Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers"

Transcriptie

1 Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om over 2 jaar een verre reis te kunnen maken. Dankzij het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kan dit allemaal. Want met dit systeem regelt u zélf uw arbeidsvoorwaarden. Om uw persoonlijke wensen waar te maken, kunt u 'tijd voor geld', tijd voor tijd' of 'geld voor tijd' ruilen. Tijdbronnen zijn bijvoorbeeld vakantie-uren of overwerkuren. Geldbronnen zijn onder andere de eindejaarsuitkering, de onregelmatigheidstoeslag of (een deel van) uw brutosalaris. Al deze bronnen kunt u gebruiken om uw arbeidsvoorwaarden 100% op maat te maken. Maar, eenmaal gekozen voor een doel, kunt u dat niet weer opnieuw als bron voor een ander doel inzetten. Hoe werkt het precies? Om u een antwoord te geven op deze vraag, heeft de StAZ deze digitale werknemershandleiding ontwikkeld. In deze handleiding vindt u onder andere informatie over: de bronnen die u kunt gebruiken; de doelen waarvoor u deze bronnen kunt inzetten; de voorwaarden die hierbij gelden; de fiscale consequenties van uw keuze; de gevolgen van uw keuze voor eventuele arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkeringen en uw pensioen. Ook vindt u in deze handleiding een aantal voorbeelden van de manier waarop u het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kunt gebruiken. U kunt tijdbronnen en tijddoelen uitsluitend inzetten met instemming van uw werkgever. Als uw werkgever uw verzoek afwijst, moet hij deze afwijzing schriftelijk motiveren. Wilt u gebruik maken van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met uw werkgever. Hij kan u ook informeren over eventuele aanvullende mogelijkheden, die hij als werkgever biedt. Kies hieronder het thema waarover u meer informatie wilt. Lees vooraf altijd eerst de algemene toelichting Algemene toelichting 1. Tijd inruilen voor geld 2. Geld inruilen voor tijd 3. Levensloopregeling 4. Scholing 5. Aanvullend pensioen 6. Spaarloonregeling 7. Contributie vakbond 8. Contributie beroepsverenigingen 9. Spaarverlof Let op! Deze handleiding is bedoeld voor werknemers. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie voor werkgevers staat ook op de StAZ-site. Deze handleiding is cf. de geldende wet- en regelgeving per 1 januari 2008.

2 Algemene toelichting In het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kunt u arbeidsvoorwaarden tegen elkaar ruilen, om ze beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Alle werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen kunnen aan het Meerkeuzesysteem deelnemen. Deelname is op vrijwillige basis. Bronnen en doelen De arbeidsvoorwaarden die u kunt inruilen, worden bronnen genoemd. De arbeidsvoorwaarden die u kunt kiezen, worden doelen genoemd. In hoofdstuk 8 van de Cao Ziekenhuizen staat welke bronnen u kunt ruilen tegen welke doelen. Uw werkgever kan het aantal doelen verder uitbreiden, bijvoorbeeld met een fietsplan. U kunt de beschikbare bronnen inwisselen voor één of meer doelen. Voor elke bron gelden er bepaalde voorwaarden. Let op! Als u bronnen inruilt voor extra vrije tijd of extra vakantie-uren, mag u die uren alleen in uitzonderlijke gevalleninzetten voor een ander doel. Kinderopvang is per 1 januari 2007 als doel komen te vervallen. Keuzeprocedure Elk jaar moet u schriftelijk aangeven welke bronnen u in het volgende kalenderjaar wilt inwisselen tegen welke doelen. Uw werkgever is verplicht u te wijzen op de gevolgen van uw keuze. De gemaakte keuzes gelden voor het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij u en uw werkgever schriftelijk anders overeenkomen. Tijdens deze periode kunt u uw keuze niet wijzigen. Rekenmethode De waarde van de tijdbronnen en tijddoelen wordt berekend door het aantal ingezette uren te vermenigvuldigen met uw actuele bruto uurloon inclusief vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. Uw werkgever mag in overleg met de OR van dit uitgangspunt afwijken. Het bruto uurloon wordt berekend door het bruto maandloon (exclusief toeslagen) te delen door het aantal uren dat u volgens uw contract per maand werkt. Voorbeeld U heeft een voltijdbaan van 36 uur per week. Per maand werkt u dan 156 uur. Uw bruto maandloon is Uw bruto uurloon is dus 1.497/156 = 9,60. Na verhoging met 8% vakantiebijslag, 5% eindejaarsuitkering en 0,5% levensloopbijdrage bedraagt uw totale uurloon voor het Meerkeuzesysteem 10,90. Gevolgen Het ruilen van arbeidsvoorwaarden kan fiscale gevolgen hebben. Als u bijvoorbeeld brutosalaris als bron inzet om extra vakantie-uren te kopen, dan betekent dit dat u minder belasting hoeft te betalen. Maar het ruilen van arbeidsvoorwaarden kan ook consequenties hebben voor: uw pensioenopbouw; de hoogte van toeslagen die aan het brutoloon gerelateerd zijn, zoals uw vakantiebijslag en eindejaarsuitkering; de hoogte van wettelijke uitkeringen, zoals de WW en WIA. Voorbeeld U wordt arbeidsongeschikt. U heeft dan recht op loondoorbetaling. Deze doorbetaling wordt altijd berekend op basis van het brutoloon dat u ontving op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Maar als u een deel van uw brutoloon heeft ingezet als bron in het Meerkeuzesysteem, leidt dat dus tot een lagere loondoorbetaling. Loon volgens contract U kiest voor tijdelijke verlaging van uw brutosalaris met 45 per maand brutoloon 1.588, ,00 loondoorbetaling bij 1.588, ,00 arbeidsongeschiktheid eerste jaar (100%) loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid tweede jaar (70%) 1.111, ,01

3 1. Tijd inruilen voor geld Per kalenderjaar mag u een deel van de volgende uren inruilen voor geld: 55plus- of lgpb-uren bovenwettelijke vakantie-uren. Alle werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen kunnen uren inruilen voor geld. Het maakt niet uit of u een vast of tijdelijk contract heeft. U kunt uw tijdbronnen alleen met toestemming van uw werkgever inzetten. Bij de beoordeling van uw verzoek kijkt uw werkgever naar de organisatorische mogelijkheden en de kosten. Als hij uw verzoek afwijst, moet hij deze afwijzing schriftelijk motiveren. De geldwaarde van de uren wordt bepaald door het aantal uren te vermenigvuldigen met uw bruto uurloon (zie de rekenmethode in de algemene toelichting). De afspraak over de verkoop van uw uren moet schriftelijk worden vastgelegd. Zowel u als uw werkgever moeten deze overeenkomst ondertekenen. Als u uren verkoopt en laat uitbetalen, wordt over de geldwaarde van deze uren loonheffing en premies werknemersverzekeringen ingehouden. Over de geldwaarde van de verkochte uren wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering berekend. De geldwaarde van de verkochte uren heeft geen invloed op het uitkeringsloon. De verkoop van uren heeft geen gevolgen voor uw pensioen. U kunt de bruto geldwaarde van deze uren ook als bron inzetten voor de volgende doelen (zie de hoofdstukken hierna): levensloopregeling; scholing; spaarloonregeling; contributie vakbond; contributie beroepsvereniging; Dit kan een fiscaal voordeel opleveren. Voorbeeld U verkoopt 16 bovenwettelijke vakantie-uren van 10,90 per uur. Dit levert u een bruto bedrag op van 174,40. U heeft nu 2 keuzes: u laat het bedrag uitbetalen of u zet het in voor een doel uit het Meerkeuzesysteem. Als u kiest voor een doel, kan dat fiscaal voordeliger zijn: Brutobedrag Inhouding loonheffing Nettobedrag en premies U laat het bedrag uitbetalen 174,40-69,76 104,64 U zet het bedrag in voor een doel 174,40 0,00 174,40

4 2. Geld inruilen voor tijd U kunt extra vakantie-uren kopen met één of meerdere van de volgende bronnen: brutoloon (maximaal 15%). Alle werknemers die vallen onder de Cao-Ziekenhuizen kunnen extra vakantie-uren kopen. Het maakt niet uit of u een vast of tijdelijk contract heeft. U kunt de vakantie-uren alleen kopen met toestemming van uw werkgever. Bij de beoordeling van uw verzoek kijkt uw werkgever naar de organisatorische mogelijkheden. Als hij uw verzoek afwijst, moet hij deze afwijzing schriftelijk motiveren. De geldwaarde van de vakantie-uren wordt bepaald door het aantal uren te vermenigvuldigen met uw bruto uurloon(zie de rekenmethode in de algemene toelichting) De afspraak over de verkoop van uw uren moet schriftelijk worden vastgelegd. Zowel u als uw werkgever moeten deze overeenkomst ondertekenen. De bruto geldwaarde van de gekochte vakantie-uren wordt afgetrokken van uw brutoloon. Over het eenmalig verlaagde brutoloon worden vervolgens loonheffing en premies werknemersverzekeringen ingehouden. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager premieloon. U betaalt dus lagere premies. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Zo leidt de inzet van geldbronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste 2 ziektejaren. De inzet van geldbronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. Het kopen van extra vakantie-uren van uw brutoloon heeft geen gevolgen voor uw pensioen. Op het moment dat u de extra vakantiedagen opneemt, wordt uw loon doorbetaald. Dit loon wordt in de belasting- en premieheffing betrokken tegen de dan geldende tarieven. Voorbeeld Uw normale brutoloon bedraagt per maand. U koopt 16 extra vakantie-uren van 10,90 per uur (totale waarde is dus 174,40). Dit bedrag wordt eenmalig uit het brutoloon gefinancierd. Normale situatie U koopt 16 extra vakantie-uren Bruto maandloon 1.497, ,00 Koop 16 vakantie-uren - 174,40 Saldo brutoloon 1.497, ,60 Nettosalaris 898,20 793,56 Kosten werknemer 104,64

5 3. Levensloopregeling Sinds 1 januari 2006 heeft iedere werknemer in Nederland het wettelijk recht om op vrijwillige basis deel te nemen aan de levensloopregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid onbetaald verlof te financieren met brutoloon. Voorbeelden van dit onbetaald verlof zijn ouderschapsverlof, zorgverlof, studieverlof en onbetaald verlof voorafgaand aan pensioen. Bronnen Voor de levensloopregeling kunt u één of meerdere van de volgende bronnen inzetten: 55plus of lgpb-uren; vakantiebijslag; bruto maandloon (maximaal 15%). De levensloopregeling geldt voor alle werknemers. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. Als u deelneemt aan de spaarloonregeling, kunt u niet deelnemen aan de levensloopregeling. U kunt uw keuze jaarlijks wijzigen. De tijdbronnen moeten worden omgezet in een geldwaarde voordat ze worden gestort op de levenslooprekening. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon en geldt voor het gehele kalenderjaar waarin de bron wordt ingezet. In januari van elk jaar wordt de waarde opnieuw vastgesteld. De waarde van de geldbronnen wordt bepaald aan de hand van uw actuele bruto uurloon op het moment dat u de geldbron inzet. Jaarlijks mag u maximaal 12% van uw brutoloon in de levensloopregeling storten. Als u geboren bent tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955, geldt dit maximum niet. Het gespaarde levenslooptegoed mag maximaal 210% van uw laatste loon bedragen. Door behaalde rendementen (bijvoorbeeld: rente) kan het saldo hoger worden. Als u levensloopverlof opneemt, mag de uitkering niet hoger zijn dan 100% van uw laatstverdiende loon. U mag die grens alleen overschrijden bij afkoop bij beëindiging van uw dienstbetrekking of opname vlak voor de pensioendatum. Als u deelneemt aan de levensloopregeling, krijgt u bij de opname van verlof een belastingvoordeel, de zogenaamde levensloopverlofkorting, van maximaal 191,00 per gespaard jaar. Als u in een kalenderjaar ouderschapsverlof opneemt en in dat jaar ook deelneemt aan de levensloopregeling, ontvangt u de ouderschapsverlofkorting van 30,81 per dag. Als u deelneemt aan de levensloopregeling, betaalt uw werkgever een maandelijkse bijdrage van 0,5% van uw salaris. Als u niet deelneemt aan de levensloopregeling, wordt deze werkgeversbijdrage als maandelijkse toeslag op uw salaris uitbetaald. Over deze toeslag wordt geen vakantiebijslag en eindejaarsuitkering opgebouwd. U moet het levensloopverlof uiterlijk 4 maanden voor de eerste verlofdag schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Hierbij geeft u de gewenste periode van verlof en het aantal verlofuren per week aan. Uw werkgever willigt uw verzoek in principe in, tenzij er grote bezwaren zijn. Deelname aan de levensloopregeling moet schriftelijk worden vastgelegd. Als u uw levenslooptegoed wilt gebruiken om volledig vervroegd pensioen mogelijk te maken, moet uw werkgever dit toestaan. Als u het verlof vroegtijdig wilt beëindigen, moet uw werkgever naar vermogen proberen u zo snel mogelijk weer aan het werk te stellen. Op de tijd- en geldbronnen die u inzet voor de levensloopregeling wordt geen loonheffing ingehouden. Als u deelneemt aan de levensloopregeling, blijft uw bruto contractloon ongewijzigd. De inzet van geldbronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van tijdbronnen heeft geen gevolgen voor deze bijdrage.

6 De inzet van geldbronnen leidt niet tot lagere premies en een lager uitkeringsloon. Over de inleg in de levensloopregeling worden gewoon premies werknemersverzekeringen ingehouden. De inzet van tijdbronnen heeft wel gevolgen. Over de bruto geldwaarde van deze tijdbronnen moeten premies werknemersverzekeringen worden ingehouden. De inzet van geldbronnen en tijdbronnen voor de levensloopregeling heeft geen gevolgen voor uw verplichte pensioen. U kunt tijdens de periode van levensloopverlof de pensioenverzekering vrijwillig voortzetten. Onder bepaalde voorwaarden ontvangt u de vastgestelde werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het gekozen niveau van de voortzetting.

7 4. Scholing U kunt uw studiekosten financieren uit de volgende bronnen: 55plus- en lgpb-uren bruto maandloon (maximaal 15%). De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao-Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. De regeling geldt voor studiekosten die niet al op grond van de cao of instellingsregeling aan u worden vergoed. De waarde van de tijd- en geldbronnen wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. De inzet van geldbronnen kan doorwerken op arbeidsvoorwaarden die daarvan zijn afgeleid, zoals uw vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van geldbronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een hogere huurtoeslag, zorgtoeslag en tegemoetkoming studiekosten. De inzet van geldbronnen heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

8 5. Aanvullend pensioen U kunt sparen voor een aanvulling op uw ouderdomspensioen van PGGM. U kunt daarvoor één of meerdere van de volgende bronnen inzetten: 55plus- en llgpb-uren vakantiebijslag; bruto maandloon (maximaal 15%). Alle werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen kunnen sparen voor aanvullend pensioen. Het maakt niet uit of u een tijdelijk of een vast contract heeft. De waarde van de tijd- en geldbronnen wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de aanvullende pensioenregeling moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt sparen voor aanvullend pensioen tot de datum waarop u met pensioen gaat. Dit geldt ook als u na uw 65 e doorwerkt. De pensioenpremie is alleen aftrekbaar als deze binnen twee fiscale grenzen blijft: 1. De fiscale opbouwruimte: het pensioen dat u maximaal mag opbouwen. Bij het bepalen van deze maximale opbouwruimte wordt gelet op: - de inhaalruimte: als u in het verleden minder pensioen heeft opgebouwd dan fiscaal maximaal is toegestaan, dan mag u dit inhalen tot het fiscale maximum; - de toekomstige ruimte: als u in de collectieve regeling jaarlijks minder pensioen opbouwt dan fiscaal maximaal is toegestaan, dan mag u dit verschil met aanvullend pensioen aanvullen. 2. De fiscaal maximaal toegestane premie: de premie die u jaarlijks maximaal voor de pensioenverzekering mag betalen. Deze fiscale ruimte wordt jaarlijks vastgesteld en kunt u opvragen bij PGGM. Hierbij is het belangrijk dat u aan PGGM meldt of u andere lijfrente- en pensioenpolissen heeft. Deze hebben namelijk invloed op de fiscale ruimte. Als u geboren bent vóór 1950 en in december 2005 en januari 2006 pensioen heeft opgebouwd bij PGGM, kunt u ook geld inleggen voor extra FLEX-pensioen (ook wel prepensioen ). Dat kan tot 60- jarige leeftijd. Op de premie voor uw aanvullend pensioen wordt geen loonheffing ingehouden. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen werkt niet door op de arbeidsvoorwaarden die daarvan zijn afgeleid, zoals uw vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering wordt berekend over het brutoloon na inhouding van de pensioenpremie. De inzet van geldbronnen kan gevolgen hebben voor de WIA en WW. Als uw loon na inhouding van de pensioenpremie onder het maximum premieloon komt of blijft, betaalt u minder premie. De keerzijde is dat een eventuele uitkering dan ook lager zal zijn. De inzet van de geldbronnen heeft geen gevolgen voor uw verplichte pensioen.

9 6. Spaarloonregeling De spaarloonregeling stelt u in staat om belastingvrij te sparen. U kunt voor de spaarloonregeling één of meerdere van de volgende bronnen inzetten: 55plus- en lgpb-uren; vakantiebijslag; bruto maandloon (maximaal 15%). De spaarloonregeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. Als u deelneemt aan de levensloopregeling, kunt u niet deelnemen aan de spaarloonregeling. U kunt uw keuze jaarlijks wijzigen. De waarde van de tijd- en geldbronnen wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de spaarloonregeling moet schriftelijk worden vastgelegd. De gestorte spaargelden moeten voor een periode van vier jaar op een geblokkeerde rekening blijven staan. Na vier jaar kunt u belastingvrij beschikken over de gestorte spaargelden. Soms is eerdere deblokkering toegestaan, bijvoorbeeld voor de aflossing van uw hypotheek. De mogelijkheden daarvoor vindt u in het spaarreglement. Om deel te nemen aan de spaarloonregeling, moet u op 1 januari in dienst zijn bij uw werkgever. Als u in de loop van het jaar in dienst treedt, kunt u pas vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar aan de spaarloonregeling deelnemen. Voor het jaar 2008 geldt een maximum spaarbedrag van 613. Over het spaarloon betaalt de werkgever 25% belasting. Uw spaarloon wordt afgetrokken van uw brutoloon. Dit betekent dat u op uw spaarloon geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen wordt ingehouden. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager premieloon (dus lagere premies) en een lager uitkeringsloon. De inzet van tijd- en geldbronnen heeft geen gevolgen voor uw verplichte pensioen.

10 7. Contributie vakbond Als u lid bent van een vakbond, dan kunt u uw contributie financieren uit de volgende bronnen: 55plus- en lgpb-uren; bruto maandloon (maximaal 15%). De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. De regeling geldt alleen als u lid bent van ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU 91 of De Unie Zorg en Welzijn. De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager fiscaal loon. U betaalt dus minder belasting. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen kan doorwerken op arbeidsvoorwaarden die daarvan zijn afgeleid, zoals uw vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager premieloon (dus lagere premies). De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Zo leidt de inzet van geldbronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een hogere huurtoeslag, zorgtoeslag en tegemoetkoming studiekosten. Als u brutoloon inruilt voor een vergoeding van de vakbondscontributie, leidt dit tot een lagere pensioengrondslag.

11 8. Contributie beroepsverenigingen Als u lid bent van een beroepsvereniging die relevant is voor de uitoefening van uw functie, dan kunt u uw contributie financieren uit de volgende bronnen: 55plus- en lgpb-uren; bruto maandloon (maximaal 15%). De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een tijdelijk of een vast contract heeft. De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van het bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. De regeling geldt alleen voor beroepsverenigingen voorzover de contributie verband houdt met het werk van de werknemer. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager fiscaal loon. U betaalt dus minder loonbelasting. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen kan doorwerken op arbeidsvoorwaarden die daarvan zijn afgeleid, zoals uw vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager premieloon (dus lagere premies). De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Zo leidt de inzet van geldbronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een hogere huurtoeslag, zorgtoeslag en tegemoetkoming studiekosten. Het ruilen van brutoloon voor een vergoeding van de contributie van beroepsverenigingen leidt tot een lagere pensioengrondslag.

12 9. Spaarverlof Het spaarverlof biedt u de mogelijkheid om een verloftegoed op te bouwen. Met dat tegoed kunt u voor een langere, aaneengesloten periode verlof opnemen. In die periode wordt u gewoon doorbetaald en blijft u verzekerd. Bronnen Om een spaarverloftegoed op te bouwen, kunt u één of meer van de volgende bronnen inzetten: 55plus- en lgpb-uren; brutoloon (maximaal 15%). De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. Met uw werkgever maakt u een afspraak over de spaarperiode en de bronnen die u wilt inzetten. Als u het verlof gebruikt voor een heroriëntatie op uw loopbaan of beroep, dan geeft uw werkgever over de gespaarde uren een bonus van 20%. Voor het vakantie- en compensatieverlof geldt een maximum van 250 dagen (50 x de wekelijkse arbeidsduur). Dit staat bij een voltijd dienstverband gelijk aan uren (50 x 36 of 250 x 7,2). Bedraagt uw verloftegoed aan het einde van het jaar meer dan uur, dan moet u over de geldwaarde van het meerdere aantal dagen loonheffing betalen. Onder normale omstandigheden zal zo n overschrijding zich niet voordoen. Maar bij een wijziging van de arbeidsduur kan een probleem ontstaan als u al een flink aantal dagen heeft opgespaard. Bij een deeltijdcontract wordt het aantal dagen naar rato berekend. Bij een contract van bijvoorbeeld 50% geldt dus een grens van 50% van 1800 uur (50 x 50% van 36). Voorbeeld In 2007 werkt u fulltime (100%) en bouwt u een verloftegoed op van 140 dagen (= 1008 uur). In 2008 werkt u parttime (50%) en bouwt u nog eens 10 dagen (= 72 uur) verlof op. Op 31 december 2008 bedraagt uw totale verlofsaldo dus 150 dagen (1080 uur). Omdat u een contract heeft van 50%, bedraagt het vrijgestelde aantal verlofdagen aan het einde van 2008 in totaal 125 dagen (505 van 250 dagen = 900 uur). Over het verschil (150 opgebouwde dagen vrijgestelde dagen = 25 dagen = 180 uur) moet u belasting betalen, tenzij u deze dagen vóór 31 december opneemt. De waarde van het verlof wordt door de fiscus gebaseerd op uw bruto uurloon per 31 december Dat is namelijk het belastbare moment. Zolang uw spaarverloftegoed niet meer is dan 250 dagen, zijn er geen fiscale gevolgen. Voor deeltijdcontracten geldt deze norm naar rato. Het spaarverlof heeft geen invloed op uw premieloon en uitkeringsloon voor de sociale verzekeringen. Het spaarverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioen. Bij opname van het verlof: - wordt het doorbetaalde loon in de loon- en premieheffing betrokken; - bent u verzekerd voor de sociale verzekeringen; - telt het doorbetaalde loon mee bij de berekening van uw inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering.

13

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Welkom OPENEN. Openen E-levensloop via de werkgever. voor de werknemer

Welkom OPENEN. Openen E-levensloop via de werkgever. voor de werknemer E-LEVENSLOOP voor de werknemer Delta Lloyd Bank NV Welkom Onlangs heeft u zich via uw werkgever aangemeld voor de E-levensloop bij Delta Lloyd Bank. In deze handleiding geven wij u informatie over enkele

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010.

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO Grafimedia

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie