LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN"

Transcriptie

1 LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal Overleg d.d. 20 april 2007, gewijzigd d.d. 18 januari 2010, laatstelijk gewijzigd d.d. 14 augustus Overgangsregeling Levensloop Per 1 januari 2012 vervalt de Levensloopregeling. Daarom is de Levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor deze regeling geldt echter overgangsrecht waardoor de regeling wordt opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo op hun levensloopregeling hebben staan. Deelnemers met een saldo minder dan 3000 dienen het tegoed begin 2013 verplicht op te nemen. Daarbij geldt een verminderde inhouding voor de loonheffing. Tevens wordt het eerder opgebouwde recht op levensloop verlofkorting verrekend bij de uitbetaling. Deelnemers met een saldo van meer dan kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden: zij kunnen ook ná 2012 nog blijven doorsparen (ook zonder levensloopkorting), maar uiterlijk tot 31 december Het op deze datum nog niet opgenomen levensloopspaartegoed wordt als loon uit tegenwoordigheid arbeid 100% belast, onder verrekening van de tot en met 2011 opgebouwde levensloopverlofkortingen; deze werknemers kunnen tot en met 31 december 2012 bestedingsvrij hun levensloopgeld opnemen. Onbetaald verlof is geen voorwaarde meer om levenslooploon op te nemen. Een opname is steeds 100%-belast loon; zij kunnen in het gehele jaar 2013 hun volledige levensloopverlofspaartegoed in één keer opnemen. Dan wordt de waarde per maar voor 80% belast, dus tegen tarieven van 29,6%, 33,6% of 41,6%. De inleg in en het rendement over 2012 is volledig belast loon. Wie in 2013 afkoopt kan nadien niet meer deelnemen aan de levensloopgregeling. Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: deelnemer: de werknemer van de Radboud Universiteit Nijmegen die deelneemt aan de levensloopregeling; bronnen: de in paragraaf II van de Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Radboud Universiteit Nijmegen bedoelde bronnen, waarbij voor de vakantie-uren een maximale inzet van 38 vakantie-uren geldt. De eindejaarsuitkering mag vanaf 2009 ook maandelijks als bron worden ingezet. levensloopvoorziening: de voorziening ingevolge de levensloopregeling als bedoeld in artikel 2; levensloopinstelling: de door de werknemer aan te wijzen instelling, die voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 19g van de Wet op de Loonbelasting 1964; levenslooprekening: een bij de levensloopinstelling ten name van de deelnemer geopende geblokkeerde levenslooprekening, waarop het ingehouden salaris wordt gestort; levensloopverzekering: een bij de levensloopinstelling ten name van de deelnemer afgesloten levensloopverzekering, waarop het ingehouden salaris wordt gestort; levensloopsalaris: het ingehouden salaris vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde rendementen bij een levenslooprekening onderscheidenlijk de waarde van de polis bij een levensloopverzekering; levenslooptegoed: het tegoed op een levenslooprekening onderscheidenlijk het verzekerd kapitaal, uitsluitend bestaand uit het levensloopsalaris. Artikel 2 Doel Deze levensloopregeling heeft ten doel het treffen van een voorziening voor het sparen van geld uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van onbetaald verlof binnen de in artikel 19g van de Wet op de Loonbelasting gestelde voorwaarden. Artikel 3 Deelname 1. Iedere werknemer van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het recht deel te nemen aan de levensloopregeling; 2. De deelname geschiedt door invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Op dit aanmeldingsformulier geeft de werknemer aan welke inleg door middel van inzet van de bronnen op de levenslooprekening of levensloopverzekering moet worden gestort. Over de inleg is geen loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 1

2 3. De deelnemer kan de in het tweede lid bedoelde inhouding tussentijds wijzigen of (tijdelijk) doen stopzetten. Een verzoek daartoe dient schriftelijk te worden gedaan ten minste twee maanden voor de gewenste ingangsdatum. Hervatting is mogelijk. Artikel 4 Voorwaarden deelname 1. De deelnemer verklaart zich door de ondertekening van het aanmeldingsformulier akkoord met de bepalingen van deze regeling. 2. De deelnemer verklaart op het aanmeldingsformulier bij welke instelling de voorziening wordt aangehouden en dat hij uitsluitend spaart ten behoeve van het opnemen van een periode van onbetaald verlof. 3. De deelnemer verklaart op het aanmeldingsformulier dat hij geen aanspraken ingevolge een levensloopregeling heeft bij een of meer vorige werkgevers. Indien de deelnemer wel aanspraken heeft bij een of meer vorige werkgevers verklaart hij jaarlijks schriftelijk aan de werkgever wat de omvang daarvan op 1 januari van het betreffende kalenderjaar is en hoeveel jaar hij deelgenomen heeft. 4. De deelnemer verklaart op het aanmeldingsformulier dat hij geen voorziening ingevolge een levensloopregeling opbouwt in het kalenderjaar waarin hij bij de werkgever of een andere werkgever salaris spaart ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de loonbelasting Het is de deelnemer niet toegestaan gelden rechtstreeks op zijn levenslooprekening of levensloopverzekering te storten of te doen storten 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 kan de opgebouwde aanspraak ingevolge deze regeling niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden anders dan ten behoeve van de in artikel 61k Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bedoelde verpanding bij een aangewezen buitenlandse aanbieder. Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 2

3 Artikel 5 Minimale en maximale inleg 1. De inleg per kalenderjaar ingevolge de levensloopregeling bedraagt minimaal 199*. 2. De inleg per kalenderjaar ingevolge de levensloopregeling bedraagt maximaal 12% van het bruto salaris. Het totale levenslooptegoed (inclusief rendement) mag aan het begin van het kalenderjaar maximaal 210% van het bruto jaarsalaris van het voorgaande kalenderjaar bedragen. 3. Voor deelnemers geboren tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955 geldt het in de vorige lid genoemde percentage niet. Zij mogen per kalenderjaar meer dan 12% van het bruto salaris inleggen (maximaal het volledige salaris). 4. Voor de werknemer die vooruitlopend op zijn pensioen, in deeltijd gaat werken of een functie met een lager salaris accepteert, mag bij de bepaling van het maximum in lid 2 worden uitgegaan van zijn eerdere hogere salaris, mits hij voor ten minste 50% van de voorafgaande arbeidsduur blijft werken en de salarisverlaging in verband met deeltijd of terugtreden naar een lager gekwalificeerde functie plaatsvindt binnen 10 jaar voorafgaand aan de pensionering bij het bereiken van 65 jaar. peildatum 1 januari 2010, bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd Artikel 6 Opname van het levenslooptegoed voor verlof De deelnemer kan vanaf één jaar na indiensttreding het levenslooptegoed benutten voor de volgende (onbetaalde) verlofdoelen: a. Langdurig (deeltijd) verlof ten behoeve van loopbaanonderbreking De werknemer kan met de werkgever schriftelijk overeenkomen dat hij onbetaald (deeltijd) verlof opneemt ten behoeve van een loopbaanonderbreking. De duur van dit onbetaald (deeltijd) verlof bedraagt minimaal 2 maanden en maximaal 18 maanden. b. Eerder stoppen met werken De werknemer heeft het recht voordat hij met pensioen gaat (deels) eerder te stoppen met werken middels het opnemen van onbetaald verlof. De werknemer deelt de duur en omvang van de vervroegde uittreding uiterlijk een jaar voor ingangsdatum aan de werkgever mede. c. Kortdurend zorgverlof De werknemer heeft bij ziekte van de partner, ouders of kinderen (stief-, schoon- of pleegfamilieleden daaronder begrepen) recht op zorgverlof. De duur van het verlof is onderwerp van overleg tussen de werkgever en de werknemer. In elke periode van 12 achtereenvolgende maanden heeft de werknemer gedurende de eerste twee weken van het verlof recht op 70% van het salaris voor zover dit salaris niet meer bedraagt dan het maximum dagloon als bedoeld in de Coördinatiewet Sociale verzekering, maar ten minste op het voor hem geldende wettelijk minimumloon. Dit kan met het levenslooptegoed tot 100% van het laatstgenoten salaris worden aangevuld. Vanaf twee weken verlof is sprake van onbetaald zorgverlof. Het bepaalde in de artikelen 4.14 en 4.18 van de CAO NU is onverminderd van toepassing. d. Langdurend zorgverlof De werknemer heeft bij levensbedreigende ziekte van de partner, ouders of kinderen (schoon- of pleegkind daaronder begrepen) recht op zorgverlof zonder behoud van salaris. De duur van het verlof is onderwerp van overleg tussen de werkgever en de deelnemer. In elke periode van 12 achtereenvolgende maanden heeft de werknemer voor in totaal ten hoogste zes maal de wekelijkse arbeidsduur recht op onbetaald verlof, op te nemen gedurende een periode van maximaal 12 weken voor maximaal de helft van zijn wekelijkse arbeidsduur. In overleg kan gekozen worden voor een andere spreiding van het verlof over de week, liggend tussen 6 weken voltijds verlof en 18 weken deeltijds verlof. Het bepaalde in artikel 4.18 van de CAO NU is onverminderd van toepassing. Tijdens het onbetaald verlof kan het inkomen met het levenslooptegoed worden aangevuld tot 100% van het laatstgenoten salaris. e. Ouderschapsverlof De werknemer die ten minste één jaar bij de werkgever in dienst is heeft voor de verzorging van een tot het gezin behorende kind in de leeftijd van 0 tot 8 jaar recht op ouderschapsverlof. Het aantal uren verlof waarop de deelnemer maximaal recht heeft bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden. De deelnemer kan de werkgever verzoeken om: i. verlof voor een langere periode dan 12 maanden, of ii. het verlof op te delen in maximaal 6 perioden, waarbij iedere periode ten minste een maand bedraagt, of iii. meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. Tijdens het onbetaald verlof kan het inkomen met het levenslooptegoed worden aangevuld tot 100% van het laatstgenoten salaris. Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 3

4 Artikel 7 Arbeidsvoorwaarden tijdens het levensloopverlof 1. Gedurende het levensloopverlof worden (naar evenredigheid) de betaling van het salaris, de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering, de eventuele toelagen, de reiskostenvergoeding, eventuele andere onkostenvergoedingen en verstrekkingen stopgezet. Tijdens het levensloopverlof vindt geen opbouw van vakantie, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de CAO plaats. 2. Indien de voltijdse verlofperiode een vol kalenderjaar betreft kan voor dat kalenderjaar niet worden deelgenomen aan het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden, omdat de werknemer dan geen bronnen heeft om in te zetten. 3. Wanneer het levensloopverlof een periode van drie maanden overschrijdt, wordt de periodiekdatum van de werknemer opgeschoven met het aantal volledige maanden dat het verlof langer duurt dan drie maanden. 4. De werknemer is gedurende de verlofperiode verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ZW, WIA, WW) krachtens de Wet Onbetaald Verlof (Staatsblad 412, 1998). 5. De werknemer blijft gedurende de voltijd/deeltijd verlofperiode deelnemer aan het bij de werkgever geldende Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP waarbij de verlofperiode geldt als diensttijd voor de pensioenopbouw. Gedurende het eerste verlofjaar wordt de pensioenopbouw voortgezet tegen doorsneepremie, waarbij de werkgever en de werknemer de eerste 9 maanden op de gebruikelijke wijze bijdragen in de kosten van pensioenopbouw, dit wil zeggen 70% van de premie komt voor rekening van de werkgever en 30% voor rekening van de werknemer. De werknemer komt éénmaal per acht jaar voor deze voorziening in aanmerking. Indien een verlofperiode langer dan 9 maanden wordt opgenomen, wordt gedurende de laatste 3 maanden van het eerste jaar nog doorsneepremie berekend, die volledig voor rekening van de werknemer komt. Daarna kan op verzoek van de werknemer pensioenopbouw plaatsvinden tegen een berekende individuele premie, die eveneens volledig voor rekening van de werknemer komt. Voor de hoogte van de pensioenpremie (los van de verdeling) en de grootte van het pensioengevend inkomen gelden de afspraken die in de Pensioenkamer zijn gemaakt: - doorsneepremie gedurende maximaal één jaar levensloopverlof; - indien de opname uit het levensloop spaartegoed tenminste 70% bedraagt van het inkomen voorafgaand aan het verlof, wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof; - indien de opname uit het levensloop spaartegoed minder dan 70% van het pensioengevend inkomen voorafgaand aan verlof bedraagt, wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het feitelijk inkomen uit levensloop. Artikel 8 Ziek tijdens verlof 1. Ingeval de deelnemer gedurende de voltijd verlofperiode ziek wordt, loopt het verlof gewoon door en blijft hij zijn opgenomen levenslooptegoed als inkomen genieten. 2. Ingeval de deelnemer gedurende de deeltijdverlofperiode ziek wordt, loopt het verlof gewoon door, blijft hij zijn opgenomen levenslooptegoed als inkomsten genieten en bestaat recht op doorbetaling van zijn deeltijdsalaris krachtens de CAO Nederlandse Universiteiten. 3. Als de deelnemer na afloop van de overeengekomen verlofperiode nog steeds ziek is, heeft hij vanaf dat moment weer recht op doorbetaling van zijn salaris, zoals dat gold voor ingang van het verlof. Artikel 9 Zwangerschaps- en bevallingsverlof tijdens levensloopverlof Voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt het levensloopverlof opgeschort. Artikel 10 Aanvraagprocedure verlof 1. De aanvraag om langdurig (deeltijd)verlof als bedoeld in artikel 6, onder a op te nemen dient tenminste 4 maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever ingediend te worden. Deze termijn is niet van toepassing wanneer er sprake is van aanwending van het verlof voor zorgdoeleinden en als het moment van aanvang van het verlof niet in redelijkheid kon worden voorzien. Het voornemen ouderschapsverlof te nemen meldt de werknemer tenminste 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan de werkgever. Het voornemen verlof op te nemen om eerder te stoppen met werken meldt de werknemer een jaar voor de gewenste ingangsdatum aan de werkgever. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 onder b stemt de werkgever in met de verlofaanvraag, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen het voorgestelde tijdstip en/of de vorm van het verlof verzetten. Onder zwaarwegende bedrijfsbelangen worden onder andere verstaan ernstige problemen: a. voor de bedrijfsvoering bij de personele bezetting c.q. herbezetting; Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 4

5 b. van roostertechnische aard; c. op het gebied van de veiligheid. 3. Ingeval de werkgever niet instemt met de verlofaanvraag, deelt de werkgever dat schriftelijk en gemotiveerd binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee. Er wordt dan in onderling overleg naar een alternatief gezocht. De gebruikelijk beroepsprocedures zijn onverminderd van toepassing. 4. De werkgever stelt geen eisen aan de invulling van het verlof. Indien de deelnemer tijdens de verlofperiode arbeid wenst te verrichten voor een andere werkgever, dient de deelnemer vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de werkgever. Artikel 11 Opname en uitbetaling levenslooptegoed 1. Over het levenslooptegoed mag tijdens het bestaan van de dienstbetrekking worden beschikt ten behoeve van salaris gedurende een periode van onbetaald verlof. 2. Voor het opnemen van levenslooptegoed, zoals bedoeld in lid 1 doen de deelnemer en de werkgever een gezamenlijk schriftelijk verzoek aan de instelling waar het levenslooptegoed wordt aangehouden middels het formulier Opname levenslooptegoed. 3. De instelling zal het tegoed overboeken naar de werkgever, die het levenslooptegoed onder inhouding van de verschuldigde loonheffing (verminderd met de levensloopkorting van 199,--* per deelgenomen jaar), de bijdrage Zorgverzekeringswet (met vergoeding van deze bijdrage door de werkgever) en de pensioenpremie doorstort op de betaalrekening van werknemer. 4. Gedurende het levensloopverlof bedraagt het opgenomen levenslooptegoed samen met het mogelijk daarnaast van de werkgever genoten salaris, niet meer dan het laatstgenoten salaris van de deelnemer. peildatum 1 januari 2010, bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd Artikel 12 Terugkeergarantie Voorzover het levensloopverlof niet wordt opgenomen direct voorafgaande aan het pensioen keert de werknemer na afloop van het verlof in principe terug in de functie die hij bij aanvang van het verlof bekleedde. Hierover kunnen andere afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld vanwege zwaarwegende dienstbelangen Artikel 13 Reorganisatie tijdens levensloopverlof Wanneer er tijdens het levensloopverlof van de werknemer een reorganisatie plaats vindt waarbij de (voormalige) werkplek van de werknemer betrokken is, wordt de werknemer op gelijke wijze behandeld als de andere bij de reorganisatie betrokken werknemers. Artikel 14 Einde deelname 1. Indien de deelname eindigt wegens beëindiging van het dienstverband tussen de werkgever en de deelnemer, zal ter keuze van de deelnemer: a. de levenslooprekening of -verzekering worden aangehouden mits de voorwaarden van de levensloopinstelling hierin voorzien, ofwel b. het levenslooptegoed worden ingebracht in de levensloopregeling van de nieuwe werkgever mits de voorwaarden van de nieuwe levensloopinstelling hierin voorzien, ofwel c. het levenslooptegoed worden afgekocht, waardoor het gehele tegoed in één keer in de belastingheffing wordt betrokken als salaris uit vroegere dienstbetrekking, mits de voorwaarden van de levensloopinstelling hierin voorzien. 2. Indien de deelname eindigt wegens overlijden van de werknemer, zal het levenslooptegoed nog in de loonheffing van de overleden werknemer in aanmerking worden genomen als salaris uit tegenwoordige dienstbetrekking. Artikel 15 Hardheidsclausule Afhankelijk van de bijzondere (persoonlijke) omstandigheden van de medewerker kan de werkgever aanvullende voorzieningen op maat treffen. Artikel 16 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen 5

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e KENMERK: CVB 2006/1657 LEVENSLOOPREGELING TU/e Pre-ambule Het College van Bestuur heeft op (datum) overeenstemming bereikt met werknemersorganisaties over een Levensloopregeling voor de TU/e. Hiermee is

Nadere informatie

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft Levensloopregeling Technische Universiteit Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overwegende dat op basis van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder:

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting Scholengroep Spinoza LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR 5-4-2006) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Deel 3: overgangsrecht

Deel 3: overgangsrecht Deel 3: overgangsrecht Voorwoord De SAW wijzigt regelmatig. Bij deze veranderingen wordt incidenteel afgesproken dat groepen ambtenaren het recht op oude afspraken houden. Dit overgangsrecht is gebundeld

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 022 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 3704 27 juni 2016 Levensloopregeling provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 september 2015, kenmerk 5.1/2015001816, team

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende:

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 171 1 april 2014 Wijziging van enige rechtspositieregelingen in verband met het vervallen van de wettelijke levensloopregeling en verhoging

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 31 oktober

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 21 februari

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging CAP en vaststelling Levensloopregeling provincies Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op de in het Sectoroverleg Provinciale

Nadere informatie

Levensloopregeling provincies

Levensloopregeling provincies Levensloopregeling provincies Geldig sinds: 14-6-2013 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Levensloopregeling provincies 2014 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp tijdelijke overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet artikel D.4, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Achternaam:. Voorletters:.. Geboortedatum: Sofi-nummer:...Telefoon werk:.

AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Achternaam:. Voorletters:.. Geboortedatum: Sofi-nummer:...Telefoon werk:. Bijlage 1 AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES A. In te vullen door de deelnemer 1. de heer mevrouw 1 2. Ik verzoek om in het kalenderjaar op mijn salaris en toelagen 2

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 47a van het Besluit algemene rechtspositie politie; Besluit

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 47a van het Besluit algemene rechtspositie politie; Besluit Versie 2012-07-05 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van, nr., tot vaststelling van een regeling met betrekking tot levensloop in verband met de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen

Nadere informatie

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 augustus 2008, kenmerk 6.3/2008009871, afdeling Management Ondersteuning

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE BEPALINGEN...5 3. INLEG TIJDSPAARREKENING...6 4. VERLOF...8 5. UITKERINGEN... 9 6. BEËINDIGING

Nadere informatie

B&W- Aanbiedingsformulier

B&W- Aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie ROWR B&W- Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: invoeren gemeentelijke levensloopregeling In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel

Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel BZK Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel Aan: de Ministers Onderwerp: Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel Doelstelling: Bekend maken van beleid Juridische grondslag:

Nadere informatie

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De verlofspaarregeling bestaat slechts een paar jaar. Een overdonderend succes is deze regeling niet geworden. Kort na de invoering kwam de politiek

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

De levensloopregeling: nieuwe spaarvorm voor werknemer?

De levensloopregeling: nieuwe spaarvorm voor werknemer? Mr. Bert Alink 1 De levensloopregeling: nieuwe spaarvorm voor werknemer? Met de introductie van de levensloopregeling is de verlofspaarregeling vervallen 1 Als docent verbonden aan de Universiteit van

Nadere informatie

Levensloopregeling rijkspersoneel

Levensloopregeling rijkspersoneel BZK Levensloopregeling rijkspersoneel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2005, nr. 2005-0000266589, tot vaststelling van een regeling met betrekking tot

Nadere informatie

Deel 3: overgangsrecht

Deel 3: overgangsrecht Deel 3: overgangsrecht Voorwoord De SAW wijzigt regelmatig. Bij deze veranderingen wordt incidenteel afgesproken dat groepen ambtenaren het recht op oude afspraken houden. Dit overgangsrecht is gebundeld

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1

nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1 nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 17 januari 2006, kenmerk 4.4/2006001419, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10 van

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Programma 1. Welke wijzingen in de vakantieregelingen

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 september 2015, BD2015-011096 Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) i.v.m. Wijzigingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur.

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/ NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/0907039 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O Dekker, Marianne Wijzigingen ARH in verband met aanvullingen

Nadere informatie

Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en de. In de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en de. In de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen FI Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen 1 april 2005/Nr. WDB 2005/197 M Directoraat-Generaal voor Fiscale

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF Artikel 1 Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers zoals gedefinieerd in artikel 3 sub d

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25273 12 september 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 augustus 2013, nr. 413921, DGPolitie/Programma

Nadere informatie