Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)"

Transcriptie

1 Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer: en/of Polisnummer levensloopverzekering: Opnemen levenslooptegoed Hierbij machtig ik mijn werkgever om een verzoek in te dienen bij bovengenoemde levensloopinstelling om en/of per maand per (datum) van het bovengenoemde rekening- of polisnummer ter beschikking te stellen aan mijn werkgever ter financiering van: Onbetaald verlof een maandelijkse uitkering tijdens mijn verlofperiode van. maand. jaar tot en met.maand.jaar ten bedrage van. per maand, onder inhouding van de eventueel verschuldigde loonheffing, inkomensafhankelijke ziektekostenbijdrage, pensioenpremies en ziektekostenpremies aan IZA Zorgverzekeraar N.V. Afkoop bij ontslag een éénmalige uitkering in verband met mijn ontslag onder inhouding van de eventueel verschuldigde loonheffing, inkomensafhankelijke ziektekostenbijdrage, pensioenpremies en ziektekostenpremies aan IZA Zorgverzekeraar N.V. Pensioen een aanspraak ingevolge artikel van het Pensioenreglement 8 van de Stichting Pensioenfonds ABP, voor zover de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 niet worden overschreden. Datum: Naam: Handtekening: 8 Artikel 16.6 van het Pensioenreglement betreft het ABP extra pensioen. Het ABP sluit met de deelnemer een overeenkomst ter verhoging van de aanspraak ouderdomspensioen.

2 Formulier 3: Verzoek onbetaald verlof (artikel 6:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Verzoek onbetaald verlof (geheel of gedeeltelijk) Hierbij verzoek ik volledig verlof in de periode van. maand.. jaar tot maand..jaar. Hierbij verzoek ik gedeeltelijk verlof van.. uur per week in de periode van.. maand.. jaar tot.. maand.. jaar. Mijn verzoek ten aanzien van onbetaald verlof betreft een periode van drie jaar direct voorafgaand aan mijn pensioen. Datum: Naam: Handtekening:

3 Formulier 2: Wijziging of beëindigen deelname aan de levensloopregeling (artikel 6a:5 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Wijzigingen 1 Ik meld dat vanaf. op mijn salaris éénmalig in de maand een bedrag wordt ingehouden van... gedurende de periode.tot en met.op mijn salaris maandelijks een bedrag wordt ingehouden van van de levensloopbijdrage een bedrag wordt ingehouden van op mijn vakantie-uitkering een bedrag wordt ingehouden van op mijn eindejaarsuitkering een bedrag wordt ingehouden van. uit de vergoeding op grond van de verkoop van vakantie-uren 2 een bedrag wordt ingehouden van uit het verloftegoed 3, opgebouwd via een verlofspaarregeling, een bedrag wordt ingehouden van. mijn deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling wordt stopgezet 4 per. Datum: Naam: Handtekening: 1 De ambtenaar kan eenmaal per jaar op een door het college aangewezen wijze en tijdstip de hoogte van de inleg wijzigen. (artikel 6a:5 lid 2 CAR/UWO) 2 Verkoop van vakantie-uren op grond van artikel 4a:1 CAR/UWO. 3 Het opgebouwde verloftegoed van artikel 4.3 CAR/UWO zoals dat luidde voor 1 april 2006 kan alleen worden ingezet indien het college samen met de ambtenaar tot het besluit is gekomen dat het verloftegoed wordt omgezet in een geldbedrag. 4 Het college beëindigt na melding van de ambtenaar de deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling uiterlijk met ingang van de tweede kalendermaand na ontvangst van deze melding. (artikel 6a:8 lid 1CAR/UWO)

4 Ik heb geen aanspraken op grond van een levensloopregeling bij één of meerdere vorige inhoudingsplichtigen. Ik heb aanspraken op grond van een levensloopregeling bij een of meerdere vorige inhoudingsplichtigen. Ik overleg een schriftelijke verklaring over de hoogte van mijn levenslooprekening/verzekering aan mijn werkgever. Ik verklaar: - bekend te zijn met de inhoud van de gemeentelijke levensloopregeling; - dat de bovengenoemde levensloopinstelling(en) aan het begin van het kalenderjaar informatie zal verstrekken over de hoogte van het levenslooptegoed; - dat in het kalenderjaar waarin ik levenslooptegoed opbouw ik niet gelijktijdig spaar ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de loonbelasting Datum: Naam: Handtekening:

5 Formulier 1: Melding deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling (artikel 6a:3 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Gegevens levensloopinstelling Naam instelling: Adres: Postcode en Plaats: Telefoonnummer: Hoogte inleg Ik meld 1 dat vanaf: op mijn salaris maandelijks een bedrag wordt ingehouden van van de levensloopbijdrage een bedrag wordt ingehouden van. op mijn vakantie-uitkering een bedrag wordt ingehouden van op mijn eindejaarsuitkering een bedrag wordt ingehouden van. uit de vergoeding op grond van de verkoop van vakantie-uren 2 een bedrag wordt ingehouden van uit het verloftegoed 3 opgebouwd via verlofspaarregeling een bedrag wordt ingehouden van Ik meld dat van het/de hierboven genoemde bedrag(en) over te maken naar levenslooprekening met nummer. over te maken t.g.v. levensloopverzekering met (polis)nummer. Verklaring levenslooptegoeden elders 1 Het college verwerkt de melding voor deelname aan de levensloopregeling uiterlijk met ingang van de derde kalendermaand na aanmelding. (artikel 6a:3 lid 2 CAR/UWO) 2 Verkoop van vakantie-uren op grond van artikel 4a:1 CAR/UWO 3 Het opgebouwde verloftegoed van artikel 4.3 CAR/UWO zoals dat luidde voor 1 april 2006 kan alleen worden ingezet indien het college samen met de ambtenaar tot het besluit is gekomen dat het verloftegoed wordt omgezet in een geldbedrag.

6 Ga je met zwangerschaps- en bevallingsverlof dan eindigt het onbetaalde verlof altijd op de eerste dag van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Beëindigen verlof Als jij en het college er mee instemmen, kan het verlof tussentijds ingetrokken worden. Arbeid verrichten tijdens onbetaald verlof Het is niet toegestaan om betaalde arbeid te verrichten als je onbetaald verlof geniet. Doe je dit wel dan kan het college het verlof intrekken.

7 Voorbeeld: Een medewerker die in juli verdiende, mag in augustus 2007 niet meer dan aan levenslooptegoed opnemen voor de financiering van 1 maand onbetaald verlof. Er moet daarbij rekening gehouden worden met een eventuele loondoorbetaling door de werkgever. Krijgt de medewerker bijvoorbeeld 500 doorbetaald, dan mag maximaal 2000 van het levenslooptegoed opgenomen worden. Levensloopkorting van de belastingdienst. Tijdens de opname van het tegoed heb je recht op de een bijdrage van de belastingdienst de zogenaamde levensloopkorting. Je kunt dit ontvangen mits het tegoed wordt aangewend voor het financieren van een periode van onbetaald verlof. De levensloopkorting wordt jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst en geldt per gespaard jaar. De werkgever die inhoudingsplichtige is ten aanzien van het levenslooptegoed houdt bij de inhouding van loonheffing rekening met deze korting. Dit is een netto bedrag, vergelijkbaar met andere heffingskortingen. De korting geldt niet bij afkoop of het omzetten van het tegoed in pensioenaanspraken. De korting is bovendien nooit hoger dan het bedrag dat wordt opgenomen van het levenslooptegoed. Het is dus verstandig om als je een levenslooptegoed hebt en vindt dat dit voldoende is voor een periode van verlof in de toekomst, toch ieder jaar tenminste 1 aan levenslooptegoed toe te voegen. Op deze wijze stelt je de levensloopkorting veilig op het moment dat je het verlof opneemt. De levensloopkorting moet je zelf aanvragen bij de belastingdienst en wordt rechtstreeks door de belastingdienst aan je uitbetaald. Uiteraard moet je wel rekening houden met het maximum spaarbedrag (zie hierboven). Pensioenopbouw tijdens het levensloopverlof. - Als de levensloopuitkering tijdens het eerste jaar van het onbetaalde verlof 70% of meer is van het laatste pensioengevend salaris (x de deeltijdfactor) bouw je evenveel pensioen op als van te voren. - Als de levensloopuitkering tijdens het eerste jaar van het onbetaalde verlof lager is dan 70% van het laatste pensioengevend salaris dan bouw je minder pensioen op. De pensioenopbouw wordt dan bepaald door de hoogte van de levensloopuitkering en het pensioengevend salaris x de deeltijdfactor. Het ABP bepaalt deze pensioenopbouw. In het tweede jaar van het levensloopverlof kan je zelf kiezen of je het pensioen op blijft bouwen. Dit moet je zelf regelen via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). In het geval dat je niet kiest voor pensioenopbouw dan betekent dit een breuk in de pensioenopbouw. Kies je wel voor pensioenopbouw dan bepaalt het ABP, evenals in het eerste jaar, de pensioenopbouw. Premiebetaling voor de opbouw van het pensioen. In artikel 6:10 van de CARH staat hoe de betaling van de pensioenpremies en de afdracht hiervan gebeurt tijdens het levensloopverlof. - gedurende een periode van verlof van drie maanden of korter levensloopverlof wordt de doorsneepremie als vanouds betaald. De werkgever betaalt het werkgeversdeel, jijzelf betaalt het werknemersdeel. - Bij een periode van langer dan drie maanden, betaal je over de gehele periode, dus ook over de eerste drie maanden, zowel de werknemers- als de werkgeverspremies. Tot het eerste jaar zorgt de werkgever voor de afdracht van de premies die bij de uitbetaling van de het levenslooptegoed worden verrekend. - In het tweede jaar van het verlof geef je zelf aan of je de premie wilt doorbetalen. Kies je hiervoor dan zorg je zelf voor de betaling aan het ABP. Onvoorziene omstandigheden tijdens de opname van het verlof. Tijdens de opname van het verlof kunnen onvoorziene omstandigheden optreden. Het volgende is geregeld: Als je ziek wordt tijdens het opnemen van het verlof geldt het volgende: - Heb je volledig onbezoldigd verlof dan loopt het verlof in beginsel gewoon door; - Heb je gedeeltelijk onbezoldigd verlof en werk je voor de overige uren dan eindigt het verlof vanaf de 15 e dag van ziekte.

8 Deelname kan maar eenmaal per jaar beëindigd worden. Daarna is deelname pas weer mogelijk in een volgende jaar. De deelname eindigt van rechtswege: - Bij het overlijden van de deelnemer. Wat er bij overlijden met het levenslooptegoed gebeurt, is afhankelijk van de voorwaarden die de levensloopinstelling waarbij je gaat sparen hanteert. - Bij het einde van de dienstbetrekking. Het levenslooptegoed kan afgekocht worden of mee genomen worden naar de nieuwe werkgever. - De dag voordat je 65 jaar wordt. Op het moment dat je met pensioen gaat en nog een levenslooptegoed hebt zijn er twee mogelijkheden. o Het tegoed kan contant worden opgenomen onder inhouding van loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage (als loon uit vroegere dienstbetrekking). o het tegoed kan worden omgezet in ouderdomsaanspraken, mits er nog fiscale ruimte is. Opname levenslooptegoed en verlof. Als je langer dan een jaar in dienst bent van de gemeente Houten en je vindt dat je voldoende gespaard hebt kan je schriftelijk een verzoek doen aan het college voor een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof. Het volgende geldt het opnemen van het verlof: - Het verzoek moet drie maanden voor de gewenste ingangsdatum van het verlof ingediend zijn; - De duur van het verlof is tenminste één maand maximaal 18 maanden; - Maximaal kan één periode van 18 maanden verlof in 5 jaar worden aangevraagd; - Maximaal kan één periode verlof per jaar worden aangevraagd. Geen recht op opname van het verlof. Er bestaat wettelijk geen recht op de opname van verlof. Het verlof kan alleen bij zwaarwegend dienstbelang geweigerd worden. Gelijktijdig met je verzoek voor een periode verlof moet je een verzoek indienen bij de instelling waar de levenslooprekening is afgesloten, voor opname van het levenslooptegoed. Verlofmogelijkheden voor het inzetten van een tegemoetkoming uit het levenslooptegoed. Op grond van de Wet Arbeid en Zorg en/of CARH kun je levensloopverlof gebruiken voor: - Ouderschapsverlof* - calamiteiten- en ander kort verzuimverlof* - kort- en langdurend zorgverlof* *of deze verlofvormen worden toegekend, wordt beoordeeld op grond van de Wet Arbeid en Zorg en CARH - (gedeeltelijk) onbetaald verlof. Het college beslist hierover. Dit verlof wordt voor ten hoogste een jaar verleend. - onbetaald verlof voor ten hoogste drie jaren voorafgaande aan de pensionering. De aanvraagprocedure hiervoor is gelijk aan hetgeen vermeld is onder opname levenslooptegoed en verlof, met dien verstande dat verlofperiode maximaal 3 jaar duurt. Mogelijkheid het opgebouwde levenslooptegoed om te zetten in pensioenaanspraken. Het is mogelijk om het opgebouwde levenslooptegoed om te zetten in pensioenaanspraken, mits binnen de fiscale grenzen wordt gebleven. De omzetting mag bijvoorbeeld niet leiden tot een ouderdomspensioen dat hoger is dan 100% van het pensioengevende loon, dat geldt op het tijdstip waarop het ouderdomspensioen ingaat. Tegemoetkoming uit het levenslooptegoed tijdens het onbetaalde verlof. In de verlofperiode ontvang je een tegemoetkoming uit het levenslooptegoed. Je regelt zelf, met de instelling waar gespaard is, hoeveel je wilt ontvangen tijdens het verlof. De instelling maakt vervolgens het afgesproken bedrag over aan de gemeente Houten. De gemeente Houten betaalt maandelijks het bedrag uit en houdt hierbij rekening met de wettelijke inhoudingen. Het op te nemen levenslooptegoed mag niet meer bedragen dan het loon dat je direct voorafgaande aan de verlofperiode ontving.

9 wat te doen als je ook elders nog een functie hebt. de opbouw van het levenslooptegoed, welke bronnen zijn te gebruiken voor het spaartegoed; beëindiging van de levensloopregeling; de opname van het levenslooptegoed; onvoorziene omstandigheden als bv. ziekte. De levensloopbijdrage van de gemeente. Gemeenten betalen jaarlijks in de maand december een levensloopbijdrage uit. Als je geboren bent na 31 december 1949, of geboren voor 1950 én niet voldoet aan de voorwaarden voor een FPUuitkering, heb je recht op een levensloopbijdrage, ongeacht of je deelneemt aan de levensloopregeling of niet. De levensloopbijdrage bedraagt 1,5% van het maandsalaris, wordt maandelijks gereserveerd en in de maand december tegelijk met het salaris uitbetaald. De bijdrage is bij een volledige betrekking minimaal 400,00 per jaar. De procedure: hoe deel te nemen aan de levensloopregeling. Als je wilt deelnemen aan de levensloopregeling meld je dit bij het college, t.a.v. de afdeling Personeel en Organisatie. Je kunt je één keer per jaar aanmelden voor de levensloopregeling. De aanmelding kan via het bijgaande formulier. Je moet zelf zorgen voor een rekening waarop de spaarbedragen gestort worden. Dit kan via een bank of een verzekeringsinstelling. Er zijn geen collectieve contracten gesloten. Voorwaarden voor deelname. Gelijktijdig met de aanmelding moeten er een aantal zaken worden doorgegeven via aanmeldingsformulier. Door dit formulier in te vullen geef je aan: - of je een levenslooptegoed hebt opgebouwd bij één of meer vroegere werkgevers en je stemt er mee in dat de levensloopinstelling (de bank of verzekering waar je de rekening hebt geopend) aan de gemeente Houten informatie verstrekt over de omvang van het levenslooptegoed. Hierdoor is het voor de gemeente Houten mogelijk om te controleren dat het gespaarde tegoed van de levenslooprekening niet hoger wordt dan 210%. - dat je in het betreffende kalenderjaar geen gebruik maakt van de spaarloonregeling. Wat te doen als je elders een tweede betaalde functie hebt. Heb je naast je baan bij de gemeente Houten nog ergens anders een betaalde functie dan kan je bij beide werkgevers sparen. De gemeente Houten hoeft hier niet van op de hoogte te zijn. Je spaart immers bij beide werkgevers tot maximaal 210% van elk bruto jaarsalaris per functie. Beide werkgevers houden in de gaten dat het maximum niet wordt overschreden. De opbouw van het levenslooptegoed. Op het aanmeldingsformulier geef je aan welk bedrag je jaarlijks wilt sparen. Dit bedrag moet binnen de fiscale kaders blijven (zie hierboven). Het bedrag kan je één keer per jaar wijzigen. De gemeente Houten zorgt er voor dat het bedrag dat jij aangeeft wordt overgemaakt op de betreffende levenslooprekening. Dit kan maandelijks maar ook één keer per jaar gebeuren, afhankelijk van wat jij wilt. Welke bronnen zijn te gebruiken voor het spaartegoed. 1. Het salaris. 2. De vakantietoelage. 3. De eindejaarsuitkering. 4. Verkoop van vakantie-uren. Op grond van de CAR/UWO is het mogelijk vakantie-uren te verkopen. Bij een volledige betrekking zijn dit maximaal 72 uur, bij een deeltijd geldt dit naar rato. Echter bij een volledige betrekking moeten jaarlijks minimaal 144 uren overblijven voor verlof. Zie hiervoor ook verkoop verlofuren op intranet. 5. Het budget decentrale gelden. Beëindiging deelname levensloopregeling. Als je de deelname aan de levensloopregeling wilt stoppen dan moet dit schriftelijk gemeld worden bij het college. Dit kan door het invullen van een mutatieformulier van de salarisadministratie. De deelname zal uiterlijk twee maanden na ontvangst van de melding gestopt worden.

10 Gemeentelijke levensloopregeling Sinds 2006 is er een levensloopregeling voor alle werkenden in Nederland. In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor het personeel van de gemeente Houten (CARH) is in hoofdstuk 6a de gemeentelijke levensloopregeling opgenomen. In hoofdstuk 6 worden de kaders van de verlofopname voor onbetaald verlof en verlof via de levensloopregeling geregeld. Let op. De onderstaande informatie is niet van toepassing als je bijvoorbeeld vrijwilliger bij de brandweer of buitengewoon ambtenaar voor de burgerlijke stand bent. De levensloopregeling maakt deel uit van de CARH en die is niet op jullie van toepassing. Samenloop levensloopregeling en spaarloonregeling is niet mogelijk. Het niet mogelijk om gelijktijdig gebruik te maken van de levensloopregeling en de spaarloonregeling. Wil je overstappen van de spaarloonregeling naar de levensloopregeling dan kan dit alleen per 1 januari van een nieuw jaar. Omdat zowel het sparen voor de levensloopregeling als de spaarloonregeling via het salaris wordt geregeld is het goed om bij het overstappen de uiterste inleverdatum van mutaties voor de salarissen voor januari in de gaten te houden. Levensloopregeling algemeen. Het doel van de levensloopregeling. Door de levensloopregeling is het mogelijk om (een gedeelte) van je loon te sparen op een bankrekening of onder te brengen bij een verzekeringsinstelling. Het saldo van deze levenslooprekening kan alleen gebruikt worden om een periode van onbetaald verlof mee te financieren. Dit verlof kan ook worden opgenomen voorafgaand aan het pensioen, zodat je eerder met pensioen kunt gaan. De fiscale aspecten. De (fiscale) kaders van de levensloopregeling zijn aangegeven in de Wet op de Loonbelasting en de Wet Arbeid en Zorg: Maximum te sparen bedrag ingevolge de levensloopregeling. In de regeling is opgenomen dat tot een maximaal percentage van het brutoloon gespaard mag worden. Dit is afhankelijk van je leeftijd op 31 december 2005: Als je op 31 december 2005 jonger was dan 51 jaar mag je voor de levensloopregeling maximaal het volgende sparen: 12% per jaar van het bruto jaarloon. Het totaal gespaarde bedrag mag nooit meer zijn dan maximaal 210% van het bruto jaarloon; indien de 210%-grens bijna, maar nog niet is bereikt op 1 januari van een jaar, dan mag je in dat jaar toch maximaal 12% van het bruto jaarloon sparen. Was je op 31 december 2005, 51 jaar of ouder dan geldt het maximum van 12% per jaar niet. Je mag dan jaarlijks meer sparen. Je kunt nooit meer sparen dan je bruto maandloon en ook voor deze groep geldt dat in totaal niet meer gespaard mag worden dan 210% van het bruto jaarloon. Voorbeeld van de 210% grens: Medewerker A heeft een volledige aanstelling en een bruto jaarloon van Op 1 januari van jaar x bedraagt zijn levenslooptegoed Dit is 200% van het bruto jaarloon. De medewerker mag in jaar x toch 12% van het bruto jaarloon sparen. Ook als daarmee in dat jaar de 210%-grens wordt overschreden. In het jaar daarop volgend mogen geen stortingen plaatsvinden. Dit mag pas weer wanneer het tegoed per 1 januari van een jaar onder de 210%-grens is gekomen. De levensloopregeling in de CARH. In de CARH wordt het volgende geregeld met betrekking tot de levensloopregeling: levensloopbijdrage de procedure: hoe deel te nemen aan de levensloopregeling; de voorwaarden voor deelname aan de levensloopregeling;

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Achternaam:. Voorletters:.. Geboortedatum: Sofi-nummer:...Telefoon werk:.

AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Achternaam:. Voorletters:.. Geboortedatum: Sofi-nummer:...Telefoon werk:. Bijlage 1 AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES A. In te vullen door de deelnemer 1. de heer mevrouw 1 2. Ik verzoek om in het kalenderjaar op mijn salaris en toelagen 2

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 47a van het Besluit algemene rechtspositie politie; Besluit

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 47a van het Besluit algemene rechtspositie politie; Besluit Versie 2012-07-05 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van, nr., tot vaststelling van een regeling met betrekking tot levensloop in verband met de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 3704 27 juni 2016 Levensloopregeling provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 september 2015, kenmerk 5.1/2015001816, team

Nadere informatie

Deel 3: overgangsrecht

Deel 3: overgangsrecht Deel 3: overgangsrecht Voorwoord De SAW wijzigt regelmatig. Bij deze veranderingen wordt incidenteel afgesproken dat groepen ambtenaren het recht op oude afspraken houden. Dit overgangsrecht is gebundeld

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging CAP en vaststelling Levensloopregeling provincies Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op de in het Sectoroverleg Provinciale

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 31 oktober

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 21 februari

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 022 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e KENMERK: CVB 2006/1657 LEVENSLOOPREGELING TU/e Pre-ambule Het College van Bestuur heeft op (datum) overeenstemming bereikt met werknemersorganisaties over een Levensloopregeling voor de TU/e. Hiermee is

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder:

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting Scholengroep Spinoza LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR 5-4-2006) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet

Nadere informatie

Levensloopregeling provincies

Levensloopregeling provincies Levensloopregeling provincies Geldig sinds: 14-6-2013 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

B&W- Aanbiedingsformulier

B&W- Aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie ROWR B&W- Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: invoeren gemeentelijke levensloopregeling In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende:

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 171 1 april 2014 Wijziging van enige rechtspositieregelingen in verband met het vervallen van de wettelijke levensloopregeling en verhoging

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft Levensloopregeling Technische Universiteit Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overwegende dat op basis van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25273 12 september 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 augustus 2013, nr. 413921, DGPolitie/Programma

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De verlofspaarregeling bestaat slechts een paar jaar. Een overdonderend succes is deze regeling niet geworden. Kort na de invoering kwam de politiek

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto 160 Gemeentewet;

gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto 160 Gemeentewet; Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2006.1643 RIS141122_20-okt-2006 WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDENREGELING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel

Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel BZK Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel Aan: de Ministers Onderwerp: Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel Doelstelling: Bekend maken van beleid Juridische grondslag:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Levensloopregeling provincies 2014 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Levensloopregeling rijkspersoneel

Levensloopregeling rijkspersoneel BZK Levensloopregeling rijkspersoneel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2005, nr. 2005-0000266589, tot vaststelling van een regeling met betrekking tot

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen. Brief aan de leden T.a.v. het college en raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Technische wijzigingen CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201100883 ECCVA/LOGA 12/01 Lbr 12/007

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 juni 2012 registratienummer: B/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 juni 2012 registratienummer: B/ NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 14 juni 2012 registratienummer: B/1207640 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O mevr. M. Dekker Technische aanpassingen ARH Logacirculaires

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U en 10 november 2016, U2016,

Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U en 10 november 2016, U2016, Bijlage B1 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE MAASTRICHT Burgemeester en wethouders van Maastricht, Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U201600995 en 10 november 2016, U2016, Besluiten de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U Lbr 13/030 LOGA/ECCVA 13/10

ons kenmerk ECCVA/U Lbr 13/030 LOGA/ECCVA 13/10 Van: VNG [mailto:vng@vng.nl] Verzonden: woensdag 27 maart 2013 14:08 Aan: Gemeente Brummen Onderwerp: Ledenbrief 13/030: wijziging CAR-UWO hoofdstuk 6a Gemeentelijke Levensloopregeling informatiecentrum

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp tijdelijke overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet artikel D.4, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 augustus 2008, kenmerk 6.3/2008009871, afdeling Management Ondersteuning

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%, worden uitgedrukt in een bedrag per uur

2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%, worden uitgedrukt in een bedrag per uur Bijlage 1 Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaires ECWGO/U201601310 en ECWGO/U201600995 per 1 januari 2017 A. Aan artikel 1:1

Nadere informatie

6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/ 6a DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING

6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/ 6a DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING 6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/ 6a DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 6: * Vakantie/Verlof 6:1 t/m 6:2:1

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: Levensloopregeling Inhoudsopgave: Uitleg levensloopregeling... 1 Rekeningnummer levensloopregeling... 2 Voorbeeld 12% Over het brutoloon... 4 Loonberekening:... 4 Kosten werkgever:... 5 Grondslagen:...

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie

nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1

nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1 nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 17 januari 2006, kenmerk 4.4/2006001419, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10 van

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T.

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Hoofdstuk 32 Spaarloon Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Algemeen Akkoord hoofdstuk 32 SOOA: IO december 2006 na koppeling levensloopregeling. Koppeling met levensloop:

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie