Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers"

Transcriptie

1 Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om over 2 jaar een verre reis te kunnen maken. Dankzij het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kan dit allemaal. Want met dit systeem regelt u zélf uw arbeidsvoorwaarden. Om uw persoonlijke wensen waar te maken, kunt u 'tijd voor geld', tijd voor tijd' of 'geld voor tijd' ruilen. Tijdbronnen zijn bijvoorbeeld vakantie-uren of overwerkuren. Geldbronnen zijn onder andere de eindejaarsuitkering, de onregelmatigheidstoeslag of (een deel van) uw brutosalaris. Al deze bronnen kunt u gebruiken om uw arbeidsvoorwaarden 100% op maat te maken. Maar, eenmaal gekozen voor een doel, kunt u dat niet weer opnieuw als bron voor een ander doel inzetten. Hoe werkt het precies? Om u een antwoord te geven op deze vraag, heeft de StAZ deze digitale werknemershandleiding ontwikkeld. In deze handleiding vindt u onder andere informatie over: de bronnen die u kunt gebruiken; de doelen waarvoor u deze bronnen kunt inzetten; de voorwaarden die hierbij gelden; de fiscale consequenties van uw keuze; de gevolgen van uw keuze voor eventuele arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkeringen en uw pensioen. Ook vindt u in deze handleiding een aantal voorbeelden van de manier waarop u het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kunt gebruiken. U kunt tijdbronnen en tijddoelen uitsluitend inzetten met instemming van uw werkgever. Als uw werkgever uw verzoek afwijst, moet hij deze afwijzing schriftelijk motiveren. Wilt u gebruik maken van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met uw werkgever. Hij kan u ook informeren over eventuele aanvullende mogelijkheden, die hij als werkgever biedt. Kies hieronder het thema waarover u meer informatie wilt. Lees vooraf altijd eerst de algemene toelichting Algemene toelichting 1. Tijd inruilen voor geld 2. Geld inruilen voor tijd 3. Levensloopregeling 4. Scholing 5. Aanvullend pensioen 6. Spaarloonregeling 7. Contributie vakbond 8. Contributie beroepsverenigingen 9. Spaarverlof Let op! Deze handleiding is bedoeld voor werknemers. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie voor werkgevers staat ook op de StAZ-site. Deze handleiding is cf. de geldende wet- en regelgeving per 1 januari 2008.

2 Algemene toelichting In het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kunt u arbeidsvoorwaarden tegen elkaar ruilen, om ze beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Alle werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen kunnen aan het Meerkeuzesysteem deelnemen. Deelname is op vrijwillige basis. Bronnen en doelen De arbeidsvoorwaarden die u kunt inruilen, worden bronnen genoemd. De arbeidsvoorwaarden die u kunt kiezen, worden doelen genoemd. In hoofdstuk 8 van de Cao Ziekenhuizen staat welke bronnen u kunt ruilen tegen welke doelen. Uw werkgever kan het aantal doelen verder uitbreiden, bijvoorbeeld met een fietsplan. U kunt de beschikbare bronnen inwisselen voor één of meer doelen. Voor elke bron gelden er bepaalde voorwaarden. Let op! Als u bronnen inruilt voor extra vrije tijd of extra vakantie-uren, mag u die uren alleen in uitzonderlijke gevalleninzetten voor een ander doel. Kinderopvang is per 1 januari 2007 als doel komen te vervallen. Keuzeprocedure Elk jaar moet u schriftelijk aangeven welke bronnen u in het volgende kalenderjaar wilt inwisselen tegen welke doelen. Uw werkgever is verplicht u te wijzen op de gevolgen van uw keuze. De gemaakte keuzes gelden voor het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij u en uw werkgever schriftelijk anders overeenkomen. Tijdens deze periode kunt u uw keuze niet wijzigen. Rekenmethode De waarde van de tijdbronnen en tijddoelen wordt berekend door het aantal ingezette uren te vermenigvuldigen met uw actuele bruto uurloon inclusief vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. Uw werkgever mag in overleg met de OR van dit uitgangspunt afwijken. Het bruto uurloon wordt berekend door het bruto maandloon (exclusief toeslagen) te delen door het aantal uren dat u volgens uw contract per maand werkt. Voorbeeld U heeft een voltijdbaan van 36 uur per week. Per maand werkt u dan 156 uur. Uw bruto maandloon is Uw bruto uurloon is dus 1.497/156 = 9,60. Na verhoging met 8% vakantiebijslag, 5% eindejaarsuitkering en 0,5% levensloopbijdrage bedraagt uw totale uurloon voor het Meerkeuzesysteem 10,90. Gevolgen Het ruilen van arbeidsvoorwaarden kan fiscale gevolgen hebben. Als u bijvoorbeeld brutosalaris als bron inzet om extra vakantie-uren te kopen, dan betekent dit dat u minder belasting hoeft te betalen. Maar het ruilen van arbeidsvoorwaarden kan ook consequenties hebben voor: uw pensioenopbouw; de hoogte van toeslagen die aan het brutoloon gerelateerd zijn, zoals uw vakantiebijslag en eindejaarsuitkering; de hoogte van wettelijke uitkeringen, zoals de WW en WIA. Voorbeeld U wordt arbeidsongeschikt. U heeft dan recht op loondoorbetaling. Deze doorbetaling wordt altijd berekend op basis van het brutoloon dat u ontving op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Maar als u een deel van uw brutoloon heeft ingezet als bron in het Meerkeuzesysteem, leidt dat dus tot een lagere loondoorbetaling. Loon volgens contract U kiest voor tijdelijke verlaging van uw brutosalaris met 45 per maand brutoloon 1.588, ,00 loondoorbetaling bij 1.588, ,00 arbeidsongeschiktheid eerste jaar (100%) loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid tweede jaar (70%) 1.111, ,01

3 1. Tijd inruilen voor geld Per kalenderjaar mag u een deel van de volgende uren inruilen voor geld: 55plus- of lgpb-uren bovenwettelijke vakantie-uren. Alle werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen kunnen uren inruilen voor geld. Het maakt niet uit of u een vast of tijdelijk contract heeft. U kunt uw tijdbronnen alleen met toestemming van uw werkgever inzetten. Bij de beoordeling van uw verzoek kijkt uw werkgever naar de organisatorische mogelijkheden en de kosten. Als hij uw verzoek afwijst, moet hij deze afwijzing schriftelijk motiveren. De geldwaarde van de uren wordt bepaald door het aantal uren te vermenigvuldigen met uw bruto uurloon (zie de rekenmethode in de algemene toelichting). De afspraak over de verkoop van uw uren moet schriftelijk worden vastgelegd. Zowel u als uw werkgever moeten deze overeenkomst ondertekenen. Als u uren verkoopt en laat uitbetalen, wordt over de geldwaarde van deze uren loonheffing en premies werknemersverzekeringen ingehouden. Over de geldwaarde van de verkochte uren wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering berekend. De geldwaarde van de verkochte uren heeft geen invloed op het uitkeringsloon. De verkoop van uren heeft geen gevolgen voor uw pensioen. U kunt de bruto geldwaarde van deze uren ook als bron inzetten voor de volgende doelen (zie de hoofdstukken hierna): levensloopregeling; scholing; spaarloonregeling; contributie vakbond; contributie beroepsvereniging; Dit kan een fiscaal voordeel opleveren. Voorbeeld U verkoopt 16 bovenwettelijke vakantie-uren van 10,90 per uur. Dit levert u een bruto bedrag op van 174,40. U heeft nu 2 keuzes: u laat het bedrag uitbetalen of u zet het in voor een doel uit het Meerkeuzesysteem. Als u kiest voor een doel, kan dat fiscaal voordeliger zijn: Brutobedrag Inhouding loonheffing Nettobedrag en premies U laat het bedrag uitbetalen 174,40-69,76 104,64 U zet het bedrag in voor een doel 174,40 0,00 174,40

4 2. Geld inruilen voor tijd U kunt extra vakantie-uren kopen met één of meerdere van de volgende bronnen: brutoloon (maximaal 15%). Alle werknemers die vallen onder de Cao-Ziekenhuizen kunnen extra vakantie-uren kopen. Het maakt niet uit of u een vast of tijdelijk contract heeft. U kunt de vakantie-uren alleen kopen met toestemming van uw werkgever. Bij de beoordeling van uw verzoek kijkt uw werkgever naar de organisatorische mogelijkheden. Als hij uw verzoek afwijst, moet hij deze afwijzing schriftelijk motiveren. De geldwaarde van de vakantie-uren wordt bepaald door het aantal uren te vermenigvuldigen met uw bruto uurloon(zie de rekenmethode in de algemene toelichting) De afspraak over de verkoop van uw uren moet schriftelijk worden vastgelegd. Zowel u als uw werkgever moeten deze overeenkomst ondertekenen. De bruto geldwaarde van de gekochte vakantie-uren wordt afgetrokken van uw brutoloon. Over het eenmalig verlaagde brutoloon worden vervolgens loonheffing en premies werknemersverzekeringen ingehouden. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager premieloon. U betaalt dus lagere premies. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Zo leidt de inzet van geldbronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste 2 ziektejaren. De inzet van geldbronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. Het kopen van extra vakantie-uren van uw brutoloon heeft geen gevolgen voor uw pensioen. Op het moment dat u de extra vakantiedagen opneemt, wordt uw loon doorbetaald. Dit loon wordt in de belasting- en premieheffing betrokken tegen de dan geldende tarieven. Voorbeeld Uw normale brutoloon bedraagt per maand. U koopt 16 extra vakantie-uren van 10,90 per uur (totale waarde is dus 174,40). Dit bedrag wordt eenmalig uit het brutoloon gefinancierd. Normale situatie U koopt 16 extra vakantie-uren Bruto maandloon 1.497, ,00 Koop 16 vakantie-uren - 174,40 Saldo brutoloon 1.497, ,60 Nettosalaris 898,20 793,56 Kosten werknemer 104,64

5 3. Levensloopregeling Sinds 1 januari 2006 heeft iedere werknemer in Nederland het wettelijk recht om op vrijwillige basis deel te nemen aan de levensloopregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid onbetaald verlof te financieren met brutoloon. Voorbeelden van dit onbetaald verlof zijn ouderschapsverlof, zorgverlof, studieverlof en onbetaald verlof voorafgaand aan pensioen. Bronnen Voor de levensloopregeling kunt u één of meerdere van de volgende bronnen inzetten: 55plus of lgpb-uren; vakantiebijslag; bruto maandloon (maximaal 15%). De levensloopregeling geldt voor alle werknemers. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. Als u deelneemt aan de spaarloonregeling, kunt u niet deelnemen aan de levensloopregeling. U kunt uw keuze jaarlijks wijzigen. De tijdbronnen moeten worden omgezet in een geldwaarde voordat ze worden gestort op de levenslooprekening. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon en geldt voor het gehele kalenderjaar waarin de bron wordt ingezet. In januari van elk jaar wordt de waarde opnieuw vastgesteld. De waarde van de geldbronnen wordt bepaald aan de hand van uw actuele bruto uurloon op het moment dat u de geldbron inzet. Jaarlijks mag u maximaal 12% van uw brutoloon in de levensloopregeling storten. Als u geboren bent tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955, geldt dit maximum niet. Het gespaarde levenslooptegoed mag maximaal 210% van uw laatste loon bedragen. Door behaalde rendementen (bijvoorbeeld: rente) kan het saldo hoger worden. Als u levensloopverlof opneemt, mag de uitkering niet hoger zijn dan 100% van uw laatstverdiende loon. U mag die grens alleen overschrijden bij afkoop bij beëindiging van uw dienstbetrekking of opname vlak voor de pensioendatum. Als u deelneemt aan de levensloopregeling, krijgt u bij de opname van verlof een belastingvoordeel, de zogenaamde levensloopverlofkorting, van maximaal 191,00 per gespaard jaar. Als u in een kalenderjaar ouderschapsverlof opneemt en in dat jaar ook deelneemt aan de levensloopregeling, ontvangt u de ouderschapsverlofkorting van 30,81 per dag. Als u deelneemt aan de levensloopregeling, betaalt uw werkgever een maandelijkse bijdrage van 0,5% van uw salaris. Als u niet deelneemt aan de levensloopregeling, wordt deze werkgeversbijdrage als maandelijkse toeslag op uw salaris uitbetaald. Over deze toeslag wordt geen vakantiebijslag en eindejaarsuitkering opgebouwd. U moet het levensloopverlof uiterlijk 4 maanden voor de eerste verlofdag schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Hierbij geeft u de gewenste periode van verlof en het aantal verlofuren per week aan. Uw werkgever willigt uw verzoek in principe in, tenzij er grote bezwaren zijn. Deelname aan de levensloopregeling moet schriftelijk worden vastgelegd. Als u uw levenslooptegoed wilt gebruiken om volledig vervroegd pensioen mogelijk te maken, moet uw werkgever dit toestaan. Als u het verlof vroegtijdig wilt beëindigen, moet uw werkgever naar vermogen proberen u zo snel mogelijk weer aan het werk te stellen. Op de tijd- en geldbronnen die u inzet voor de levensloopregeling wordt geen loonheffing ingehouden. Als u deelneemt aan de levensloopregeling, blijft uw bruto contractloon ongewijzigd. De inzet van geldbronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van tijdbronnen heeft geen gevolgen voor deze bijdrage.

6 De inzet van geldbronnen leidt niet tot lagere premies en een lager uitkeringsloon. Over de inleg in de levensloopregeling worden gewoon premies werknemersverzekeringen ingehouden. De inzet van tijdbronnen heeft wel gevolgen. Over de bruto geldwaarde van deze tijdbronnen moeten premies werknemersverzekeringen worden ingehouden. De inzet van geldbronnen en tijdbronnen voor de levensloopregeling heeft geen gevolgen voor uw verplichte pensioen. U kunt tijdens de periode van levensloopverlof de pensioenverzekering vrijwillig voortzetten. Onder bepaalde voorwaarden ontvangt u de vastgestelde werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het gekozen niveau van de voortzetting.

7 4. Scholing U kunt uw studiekosten financieren uit de volgende bronnen: 55plus- en lgpb-uren bruto maandloon (maximaal 15%). De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao-Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. De regeling geldt voor studiekosten die niet al op grond van de cao of instellingsregeling aan u worden vergoed. De waarde van de tijd- en geldbronnen wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. De inzet van geldbronnen kan doorwerken op arbeidsvoorwaarden die daarvan zijn afgeleid, zoals uw vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van geldbronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een hogere huurtoeslag, zorgtoeslag en tegemoetkoming studiekosten. De inzet van geldbronnen heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

8 5. Aanvullend pensioen U kunt sparen voor een aanvulling op uw ouderdomspensioen van PGGM. U kunt daarvoor één of meerdere van de volgende bronnen inzetten: 55plus- en llgpb-uren vakantiebijslag; bruto maandloon (maximaal 15%). Alle werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen kunnen sparen voor aanvullend pensioen. Het maakt niet uit of u een tijdelijk of een vast contract heeft. De waarde van de tijd- en geldbronnen wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de aanvullende pensioenregeling moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt sparen voor aanvullend pensioen tot de datum waarop u met pensioen gaat. Dit geldt ook als u na uw 65 e doorwerkt. De pensioenpremie is alleen aftrekbaar als deze binnen twee fiscale grenzen blijft: 1. De fiscale opbouwruimte: het pensioen dat u maximaal mag opbouwen. Bij het bepalen van deze maximale opbouwruimte wordt gelet op: - de inhaalruimte: als u in het verleden minder pensioen heeft opgebouwd dan fiscaal maximaal is toegestaan, dan mag u dit inhalen tot het fiscale maximum; - de toekomstige ruimte: als u in de collectieve regeling jaarlijks minder pensioen opbouwt dan fiscaal maximaal is toegestaan, dan mag u dit verschil met aanvullend pensioen aanvullen. 2. De fiscaal maximaal toegestane premie: de premie die u jaarlijks maximaal voor de pensioenverzekering mag betalen. Deze fiscale ruimte wordt jaarlijks vastgesteld en kunt u opvragen bij PGGM. Hierbij is het belangrijk dat u aan PGGM meldt of u andere lijfrente- en pensioenpolissen heeft. Deze hebben namelijk invloed op de fiscale ruimte. Als u geboren bent vóór 1950 en in december 2005 en januari 2006 pensioen heeft opgebouwd bij PGGM, kunt u ook geld inleggen voor extra FLEX-pensioen (ook wel prepensioen ). Dat kan tot 60- jarige leeftijd. Op de premie voor uw aanvullend pensioen wordt geen loonheffing ingehouden. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen werkt niet door op de arbeidsvoorwaarden die daarvan zijn afgeleid, zoals uw vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering wordt berekend over het brutoloon na inhouding van de pensioenpremie. De inzet van geldbronnen kan gevolgen hebben voor de WIA en WW. Als uw loon na inhouding van de pensioenpremie onder het maximum premieloon komt of blijft, betaalt u minder premie. De keerzijde is dat een eventuele uitkering dan ook lager zal zijn. De inzet van de geldbronnen heeft geen gevolgen voor uw verplichte pensioen.

9 6. Spaarloonregeling De spaarloonregeling stelt u in staat om belastingvrij te sparen. U kunt voor de spaarloonregeling één of meerdere van de volgende bronnen inzetten: 55plus- en lgpb-uren; vakantiebijslag; bruto maandloon (maximaal 15%). De spaarloonregeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. Als u deelneemt aan de levensloopregeling, kunt u niet deelnemen aan de spaarloonregeling. U kunt uw keuze jaarlijks wijzigen. De waarde van de tijd- en geldbronnen wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de spaarloonregeling moet schriftelijk worden vastgelegd. De gestorte spaargelden moeten voor een periode van vier jaar op een geblokkeerde rekening blijven staan. Na vier jaar kunt u belastingvrij beschikken over de gestorte spaargelden. Soms is eerdere deblokkering toegestaan, bijvoorbeeld voor de aflossing van uw hypotheek. De mogelijkheden daarvoor vindt u in het spaarreglement. Om deel te nemen aan de spaarloonregeling, moet u op 1 januari in dienst zijn bij uw werkgever. Als u in de loop van het jaar in dienst treedt, kunt u pas vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar aan de spaarloonregeling deelnemen. Voor het jaar 2008 geldt een maximum spaarbedrag van 613. Over het spaarloon betaalt de werkgever 25% belasting. Uw spaarloon wordt afgetrokken van uw brutoloon. Dit betekent dat u op uw spaarloon geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen wordt ingehouden. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager premieloon (dus lagere premies) en een lager uitkeringsloon. De inzet van tijd- en geldbronnen heeft geen gevolgen voor uw verplichte pensioen.

10 7. Contributie vakbond Als u lid bent van een vakbond, dan kunt u uw contributie financieren uit de volgende bronnen: 55plus- en lgpb-uren; bruto maandloon (maximaal 15%). De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. De regeling geldt alleen als u lid bent van ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU 91 of De Unie Zorg en Welzijn. De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van uw bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager fiscaal loon. U betaalt dus minder belasting. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen kan doorwerken op arbeidsvoorwaarden die daarvan zijn afgeleid, zoals uw vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager premieloon (dus lagere premies). De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Zo leidt de inzet van geldbronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een hogere huurtoeslag, zorgtoeslag en tegemoetkoming studiekosten. Als u brutoloon inruilt voor een vergoeding van de vakbondscontributie, leidt dit tot een lagere pensioengrondslag.

11 8. Contributie beroepsverenigingen Als u lid bent van een beroepsvereniging die relevant is voor de uitoefening van uw functie, dan kunt u uw contributie financieren uit de volgende bronnen: 55plus- en lgpb-uren; bruto maandloon (maximaal 15%). De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een tijdelijk of een vast contract heeft. De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van het bruto uurloon op het moment dat u de bronnen inzet. Deelname aan de regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. De regeling geldt alleen voor beroepsverenigingen voorzover de contributie verband houdt met het werk van de werknemer. De inzet van geldbronnen leidt tot een lager fiscaal loon. U betaalt dus minder loonbelasting. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen. De inzet van geldbronnen kan doorwerken op arbeidsvoorwaarden die daarvan zijn afgeleid, zoals uw vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager premieloon (dus lagere premies). De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Zo leidt de inzet van geldbronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering. De inzet van geldbronnen kan leiden tot een hogere huurtoeslag, zorgtoeslag en tegemoetkoming studiekosten. Het ruilen van brutoloon voor een vergoeding van de contributie van beroepsverenigingen leidt tot een lagere pensioengrondslag.

12 9. Spaarverlof Het spaarverlof biedt u de mogelijkheid om een verloftegoed op te bouwen. Met dat tegoed kunt u voor een langere, aaneengesloten periode verlof opnemen. In die periode wordt u gewoon doorbetaald en blijft u verzekerd. Bronnen Om een spaarverloftegoed op te bouwen, kunt u één of meer van de volgende bronnen inzetten: 55plus- en lgpb-uren; brutoloon (maximaal 15%). De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Het maakt niet uit of u een vast of een tijdelijk contract heeft. Met uw werkgever maakt u een afspraak over de spaarperiode en de bronnen die u wilt inzetten. Als u het verlof gebruikt voor een heroriëntatie op uw loopbaan of beroep, dan geeft uw werkgever over de gespaarde uren een bonus van 20%. Voor het vakantie- en compensatieverlof geldt een maximum van 250 dagen (50 x de wekelijkse arbeidsduur). Dit staat bij een voltijd dienstverband gelijk aan uren (50 x 36 of 250 x 7,2). Bedraagt uw verloftegoed aan het einde van het jaar meer dan uur, dan moet u over de geldwaarde van het meerdere aantal dagen loonheffing betalen. Onder normale omstandigheden zal zo n overschrijding zich niet voordoen. Maar bij een wijziging van de arbeidsduur kan een probleem ontstaan als u al een flink aantal dagen heeft opgespaard. Bij een deeltijdcontract wordt het aantal dagen naar rato berekend. Bij een contract van bijvoorbeeld 50% geldt dus een grens van 50% van 1800 uur (50 x 50% van 36). Voorbeeld In 2007 werkt u fulltime (100%) en bouwt u een verloftegoed op van 140 dagen (= 1008 uur). In 2008 werkt u parttime (50%) en bouwt u nog eens 10 dagen (= 72 uur) verlof op. Op 31 december 2008 bedraagt uw totale verlofsaldo dus 150 dagen (1080 uur). Omdat u een contract heeft van 50%, bedraagt het vrijgestelde aantal verlofdagen aan het einde van 2008 in totaal 125 dagen (505 van 250 dagen = 900 uur). Over het verschil (150 opgebouwde dagen vrijgestelde dagen = 25 dagen = 180 uur) moet u belasting betalen, tenzij u deze dagen vóór 31 december opneemt. De waarde van het verlof wordt door de fiscus gebaseerd op uw bruto uurloon per 31 december Dat is namelijk het belastbare moment. Zolang uw spaarverloftegoed niet meer is dan 250 dagen, zijn er geen fiscale gevolgen. Voor deeltijdcontracten geldt deze norm naar rato. Het spaarverlof heeft geen invloed op uw premieloon en uitkeringsloon voor de sociale verzekeringen. Het spaarverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioen. Bij opname van het verlof: - wordt het doorbetaalde loon in de loon- en premieheffing betrokken; - bent u verzekerd voor de sociale verzekeringen; - telt het doorbetaalde loon mee bij de berekening van uw inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering.

13

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden Gewijzigd op 27 juni 2018 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Waaraan kunt u het IKB besteden?... 4 Fiscale consequenties...

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR265571_3 3 juli 2018 Besluit levensloopregeling Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensloopregeling (Levensloopregeling provincies)

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensloopregeling (Levensloopregeling provincies) CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR343207_8 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensloopregeling (Levensloopregeling

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers 2 Inhoud Inleiding 4 Vakantieverlof 5 Verlofbudget 5 Vitaliteitbudget 6 Keuzes 7 Overgangs-

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan Universiteit Leiden 0106 BB/BV/HRM

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder:

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting Scholengroep Spinoza LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR 5-4-2006) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus

CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus voor personeel in dienst van architectenbureaus Inhoud Inleiding............................................ 5 De à la carte-regeling in uw CAO....................... 6 Sparen voor langdurig betaald verlof...................

Nadere informatie

Levensloopreglement TiU

Levensloopreglement TiU Levensloopreglement TiU Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Deelnemer: de werknemer van de TiU die deelneemt aan de levensloopregeling; b. levensloopvoorziening: de voorziening

Nadere informatie

Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport

Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport - algemene invoering vanaf 2005 - - uitbreiding per 1 januari 2006 - Inhoudsopgave 1 Het reglement 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Bronnen 9 1.3 Doelen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

FLO-overgangsregeling Ambulancezorg

FLO-overgangsregeling Ambulancezorg FLO-overgangsregeling Ambulancezorg 1 Aanleiding De Loyalis productoplossing voor uw FLO-overgangsregeling vervalt. Waarom? De levensloopregeling vervalt per 1 januari 2022 Er is steeds minder fiscale

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 augustus 2008, kenmerk 6.3/2008009871, afdeling Management Ondersteuning

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen Artikel

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden HEINEKEN à la Carte Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden Spelregels Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wanneer? Bronnen en doelen Begrenzing Waardebepaling Tussentijdse

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e KENMERK: CVB 2006/1657 LEVENSLOOPREGELING TU/e Pre-ambule Het College van Bestuur heeft op (datum) overeenstemming bereikt met werknemersorganisaties over een Levensloopregeling voor de TU/e. Hiermee is

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Verlofbudget CAO Kinderopvang. Informatie voor werknemers

Verlofbudget CAO Kinderopvang. Informatie voor werknemers Verlofbudget CAO Kinderopvang Informatie voor werknemers OAK Utrecht, juli 2009 Verlofbudget Kinderopvang, informatie voor werknemers 1 Inhoud Inleiding 3 Omvang verlofbudget in uren 3 Besteding verlofbudget

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei 1. Inleiding Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 3704 27 juni 2016 Levensloopregeling provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 september 2015, kenmerk 5.1/2015001816, team

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 022 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT Erratum Onderaan bladzij 12 ontbreekt de zin: Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het onbetaald verlof geen invloed op de hoogte en duur van uw WW-uitkering. ONBETAALD VERLOF EN UW

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR132705_1. Cafetariamodel 2012

CVDR. Nr. CVDR132705_1. Cafetariamodel 2012 CVDR Officiële uitgave van Bunschoten. Nr. CVDR132705_1 12 september 2017 Cafetariamodel 2012 1 Inleiding Al sinds 2001 biedt de CAR/UWO de mogelijkheid tot het uitruilen van verlofuren tegen geld of andere

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende:

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 171 1 april 2014 Wijziging van enige rechtspositieregelingen in verband met het vervallen van de wettelijke levensloopregeling en verhoging

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft Levensloopregeling Technische Universiteit Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overwegende dat op basis van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp tijdelijke overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet artikel D.4, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Levensloopregeling provincies 2014 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank.

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. Hoe is uw pensioen opgebouwd? AOW Inkomen uit werk naast uw AOW Eigen vermogen 2 Pensioen vanuit werkgever Aanvullend Pensioen Sparen

Nadere informatie

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09 Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09 Hoe is uw pensioen opgebouwd? AOW Inkomen uit werk naast uw AOW Eigen vermogen

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst; CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR359577_1 1 mei 2018 Regeling Cafetariaplan personeel 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de ; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2018

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2018 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2018 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Zicht op uw pensioen. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie

Zicht op uw pensioen. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie Zicht op uw pensioen Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie Misschien staat uw pensioen nog ver van uw bed, maar bent u nieuwsgierig wanneer u eigenlijk met pensioen kunt gaan? Of u wilt

Nadere informatie