CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus"

Transcriptie

1 voor personeel in dienst van architectenbureaus

2

3 Inhoud Inleiding De à la carte-regeling in uw CAO Sparen voor langdurig betaald verlof Kopen van extra vrije dagen Sparen voor extra pensioenopbouw Uitbreidingsmogelijkheden Meer informatie

4

5 5 Inleiding In de CAO voor Personeel in dienst van Architectenbureaus (verder te noemen: de CAO) is een à la carteregeling opgenomen. Door middel van deze regeling kunt u als medewerker van een architectenbureau een deel van uw arbeidsvoorwaardenpakket zelf samenstellen. De à la carte-regeling komt tegemoet aan het feit dat iedereen eigen wensen en behoeften heeft over de samenstelling van zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Door toepassing van de à la carte-regeling kunt u uw arbeidsvoorwaarden aanpassen aan uw eigen wensen en behoeften. Wat is à la carte? De CAO à la carte is een uitgelezen kans om uw arbeidsvoorwaarden meer op maat te maken. De à la carte-regeling is een ruilsysteem waarbij u de mogelijkheid heeft om een deel van uw arbeidsvoorwaarden (de zogenaamde bronnen) in te zetten om andere arbeidsvoorwaarden te kopen (doelen). U kunt op deze wijze gedeeltelijk uw eigen arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Voor wie is de regeling bestemd? Iedere werknemer (met uitzondering van stagiaires) in dienst bij een architectenbureau kan gebruik maken van de à la carte-regeling. Uw werkgever zal medewerking verlenen aan het opzetten van de à la carte-regeling als u daar om verzoekt. Waarom deze brochure? Het doel van deze brochure is om u te informeren over de mogelijkheden die de à la carte-regeling u biedt. Het uitruilen van arbeidsvoorwaarden volgens de à la carteregeling kan gevolgen hebben voor de te betalen loonheffing (= loonbelasting en premies volksverzekeringen) en de premies werknemersverzekeringen. Daarnaast kan de uitruil ook effect hebben op de eventuele loondoorbetaling bij ziekte of uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In deze brochure wordt u ook over deze effecten geïnformeerd. Expliciet wordt ingegaan op: uw keuzemogelijkheden in de à la carte-regeling; de mogelijke consequenties van uw keuzes voor de loonheffing, de werknemersverzekeringen en het pensioen; enkele rekenvoorbeelden van de à la carte-regeling in de praktijk. De brochure geeft u een handvat voor het gebruik van de à la carte-regeling in de praktijk aan de hand van een beschrijving van de doelen. Bij twijfel over de gevolgen van uw keuzes raden wij u aan om vooraf met uw werkgever te overleggen. In de brochure worden enkele voorbeelden gegeven. De consequenties die in deze voorbeelden worden genoemd hebben uitsluitend betrekking op de beschreven situatie. De gevolgen van het uitruilen van arbeidsvoorwaarden kunnen in uw specifieke situatie anders zijn.

6 6 De à la carte-regeling in uw CAO Als individuele werknemer kunt u met uw werkgever afspraken maken over het inzetten van bronnen en het kiezen van doelen. Hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden: eenmaal per kalenderjaar is er per werkgever één keuzemoment waarop iedere werknemer voor het komende kalenderjaar zijn keuzes kan maken; bij indiensttreding tijdens het jaar krijgt de werknemer op dat moment de mogelijkheid om keuzes te maken; de gemaakte keuzes zullen door de werkgever en werknemer schriftelijk worden vastgelegd; eenmaal gemaakte keuzes worden in het lopende kalenderjaar niet meer aangepast. Wat zijn de bronnen en doelen? In uw CAO is aangegeven welke arbeidsvoorwaarden u als bron kunt inzetten in de à la carte-regeling en welke doelen u kunt verwerven. Deze bronnen en doelen zijn: Definities van bronnen Voor de meeste bronnen uit de tabel is in uw CAO duidelijk omschreven wat het precies inhoudt. Voor de volledigheid treft u hieronder de definities van bronnen die niet in uw CAO zijn omschreven. Bovenwettelijke vakantiedagen: het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt berekend als het aantal vakantiedagen waarop een individuele werknemer recht heeft minus twintig wettelijke vakantiedagen (bij fulltime contract). Voor parttime werknemers geldt het aantal wettelijke vakantiedagen als vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. 13 e Maand/winstdeling: indien bij uw werkgever een vaste 13 e maand of winstdelingsregeling is afgesproken, kunt u deze inzetten in de à la carte-regeling. Aangezien deze arbeidsvoorwaarden niet in de CAO zijn afgesproken, geldt deze mogelijkheid alleen als op werkgeversniveau een aparte regeling is overeengekomen. Meer-uren bij deeltijdarbeid: werknemers die in deeltijd werken kunnen eventueel extra gewerkte uren inzetten als bron in de à la carte-regeling. Overzicht bronnen en doelen in de à la carte-regeling Bronnen Maximaal 5% van het bruto maandsalaris Maximaal 5 bovenwettelijke vakantiedagen Alle roostervrije tijd (dagen) Vakantietoeslag 13 e Maand/winstdeling (indien aanwezig) Meer-uren bij deeltijdarbeid Doelen Sparen voor langdurig verlof Kopen van max. 15 extra verlofdagen Extra pensioenopbouw Uit de tabel met bronnen blijkt dat er meerdere manieren zijn om de door u gekozen doelen te financieren : u gebruikt tijd, zoals uw roostervrije tijd (dagen) of bovenwettelijke vakantiedagen, als bron; u gebruikt geld, zoals bijvoorbeeld een deel van uw bruto maandsalaris of uw 13 e maand, als bron. U heeft zelf de keuze welke bronnen u inzet in de à la carte-regeling.

7 7 Hoe werkt het? U kunt dus geldbronnen gebruiken om tijddoelen te bereiken of tijdbronnen gebruiken om gelddoelen te verwerven. Hiervoor dient de waarde van een dag of uur als volgt te worden berekend: Dagwaarde = bruto maandsalaris x 12,96 + eventuele vaste 13 e maand* * en/of andere vaste betalingen, conform het Pensioenreglement 261 De uitkomst hiervan gedeeld door 7,6 uur geeft de uurwaarde. Overigens wordt de dagwaarde van een te sparen of aan te kopen dag berekend per 1 januari van het jaar waarin de dag aan het verloftegoed wordt toegevoegd dan wel wordt aangekocht. Mogelijke consequenties van uw keuzes Let u bij het maken van uw keuze goed op de mogelijke consequenties die deze keuze kan hebben. Het inzetten van tijd heeft andere gevolgen dan het inzetten van geld. In het algemeen geldt dat het inzetten van tijd geen effect heeft voor de betaling van loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de pensioenopbouw. Ook zal er geen gevolg zijn voor eventuele loondoorbetaling bij ziekte of uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Bij het inzetten van geld kunnen er echter wel gevolgen zijn voor de loonheffing en voor de werknemersverzekeringen. Het inzetten van geldbronnen leidt tot een lager bruto inkomen. Dit heeft in principe tot gevolg dat de grondslag waarover u pensioen opbouwt, wordt verlaagd. Er is echter een besluit van de Staatssecretaris van Financiën waarin is goedgekeurd dat de pensioengrondslag niet hoeft te worden verlaagd bij een à la carte-regeling. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De à la carte-regeling voldoet aan deze voorwaarden. Dit betekent dat de keuzes die u maakt uw pensioengrondslag niet zullen beïnvloeden. Hierna wordt in het kort per bron aangegeven wat de belangrijkste gevolgen zijn van het inzetten van de bron. Bruto maandsalaris Indien u een deel van uw bruto maandsalaris inzet heeft dit de volgende consequenties: u betaalt minder loonheffing; u betaalt minder premies werknemersverzekeringen, tenzij uw inkomen per jaar hoger is dan , (in 2004); bij ziekte wordt het lagere bruto loon doorbetaald; bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering die is gebaseerd op het lagere bruto loon, tenzij uw inkomen per jaar hoger is dan , (in 2004); uw overwerkvergoeding wordt gebaseerd op het lagere bruto loon; uw vakantietoeslag wordt gebaseerd op het lagere bruto loon; een vergoeding voor reisuren buiten de arbeidstijd op grond van de CAO wordt gebaseerd op het lagere bruto loon.

8 8 Vakantietoeslag/13 e maand/winstdeling Indien u uw vakantietoeslag inzet heeft dit de volgende gevolgen: u betaalt minder loonheffing; u betaalt minder premies werknemersverzekeringen, tenzij uw inkomen per jaar hoger is dan , (in 2004). Bovenwettelijke vakantiedagen/meer-uren/ roostervrije tijd (dagen) Het inzetten van deze bronnen leidt er slechts toe dat u op het moment van inzetten minder vrije tijd te besteden heeft.

9 9 Sparen voor langdurig betaald verlof Misschien wilt u na verloop van tijd gebruik maken van een langere periode verlof. Het opnemen van de normale vakantiedagen zal dan niet genoeg zijn. Via de à la carte-regeling kunt u sparen voor een langdurig verlof. Enkele jaren achtereen spaart u een aantal vrije dagen op die u dan ineens gebruikt om in een bepaald jaar met langdurig verlof te gaan. Regeling langdurig verlofsparen Via de à la carte-regeling heeft u de mogelijkheid om te sparen voor een langdurig betaald verlof van maximaal zes maanden. Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden: u kunt maximaal één maal in de vijf jaar gebruik maken van de mogelijkheid van langdurig verlof; u kunt per kalenderjaar maximaal tien procent van uw arbeidsuren sparen; de totale verlofspaartijd mag niet meer bedragen dan zes maanden; het inplannen en opnemen van langdurig verlof vindt in overleg met en na instemming van de werkgever plaats; tussen het inplannen van het verlof en het daadwerkelijk opnemen van het verlof dient een periode te liggen gelijk aan twee maal de op te nemen verlofperiode, met een minimum van een half jaar. Hoe werkt het sparen voor langdurig verlof? U kunt sparen voor langdurig verlof door de aangewezen bronnen in te zetten. U heeft zelf de keuze welke van de bronnen uit de à la carte-regeling u gebruikt voor het sparen voor het langdurig verlof. Bij de regeling is er sprake van het principe tijd voor tijd. Dit wil zeggen dat een dag gespaard op dit moment, recht geeft op een verlofdag in de toekomst. De waarde van de dag wordt omgezet in geld en dit geld wordt gestort op een door uw werkgever te openen, geblokkeerde verlofspaarrekening. Indien u geldbronnen wilt inzetten, dienen er eerst extra verlofdagen aangekocht te worden. Deze extra verlofdagen worden vervolgens aangewend voor het sparen voor langdurig verlof. De op deze wijze aangekochte en gespaarde verlofdagen dienen te worden meegerekend bij het bepalen van de maximale grens van 15 dagen per jaar die op grond van de à la carte-regeling mogen worden aangekocht. De dagwaarde van een te sparen of aan te kopen dag wordt bepaald per 1 januari van het jaar waarin de dag aan het verloftegoed wordt toegevoegd dan wel wordt aangekocht. Deze dagwaarde wordt berekend met behulp van de formule op pagina 7. Door gedurende een langere periode regelmatig geld te laten storten op de geblokkeerde verlofspaarrekening, spaart u als het ware voor verlofdagen in de toekomst. Op het moment van de opname van het verlof, valt het tegoed van de verlofspaarrekening toe

10 10 aan de werkgever. Vanuit dit tegoed wordt uw salaris op de normale wijze doorbetaald tijdens uw verlofperiode. De kaderregeling verlofsparen die de voorwaarden bevat voor verlofsparen, is in de CAO opgenomen. Ten behoeve van een goede uitvoering van deze kaderregeling verlofsparen hebben CAO-partijen ook een reglement vastgesteld voor de werkgever die een verlofspaarrekening gaat openen bij een financiële instelling. Het reglement is opgenomen in de toelichting op de CAO. Het combineren van langdurig betaald verlof met een periode van onbetaald verlof Op basis van de à la carte-regeling is het in overleg met uw werkgever mogelijk om een periode van betaald verlof te combineren met onbetaald verlof. Tijdens de periode van onbetaald verlof vindt geen loondoorbetaling plaats. In verband met de (overige) consequenties van het opnemen van onbetaald verlof, bijvoorbeeld verzekering bij ziekte, wordt aangeraden om u vooraf door de werkgever te laten informeren over deze consequenties. Indien de periode van onbetaald verlof langer duurt dan 18 maanden raden wij u aan om afwisselend kortere periodes van betaald en onbetaald verlof op te nemen. Voorbeeld: Sparen voor langdurig verlof Hans is 40 jaar, werkt fulltime, heeft een bruto salaris van 2.600, (plus vaste 13 e maand van 2.600, ) en is van plan om over 4 jaar een wereldreis van 5,5 maand te gaan maken. Hans heeft per jaar recht op 27 vakantiedagen en 11,5 roostervrije dagen. Per jaar heeft Hans dus recht op 38,5 vrije dagen. In de komende drie jaar denkt Hans gemiddeld 24 dagen per jaar op te nemen, zodat hij in de komende drie jaar 14,5 vrije dagen per jaar kan opsparen. In het jaar dat hij op wereldreis gaat, heeft Hans dus het volgende aantal vrije dagen: Gespaard gedurende drie jaar: 3 x 14,5 = 43,5 dagen Recht op vrije dagen in vierde jaar: 38,5 dagen Totaal aantal vrije dagen 82,0 dagen Als Hans 5,5 maand weg wil, kan hij via inlevering van een deel van zijn bruto salaris via de à la carte-regeling de resterende 39 dagen bijkopen en bijschrijven bij de reeds gespaarde vrije dagen. Om het allemaal draaglijk te maken, zal Hans, gedurende vier jaar, per jaar 9,75 dagen bijkopen. Een vrije dag kost Hans: 2.600, x 12, , Dagwaarde = = 139, Per jaar schrijft Hans dus 9,75 x 139,07 = 1.355,93 van zijn bruto salaris bij op de door de werkgever geopende verlofspaarrekening (dit is ook minder dan het maximum te sparen salaris van 5%). Over 12 maanden verdeeld, betekent dit dat hij 112,99 per maand minder bruto loon zal ontvangen gedurende de komende 4 jaar.

11 11 Consequenties van langdurig verlofsparen Omdat Hans bruto loon inlevert voor het aankopen en sparen van verlofdagen kunnen verschillende consequenties optreden zoals het hanteren van een lagere basis voor de loondoorbetaling bij ziekte of een uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en een lagere grondslag voor overwerkvergoeding, 13 e maand en vakantietoeslag. Tijdens de periode van betaald verlof zijn er voor Hans geen consequenties. Het loon wordt in deze periode uitbetaald alsof Hans gewoon aan het werk is. Het sparen voor langdurig verlof en het opnemen van het verlof heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw. Voorbeeld: Consequenties van het langdurig verlofsparen voor Hans Het nieuwe bruto salaris van Hans is nu 2.487,01 per maand. Aangezien Hans minder verdient dan het maximale premieinkomen voor de werknemersverzekeringen van , per jaar, leidt het inruilen van bruto loon voor Hans tot een verlaging van de te betalen premies werknemersverzekeringen. Tevens zal de inruil leiden tot een lagere loondoorbetaling bij ziekte en een lagere uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Hans betaalt minder loonheffing. De pensioengrondslag blijft voor Hans gelijk. De basis voor de vakantietoeslag, de 13 e maand, de vergoeding bij overwerk en eventueel de vergoeding van extra reisuren op basis van de CAO zal wel worden verlaagd. Samengevat zijn de gevolgen voor Hans als volgt: verlaging van de te betalen premies werknemersverzekeringen; minder loonheffing; lagere uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid; lagere loondoorbetaling bij ziekte; ongewijzigde pensioengrondslag; lagere vakantietoeslag; lagere 13 e maand; lagere overwerkvergoeding; lagere vergoeding van extra reisuren. Let op: Deze gevolgen gelden specifiek voor het voorbeeld over Hans. De gevolgen in uw eigen situatie zouden anders kunnen zijn.

12 12 Kopen van extra vrije dagen Stel u heeft dit jaar een verbouwing van uw huis gepland maar u wilt in de zomer ook graag op vakantie. Met het totaal aantal vakantie- en roostervrije dagen komt u niet uit. U heeft dit jaar dan ook behoefte aan extra vrije dagen. De à la carte-regeling geeft u de mogelijkheid om in dit geval extra vrije dagen te kopen van uw werkgever. U krijgt hierdoor als werknemer meer mogelijkheden om de combinatie tussen werk en privézaken beter op elkaar af te stemmen. Regeling kopen van extra verlofdagen In uw CAO is opgenomen dat u via de à la carteregeling de mogelijkheid heeft om extra vrije dagen te kopen. Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden gesteld: u kunt maximaal vijftien dagen per jaar bijkopen; u heeft per jaar één maal de mogelijkheid om, samen met uw werkgever, de keuze te maken voor het kopen van extra vrije dagen; u dient de gemaakte afspraken met uw werkgever schriftelijk vast te leggen. Hoe werkt het kopen van extra vrije dagen? Voor de aankoop van extra vrije dagen via de à la carteregeling staan alleen de financiële bronnen tot uw beschikking. Dit betekent dat u als bron kunt inzetten: maximaal vijf procent van uw bruto maandsalaris; uw vakantietoeslag; eventueel de 13 e maand of winstdelingsregeling. Bij deze regeling geldt dat de dagwaarde van een aan te kopen dag berekend wordt per 1 januari van het jaar waarin de dag door u wordt aangekocht. De waarde wordt wederom bepaald aan de hand van de dagwaardeformule zoals vermeld op pagina 7. De aan te kopen extra vrije dagen kunnen worden gefinancierd uit de bronnen van de à la carte-regeling. Dit betekent dat u aan het begin van het jaar met uw werkgever moet afspreken welke bronnen u inlevert om de extra vrije dagen mee te financieren. Op het moment dat u de vrije dagen opneemt, wordt uw salaris gewoon doorbetaald door uw werkgever. Er is bij deze regeling dan ook sprake van een uitruil tussen uw financiële arbeidsvoorwaarden en vrije tijd.

13 13 Voorbeeld: kopen van extra vakantiedagen Jan wil voor het jaar 2004 vijf extra vakantiedagen kopen (5 x 7,6 = 38 uren). Jan werkt fulltime (38 uur per week) en verdient momenteel bruto 2.000, per maand. Bij het bureau waar Jan werkt is geen regeling voor een vaste 13 e maand aanwezig. Hij wil de extra dagen in eerste instantie betalen uit zijn bruto salaris. Via de à la carte-regeling berekent Jan dat één vakantiedag van gemiddeld 7,6 uur hem het volgende kost: 2.000, x 12,96 + 0, Dagwaarde = = 99, De aankoop van vijf extra vakantiedagen kost Jan derhalve 5 x 99,31 = 496,55. Dit bedrag wordt ingehouden op zijn bruto maandsalaris. Over 12 maanden verdeeld, betekent dit dat hij 41,38 per maand minder bruto loon zal ontvangen. Aangezien op het bruto salaris van Jan per maand 41,38 wordt ingehouden voor de aankoop van de extra vakantiedagen, daalt het bruto salaris van Jan naar 1.958,62 per maand. Consequenties van het kopen van extra vakantiedagen De aankoop van extra vrije dagen vanuit het bruto salaris kan, net als in het voorbeeld van Hans, tot gevolg hebben dat een lagere basis voor loondoorbetaling bij ziekte of uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid wordt gehanteerd. Tevens kan er een lagere grondslag voor overwerkvergoeding en vakantietoeslag moeten worden toegepast. Voor het pensioen heeft de keuze geen gevolgen. Voorbeeld: Consequenties van het kopen van extra vrije dagen voor Jan Met zijn inkomen valt Jan onder het maximum premiedagloon voor de sociale verzekeringen. Dit betekent dat Jan door het lagere bruto loon minder premies werknemersverzekeringen betaalt. Bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zal Jan een lagere uitkering ontvangen op basis van het lagere bruto loon en de loondoorbetaling bij ziekte is ook gebaseerd op het lagere bruto loon. Jan betaalt ook minder loonheffing. De vakantietoeslag, een eventuele overwerkvergoeding en vergoeding voor extra reisuren op basis van de CAO zullen worden gebaseerd op het lagere bruto loon. Samengevat zijn de gevolgen voor Jan als volgt: Jan betaalt minder premies werknemersverzekeringen; Jan betaalt minder loonheffing; bij ziekte krijgt Jan een lagere loondoorbetaling; bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid krijgt Jan een lagere uitkering; de vakantietoeslag wordt verlaagd; de overwerkvergoeding is lager; een vergoeding voor extra reisuren is lager; er zijn geen gevolgen voor de pensioengrondslag; indien Jan een 13 e maand zou hebben, zou deze worden gebaseerd op het lagere bruto salaris. Let op: Deze gevolgen gelden specifiek voor het voorbeeld over Jan. De gevolgen in uw eigen situatie kunnen anders zijn.

14 14 Sparen voor extra pensioenopbouw Als werknemer in de architectenbranche bent u reeds deelnemer in het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (PFA). Deze regeling garandeert u een basispensioen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Als u behoefte heeft aan extra inkomen vanaf het moment dat u met pensioen gaat, bestaat er een regeling aanvullend pensioensparen in de à la carteregeling. U kunt dit extra inkomen afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. Het extra bedrag kan binnen de fiscale grenzen worden gebruikt voor een hogere pensioenuitkering, de opvulling van een eventueel pensioengat of een vervroegde pensioendatum. U kunt uw persoonlijke fiscale maximum laten uitrekenen door uw werkgever of via de servicedesk van uw pensioenfonds (telefoon ). Hoe werkt de aanvulling op de pensioenregeling? Vanuit de bronnen in de à la carte-regeling kunt u extra geld inleggen in het pensioenfonds. De bruto waarde van de bronnen wordt dan gebruikt voor de pensioenregeling. U bepaalt zelf een bedrag dat u jaarlijks extra in het pensioenfonds wilt inleggen. U kunt ieder jaar per 1 januari uw inleg wijzigen of kiezen om een of meerdere jaren niet te sparen. Met uw inleg bouwt u een saldo op, dat u te zijner tijd omzet in een pensioenuitkering. Regeling sparen voor extra pensioenopbouw Als werknemer heeft u het recht om vanuit de bronnen in de à la carte-regeling te sparen voor een aanvullend pensioen bij het PFA. Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden gesteld: alleen werknemers jonger dan 60 jaar kunnen aan deze regeling meedoen; u kunt alleen aan de regeling meedoen zolang u werkt bij een werkgever die is aangesloten bij het PFA; de inleg van een werknemer is aan een fiscaal maximum gebonden, maar bedraagt minimaal 45, per maand. Is het fiscaal maximum lager dan kan een lager bedrag per maand worden gespaard.

15 15 Voorbeeld: Aanvullend pensioensparen Iris wil nu alvast sparen om later eerder met pensioen te kunnen gaan. Zij maakt hiervoor gebruik van de regeling Aanvullend Pensioensparen in de à la carte-regeling. Iris werkt 40 uur per week en heeft een brutosalaris van 2.800, per maand, gebaseerd op een 38-urige werkweek. Iris heeft dus recht op 11,5 roostervrije dagen per jaar. Daarnaast heeft zij recht op een vaste 13 e maand. Iris wil de extra inleg in het pensioenfonds financieren door middel van het inleveren van acht van haar roostervrije dagen. Via de à la carte-regeling berekent Iris dat één roostervrije dag van 7,6 uur voor haar de volgende waarde heeft: Voorbeeld: Consequenties van aanvullend pensioensparen voor Iris Aangezien Iris haar roostervrije dagen gebruikt voor de aanvullende pensioenuitkering verandert er niets in haar bruto salaris. Dit betekent dat de ruil geen gevolgen heeft voor de betaling van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Ook zijn er geen gevolgen voor eventuele loondoorbetaling bij ziekte of uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid of andere loongerelateerde elementen zoals de vakantietoeslag, 13 e maand, vergoeding bij overwerk en de vergoeding van extra reisuren. Let op: Deze gevolgen gelden alleen voor het voorbeeld over Iris. In uw eigen situatie zouden de gevolgen anders kunnen zijn , x 12, , Dagwaarde = = 149, In totaal wil Iris dit jaar 8 x 149,76 = 1.198,08 extra inleggen in het pensioenfonds. Dit is meer dan de minimale inleg van 540, op jaarbasis ( 45, per maand). Door deze inleg kan Iris eerder genieten van haar pensioen. Consequenties van aanvullend pensioensparen Het sparen voor extra pensioen door middel van de inzet van tijdbronnen heeft geen nadelige gevolgen. Het inzetten van geldbronnen heeft alleen gevolgen voor het berekenen van de grondslag voor een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor het berekenen van de werkloosheidsuitkering en de loondoorbetaling bij ziekte heeft het inzetten van geldbronnen voor extra pensioen geen gevolgen. Meer informatie? U kunt de brochure Aanvullend Pensioensparen Architectenbureaus, het ontwerp voor een financieel zekere toekomst aanvragen bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, telefoon: of u kunt kijken op de website: Tevens kunt u hier terecht voor meer informatie over pensioenen en rekenvoorbeelden.

16 16 Uitbreidingsmogelijkheden Minimumregeling in uw CAO In de CAO is sprake van een minimumregeling. Het is mogelijk om het aantal doelen in de à la carte-regeling verder uit te breiden. Indien hier behoefte aan is, kan op werkgeversniveau een verzoek worden ingediend door de ondernemingsraad (OR), de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of, indien niet aanwezig, de meerderheid van het personeel. Mogelijke doelen De à la carte-regeling kan worden uitgebreid met verschillende doelen. In veel gevallen kan bij de uitbreiding van de à la carte-regeling worden aangesloten bij bestaande wettelijke en fiscale regelingen. Door aan te sluiten bij de bestaande fiscale regelingen, profiteert u optimaal van de fiscale mogelijkheden bij het uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Mogelijke doelen zijn: PC-privé plan; fietsenplan. Hieronder worden deze mogelijke regelingen kort besproken. PC-privé plan Via de à la carte-regeling kan de werknemer bronnen gebruiken voor de aanschaf van een PC. Het voordeel van deze regeling is dat de werknemer een bruto loonbestanddeel kan omzetten in een netto vergoeding voor de computer. Over het deel van het bruto loon waarvan wordt afgezien in ruil voor een netto vergoeding voor een computer hoeven geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen. Dit levert voor u een bruto-netto voordeel op, maar heeft overigens wel dezelfde gevolgen als genoemd onder het kopje Brutomaandsalaris op pagina 7. Op grond van de wettelijke PC-privé regeling mag elke drie jaar een PC via deze regeling worden aangeschaft voor een maximaal bedrag van 1.415, (in 2004). Als voorwaarde wordt wel gesteld dat u de PC zakelijk gebruikt. Fietsenplan Via de à la carte-regeling kunt u als werknemer de beschikbare bronnen gebruiken voor de aanschaf van een fiets. Het aanschaffen van de fiets via de à la carte-regeling heeft tot voordeel dat u geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen hoeft te betalen over het bedrag dat u inzet. Indien u de fiets in eigendom krijgt dienen echter wel loonheffing en premies werknemersverzekeringen te worden betaald over een bedrag van 68,. In dit geval wordt de belastbare waarde van de fiets met een maximale catalogusprijs van 749, forfaitair gesteld op 68,. In plaats van loonheffing en premies werknemersverzekeringen te betalen over 749, betaalt u dus slechts loonheffing en premies werknemersverzekeringen over 68,.

17 17 Via de wettelijke regeling mag slechts één maal in de drie jaar een fiets worden aangeschaft via de fiscaal voordelige regeling. Verder geldt dat de fiets mede moet worden gebruikt voor het woon-werkverkeer. Het bedrag dat kan worden ingezet voor de aanschaf van de fiets is gebonden aan een maximumbedrag van 749, (in 2004). Wat zijn de mogelijkheden? Samen dienen de werkgever en u (of de OR, PVT of meerderheid personeel) de mogelijkheden te onderzoeken en te kijken welke doelen eventueel verder in aanmerking komen voor uitruil en in welke mate dit kan geschieden.

18 18 Meer informatie? Als u na het lezen van de brochure nog vragen heeft over de à la carte-regeling kunt u contact opnemen met: Adviescommissie Personeelszaken Architectenbureaus Mevr. mr S.D. Molendijk-Verbeek Keizersgracht EE Amsterdam Tel.: FNV Bondgenoten Drs W.J. Boot Postbus GE Utrecht Tel.: De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening Mevr. mr drs S.J.E. de Zwart Postbus AK Culemborg Tel.: CNV Dienstenbond Drs H.M. Gerding Postbus KC Hoofddorp Tel.: Bond van Nederlandse Architecten (BNA) Postbus GP Amsterdam Tel.:

19

20 Dit is een uitgave van de A D V I E S C O M M I S S I E P ERSONEELSZAKEN A RCHITECTENBUREAUS Secretariaat: Keizersgracht 321, 1016 EE Amsterdam Telefoon Postrekening t.n.v. APA Hoewel bij de samenstelling van deze brochure grote zorgvuldigheid is betracht, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in deze brochure. Daarnaast is het mogelijk dat door ontwikkeling van wetgeving bepaalde informatie uit deze brochure verouderd dan wel niet langer juist kan zijn. Amsterdam, januari 2004

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 Ziekenhuis Bernhoven Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari 2013 1 1. Inleiding Voor u ligt het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus. 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013

Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus. 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013 Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013 Inhoud Inleiding Karakter, ambitie en opbouw 4 I II Gebied waarbinnen deze cao van toepassing is 7 Artikel

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie