CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus"

Transcriptie

1 voor personeel in dienst van architectenbureaus

2

3 Inhoud Inleiding De à la carte-regeling in uw CAO Sparen voor langdurig betaald verlof Kopen van extra vrije dagen Sparen voor extra pensioenopbouw Uitbreidingsmogelijkheden Meer informatie

4

5 5 Inleiding In de CAO voor Personeel in dienst van Architectenbureaus (verder te noemen: de CAO) is een à la carteregeling opgenomen. Door middel van deze regeling kunt u als medewerker van een architectenbureau een deel van uw arbeidsvoorwaardenpakket zelf samenstellen. De à la carte-regeling komt tegemoet aan het feit dat iedereen eigen wensen en behoeften heeft over de samenstelling van zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Door toepassing van de à la carte-regeling kunt u uw arbeidsvoorwaarden aanpassen aan uw eigen wensen en behoeften. Wat is à la carte? De CAO à la carte is een uitgelezen kans om uw arbeidsvoorwaarden meer op maat te maken. De à la carte-regeling is een ruilsysteem waarbij u de mogelijkheid heeft om een deel van uw arbeidsvoorwaarden (de zogenaamde bronnen) in te zetten om andere arbeidsvoorwaarden te kopen (doelen). U kunt op deze wijze gedeeltelijk uw eigen arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Voor wie is de regeling bestemd? Iedere werknemer (met uitzondering van stagiaires) in dienst bij een architectenbureau kan gebruik maken van de à la carte-regeling. Uw werkgever zal medewerking verlenen aan het opzetten van de à la carte-regeling als u daar om verzoekt. Waarom deze brochure? Het doel van deze brochure is om u te informeren over de mogelijkheden die de à la carte-regeling u biedt. Het uitruilen van arbeidsvoorwaarden volgens de à la carteregeling kan gevolgen hebben voor de te betalen loonheffing (= loonbelasting en premies volksverzekeringen) en de premies werknemersverzekeringen. Daarnaast kan de uitruil ook effect hebben op de eventuele loondoorbetaling bij ziekte of uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In deze brochure wordt u ook over deze effecten geïnformeerd. Expliciet wordt ingegaan op: uw keuzemogelijkheden in de à la carte-regeling; de mogelijke consequenties van uw keuzes voor de loonheffing, de werknemersverzekeringen en het pensioen; enkele rekenvoorbeelden van de à la carte-regeling in de praktijk. De brochure geeft u een handvat voor het gebruik van de à la carte-regeling in de praktijk aan de hand van een beschrijving van de doelen. Bij twijfel over de gevolgen van uw keuzes raden wij u aan om vooraf met uw werkgever te overleggen. In de brochure worden enkele voorbeelden gegeven. De consequenties die in deze voorbeelden worden genoemd hebben uitsluitend betrekking op de beschreven situatie. De gevolgen van het uitruilen van arbeidsvoorwaarden kunnen in uw specifieke situatie anders zijn.

6 6 De à la carte-regeling in uw CAO Als individuele werknemer kunt u met uw werkgever afspraken maken over het inzetten van bronnen en het kiezen van doelen. Hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden: eenmaal per kalenderjaar is er per werkgever één keuzemoment waarop iedere werknemer voor het komende kalenderjaar zijn keuzes kan maken; bij indiensttreding tijdens het jaar krijgt de werknemer op dat moment de mogelijkheid om keuzes te maken; de gemaakte keuzes zullen door de werkgever en werknemer schriftelijk worden vastgelegd; eenmaal gemaakte keuzes worden in het lopende kalenderjaar niet meer aangepast. Wat zijn de bronnen en doelen? In uw CAO is aangegeven welke arbeidsvoorwaarden u als bron kunt inzetten in de à la carte-regeling en welke doelen u kunt verwerven. Deze bronnen en doelen zijn: Definities van bronnen Voor de meeste bronnen uit de tabel is in uw CAO duidelijk omschreven wat het precies inhoudt. Voor de volledigheid treft u hieronder de definities van bronnen die niet in uw CAO zijn omschreven. Bovenwettelijke vakantiedagen: het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt berekend als het aantal vakantiedagen waarop een individuele werknemer recht heeft minus twintig wettelijke vakantiedagen (bij fulltime contract). Voor parttime werknemers geldt het aantal wettelijke vakantiedagen als vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. 13 e Maand/winstdeling: indien bij uw werkgever een vaste 13 e maand of winstdelingsregeling is afgesproken, kunt u deze inzetten in de à la carte-regeling. Aangezien deze arbeidsvoorwaarden niet in de CAO zijn afgesproken, geldt deze mogelijkheid alleen als op werkgeversniveau een aparte regeling is overeengekomen. Meer-uren bij deeltijdarbeid: werknemers die in deeltijd werken kunnen eventueel extra gewerkte uren inzetten als bron in de à la carte-regeling. Overzicht bronnen en doelen in de à la carte-regeling Bronnen Maximaal 5% van het bruto maandsalaris Maximaal 5 bovenwettelijke vakantiedagen Alle roostervrije tijd (dagen) Vakantietoeslag 13 e Maand/winstdeling (indien aanwezig) Meer-uren bij deeltijdarbeid Doelen Sparen voor langdurig verlof Kopen van max. 15 extra verlofdagen Extra pensioenopbouw Uit de tabel met bronnen blijkt dat er meerdere manieren zijn om de door u gekozen doelen te financieren : u gebruikt tijd, zoals uw roostervrije tijd (dagen) of bovenwettelijke vakantiedagen, als bron; u gebruikt geld, zoals bijvoorbeeld een deel van uw bruto maandsalaris of uw 13 e maand, als bron. U heeft zelf de keuze welke bronnen u inzet in de à la carte-regeling.

7 7 Hoe werkt het? U kunt dus geldbronnen gebruiken om tijddoelen te bereiken of tijdbronnen gebruiken om gelddoelen te verwerven. Hiervoor dient de waarde van een dag of uur als volgt te worden berekend: Dagwaarde = bruto maandsalaris x 12,96 + eventuele vaste 13 e maand* * en/of andere vaste betalingen, conform het Pensioenreglement 261 De uitkomst hiervan gedeeld door 7,6 uur geeft de uurwaarde. Overigens wordt de dagwaarde van een te sparen of aan te kopen dag berekend per 1 januari van het jaar waarin de dag aan het verloftegoed wordt toegevoegd dan wel wordt aangekocht. Mogelijke consequenties van uw keuzes Let u bij het maken van uw keuze goed op de mogelijke consequenties die deze keuze kan hebben. Het inzetten van tijd heeft andere gevolgen dan het inzetten van geld. In het algemeen geldt dat het inzetten van tijd geen effect heeft voor de betaling van loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de pensioenopbouw. Ook zal er geen gevolg zijn voor eventuele loondoorbetaling bij ziekte of uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Bij het inzetten van geld kunnen er echter wel gevolgen zijn voor de loonheffing en voor de werknemersverzekeringen. Het inzetten van geldbronnen leidt tot een lager bruto inkomen. Dit heeft in principe tot gevolg dat de grondslag waarover u pensioen opbouwt, wordt verlaagd. Er is echter een besluit van de Staatssecretaris van Financiën waarin is goedgekeurd dat de pensioengrondslag niet hoeft te worden verlaagd bij een à la carte-regeling. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De à la carte-regeling voldoet aan deze voorwaarden. Dit betekent dat de keuzes die u maakt uw pensioengrondslag niet zullen beïnvloeden. Hierna wordt in het kort per bron aangegeven wat de belangrijkste gevolgen zijn van het inzetten van de bron. Bruto maandsalaris Indien u een deel van uw bruto maandsalaris inzet heeft dit de volgende consequenties: u betaalt minder loonheffing; u betaalt minder premies werknemersverzekeringen, tenzij uw inkomen per jaar hoger is dan , (in 2004); bij ziekte wordt het lagere bruto loon doorbetaald; bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering die is gebaseerd op het lagere bruto loon, tenzij uw inkomen per jaar hoger is dan , (in 2004); uw overwerkvergoeding wordt gebaseerd op het lagere bruto loon; uw vakantietoeslag wordt gebaseerd op het lagere bruto loon; een vergoeding voor reisuren buiten de arbeidstijd op grond van de CAO wordt gebaseerd op het lagere bruto loon.

8 8 Vakantietoeslag/13 e maand/winstdeling Indien u uw vakantietoeslag inzet heeft dit de volgende gevolgen: u betaalt minder loonheffing; u betaalt minder premies werknemersverzekeringen, tenzij uw inkomen per jaar hoger is dan , (in 2004). Bovenwettelijke vakantiedagen/meer-uren/ roostervrije tijd (dagen) Het inzetten van deze bronnen leidt er slechts toe dat u op het moment van inzetten minder vrije tijd te besteden heeft.

9 9 Sparen voor langdurig betaald verlof Misschien wilt u na verloop van tijd gebruik maken van een langere periode verlof. Het opnemen van de normale vakantiedagen zal dan niet genoeg zijn. Via de à la carte-regeling kunt u sparen voor een langdurig verlof. Enkele jaren achtereen spaart u een aantal vrije dagen op die u dan ineens gebruikt om in een bepaald jaar met langdurig verlof te gaan. Regeling langdurig verlofsparen Via de à la carte-regeling heeft u de mogelijkheid om te sparen voor een langdurig betaald verlof van maximaal zes maanden. Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden: u kunt maximaal één maal in de vijf jaar gebruik maken van de mogelijkheid van langdurig verlof; u kunt per kalenderjaar maximaal tien procent van uw arbeidsuren sparen; de totale verlofspaartijd mag niet meer bedragen dan zes maanden; het inplannen en opnemen van langdurig verlof vindt in overleg met en na instemming van de werkgever plaats; tussen het inplannen van het verlof en het daadwerkelijk opnemen van het verlof dient een periode te liggen gelijk aan twee maal de op te nemen verlofperiode, met een minimum van een half jaar. Hoe werkt het sparen voor langdurig verlof? U kunt sparen voor langdurig verlof door de aangewezen bronnen in te zetten. U heeft zelf de keuze welke van de bronnen uit de à la carte-regeling u gebruikt voor het sparen voor het langdurig verlof. Bij de regeling is er sprake van het principe tijd voor tijd. Dit wil zeggen dat een dag gespaard op dit moment, recht geeft op een verlofdag in de toekomst. De waarde van de dag wordt omgezet in geld en dit geld wordt gestort op een door uw werkgever te openen, geblokkeerde verlofspaarrekening. Indien u geldbronnen wilt inzetten, dienen er eerst extra verlofdagen aangekocht te worden. Deze extra verlofdagen worden vervolgens aangewend voor het sparen voor langdurig verlof. De op deze wijze aangekochte en gespaarde verlofdagen dienen te worden meegerekend bij het bepalen van de maximale grens van 15 dagen per jaar die op grond van de à la carte-regeling mogen worden aangekocht. De dagwaarde van een te sparen of aan te kopen dag wordt bepaald per 1 januari van het jaar waarin de dag aan het verloftegoed wordt toegevoegd dan wel wordt aangekocht. Deze dagwaarde wordt berekend met behulp van de formule op pagina 7. Door gedurende een langere periode regelmatig geld te laten storten op de geblokkeerde verlofspaarrekening, spaart u als het ware voor verlofdagen in de toekomst. Op het moment van de opname van het verlof, valt het tegoed van de verlofspaarrekening toe

10 10 aan de werkgever. Vanuit dit tegoed wordt uw salaris op de normale wijze doorbetaald tijdens uw verlofperiode. De kaderregeling verlofsparen die de voorwaarden bevat voor verlofsparen, is in de CAO opgenomen. Ten behoeve van een goede uitvoering van deze kaderregeling verlofsparen hebben CAO-partijen ook een reglement vastgesteld voor de werkgever die een verlofspaarrekening gaat openen bij een financiële instelling. Het reglement is opgenomen in de toelichting op de CAO. Het combineren van langdurig betaald verlof met een periode van onbetaald verlof Op basis van de à la carte-regeling is het in overleg met uw werkgever mogelijk om een periode van betaald verlof te combineren met onbetaald verlof. Tijdens de periode van onbetaald verlof vindt geen loondoorbetaling plaats. In verband met de (overige) consequenties van het opnemen van onbetaald verlof, bijvoorbeeld verzekering bij ziekte, wordt aangeraden om u vooraf door de werkgever te laten informeren over deze consequenties. Indien de periode van onbetaald verlof langer duurt dan 18 maanden raden wij u aan om afwisselend kortere periodes van betaald en onbetaald verlof op te nemen. Voorbeeld: Sparen voor langdurig verlof Hans is 40 jaar, werkt fulltime, heeft een bruto salaris van 2.600, (plus vaste 13 e maand van 2.600, ) en is van plan om over 4 jaar een wereldreis van 5,5 maand te gaan maken. Hans heeft per jaar recht op 27 vakantiedagen en 11,5 roostervrije dagen. Per jaar heeft Hans dus recht op 38,5 vrije dagen. In de komende drie jaar denkt Hans gemiddeld 24 dagen per jaar op te nemen, zodat hij in de komende drie jaar 14,5 vrije dagen per jaar kan opsparen. In het jaar dat hij op wereldreis gaat, heeft Hans dus het volgende aantal vrije dagen: Gespaard gedurende drie jaar: 3 x 14,5 = 43,5 dagen Recht op vrije dagen in vierde jaar: 38,5 dagen Totaal aantal vrije dagen 82,0 dagen Als Hans 5,5 maand weg wil, kan hij via inlevering van een deel van zijn bruto salaris via de à la carte-regeling de resterende 39 dagen bijkopen en bijschrijven bij de reeds gespaarde vrije dagen. Om het allemaal draaglijk te maken, zal Hans, gedurende vier jaar, per jaar 9,75 dagen bijkopen. Een vrije dag kost Hans: 2.600, x 12, , Dagwaarde = = 139, Per jaar schrijft Hans dus 9,75 x 139,07 = 1.355,93 van zijn bruto salaris bij op de door de werkgever geopende verlofspaarrekening (dit is ook minder dan het maximum te sparen salaris van 5%). Over 12 maanden verdeeld, betekent dit dat hij 112,99 per maand minder bruto loon zal ontvangen gedurende de komende 4 jaar.

11 11 Consequenties van langdurig verlofsparen Omdat Hans bruto loon inlevert voor het aankopen en sparen van verlofdagen kunnen verschillende consequenties optreden zoals het hanteren van een lagere basis voor de loondoorbetaling bij ziekte of een uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en een lagere grondslag voor overwerkvergoeding, 13 e maand en vakantietoeslag. Tijdens de periode van betaald verlof zijn er voor Hans geen consequenties. Het loon wordt in deze periode uitbetaald alsof Hans gewoon aan het werk is. Het sparen voor langdurig verlof en het opnemen van het verlof heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw. Voorbeeld: Consequenties van het langdurig verlofsparen voor Hans Het nieuwe bruto salaris van Hans is nu 2.487,01 per maand. Aangezien Hans minder verdient dan het maximale premieinkomen voor de werknemersverzekeringen van , per jaar, leidt het inruilen van bruto loon voor Hans tot een verlaging van de te betalen premies werknemersverzekeringen. Tevens zal de inruil leiden tot een lagere loondoorbetaling bij ziekte en een lagere uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Hans betaalt minder loonheffing. De pensioengrondslag blijft voor Hans gelijk. De basis voor de vakantietoeslag, de 13 e maand, de vergoeding bij overwerk en eventueel de vergoeding van extra reisuren op basis van de CAO zal wel worden verlaagd. Samengevat zijn de gevolgen voor Hans als volgt: verlaging van de te betalen premies werknemersverzekeringen; minder loonheffing; lagere uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid; lagere loondoorbetaling bij ziekte; ongewijzigde pensioengrondslag; lagere vakantietoeslag; lagere 13 e maand; lagere overwerkvergoeding; lagere vergoeding van extra reisuren. Let op: Deze gevolgen gelden specifiek voor het voorbeeld over Hans. De gevolgen in uw eigen situatie zouden anders kunnen zijn.

12 12 Kopen van extra vrije dagen Stel u heeft dit jaar een verbouwing van uw huis gepland maar u wilt in de zomer ook graag op vakantie. Met het totaal aantal vakantie- en roostervrije dagen komt u niet uit. U heeft dit jaar dan ook behoefte aan extra vrije dagen. De à la carte-regeling geeft u de mogelijkheid om in dit geval extra vrije dagen te kopen van uw werkgever. U krijgt hierdoor als werknemer meer mogelijkheden om de combinatie tussen werk en privézaken beter op elkaar af te stemmen. Regeling kopen van extra verlofdagen In uw CAO is opgenomen dat u via de à la carteregeling de mogelijkheid heeft om extra vrije dagen te kopen. Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden gesteld: u kunt maximaal vijftien dagen per jaar bijkopen; u heeft per jaar één maal de mogelijkheid om, samen met uw werkgever, de keuze te maken voor het kopen van extra vrije dagen; u dient de gemaakte afspraken met uw werkgever schriftelijk vast te leggen. Hoe werkt het kopen van extra vrije dagen? Voor de aankoop van extra vrije dagen via de à la carteregeling staan alleen de financiële bronnen tot uw beschikking. Dit betekent dat u als bron kunt inzetten: maximaal vijf procent van uw bruto maandsalaris; uw vakantietoeslag; eventueel de 13 e maand of winstdelingsregeling. Bij deze regeling geldt dat de dagwaarde van een aan te kopen dag berekend wordt per 1 januari van het jaar waarin de dag door u wordt aangekocht. De waarde wordt wederom bepaald aan de hand van de dagwaardeformule zoals vermeld op pagina 7. De aan te kopen extra vrije dagen kunnen worden gefinancierd uit de bronnen van de à la carte-regeling. Dit betekent dat u aan het begin van het jaar met uw werkgever moet afspreken welke bronnen u inlevert om de extra vrije dagen mee te financieren. Op het moment dat u de vrije dagen opneemt, wordt uw salaris gewoon doorbetaald door uw werkgever. Er is bij deze regeling dan ook sprake van een uitruil tussen uw financiële arbeidsvoorwaarden en vrije tijd.

13 13 Voorbeeld: kopen van extra vakantiedagen Jan wil voor het jaar 2004 vijf extra vakantiedagen kopen (5 x 7,6 = 38 uren). Jan werkt fulltime (38 uur per week) en verdient momenteel bruto 2.000, per maand. Bij het bureau waar Jan werkt is geen regeling voor een vaste 13 e maand aanwezig. Hij wil de extra dagen in eerste instantie betalen uit zijn bruto salaris. Via de à la carte-regeling berekent Jan dat één vakantiedag van gemiddeld 7,6 uur hem het volgende kost: 2.000, x 12,96 + 0, Dagwaarde = = 99, De aankoop van vijf extra vakantiedagen kost Jan derhalve 5 x 99,31 = 496,55. Dit bedrag wordt ingehouden op zijn bruto maandsalaris. Over 12 maanden verdeeld, betekent dit dat hij 41,38 per maand minder bruto loon zal ontvangen. Aangezien op het bruto salaris van Jan per maand 41,38 wordt ingehouden voor de aankoop van de extra vakantiedagen, daalt het bruto salaris van Jan naar 1.958,62 per maand. Consequenties van het kopen van extra vakantiedagen De aankoop van extra vrije dagen vanuit het bruto salaris kan, net als in het voorbeeld van Hans, tot gevolg hebben dat een lagere basis voor loondoorbetaling bij ziekte of uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid wordt gehanteerd. Tevens kan er een lagere grondslag voor overwerkvergoeding en vakantietoeslag moeten worden toegepast. Voor het pensioen heeft de keuze geen gevolgen. Voorbeeld: Consequenties van het kopen van extra vrije dagen voor Jan Met zijn inkomen valt Jan onder het maximum premiedagloon voor de sociale verzekeringen. Dit betekent dat Jan door het lagere bruto loon minder premies werknemersverzekeringen betaalt. Bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zal Jan een lagere uitkering ontvangen op basis van het lagere bruto loon en de loondoorbetaling bij ziekte is ook gebaseerd op het lagere bruto loon. Jan betaalt ook minder loonheffing. De vakantietoeslag, een eventuele overwerkvergoeding en vergoeding voor extra reisuren op basis van de CAO zullen worden gebaseerd op het lagere bruto loon. Samengevat zijn de gevolgen voor Jan als volgt: Jan betaalt minder premies werknemersverzekeringen; Jan betaalt minder loonheffing; bij ziekte krijgt Jan een lagere loondoorbetaling; bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid krijgt Jan een lagere uitkering; de vakantietoeslag wordt verlaagd; de overwerkvergoeding is lager; een vergoeding voor extra reisuren is lager; er zijn geen gevolgen voor de pensioengrondslag; indien Jan een 13 e maand zou hebben, zou deze worden gebaseerd op het lagere bruto salaris. Let op: Deze gevolgen gelden specifiek voor het voorbeeld over Jan. De gevolgen in uw eigen situatie kunnen anders zijn.

14 14 Sparen voor extra pensioenopbouw Als werknemer in de architectenbranche bent u reeds deelnemer in het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (PFA). Deze regeling garandeert u een basispensioen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Als u behoefte heeft aan extra inkomen vanaf het moment dat u met pensioen gaat, bestaat er een regeling aanvullend pensioensparen in de à la carteregeling. U kunt dit extra inkomen afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. Het extra bedrag kan binnen de fiscale grenzen worden gebruikt voor een hogere pensioenuitkering, de opvulling van een eventueel pensioengat of een vervroegde pensioendatum. U kunt uw persoonlijke fiscale maximum laten uitrekenen door uw werkgever of via de servicedesk van uw pensioenfonds (telefoon ). Hoe werkt de aanvulling op de pensioenregeling? Vanuit de bronnen in de à la carte-regeling kunt u extra geld inleggen in het pensioenfonds. De bruto waarde van de bronnen wordt dan gebruikt voor de pensioenregeling. U bepaalt zelf een bedrag dat u jaarlijks extra in het pensioenfonds wilt inleggen. U kunt ieder jaar per 1 januari uw inleg wijzigen of kiezen om een of meerdere jaren niet te sparen. Met uw inleg bouwt u een saldo op, dat u te zijner tijd omzet in een pensioenuitkering. Regeling sparen voor extra pensioenopbouw Als werknemer heeft u het recht om vanuit de bronnen in de à la carte-regeling te sparen voor een aanvullend pensioen bij het PFA. Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden gesteld: alleen werknemers jonger dan 60 jaar kunnen aan deze regeling meedoen; u kunt alleen aan de regeling meedoen zolang u werkt bij een werkgever die is aangesloten bij het PFA; de inleg van een werknemer is aan een fiscaal maximum gebonden, maar bedraagt minimaal 45, per maand. Is het fiscaal maximum lager dan kan een lager bedrag per maand worden gespaard.

15 15 Voorbeeld: Aanvullend pensioensparen Iris wil nu alvast sparen om later eerder met pensioen te kunnen gaan. Zij maakt hiervoor gebruik van de regeling Aanvullend Pensioensparen in de à la carte-regeling. Iris werkt 40 uur per week en heeft een brutosalaris van 2.800, per maand, gebaseerd op een 38-urige werkweek. Iris heeft dus recht op 11,5 roostervrije dagen per jaar. Daarnaast heeft zij recht op een vaste 13 e maand. Iris wil de extra inleg in het pensioenfonds financieren door middel van het inleveren van acht van haar roostervrije dagen. Via de à la carte-regeling berekent Iris dat één roostervrije dag van 7,6 uur voor haar de volgende waarde heeft: Voorbeeld: Consequenties van aanvullend pensioensparen voor Iris Aangezien Iris haar roostervrije dagen gebruikt voor de aanvullende pensioenuitkering verandert er niets in haar bruto salaris. Dit betekent dat de ruil geen gevolgen heeft voor de betaling van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Ook zijn er geen gevolgen voor eventuele loondoorbetaling bij ziekte of uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid of andere loongerelateerde elementen zoals de vakantietoeslag, 13 e maand, vergoeding bij overwerk en de vergoeding van extra reisuren. Let op: Deze gevolgen gelden alleen voor het voorbeeld over Iris. In uw eigen situatie zouden de gevolgen anders kunnen zijn , x 12, , Dagwaarde = = 149, In totaal wil Iris dit jaar 8 x 149,76 = 1.198,08 extra inleggen in het pensioenfonds. Dit is meer dan de minimale inleg van 540, op jaarbasis ( 45, per maand). Door deze inleg kan Iris eerder genieten van haar pensioen. Consequenties van aanvullend pensioensparen Het sparen voor extra pensioen door middel van de inzet van tijdbronnen heeft geen nadelige gevolgen. Het inzetten van geldbronnen heeft alleen gevolgen voor het berekenen van de grondslag voor een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor het berekenen van de werkloosheidsuitkering en de loondoorbetaling bij ziekte heeft het inzetten van geldbronnen voor extra pensioen geen gevolgen. Meer informatie? U kunt de brochure Aanvullend Pensioensparen Architectenbureaus, het ontwerp voor een financieel zekere toekomst aanvragen bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, telefoon: of u kunt kijken op de website: Tevens kunt u hier terecht voor meer informatie over pensioenen en rekenvoorbeelden.

16 16 Uitbreidingsmogelijkheden Minimumregeling in uw CAO In de CAO is sprake van een minimumregeling. Het is mogelijk om het aantal doelen in de à la carte-regeling verder uit te breiden. Indien hier behoefte aan is, kan op werkgeversniveau een verzoek worden ingediend door de ondernemingsraad (OR), de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of, indien niet aanwezig, de meerderheid van het personeel. Mogelijke doelen De à la carte-regeling kan worden uitgebreid met verschillende doelen. In veel gevallen kan bij de uitbreiding van de à la carte-regeling worden aangesloten bij bestaande wettelijke en fiscale regelingen. Door aan te sluiten bij de bestaande fiscale regelingen, profiteert u optimaal van de fiscale mogelijkheden bij het uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Mogelijke doelen zijn: PC-privé plan; fietsenplan. Hieronder worden deze mogelijke regelingen kort besproken. PC-privé plan Via de à la carte-regeling kan de werknemer bronnen gebruiken voor de aanschaf van een PC. Het voordeel van deze regeling is dat de werknemer een bruto loonbestanddeel kan omzetten in een netto vergoeding voor de computer. Over het deel van het bruto loon waarvan wordt afgezien in ruil voor een netto vergoeding voor een computer hoeven geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen. Dit levert voor u een bruto-netto voordeel op, maar heeft overigens wel dezelfde gevolgen als genoemd onder het kopje Brutomaandsalaris op pagina 7. Op grond van de wettelijke PC-privé regeling mag elke drie jaar een PC via deze regeling worden aangeschaft voor een maximaal bedrag van 1.415, (in 2004). Als voorwaarde wordt wel gesteld dat u de PC zakelijk gebruikt. Fietsenplan Via de à la carte-regeling kunt u als werknemer de beschikbare bronnen gebruiken voor de aanschaf van een fiets. Het aanschaffen van de fiets via de à la carte-regeling heeft tot voordeel dat u geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen hoeft te betalen over het bedrag dat u inzet. Indien u de fiets in eigendom krijgt dienen echter wel loonheffing en premies werknemersverzekeringen te worden betaald over een bedrag van 68,. In dit geval wordt de belastbare waarde van de fiets met een maximale catalogusprijs van 749, forfaitair gesteld op 68,. In plaats van loonheffing en premies werknemersverzekeringen te betalen over 749, betaalt u dus slechts loonheffing en premies werknemersverzekeringen over 68,.

17 17 Via de wettelijke regeling mag slechts één maal in de drie jaar een fiets worden aangeschaft via de fiscaal voordelige regeling. Verder geldt dat de fiets mede moet worden gebruikt voor het woon-werkverkeer. Het bedrag dat kan worden ingezet voor de aanschaf van de fiets is gebonden aan een maximumbedrag van 749, (in 2004). Wat zijn de mogelijkheden? Samen dienen de werkgever en u (of de OR, PVT of meerderheid personeel) de mogelijkheden te onderzoeken en te kijken welke doelen eventueel verder in aanmerking komen voor uitruil en in welke mate dit kan geschieden.

18 18 Meer informatie? Als u na het lezen van de brochure nog vragen heeft over de à la carte-regeling kunt u contact opnemen met: Adviescommissie Personeelszaken Architectenbureaus Mevr. mr S.D. Molendijk-Verbeek Keizersgracht EE Amsterdam Tel.: FNV Bondgenoten Drs W.J. Boot Postbus GE Utrecht Tel.: De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening Mevr. mr drs S.J.E. de Zwart Postbus AK Culemborg Tel.: CNV Dienstenbond Drs H.M. Gerding Postbus KC Hoofddorp Tel.: Bond van Nederlandse Architecten (BNA) Postbus GP Amsterdam Tel.:

19

20 Dit is een uitgave van de A D V I E S C O M M I S S I E P ERSONEELSZAKEN A RCHITECTENBUREAUS Secretariaat: Keizersgracht 321, 1016 EE Amsterdam Telefoon Postrekening t.n.v. APA Hoewel bij de samenstelling van deze brochure grote zorgvuldigheid is betracht, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in deze brochure. Daarnaast is het mogelijk dat door ontwikkeling van wetgeving bepaalde informatie uit deze brochure verouderd dan wel niet langer juist kan zijn. Amsterdam, januari 2004

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT Erratum Onderaan bladzij 12 ontbreekt de zin: Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het onbetaald verlof geen invloed op de hoogte en duur van uw WW-uitkering. ONBETAALD VERLOF EN UW

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers 2 Inhoud Inleiding 4 Vakantieverlof 5 Verlofbudget 5 Vitaliteitbudget 6 Keuzes 7 Overgangs-

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 9 De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen in dit hoofdstuk

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE BEPALINGEN...5 3. INLEG TIJDSPAARREKENING...6 4. VERLOF...8 5. UITKERINGEN... 9 6. BEËINDIGING

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB April 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 WORDT HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB November 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 IS HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Ouder worden, minder werken. Extra verlof voor werknemers vanaf 55 jaar in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Ouder worden, minder werken. Extra verlof voor werknemers vanaf 55 jaar in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Ouder worden, minder werken Extra verlof voor werknemers vanaf 55 jaar in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 1 Inhoud Extra verlofdagen...3 Hoeveel dagen krijgt u?...3 Waar hebt u recht op als

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden HEINEKEN à la Carte Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden Spelregels Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wanneer? Bronnen en doelen Begrenzing Waardebepaling Tussentijdse

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Glastuinbouw Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl VANAF 62 JAAR MINDER WERKEN? Minder werken, met behoud van 90% van uw laatst verdiende

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten?

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder of later met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Kantoor Rotterdam. Stichting Raad van Overleg in de Metalektro Postbus AK Leidschendam. Geachte heer,

Kantoor Rotterdam. Stichting Raad van Overleg in de Metalektro Postbus AK Leidschendam. Geachte heer, Kantoor Rotterdam > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro Postbus 407 2260 AK Leidschendam Datum 27 september 2016 Uw kenmerk

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen omzetten

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder of later met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan Universiteit Leiden 0106 BB/BV/HRM

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college i.a.a. uitvoeringsorganisaties Wsw Informatiecentrum tel. CvA (070) 373 8021 Onderwerp Wijziging modelregeling

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Hovenierssector Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl WAT IS DE SENIORENREGELING? Vier dagen werken in plaats van vijf, zonder er financieel

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder:

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting Scholengroep Spinoza LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR 5-4-2006) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt SENIOREN REGELING in de Hovenierssector Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl wat is de seniorenregeling? Vier dagen werken in plaats van vijf, zonder er financieel veel op achteruit

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie