5 minuten versie voor Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 minuten versie voor Provinciale Staten"

Transcriptie

1 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH (DOS ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 13 januari 2015 Nee Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Veldhuijzen, G 4 februari 2015 Onderwerp Vaststelling subsidieplafonds cofinanciering EFRO (KvW II), cofinanciering Interreg en Subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren ZH Bijlagen - Voordracht aan PS Vaststelling subsidieplafonds cofinanciering EFRO (KvW II), cofinanciering Interreg en Subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren ZH - Tabel voorgenomen financiële inzet middelen PZH, EFRO en Rijkscofinanciering tbv Kansen voor West II, Interreg en Subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren ZH - 5-minutenversie voor PS OP Kansen voor West II, 21 januari Brief aan PS Budgetten EU programma s , 10 april 2014 Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van artikel 143, lid 2 van de provinciewet en artikel 5 van de ASV Zuid-Holland 1. Onderwerp in kort bestek Op 30 mei 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsvisie en Uitvoeringstrategie Regionale Economie en Energie vastgesteld. Deze visie en uitvoeringstrategie is een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en biedt een kader voor het handelen van Gedeputeerde Staten op regionaal-economisch terrein en voor de besteding van middelen. Opgenomen in dit document is hoeveel middelen de provincie voor de jaren 2012 t/m 2015 inzet voor het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel vooral in relatie tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de huidige collegeperiode is er 34 mln. aan provinciale middelen voor dit doel gereserveerd. Tot nu toe is er 14,7 mln. van deze middelen geïnvesteerd in meerjarige innovatieprojecten uit het investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel. Daarmee is er nog 19,35 mln. aan provinciale (co-financierings) middelen beschikbaar voor projecten gericht op innovatie en op duurzame energie. Deze middelen zullen ingezet worden via de nog door GS vast te stellen subsidieregeling cofinanciering OP Kansen voor West II, subsidieregeling cofinanciering Interreg en de subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid-Holland. Bij de verdeling van de middelen spelen een aantal overwegingen en belangen, waarop in de tekst nader wordt ingegaan: - Bestuurlijke afspraken met de gemeenten Den Haag en Rotterdam in het kader van EFRO; 1/7

2 - De fondsenstrategie (in ontwikkeling) van Innovation Quarter: betreffende de versterking van het participatiefonds en verbreding van de revolverende fondsen van Innovation Quarter; - De samenwerkingsagenda Een gezamenlijke aanpak in MKB innovatieondersteuning met het ministerie van Economische Zaken (deze is u d.d. 19 december jl. toegestuurd); - De enveloppe van 8 mln. in het Interreg programma Vlaanderen- Nederland. GS hebben getracht om een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen de diverse belangen en wensen. Er zijn echter te weinig middelen om de verdeling en invulling van de middelen optimaal te laten zijn voor de volledige programmaperiode (KvW II en Interreg) U wordt gevraagd onderstaande subsidieplafonds vast te stellen: 1. Een subsidieplafond van 12,85 mln. voor de subsidieregeling cofinanciering OP Kansen voor West II voor de periode 2015 t/m Een subsidieplafond van 3 mln. voor de subsidieregeling cofinanciering grensoverschreidend Interreg-A projecten met Vlaanderen voor de periode 2015 t/m Een subsidieplafond van 7 mln. voor de Subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid-Holland voor 2015, onder voorbehoud van de bijdrage van 3,5 mln. van het ministerie van Economische Zaken En u wordt gevraagd de begroting te wijzigen bij de Voorjaarsnota 2015 door de benodigde middelen over te brengen van Programmareserve 3 naar het begrotingsbudget. 1. Kansen voor West II (EFRO) Toelichting In januari en april 2014 bent u geïnformeerd over het nieuwe Kansen voor West II programma (zie bijlagen). Vanuit Europa (EFRO-middelen) heeft de provincie 33,8 mln. beschikbaar voor het Kansen voor West II (KvW II) programma: 26,8 mln. voor innovatieprojecten en 7 mln. voor projecten gericht op duurzame energie. Voor deze EU-middelen is cofinanciering vereist, zowel publiek als privaat. Vanuit het ministerie van Economische Zaken is 7,9 mln. als cofinanciering voor het provinciale deel van KvW II beschikbaar. Vanuit de provincie zal er in eerste instantie 12,85 mln. aan cofinanciering worden ingezet. In totaal is er nu 54,55 mln. ( 33,8 mln. + 7,9 mln. + 12,85 mln.) beschikbaar vanuit Europa en de overheden (nationaal en regionaal) voor innovatieprojecten en projecten gericht op duurzame energie. Aan andere partijen (bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden) zal gevraagd worden ten minste eenzelfde bedrag als matching in te zetten. In de bijlage treft u een tabel met de voorgenomen inzet van EFRO-, PZH-, en Rijkscofinancieringsmiddelen. In onderstaande tekst wordt voornamelijk ingegaan op de inzet van de PZH-middelen, aangezien u gevraagd wordt hiervoor een subsidieplafond vast te stellen. 2/7

3 Toelichting inzet PZH-middelen Van de 12,85 mln. aan provinciale cofinanciering zal 2,5 mln. worden besteed aan projecten gericht op biomassa als hernieuwbare vorm van energie en 12,35 mln. aan innovatieprojecten. In de subsidieregeling OP West II die u binnenkort ter informatie toegezonden krijgt, zullen hiertoe deelplafonds worden opgenomen. Duurzame energie Binnen het regionaal programma KvW II zijn 20% van de EFRO-middelen gelabeld voor Low Carbon. De provincie heeft afspraken gemaakt met de gemeenten Den Haag en Rotterdam over inzet van de gezamenlijke EFRO-middelen en de cofinanciering. Met deze gemeenten is afgesproken dat 9,5 mln. aan EFRO-middelen wordt ingezet voor het warmtefonds in de Zuidvleugel (provincie: 4,5 mln. en Rotterdam: 2,5 mln. en Den Haag 2,5 mln.), aangezien warmte als belangrijkste prioriteit wordt gezien voor de Zuidvleugel. De afspraak is dat het warmtefonds moet toenemen tot 19 mln. via cofinanciering EFRO van het rijk (naar verwachting 3,5 mln., 1,63 rijkscofinanciering van het provinciale EFRO-deel en 1,87 rijkscofinanciering van de EFRO-middelen Den Haag en Rotterdam ), provinciale cofinanciering 4,5 mln. en cofinanciering lokale overheden 1,5 mln. Separaat zal u een voorstel worden voorgelegd om 4,5 mln. uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) in te zetten als cofinanciering voor het warmtefonds. Bedoeling is dat uit het fonds primair revolverende leningen worden verstrekt om knelpunten bij de financiering van aanvangsinvesteringen van warmteprojecten te helpen oplossen. Intentie is om het warmtefonds medio 2015 operationeel te laten zijn. Voor projecten gericht op biomassa als hernieuwbare vorm van energie wenst het college 2,5 mln. aan eigen middelen beschikbaar te stellen als cofinanciering. Het college wilt ontwikkeling in de verwaarding van biomassa(rest)stromen stimuleren. Ook bij het gebruik van biomassa voor energieopwekking wil de provincie bevorderen dat er een stapje omhoog wordt gezet op de biobased ladder. Bijvoorbeeld van compostering naar warmte, of van elektriciteit naar biobrandstof. Hierbij zal conform de wens van de Staten geen steun worden verleend aan projecten die eerste generatie bio-brandstoffen opleveren (vaststelling nota intensivering energiebeleid, februari 2014). Innovatie Voor innovatieprojecten wenst het college 12,35 mln. aan eigen middelen in te zetten. Hiervan wordt 2,85 mln. besteed aan revolverende fondsen en 7,5 mln. aan valorisatieprojecten. Deze middelen zullen vooral bestemd zijn voor innovatie in het MKB. Revolverende fondsen Met Den Haag en Rotterdam is de afspraak gemaakt dat er EFRO-middelen en vanuit de provincie ook eigen middelen worden ingezet voor versterking en verbreding van de revolverende fondsen bij Innovation Quarter (IQ). Van de provinciale EFRO-middelen zal 14,3 mln. ingezet worden voor de groei van het participatiefonds van IQ gericht op early stage venture capital. De cofinanciering hiervoor is al geregeld met de bestaande storting van de aandeelhouders in het participatiefonds. Uit onderzoek is echter gebleken dat er ook marktfalen is voor de financiering van vroegere fasen van de (product)ontwikkeling van bedrijven. IQ is bezig met de uitwerking van 3/7

4 een fondsenstrategie, zodat duidelijk wordt hoe de verbreding van de revolverende fondsen eruit moet komen te zien en wat de vereisten van deze fondsen zullen zijn. Rotterdam heeft aangegeven 6 mln. aan EFRO-middelen te reserveren die ingezet kunnen worden voor de revolverende fondsen. Den Haag heeft aangegeven 1,5 mln. te reserveren voor de revolverende fondsen. De provincie heeft de intentie om 2,85 mln. aan eigen middelen in te zetten voor financiering van vroegere fasen van de (product)ontwikkeling van bedrijven. Valorisatieprojecten Voor valorisatieprojecten zal de provincie 7,5 mln. inzetten als cofinanciering. Het gaat hierbij met name om proeftuinen waarbij oplossingen worden bedacht voor maatschappelijke opgaven, zoals zorginnovatie, klimaatadaptatie en (voedsel)veiligheid en mobiliteit, waar economische potentie in zit. Hiervoor worden samen met de eindgebruiker toepassingen bedacht, ontwikkeld, ontworpen, getest en geëvalueerd. De proeftuinen kunnen zowel fysieke als digitale omgevingen zijn. Subsidieregeling cofinanciering OP Kansen voor West II Voor het Kansen voor West programma in de periode heeft de provincie de Subsidieregeling cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West opgesteld. Voor het nieuwe programma Kansen voor West II zal deze subsidieregeling aangepast worden. In de subsidieregeling zullen bovenstaande subsidieplafonds worden opgenomen. Het subsidieplafond wordt ingesteld voor de periode 2015 t/m 2020, aangezien het Kansen voor West II programma tot en met 2020 loopt. De EFRO-, PZH-, en Rijksmiddelen voor valorisatie ( 20,6 mln.) zullen gebundeld worden ingezet. Dit zorgt voor minder administratieve bureaucratie voor indieners, aangezien de MA de uitvoering voor haar rekening neemt en indieners dus niet ook nog langs twee loketten hoeven te gaan. Voor fondsen zal wel een aparte aanvraag voor cofinanciering bij de provincie gedaan moeten worden. 2. Interreg Toelichting Ook binnen de grensoverschreidend Interreg A samenwerking met Zeeland, Noord-Brabant en Vlaanderen zijn mogelijkheden voor projecten gericht op valorisatie en versterking van de economische clusters uit Zuid-Holland. In Interreg programma s moet worden samengewerkt met buitenlandse partners. Om het gericht gebruik van de Interreg A mogelijkheden te stimuleren en daarmee provinciale doelen te realiseren wordt 3 mln. ingezet. Ook binnen het grensoverschreidend 2 Zeeën programma zijn kansen voor projecten met Vlaanderen (en Franse en Engelse regio s binnen dit programma). In 2 Zeeën kunnen projecten uit geheel Zuid-Holland deelnemen. Binnen 2 Zeeën gelden geen enveloppes en is geen op voorhand vastgestelde maximale omvang voor Zuid-Holland binnen het beschikbare budget binnen dit programma. Subsidieregeling cofinanciering Interreg De middelen voor Kansen voor West zijn ten opzichte van de vorige periode gedaald. Dit kan (deels) worden opgevangen door gebruik te maken van de mogelijkheden die andere 4/7

5 programma s als Interreg bieden om provinciale doelen te realiseren. Het subsidieplafond wordt ingesteld voor de periode 2015 t/m 2020, aangezien de Interreg programma s tot en met 2020 lopen. Deze regeling wordt door de provincie uitgevoerd. 3. Subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid-Holland Toelichting De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaan gezamenlijk het innovatief MKB in Zuid-Holland ondersteunen. Het landelijke en provinciaal innovatiebeleid worden beter op elkaar afgestemd en er komt via een gezamenlijke instrumentenkoffer meer geld voor vouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. De afspraken zijn gemaakt in het kader van de samenwerkingsagenda tussen het ministerie van EZ, provincies, topsectoren en MKB Nederland. De samenwerkingsagenda MKB innovatie ondersteuning is door deze partijen op 11 december 2014 ondertekend. Toelichting inzet PZH-middelen EZ stelt 3,5 mln. beschikbaar in 2015 voor innovatieprojecten in het MKB in Zuid-Holland. Voorwaarde is dat de provincie ook 3,5 mln. inzet als cofinanciering en dat de regeling voldoet aan de vereisten van EZ. De provincie zal deze subsidieregeling in eerste instantie zelf uitvoeren. De samenwerking m.b.t. de gezamenlijke instrumentenkoffer zal in de loop van 2015 worden geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten wordt bezien of het opportuun is om meerjarige afspraken te maken. Subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid-Holland De subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid-Holland is gericht op versterking van innovatie in het MKB in Zuid-Holland. In de nog door GS vast te stellen subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren in Zuid-Holland zal het gaan om de volgende instrumenten: vouchers, haalbaarheidsstudies en R&D clusterprojecten. Hieronder een korte toelichting op deze instrumenten. - Vouchers: met een voucher kunnen MKB-ondernemers kennis en advies inkopen voor het verrichten van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of de ontwikkeling van een business case. - Haalbaarheidsstudies: met dit instrument kan een MKB-ondernemer in Zuid-Holland vooraf de technische en economische risico s en mogelijkheden van een voorgenomen innovatietraject in kaart brengen. - R&D clusterprojecten: hierbij gaat het om projecten gericht op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, waarbij meerdere bedrijven en kennisinstellingen zijn betrokken. Het gaat hierbij om de valorisatie van de aanwezige kennis in Zuid-Holland. Cofinanciering PZH Met bovenstaande subsidieplafonds wordt cofinanciering geregeld voor het Kansen voor West II programma en Interreg A programma voor de periode 2015 t/m Dit is de looptijd van beide programma s. Het is denkbaar dat de vraag de huidige inzet overstijgt en dat er behoefte is aan extra inzet van provinciale middelen. De cofinanciering voor de subsidieregeling MKB Innovatie 5/7

6 Topsectoren Zuid-Holland is voor Er zijn nog geen aanvullende middelen geregeld voor de jaren hierna. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader De middelen van de Europese Commissie worden beschikbaar gesteld via het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling. Wettelijke grondslag voor de actieve informatieplicht van GS jegens PS is art.167, lid 2, Provinciewet. b. Relatie andere interne beleidsterreinen Binnen het KvW II programma staan innovaties centraal die een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven, zoals opgaven op het gebied van energie, transport, agro & food en gezondheid. Binnen de prioriteit Low Carbon gaat het vooral om toepassing van duurzame energie en energiebesparing. c. Relatie externe partijen Zowel bij KvW II, Interreg en de subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid- Holland staat het MKB centraal. Partijen waar het MKB mee samenwerkt, zoals kennisinstellingen en grote bedrijven komen vaak ook voor subsidie in aanmerking. 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis Zie 1. onderwerp in kort bestek. b. Waar staan we nu? Zie 1. onderwerp in kort bestek. De fase van visie/strategiebepaling c. Vervolgprocedure Normaliter worden de subsidieregelingen meegestuurd aan PS bij de vaststelling van de subsidieplafonds. In dit geval was het technisch niet haalbaar. De subsidieregelingen cofinanciering OP Kansen voor West II, Interreg en de subsidieregeling MKB Innovatie Topsectoren Zuid-Holland zullen medio februari ter goedkeuring aan GS worden voorgelegd. Hierna worden de subsidieregelingen ter kennisname aan u toegestuurd, zodat u deze voor besluitvorming op 4 maart heeft ontvangen. 4. Financiële aspecten (dekking en risico s) Het bedrag waaraan de provincie zich heeft gecommiteerd (voor de duur van het EFRO- en Interreg programma 2015 t/m 2020) richting de betrokken partijen bedraagt in totaal 22,85 mln. ( 19,35 mln.+ 3,5 mln. vanuit min. EZ voor de subsidieregeling MKB Innovatie 6/7

7 Topsectoren Zuid-Holland). Dekking hiervan wordt gevonden in de Meerjarenbegroting en wel op de volgende wijze: 2015: 14,35 mln. 2016: 2,5 mln. 2017: 2,5 mln. Bijdrage van min. EZ 3,5 mln. In totaal wordt een subsidieplafond vastgesteld van 22,85 mln. ( 14,3 mln. + 2,5 mln mln. + 3,5 mln.). De 19,35 mln. van PZH is opgebouwd uit: - 12,9 mln. uit de reserve EAZ - 1,45 mln. intensiveringsmiddelen Economie (totaal 2,5 mln. voor 2015, was 5 mln. maar is voor 50% doorgeschoven) - 5 mln. doorgeschoven intensiveringsmiddelen Economie (2,5 mln. beschikbaar in 2016 en 2,5 mln. beschikbaar in 2017) Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar Telefoon 6244 L.H. Vis Kamer 7/7

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen provincie R o L L A N D ZUID SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2010-158483708 (DOS-2010-0003748)

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv pr HOLLAND ZUID NGEKOMEN 2 5 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2010-175484524 (DOS-2010-0010267) Datum vergadering

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Carolien Huisman Mmv Martijn Onderstal, Laura Vis 1 mei Kansen voor West II: Kaders Innovatie Valorisatie: Het stimuleren van

Nadere informatie

''TT.^X^ HOLLAND ZUID

''TT.^X^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''TT.^X^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-378566593 (DOS-2012-0008887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1711 1 april 2015 Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland Provinciale Staten, Gelet op: Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel

Nadere informatie

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013- Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P'^!: HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-377932788 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 19

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-428224893 (DOS-2013-0007486) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

NGEKQMEN O 6 M. 2010

NGEKQMEN O 6 M. 2010 provincie R o L L A N D ZUID NGEKQMEN O 6 M. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146957770 (DOS-2008-0003422) Datum vergadering

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris HOLLAND BM2009-139 NGEKOMFN 1 9 OKT. 2009 5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Reg istratien ummer PZH-2009-132160188 (DOS-2009-0015080) Datum vergadering

Nadere informatie

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend MIT2015 beknopte toelichting Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 1 update dd 6 mei 2015 Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp 2 e wijziging bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2e aanvraagperiode boekjaar- en projectsubsidies 2017 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-416610927 Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 juli 2013 Verzenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder

Nadere informatie

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris BM2010-111 NGEKOMEN 1 9 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie R o L L A N D ZUID Directie DCZ Afdeling Personeel, Processen en Organisatie Registratienummer PZH-2010-174556484 (DOS-2010-0010449)

Nadere informatie

Statenvoorstel. Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland

Statenvoorstel. Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 15 januari 2019 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Documentnummer: PZH-2018-674462616 Onderwerp Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2014-496523170 (DOS-2014-0000677) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7

Nadere informatie

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009 1 7 SEP, 2009 GWM2009-217 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DO Afdeling Milieu Registratienummer PZH-2009-425256 (DOS-2009-0007800) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Geptember 2009

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Verzenddatum LZOtt. Paraa. Ortderwerp Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014

Verzenddatum LZOtt. Paraa. Ortderwerp Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Reglslratlenummer 470012043 (DOS-2013-0001627) Oatum vergadering Gedeputeerde Staten 15 juli 2014 Verzenddatum LZOtt

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: M.G.A. ter Bekke Akkoord. Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Wijma, JG digitaal

Behandelend ambtenaar: M.G.A. ter Bekke Akkoord. Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Wijma, JG digitaal GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2017-586797423 (DOS-2016-0006124) Contact M.G.A. ter Bekke N. Wielenga mga.ter.bekke@pzh.nl n.wielenga@pzh.nl Behandelend ambtenaar: M.G.A. ter Bekke Akkoord Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Verzenddatum L1 3 FEB Paraaf Provin. etaris

Verzenddatum L1 3 FEB Paraaf Provin. etaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-441389539 (DOS-2011-0013731) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 11 februari 2013 Verzenddatum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2014-499716083 (DOS-2012-0011626) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 13 januari 2015

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-511135845 (DOS-2014-0006785) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1944 4 april 2016 Publicatie wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland, subsidieplafond 2016,

Nadere informatie

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vrr^t^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit &Milieu Registratienummer PZH-2013-389866115 (DOS-2012-0000867) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 14

Nadere informatie

provincie jjqlland ZUID

provincie jjqlland ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie jjqlland ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer 471244333 (DOS-2014-0001157) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Mogelijkheden MKB in EFRO en INTERREG

Mogelijkheden MKB in EFRO en INTERREG Mogelijkheden MKB in EFRO en INTERREG www.food-future.eu Innovatie steun voor MKB in food sector in D en NL Yvette Lammers EZ Coördinatieteam Structuurfondsen EFRO EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nadere informatie

Para atprovinciesecreta ris. Ondenwerp Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie Regionale Economie en Energie

Para atprovinciesecreta ris. Ondenwerp Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie Regionale Economie en Energie ''v ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer P2H-2012-330330250 (DOS-2011-0008674) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn.

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn. 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^"^"j^^ HOLLAND Directie DBI Afdeling Beheerstrategie Registratienummer PZH-2013-414911756 (DOS-2011 0010675) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 augustus

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend update dd 6 mei 2015 6-5-2015

Nadere informatie

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-411835510 (DOS-2012-0007931) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

RVO? uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. RVO voert namens de overheid beleid uit voor ondernemend Nederland. thema s:

RVO? uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. RVO voert namens de overheid beleid uit voor ondernemend Nederland. thema s: RVO? uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid RVO voert namens de overheid beleid uit voor ondernemend Nederland thema s: - duurzaamheid - landbouw - innovatie - internationaal ondernemen Onze opdrachtgevers

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015 enlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld. Conformlijst t.b.v. vergadering van 17 februari 2015 vastgesteld.

Nadere informatie

p t" c!! HOLLAND ZUID

p t c!! HOLLAND ZUID p t" c!! HOLLAND ZUID INGEKOMEN DEC. 9 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-9-77457 (DOS-9-57) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas provincie ZUID HOLLAND pikiekw,en O 3 NOV. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Registratienummer PZH-2010-214515391 (DOS-2010- O001 369) Datum

Nadere informatie

INGEKOMEN 2 5 JAN Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris lluou^y

INGEKOMEN 2 5 JAN Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris lluou^y P T HOLLAND ZUID INGEKOMEN 2 5 JAN. 2010 2 5 JAN 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling XX Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-2010-150529469 (DOS-2009-0024764)

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

Statenvoorstel. Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland.

Statenvoorstel. Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: 31 mei 2017 Behandeld ambtenaar : mw. M. Groen E-mailadres: m.groen@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019 Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019 1 Verzoek tot uitbreiding van het fondsvermogen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-519727295(DOS-2015-0004125) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 1

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19019149 *19019149* onderwerp voorgesteld besluit Wijziging en openstelling Subsidieregeling cofinanciering voor het Operationeel Programma

Nadere informatie

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris NGEKOMEN 2 2 APR. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten X t HOLLAND ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2010-167068622 (DOS-2009-0010228) Datum vergadering

Nadere informatie

Samenwerking rijk-regio MKB Innovatiestimulering Topsectoren Stand van zaken 5 maart 2015

Samenwerking rijk-regio MKB Innovatiestimulering Topsectoren Stand van zaken 5 maart 2015 Samenwerking rijk-regio MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Stand van zaken 5 maart 2015 Stand Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer met uniforme instrumenten inhoud/sturing:

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum linksonder Aan Provinciale Staten Ons kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

ParaaTPfovInclesecretaris

ParaaTPfovInclesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''VTT"T^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Water en Groen Registralien ummer P2H-2012-325612743 (DOS-2012-0002127) naium veroadering Gedeputeerde Staten»ni 2012

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-546379872 (DOS-2015-0003126) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directre DRM Afdeling Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-430646654 (DOS-2007-0020855) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Watt anders, Energieagenda Ontwerpbesluit

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Watt anders, Energieagenda Ontwerpbesluit Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Watt anders, Energieagenda 2016-2020-2050 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 105 van de Provinciewet;

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiele en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-564844144 (DOS-2015-0009075) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, Inleiding

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, Inleiding PS2011MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 januari 2011 Nummer PS: PS2011MME04 Afdeling : ECV Commissie : MME Steller : T.E. Jaroszek Portefeuillehouder : Van Lunteren Registratienummer

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DBI Afdeling Directeur Registratienummer PZH-2015-506564413 (DOS-2011-0006957) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 17 maart 2015

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2 8 NOV Paraaf. Onderwerp Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2 8 NOV Paraaf. Onderwerp Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving Registratienummer PZH-2012-357624021 (DOS-201 2- O01 1297) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 november

Nadere informatie

Statenvoorstel. Randvoorwaarden Waste to Chemistry (uitwerking Amendement 570)

Statenvoorstel. Randvoorwaarden Waste to Chemistry (uitwerking Amendement 570) Statenvoorstel Vergadering Februari 2018 Nummer 7071 Onderwerp Randvoorwaarden Waste to Chemistry (uitwerking Amendement 570) Vergaderdatum GS: 16 januari 2018 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Economische Agenda voor Zeeland 2017-2021 Digitale versie: http://voor.zeeland.nl/economischeagenda 1. Prioritaire

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2015-539081191 (DOS-2015-0007398) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 12 januari 2016

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2016-555658142 (DOS-2011-0005236) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 9 FEB GWM Onderwerp Behandelvoorstel motie 168 Recreatievisie Goeree-Overflakkee

NGEKOMEN 1 9 FEB GWM Onderwerp Behandelvoorstel motie 168 Recreatievisie Goeree-Overflakkee provincie HOLLAND ZUID NGEKOMEN 1 9 FEB. 2010 GWM2010-41 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146517880 (DOS-2009-0024534) Datum

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

2 3 F B. m. lllllllllllllllllllllllllllillliini

2 3 F B. m. lllllllllllllllllllllllllllillliini Beslisnota GS 2 3 F B. m vgm Provincie ^Zeeland OPENBAAR lllllllllllllllllllllllllllillliini ve iis mme, 16003223 16000082 onderwerp Cofinanciering Interreg VLA-NED project CrossRoads 2 voorgesteld besluit

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7NOV 2. Paraaf Provinoii. etaris

Verzenddatum 2 7NOV 2. Paraaf Provinoii. etaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-434915730 (DOS-2010-0013435) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P^ ^"j^^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen & Bodem Reg istratienummer PZH-2011-307052763 O Datum vergadering Gedeputeerde Staten 2^ eulbl' 2011 Verzenddatum

Nadere informatie

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 477024352 (DOS-201 2-0008970) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

2 6 JUN Paraaf Provinciesep^éj^rts

2 6 JUN Paraaf Provinciesep^éj^rts 5 -minuten versie voor Provineiale Staten provincie f^qlland ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-377616569 (DOS-2007-0002927) Dalum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten BM2009-112 11 Aug. tm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Facilitaire Zaken Registratienummer PZH-2009-520884 (DOS-2008-0011065) DatumvergaderingGedeputeerdeStaten Verzenddatum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma s Registratienummer PZH-2015-528473817 (DOS-2015-0006555) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Innovatiefinanciering in Zeeland

Innovatiefinanciering in Zeeland Innovatiefinanciering in Zeeland Ecosysteem onder regie van en coördinatie door Impuls Edwin van Houte 9 juli 2018 MKB Roadshow, Zeeuws-Vlaanderen Impuls Structuurversterking en ontwikkeling van de Zeeuwse

Nadere informatie

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw provincie ZUID HOLLAND 201 1 om 12.00 uur 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2010-229877311 (DOS-2007-00051 34) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

OPENBAAR illllllllllllllllllllllll Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR illllllllllllllllllllllll Zaaknummer verwijsnummer - 3 FEB. 2016 IzeS^nd OPENBAAR illllllllllllllllllllllll Zaaknummer verwijsnummer 16001915» onderwerp ifc e>o 5 Cofinanciering van het project Blobased4SME in het l

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2014-498963710 (DOS-2014-0009877) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16

Nadere informatie

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 5 -minuten versie voor Provinciale Staten HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-419337565 (DOS-2007-0002927) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 3 september

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553780070 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 15.30 uur: ontvangst 15.45-16.45 uur: Presentatie regelingen OP 2016 16.45-17.30 uur: Presentatie Businesscases 17.30-18.00 uur: drankje en snack

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie