5 minuten versie voor Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 minuten versie voor Provinciale Staten"

Transcriptie

1 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH (DOS ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december 2014 Nee Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Weber, JF 14 januari 2015 Onderwerp inbrengen 10 miljoen in fonds voor uitvoering ontwikkelperspectief Grevelingen en Volkerak- Zoomeer Bijlagen - ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer - MKBA bij ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer - Gebiedsontwikkelingsplan Grevelingen - Gebiedsontwikkelingsplan Krammer/Volkerak - Brief met de zienswijze van de regionale partijen van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta op de ontwerprijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer - Onderschrijvingsdocument shareholders Grevelingen - Onderschrijvingsdocument shareholders Krammer/Volkerak Voorstel van GS aan PS: In te stemmen met het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten om de in de begroting 2015 opgenomen middelen voor waterkwaliteit Grevelingen ter grootte van 10 miljoen in te brengen in het door rijk en regio op te richten fonds, waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer zal worden gefinancierd op basis van het budgetrecht van Provinciale Staten. 1. Onderwerp in kort bestek In de begroting voor 2015 is 10 miljoen opgenomen voor een maatregelenpakket om de waterkwaliteit van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer te verbeteren. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor deze middelen als bijdrage van de zijde van de Provincie Zuid-Holland in te brengen in het door rijk en regio op te richten fonds, waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer zal worden gefinancierd. In het kader van de behandeling van de begroting 2015 op 29 oktober 2014 heeft de Statencommissie Groen en Water gevraagd om voorafgaand aan de definitieve inzet van deze middelen inzicht te verschaffen in de maatschappelijke kosten en baten van het terugbrengen van getij op de Grevelingen, de effecten voor de regionale economie en de relatie met het IRP Goeree- Overflakkee. In bijgevoegde voordracht aan Provinciale Staten wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen, hieronder volgt een korte samenvatting hiervan. Het ontwikkelperspectief van de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer, verder te noemen RGV De RGV concludeert dat het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen via een doorlaat in de Brouwersdam de meest duurzame en robuuste oplossing biedt voor de problematiek van 1/5

2 de waterkwaliteit van de Grevelingen. De waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer kan duurzaam worden verbeterd door de aanleg van een doorlaat in de Philipsdam. Hierdoor komt vanuit de Oosterschelde beperkt getij terug op het Volkerak-Zoommeer en wordt dit bekken weer zout. Een zout Volkerak-Zoommeer zal geen rol meer spelen in de zoetwatervoorziening van omliggende gebieden, maar de alternatieve zoetwatervoorziening vanuit Haringvliet en Hollandsch Diep wordt per saldo beter en efficiënter dan de huidige voorziening via het Volkerak-Zoommeer. Maatschappelijke kosten en baten en regionale economische effecten Voor de RGV is een maatschappelijke kosten baten analyse uitgevoerd (MKBA) en, als onderdeel hiervan, een regionale economische effectstudie (REES). Het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen heeft volgens de MKBA een negatieve kosten-batenverhouding, terwijl deze voor het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer positief is. De grootste baten ontstaan door de alternatieve zoetwateraanvoer bij een zout Volkerak-Zoommeer (vanwege de betere kwaliteit en grotere leveringszekerheid van zoetwater). Ook voor schelpdiervisserij ontstaan baten bij zout en getij in beide wateren. De systematiek van een MKBA staat echter niet toe dat het effect van een economische teruggang - als gevolg van een verwachte verslechtering van de waterkwaliteit - in de afweging wordt meegenomen. De maatregelen in de Grevelingen zijn gericht op het voorkomen van ecologische en economische schade. Als deze schade wel in de afweging zou meespelen, zou de kosten-batenverhouding voor de Grevelingen positiever uitvallen. Omdat de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer al slecht is en er geen verdere verslechtering wordt verwacht, geldt deze kanttekening niet voor de uitkomsten van de MKBA van Volkerak-Zoommeer. Omdat de MKBA alleen de nationale baten in beeld brengt, is er tevens een REES uitgevoerd die de baten voor de regio in beeld brengt. Baten die het gevolg zijn van verschuivingen binnen Nederland (bv toeristen die de Grevelingen opzoeken i.p.v. de Noordzeekust) worden in de MKBA niet meegeteld, maar wel in de REES. Baten die buiten de regio of bij de rijksoverheid neerslaan, tellen niet mee in de REES maar wel in de MKBA. De grootste baten blijken terecht te komen in de regio bij private partijen in landbouw en visserij en bij regionale aannemers die maatregelen en voorzieningen aanleggen. Ook de rijksoverheid heeft een belangrijk aandeel in de baten (vooral inkomsten uit BTW). Op basis van de totale baten (dus zonder correctie voor verschuivingen binnen Nederland) zou de kosten-batenverhouding voor de Grevelingen ongeveer neutraal zijn en voor het Volkerak-Zoommeer positief. In opdracht van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland zijn voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer ook businesscases opgesteld. Zowel in de businesscase voor Grevelingen als voor Krammer/Volkerak is geraamd dat een betere waterkwaliteit zal leiden tot toename van opbrengsten van visserij en toerisme. Bekostiging van het ontwikkelperspectief uit de RGV Het ontwikkelperspectief dat zicht biedt op getij terug op de Grevelingen en een weer zout Volkerak-Zoommeer is in de ontwerp-rijksstructuurvisie opgenomen onder de voorwaarde dat binnen één jaar na vaststelling van de ontwerp-rijksstructuurvisie afspraken zijn gemaakt over 2/5

3 de bekostiging. Op 2 juli 2014 heeft de stuurgroep Zuidwestelijke Delta met de minister van IenM hierover de volgende afspraken gemaakt: gezamenlijke bekostiging door Rijk, regionale overheden en Europese subsidies; bekostiging door private partijen vanuit de waardencreatie die door het uitvoeren van de maatregelen mogelijk is; de maatregelen voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden in één programma gebracht en marktpartijen worden vroegtijdig betrokken. Op deze wijze kunnen risicofactoren bij de uitvoering worden geminimaliseerd waardoor een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van de ramingen uit de ontwerp Rijksstructuurvisie (20%) kan worden gerealiseerd. Er zal door rijk en regio een fonds worden opgericht en er worden gebiedscoöperaties opgericht voor de Grevelingen, Volkerak en Zoommeer/Binnenschelde. Deze coöperaties hebben mede tot doel de regionale baten deels af te romen ten behoeve van de realisatie van het ontwikkelperspectief. Zowel voor de Grevelingen als voor het Krammer/Volkerak heeft een brede alliantie van shareholders zich gecommitteerd aan het idee de gezamenlijke ontwikkeling van een gebiedscoöperatie per bekken nader uit te werken, waarbij investeringen in gebiedsontwikkeling door publieke en private afdrachten in het fonds zullen worden ingebracht (bijlagen onderschrijving van het Regionaal Bod Zuidwestelijke Delta). Relatie met het IRP Goeree-Overflakkee Het versterken van de regionale economie is het ultieme doel van het IRP Goeree-Overflakkee. Het realiseren van het ontwikkelperspectief uit de RGV draagt hier aan bij doordat de gebiedsontwikkeling rond de Grevelingen en Volkerak-Zoommeer door de huidige toeristisch recreatieve sector wordt uitgevoerd. Ook de maatregelen die nodig zijn voor realisatie van het ontwikkelperspectief uit de RGV (een programma van in totaal 160 miljoen) zal bijdragen aan de werkgelegenheid in deze regio. De organisatie die wordt opgezet voor uitvoering van het ontwikkelperspectief uit de RGV zal, indien relevant, worden gecombineerd met de organisatie van het IRP. De opdracht aan het team getijdencentrale Brouwersdam wordt verbreed tot de marktbenadering van het hele programma van maatregelen dat nodig is voor realisatie van het onwikkelperspectief uit de RGV. De komende periode zal tevens worden onderzocht op welke wijze de nog op te richten gebiedscoöperatie voor de Grevelingen gecombineerd kan worden met de structuren van het IRP Goeree Overflakkee. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer, deltabeslissingen uit het Nationaal Waterplan b. Relatie andere interne beleidsterreinen 3/5

4 Het IRP Goeree-Overflakkee, getijdencentrale Brouwersdam, Ruimte, Groen c. Relatie externe partijen De RGV is door het rijk, in samenwerking met de regionale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) en afgestemd met belanghebbenden, tot stand gekomen. Parallel aan de RGV is in opdracht van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid- Holland gewerkt aan financieringsstrategieën voor het ontwikkelperspectief van de RGV. 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis Op 26 februari 2014 hebben Provinciale Staten de Strategische Agenda Zuid-Holland 2014 voor het Nationaal Deltaprogramma vastgesteld, waarin onder andere de inzet van Zuid- Holland t.a.v. het programma Zuidwestelijke Delta is geformuleerd. Op 8 oktober 2014 is de Statencommissie Groen en Water middels een vertrouwelijke briefing door gedeputeerde Weber geïnformeerd over de inhoud van de ontwerp-rijksstructuurvisie die op dat moment nog niet in de Ministerraad was vastgesteld. De ontwerp-rijksstructuurvisie is op 10 oktober 2014 gepubliceerd. b. Waar staan we nu? De fase van beleidsuitwerking c. Vervolgprocedure Op 2 juli 2014 heeft de stuurgroep Zuidwestelijke Delta met de minister van IenM afgesproken dat er voor 1 maart 2015 een bestuursovereenkomst tussen Rijk en regionale overheden wordt gesloten waarin de financiële toezeggingen en overige afspraken worden vastgelegd. Binnen één jaar na publicatie van de ontwerp-rijksstructuurvisie moet er zicht zijn op volledige financiering van het ontwikkelperspectief en afspraken over organisatie en risico's, waarmee de Rijksstructuurvisie definitief kan worden vastgesteld en uitgevoerd. Ook deze afspraken zullen in een bestuursovereenkomst worden vastgelegd. 4. Financiële aspecten (dekking en risico s) 10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingen/Volkerak-Zoommeer, waarvoor dekking is in de begroting 2015, wordt ingebracht in een door rijk en regio op te richten fonds. Uit dit fonds zal het ontwikkelperspectief van de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer worden gefinancierd. Over de beheersing en verdeling van financiële risico s worden afspraken gemaakt in de bestuursovereenkomst die rijk en regio zullen afsluiten. Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar Telefoon /5

5 E.M. van Dam Kamer 5/5

artikel 105, eerste lid, J artikel 143, tweede lid Provinciewet;

artikel 105, eerste lid, J artikel 143, tweede lid Provinciewet; Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Januari 2015 Nummer 6774 Onderwerp Inbrengen 10 miljoen in fonds voor uitvoering ontwikkelperspectief Grevelingen en Volkerak- Zoommeer

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Realisering van Streefbeeld Grevelingen, Krammer-Volkerak en Zoommeer?

Realisering van Streefbeeld Grevelingen, Krammer-Volkerak en Zoommeer? 1 Realisering van Streefbeeld Grevelingen, Krammer-Volkerak en Zoommeer? Conferentie Stuurgroep GCBD 4 februari 2015 Ir Ben Viveen Ir Pieter Hordijk MPA Programmadirecteuren Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv pr HOLLAND ZUID NGEKOMEN 2 5 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2010-175484524 (DOS-2010-0010267) Datum vergadering

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma s Registratienummer PZH-2015-528473817 (DOS-2015-0006555) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen provincie R o L L A N D ZUID SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2010-158483708 (DOS-2010-0003748)

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-416610927 Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 juli 2013 Verzenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P'^!: HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-377932788 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 19

Nadere informatie

Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Behandelend ambtenaar: L.L.P.A. Santbergen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: C. Moonen Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 14ZK09402/14.B0304 Kenmerk : 14IT027694 Barcode :

Nadere informatie

ParaaTPfovInclesecretaris

ParaaTPfovInclesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''VTT"T^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Water en Groen Registralien ummer P2H-2012-325612743 (DOS-2012-0002127) naium veroadering Gedeputeerde Staten»ni 2012

Nadere informatie

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009 1 7 SEP, 2009 GWM2009-217 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DO Afdeling Milieu Registratienummer PZH-2009-425256 (DOS-2009-0007800) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Geptember 2009

Nadere informatie

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris BM2010-111 NGEKOMEN 1 9 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie R o L L A N D ZUID Directie DCZ Afdeling Personeel, Processen en Organisatie Registratienummer PZH-2010-174556484 (DOS-2010-0010449)

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-511135845 (DOS-2014-0006785) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

provincie jjqlland ZUID

provincie jjqlland ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie jjqlland ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer 471244333 (DOS-2014-0001157) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Doel van het overleg is om gezamenlijk de koers voor besluitvorming over de Rijksstructuurvisie te bespreken.

Doel van het overleg is om gezamenlijk de koers voor besluitvorming over de Rijksstructuurvisie te bespreken. Geannoteerde agenda/gespreksnotitie voor het overleg tussen Minister van IenM en Stuurgroep ZWD over de ontwerp- Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak/Zoommeer Datum: 2 juli 2014, 16.30-17.30 uur, Ministerie

Nadere informatie

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vrr^t^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit &Milieu Registratienummer PZH-2013-389866115 (DOS-2012-0000867) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 14

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn.

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn. 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^"^"j^^ HOLLAND Directie DBI Afdeling Beheerstrategie Registratienummer PZH-2013-414911756 (DOS-2011 0010675) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 augustus

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-428224893 (DOS-2013-0007486) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

p t" c!! HOLLAND ZUID

p t c!! HOLLAND ZUID p t" c!! HOLLAND ZUID INGEKOMEN DEC. 9 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-9-77457 (DOS-9-57) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013- Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie pjqlland ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-389891839 {DOS-2013-0000336) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris HOLLAND BM2009-139 NGEKOMFN 1 9 OKT. 2009 5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Reg istratien ummer PZH-2009-132160188 (DOS-2009-0015080) Datum vergadering

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen/ Volkerak Zoommeer

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen/ Volkerak Zoommeer STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8633 1 april 2015 Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen/ Volkerak Zoommeer DE ONDERGETEKENDEN: 1. Het Ministerie

Nadere informatie

NGEKQMEN O 6 M. 2010

NGEKQMEN O 6 M. 2010 provincie R o L L A N D ZUID NGEKQMEN O 6 M. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146957770 (DOS-2008-0003422) Datum vergadering

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-546379872 (DOS-2015-0003126) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P^ ^"j^^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen & Bodem Reg istratienummer PZH-2011-307052763 O Datum vergadering Gedeputeerde Staten 2^ eulbl' 2011 Verzenddatum

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2016-555658142 (DOS-2011-0005236) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DBI Afdeling Directeur Registratienummer PZH-2015-506564413 (DOS-2011-0006957) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 17 maart 2015

Nadere informatie

Nieuws van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta Juni 2014

Nieuws van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta Juni 2014 Nieuws van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta Juni 2014 Inhoud Bijeenkomst Stuurgroep Zuidwestelijke Delta 22 mei Verslag sessies omtrent Grevelingen, Krammer-Volkerak en Zoommeer-Binnenschelde 14 april

Nadere informatie

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris NGEKOMEN 2 2 APR. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten X t HOLLAND ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2010-167068622 (DOS-2009-0010228) Datum vergadering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Getij Grevelingen 11 oktober Getij Grevelingen. Waarom herstel beperkt getij

Informatiebijeenkomst Getij Grevelingen 11 oktober Getij Grevelingen. Waarom herstel beperkt getij Getij Grevelingen Waarom herstel beperkt getij We willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden

Nadere informatie

Middelburg, 24 maart DIV C

Middelburg, 24 maart DIV C Stuurgroep Zuidwestelijke Delta r ^ì e n 7 5 MRl 2015 Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Betreft: Kenmerk: Bestuursovereenkomst Ontwikkeling

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk rene.boeters@rws.nl Opzet presentatie > Ontstaansgeschiedenis Volkerak-Zoommeer Ro#erdam > Beheer via kunstwerken Nieuwe Maas > Wat speelt er Haringvliet Oude

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw provincie ZUID HOLLAND 201 1 om 12.00 uur 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2010-229877311 (DOS-2007-00051 34) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-411835510 (DOS-2012-0007931) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Planning en openstaande moties Statencommissie Groen en Water, versie 2 februari Geplande datum commissie. aanlevering door GS

Planning en openstaande moties Statencommissie Groen en Water, versie 2 februari Geplande datum commissie. aanlevering door GS Eerste kwartaal 2015 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Uiterlijke aanlevering door GS Geplande datum commissie Doel van de bespreking in de commissie Portefeuillehouder Opmerkingen/adviezen

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 9 FEB GWM Onderwerp Behandelvoorstel motie 168 Recreatievisie Goeree-Overflakkee

NGEKOMEN 1 9 FEB GWM Onderwerp Behandelvoorstel motie 168 Recreatievisie Goeree-Overflakkee provincie HOLLAND ZUID NGEKOMEN 1 9 FEB. 2010 GWM2010-41 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146517880 (DOS-2009-0024534) Datum

Nadere informatie

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directre DRM Afdeling Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-430646654 (DOS-2007-0020855) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Verzenddatum L1 3 FEB Paraaf Provin. etaris

Verzenddatum L1 3 FEB Paraaf Provin. etaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-441389539 (DOS-2011-0013731) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 11 februari 2013 Verzenddatum

Nadere informatie

SML10-42 NGEKQMEN 2 3 APR Verzenddatum. Onderwerp Ter kennisneming: Stand van zaken implementatie Wet ambulancezorg

SML10-42 NGEKQMEN 2 3 APR Verzenddatum. Onderwerp Ter kennisneming: Stand van zaken implementatie Wet ambulancezorg provincie HOLLAND ZUID SML10-42 NGEKQMEN 2 3 APR. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registratienummer PZH-2010-168520201 Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

INGEKOMEN 1 3 OKT Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Dwarshuis - van de Beek, HMC

INGEKOMEN 1 3 OKT Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Dwarshuis - van de Beek, HMC provincie ZUID HOLLAND INGEKOMEN 1 3 OKT. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

2 2 MEI Paraaf Provin. Ondenwerp Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013

2 2 MEI Paraaf Provin. Ondenwerp Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vxfx^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-389867891 (DOS-2012-0001015) Datum vergadenng Gedeputeerde Staten 21 mei 2013

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-519727295(DOS-2015-0004125) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 1

Nadere informatie

GEKOMEN 1 6 Kt»" Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van de Verordening advisering planschadeverzoeken Zuid- Holland.

GEKOMEN 1 6 Kt» Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van de Verordening advisering planschadeverzoeken Zuid- Holland. p r HOLLAND ZUID GEKOMEN 1 6 Kt»" 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling XX Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-2009-139975731 (DOS-2009-0018191) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

BM HGEKOMEN - 2 J»« Paraaf Provinciesecretaris

BM HGEKOMEN - 2 J»« Paraaf Provinciesecretaris P ZuTD HOLLAND BM2009-89 HGEKOMEN - 2 J»«5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Bestuur en Beleidscoordinatie Registratienummer PZH-2009-380313 (DOS-2006-0001659) Datum vergadering

Nadere informatie

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 5 -minuten versie voor Provinciale Staten HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-419337565 (DOS-2007-0002927) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 3 september

Nadere informatie

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten BM2009-112 11 Aug. tm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Facilitaire Zaken Registratienummer PZH-2009-520884 (DOS-2008-0011065) DatumvergaderingGedeputeerdeStaten Verzenddatum

Nadere informatie

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas provincie ZUID HOLLAND pikiekw,en O 3 NOV. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Registratienummer PZH-2010-214515391 (DOS-2010- O001 369) Datum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2015-539081191 (DOS-2015-0007398) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 12 januari 2016

Nadere informatie

l SEP W^^ Paraaf Provincie: Provinciesecretaris Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van de actieve informatieplicht

l SEP W^^ Paraaf Provincie: Provinciesecretaris Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van de actieve informatieplicht 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie jjqlland ZUID Directie DRM Afdeling Eenheid opdractitgeverschap DRM Registratienummer PZH-2011-302090842 (DOS-2011-0009398) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Verzenddatum O 9 OKT Paraaf Provin. retaris. Onderwerp Zienswijze op NRD van het PlanMER Structuurvisie Windenergie op Land

Verzenddatum O 9 OKT Paraaf Provin. retaris. Onderwerp Zienswijze op NRD van het PlanMER Structuurvisie Windenergie op Land ^7 ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Reg Istratienummer PZH-2012-351881737 (DOS-2007-001 5748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 oktober

Nadere informatie

Getijdencentrale. Brouwersdam. Deltatechnologie impuls voor regionale economie

Getijdencentrale. Brouwersdam. Deltatechnologie impuls voor regionale economie Getijdencentrale Brouwersdam Deltatechnologie impuls voor regionale economie Getijdencentrale Brouwersdam De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswater staat en de gemeenten Goeree- Overflakkee en

Nadere informatie

dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep

dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep 4 Zuidwestelijke Delta Aan: Onderwerp: dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep Bestuurlijke consultatie Voorkeursstrategie

Nadere informatie

''TT.^X^ HOLLAND ZUID

''TT.^X^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''TT.^X^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-378566593 (DOS-2012-0008887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7NOV 2. Paraaf Provinoii. etaris

Verzenddatum 2 7NOV 2. Paraaf Provinoii. etaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-434915730 (DOS-2010-0013435) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 477024352 (DOS-201 2-0008970) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

ry ' HOLLAND pzh-2oo9-i (

ry ' HOLLAND pzh-2oo9-i ( ' *» 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer ry ' HOLLAND pzh-2oo9-i 53592 (005-2009- Directie ZUID 0001785) DRM Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Aldeling Ruimte, Wonen en Bodem Registralienummer PZH-2013-385736077(DOS-2013-0002954) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

2 8 NOV Paraaf. Onderwerp Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2 8 NOV Paraaf. Onderwerp Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving Registratienummer PZH-2012-357624021 (DOS-201 2- O01 1297) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 november

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2014-499716083 (DOS-2012-0011626) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 13 januari 2015

Nadere informatie

- 6 JULI 2011 I 5 JUL ZO11. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris

- 6 JULI 2011 I 5 JUL ZO11. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris provincie ZUID HOLLAND - 6 JULI 2011 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2011-294101169 (DOS-201 1-0006998) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal provincie ZUID HOLLAND GEKOMEN 2 3 %&#T 5 -minuten versie voor Provinciale Staten 2011 Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2011-264621440 (DOS-2008- O01 1 003) Datum vergadering

Nadere informatie

Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Colofon Deze ontwerp-rijksstructuurvisie

Nadere informatie

Verzenddatum 1 9 APR^OIZ. 'ovlnciesecretaris. Onderwerp ontwerp 8e tranche Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (PMV)

Verzenddatum 1 9 APR^OIZ. 'ovlnciesecretaris. Onderwerp ontwerp 8e tranche Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (PMV) ^v ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2012-326869704 (DOS-2009-0011117) Datum vergadering Gedeputeerde Stalen 17 april

Nadere informatie

;.6 DEC2fl ^ Paraaf Provincie

;.6 DEC2fl ^ Paraaf Provincie p ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-429600098 {DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 26 november 2013

Nadere informatie

tl 5 FEB 2012 Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Sande, RAM, van der //. 28 maart 2012

tl 5 FEB 2012 Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Sande, RAM, van der //. 28 maart 2012 "'7 ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2012-324067620 (DOS-2011-0005702) Datum vergadenng Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2014-496523170 (DOS-2014-0000677) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

Vragen en antwoorden april 2016

Vragen en antwoorden april 2016 Vragen en antwoorden april 2016 A Algemeen 1. Wat is de scope van het programma (wat te doen, door wie, hoe)? De scope omvat: a) invoeren van beperkt getij op de Grevelingen en b) invoeren van beperkt

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-507854823 (DOS-2014-0008816) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7

Nadere informatie

De toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Veilig, veerkrachtig en vitaal

De toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Veilig, veerkrachtig en vitaal 1 De toekomst van de Zuidwestelijke Delta Veilig, veerkrachtig en vitaal kwaliteiten Kernkwaliteiten Estuarien Kernkwaliteiten Tuin Kernkwaliteiten Gevarieerd, aantrekkelijk, historisch rijk landschap

Nadere informatie

Watersportondernemers Deltagebied. Rowena van der Maat, 28 mei 2010 Bruinisse

Watersportondernemers Deltagebied. Rowena van der Maat, 28 mei 2010 Bruinisse Watersportondernemers Deltagebied Rowena van der Maat, 28 mei 2010 Bruinisse Programma 28 mei Regionale ontwikkelingen Nationale en internationale ontwikkelingen Actieplan Watersport Delta Masterplan Watersport

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553780070 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2015-502580905 (DOS-2012-0011625) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 13 juni 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar : mw L.G.J van Westbroek E-mailadres: lgj.van.westbroek@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS Gedeputeerde Staten Contact Bureau Subsidies Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

BM NGEKOMEN - 1 Ml2008

BM NGEKOMEN - 1 Ml2008 BM2009-87 NGEKOMEN - 1 Ml2008 5 -minuten versie voor Provinciaie Staten Directie DLB Afdeling Bestuur en Beleidscoordinatie Registratienummer PZH-2009-471510 (DOS-2008-0008375) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Paraaf Provinci^j^retans

Paraaf Provinci^j^retans 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''vvr".'^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2013-437175237 (DOS-2012-0009954) Datum vergadenng Gedeputeerde Slaten

Nadere informatie

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Verzenddatum. 3 O JAN 2013 Paraaf Provinciesecj

Verzenddatum. 3 O JAN 2013 Paraaf Provinciesecj 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie f^qlland ZUID Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer P2H-2011-0007885 (364328955) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar J.J. Meijer Akkoord. Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Damen, JH digitaal

Behandelend ambtenaar J.J. Meijer Akkoord. Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Damen, JH digitaal GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2017-605076053 (DOS-2007-0007332) Contact J.J. Meijer 070-441 84 42 jj.meijer@pzh.nl Behandelend ambtenaar J.J. Meijer Akkoord Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Damen,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 23 mei 207 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 3 september 207 Behandeld ambtenaar : dhr. E. Buijserd E-mailadres: e.buijserd@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie