5 minuten versie voor Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 minuten versie voor Provinciale Staten"

Transcriptie

1 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH (DOS ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015 Nee Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Weber, JF 13 mei 2015 Onderwerp Bestuursovereenkomst ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en Bestuursovereenkomst zoetwater Zuidwestelijke delta Bijlagen Bestuursovereenkomst ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer ; Bestuursovereenkomst zoetwater Zuidwestelijke delta Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht 1. Onderwerp in kort bestek Op 2 juli 2014 heeft (een delegatie van) de stuurgroep Zuidwestelijke Delta gesproken met de minister van IenM over de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) en de uitkomsten van het regionale gebiedsontwikkelingsprogramma voor dit gebied. Afgesproken is dat in de RGV een ontwikkelperspectief wordt opgenomen dat zicht biedt op getij terug op de Grevelingen en een weer zout Volkerak-Zoommeer en dat op de volgende wijze aan de bekostiging van dit ontwikkelperspectief wordt gewerkt: gezamenlijke bekostiging door Rijk, regionale overheden en Europese subsidies; bekostiging door private partijen vanuit de waardencreatie die door het uitvoeren van de maatregelen mogelijk is; de maatregelen voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden in één programma gebracht en marktpartijen worden vroegtijdig betrokken. Op deze wijze kunnen risicofactoren bij de uitvoering worden geminimaliseerd waardoor een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van de ramingen uit de ontwerp Rijksstructuurvisie kan worden gerealiseerd. Tevens is afgesproken dat partijen voor de provinciale verkiezingen van maart 2015 hun toezeggingen vastleggen in een bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer (BOK ontwikkeling) geeft invulling aan deze afspraak. Vanwege de samenhang met zoetwatermaatregelen in de Zuidwestelijke Delta wordt deze overeenkomst gelijktijdig afgesloten met de bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta (BOK zoetwatermaatregelen). 1/5

2 Fasering van het traject tot uitvoering van het ontwikkelperspectief uit de RGV Als de BOK ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer is getekend start een "dynamisch MIRT-traject". In dit traject worden enkele stappen richting uitvoering gezet, maar wordt pas definitief tot uitvoering besloten op het moment dat de financiering voor 100% is gedekt. Om risico's te beperken is het traject opgeknipt in fasen waarbij elke fase eindigt in een go - no go moment dat wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De volgende fasen en overeenkomsten worden voorzien: a. Voorbereidingsfase (maart 2015-maart 2016) In deze fase wordt de publiek-private alliantie voor de planuitwerking voorbereid. Via een aanbesteding voor uitvoering van maatregelen en bediening, beheer en onderhoud zal een private partij worden geselecteerd. De voorbereidingsfase wordt afgesloten met een Uitwerkingsovereenkomst waarin partijen afspraken over bekostiging, risicoverdeling, fasering, aansturing van de planuitwerkingsfase vastleggen. Op basis van deze afspraken wordt opdracht verleend aan de geselecteerde private partij en wordt de Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer definitief vastgesteld. b. Planuitwerkingsfase (medio 2016-uiterlijk maart 2018) In deze fase werkt een publiek-private alliantie de maatregelen verder uit en stelt nauwkeurige kostenramingen op voor investeringen en bediening, beheer en onderhoud. De planuitwerkingsfase wordt afgesloten met een Realisatieovereenkomst waarin partijen definitieve afspraken vastleggen over bekostiging (inclusief bediening, beheer en onderhoud) en fasering van de uitvoering van het programma. c. Realisatiefase ( ) In deze fase vindt realisatie van de maatregelen plaats. Volgens de huidige inzichten betekent dit dat in 2020 getij terugkeert op de Grevelingen en dat een zout VZM wordt gerealiseerd in de periode (mede afhankelijk van het tijdig uitvoeren van de Zoetwatermaatregelen). Afhankelijk van uitkomsten in de Planuitwerkingsfase en de voortgang van de zoetwatermaatregelen kan deze planning worden bijgesteld met als uiterste realisatiedatum voor een zout Volkerak-Zoommeer De Bestuursovereenkomst ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer De BOK ontwikkeling is bedoeld om de afspraken die op 2 juli 2014 met de minister van IenM zijn gemaakt vast te leggen. De BOK ontwikkeling heeft alleen betrekking op de voorbereidingsfase. De scope van de BOK ontwikkeling betreft niet alle maatregelen uit de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer. Een aantal maatregelen uit de ontwerp Rijksstructuurvisie wordt via het Deltaprogramma zoetwater geprogrammeerd. Andere maatregelen zijn niet geprogrammeerd, zoals de verbinding Grevelingen-Krammer-Volkerak. De maatregelen die binnen de scope van de BOK ontwikkeling vallen kosten in totaal 168 miljoen, inclusief beheer en onderhoud en inclusief BTW (in het gesprek met de minister op 2 juli 2014 is uitgegaan werd uitgegaan van 160 miljoen). Publieke en/of private partijen kunnen aanvullende maatregelen voorstellen voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een getijdecentrale in het doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Afspraken 2/5

3 over de bekostiging van dergelijke aanvullende maatregelen vallen echter buiten de reikwijdte van de BOK ontwikkeling. In de BOK ontwikkeling zeggen partijen de volgende bijdragen toe: Provincie Zuid-Holland 10 miljoen Provincie Zeeland 5 miljoen Provincie Noord-Brabant 5 miljoen Verder is opgenomen dat het ministerie van IenM zich inspant voor een bijdrage van 30 mln, en dat provincie Noord-Brabant zich inspant voor een renteloze voorfinanciering van 15 miljoen. De bijdragen van de verschillende partijen worden in een gebiedsfonds gestort, als voorloper op dit fonds zal in de voorbereidingsfase een bankrekening bij het Groenfonds worden geopend. Partijen die bijdragen aan de bekostiging nemen zitting in het Publiek Opdrachtgeverschap dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke aansturing van het programma Grevelingen/Volkerak-Zoommeer. Dit Publiek Opdrachtgeverschap is bevoegd om beslissingen te nemen over de uitkomsten van dit programma. Bekostiging door private partijen vanuit waardencreatie is geraamd op 76 miljoen. Deze bijdrage gebeurt via gebiedscoöperaties per bekken op basis van daadwerkelijke waardecreatie na het realiseren van zout en getij, in een periode van 20 jaar. De provincies nemen het initiatief om per bekken (Zoommeer, Grevelingen en Krammer-Volkerak) een gebiedscoöperatie op te richten en spannen zich in om het proces van waardecreatie via de gebiedscoöperaties te stimuleren. In de gebiedscoöperaties participeren in ieder geval gemeenten, terreinbeherende instanties en uitdrukkelijk ook private partijen. Begin 2016 neemt het Publiek Opdrachtgeverschap een besluit over de gewenste rechtsvorm van de gebiedscoöperaties. De subsidiebijdrage vanuit de programma's van de Europese Unie is geraamd op 18 miljoen. De ondertekenende partijen spannen zich onder leiding van de provincie Zeeland in om vanaf 2015 kansrijke aanvragen in te dienen ter verkrijging van deze subsidie. Ook spannen de partijen zich in om extra middelen te vinden om het resterende bekostigingstekort te dekken. Hierbij wordt gedacht aan bijdragen vanuit maatschappelijke organisaties of extra bijdragen vanuit de publieke en/of private sector. De BOK ontwikkeling betreft alleen de voorbereidingsfase. In deze fase vinden nog geen uitgaven plaats, waardoor aan de BOK ontwikkeling geen financiële risico's zitten. Indien het programma geen verdere doorgang vindt wordt het geld uit het gebiedsfonds (of de gezamenlijke bankrekening groenfonds) naar rato van inleg, teruggestort aan de bijdragende partijen. Relatie met de BOK zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta De 168 mln voor het programma van maatregelen is exclusief de kosten van de maatregelen die nodig zijn voor de alternatieve zoetwatervoorziening vanuit Haringvliet en Hollandsch Diep. Deze maatregelen maken deel uit van het Deltaprogramma Zoetwater en financiering loopt via het Deltafonds, omdat deze maatregelen primair bedoeld zijn om de zoetwatervoorziening 3/5

4 klimaatrobuust te maken. Een deel van de maatregelen is bovendien randvoorwaardelijk voor een zout Volkerak-Zoommeer. Afspraken over de bekostiging en de planning van deze maatregelen (voorafgaand aan het zout maken van het Volkerak-Zoommeer) zijn opgenomen in de BOK zoetwater. In de BOK zoetwater is één maatregel opgenomen met een financiële bijdrage van Provincie Zuid-Holland: de alternatieve zoetwateraanvoer voor Oost-Flakkee. De kosten van de uitvoering van deze maatregel bedragen 8,8 mln euro inclusief BTW. De maatregel wordt bekostigd door een bijdrage van 6,8 mln uit het Deltafonds en 2 mln van regionale partijen (provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en gemeent Goeree-Overflakkee). In het uitvoeringsprogramma Groen is hiervoor een reservering opgenomen, omdat deze maatregel bijdraagt aan kreekherstel op Goeree-Overflakkee. Het betreft een toezegging, nadere afspraken over de daadwerkelijke kosten en bekostiging worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die een jaar voor uitvoering (gepland in 2022) wordt afgesloten. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader Het betreft de uitvoering van het ontwikkelperspectief uit de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en uitvoering van de Deltabeslissing Zoetwater uit het Nationaal Deltaprogramma. b. Relatie andere interne beleidsterreinen IRP Goeree Overflakkee, getijdencentrale Brouwersdam, Ruimte, Groen c. Relatie externe partijen ministerie van IenM, provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland, waterschap Hollandse Delta, waterschap Brabantse Delta, waterschap Scheldestromen 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis 10 oktober 2014 is de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gepubliceerd, na bespreking in de ministerraad. Hier is afgesproken dat de Rijksstructuurvisie pas definitief wordt vastgesteld als er sluitende afspraken over de financiering zijn. Op 28 januari 2015 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met het inbrengen van 10 mln in het door rijk en de regio op te richten fonds, waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer zal worden gefinancierd. b. Waar staan we nu? 4/5

5 De fase van beleidsverkenning De bestuursovereenkomsten beschrijven op welke wijze de betrokken partijen gaan samenwerken en hoe ambities gefinancierd worden bij de uitvoering van resp. de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en de zoetwatermaatregelen in de Zuidwestelijke Delta. c. Vervolgprocedure De partijen die de BOK ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer ondertekenen werken aan een uitwerkingsovereenkomst die in maart 2016 ondertekend moet worden. In deze uitwerkingsovereenkomst worden t.z.t. afspaken gemaakt over de financiële dekking en risicoverdeling. Deze uitwerkingsovereenkomst zal ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 4. Financiële aspecten (dekking en risico s) uit programma 1 Groen en Water In de bestuursovereenkomst ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer verplicht Zuid- Holland zich om 10 mln bij te dragen aan waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak- Zoommeer. Op 28 januari 2015 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met het inbrengen van 10 mln in het door rijk en de regio op te richten fonds. In de Bestuursovereenkomst zoetwater Zuidwestelijke Delta is één maatregel opgenomen met een financiële bijdrage van Provincie Zuid-Holland van maximaal 2 mln. Deze bijdrage komt ten laste van het uitvoeringsprogramma Groen. Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar Telefoon E.M. van Dam Kamer 5/5

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

artikel 105, eerste lid, J artikel 143, tweede lid Provinciewet;

artikel 105, eerste lid, J artikel 143, tweede lid Provinciewet; Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Januari 2015 Nummer 6774 Onderwerp Inbrengen 10 miljoen in fonds voor uitvoering ontwikkelperspectief Grevelingen en Volkerak- Zoommeer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen/ Volkerak Zoommeer

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen/ Volkerak Zoommeer STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8633 1 april 2015 Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen/ Volkerak Zoommeer DE ONDERGETEKENDEN: 1. Het Ministerie

Nadere informatie

Realisering van Streefbeeld Grevelingen, Krammer-Volkerak en Zoommeer?

Realisering van Streefbeeld Grevelingen, Krammer-Volkerak en Zoommeer? 1 Realisering van Streefbeeld Grevelingen, Krammer-Volkerak en Zoommeer? Conferentie Stuurgroep GCBD 4 februari 2015 Ir Ben Viveen Ir Pieter Hordijk MPA Programmadirecteuren Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Nadere informatie

Middelburg, 24 maart DIV C

Middelburg, 24 maart DIV C Stuurgroep Zuidwestelijke Delta r ^ì e n 7 5 MRl 2015 Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Betreft: Kenmerk: Bestuursovereenkomst Ontwikkeling

Nadere informatie

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P'^!: HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-377932788 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 19

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv pr HOLLAND ZUID NGEKOMEN 2 5 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2010-175484524 (DOS-2010-0010267) Datum vergadering

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-416610927 Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 juli 2013 Verzenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vrr^t^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit &Milieu Registratienummer PZH-2013-389866115 (DOS-2012-0000867) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 14

Nadere informatie

Doel van het overleg is om gezamenlijk de koers voor besluitvorming over de Rijksstructuurvisie te bespreken.

Doel van het overleg is om gezamenlijk de koers voor besluitvorming over de Rijksstructuurvisie te bespreken. Geannoteerde agenda/gespreksnotitie voor het overleg tussen Minister van IenM en Stuurgroep ZWD over de ontwerp- Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak/Zoommeer Datum: 2 juli 2014, 16.30-17.30 uur, Ministerie

Nadere informatie

ParaaTPfovInclesecretaris

ParaaTPfovInclesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''VTT"T^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Water en Groen Registralien ummer P2H-2012-325612743 (DOS-2012-0002127) naium veroadering Gedeputeerde Staten»ni 2012

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma s Registratienummer PZH-2015-528473817 (DOS-2015-0006555) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009 1 7 SEP, 2009 GWM2009-217 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DO Afdeling Milieu Registratienummer PZH-2009-425256 (DOS-2009-0007800) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Geptember 2009

Nadere informatie

Mededeling. Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

Mededeling. Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-428224893 (DOS-2013-0007486) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen provincie R o L L A N D ZUID SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2010-158483708 (DOS-2010-0003748)

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris BM2010-111 NGEKOMEN 1 9 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie R o L L A N D ZUID Directie DCZ Afdeling Personeel, Processen en Organisatie Registratienummer PZH-2010-174556484 (DOS-2010-0010449)

Nadere informatie

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 5 -minuten versie voor Provinciale Staten HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-419337565 (DOS-2007-0002927) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 3 september

Nadere informatie

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013- Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris HOLLAND BM2009-139 NGEKOMFN 1 9 OKT. 2009 5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Reg istratien ummer PZH-2009-132160188 (DOS-2009-0015080) Datum vergadering

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn.

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn. 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^"^"j^^ HOLLAND Directie DBI Afdeling Beheerstrategie Registratienummer PZH-2013-414911756 (DOS-2011 0010675) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 augustus

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Getij Grevelingen 11 oktober Getij Grevelingen. Waarom herstel beperkt getij

Informatiebijeenkomst Getij Grevelingen 11 oktober Getij Grevelingen. Waarom herstel beperkt getij Getij Grevelingen Waarom herstel beperkt getij We willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden

Nadere informatie

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie pjqlland ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-389891839 {DOS-2013-0000336) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris NGEKOMEN 2 2 APR. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten X t HOLLAND ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2010-167068622 (DOS-2009-0010228) Datum vergadering

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

provincie jjqlland ZUID

provincie jjqlland ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie jjqlland ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer 471244333 (DOS-2014-0001157) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7NOV 2. Paraaf Provinoii. etaris

Verzenddatum 2 7NOV 2. Paraaf Provinoii. etaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-434915730 (DOS-2010-0013435) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-519727295(DOS-2015-0004125) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 1

Nadere informatie

NGEKQMEN O 6 M. 2010

NGEKQMEN O 6 M. 2010 provincie R o L L A N D ZUID NGEKQMEN O 6 M. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146957770 (DOS-2008-0003422) Datum vergadering

Nadere informatie

Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Behandelend ambtenaar: L.L.P.A. Santbergen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: C. Moonen Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 14ZK09402/14.B0304 Kenmerk : 14IT027694 Barcode :

Nadere informatie

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-411835510 (DOS-2012-0007931) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang

Nadere informatie

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas provincie ZUID HOLLAND pikiekw,en O 3 NOV. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Registratienummer PZH-2010-214515391 (DOS-2010- O001 369) Datum

Nadere informatie

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten BM2009-112 11 Aug. tm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Facilitaire Zaken Registratienummer PZH-2009-520884 (DOS-2008-0011065) DatumvergaderingGedeputeerdeStaten Verzenddatum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-511135845 (DOS-2014-0006785) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2016-555658142 (DOS-2011-0005236) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Bijlage 2: Werkwijze (DM ) Werkwijze voor de zoetwaterprogrammering (versie, 13 mei 2015) A. Begrippenkader

Bijlage 2: Werkwijze (DM ) Werkwijze voor de zoetwaterprogrammering (versie, 13 mei 2015) A. Begrippenkader Bijlage 2: Werkwijze (DM 930101) Werkwijze voor de zoetwaterprogrammering (versie, 13 mei 2015) A. Begrippenkader Amendement Verzoek tot aanpassing van het budget van een van de onderdelen (project, programma,

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DBI Afdeling Directeur Registratienummer PZH-2015-506564413 (DOS-2011-0006957) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 17 maart 2015

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2015-539081191 (DOS-2015-0007398) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 12 januari 2016

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P^ ^"j^^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen & Bodem Reg istratienummer PZH-2011-307052763 O Datum vergadering Gedeputeerde Staten 2^ eulbl' 2011 Verzenddatum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2015-502580905 (DOS-2012-0011625) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Verzenddatum O 9 OKT Paraaf Provin. retaris. Onderwerp Zienswijze op NRD van het PlanMER Structuurvisie Windenergie op Land

Verzenddatum O 9 OKT Paraaf Provin. retaris. Onderwerp Zienswijze op NRD van het PlanMER Structuurvisie Windenergie op Land ^7 ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Reg Istratienummer PZH-2012-351881737 (DOS-2007-001 5748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 oktober

Nadere informatie

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen;

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen; Datum vergadering 7 oktober 2014 Nota GS Registratienummer 467062/467080 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger 2 bijlage(n) 1. Toelichting 2. Financiële bijlage

Nadere informatie

p t" c!! HOLLAND ZUID

p t c!! HOLLAND ZUID p t" c!! HOLLAND ZUID INGEKOMEN DEC. 9 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-9-77457 (DOS-9-57) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw provincie ZUID HOLLAND 201 1 om 12.00 uur 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2010-229877311 (DOS-2007-00051 34) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directre DRM Afdeling Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-430646654 (DOS-2007-0020855) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Voorstel Het dagelijks bestuur adviseren over onderstaand conceptvoorstel aan het algemeen bestuur.

Voorstel Het dagelijks bestuur adviseren over onderstaand conceptvoorstel aan het algemeen bestuur. Onderwerp: Programmaplan versnelling HWBP dijkversterking WPM Regi_stratienummer: 2016.03155 Gezamenlijke commissie Portefeuillehouder: Rein Dupont Datum: 4 mei 2016 Vergaderingnummèr: 1 Agendapunt: 4

Nadere informatie

Statenvoorstel. Wijziging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem

Statenvoorstel. Wijziging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 31 oktober 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 20 december 2017 Behandeld ambtenaar: dhr. H. Aydin E-mailadres: h.aydin@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp 17322 Mededeling PS VGR nr. 5 N307 Roggebot- Kampen augustus 2018 Kern mededeling: Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote Infrastructurele

Nadere informatie

l SEP W^^ Paraaf Provincie: Provinciesecretaris Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van de actieve informatieplicht

l SEP W^^ Paraaf Provincie: Provinciesecretaris Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van de actieve informatieplicht 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie jjqlland ZUID Directie DRM Afdeling Eenheid opdractitgeverschap DRM Registratienummer PZH-2011-302090842 (DOS-2011-0009398) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg aangegaan met de gemeente Katwijk.

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg aangegaan met de gemeente Katwijk. GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2018-637178678 (DOS-2016-0002255) Contact mr. G.W. Post 070-441 72 38 g.post@pzh.nl Behandelend ambtenaar mr. G.W. Post Akkoord Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Smid

Nadere informatie

Verzenddatum L1 3 FEB Paraaf Provin. etaris

Verzenddatum L1 3 FEB Paraaf Provin. etaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-441389539 (DOS-2011-0013731) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 11 februari 2013 Verzenddatum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2014-499716083 (DOS-2012-0011626) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 13 januari 2015

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-546379872 (DOS-2015-0003126) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

^Zeeland. iinviiiiii. vgka Provincie - 9 JAN. 20« Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zeeland T.a.v. de statengriffier

^Zeeland. iinviiiiii. vgka Provincie - 9 JAN. 20« Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zeeland T.a.v. de statengriffier 19000157 Gedeputeerde Staten vgka Provincie ^Zeeland Provinciale Staten van Zeeland T.a.v. de statengriffier onderwerp kenmerk bestuursovereenkomst Getij Grevelingen 18933497 iinviiiiii behandeld door

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen nieuwe subsidiedeelplafonds R-net en aangaan SOK s en DRIS R-net buscorridor Leiden-Leiderdorp

Onderwerp: Vaststellen nieuwe subsidiedeelplafonds R-net en aangaan SOK s en DRIS R-net buscorridor Leiden-Leiderdorp GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2017-578487242 (DOS-2013-0002208) Contact B. Groenen 070-441 6781 mmj.suderee@pzh.nl Behandelend ambtenaar: H. van Alphen Akkoord Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:

Nadere informatie

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Aldeling Ruimte, Wonen en Bodem Registralienummer PZH-2013-385736077(DOS-2013-0002954) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 14 februari 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 29 maart 2017 Behandeld ambtenaar : S.R. van Altena E-mailadres: sr.van.altena@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553780070 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk rene.boeters@rws.nl Opzet presentatie > Ontstaansgeschiedenis Volkerak-Zoommeer Ro#erdam > Beheer via kunstwerken Nieuwe Maas > Wat speelt er Haringvliet Oude

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiele en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-564844144 (DOS-2015-0009075) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

SML10-42 NGEKQMEN 2 3 APR Verzenddatum. Onderwerp Ter kennisneming: Stand van zaken implementatie Wet ambulancezorg

SML10-42 NGEKQMEN 2 3 APR Verzenddatum. Onderwerp Ter kennisneming: Stand van zaken implementatie Wet ambulancezorg provincie HOLLAND ZUID SML10-42 NGEKQMEN 2 3 APR. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registratienummer PZH-2010-168520201 Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

''TT.^X^ HOLLAND ZUID

''TT.^X^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''TT.^X^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-378566593 (DOS-2012-0008887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

2 8 NOV Paraaf. Onderwerp Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2 8 NOV Paraaf. Onderwerp Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving Registratienummer PZH-2012-357624021 (DOS-201 2- O01 1297) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 november

Nadere informatie

;.6 DEC2fl ^ Paraaf Provincie

;.6 DEC2fl ^ Paraaf Provincie p ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-429600098 {DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 26 november 2013

Nadere informatie

Verzenddatum 1 9 APR^OIZ. 'ovlnciesecretaris. Onderwerp ontwerp 8e tranche Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (PMV)

Verzenddatum 1 9 APR^OIZ. 'ovlnciesecretaris. Onderwerp ontwerp 8e tranche Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (PMV) ^v ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2012-326869704 (DOS-2009-0011117) Datum vergadering Gedeputeerde Stalen 17 april

Nadere informatie

Verzenddatum. Paraaf Provincie aris. Onderwerp HOV-netwerk Zuid-Holland Noord als uitvoeringsalternatief van de RijnGouwelijn

Verzenddatum. Paraaf Provincie aris. Onderwerp HOV-netwerk Zuid-Holland Noord als uitvoeringsalternatief van de RijnGouwelijn 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2012-334604664 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 15 mei 2012 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Meer weten? SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning ruimte 2020 2040 Scan de QR code* voor de animatiefilm over de MIRT Verkenning of ga naar www.mirtverkenninghaaglanden.nl * Een Quick

Nadere informatie

ry ' HOLLAND pzh-2oo9-i (

ry ' HOLLAND pzh-2oo9-i ( ' *» 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer ry ' HOLLAND pzh-2oo9-i 53592 (005-2009- Directie ZUID 0001785) DRM Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal provincie ZUID HOLLAND GEKOMEN 2 3 %&#T 5 -minuten versie voor Provinciale Staten 2011 Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2011-264621440 (DOS-2008- O01 1 003) Datum vergadering

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2014-496523170 (DOS-2014-0000677) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7

Nadere informatie

- 6 JULI 2011 I 5 JUL ZO11. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris

- 6 JULI 2011 I 5 JUL ZO11. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris provincie ZUID HOLLAND - 6 JULI 2011 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2011-294101169 (DOS-201 1-0006998) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Planning en openstaande moties Statencommissie Groen en Water, versie 2 februari Geplande datum commissie. aanlevering door GS

Planning en openstaande moties Statencommissie Groen en Water, versie 2 februari Geplande datum commissie. aanlevering door GS Eerste kwartaal 2015 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Uiterlijke aanlevering door GS Geplande datum commissie Doel van de bespreking in de commissie Portefeuillehouder Opmerkingen/adviezen

Nadere informatie

GEKOMEN 1 6 Kt»" Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van de Verordening advisering planschadeverzoeken Zuid- Holland.

GEKOMEN 1 6 Kt» Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van de Verordening advisering planschadeverzoeken Zuid- Holland. p r HOLLAND ZUID GEKOMEN 1 6 Kt»" 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling XX Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-2009-139975731 (DOS-2009-0018191) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden april 2016

Vragen en antwoorden april 2016 Vragen en antwoorden april 2016 A Algemeen 1. Wat is de scope van het programma (wat te doen, door wie, hoe)? De scope omvat: a) invoeren van beperkt getij op de Grevelingen en b) invoeren van beperkt

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 477024352 (DOS-201 2-0008970) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8635 1 april 2015 Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta De ondergetekenden: 1. Het Ministerie

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 9 FEB GWM Onderwerp Behandelvoorstel motie 168 Recreatievisie Goeree-Overflakkee

NGEKOMEN 1 9 FEB GWM Onderwerp Behandelvoorstel motie 168 Recreatievisie Goeree-Overflakkee provincie HOLLAND ZUID NGEKOMEN 1 9 FEB. 2010 GWM2010-41 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146517880 (DOS-2009-0024534) Datum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-507854823 (DOS-2014-0008816) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7

Nadere informatie

BM HGEKOMEN - 2 J»« Paraaf Provinciesecretaris

BM HGEKOMEN - 2 J»« Paraaf Provinciesecretaris P ZuTD HOLLAND BM2009-89 HGEKOMEN - 2 J»«5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Bestuur en Beleidscoordinatie Registratienummer PZH-2009-380313 (DOS-2006-0001659) Datum vergadering

Nadere informatie

2 6 JUN Paraaf Provinciesep^éj^rts

2 6 JUN Paraaf Provinciesep^éj^rts 5 -minuten versie voor Provineiale Staten provincie f^qlland ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-377616569 (DOS-2007-0002927) Dalum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

INGEKOMEN 1 3 OKT Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Dwarshuis - van de Beek, HMC

INGEKOMEN 1 3 OKT Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Dwarshuis - van de Beek, HMC provincie ZUID HOLLAND INGEKOMEN 1 3 OKT. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie