BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld."

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015 enlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld. Conformlijst t.b.v. vergadering van 17 februari 2015 vastgesteld. Zie stukken bijlagen Volgnr. Rapporteur Onderwerp Beslissing Geen bespreekstukken

2 Onderwerp/ ALGEMEEN CF1 PZH Behandelvoorstel moties 556 en 557 Uitvoering ontwikkelperspectief Grevelingen Volkerak-Zoommeer Vastgesteld brief van GS aan PS inzake behandelvoorstel moties 556 en 557 over Uitvoering ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 1 e portefeuillehouder gemachtigd tot tekstuele wijziging in het ad 1 op pagina 1. CF2 PZH Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer voor beheer en doorontwikkeling van het Bentwoud en contractering van onderhoud Bentwoud 1. Aangegaan de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer, waarin vastgelegd de gezamenlijke regievoering van het beheer en de doorontwikkeling van het Bentwoud, de organisatie van de samenwerking, en de gezamenlijke aanbesteding van het onderhoud van provinciale gronden in Bentwoud. 2. Gemachtigd de algemeen directeur van Staatsbosbeheer om binnen de kaders van de onder 1 genoemde overeenkomst en zo lang deze van kracht is, mede namens GS van Zuid-Holland de aanbesteding van het onderhoud te starten, het proces te doorlopen en te gunnen. 3. Vastgesteld de 5-minutenversie aan PS waarin de samenwerkingsovereenkomst en het contracteren van het onderhoud Bentwoud ter kennisname aan PS wordt aangeboden. NB: De Commissaris van de Koning is, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd de juridische binding aan te gaan. Hij machtigt de heer J.F. Weber, de gedeputeerde van Groen, om de overeenkomst namens de provincie te ondertekenen en machtigt de algemeen directeur van Staatsbosbeheer om, zolang de onder 1 genoemde overeenkomst van kracht is, de provincie te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de contracten voor het onderhoud. CF3 PZH Bevestiging overdracht provinciaal aandeel DLG aan PZH 1. Vastgesteld de brief waarmee GS de overdracht van het provinciaal aandeel DLG van het Rijk aan PZH markeren en aangeven welke prestaties zij nog van de Minister verwachten. GS 2

3 Onderwerp/ CF4 PZH Openstellingsbesluit indienen Lokale ontwikkelingsstrategieën en instellingsbesluit Landelijke Selectiecomité LEADER 1. Vastgesteld het openstellingsbesluit voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER, inhoudende dat: - gedeputeerde staten ter uitvoering van artikel 32 van verordening (EU) nr. 1303/2013 en de artikelen 44 en 45 van verordening (EU) nr. 1305/2013 lokale ontwikkelingsstrategieën als bedoeld in artikel 33 van verordening (EU) nr. 1303/2013 selecteren; - lokale actiegroepen van 2 maart 2015 tot en 1 mei 2015 aanvragen tot selectie bij gedeputeerde staten kunnen indienen; - een landelijk selectiecomité de lokale ontwikkelingsstrategieën beoordeelt aan de hand van de in bijlage 2 bij het openstellingsbesluit opgenomen selectiecriteria en hierover advies uitbrengt aan gedeputeerde staten; - gedeputeerde staten op basis van het advies uiterlijk binnen 22 weken na sluiting van de indieningsperiode besluiten over de goedkeuring van de lokale ontwikkelingsstrategieën. 2. Vastgesteld het besluit tot instelling van het Landelijke Selectiecomité LEADER, inhoudende dat: - een Selectiecomité LEADER wordt ingesteld dat gedeputeerde staten adviseert over de selectie van de bij gedeputeerde staten in te dienen lokale ontwikkelingsstrategieën; - het Selectiecomité bestaat uit een voorzitter en vier andere leden; - het Selectiecomité wordt ondersteund door een secretaris niet zijnde een lid van het Selectiecomité, en een secretariaat dat berust bij het Regiebureau POP; - het Selectiecomité na goedkeuring van het door haar uitgebrachte advies door gedeputeerde staten en uiterlijk 31 december 2017 wordt opgeheven. 3. Vastgesteld de Instructie voor het Landelijke Selectiecomité LEADER (LSC) in het kader van POP3, inhoudende: - de taakomschrijving en beoogde werkwijze van het LSC; - planning van de processtappen; - een uitwerking van de selectiecriteria. 4 Onder de voorwaarde dat alle provincies deze besluiten hebben vastgesteld, bepaald dat het openstellingsbesluit en het instellingsbesluit uiterlijk op 27 februari 2015 worden gepubliceerd in het provinciaalblad en de dag na publicatie in werking treden e portefeuillehouder gemachtigd om bij ontwerpbesluit 1, tweede gedachtenstreepje achter en het woord met toe te voegen. GS 3

4 Onderwerp/ CF5 PZH Verlening boekjaarsubsidie Externe Veiligheid 2014 Goeree-Overflakkee 1. Verleend een boekjaarsubsidie 2014, met toepassing van de hardheidsclausule van artikel 51 a van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland van maximaal ,00 aan DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam voor externe veiligheid Goeree-Overflakkee. 2. Verleend een voorschot van ,50 (25% van het maximale subsidiebedrag) aan DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam voor boekjaar 2014 externe veiligheid Goeree-Overflakkee. 3. Bepaald dat door middel van een factuur de in rekening te brengen BTW van ,54 over het subsidiebedrag aan de DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam door de Provincie Zuid-Holland vergoed zal worden. 4. Brief vastgesteld waarmee aan DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam het besluit meegedeeld wordt over de subsidieaanvraag voor boekjaarsubsidie 2014 externe veiligheid Goeree-Overflakkee. CF6 PZH Begrotingscirculaire gericht aan de Zuid-Hollandse gemeenten 1. Vastgesteld de begrotingscirulaire Financieel Toezicht begroting gericht aan de raden van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten waarmee zij in kennis zijn gesteld van de criteria en uitgangspunten bij onze besluitvorming over de beoordeling van de begroting ; 2. Vastgesteld de daarbij behorende aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten; 3. 5-minutenversie vastgesteld waarmee de begrotingscirculaire aan PS ter kennisneming wordt aangeboden. GS 4

5 Onderwerp/ CF7 PZH Uitbreiding art. 29 ontheffing Vipre met Assa Abloy Shuttle 1. Ontheffing d.d. 27 augustus 2013 (PZH ) aan Vipre BV van het verbod openbaar vervoer te verrichten zonder concessie met terugwerkende kracht, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 uitgebreid met de nieuwe lijn Assa Abloy Shuttle 1, voor zover deze valt in het concessiegebied van de Provincie Zuid-Holland, met als eindbestemming Raamsdonkveer. 2. Toestemming verleend aan Vipre BV om ook voor de nieuwe lijn het Viprevervoerbewijs te hanteren. 3. Brief aan Vipre BV vastgesteld waarmee Vipre wordt geïnformeerd over de besluiten onder 1 en minuten versie vastgesteld, waarbij PS in het kader van de actieve informatieplicht in kennis worden gesteld van het GS besluit de ontheffing voor Vipre BV uit te breiden. CF8 PZH Vaststelling subsidieregeling cofinanciering EFRO (OP Kansen voor West II en Interreg V) 1. Vastgesteld de subsidieregeling cofinanciering EFRO (OP Kansen voor West II en Interreg V) 2. Vastgesteld de 5-minutenversie Subsidieregeling cofinanciering EFRO (OP Kansen voor West II en Interreg V) 3. Bepaald dat de subsidieregeling cofinanciering EFRO (OP Kansen voor West II en Interreg V) na vaststelling wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. GS 5

6 Onderwerp/ CF9 PZH Vaststelling deelplafonds OP Kansen voor West II 1. Vastgesteld de volgende deelplafonds voor cofinanciering PZH van Kansen voor West II onder de subsidieregeling cofinanciering EFRO, onder voorbehoud van de vaststelling van het subsidieplafond van 12,85 mln. voor Kansen voor West II door PS: 1. 2 mln. bedoeld voor projecten onder prioriteit 1b, doelstelling 1. Valorisatie, het vergroten van het aandeel (met name internationaal vermarktbare) innovatieve producten en diensten in de totale omzet bij bedrijven. 2. 1,25 mln. bedoeld voor projecten onder prioriteit 4a, doelstelling 3: Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik van landsdeel West Aangehouden tot 3 maart CF10 PZH Beantwoording brief van advocaat van Veendorp cs aan GS Vastgesteld de brief aan jhr mr N.J.M. Beelaerts van Blokland te Den Haag, advocaat van dhr Veendorp en dhr Moorman te Wassenaar, conform bijgaand concept, ter beantwoording van diens brief van 3 februari CF11 PZH Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie GroenLinks 2998 Injectie afvalwater in Zuid-Hollandse bodem Antwoorden vastgesteld conform concept CF12 PZH Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie GroenLinks 3001 Belevingsonderzoek en economisch belang Rottterdam The Hague Airport 1. Antwoorden vastgesteld conform concept 2. 1 e portefeuillehouder gemachtigd tot enkele tekstuele wijzigingen in de beantwoording. CF13 PZH Bijdrage provincie Zuid-Holland ten behoeve van IPO begroting Vastgesteld de bijdrage van voor het IPO-secretariaat Vastgesteld de bijdrage van aan het IPO ten behoeve van specifieke opdrachten voor Europa GS 6

7 Onderwerp/ VISIE RUIMTE EN MOBILITEIT VRM1 PZH Ontheffing ex artikel 3.2 Verordening Ruimte voor legalisatie glastuinbouwbedrijf aan Zuidplasweg 23, gemeente Zuidplas 1. De gevraagde ontheffing van artikel lid 2 onder a, Verordening ruimte 2014, ten behoeve van legalisatie van een glastuinbouwbedrijf aan de Zuidplasweg 23, Zevenhuizen, gemeente Zuidplas verleend, onder het voorbehoud dat de behandeling in Provinciale Staten geen aanleiding geeft tot heroverweging van voorgenoemd besluit minutenversie voor Provinciale Staten vastgesteld waarin zij worden geïnformeerd over de verleende ontheffing, conform de Protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegheden van PS en GS. 3. Vastgesteld de brief aan de gemeente Zuidplas waarmee het besluit onder 1 wordt medegedeeld, conform bijgevoegd concept e portefeuillehouder tezamen met gedeputeerde Weber gemachtigd tot inhoudelijke wijzigingen indien blijkt dat de gevraagde ontheffing voor de ontwikkeling inzake de IRP Zuidplas negatieve gevolgen heeft. GS 7

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 1 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 24 november 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 1 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 24 november 2015 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2015-531390795 Wijziging Waterverordening Zuid-Holland 1. Vastgesteld het ontwerpbesluit tot aanpassing van de Waterverordening Zuid-Holland met bijbehorende toelichting en twee kaarten.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 AUGUSTUS Besluitenlijst van de vergadering 4 juli 2017 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 AUGUSTUS Besluitenlijst van de vergadering 4 juli 2017 vastgesteld. A1 Bom-Lemstra PZH-2017-609320984 Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017 1. Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017, inhoudende voorstellen voor bijstelling van provinciaal detailhandelsbeleid,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 JUNI Besluitenlijst van de vergadering 23 juni 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 JUNI Besluitenlijst van de vergadering 23 juni 2015 vastgesteld. A1 Vermeulen PZH-2015-519730398 Intentieovereenkomst N211 geeft energie 1. Aangegaan de Intentieovereenkomst Vormgeven gezamenlijke ambities Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland in het project

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2015 enlijst van de vergadering 10 maart 2015 vastgesteld. Conformlijst t.b.v. vergadering van 17 maart 2015 vastgesteld. Zie stukken

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 SEPTEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 8 september 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 SEPTEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 8 september 2015 vastgesteld. A1 Weber PZH-2015-528536545 GS-standpunt inzake Scenariostudie Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas A2 Weber PZH-2015-528046963 Uittreding uit de natuur- en recreatieschappen en informeren PS over stand

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 MAART Besluitenlijst van de vergadering 19 februari 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 MAART Besluitenlijst van de vergadering 19 februari 2019 vastgesteld. A1 Vermeulen PZH-2018-672342296 Aangaan Samenwerkingsovereenkomst Reconstructie N213 Gemeente Westland 1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Reconstructie N213 Gemeente Westland met de gemeente Westland.

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 JUNI Besluitenlijst van de vergadering 21 juni vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 JUNI Besluitenlijst van de vergadering 21 juni vastgesteld. A1 Bom-Lemstra PZH-2016-556216965 Brief van de gemeente Brielle over knelpunten i.v.m. de sociale sector woningmarkt en huisvesting van vergunninghouders 1. Vastgesteld de brief aan de gemeente Brielle

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 1 december 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 1 december 2015 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2015-536006938 Uitvoeringsprogramma s regionale waterkeringen 1. Kennisgenomen van de uitvoeringsprogramma s regionale waterkeringen 2015-2024 van het waterschap Rivierenland, het waterschap

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 OKTOBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 13 oktober 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 OKTOBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 13 oktober 2015 vastgesteld. A1 Weber PZH-2015-531054374 Beschikking op bezwaar van de heer Van der Geest inzake het niet langer meer doden van verwilderde katten met het geweer A2 Weber PZH-2015-531024540 Beschikking op bezwaar van

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 OKTOBER 2017

Pagina 1 van 8 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 OKTOBER 2017 Pagina 1 van 8 A1 A2 Janssen/Weber PZH-2017-613294574 Samenwerkingsovereenkomst en incidentele subsidie KWR Water BV voor Transitie WKO naar HTO Energie- en milieubeheerstrategieën Vervallen. 1. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 mei Besluitenlijst van de vergadering 15 mei 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 mei Besluitenlijst van de vergadering 15 mei 2018 vastgesteld. A1 Baljeu PZH-2018-647778289 Implementatie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 1. Kennis te nemen van de door de provinciesecretaris vastgestelde Privacyverklaring en Procedurebeschrijving verzoeken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1711 1 april 2015 Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland Provinciale Staten, Gelet op: Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 APRIL Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 APRIL Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld. A1 Baljeu PZH-2018-646077549 Reactie accountantsverslag 2017 1. De GS-brief, als reactie op het accountantsverslag 2017, gericht aan Provinciale Staten, vast te stellen. 2. Vast te stellen de publiekssamenvatting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 JANUARI Besluitenlijst van de vergadering 19 december 2017 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 JANUARI Besluitenlijst van de vergadering 19 december 2017 vastgesteld. 1 A1 Vermeulen PZH-2017-580411413 Overeenkomsten A16 Rotterdam 1. Aan te gaan de overeenkomsten inzake de A16 Rotterdam tussen de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat: - Bijlage 9 deel 5 Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 NOVEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 november 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 NOVEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 november 2015 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2015-534350511 Intrekken ondermandaat bij ODWH en ODMH voor het uitvoeren van de BRZO en RIE4 taken A2 Janssen PZH-2015-534351143 Provinciale uitvoeringstaken in de fusiegemeenten Alphen

Nadere informatie

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013- Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 SEPTEMBER Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 SEPTEMBER Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld. A1 Weber PZH-2018-662645692 GS-brief aan Provinciale Staten over het beheer van het regionaal hoofdnet voor warmtetransport 1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden geïnformeerd

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 25 SEPTEMBER Besluitenlijst van de vergadering 18 september 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 25 SEPTEMBER Besluitenlijst van de vergadering 18 september 2018 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2018-662490201 Beslissing op bezwaar van Tank Depot Europoort B.V. van 1 februari 2018 tegen aanwijzingsbesluit van 4 januari 2018 1. In afwijking van het advies van de bezwarencommissie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 23 JANUARI Besluitenlijst van de vergadering 16 januari 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 23 JANUARI Besluitenlijst van de vergadering 16 januari 2018 vastgesteld. CF1 Bom-Lemstra PZH-2018-634911649 Convenant Shell, Gemeente Rijswijk, Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (Vertrek van Shell uit Rijswijk en de toekomstige invulling

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2018-670833863 Voortgang oeververvanging Rijn-Schiekanaal nabij Delftweg Zuid te Rijswijk 1. In te stemmen met het ter hoogte van de Delftweg Zuid te Rijswijk afwijken van het vastgestelde

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering 21 november vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering 21 november vastgesteld. 1 A1 Baljeu PZH-2017-623188986 Rapportage Doeltreffendheid subsidies 1. Vast te stellen de Hoofdlijnenrapportage evaluatie doeltreffendheid subsidies inclusief bijlage Beleidstheorieën; 2. Vast te stellen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 MEI Besluitenlijst van de vergadering 21 mei 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 MEI Besluitenlijst van de vergadering 21 mei 2019 vastgesteld. 1 A1 Bom-Lemstra PZH-2018-663267424 Brief GS aan PS over juridische opties vervolg Zwethof 1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee een overzicht wordt gegeven van het juridisch instrumentarium

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2018

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2018 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 januari 2018 1 Onderwerp: Beantwoording statenvragen CU aanpak mensenhandel Verbeek, L. 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: dhr. M.J. Sol 070-441 66 93 mj.sol@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-519727295(DOS-2015-0004125) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 1

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 JANUARI Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 JANUARI Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld. A1 Bom-Lemstra PZH-2018-675266531 Subsidievaststelling Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen - Kenniscentrum Plantenstoffen 2.0 1. Vast te stellen de begroting-projectsubsidie 2017 op 72.869,00 voor het

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016 1 Onderwerp: Vaststellen Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 1. de Lokale Ontwikkelingsstrategie

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen nieuwe subsidiedeelplafonds R-net en aangaan SOK s en DRIS R-net buscorridor Leiden-Leiderdorp

Onderwerp: Vaststellen nieuwe subsidiedeelplafonds R-net en aangaan SOK s en DRIS R-net buscorridor Leiden-Leiderdorp GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2017-578487242 (DOS-2013-0002208) Contact B. Groenen 070-441 6781 mmj.suderee@pzh.nl Behandelend ambtenaar: H. van Alphen Akkoord Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 20 JUNI Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 20 JUNI Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld. A1 Weber PZH-2017-585501314 Gebiedsprogramma Hoeksche Waard 2017-2020 1. Vast te stellen het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard voor de periode 2017 2020; 2. In te stemmen met de financiering van het benodigde

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 maart 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 maart 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 maart 2015 1 Onderwerp: Statenvragen PVV Fonds Verstedelijking Almere Gijsberts, B. 1. de antwoorden vast te stellen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 4 september Besluitenlijst van de vergadering 28 augustus vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 4 september Besluitenlijst van de vergadering 28 augustus vastgesteld. A1 Janssen PZH-2018-659300010 Beslissing op bezwaar Chemours Netherlands B.V. van 25 mei 2018 tegen besluit van 16 april 2018 tot het opleggen van een last onder dwangsom 1. Conform het advies van de bezwarencommissie

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019 Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019 1 Verzoek tot uitbreiding van het fondsvermogen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 DECEMBER Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 DECEMBER Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld. A1 Bom-Lemstra PZH-2018-671959595 Informeren Statenleden samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport 1. In te stemmen met de Notitie Stand van zaken samenwerkingsagenda RTHA van de Bestuurlijke Regiegroep

Nadere informatie

1. Schriftelijk te verhelderen wat de kosten zijn. 2. Na te gaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van. 3. Na te gaan wat de kosten zijn om op alle

1. Schriftelijk te verhelderen wat de kosten zijn. 2. Na te gaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van. 3. Na te gaan wat de kosten zijn om op alle Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 9 november 2016 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Nieuwe Wet natuurbescherming (6949 6950) en Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht (6952) sc

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 26 maart 2019

Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 26 maart 2019 Openbare enlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 26 maart 2019 1 Annotatie bestuursvergadering GNR d.d. 28 maart 2019 Het Goois Natuurreservaat (GNR) is een stichting die

Nadere informatie

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021; begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1944 4 april 2016 Publicatie wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland, subsidieplafond 2016,

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp 2 e wijziging bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2e aanvraagperiode boekjaar- en projectsubsidies 2017 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2015-502580905 (DOS-2012-0011625) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 SEPTEMBER 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 SEPTEMBER 2018 1. Algemene inkoopvoorwaarden 2018 2. Consultatie PS tussenstand Klimaatakkoord 3. Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 4. Laatste begrotingswijziging 2018 5. Nota Reserves 1.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015 2015-05-19 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015 1 Onderwerp: Jaarrapportage 2014 Investeringsprogramma ZuiderZeelijngelden Noordelijk Flevoland

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 18932633 *18932633* onderwerp Subsidie opruimen drugsafvaldumpingen Waterschap Scheldestromen (project Bronbestrijding Zeeland

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-416610927 Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 juli 2013 Verzenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 1 Onderwerp: Lidmaatschap vereniging Amsterdam Airport Area Lodders, J. 1. kennis te nemen van de door de Statenfracties van ChristenUnie, SGP

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 7 juli 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 7 juli 2015 2015-07-07 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 7 juli 2015 1 Onderwerp: Beantwoording statenvragen PVV Noordersluis 8 juni 2015 1. De antwoorden vast

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen provincie R o L L A N D ZUID SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2010-158483708 (DOS-2010-0003748)

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

A2 Van der Sande PZH Jaarstukken 2016 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland

A2 Van der Sande PZH Jaarstukken 2016 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland A1 Janssen/Vermeulen PZH-2017-582881398 Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 1. In te stemmen met de doelen en opgaven van de Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH),

Nadere informatie

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 23 mei 207 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 3 september 207 Behandeld ambtenaar : dhr. E. Buijserd E-mailadres: e.buijserd@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf B.V. De heerj. Braakman Postbus 22 1715 ZG Spanbroek Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon L. Blommestijn CZ/SI/SU

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 5529

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 5529 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zeeland Nr. 5529 30 november 2017 Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553780070 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 MAART 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 MAART 2018 1. Kwaliteitsbeeld Noord- Holland 2050 2. Annotatie agenda algemeen bestuur ODIJ d.d. 14 maart 3. Adviezen Mijnbouwwet Slootdorp en Middenmeer 4. Annotatie en agenda besloten AB Recreatieschap Spaarnwoude

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen MANDAAT- EN MACHTINGENBESLUIT PROGRAMMA BEHEER, SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN SUBSIDIEREGELING KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP Paragraaf 1, Algemeen Artikel 1 1. De algemeen directeur,

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur);

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur); bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WE THE NORTH 1. provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Gräper; 2. de provincie Fryslân, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 1 Onderwerp: Beantwoording statenvragen GroenLinks dienstauto s 1. de antwoorden vast te stellen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 juli 2019

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 juli 2019 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 juli 2019 1 Onderwerp: Statenvragen PvdD Konikpaarden Hofstra, H.J. 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 48 Wet van 22 januari 2014, houdende regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 FEBRUARI 2016 Onderwerp Besluit 1. Samenwerkingsovereenkomst Waalenburg 2. nr. 127 van mw. R. Alberts- Oosterbaan en mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over vervuilde grond 3. Vergadering Dagelijks Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015 2015-09-22Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015 1 Onderwerp: Hoofdstructuur systeemaanpassing mandaat Verbeek, L. 1. Vast te stellen

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom RAADSVERGADERING K.- U Gemeente n Eergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 1 maart 24 : SMD/4/6 : : ESF-subsidieaanvraag Aan de gemeenteraad, Voorstel 1 instemmen met het verlenen van de

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 045 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Jeugdzorg Kamers met kansen Citeertitel: Nadere subsidieregels Jeugdzorg Kamers met kansen Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 12 februari 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 12 februari 2019 vastgesteld. A1 Baljeu PZH-2019-679575003 Europa en China Jaarplan 2019 1. Vast te stellen het Europa Jaarplan 2019. 2. Vast te stellen het China Jaarplan 2019. 3. Vast te stellen de GS brief aan PS over het Europa

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 83

Provinciaal blad 2010, 83 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 83 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264325, tot instelling van de adviescommissie Cultuur (Instellingsbesluit adviescommissie

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 3 maart 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 3 maart 2015 2015-03-04 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 3 maart 2015 1 Onderwerp: Overeenkomst geluidruimte Maximacentrale 1. In te stemmen met de ondertekening

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 2 april 2019

Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 2 april 2019 Openbare enlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 2 april 2019 1 Werkprogramma MRA-E 2019 In 2012 sloten de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 1 Onderwerp: Economische kustontwikkeling Flevoland - Lelystad Rijsberman, M. & Lodders, J. 1. De

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 1 Onderwerp: N50 Emmeloord - Ens. Betaling bijdragen vanuit RSP Zuiderzeelijn Lodders, J. 1. nu

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 mei 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 mei 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 mei 2015 1 Onderwerp: Beantwoording statenvragen Flevokust Appelman, J.N.J. 1. de antwoorden vast te stellen op

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 MAART

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 MAART A1 Bom-Lemstra PZH-2018-639351449 Bidboek Integrale ontwikkeling Zuidplas gemeente Zuidplas 1. Vast te stellen de brief aan Gemeente Zuidplas waarin wordt ingestemd met het aanbod om de dialoog aan te

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-505148121 (DOS-2015-0000391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 17

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 OKTOBER 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 OKTOBER 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 OKTOBER 2018 1. Wijziging Provinciale Milieu Verordening 10A 2. Beantwoording Statenvragen nr. 106 van dhr. D.J.

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.3 van Hoofdstuk 1 en paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Gelet op artikel 1.3 van Hoofdstuk 1 en paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2018 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.3 van Hoofdstuk 1 en paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 van de Verordening POP3 subsidies

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Gewijzigd. Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu

Gewijzigd. Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu Gewijzigd Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu Contact W.J. Schuilenburg T 070-441 6585 wj.schuilenburg@pzh.nl Aan De leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland die deelnemen aan de Statencommissie

Nadere informatie

Datum : 31 mei 2005 Nummer PS : PS2005WEM03 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : 20 juni 2005

Datum : 31 mei 2005 Nummer PS : PS2005WEM03 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : 20 juni 2005 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 mei 2005 Nummer PS : PS2005WEM03 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : 20 juni 2005 Registratienummer :2003WEM001700i Portefeuillehouder : J. Binnekamp Titel : Wijziging

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 maart 2018

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 maart 2018 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 6 maart 2018 1 Onderwerp: Antwoordnota aanpassing schutlengte en schutten met open brug Lodders, J. 1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerp antwoordnota met

Nadere informatie

Statenvoorstel. Beleidskader Openbaar Vervoer Drechtsteden / Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Statenvoorstel. Beleidskader Openbaar Vervoer Drechtsteden / Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 27 september 2016 Geheim: nee Portefuillehouder: F. Vermeulen Uiterlijke beslistermijn: 9 november 2016 Behandeld ambtenaar : J.C. Wassens E-mailadres: jc.wassens@pzh.nl

Nadere informatie