 1 sub j van de Wet LB is van toepassing, alsmede het Besluit van 11 februari 2004, nr. CPP2003/641M van de staatssecretaris van Financiën. Voor het verkrijgen van de belastingvrije vergoeding dient de werknemer de originele factuur of facturen van de extraterritoriale kosten als bijlage in bij het Deelnameformulier. Een factuur mag voor het gebruik van deze regeling niet ouder zijn dan 1 jaar, teruggerekend vanaf het moment van indiening van het Deelnameformulier. Elke factuur dient op naam van de werknemer te zijn gesteld. Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 3

4 Indien van toepassing, dan moet op de factuur van de leverancier vermeld staan het BTW-nummer en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel. 2. Deelname aan de 30%-regeling (de bewijsregel) zoals bedoeld in artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit LB is een onderdeel van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Radboud Universiteit Nijmegen. De werknemer op wie de 30%-regeling van toepassing is verklaard kan voor de overige doelen van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden alleen de bron vakantie-uren inzetten. De andere bronnen kunnen door deze werknemer niet worden ingezet omdat inzet daarvan zou leiden tot verlaging van het pensioengevend loon wegens overschrijding van de cafetariaruimte als bedoeld in het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 8 september 2008, nr CPP2008/1727M. Artikel 14 Telefoon en internet Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15b, lid 1, sub f van de Wet LB kan de werknemer bronnen inzetten voor een belastingvrije vergoeding van telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen - niet zijnde computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur -, indien het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang is. Hierbij geldt de Regeling belastingvrije vergoeding telefoon en internet RU Nijmegen. Artikel 15 Vakbondscontributie Overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 van de Uitvoeringregeling LB kan de werknemer bronnen inzetten voor een belastingvrije vergoeding van de door hem betaalde vakbondscontributie. Deze belastingvrije vergoeding heeft een pensioenverlagend effect als de fiscale pensioenruimte niet voldoende is. Voor het verkrijgen van de belastingvrije vergoeding voor vakbondscontributie in het komende keuzejaar, dient de werknemer bij het Deelnameformulier een kopie van het meest recente afschrift van zijn bank- of girorekening te overleggen waaruit de betaling van de vakbondscontributie blijkt. Artikel 16 Bedrijfsfitness Overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 van de Uitvoeringsregeling LB kan de werknemer bronnen inzetten voor een belastingvrije vergoeding van de door hem betaalde kosten van bedrijfsfitness bij het Universitair Sportcentrum van de RU Nijmegen. Hierbij geldt de Regeling belastingvrije vergoeding bedrijfsfitness RU Nijmegen. Artikel 17 Fiets woon-werkverkeer 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling LB kan de werknemer door het inzetten van de bronnen een fiets aanschaffen voor woonwerkverkeer. Hierbij geldt de Regeling belastingvrije vergoeding aanschaf fiets woonwerkverkeer RU Nijmegen. 2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling LB kan de werknemer door het inzetten van de bronnen met een fiets voor woon-werkverkeer samenhangende zaken aanschaffen. Hierbij geldt de Regeling belastingvrije vergoeding met de fiets woon-werkverkeer samenhangende zaken RU Nijmegen. Artikel 18 Reiskosten woon-werkverkeer Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15b, eerste lid, sub a en artikel 16a van de Wet LB kan de werknemer door het inzetten van de bronnen een (extra) belastingvrije vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer ontvangen. Hierbij geldt de Regeling belastingvrije vergoeding (aanvulling) reiskosten woon-werkverkeer RU Nijmegen. Artikel 19 Extra inkomen 1. De werknemer kan maximaal 38 vakantie-uren per boekjaar inzetten voor extra inkomen. Indien 38 vakantie-uren voor extra inkomen worden ingezet, mogen geen vakantie-uren meer worden ingezet voor de Levensloopregeling RU Nijmegen als bedoeld in artikel 7. Voor zover minder dan 38 vakantie-uren voor extra inkomen worden ingezet, mogen de resterende vakantie-uren worden ingezet voor de levensloopregeling. 2. De waarde van een vakantie-uur is bepaald op 0,704% van het bruto maandsalaris op 1 januari van het betreffende boekjaar bij een volledige werktijd (het salaris per maand, zoals opgenomen in bijlage A van de CAO). De waarde van een vakantie-uur wordt derhalve éénmalig vastgesteld. Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 4

5 3. Uitbetaling van het extra inkomen vindt onder inhouding van loonheffing plaats in de maand juli van het betreffende boekjaar. Artikel 20 Fiscale voorwaarden Indien niet aan de fiscale voorwaarden voor de in deze paragraaf genoemde doelen wordt voldaan zijn de fiscale gevolgen voor rekening van de werknemer. Paragraaf IV Overige bepalingen Artikel 21 Einde dienstverband 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 geldt voor werknemers van wie het dienstverband eindigt in de loop van een boekjaar dat bij de inzet van bronnen en doelen naar evenredigheid rekening moet worden gehouden met de duur van het dienstverband. Zonodig zal (netto) verrekening plaatsvinden. 2. Indien het dienstverband van de werknemer om wat voor reden dan ook tussentijds wordt beëindigd, is de werknemer tot het bedrag van de nog niet ingehouden bedragen op het bruto (maand)loon in verband met de reeds ontvangen belastingvrije vergoeding in het kader van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden een compensatie verschuldigd aan de RU Nijmegen. Voorzover mogelijk zal deze compensatie bij de laatste salarisbetaling in één termijn worden ingehouden op het netto salaris van de werknemer. Artikel 22 Ziekte en buitengewoon verlof 1. Bij arbeidsongeschiktheid (ziekte) en gedeeltelijk buitengewoon verlof blijven afspraken over verlaging van het salaris in het kader van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden in beginsel ongewijzigd. Indien de werknemer heeft gekozen voor het doel reiskosten zoals bedoeld in de Regeling belastingvrije vergoeding (aanvulling) reiskosten woon-werkverkeer RU Nijmegen, wordt de reiskostenvergoeding in de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog uitbetaald. Ingeval van ziekte wordt de reiskostenvergoeding na herstel pas weer uitbetaald per de eerste van de maand volgende op de maand van herstel. Het Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2433M van de staatssecretaris van Financiën is van toepassing. 2. Bij volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging wordt, ter beoordeling van de werkgever en na overleg met de werknemer, deelname aan het keuzemodel opgeschort dan wel vindt - voorafgaand aan de verlofverlening - verrekening met het netto salaris plaats. 3. Gedurende buitengewoon verlof en/of ziekte vindt op een gegeven moment geen opbouw van vakantie-uren meer plaats. Ter beoordeling van de werkgever en na overleg met de werknemer wordt deelname aan het keuzemodel vanaf dat moment opgeschort dan wel vindt verrekening met het netto salaris plaats. 4. Het gestelde in lid 1 is bij wijziging van (de hoogte van) het salaris, anders dan bij wijziging van de weektaak, van overeenkomstige toepassing. Artikel 23 Gevolgen 1. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn keuze. De werkgever erkent in dit verband geen aansprakelijkheid. 2. Indien vakantie-uren als bron worden ingezet, heeft dit - in het algemeen en onverminderd het bepaalde in lid 7 - geen gevolgen in fiscale zin, voor het brutoloon sociale verzekeringen.. 3. Indien het salaris als bron wordt ingezet, heeft dit - in het algemeen en onverminderd het bepaalde in lid 7 - gevolgen in fiscale zin, voor salarisgerelateerde uitkeringen zoals de vakantieuitkering en het salaris tijdens ziekte, het brutoloon sociale verzekeringen en de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals huur-, kinderopvang- en zorgtoeslag. 4. Indien de vakantie-uitkering als bron wordt ingezet, heeft dit - in het algemeen en onverminderd het bepaalde in lid 7 - gevolgen in fiscale zin, voor het brutoloon sociale verzekeringen en de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals de huur-,kinderopvang- en zorgtoeslag. 5. Indien de eindejaarsuitkering als bron wordt ingezet, heeft dit - in het algemeen en onverminderd het bepaalde in lid 7 - gevolgen in fiscale zin, voor het brutoloon sociale verzekeringen en de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals de huur-, kinderopvang- en zorgtoeslag. Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 5

6 6. Indien het persoonlijk budget als bron wordt ingezet, heeft dit in het algemeen en onverminderd het bepaalde in lid 7 gevolgen in fiscale zin, voor het brutoloon sociale verzekeringen en de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals de huur- kinderopvang- en zorgtoeslag. 7. Het inzetten van de bronnen als ruilmiddel tegen fiscale vrijstellingsmogelijkheden zal tot gevolg hebben dat de bronnen niet als loon voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen worden beschouwd. Het besluit van 9 september 2010, nr DGB 2010/2733M van de staatssecretaris van Financiën is van toepassing. Dit betekent dat het pensioengevend loon ongewijzigd kan blijven als maximaal 30% van het (fiscale) loon wordt omgezet in onbelaste beloningsbestanddelen. Artikel 24 Verzoek, aanvraagprocedure en beslissing 1. De werknemer treedt over zijn te maken keuze in overleg met zijn direct leidinggevende. 2. De werknemer maakt zijn keuze kenbaar door het invullen en ondertekenen van het Deelnameformulier. Het Deelnameformulier dient door de direct leidinggevende van de werknemer voor gezien te worden ondertekend. 3. De werknemer stuurt het Deelnameformulier voor 1 november, voorafgaand aan het betreffende boekjaar, naar zijn eigen personeelsafdeling c.q. personeelsfunctionaris, die de aanvraag op fiscale en wettelijke bepalingen toetst. 4. In alle gevallen waarbij tijd in tijd, geld in geld, tijd in geld of geld in tijd wordt omgezet, honoreert de werkgever, in afwijking van het gestelde in artikel 5.9 van de CAO, het verzoek van de werknemer. 5. De werknemer dient jaarlijks tot de totale waarde van de voor het komende boekjaar in geld uit te drukken gekozen arbeidsvoorwaarden aan te geven welke bronnen hij wil inzetten. Indien echter gekozen wordt voor doelen, die over meerdere jaren opgebouwd of afgelost worden, kan slechts éénmalig aangegeven worden welke bronnen hij gedurende die meerdere jaren wil inzetten. Artikel 25 Wijziging in persoonlijke omstandigheden De werknemer is verplicht elke wijziging in de persoonlijke omstandigheden, die van invloed kan zijn op de toepassing van deze regeling, terstond en schriftelijk aan de werkgever te melden. Artikel 26 Beroep Artikel van de CAO is onverkort van toepassing. Artikel 27 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 6

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Optare Wageningen University.

Optare Wageningen University. Optare Wageningen University. Uw arbeidsvoorwaarden op maat Wageningen University stelt u ook dit jaar weer in staat uw arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het

Nadere informatie

Vooraf. College van Bestuur

Vooraf. College van Bestuur Vooraf In het strategisch plan 2001 2005 formuleert de KU Nijmegen de ambitie om met haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot de top 4 van Nederland te behoren. Een toppositie die alleen bereikt

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen No. 081106 St.-Annaparochie, 27 november 2008. De raad van de gemeente het Bildt; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4a: * Vakantie-uren uitwisselen tegen geld 4a:1 * Bepaling minimum aantal uren na verkoop van vakantie- en/of

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden HEINEKEN à la Carte Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden Spelregels Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wanneer? Bronnen en doelen Begrenzing Waardebepaling Tussentijdse

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

KEUZESYST EEM Inleiding

KEUZESYST EEM Inleiding KEUZESYSTEEM Inleiding In de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) is in hoofdstuk 12 regelgeving betreffende het keuzesysteem opgenomen waarin de kaders worden gesteld voor

Nadere informatie

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende het met fiscaal voordeel uitruilen van vakantie- en/of eindejaarsuitkering tegen een vergoeding woon- werkverkeer.

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen

Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2518M De

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden www.kun.nl/keuzemodel Vooraf In het strategisch plan 2001 2005 formuleert de KU Nijmegen de ambitie om met haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot de top 4 van Nederland

Nadere informatie

Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport

Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport - algemene invoering vanaf 2005 - - uitbreiding per 1 januari 2006 - Inhoudsopgave 1 Het reglement 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Bronnen 9 1.3 Doelen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Besluit raad Besluitnummer 62(a) / 2010 Onderwerp Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Lingewaard 2011 De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Strijen. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2130 8 februari 2011 Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen 28 januari 2011 Nr. DGB 2011/1M Directoraat-generaal

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK 2016-3 BSD2016.624 RIS295312 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-03-08 ; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit De Verordening rechtspositie wethouders, raads-

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het voor u

arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het voor u Richtlijn Optare DLO Uw arbeidsvoorwaarden op maat Wageningen UR (Stichting DLO) stelt u ook dit jaar weer in staat uw arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; Nr. B-5.20.2008 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; Gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39196 26 juli 2016 Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen 15 juli 2016 BLKB 2016/765M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie