nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering"

Transcriptie

1 nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 augustus 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Management Ondersteuning

2 1 Nummer 24 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 augustus 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Management Ondersteuning, tot vaststelling van de Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Gedeputeerde staten van Drenthe; BESLUITEN: I. vast te stellen hetgeen volgt. I. NADERE UITLEG EN GEDRAGSLIJN UITVOERING TIJDELIJKE OVERGANGSREGELING WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS In de CAO provincies 2007/2009 is afgesproken voor zittende oudere werknemers een tijdelijke overgangsregeling te treffen die hen onder voorwaarden bij werktijdvermindering vanaf 55 jaar recht geeft op een aantal extra verlofuren van de werkgever. Voor een correcte en eenduidige uitvoering vinden CAO-partijen een heldere toelichting en nader beleid noodzakelijk. Die is hierna gegeven in de vorm van vragen en antwoorden. De antwoorden zijn richtinggevend voor de provincies bij de uitvoering van de afgesproken tijdelijke overgangsregeling. Vraag 1. Wat is de reden en de bedoeling van de tijdelijke overgangsregeling? In de CAO provincies 2007/2009 zijn afspraken gemaakt over voortzetting en intensivering van het provinciaal leeftijdbewust personeelsbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is het faciliteren van maatwerkafspraken over taakverlichting van oudere werknemers. Daarmee is beoogd dat (oudere) werknemers langer gezond en gemotiveerd blijven doorwerken. Taakverlichting kan dus bijdragen aan vergroting van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Taakverlichting voor oudere werknemers kan onder meer worden gerealiseerd via werktijdvermindering. De provincies hebben (bewust) geen generieke regeling van werktijdvermindering meer sedert het vervallen van de (centrale) fpu-regeling en van de provinciale fpu-plusregeling bij deeltijd-fpu. De provinciale Levensloopregeling - die een substantiële werkgeversbijdrage kent - biedt voor hen die geen gebruik meer kunnen maken van de fpu een goed alternatief. Omdat de Levensloopregeling nog maar kort bestaat, hebben oudere werknemers die net niet meer onder het fpu-overgangsrecht vallen onvoldoende gelegenheid gehad om via levensloop te sparen voor werktijdvermindering. Zij dreigen tussen wal en schip te geraken. Daarom is in de CAO provincies 2007/2009 afgesproken voor zittende oudere werknemers een tijdelijke overgangsregeling te treffen, waarin zij onder voorwaarden bij werktijdvermindering vanaf 55 jaar recht hebben op een aantal extra verlofuren van de werkgever. Hiermee wordt beoogd bij deze specifieke groep oudere werknemers drempels weg te nemen om in het kader van wenselijk geachte taakverlichting met de leidinggevende maatwerkafspraken te maken over werktijd-

3 2 vermindering. Het moet ertoe leiden dat ook deze groep werknemers langer gezond en gemotiveerd blijft doorwerken. Vraag 2. Voor wie geldt de tijdelijke overgangsregeling? Geldt zij ook voor werknemers die gebruikmaken van een (andere) provinciale regeling van (geheel of gedeeltelijk) doorbetaalde werktijdvermindering? De overgangsregeling geldt voor zittende provinciale medewerkers die op de peildatum van 31 december tot en met 56 jaar zijn en dus niet onder het fpu-overgangsrecht vallen. De overgangsregeling geldt ook voor zittende provinciale medewerkers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren, maar toch niet onder het fpu-overgangsrecht vallen. Dat zijn werknemers die bijvoorbeeld niet voldoen aan het vereiste van 10 jaar overheidsdiensttijd. De groep zittende oudere werknemers waar het in de overgangsregeling om gaat beslaat in totaal zo n fte. Nieuw in dienst tredende oudere werknemers die aan het leeftijdcriterium voldoen, vallen niet onder de overgangsregeling. Als peildatum kan hier indiensttreding op of na 1 januari 2008 worden aangehouden. Uitzondering kan worden gemaakt voor hen die (rechtstreeks) overstappen van de ene naar de andere provincie. Er is een kleine groep werknemers bij de provincie die is geboren na 1 januari 1950 en toch na gedeeltelijk vervroegde uittreding gebruik heeft kunnen maken van de centrale fpu-regeling en de provinciale fpu-plusregeling. Dat zijn degenen die in 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en nog in dat jaar met deeltijd-fpu zijn gegaan. Zij krijgen een (deeltijd-)fpu-uitkering en een (deeltijd-)fpu-plusuitkering, maar kunnen niet meer met volledige fpu. De tijdelijke overgangsregeling werktijdvermindering geldt niet voor deze groep werknemers. De tijdelijke overgangsregeling van werktijdvermindering is evenmin bedoeld om te gebruiken in combinatie met een regeling van dagelijkse (doorbetaalde) werktijdvermindering vanaf 60 jaar die in enkele provincies bestaat. In die provincies zal de betrokken werknemers erop gewezen moeten worden dat zij vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd gebruikmaken van de tijdelijke overgangsregeling. Vraag 3. Hoeveel extra verlofuren krijgt de oudere werknemer van de provincie? Vanaf en tot wanneer kan hij die inzetten? Het aantal extra (betaalde) verlofuren waarop bij werktijdvermindering aanspraak bestaat, is afhankelijk van de leeftijd. Uitgangspunt is dat de werknemers die het dichtst bij de scheidslijn van het fpuovergangsrecht zitten de meeste extra verlofuren krijgen. Zij hebben immers de minste tijd om via de levensloopregeling voor werktijdvermindering te sparen. Voor de verschillende leeftijdcategorieën geldt het volgende. - Degenen die op 31 december of 56 jaar zijn, dan wel 57 jaar of ouder en niet onder het fpu-overgangsrecht vallen, kunnen in totaal maximaal ( =) 220 extra verlofuren van de werkgever krijgen. - Degenen die op 31 december of 54 jaar zijn kunnen in totaal maximaal ( =) 118 extra verlofuren van de werkgever krijgen.

4 3 - Degenen die op 31 december of 52 jaar zijn kunnen in totaal maximaal 42 extra verlofuren van de werkgever krijgen. Of betrokkene dit maximumaantal extra verlofuren ook daadwerkelijk krijgt, hangt af van de vraag hoeveel uren onbetaald verlof hij zelf voor de werktijdvermindering inzet. Hij moet immers zelf ook minimaal evenveel uren onbetaald verlof inzetten. De werknemer die op 31 december of 56 jaar is en die zelf voor werktijdvermindering niet meer dan 150 uren onbetaald verlof inzet, krijgt dus van de werkgever geen 220 maar 150 extra verlofuren. Het aantal extra verlofuren van de werkgever bij werktijdvermindering van deeltijders wordt naar rato bepaald. Dat is niet met zoveel woorden in de CAO vastgelegd, maar is een redelijke uitleg van de afspraken. De oudere werknemer kan de extra verlofuren van de werkgever pas voor werktijdvermindering vanaf 55 jaar inzetten. - Werknemers die op 31 december of 56 jaar zijn, dan wel 57 jaar of ouder zijn en niet onder het fpu-overgangsrecht vallen, kunnen vanaf 1 januari 2008 verlofuren van de werkgever voor werktijdvermindering inzetten. Zij mogen in 2008 maximaal 34 verlofuren van de werkgever inzetten en - als zij dat doen - vanaf 1 januari 2009 nog eens 72. Als zij in 2008 en 2009 de volle 106 verlofuren hebben ingezet, hebben zij vanaf 1 januari 2010 nog 114 verlofuren die voor de werktijdvermindering kunnen worden ingezet. Wie pas vanaf 2009 respectievelijk 2010 werktijdvermindering heeft, kan daarvoor in het desbetreffende jaar 106 respectievelijk 220 verlofuren van de werkgever inzetten. - Werknemers die op 31 december of 54 jaar zijn, kunnen vanaf 1 januari 2009 verlofuren van de werkgever voor werktijdvermindering inzetten. Zij mogen in 2009 maximaal 38 verlofuren van de werkgever inzetten en - als zij dat doen - vanaf 1 januari 2010 nog eens 80. Wie pas vanaf 2010 werktijdvermindering heeft, kan daarvoor in het desbetreffende jaar ( =) 118 verlofuren van de werkgever inzetten. - Werknemers die op 31 december of 52 jaar zijn, kunnen vanaf 1 januari 2010 hun (maximaal 42) verlofuren van de werkgever voor werktijdvermindering inzetten. Voor de werknemers die op 31 december jaar zijn, is de voorwaarde van belang dat zij ten minste 55 jaar zijn bij de werktijdvermindering in Als een werknemer bijvoorbeeld op 1 juli jaar wordt, kan hij pas vanaf die datum de maximaal 42 verlofuren van de werkgever voor werktijdvermindering inzetten. Er is in de CAO geen einddatum bepaald voor de aanvang en afloop van de werktijdvermindering en voor de inzet van de extra verlofuren van de werkgever. Het is dus niet zo dat de in de tabel opgenomen verlofuren voor 2008, 2009 en 2010 ook in die jaren voor werktijdvermindering moeten worden ingezet en anders vervallen. De tabel betekent enkel dat die verlofuren van de werkgever niet eerder dan in dat jaar voor werktijdvermindering mogen worden ingezet. Dat houdt verband met de geleidelijke vrijval van middelen uit de fpu-plusregeling, waaruit de overgangsregeling wordt gefinancierd.

5 4 Een werknemer van 53 jaar op 31 december 2006 kan dus met de leidinggevende afspraken maken over werktijdvermindering vanaf de dag dat hij (in 2013) 60 jaar wordt en daarvoor maximaal ( =) 118 verlofuren van de werkgever inzetten. Uiteraard moeten de 118 verlofuren zijn ingezet voordat hij met volledig ouderdomspensioen gaat (of anderszins het dienstverband volledig eindigt). De extra verlofuren van de werkgever worden in geen enkel geval bij ontslag uitbetaald. Vraag 4. Wat draagt de werknemer zelf bij aan de werktijdvermindering en waarom? Moet hiervoor levensloopsaldo worden ingezet? Oplossing van het probleem van onvoldoende spaarmogelijkheden via levensloop is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom is in de CAO bewust afgesproken dat de betrokken oudere werknemer voor de werktijdvermindering ten minste hetzelfde aantal verlofuren inzet als die hij hiervoor van de werkgever krijgt. Bij vraag 3 is al ingegaan op wat dat in de praktijk betekent. De CAO bepaalt dat het om eigen onbetaald verlof gaat. Hij zal daarvoor dus salaris moeten inleveren. Er kan ook worden afgesproken daarvoor een deel van zijn vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering in te leveren. Voor de financiering van dit onbetaald verlof kan betrokkene levensloopsaldo inzetten als hij aan de Levensloopregeling deelneemt. Hij kan daartoe niet worden verplicht omdat deelname aan de Levensloopregeling een vrije keuze is. Eigen vakantieverlof en ADV-dagen kunnen worden ingezet bij de invulling van de werktijdvermindering, maar dan in aanvulling op en niet in de plaats van het onbetaald verlof. De oudere werknemer kan evenmin in plaats hiervan in hetzelfde kalenderjaar, bijvoorbeeld via IKAP, vakantieverlof verkopen en de opbrengst daarvan inzetten voor de werktijdvermindering. Dat zouden aan elkaar tegengestelde keuzes zijn (meer en minder werken) die in IKAP zijn uitgesloten. Wel kunnen er afspraken worden gemaakt om in een of meer voorgaande jaren meer te werken en de extra gewerkte uren ook in te zetten bij de werktijdvermindering. Ook mogelijk (maar niet verplicht) is om via IKAP te kiezen voor minder werken. De werknemer levert daarvoor naar evenredigheid salaris in, zodat kan worden gesproken van onbetaald verlof. Vraag 5. Welke afspraken moeten er met de leidinggevende worden gemaakt? Als een oudere werknemer met het oog op taakverlichting minder wil gaan werken, zal hij daarvoor toestemming moeten krijgen. In de CAO is vastgelegd dat provincies ruimhartig zullen omgaan met verzoeken om werktijdvermindering van oudere werknemers. Er moeten zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aanwezig zijn om dergelijke verzoeken af te wijzen. Betrokkene zal met de leidinggevende tijdig afspraken moeten maken over de werktijdvermindering. De afspraken moeten in ieder geval betrekking hebben op de duur en omvang van de werktijdvermindering en op de wijze waarop deze wordt ingevuld. Er zullen ook afspraken moeten worden gemaakt over de inzet van het eigen onbetaald verlof en de extra verlofuren van de werkgever en over eventuele financiering uit het levenslooptegoed. De afspraken over de werktijdvermindering zullen uitmonden in een aangepaste individuele werktijdregeling. Bij vraag 3 is al aangegeven dat de afspraken over werktijdvermindering van oudere werknemers ook betrekking kunnen hebben op een periode na Er zijn over de inhoud van de afspraken met de leidinggevende in de CAO geen randvoorwaarden meegegeven: uitgangspunt is immers dat er maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Wel ligt het voor de hand aan te sluiten bij de randvoorwaarden in de Levensloopregeling. Die zijn in ieder geval bepalend als de werktijdvermindering in de vorm van levensloopverlof wordt toegekend.

6 5 De werktijdvermindering kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden toegestaan. In het laatste geval kan de afspraak zijn dat de werktijdvermindering geldt tot het moment van pensionering. Als daarvoor levenslooptegoed wordt ingezet, is artikel 14 van de Levensloopregeling van toepassing. Daarin staat dat de werktijdvermindering minimaal 20% en maximaal 50% van de arbeidsduur moet zijn en de resterende feitelijke werkweek ten minste 7,2 uur. Omwille van de consistentie ligt het voor de hand deze bepaling in alle gevallen van werktijdvermindering tot de datum van pensionering als ijkpunt te nemen. Bij een tijdelijke werktijdvermindering lijkt een minimale werktijdvermindering van 20% te hoog. Gedacht kan worden aan minimaal 5% of 10%. Een generieke ondergrens hoeft hier echter niet. Met de leidinggevende kunnen afspraken worden gemaakt over tijdelijke werktijdvermindering. Als daarvoor levenslooptegoed wordt ingezet, is artikel 13 van de Levensloopregeling van toepassing. Het ligt omwille van de consistentie voor de hand om deze bepaling ook als referentiepunt te nemen indien geen levenslooptegoed wordt ingezet. In artikel 13, tweede lid, van de Levensloopregeling is een minimumduur van de werktijdvermindering aangegeven: minimaal 8 aaneengesloten weken. Met de leidinggevende zullen afspraken worden gemaakt over de inzet van de extra verlofuren van de werkgever. Het gaat hier om een aantal volledig doorbetaalde verlofuren. Het is mogelijk om de verlofuren van de werkgever tegen 70% salarisdoorbetaling in te zetten. Dan heeft betrokkene 100/70 meer aan verlofuren van de werkgever. In de tabel van de verlofuren is dat ook aangegeven: 49 in plaats van 34, 54 in plaats van 38, 103 in plaats van 72 enz. Hoewel dat in de CAO niet expliciet is aangegeven, lijkt het verstandig om de keuzes hier te beperken tot deze twee varianten: 100% en 70% salarisdoorbetaling over de verlofuren van de werkgever. Dat sluit ook aan bij de fiscale regels over pensioen-gevolgen van betaald verlof (zie vraag 6). Vraag 6. Wat zijn de gevolgen van de werktijdvermindering voor pensioen en sociale zekerheid? De betrokken werknemer zal onbetaald verlof voor de werktijdvermindering inzetten. Hij betaalt het verlof uit het netto-inkomen. De formele arbeidsduur blijft ongewijzigd. Op grond van artikel 3.4, eerste lid, van de ABP-pensioenregeling zijn er geen gevolgen voor het pensioen. Opvallend is dat de pensioengevolgen anders liggen als voor de werktijdvermindering levensloopverlof wordt aangewend. De fiscus merkt levensloopverlof aan als betaald verlof. Dit betekent dat voor voortzetting van volledige pensioenopbouw vereist is dat via levensloop ten minste 70% van het salaris over de verlofuren wordt betaald. Is dat niet het geval, dan vindt pensioenopbouw plaats over het feitelijke inkomen, inclusief het bedrag uit het levenslooptegoed. Op grond van de ABP-pensioenregeling wordt tijdens het levensloopverlof het eerste jaar op collectieve basis (tegen doorsneepremie) pensioen opgebouwd. Na dat jaar blijft het ABP-deelnemerschap wel in stand. In geval van levensloopverlof bij wijze van vervroegde (deeltijd) uittreding (artikel 14 van de Levensloopregeling) komt de verschuldigde pensioenpremie volledig voor rekening van de ambtenaar. In andere gevallen geldt de standaardverdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer gedurende de eerste 6 maanden en komt de pensioenpremie daarna volledig voor rekening van de ambtenaar. Over de gevolgen voor de sociale zekerheid het volgende. In de Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid is geregeld dat voor maximaal 18 maanden onbetaald verlof opgebouwde rechten in de sociale zekerheid worden gerespecteerd. Het vóór de verlofperiode geldende arbeidspatroon van de verlofganger blijft dan uitgangspunt voor de vaststelling van het recht op een uitkering. Hetzelfde geldt

7 6 bij onbetaald deeltijdverlof. Bij langer onbetaald (deeltijd)verlof zal het meerdere boven de 18 maanden van invloed zijn op de uitkeringsrechten. Dat kan leiden tot verlaging van het dagloon of het niet voldoen aan de wekeneis in de WW. Als voor de werktijdvermindering levensloopsaldo wordt ingezet, geldt het volgende. - Op het moment van inleg in de Levensloopregeling zijn premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Daardoor worden premiegrondslag en uitkeringsrechten niet verlaagd. - Gedurende de verlofperiode zelf worden over de opname van levenslooptegoed geen premies werknemersverzekeringen meer ingehouden. Voor de werknemersverzekeringen wordt de periode van levensloopverlof als periode van onbetaald verlof aangemerkt en geldt de hiervoor genoemde Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid. Vraag 7. Kunnen enkele voorbeelden worden gegeven met betrekking tot de invulling van de Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers? Hierna zijn twee voorbeelden opgenomen. Voorbeeld 1 Werknemer A is geboren op 1 juli 1955 en werkt fulltime. Hij wil vanaf jaar lang gemiddeld 4 uur per week minder werken. Hij neemt niet deel aan de Levensloopregeling. Hij is (op aandrang van de leidinggevende) bereid voor de werktijdvermindering ook vakantiedagen uit zijn verlofstuwmeer in te zetten en ADV-tijd. Met de leidinggevende worden de volgende afspraken gemaakt. - Omdat A pas op 1 juli jaar wordt, gaat de werktijdvermindering pas vanaf die dag in en eindigt die op 1 juli Een werktijdvermindering van 4 uur per week gedurende 1 jaar betekent een werktijdvermindering van in totaal (52 x 4 =) 208 uren. Dat is een werktijdvermindering van circa 11%. - Voor die 208 uren worden de 42 uren van de werkgever ingezet en de 42 uren onbetaald verlof. De "eigen" 42 uren worden betaald uit de eindejaarsuitkering in Voor de overige ( =) 124 uren zet A 100 vakantie-uren uit zijn verlofstuwmeer in en 24 ADV-uren. - Er wordt een individuele werktijdregeling afgesproken waarin A in de periode van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011 elke vrijdagmiddag vrij is. Van zijn verlofkaart worden 100 vakantie-uren en 24 ADVuren afgeschreven.

8 7 Voorbeeld 2 Werknemer B is op 1 december 1950 geboren en werkt fulltime. Hij wil vanaf zijn 62e (1 december 2012) 50% minder werken, waarvan 30% via deeltijdpensioen en 20% via de Levensloopregeling. B gaat op 65-jarige leeftijd met volledig pensioen. Een en ander betekent dat B tot zijn pensionering 3 jaar lang gemiddeld 18 uren per week minder gaat werken, waarvan 11 uren via deeltijdpensioen en 7 uur via levensloop. Met de leidinggevende worden de volgende afspraken gemaakt. - Vanaf 1 december 2012 zal B voor 11 uren per week ontslag worden verleend wegens deeltijdpensionering. - In aanvulling hierop wordt B voor de periode 1 december 2012 tot 1 december 2015 een werktijdvermindering van gemiddeld 7 uur per week verleend. De totale werktijdvermindering in die 3 jaar komt uit op (3 x 52 x 7 =) uren. - Voor die uren worden de 220 uren van de werkgever ingezet. Omdat B die uren voor 70% krijgt doorbetaald gaat het om in totaal 315 uren. - B heeft (tegen die tijd) via de Levensloopregeling voldoende gespaard om 600 uren levensloopverlof tegen 70% in te zetten. - Voor de overige 177 uren zet hij 77 gespaarde ADV-uren en 100 vakantie-uren in. - Er wordt voor de resterende arbeidsduur van (36-11 =) 25 uur per week een individuele werktijdregeling afgesproken waarin B het eerste jaar 20%, het tweede jaar 30% en het derde jaar 50% van de in totaal uren aanvullende werktijdvermindering opneemt. Er wordt afgesproken op welke uren van de week B werkt. II. INWERKINGTREDING De gedragslijn treedt met terugwerkende kracht, na publicatie in het Provinciaal blad, in werking vanaf 1 januari Assen, 26 augustus 2008 Gedeputeerde staten voornoemd, namens deze, A.L. ter Beek, voorzitter mevrouw J.M. Imhof, secretaris Uitgegeven 4 september 2008 ga.coll.

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp tijdelijke overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet artikel D.4, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Levensloopregeling provincies 2014 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende:

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 171 1 april 2014 Wijziging van enige rechtspositieregelingen in verband met het vervallen van de wettelijke levensloopregeling en verhoging

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Collectieve Voorwaarden Provincies 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 022 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Hervorming FLO: CAR-teksten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 bijlage(n)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 31 oktober

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 3704 27 juni 2016 Levensloopregeling provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 september 2015, kenmerk 5.1/2015001816, team

Nadere informatie

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e KENMERK: CVB 2006/1657 LEVENSLOOPREGELING TU/e Pre-ambule Het College van Bestuur heeft op (datum) overeenstemming bereikt met werknemersorganisaties over een Levensloopregeling voor de TU/e. Hiermee is

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3 5 SENIORENMAATREGELEN (Vervallen) / 5a FPU GEMEENTEN EN NIEUWE SENIORENMAATREGELEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 5 (Vervallen) HOOFDSTUK 5a: 1 FPU GEMEENTEN * Recht op uitkering

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging CAP en vaststelling Levensloopregeling provincies Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op de in het Sectoroverleg Provinciale

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling generatiepact gemeente Heerlen

Regeling generatiepact gemeente Heerlen verordening Datum: 27 oktober 2016 Vastgesteld door: Burgemeester en wethouders Regeling generatiepact gemeente Heerlen gelet op het positieve advies van de commissie voor het georganiseerd overleg gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 21 februari

Nadere informatie

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft Levensloopregeling Technische Universiteit Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overwegende dat op basis van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie

Nadere informatie

Levensloopregeling provincies

Levensloopregeling provincies Levensloopregeling provincies Geldig sinds: 14-6-2013 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 Officiële naam regeling: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Citeertitel: CAP Naam ingetrokken regeling: nvt Besloten door: College van Gedeputeerde

Nadere informatie

nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1

nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1 nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 17 januari 2006, kenmerk 4.4/2006001419, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10 van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Wijziging IKAP-regeling Provincies. Artikel I De IKAP-regeling provincies wordt gewijzigd als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. Nr Wijziging IKAP-regeling Provincies. Artikel I De IKAP-regeling provincies wordt gewijzigd als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 845 16 februari 2015 Wijziging IKAP-regeling Provincies Artikel I De IKAP-regeling provincies wordt gewijzigd als volgt: A.Artikel 8 wordt

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr IKAP-regeling provincie

PROVINCIAAL BLAD. Nr IKAP-regeling provincie PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 841 16 februari 2015 IKAP-regeling provincie Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. CAP: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

In artikel B.15, tweede lid, wordt na het woord vakantie-uitkering ingevoegd: en de eindejaarsuitkering.

In artikel B.15, tweede lid, wordt na het woord vakantie-uitkering ingevoegd: en de eindejaarsuitkering. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2010, nr. 2010-41654, tot afkondiging van hun besluit tot het aanbrengen van wijzigingen in de rechtspositie van het personeel van de provincie

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

4 Arbeidsduur en werktijden

4 Arbeidsduur en werktijden 4 Arbeidsduur en werktijden Artikel 4:1 Arbeidsduur en werktijden Het college kan in overleg de feitelijke arbeidsduur per week vaststellen op een andere omvang dan de formele arbeidsduur per week. De

Nadere informatie

Bijlage 5 bij het Onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden provincies 2012/2015

Bijlage 5 bij het Onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden provincies 2012/2015 REGELING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET PROVINCIES Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: A. Aan artikel A.1, eerste lid, wordt, onder wijziging van de punt

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELINGEN. van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

UITVOERINGSREGELINGEN. van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES UITVOERINGSREGELINGEN van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA FPU-PLUSREGELING PROVINCIES (krachtens artikel B.12, derde lid, van de CAP) 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1

Nadere informatie

Gemeente s-gravenhage

Gemeente s-gravenhage RIS135128_06-FEB-2006 Gemeente s-gravenhage Ons kenmerk BSD/2006.195 RIS 135128 WIJZIGING VAN ARG (HERDRUK 2005-1) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling)

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november

Nadere informatie

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers 2 Inhoud Inleiding 4 Vakantieverlof 5 Verlofbudget 5 Vitaliteitbudget 6 Keuzes 7 Overgangs-

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Jubileumgratificatieregeling provincie Noord-Holland Begripsbepalingen

Jubileumgratificatieregeling provincie Noord-Holland Begripsbepalingen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 augustus 2010, nr. 2010-41656, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Regeling generatiepact

Regeling generatiepact Regeling generatiepact 1 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a CAR-UWO; b. leidinggevende: de functies

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 3479 4 augustus 2017 Wijzigingen in verband met CAO provincies 2017-2018, provincie Flevoland Op 21 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp

Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 95754 18 juli 2016 Regeling Generatiepact gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het advies

Nadere informatie

IKAP-regeling provincies

IKAP-regeling provincies IKAP-regeling provincies (geconsolideerde versie, geldend vanaf 30-4-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp provincie Drenthe

Nadere informatie

Generatiepact Enschede

Generatiepact Enschede Generatiepact Enschede Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Enschede. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Besluit nr. 677762 d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 677762 d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 22 februari 2007 2007 no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit nr. 677762 d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen de volgende wijzigingen

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân houdende Generatiepact Regeling Provincie Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân houdende Generatiepact Regeling Provincie Fryslân CVDR Officiële uitgave van Fryslân. Nr. CVDR600957_1 27 december 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân houdende Generatiepact Regeling 2017 2019 Provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen. Brief aan de leden T.a.v. het college en raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Technische wijzigingen CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201100883 ECCVA/LOGA 12/01 Lbr 12/007

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie